Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
söí tay quaãn lyá   biïíu tûúång doanh nghiïåp  corporate   identity management   manual     2004
Muåc luåc . Table of ContentsA   Giúái thiïåu . IntroductionA. 1  Thû ngoã cuãa Chuã tõch HÀQT vaâ Töíng Giaám Àöëc . ...
Giúái thiïåu . Introduction                                                ...
Giúái thiïåu . Introduction                                                ...
Giúái thiïåu . Introduction                                                ...
Biïíu Tûúång Tiïu Chuêín . Standard Logo                                 B.1Thaânh phêìn c...
Biïíu Tûúång Tiïu Chuêín . Standard Logo                              B.2Tyã lïå vúái böë cuå...
Biïíu Tûúång Tiïu Chuêín . Standard Logo                                         ...
Baãng maâu àùåc trûng . Corporate Colour                                         ...
Àöì aán thiïët kïë ûáng duång cú baãn . Corporate basic design concept                          ...
Àöì aán thiïët kïë ûáng duång cú baãn . Corporate basic design concept                          ...
Kiïíu chûä àùåc trûng . Corporate Typefaces                          E.1Kiïíu chûä chñnh thûác . ...
Kiïíu chûä àùåc trûng . Corporate Typefaces                      E.2Kiïíu chûä phuå trúå . Secondary ...
Liïn kïët nhaän hiïåu . Co-Branding                             F               ...
Caác quy àõnh bùæt buöåc . Do & Don’t              G.1Biïíu tûúång àún maâu . Single-colour logosBiïíu tûúån...
Caác quy àõnh bùæt buöåc . Do & Don’t                                           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Techcombank - brand identify

979 views

Published on

HE THONG NHAN DIEN THUONG HIEU - TECHCOMBANK

Published in: Business
 • Be the first to comment

Techcombank - brand identify

 1. 1. söí tay quaãn lyá biïíu tûúång doanh nghiïåp corporate identity management manual 2004
 2. 2. Muåc luåc . Table of ContentsA Giúái thiïåu . IntroductionA. 1 Thû ngoã cuãa Chuã tõch HÀQT vaâ Töíng Giaám Àöëc . Message from the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive OfficerA. 2 Chûúng trònh quaãn lyá biïíu tûúång doanh nghiïåp . Corporate Identity ProgrameA. 3 Nhûäng giaá trj nïìn taãng cuãa thûúng hiïåu Techcombank . The core values of TechcombankB Biïíu Tûúång Tiïu Chuêín . Standard LogoB. 1 Thaânh phêìn cú baãn cuãa biïíu tûúång . The basic elementsB. 2 Tyã lïå vúái böë cuåc ngang vaâ doåc . Logo proportion (horizontal & vertical version)B. 3 Kñch thûúác töëi thiïíu vaâ “khoaãng tröëng bùæt buöåc” . Minimum size and Clear spaceC Baãng maâu àùåc trûng . Corporate ColourD Àöì aán thiïët kïë ûáng duång cú baãn . Corporate basic design conceptE Kiïíu chûä àùåc trûng . Corporate TypefacesE. 1 Kiïíu chûä chñnh thûác . Primary typefacesE. 2 Kiïíu chûä phuå trúå . Secondary typefacesF Liïn kïët nhaän hiïåu . Co-BrandingG Caác quy àõnh bùæt buöåc . Do & Don’tG. 1 Biïíu tûúång àún maâu . Single-colour logosG. 2 Nhûäng àiïìu cêìn traánh . Not acceptable use of the logo
 3. 3. Giúái thiïåu . Introduction A.1Thû ngoã cuãa Chuã tõch HÀQT vaâ Töíng Giaám Àöëc . Message from the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive OfficerTechcombank àang bûúác sang möåt giai àoaån phaát triïín múái. Nhûäng thay àöíi chiïën lûúåc Techcombank is entering a new period in its development. Strategic changes in targetvïì khaách haâng muåc tiïu, cú súã cöng nghïå thöng tin, hïå thöëng quaãn trõ àiïìu haânh vaâ caác customers, IT infrastructure, corporate governance and operational processes arequy trònh hoaåt àöång àang taåo dûång möåt hònh aãnh múái cho Ngên haâng trong mùæt cöng creating a new corporate image of the bank in the eyes of the public and customers. Wechuáng vaâ khaách haâng. Vaâ chuáng töi àaä quyïët àõnh höî trúå hònh aãnh múái naây cuãa Ngên haâng have decided to support this new image with a new, modern and sophisticatedbùèng möåt biïíu tûúång múái, hiïån àaåi, chuyïn nghiïåp, giaâu yá nghôa cuâng vúái caác chûúng trònh corporate identity and with visual communication programs, which we hope will doubletruyïìn thöng hònh aãnh coá tñnh chuyïn nghiïåp vaâ nhêët quaán cao. Chuáng töi hy voång, gùæn the positive attitude and the preference that the public and customers have towards thekïët vúái nhau, caác yïëu töë trïn seä nhên lïn caác aãnh hûúãng tñch cûåc vaâ sûå ûa thñch cuãa khaách bank.haâng cuäng nhû cöng chuáng àöëi vúái Techcombank. Our new identity also reflects the strategic directions, business philosophy and culture weBiïíu tûúång múái cuäng phaãn aánh sêu sùæc caác àõnh hûúáng chiïën lûúåc, triïët lyá kinh doanh vaâ have chosen in order to achieve our vision of being one of the “most favourite jointvùn hoáa doanh nghiïåp maâ Techcombank àaä lûåa choån àïí àaåt túái muåc tiïu trúã thaânh möåt stock banks”. Being carefully designed and implemented in conjunction with othertrong nhûäng “ngên haâng thûúng maåi cöí phêìn àûúåc ûa thñch nhêët”. Àûúåc thiïët kïë cöng phu communication programmes, we hope that the banks new identity will create pride and avaâ triïín khai phöëi húåp vúái caác chûúng trònh truyïìn thöng khaác, chuáng töi hy voång biïíu new spirit among Techcombank staff members, and will inspire everyone to becometûúång múái seä taåo nïn tinh thêìn múái vaâ niïìm tûå haâo cho têët caã caác thaânh viïn involved in the renovation and re-engineering process of the bank. The new identity willTechcombank, laâ àöång lûåc àïí chuáng töi àoáng goáp tñch cûåc hún vaâo quaá trònh àöíi múái vaâtaái cú cêëu cuãa Ngên haâng. Biïíu tûúång múái cuäng seä laâm cho Techcombank nöíi bêåt vaâ khaác also help Techcombank to stand apart from other banks in the market and as such canbiïåt so vúái caác ngên haâng khaác vaâ laâ möåt lúåi thïë caånh tranh quan troång. Höåi àöìng Quaãn be an important source of competitive advantage. Please be sure to read this manual andtrõ vaâ Ban Töíng giaám àöëc àïì nghõ toaân thïí caác thaânh viïn àaåi gia àònh Techcombank úã visit our website to familiarise yourself with it because we would like to ask everymoåi võ trñ vaâ cûúng võ, vaâ caác bïn quan têm khaác, àoåc kyä cuöën höì sú quaãn lyá naây vaâ truy member of the Techcombank staff and other interested parties to do your best incêåp trang chuã www.techcombank.com.vn àïí laâm quen vúái biïíu tûúång múái vò chuáng töi building and maintaining the integrity and consistency of our identity.mong muöën têët caã caác quyá võ seä sûã duång töëi àa khaã nùng cuãa mònh àïí xêy dûång vaâ baãoàaãm sûå höåi nhêåp vaâ tñnh nhêët quaán cuãa biïíu tûúång múái cuãa Techcombank. Hanoi, April 15, 2004Xin chên thaânh caãm ún.Haâ Nöåi, ngaây 15 thaáng 4 nùm 2004Chuã tõch Höåi àöìng Quaãn trõ Töíng Giaám Àöëc Le Kien Thanh (Mr.) Nguyen Duc Vinh (Mr.)Lï Kiïn Thaânh Nguyïîn Àûác Vinh Chairman of the Board of Directors Chief Executive Officer
 4. 4. Giúái thiïåu . Introduction A.2Chûúng trònh quaãn lyá biïíu tûúång doanh nghiïåp . Corporate Identity ProgramTechcombank laâ möåt trong nhûäng ngên haâng coá uy tñn trïn thõ trûúâng. Àöëi vúái nhiïìu ngûúâi, Techcombank is among the most reputable commercial banks in the market. To many, itTechcombank àaåi diïån cho nhûäng tiïu chuêín chêët lûúång cao nhêët, sûå tin cêåy vaâ chuyïn represents the highest standards of quality, reliability and professional leadership. Ournghiïåp. Hïå thöëng dêëu hiïåu nhêån biïët laâ cöng cuå töëi quan troång àïí duy trò vaâ cuãng cöë hònh identity is perhaps our most important tool for maintaining and strengthening theaãnh Techcombank - noá thïí hiïån baãn sùæc riïng cuãa chuáng töi cuäng nhû têët caã nhûäng giaá trõ Techcombank corporate image - its unique to us, and expresses all that is unique aboutthuöåc baãn sùæc riïng êëy. us.Vúái möåt hïå thöëng dêëu hiïåu nhêån biïët maånh meä vaâ nhêët quaán àûúåc aáp duång röång raäi trong By adopting a strong and widely consistent identity, we express, through ourcaác hoaåt àöång truyïìn thöng, möi trûúâng laâm viïåc vaâ caác saãn phêím dõch vuå cung ûáng túái communications, environment and customer care, our commitment to excellence. Wekhaách haâng, Techcombank muöën thïí hiïån sûå cam kïët vúái chêët lûúång tuyïåt haão. Chuáng töi ensure that wherever in the world someone encounters Techcombank - from anàaãm baão rùçng úã àêu coá sûå xuêët hiïån cuãa Techcombank - tûâ möåt quêìy giao dõch taåi sên exchange counter at an airport to an ATM at a supermarket or in a meeting room atbay àïën möåt àiïím ATM taåi siïu thõ hay phoâng hoåp taåi höåi súã, quyá võ àïìu caãm nhêån àûúåc head office they can feel confident about getting the same level of quality and service.chêët lûúång vaâ sûå phuåc vuå töët nhêët. The most basic element of our identity, the Techcombank logo, comprises the symbolYïëu töë cú baãn nhêët trong hïå thöëng dêëu hiïåu nhêån biïët cuãa Ngên haâng laâ biïíu tûúång and the Techcombank logotype. It functions on an almost instantaneous level to identify aTechcombank, bao göìm dêëu hiïåu àùåc trûng vaâ phêìn chûä àùåc trûng. Biïíu tûúång document, a card, an advertisement, even a building, as ours.Techcombank hêìu nhû àûúåc aáp duång trong hêìu hïët caác êën phêím, taâi liïåu, biïín hiïåu cuãa It is a top priority at Techcombank to present our corporate identity consistently andNgên haâng àïí taåo ra sûå nhêån diïån hêìu nhû ngay lêåp tûác nhûäng gò thuöåc vïì Techcombank correctly in the right configurations and with the right typography and colours in everyvñ duå nhû trïn möåt têëm danh thiïëp, theã, möåt chûúng trònh quaãng caáo hay möåt toâa nhaâ. situation and application.Viïåc coá têìm quan troång vaâ phaãi àûúåc ûu tiïn haâng àêìu laâ hïå thöëng dêëu hiïåu nhêån biïët The graphic identity standards establish a strong framework within which there is still aNgên haâng Techcombank phaãi àûúåc thïí hiïån chñnh xaác vaâ thöëng nhêët vïì cêëu truác, kiïíu chûä great deal of scope for individuals to commission an effective design to suit any demandvaâ maâu sùæc trong moåi trûúâng húåp vaâ ûáng duång. for the application of the brand.Hïå thöëng dêëu hiïåu nhêån biïët taåo thaânh möåt khuön khöí chùåt cheä song vêîn àuã khöng giancho sûå saáng taåo trong thiïët kïë àaáp ûáng moåi yïu cêìu vïì ûáng duång biïíu tûúång. These guidelines are constantly evolving to respond to new technologies and newNhûäng quy àõnh hûúáng dêîn naây seä liïn tuåc àûúåc phaát triïín àïí àaáp ûáng nhûäng yïu cêìu kyä operational requirements. For more information, please refer to our website or get inthuêåt vaâ àoâi hoãi cuãa hoaåt àöång kinh doanh. Àïí coá caác thöng tin cêåp nhêåt, xin vui loâng truy touch with Techcombanks Marketing Department at the following address:cêåp website cuãa Ngên haâng hoùåc liïn hïå vúái Phoâng Marketing Techcombank úã àõa chó sau: 15 Dao Duy Tu, Ha noi, Vietnam15 Àaâo Duy Tûâ, Haâ nöåi, Viïåt nam Tel: (84-4) 8243941 ext 301, 306Tel: (84-4) 8243941 ext 301, 306 Fax: (84-4) 9283923Fax: (84-4) 9283923 E-mail: marketing.ho@techcombank.com.vnE-mail: marketing.ho@techcombank.com.vn www.techcombank.com.vnwww.techcombank.com.vn
 5. 5. Giúái thiïåu . Introduction A.3Nhûäng giaá trõ nïìn taãng cuãa thûúng hiïåu Techcombank . The core values of TechcombankCAM KÏËT THÛÚNG HIÏåU TECHCOMBANK THE BRAND PROMISEChuáng töi cung cêëp saãn phêím vaâ dõch vuå vúái chêët lûúång töët nhêët vaâ baão àaãm rùçng We provide products and services with the best quality; we ensure that Techcombank isTechcombank laâ àöëi taác àaáng tin cêåy cuãa baån. a reliable partner for you to work with. We are committed to building lasting and mutuallyChuáng töi cam kïët xêy dûång möëi quan hïå àöëi taác vaâ húåp taác bïìn vûäng, cuâng coá lúåi, giûäa beneficial relationships between the bank and our clients, our stockholders and ourNgên haâng vúái khaách haâng, caác cöí àöng vaâ ngûúâi lao àöång. employees.GIAÁ TRÕ THÛÚNG HIÏåU TECHCOMBANK THE BRAND VALUESChuáng töi tin tûúãng vaâo nùng lûåc cuãa möîi caá nhên, lúåi ñch cuãa laâm viïåc têåp thïí vaâ tñnh We believe in the potential of individuals and in the benefits of teamwork andchuyïn nghiïåp. Trong têët caã caác viïåc chuáng töi laâm, chuáng töi àïìu tiïën haânh vúái sûå thöëng professional leadership. In all we do, we act with integrity and creativity.nhêët vaâ sûå saáng taåo. THE BRAND PERSONALITYCAÁ TÑNH THÛÚNG HIÏåU TECHCOMBANK We express our identity through our communications, our environment, and ourChuáng töi thïí hiïån phong caách riïng cuãa mònh trong giao tiïëp, phuåc vuå vaâ chùm soác customer care. Together, these create an experience for our customers and partnerskhaách haâng. Phong caách àoá seä taåo ra caãm nhêån cho khaách haâng vaâ caác àöëi taác cuãa that is STABLE, RELIABLE, PROFESSIONAL, MODERN, ATTENTIVE and CARING.chuáng töi vïì möåt ngên haâng VÛÄNG CHÙÆC, TIN CÊÅY, CHUYÏN NGHIÏåP, HIÏåN ÀAÅI,NHIÏåT THAÂNH VAÂ CHÙM LO. BRAND CONSISTENCY That experience must be consistent. Any time, anywhere, you can expect the sameSÛÅ NHÊËT QUAÁN CUÃA THÛÚNG HIÏåU TECHCOMBANK commitment to quality and the same values from Techcombank on the telephone, at anÀoá laâ sûå baão àaãm rùçng caãm nhêån vïì thûúng hiïåu Techcombank laâ nhêët quaán taåi moåi luác event, in print and online.moåi núi, duâ laâ qua giao tiïëp trïn àiïån thoaåi, taåi caác sûå kiïån, trïn caác taâi liïåu in êën vaâ trïnmaång Internet.
 6. 6. Biïíu Tûúång Tiïu Chuêín . Standard Logo B.1Thaânh phêìn cú baãn cuãa biïíu tûúång . The basic elements Chûä àùåc trûng (Logotype) Dêëu hiïåu àùåc trûng (Symbol)Biïíu tûúång Ngên haâng Techcombank laâ sûå kïët húåp giûäaphêìn dêëu hiïåu àùåc trûng vaâ chûä àùåc trûng taåo thaânh cöët loäitrong hïå thöëng dêëu hiïåu nhêån biïët cuãa Ngên haâng.The Techcombank logo combines the Techcombank symbol andTechcombank logotype and is the heart of our graphic identity.
 7. 7. Biïíu Tûúång Tiïu Chuêín . Standard Logo B.2Tyã lïå vúái böë cuåc ngang vaâ doåc . Logo proportion (horizontal & vertical version) 5x 10x 5x 5x 12xKñch thûúác, võ trñ vaâ khoaãng caách tûúng ûáng 4xgiûäa phêìn dêëu hiïåu àùåc trûng vaâ chûä àùåc trûngphaãi tuên thuã chùåt cheä theo quy àõnh nhû trïn. 4xThe relative sizes of the symbol and logotype,and the arrangement and distances betweenthem are fixed as showed above.
 8. 8. Biïíu Tûúång Tiïu Chuêín . Standard Logo B.3Kñch thûúác töëi thiïíu cuãa biïíu tûúång vaâ “khoaãng tröëng bùæt buöåc” . Minimum size and Clear space NGÊN HAÂNG THÛÚNG MAÅI CÖÍ PHÊÌN KYÄ THÛÚNG VIÏåT NAM 5x 5.5 x 40mm 30mm 6x 2.5 xKñch thûúác töëi thiïíuKñch thûúác töëi thiïíu cuãa biïíu tûúång khöngàûúåc pheáp nhoã hún caác chó söë quy àõnh nhûtrïn nhùçm àaãm baão cho logo luön roä raângvaâ dïî nhêån diïån.Minimum size NGÊN HAÂNG THÛÚNG MAÅIThe Bank logo must not appear smaller than CÖÍ PHÊÌN KYÄ THÛÚNG VIÏåT NAMthe widths indicated above. This is to ensure 4x (Khoaãng caách töëi thiïíuthat the Logo is always clear and distinctive. giûäa biïíu tûúång vaâ caác thaânh phêìn khaác) 12xTyã lïå khoaãng tröëng bùæt buöåc töëi thiïíu giûäabiïíu tûúång vaâ caác yïëu töë àöì hoåa khaác nhùçmàaãm baão tñnh roä raâng vaâ dïî nhêån diïån cho 4xbiïíu tûúång. 4xThe minimum required clear space has been 5x (Khoaãng caách töëi thiïíuestablished between the Bank logo and other giûäa biïíu tûúång vaâ caác HÖÅI SÚÃ GIAO DÕCH thaânh phêìn khaác)graphic elements to ensure the clarity andreadability of the logo. 15 ÀAÂO DUY TÛÂ, HAÂ NÖÅI
 9. 9. Baãng maâu àùåc trûng . Corporate Colour C.1 Àoã Techcombank Àen Trùæng Vaâng Techcombank Techcombank Red (M100%+Y100%) Black (K100%) White Techcombank Yellow (Y100%+M15%) Phöí maâu tiïu chuêínMaâu sùæc cuãa biïíu tûúång Giaãi phaáp maâu phuå trúå Techcombank standard colour spectrum (Techcombank Red to Yellow)Techcombank laâ möåt töí chûác taâi chñnh chuyïn Hïå thöëng maâu phuå trúå ài keâm (Vaâng Techcombank;nghiïåp vaâ uy tñn. Nhûäng phêím chêët naây àûúåc phöí maâu tûâ Àoã Techcombank àïën Vaâng; Nhuä vaâng)phaãn aánh thöng qua viïåc taåo ra caác hònh thûác duy trò tñnh àöåc àaáo cho biïíu tûúång, nhûng vêîn taåotruyïìn thöng hònh aãnh bùçng maâu sùæc. sûå phong phuá vaâ hêëp dêîn thõ giaác cho hònh aãnhKhöng àûúåc sûã duång thay thïë möåt hïå maâu naâo Techcombanktrong caác hoaåt àöång, chiïën dõch quaãngkhaác cho 3 maâu Àoã, Àen vaâ Trùæng cuãa biïíu tûúång. baá thûúng hiïåu.Viïåc sûã duång nhû vêåy seä phaá vúä tñnh thöëng nhêët (Xem thïm phêìn D àïí coá hònh dung roä hún)cuãa hïå thöëng dêëu hiïåu nhêån biïët doanh nghiïåpcuäng nhû gêy khoá hiïíu cho cöng chuáng.The colour of the Logo Solution of an auxiliary colour paletteTechcombank is a professional and authoritative An auxiliary colour palette (Techcombank Yellow; Phöí maâu thay thïë (Nhuä vaâng) Techcombank alternative colour spectrum (TCB Gold)Organisation. Therefore it uses a colour palette to colour spectrum graduating from Techcombank Redcreate communications that project these qualities. to Yellow; Techcombank Gold) preserves the uniqueBe careful not to devise new colour schemes to of the logo colour and creates the strong visualreplace the preferred TCB Red, Black and White impact for the corporate image in any promotionalcolour combination. Doing so would be inconsistent activities.with our unified visual identity and will cause confusion (See Section D for illustrations)among our audience.
 10. 10. Àöì aán thiïët kïë ûáng duång cú baãn . Corporate basic design concept D.1 ÀÖÌ AÁN TIÏU CHUÊÍN VÚÁI BÖË CUÅC NGANG ÀÖÌ AÁN TIÏU CHUÊÍN VÚÁI BÖË CUÅC VUÖNG Basic design concept of horizontal layout Basic design concept of square layout ÀÖÌ AÁN TIÏU CHUÊÍN VÚÁI BÖË CUÅC NGANG COÁ ÀÖÅ DAÂI LÚÁN Basic design concept of outstretched horizontal layout ÀÖÌ AÁN TIÏU CHUÊÍN VÚÁI BÖË CUÅC NGANG COÁ ÀÖÅ DAÂI NHOÃ ÀÖÌ AÁN TIÏU CHUÊÍN VÚÁI BÖË CUÅC DOÅC Basic design concept of narrow horizontal layout Basic design concept of vertical layoutÀöì aán thiïët kïë ûáng duång cú baãn àûúåc coi laâ phêìnquan troång trong hïå thöëng dêëu hiïåu nhêån biïët cuãaNgên haâng. Caác phûúng aán trònh baây àûúåc nïu rataåi phêìn naây àûúåc khuyïën khñch sûã duång.The basic design concept is regarded as an importantconstituent of the Bank’s corporate identity. Theselayouts showed herewith are highly recommended.
 11. 11. Àöì aán thiïët kïë ûáng duång cú baãn . Corporate basic design concept D.2 TRÒNH BAÂY ÀEN TRÙÆNG CHO IN OFFSET Black & White layout for Offset Printing TRÒNH BAÂY MAÂU CHO CAÁC PHÛÚNG PHAÁP THUÃ CÖNG Colour layout for manual production process TRÒNH BAÂY MAÂU HAÅN CHÏË CHO IN OFFSET Colour layout for two-colour offset printingMöåt söë phûúng aán trònh baây khaã thi cho caác quy trònhsaãn xuêët khaác nhau.These are some basic design layouts possible for variousproduction methods.
 12. 12. Kiïíu chûä àùåc trûng . Corporate Typefaces E.1Kiïíu chûä chñnh thûác . Primary typefacesFutura Medium Bold Futura Medium LightABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890#@&% 1234567890#@&%Futura Medium Bold Futura Medium LightABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890#@&% 1234567890#@&% Futura Medium Heavy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZKiïíu chûä àoáng vai troâ quan troång trong hïå thöëng dêëuhiïåu nhêån biïët cuãa Ngên haâng. Viïåc sûã duång phöëi húåp abcdefghijklmnopqrstuvwxyzvaâ thöëng nhêët kiïíu chûä cuâng caác yïëu töë àöì hoåa khaácnhû biïíu tûúång, dêëu hiïåu àùåc trûng, maâu sùæc vaâ àöì aán 1234567890#@&%thiïët kïë cú baãn seä taåo möåt phong caách riïng cho hònhaãnh cuãa Ngên haâng. Futura Medium HeavyTypography plays a major role in an identity system.The consistent and coordinated use of type, together ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZwith other visual elements, e.g.. the Logo, symbol, abcdefghijklmnopqrstuvwxyzcolours and basic design concept, will establish ahouse-style for the organisation. 1234567890#@&%
 13. 13. Kiïíu chûä àùåc trûng . Corporate Typefaces E.2Kiïíu chûä phuå trúå . Secondary typefacesGoudy ArialABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890#@&% 1234567890#@&%Time New RomanABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890#@&%Ba kiïíu chûä phuå trúå trïn laâ giaãi phaáp thay thïë hûäuhiïåu cho kiïíu chûä chñnh thûác Futura trong caác hoaåtàöång cuãa Ngên haâng.Chuáng coá thïí àûúåc sûã duång cho têët caã hïå thöëngvùn phoâng phêím nhû biïíu mêîu, taâi liïåu chñnh thûácvaâ caác êën phêím khaác.All three typefaces work well as a complementarytypefaces to Futura in the Bank’s operations.They can be used for all stationery, including forms,official documents and publications.
 14. 14. Liïn kïët nhaän hiïåu . Co-Branding F z z z z z zBiïíu tûúång Techombank coá thïí xuêët hiïån trong caác sûå kiïån,hoaåt àöång taâi trúå cuäng nhû liïn doanh liïn kïët. Khi xuêët hiïånbïn caånh caác biïíu tûúång khaác phaãi tuên thuã khoaãng caách bùætbuöåc töëi thiïíu àûúåc quy àõnh nhû trïn. Moåi trûúâng húåp sùæpxïëp phaãi àaãm baão sûå nöíi bêåt cuãa biïíu tûúång Ngên haâng.The Bank logo may be used to sponsor or endorse eventsand activities as well as joint ventures. When other logoshave to be placed next to the Bank logo, the minimum clearspace is indicated above. In any arrangement, ensure that theBank logo is given prominence.
 15. 15. Caác quy àõnh bùæt buöåc . Do & Don’t G.1Biïíu tûúång àún maâu . Single-colour logosBiïíu tûúång àún maâu duâng cho caác ûáng duång maâ logo chóàûúåc xuêët hiïån dûúái möåt maâu duy nhêët nhû baãn fax, hoáaàún, vaâ caác ûáng duång khaác nhû êën phêím tiïëp thõ, quaãngcaáo hay trïn Website. Trïn àêy laâ caác phiïn baãn ûáng duångbiïíu tûúång àún maâu húåp lïå.The single-colour logo should be used for all applicationswhere the logo can only appear in one colour, such asfaxes and invoice, and for applications such aspromotional literature, advertising and website. Showedabove are the regular versions of single-colour logo.
 16. 16. Caác quy àõnh bùæt buöåc . Do & Don’t G.2Nhûäng àiïìu cêìn traánh . Not acceptable use of the logo X X X X X XHaån chïë duâng möåt mònh phêìn chûä àùåc trûng hoùåc phêìn Khöng laâm biïën daång hoùåc thay àöíi tyã lïå cêëu truác cuãa Khöng sûã duång biïíu tûúång bõ cùæt xeán hay xiïn lïåch.dêëu hiïåu àùåc trûng (trûâ möåt söë trûúâng húåp ngoaåi lïå nhû biïíu tûúång, hoùåc võ trñ sùæp xïëp tiïu chuêín giûäa phêìn Don’t use the logo which is cropped or skewed.Cúâ, Huy hiïåu). dêëu hiïåu àùåc trûng vaâ chûä àùåc trûng.Do not use the logotype on its own without the symbol Nerve attempt to deform or re-proportion the logo, orand/or the symbol without the logotype (except in case alter either of the arrangements of the symbol andof Corporate Badge and Flag). logotype. X X X MARKETING X TM CP KY THUO N X X G G N NGAN HA VIE T NAMKhöng thay àöíi maâu sùæc cuãa biïíu tûúång. Khöng vi phaåm quy àõnh vïì “khoaãng tröëng bùæt buöåc”. Khöng àùåt biïíu tûúång trïn böëi caãnh nïìn hònh hoùåc hònh aãnh phûác taåp hay maâu nïìn khöng àuã àöå tûúngThe colour of the logo must not be change or graduated. Don’t let the regulation on “clear space” be broken. phaãn vúái maâu sùæc cuãa biïíu tûúång. Do not use the logo on any complicated or photographic or tonally similar background.

×