Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barcamp Vn Nov15 2008

738 views

Published on

 • Be the first to comment

Barcamp Vn Nov15 2008

 1. 1. BarCamp Saigon 1 Nov 15 th , 2008 James Vuong VP, Investment & Technology IDG Ventures, Vietnam [email_address]
 2. 2. “ Entrepreneurship is about those who dare to dream the dreams and are hungry and foolish enough to try and make their dreams come true” “ Doanh nhân là những ai có can đảm, khao khát và dám mạo hiểm để biến giấc mơ thành hiện thực”
 3. 3. So you want to do a startup… Vậy bạn đang muốn thành lập một công ty …
 4. 4. Are you sure? Bạn có chuẩn bị tâm lý chưa?
 5. 5. Crucial Questions for Yourself and Your Investor? Những câu hỏi quan trọng cho cá nhân và nhà đầu tư của bạn?
 6. 6. What’s Your Value Proposition? Giá trị phục vụ của sản phẩm bạn là gì? Aspirin Vitamin Candy
 7. 7. -What Problem are You Solving? - Bạn giải quyết được vấn đề gì? Or Hoặc - What Need are You Addressing? - Bạn đáp ứng được nhu cầu gì?
 8. 8. Do You Solve One Problem Really Really Well? Bạn có làm một chuyện nào xuất sắc không ? How Satisfy Are Your Customers? Khách hàng của bạn có hài lòng không ?
 9. 9. Do you have a large Total Addressable Market (TAM)? Bạn có một thị trường lớn khong?
 10. 10. What i$ the Business Model? Mô hình kinh doanh là gì? It’s not just about growing traffic and user$! Không chỉ phát triển traffic và người sử dụng ! $omeone willing to pay you? Có thể kiếm được tiền không ?
 11. 11. What’s Your Sustainable Competitive Advantage? Kế hoạch cạnh tranh lợi thế lâu dài của bạn là gì?
 12. 12. Being the first mover, agile, and fast are necessary to survive Đi đầu, nhạy bén, nhanh nhẹn là những điều cần thiết để tồn tại But not sufficient to succeed. Nhưng chưa đủ để thành công
 13. 13. How do You Erect Barrier-to-Entry? Bạn làm thế nào chận được đối thủ ?
 14. 14. Ideas (Ý tưởng)
 15. 15. Idea is just a multiplier Ý tưởng chỉ là một hệ số X Execution is everything! Thực hiện là tất cả! NO EXECUTION = $1 WEAK EXECUTION = $1000 SO-SO EXECUTION = $10,000 GOOD EXECUTION = $100,000 GREAT EXECUTION = $1M BRILLIANT EXECUTION = $10M AWFUL IDEA = -1 WEAK IDEA = 1 SO-SO IDEA = 5 GOOD IDEA = 10 GREAT IDEA = 15 BRILLIANT IDEA = 20
 16. 16. The Team is Most Important! Ban điều hành là yếu tố quan trọng nhất! Why Is Your Team the Best to Execute This Idea? Tại sao bạn là người duy nhất thực hành được ý tưởng này ?
 17. 17. Smart is Not Enough Thông minh cũng chưa đủ
 18. 18. Missionary vs. Mercenary Lính yêu nước vs. Lính đánh thuê
 19. 19. Trustworthiness Đáng Tin Cậy
 20. 20. Transparency Minh Bạch
 21. 21. “ Where most entrepreneurs fail is on the things they don’t know they don’t know.” – VinodKhosla <ul><ul><li>The Big Bad Unknown </li></ul></ul>
 22. 22. Too Many Ideas is Bad! Quá nhiều ý tưởng cũng không tốt! Focus, focus, laser focus! Tập trung!
 23. 23. A Complete Team of the A Players Một team với tất cả thành viên là “A players” The Village People - Y.M.C.A.
 24. 24. “ Entrepreneurship is about those who dare to dream the dreams and are hungry and foolish enough to try and make their dreams come true” Go make your dreams come true! Hãy biến giấc mơ của bạn thành hiện thực!
 25. 25. “ Stay Hungry, Stay Foolish!” - Steve Jobs
 26. 26. If you have any questions or comments, I’d love to hear from you. James Vuong [email_address]

×