Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485

ISSEL
ISSELISSEL
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από
Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης
Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών
Μετασχηματισμού Κώδικα
Μπαλτζή Αλεξάνδρα
Υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή
Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη
και του υποψήφιου Διδάκτορα
Θεμιστοκλή Διαμαντόπουλου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Εισαγωγή
Ορισμός προβλήματος
State of the art
Σκοπός της διπλωματικής
Ανάλυση του συστήματος
Πειράματα
Συμπεράσματα – Μελλοντική εργασία
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Δομή παρουσίασης
2
• Εποχή της Πληροφορίας (Εποχή των Υπολογιστών)
• Ελεύθερη ανταλλαγή και μεταφορά πληροφορίας
• Επιτάχυνση ροής πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου
• Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων λογισμικού - Τεχνολογία
Λογισμικού
• Free Software – Open Source Software
• Δημιουργία αποθηκών λογισμικού
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Εισαγωγή
3
• Μείωση χρόνου συγγραφής - βελτίωση ποιότητας κώδικα
• Μηχανές Αναζήτησης Κώδικα (Code Search Engines)
- Προσπάθεια για σχηματισμό ερωτήματος
- Προσπάθεια για έλεγχο λειτουργικότητας
• Συστήματα Συστάσεων στην Τεχνολογία Λογισμικού
(Recommendation Systems in Software Engineering)
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Ορισμός προβλήματος
4
State of the art
O κύκλος του Test Driven Reuse Παρόμοια συστήματα
 Code Conjurer
 CodeGenie
 S6
 FAST
Μειονεκτήματα
• Δεν είναι πλέον λειτουργικά
• Δε χρησιμοποιούν αναπτυσσόμενες αποθήκες
λογισμικού
• Δεν επεξεργάζονται τα αποτελέσματα και δεν τα
προσαρμόζουν στον κώδικα του προγραμματιστή
• Δεν ελέγχουν τη λειτουργικότητα των αποτελεσμάτων
• Δεν αντιμετωπίζουν τις διπλοεγγραφές
5
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Συνεισφορά στον ευρύτερο χώρο της Τεχνολογίας Λογισμικού και των RSSEs:
• Αναφορά βιβλιογραφίας
• Ανάπτυξη του δικού μας RSSE συστήματος
Το σύστημά μας:
 Έχει ως βάση το TDD
 Κάνει χρήση αναπτυσσόμενων αποθηκών λογισμικού
 Κάνει χρήση ενός μοντέλου mining-scoring
 Ελέγχει τη λειτουργικότητα των αποτελεσμάτων
 Πραγματοποιεί μετατροπές στον κώδικα
 Παρουσιάζει τα αποτελέσματα στο χρήστη
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Σκοπός της διπλωματικής
6
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Δομή του συστήματος
7
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Δομή του συστήματος
8
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Parser
9
• Εξαγωγή της υπογραφής του ερωτήματος του χρήστη σε xml
• Χρήση του εργαλείου srcML
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Δομή του συστήματος
10
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Downloader
11
• Αναζήτηση στη CSE AGORA
• Η AGORA:
- Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό
από projects του Github
- Διαθέτει API και δίνει τη δυνατότητα
αναζήτησης με δομημένο ερώτημα
- Το API βασίζεται στην πλατφόρμα
αναζήτησης Elasticsearch
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Δομή του συστήματος
12
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Miner
13
• O Preprocessor χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των διπλοαρχείων με χρήση του md5 hash
• Ο Scorer χρησιμοποιείται για τη βαθμολόγηση των αρχείων, κατά την οποία:
- Δημιουργούνται διανύσματα σε:
 Επίπεδο μεθόδου: 𝑚 = (𝑚𝑛, 𝑟𝑡, 𝑝𝑡)
 Επίπεδο κλάσης: 𝑐 = 𝑐𝑛, 𝑚𝑠1, … , 𝑚𝑠 𝑛
- Για τη δημιουργία των διανυσμάτων:
 Κάθε συνιστώσα έχει τιμή στο εύρος [0,1]
 Λεξικό ≈ υπογραφή ερωτήματος
 Το εκάστοτε διάνυσμα του ερωτήματος χρησιμοποιείται ως βάση κατά τη σύγκριση και όλες οι συνιστώσες του είναι ίσες με 1
Preprocessor Scorer Postprocessor
Files
Unique
Files
Scores Top Files
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Miner
• Για τη βαθμολόγηση των strings ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
• Για τη βαθμολόγηση των διανυσμάτων χρησιμοποιείται ο συντελεστής Tanimoto:
𝛵 𝑋, 𝑌 =
𝑋∗𝑌
𝑋
2
+ 𝑌
2
−𝑋∗𝑌
14
Tokenizing
Stop words
removal
Short words
removal
String
Stemming
Tanimoto similarity
Score
[0,1]
String or
tokens
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Miner
Stable Marriage Problem
• Τα scores του πίνακα:
• Οι λίστες που δημιουργούνται:
15
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Δομή του συστήματος
16
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Tester
17
Create projects
Copy src/test
files
Modify src/test
files
Compile src/test
files
Run test cases
Src
files
Test
file
Results
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Δομή του συστήματος
18
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Transformer
• Μετασχηματισμός τύπου επιστροφής μεθόδων
 1η περίπτωση:
 2η περίπτωση:
 3η περίπτωση:
19
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Transformer
• Μετασχηματισμός παραμέτρων μεθόδου
 Μέθοδος ερωτήματος χρήστη:
 Μέθοδος xml προς μετασχηματισμό:
 Οι τρεις λίστες που δημιουργούνται:
20
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Transformer
• Μετασχηματισμός παραμέτρων μεθόδου
 Η μέθοδος του xml μετά από το 1ο βήμα μετασχηματισμού:
 Οι τρεις λίστες μετά από το 1ο βήμα μετασχηματισμού:
21
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Transformer
• Μετασχηματισμός παραμέτρων μεθόδου
 Η μέθοδος του xml μετά από το 2ο βήμα μετασχηματισμού:
 Η μέθοδος του xml μετά από το 3ο βήμα μετασχηματισμού:
 4ο βήμα μετασχηματισμού:
 Μέθοδος ερωτήματος χρήστη:
 Μέθοδος xml προς μετασχηματισμό:
 H μέθοδος του xml μετά το μετασχηματισμό:
22
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Πειράματα
Μετρικές αξιολόγησης αποτελεσμάτων
23
Α/Α Τύπος
1 𝑪 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 =
1
𝑁
#𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒
2 % 𝑪 =
1
𝑁
#𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑀
∗ 100% =
𝐶
𝑀
∗ 100%
3 𝑷 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑 =
1
𝑁
#𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑
4 % 𝑷 =
1
𝑁
#𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑
𝑀
∗ 100% =
𝑃
𝑀
∗ 100%
5 %
𝑷
𝑪
=
% 𝑃
% 𝐶
∗ 100%
6 %
𝑷
𝑪
=
1
𝑁
#𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑
#𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100%
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Πειράματα
Πείραμα 1o – Σύγκριση με τη Mantissa
24
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Πειράματα
Πείραμα 1o – Σύγκριση με τη Mantissa
25
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Πειράματα
Πείραμα 2o – Σύγκριση με το FAST
26
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Πειράματα
Πείραμα 3o – Σύγκριση με τον Code Conjurer
27
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Πειράματα
Πείραμα 4o – Σύγκριση με τη Mantissa σε δικό μας dataset
28
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Πειράματα
Πείραμα 4o – Σύγκριση με τη Mantissa σε δικό μας dataset
29
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Πειράματα
Πείραμα 4o – Σύγκριση με τη Mantissa σε δικό μας dataset
30
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Συμπεράσματα – Μελλοντικές Επεκτάσεις
• Πλεονεκτήματα του συστήματός μας
 Μετατροπή του ερωτήματος του προγραμματιστή σε γλώσσα κατανοητή από τη CSE AGORA
 Βαθμολογία και κατάταξη των αποτελεσμάτων που επιστρέφει η AGORA
 Έλεγχος λειτουργικότητας των αποτελεσμάτων με χρήση των test cases του προγραμματιστή
 Πραγματοποίηση μετασχηματισμών στα αποτελέσματα με σκοπό τη βελτίωσή τους και την αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας στην
εκτέλεση των test cases
 Παρουσίαση αποτελεσμάτων στον προγραμματιστή
• Πιθανές επεκτάσεις
 Ενσωμάτωση και άλλων μηχανών αναζήτησης κώδικα
 Dependency resolution
 Αναζήτηση των κατάλληλων test cases για το ερώτημα
31
Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από
Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Ερωτήσεις?
32
1 of 32

Recommended

Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation by
Kagiafas Nikolaos Thesis PresentationKagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis PresentationISSEL
88 views25 slides
Evangelos papathomas diploma thesis presentation by
Evangelos papathomas diploma thesis presentationEvangelos papathomas diploma thesis presentation
Evangelos papathomas diploma thesis presentationISSEL
190 views32 slides
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ... by
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...ISSEL
53 views32 slides
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ... by
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...
Pantelidou Eirini: Design and development of a system for incremental static ...Manos Tsardoulias
70 views26 slides
Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Με Χρήση Τ... by
Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Με Χρήση Τ...Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Με Χρήση Τ...
Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Με Χρήση Τ...ISSEL
68 views31 slides
Εντοπισμός του Image Inpainting με Μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης by
Εντοπισμός του Image Inpainting με Μεθόδους Τεχνητής ΝοημοσύνηςΕντοπισμός του Image Inpainting με Μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης
Εντοπισμός του Image Inpainting με Μεθόδους Τεχνητής ΝοημοσύνηςISSEL
76 views22 slides

More Related Content

What's hot

Theofilos Georgiadis: Library recommendation system for the reuse of software... by
Theofilos Georgiadis: Library recommendation system for the reuse of software...Theofilos Georgiadis: Library recommendation system for the reuse of software...
Theofilos Georgiadis: Library recommendation system for the reuse of software...Manos Tsardoulias
45 views20 slides
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα... by
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...ISSEL
48 views25 slides
Χατζηελευθερίου Ειρήνη by
Χατζηελευθερίου ΕιρήνηΧατζηελευθερίου Ειρήνη
Χατζηελευθερίου ΕιρήνηISSEL
166 views33 slides
Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Σε Πραγματ... by
Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Σε Πραγματ...Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Σε Πραγματ...
Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Σε Πραγματ...ISSEL
31 views26 slides
Επανοργάνωση πηγαίου κώδικα από γράφους εξαρτήσεων οντοτήτων µε βάση παραδείγ... by
Επανοργάνωση πηγαίου κώδικα από γράφους εξαρτήσεων οντοτήτων µε βάση παραδείγ...Επανοργάνωση πηγαίου κώδικα από γράφους εξαρτήσεων οντοτήτων µε βάση παραδείγ...
Επανοργάνωση πηγαίου κώδικα από γράφους εξαρτήσεων οντοτήτων µε βάση παραδείγ...ISSEL
90 views23 slides
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ... by
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...ISSEL
53 views25 slides

What's hot(11)

Theofilos Georgiadis: Library recommendation system for the reuse of software... by Manos Tsardoulias
Theofilos Georgiadis: Library recommendation system for the reuse of software...Theofilos Georgiadis: Library recommendation system for the reuse of software...
Theofilos Georgiadis: Library recommendation system for the reuse of software...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα... by ISSEL
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
ISSEL48 views
Χατζηελευθερίου Ειρήνη by ISSEL
Χατζηελευθερίου ΕιρήνηΧατζηελευθερίου Ειρήνη
Χατζηελευθερίου Ειρήνη
ISSEL166 views
Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Σε Πραγματ... by ISSEL
Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Σε Πραγματ...Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Σε Πραγματ...
Ανίχνευση Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Σε Πραγματ...
ISSEL31 views
Επανοργάνωση πηγαίου κώδικα από γράφους εξαρτήσεων οντοτήτων µε βάση παραδείγ... by ISSEL
Επανοργάνωση πηγαίου κώδικα από γράφους εξαρτήσεων οντοτήτων µε βάση παραδείγ...Επανοργάνωση πηγαίου κώδικα από γράφους εξαρτήσεων οντοτήτων µε βάση παραδείγ...
Επανοργάνωση πηγαίου κώδικα από γράφους εξαρτήσεων οντοτήτων µε βάση παραδείγ...
ISSEL90 views
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ... by ISSEL
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
ISSEL53 views
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ... by ISSEL
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...
ISSEL168 views
Stelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentation by ISSEL
Stelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentationStelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentation
Stelios poulakakis daktylidis diploma thesis presentation
ISSEL237 views
Σχεδίαση και ανάπτυξη μηχανισμού αναγνώρισης επιθέσεων ασφαλείας σε διαδικτυα... by ISSEL
Σχεδίαση και ανάπτυξη μηχανισμού αναγνώρισης επιθέσεων ασφαλείας σε διαδικτυα...Σχεδίαση και ανάπτυξη μηχανισμού αναγνώρισης επιθέσεων ασφαλείας σε διαδικτυα...
Σχεδίαση και ανάπτυξη μηχανισμού αναγνώρισης επιθέσεων ασφαλείας σε διαδικτυα...
ISSEL90 views
Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικού by ISSEL
Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικούΑνάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικού
Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικού
ISSEL79 views
Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES - Ποδόσφαιρο by ISSEL
Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES - ΠοδόσφαιροΑνάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES - Ποδόσφαιρο
Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES - Ποδόσφαιρο
ISSEL115 views

Viewers also liked

Δούμας Οδυσσέας 7168 by
Δούμας Οδυσσέας 7168Δούμας Οδυσσέας 7168
Δούμας Οδυσσέας 7168ISSEL
239 views23 slides
Ουζούνης Γεώργιος by
Ουζούνης ΓεώργιοςΟυζούνης Γεώργιος
Ουζούνης ΓεώργιοςISSEL
208 views33 slides
Κρασανάκης Εμμανουήλ by
Κρασανάκης ΕμμανουήλΚρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης ΕμμανουήλISSEL
158 views30 slides
Μιλτιάδης Σιάββας 7523 by
Μιλτιάδης Σιάββας 7523Μιλτιάδης Σιάββας 7523
Μιλτιάδης Σιάββας 7523ISSEL
205 views38 slides
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254 by
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254ISSEL
216 views21 slides
Λυκάρτσης Ιωάννης by
Λυκάρτσης ΙωάννηςΛυκάρτσης Ιωάννης
Λυκάρτσης ΙωάννηςISSEL
206 views35 slides

Viewers also liked(13)

Δούμας Οδυσσέας 7168 by ISSEL
Δούμας Οδυσσέας 7168Δούμας Οδυσσέας 7168
Δούμας Οδυσσέας 7168
ISSEL239 views
Ουζούνης Γεώργιος by ISSEL
Ουζούνης ΓεώργιοςΟυζούνης Γεώργιος
Ουζούνης Γεώργιος
ISSEL208 views
Κρασανάκης Εμμανουήλ by ISSEL
Κρασανάκης ΕμμανουήλΚρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
ISSEL158 views
Μιλτιάδης Σιάββας 7523 by ISSEL
Μιλτιάδης Σιάββας 7523Μιλτιάδης Σιάββας 7523
Μιλτιάδης Σιάββας 7523
ISSEL205 views
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254 by ISSEL
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254
ISSEL216 views
Λυκάρτσης Ιωάννης by ISSEL
Λυκάρτσης ΙωάννηςΛυκάρτσης Ιωάννης
Λυκάρτσης Ιωάννης
ISSEL206 views
Βασίλειος Λώλης 5638 by ISSEL
Βασίλειος Λώλης 5638Βασίλειος Λώλης 5638
Βασίλειος Λώλης 5638
ISSEL165 views
Γκιλίρης Ιωάννης 7419 by ISSEL
Γκιλίρης Ιωάννης 7419Γκιλίρης Ιωάννης 7419
Γκιλίρης Ιωάννης 7419
ISSEL209 views
Σωτήριος Αγγελής by ISSEL
Σωτήριος ΑγγελήςΣωτήριος Αγγελής
Σωτήριος Αγγελής
ISSEL231 views
Μαρία Κωτούζα 7714 by ISSEL
Μαρία Κωτούζα 7714Μαρία Κωτούζα 7714
Μαρία Κωτούζα 7714
ISSEL442 views
Νικηφόρος Σακκάς by ISSEL
Νικηφόρος Σακκάς Νικηφόρος Σακκάς
Νικηφόρος Σακκάς
ISSEL262 views
Ναταλία Μιχαηλίδου by ISSEL
Ναταλία ΜιχαηλίδουΝαταλία Μιχαηλίδου
Ναταλία Μιχαηλίδου
ISSEL293 views
Πάρης Λαγάκης 7200 by ISSEL
Πάρης Λαγάκης 7200Πάρης Λαγάκης 7200
Πάρης Λαγάκης 7200
ISSEL253 views

Similar to Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485

Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V... by
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...ISSEL
93 views32 slides
Νικόλαος Κατιρτζής 7185 by
Νικόλαος Κατιρτζής 7185Νικόλαος Κατιρτζής 7185
Νικόλαος Κατιρτζής 7185ISSEL
134 views33 slides
Dontsios Dimitris by
Dontsios DimitrisDontsios Dimitris
Dontsios DimitrisISSEL
280 views36 slides
ThesisPresentation by
ThesisPresentationThesisPresentation
ThesisPresentationThomasKanoutas
11 views21 slides
Bagia Rousopoulou by
Bagia RousopoulouBagia Rousopoulou
Bagia RousopoulouISSEL
272 views32 slides
Software process improvement by
Software process improvementSoftware process improvement
Software process improvementGeorge Kara
15 views63 slides

Similar to Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485(20)

Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V... by ISSEL
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
ISSEL93 views
Νικόλαος Κατιρτζής 7185 by ISSEL
Νικόλαος Κατιρτζής 7185Νικόλαος Κατιρτζής 7185
Νικόλαος Κατιρτζής 7185
ISSEL134 views
Dontsios Dimitris by ISSEL
Dontsios DimitrisDontsios Dimitris
Dontsios Dimitris
ISSEL280 views
Bagia Rousopoulou by ISSEL
Bagia RousopoulouBagia Rousopoulou
Bagia Rousopoulou
ISSEL272 views
Software process improvement by George Kara
Software process improvementSoftware process improvement
Software process improvement
George Kara15 views
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an... by ISSEL
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
ISSEL29 views
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof... by ISSEL
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...
Design and Implementation of a Mechanism that automates the generation of Sof...
ISSEL132 views
Μιχαήλ Παπαμιχαήλ by ISSEL
Μιχαήλ ΠαπαμιχαήλΜιχαήλ Παπαμιχαήλ
Μιχαήλ Παπαμιχαήλ
ISSEL160 views
Βασίλης Μπούντρης by ISSEL
Βασίλης ΜπούντρηςΒασίλης Μπούντρης
Βασίλης Μπούντρης
ISSEL180 views
Κλέαρχος Θωμόπουλος 7435 by ISSEL
Κλέαρχος Θωμόπουλος 7435Κλέαρχος Θωμόπουλος 7435
Κλέαρχος Θωμόπουλος 7435
ISSEL204 views
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ... by ISSEL
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...
ISSEL29 views
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views
Ιoannis Αgrotis by ISSEL
Ιoannis ΑgrotisΙoannis Αgrotis
Ιoannis Αgrotis
ISSEL113 views
Θεμιστοκλής Παπαβασιλείου by ISSEL
Θεμιστοκλής ΠαπαβασιλείουΘεμιστοκλής Παπαβασιλείου
Θεμιστοκλής Παπαβασιλείου
ISSEL152 views
Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών... by Manos Tsardoulias
Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών...Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών...
Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών...
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ... by ISSEL
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
ISSEL534 views
Ioannis Loias by ISSEL
Ioannis LoiasIoannis Loias
Ioannis Loias
ISSEL239 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
12 views38 slides
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
6 views38 slides
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
7 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides

More from ISSEL(20)

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by ISSEL
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
ISSEL12 views
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by ISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
ISSEL6 views
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL4 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ISSEL6 views
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
ISSEL7 views
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
ISSEL26 views
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by ISSEL
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
ISSEL13 views
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by ISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
ISSEL19 views
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων by ISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύωνΕντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
ISSEL10 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ... by ISSEL
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
ISSEL16 views
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ... by ISSEL
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
ISSEL15 views
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin... by ISSEL
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
ISSEL5 views
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ... by ISSEL
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...
ISSEL17 views

Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485

 • 1. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Μπαλτζή Αλεξάνδρα Υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη και του υποψήφιου Διδάκτορα Θεμιστοκλή Διαμαντόπουλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • 2. Εισαγωγή Ορισμός προβλήματος State of the art Σκοπός της διπλωματικής Ανάλυση του συστήματος Πειράματα Συμπεράσματα – Μελλοντική εργασία Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Δομή παρουσίασης 2
 • 3. • Εποχή της Πληροφορίας (Εποχή των Υπολογιστών) • Ελεύθερη ανταλλαγή και μεταφορά πληροφορίας • Επιτάχυνση ροής πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου • Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων λογισμικού - Τεχνολογία Λογισμικού • Free Software – Open Source Software • Δημιουργία αποθηκών λογισμικού Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Εισαγωγή 3
 • 4. • Μείωση χρόνου συγγραφής - βελτίωση ποιότητας κώδικα • Μηχανές Αναζήτησης Κώδικα (Code Search Engines) - Προσπάθεια για σχηματισμό ερωτήματος - Προσπάθεια για έλεγχο λειτουργικότητας • Συστήματα Συστάσεων στην Τεχνολογία Λογισμικού (Recommendation Systems in Software Engineering) Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Ορισμός προβλήματος 4
 • 5. State of the art O κύκλος του Test Driven Reuse Παρόμοια συστήματα  Code Conjurer  CodeGenie  S6  FAST Μειονεκτήματα • Δεν είναι πλέον λειτουργικά • Δε χρησιμοποιούν αναπτυσσόμενες αποθήκες λογισμικού • Δεν επεξεργάζονται τα αποτελέσματα και δεν τα προσαρμόζουν στον κώδικα του προγραμματιστή • Δεν ελέγχουν τη λειτουργικότητα των αποτελεσμάτων • Δεν αντιμετωπίζουν τις διπλοεγγραφές 5 Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα
 • 6. Συνεισφορά στον ευρύτερο χώρο της Τεχνολογίας Λογισμικού και των RSSEs: • Αναφορά βιβλιογραφίας • Ανάπτυξη του δικού μας RSSE συστήματος Το σύστημά μας:  Έχει ως βάση το TDD  Κάνει χρήση αναπτυσσόμενων αποθηκών λογισμικού  Κάνει χρήση ενός μοντέλου mining-scoring  Ελέγχει τη λειτουργικότητα των αποτελεσμάτων  Πραγματοποιεί μετατροπές στον κώδικα  Παρουσιάζει τα αποτελέσματα στο χρήστη Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Σκοπός της διπλωματικής 6
 • 7. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Δομή του συστήματος 7
 • 8. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Δομή του συστήματος 8
 • 9. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Parser 9 • Εξαγωγή της υπογραφής του ερωτήματος του χρήστη σε xml • Χρήση του εργαλείου srcML
 • 10. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Δομή του συστήματος 10
 • 11. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Downloader 11 • Αναζήτηση στη CSE AGORA • Η AGORA: - Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό από projects του Github - Διαθέτει API και δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης με δομημένο ερώτημα - Το API βασίζεται στην πλατφόρμα αναζήτησης Elasticsearch
 • 12. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Δομή του συστήματος 12
 • 13. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Miner 13 • O Preprocessor χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των διπλοαρχείων με χρήση του md5 hash • Ο Scorer χρησιμοποιείται για τη βαθμολόγηση των αρχείων, κατά την οποία: - Δημιουργούνται διανύσματα σε:  Επίπεδο μεθόδου: 𝑚 = (𝑚𝑛, 𝑟𝑡, 𝑝𝑡)  Επίπεδο κλάσης: 𝑐 = 𝑐𝑛, 𝑚𝑠1, … , 𝑚𝑠 𝑛 - Για τη δημιουργία των διανυσμάτων:  Κάθε συνιστώσα έχει τιμή στο εύρος [0,1]  Λεξικό ≈ υπογραφή ερωτήματος  Το εκάστοτε διάνυσμα του ερωτήματος χρησιμοποιείται ως βάση κατά τη σύγκριση και όλες οι συνιστώσες του είναι ίσες με 1 Preprocessor Scorer Postprocessor Files Unique Files Scores Top Files
 • 14. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Miner • Για τη βαθμολόγηση των strings ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: • Για τη βαθμολόγηση των διανυσμάτων χρησιμοποιείται ο συντελεστής Tanimoto: 𝛵 𝑋, 𝑌 = 𝑋∗𝑌 𝑋 2 + 𝑌 2 −𝑋∗𝑌 14 Tokenizing Stop words removal Short words removal String Stemming Tanimoto similarity Score [0,1] String or tokens
 • 15. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Miner Stable Marriage Problem • Τα scores του πίνακα: • Οι λίστες που δημιουργούνται: 15
 • 16. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Δομή του συστήματος 16
 • 17. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Tester 17 Create projects Copy src/test files Modify src/test files Compile src/test files Run test cases Src files Test file Results
 • 18. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Δομή του συστήματος 18
 • 19. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Transformer • Μετασχηματισμός τύπου επιστροφής μεθόδων  1η περίπτωση:  2η περίπτωση:  3η περίπτωση: 19
 • 20. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Transformer • Μετασχηματισμός παραμέτρων μεθόδου  Μέθοδος ερωτήματος χρήστη:  Μέθοδος xml προς μετασχηματισμό:  Οι τρεις λίστες που δημιουργούνται: 20
 • 21. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Transformer • Μετασχηματισμός παραμέτρων μεθόδου  Η μέθοδος του xml μετά από το 1ο βήμα μετασχηματισμού:  Οι τρεις λίστες μετά από το 1ο βήμα μετασχηματισμού: 21
 • 22. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Transformer • Μετασχηματισμός παραμέτρων μεθόδου  Η μέθοδος του xml μετά από το 2ο βήμα μετασχηματισμού:  Η μέθοδος του xml μετά από το 3ο βήμα μετασχηματισμού:  4ο βήμα μετασχηματισμού:  Μέθοδος ερωτήματος χρήστη:  Μέθοδος xml προς μετασχηματισμό:  H μέθοδος του xml μετά το μετασχηματισμό: 22
 • 23. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Πειράματα Μετρικές αξιολόγησης αποτελεσμάτων 23 Α/Α Τύπος 1 𝑪 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1 𝑁 #𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 2 % 𝑪 = 1 𝑁 #𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑀 ∗ 100% = 𝐶 𝑀 ∗ 100% 3 𝑷 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑 = 1 𝑁 #𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑 4 % 𝑷 = 1 𝑁 #𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑀 ∗ 100% = 𝑃 𝑀 ∗ 100% 5 % 𝑷 𝑪 = % 𝑃 % 𝐶 ∗ 100% 6 % 𝑷 𝑪 = 1 𝑁 #𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑑 #𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 ∗ 100%
 • 24. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Πειράματα Πείραμα 1o – Σύγκριση με τη Mantissa 24
 • 25. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Πειράματα Πείραμα 1o – Σύγκριση με τη Mantissa 25
 • 26. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Πειράματα Πείραμα 2o – Σύγκριση με το FAST 26
 • 27. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Πειράματα Πείραμα 3o – Σύγκριση με τον Code Conjurer 27
 • 28. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Πειράματα Πείραμα 4o – Σύγκριση με τη Mantissa σε δικό μας dataset 28
 • 29. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Πειράματα Πείραμα 4o – Σύγκριση με τη Mantissa σε δικό μας dataset 29
 • 30. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Πειράματα Πείραμα 4o – Σύγκριση με τη Mantissa σε δικό μας dataset 30
 • 31. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Συμπεράσματα – Μελλοντικές Επεκτάσεις • Πλεονεκτήματα του συστήματός μας  Μετατροπή του ερωτήματος του προγραμματιστή σε γλώσσα κατανοητή από τη CSE AGORA  Βαθμολογία και κατάταξη των αποτελεσμάτων που επιστρέφει η AGORA  Έλεγχος λειτουργικότητας των αποτελεσμάτων με χρήση των test cases του προγραμματιστή  Πραγματοποίηση μετασχηματισμών στα αποτελέσματα με σκοπό τη βελτίωσή τους και την αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας στην εκτέλεση των test cases  Παρουσίαση αποτελεσμάτων στον προγραμματιστή • Πιθανές επεκτάσεις  Ενσωμάτωση και άλλων μηχανών αναζήτησης κώδικα  Dependency resolution  Αναζήτηση των κατάλληλων test cases για το ερώτημα 31
 • 32. Βελτίωση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Κώδικα από Αποθήκες Λογισμικού με χρήση Τεχνικών Ανάπτυξης Λογισμικού Οδηγούμενης από Ελέγχους και Τεχνικών Μετασχηματισμού Κώδικα Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ερωτήσεις? 32

Editor's Notes

 1. Mining Software Repositories for Test-Driven Reuse