Χατζηελευθερίου Ειρήνη

ISSEL
ISSELISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος
Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα
με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Δ Ε
Ειρήνη Χατζηελευθερίου
ΑΕΜ: 7551
Α Π Θ
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Επιβλέπων: Ανδρέας Συμεωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Συνεπιβλέπων: Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, Υποψήφιος Διδάκτορας
29 Ιουνίου 2017
Περιεχόμενα
1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
2 Μεθοδολογία
3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Συστάσεων
4 Αποτελέσματα
Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης
Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων
Σύσταση Ρόλων
5 Συμπεράσματα
6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
3/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
Ποιότητα
Ολοένα μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα έργα λογισμικού
Μοντελοποίηση Ποιότητας σε μια σειρά από χαρακτηριστικά
Σύνδεση χαρακτηριστικών ποιότητας με μετρικές
Έργο λογισμικού elasticsearch
127 εκδόσεις
56.000.000 γραμμές κώδικα
618.000 κλάσεις
4/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
Βελτίωση Ποιότητας Κώδικα
Τεχνικές Ανακατασκευής για αναβάθμιση της εσωτερικής δομής
Ποσοτικοποίηση μέσω Μετρικών Ποιότητας Κώδικα
Στατική Ανάλυση για εντοπισμό κακών πρακτικών
Εφαρμογή Προτύπων Σχεδίασης και αποφυγή Σχεδιαστικών
Ελαττωμάτων
5/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Μεθοδολογία
Μεθοδολογία
Στατική ανάλυση του έργου λογισμικού elasticsearch σε όλο τον
κύκλο ζωής του (lifecycle analysis)
Υπολογισμός μετρικών και εντοπισμός προτύπων σχεδίασης
Εκτίμηση διαφοράς μετρικών κώδικα και προτύπων σχεδίασης
σε διαδοχικά ζεύγη εκδόσεων
Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων με μεταβολή σε πρότυπο
σχεδίασης ανά ρόλο
Καθορισμός επίδρασης κάθε ρόλου στη διαφοροποίηση των
μετρικών
6/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα #1
Σύστημα Ανάλυσης
..
6/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα #1
Σύστημα Ανάλυσης
..
6/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα #1
Σύστημα Ανάλυσης
..
6/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα #1
Σύστημα Ανάλυσης
..
7/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα #2
Σύστημα Συστάσεων
8/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Περιεχόμενα
1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
2 Μεθοδολογία
3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Συστάσεων
4 Αποτελέσματα
Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης
Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων
Σύσταση Ρόλων
5 Συμπεράσματα
6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
9/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Ανάλυσης #1.1
Αναλυτής #1
10/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Ανάλυσης #1.2
Αναλυτής #2
Παράδειγμα Προτύπου
Σχεδίασης Παράδειγμα Σχεδιαστικού
Ελαττώματος (Anti-Pattern)
11/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Ανάλυσης #2.1
Προ-επεξεργαστής #1
Σύγκριση σε διαδοχικά ζεύγη εκδόσεων λογισμικού για κάθε κλάση:
Μετρικών ποιότητας κώδικα
Προτύπων σχεδίασης
Σχεδιαστικών ελαττωμάτων
12/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Ανάλυσης #2.2
Προ-επεξεργαστής #2
Παράδειγμα εξόδου του Προ-επεξεργαστή
12/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Ανάλυσης #2.2
Προ-επεξεργαστής #2
Παράδειγμα εξόδου του Προ-επεξεργαστή
..
Μετρικές Πακέτου
.
12/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Ανάλυσης #2.2
Προ-επεξεργαστής #2
Παράδειγμα εξόδου του Προ-επεξεργαστή
..
Πρότυπα Πακέτου
.
12/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Ανάλυσης #2.2
Προ-επεξεργαστής #2
Παράδειγμα εξόδου του Προ-επεξεργαστή
..
Μετρικές Κλάσης
.
12/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Ανάλυσης #2.2
Προ-επεξεργαστής #2
Παράδειγμα εξόδου του Προ-επεξεργαστή
..Πρότυπα Κλάσης.
13/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Ανάλυσης #3.1
Κατασκευαστής Προφίλ #1
Χρήση στοιχείων από κοινές κλάσεις μεταξύ εκδόσεων
λογισμικού
Εντοπισμός κλάσεων που υφίστανται μεταβολή σε
Πρότυπο Σχεδίασης
Σχεδιαστικά Ελαττώματα
Κατηγοριοποίηση των κλάσεων ανά ρόλο
14/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Ανάλυσης #3.2
Κατασκευαστής Προφίλ #2
Παράδειγμα εξόδου του Κατασκευαστής Προφίλ για Πρότυπα
Σχεδίασης
..
15/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Συστάσεων
Περιεχόμενα
1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
2 Μεθοδολογία
3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Συστάσεων
4 Αποτελέσματα
Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης
Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων
Σύσταση Ρόλων
5 Συμπεράσματα
6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
16/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Συστάσεων
Σύστημα Συστάσεων #1
Σύσταση Ρόλου #1
Μοντέλο Προτύπου Σχεδίασης
Command
Μοντέλα Υπο-Προτύπων
Command
17/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Συστάσεων
Σύστημα Συστάσεων #2
Σύσταση Ρόλου #2
Στιγμιότυπα Υπο-Προτύπου
Command Α
Στιγμιότυπα Υπο-Προτύπου
Command B
Στιγμιότυπα Υπο-Προτύπου
Command C
Στιγμιότυπα Υπο-Προτύπου
Command D
18/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Αποτελέσματα
Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης
Περιεχόμενα
1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
2 Μεθοδολογία
3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Συστάσεων
4 Αποτελέσματα
Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης
Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων
Σύσταση Ρόλων
5 Συμπεράσματα
6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
19/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Αποτελέσματα
Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης
Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης
Επίδραση Abstract Factory
Abstract Factory Roles
Abstract Abstract Concrete
Product
Factory Product Factory
Cohesion
metrics
LCOM5 - 0 - +
Complexity
metrics
NL 0 0 - 0
NLE 0 0 - 0
WMC 0 0 - 0
Coupling
metrics
CBO - 0 + +
CBOI 0 0 0 +
NII + - 0 +
NOI 0 0 + 0
RFC 0 0 - 0
Clone
metrics
CC 0 0 + 0
CCL 0 0 - 0
CCO 0 0 - 0
20/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Αποτελέσματα
Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων
Περιεχόμενα
1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
2 Μεθοδολογία
3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Συστάσεων
4 Αποτελέσματα
Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης
Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων
Σύσταση Ρόλων
5 Συμπεράσματα
6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
21/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Αποτελέσματα
Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων
Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων
Επίδραση Έλλειψης Law of Demeter
Law of Demeter Roles
Base Friend Stranger
Cohesion metrics LCOM5 - 0 0
Complexity metrics
NL - + -
NLE - + -
WMC - + -
Coupling metrics
CBO - + -
CBOI + - -
NII - - -
NOI - + -
RFC - + -
Clone metrics
CC - 0 -
CCL - - -
CCO - - -
22/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Αποτελέσματα
Σύσταση Ρόλων
Περιεχόμενα
1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
2 Μεθοδολογία
3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα
Σύστημα Ανάλυσης
Σύστημα Συστάσεων
4 Αποτελέσματα
Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης
Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων
Σύσταση Ρόλων
5 Συμπεράσματα
6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
23/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Αποτελέσματα
Σύσταση Ρόλων
Σύσταση Ρόλων
Σύσταση Ρόλων για Πρότυπο Bridge
Ρόλος Πρωτότυπο Σύσταση Αντιστοιχία
Refined Abstraction LogitechRemoteControl LogitechRemoteControl ✓
Abstraction AbstractRemoteControl AbstractRemoteControl ✓
Concrete Implementor SamsungTV, SonyTV -
Implementor ITV ITV ✓
24/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Συμπεράσματα
Συμπεράσματα
Βελτιστοποίηση μετρικών ποιότητας με χρήση τεχνικών
ανακατασκευής
Η εφαρμογή προτύπων σχεδίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών ποιότητας
Κάθε πρότυπο και κάθε ρόλος έχει διαφορετικό αντίκτυπο στις
μετρικές στατικής ανάλυσης
Θετική επιρροή της έλλειψης σχεδιαστικών ελαττωμάτων σε
μετρικές κώδικα
25/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Μελλοντικές Επεκτάσεις
Μελλοντικές Επεκτάσεις
Υποστήριξη περισσότερων προτύπων σχεδίασης
Μοντελοποίηση επιπλέον σχεδιαστικών ελαττωμάτων
Υπολογισμός μετρικών κώδικα εκτός των υπαρχόντων
Ανάλυση του κώδικα με στόχο την μοντελοποίηση των
αλλαγών που καθιστούν εφικτή τη συμμετοχή μιας κλάσης σε
ένα πρότυπο σχεδίασης
26/26
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής
Μελλοντικές Επεκτάσεις
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
1 of 33

Recommended

Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485 by
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485ISSEL
194 views32 slides
Bagia Rousopoulou by
Bagia RousopoulouBagia Rousopoulou
Bagia RousopoulouISSEL
272 views32 slides
Ιoannis Αgrotis by
Ιoannis ΑgrotisΙoannis Αgrotis
Ιoannis ΑgrotisISSEL
113 views20 slides
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ... by
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...ISSEL
53 views32 slides
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V... by
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...ISSEL
93 views32 slides
Μιχαήλ Παπαμιχαήλ by
Μιχαήλ ΠαπαμιχαήλΜιχαήλ Παπαμιχαήλ
Μιχαήλ ΠαπαμιχαήλISSEL
160 views28 slides

More Related Content

Similar to Χατζηελευθερίου Ειρήνη

Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ... by
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...ISSEL
356 views35 slides
ThesisPresentation by
ThesisPresentationThesisPresentation
ThesisPresentationThomasKanoutas
11 views21 slides
Μαρίνα Γέραλη by
Μαρίνα Γέραλη Μαρίνα Γέραλη
Μαρίνα Γέραλη ISSEL
143 views40 slides
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου... by
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...ISSEL
73 views18 slides
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof... by
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...ISSEL
132 views18 slides
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ... by
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...ISSEL
53 views25 slides

Similar to Χατζηελευθερίου Ειρήνη(20)

Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ... by ISSEL
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...
ISSEL356 views
Μαρίνα Γέραλη by ISSEL
Μαρίνα Γέραλη Μαρίνα Γέραλη
Μαρίνα Γέραλη
ISSEL143 views
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου... by ISSEL
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης παραγωγής Λογισμικού Ελέγχου...
ISSEL73 views
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof... by ISSEL
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...
ISSEL132 views
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ... by ISSEL
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
ISSEL53 views
Understanding the importance of demographic background for the website aesth... by ISSEL
Understanding the importance of demographic background for the website aesth...Understanding the importance of demographic background for the website aesth...
Understanding the importance of demographic background for the website aesth...
ISSEL105 views
Maniadis Ioannis by ISSEL
Maniadis IoannisManiadis Ioannis
Maniadis Ioannis
ISSEL129 views
VET4SBO Level 2 module 2 - unit 1 - v0.9 gr by Karel Van Isacker
VET4SBO Level 2  module 2 - unit 1 - v0.9 grVET4SBO Level 2  module 2 - unit 1 - v0.9 gr
VET4SBO Level 2 module 2 - unit 1 - v0.9 gr
Alexandros Delitzas Diploma Thesis presentation by ISSEL
Alexandros Delitzas Diploma Thesis presentationAlexandros Delitzas Diploma Thesis presentation
Alexandros Delitzas Diploma Thesis presentation
ISSEL271 views
Alexandros Delitzas: Understanding website aesthetics using deep learning by Manos Tsardoulias
Alexandros Delitzas: Understanding website aesthetics using deep learningAlexandros Delitzas: Understanding website aesthetics using deep learning
Alexandros Delitzas: Understanding website aesthetics using deep learning
Dontsios Dimitris by ISSEL
Dontsios DimitrisDontsios Dimitris
Dontsios Dimitris
ISSEL280 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an... by ISSEL
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
ISSEL29 views
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα... by ISSEL
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
ISSEL48 views
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation by ISSEL
Kagiafas Nikolaos Thesis PresentationKagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation
ISSEL88 views
Γεροκώστα by ISSEL
ΓεροκώσταΓεροκώστα
Γεροκώστα
ISSEL119 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
12 views38 slides
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
6 views38 slides
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
8 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides

More from ISSEL(20)

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by ISSEL
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
ISSEL12 views
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by ISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
ISSEL6 views
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL4 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ISSEL6 views
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
ISSEL8 views
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
ISSEL26 views
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by ISSEL
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
ISSEL13 views
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by ISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
ISSEL19 views
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων by ISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύωνΕντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
ISSEL10 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ... by ISSEL
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
ISSEL16 views
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ... by ISSEL
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
ISSEL16 views
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin... by ISSEL
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
ISSEL5 views
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ... by ISSEL
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...
ISSEL17 views
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ... by ISSEL
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...
ISSEL30 views

Recently uploaded

ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
14 views4 slides
Zoologiko_Nov_2023.pptx by
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
100 views5 slides
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... by
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...2lykkomo
850 views7 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
1.3K views1 slide
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfChrisa Kokorikou
42 views36 slides
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
41 views18 slides

Recently uploaded(20)

ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist100 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo850 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.3K views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b41 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.5K views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views

Χατζηελευθερίου Ειρήνη

 • 1. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Δ Ε Ειρήνη Χατζηελευθερίου ΑΕΜ: 7551 Α Π Θ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Επιβλέπων: Ανδρέας Συμεωνίδης, Επίκουρος Καθηγητής Συνεπιβλέπων: Μιχαήλ Παπαμιχαήλ, Υποψήφιος Διδάκτορας 29 Ιουνίου 2017
 • 2. Περιεχόμενα 1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 2 Μεθοδολογία 3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Συστάσεων 4 Αποτελέσματα Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων Σύσταση Ρόλων 5 Συμπεράσματα 6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
 • 3. 3/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας Ποιότητα Ολοένα μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα έργα λογισμικού Μοντελοποίηση Ποιότητας σε μια σειρά από χαρακτηριστικά Σύνδεση χαρακτηριστικών ποιότητας με μετρικές Έργο λογισμικού elasticsearch 127 εκδόσεις 56.000.000 γραμμές κώδικα 618.000 κλάσεις
 • 4. 4/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας Βελτίωση Ποιότητας Κώδικα Τεχνικές Ανακατασκευής για αναβάθμιση της εσωτερικής δομής Ποσοτικοποίηση μέσω Μετρικών Ποιότητας Κώδικα Στατική Ανάλυση για εντοπισμό κακών πρακτικών Εφαρμογή Προτύπων Σχεδίασης και αποφυγή Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων
 • 5. 5/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Μεθοδολογία Μεθοδολογία Στατική ανάλυση του έργου λογισμικού elasticsearch σε όλο τον κύκλο ζωής του (lifecycle analysis) Υπολογισμός μετρικών και εντοπισμός προτύπων σχεδίασης Εκτίμηση διαφοράς μετρικών κώδικα και προτύπων σχεδίασης σε διαδοχικά ζεύγη εκδόσεων Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων με μεταβολή σε πρότυπο σχεδίασης ανά ρόλο Καθορισμός επίδρασης κάθε ρόλου στη διαφοροποίηση των μετρικών
 • 6. 6/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα #1 Σύστημα Ανάλυσης ..
 • 7. 6/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα #1 Σύστημα Ανάλυσης ..
 • 8. 6/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα #1 Σύστημα Ανάλυσης ..
 • 9. 6/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα #1 Σύστημα Ανάλυσης ..
 • 10. 7/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα #2 Σύστημα Συστάσεων
 • 11. 8/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Περιεχόμενα 1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 2 Μεθοδολογία 3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Συστάσεων 4 Αποτελέσματα Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων Σύσταση Ρόλων 5 Συμπεράσματα 6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
 • 12. 9/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Ανάλυσης #1.1 Αναλυτής #1
 • 13. 10/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Ανάλυσης #1.2 Αναλυτής #2 Παράδειγμα Προτύπου Σχεδίασης Παράδειγμα Σχεδιαστικού Ελαττώματος (Anti-Pattern)
 • 14. 11/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Ανάλυσης #2.1 Προ-επεξεργαστής #1 Σύγκριση σε διαδοχικά ζεύγη εκδόσεων λογισμικού για κάθε κλάση: Μετρικών ποιότητας κώδικα Προτύπων σχεδίασης Σχεδιαστικών ελαττωμάτων
 • 15. 12/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Ανάλυσης #2.2 Προ-επεξεργαστής #2 Παράδειγμα εξόδου του Προ-επεξεργαστή
 • 16. 12/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Ανάλυσης #2.2 Προ-επεξεργαστής #2 Παράδειγμα εξόδου του Προ-επεξεργαστή .. Μετρικές Πακέτου .
 • 17. 12/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Ανάλυσης #2.2 Προ-επεξεργαστής #2 Παράδειγμα εξόδου του Προ-επεξεργαστή .. Πρότυπα Πακέτου .
 • 18. 12/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Ανάλυσης #2.2 Προ-επεξεργαστής #2 Παράδειγμα εξόδου του Προ-επεξεργαστή .. Μετρικές Κλάσης .
 • 19. 12/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Ανάλυσης #2.2 Προ-επεξεργαστής #2 Παράδειγμα εξόδου του Προ-επεξεργαστή ..Πρότυπα Κλάσης.
 • 20. 13/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Ανάλυσης #3.1 Κατασκευαστής Προφίλ #1 Χρήση στοιχείων από κοινές κλάσεις μεταξύ εκδόσεων λογισμικού Εντοπισμός κλάσεων που υφίστανται μεταβολή σε Πρότυπο Σχεδίασης Σχεδιαστικά Ελαττώματα Κατηγοριοποίηση των κλάσεων ανά ρόλο
 • 21. 14/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Ανάλυσης #3.2 Κατασκευαστής Προφίλ #2 Παράδειγμα εξόδου του Κατασκευαστής Προφίλ για Πρότυπα Σχεδίασης ..
 • 22. 15/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Συστάσεων Περιεχόμενα 1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 2 Μεθοδολογία 3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Συστάσεων 4 Αποτελέσματα Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων Σύσταση Ρόλων 5 Συμπεράσματα 6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
 • 23. 16/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Συστάσεων Σύστημα Συστάσεων #1 Σύσταση Ρόλου #1 Μοντέλο Προτύπου Σχεδίασης Command Μοντέλα Υπο-Προτύπων Command
 • 24. 17/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Συστάσεων Σύστημα Συστάσεων #2 Σύσταση Ρόλου #2 Στιγμιότυπα Υπο-Προτύπου Command Α Στιγμιότυπα Υπο-Προτύπου Command B Στιγμιότυπα Υπο-Προτύπου Command C Στιγμιότυπα Υπο-Προτύπου Command D
 • 25. 18/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Αποτελέσματα Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης Περιεχόμενα 1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 2 Μεθοδολογία 3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Συστάσεων 4 Αποτελέσματα Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων Σύσταση Ρόλων 5 Συμπεράσματα 6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
 • 26. 19/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Αποτελέσματα Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης Επίδραση Abstract Factory Abstract Factory Roles Abstract Abstract Concrete Product Factory Product Factory Cohesion metrics LCOM5 - 0 - + Complexity metrics NL 0 0 - 0 NLE 0 0 - 0 WMC 0 0 - 0 Coupling metrics CBO - 0 + + CBOI 0 0 0 + NII + - 0 + NOI 0 0 + 0 RFC 0 0 - 0 Clone metrics CC 0 0 + 0 CCL 0 0 - 0 CCO 0 0 - 0
 • 27. 20/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Αποτελέσματα Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων Περιεχόμενα 1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 2 Μεθοδολογία 3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Συστάσεων 4 Αποτελέσματα Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων Σύσταση Ρόλων 5 Συμπεράσματα 6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
 • 28. 21/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Αποτελέσματα Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων Επίδραση Έλλειψης Law of Demeter Law of Demeter Roles Base Friend Stranger Cohesion metrics LCOM5 - 0 0 Complexity metrics NL - + - NLE - + - WMC - + - Coupling metrics CBO - + - CBOI + - - NII - - - NOI - + - RFC - + - Clone metrics CC - 0 - CCL - - - CCO - - -
 • 29. 22/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Αποτελέσματα Σύσταση Ρόλων Περιεχόμενα 1 Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας 2 Μεθοδολογία 3 Σύστημα Βελτίωσης Ποιότητας Κώδικα Σύστημα Ανάλυσης Σύστημα Συστάσεων 4 Αποτελέσματα Επίδραση Προτύπων Σχεδίασης Εντοπισμός Σχεδιαστικών Ελαττωμάτων Σύσταση Ρόλων 5 Συμπεράσματα 6 Μελλοντικές Επεκτάσεις
 • 30. 23/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Αποτελέσματα Σύσταση Ρόλων Σύσταση Ρόλων Σύσταση Ρόλων για Πρότυπο Bridge Ρόλος Πρωτότυπο Σύσταση Αντιστοιχία Refined Abstraction LogitechRemoteControl LogitechRemoteControl ✓ Abstraction AbstractRemoteControl AbstractRemoteControl ✓ Concrete Implementor SamsungTV, SonyTV - Implementor ITV ITV ✓
 • 31. 24/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Συμπεράσματα Συμπεράσματα Βελτιστοποίηση μετρικών ποιότητας με χρήση τεχνικών ανακατασκευής Η εφαρμογή προτύπων σχεδίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών ποιότητας Κάθε πρότυπο και κάθε ρόλος έχει διαφορετικό αντίκτυπο στις μετρικές στατικής ανάλυσης Θετική επιρροή της έλλειψης σχεδιαστικών ελαττωμάτων σε μετρικές κώδικα
 • 32. 25/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Μελλοντικές Επεκτάσεις Μελλοντικές Επεκτάσεις Υποστήριξη περισσότερων προτύπων σχεδίασης Μοντελοποίηση επιπλέον σχεδιαστικών ελαττωμάτων Υπολογισμός μετρικών κώδικα εκτός των υπαρχόντων Ανάλυση του κώδικα με στόχο την μοντελοποίηση των αλλαγών που καθιστούν εφικτή τη συμμετοχή μιας κλάσης σε ένα πρότυπο σχεδίασης
 • 33. 26/26 Σχεδίαση και Ανάπτυξη Συστήματος Βελτιστοποίησης Ποιότητας Πηγαίου Κώδικα με χρήση Τεχνικών Ανακατασκευής Μελλοντικές Επεκτάσεις Ευχαριστώ για την προσοχή σας!