Werkboek polder dijk en volksmuseum colins plaet v7.2

1,014 views

Published on

Het museum dient een impuls te geven aan de toeristische waarde van- en een stimulans te zijn voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat. Een beeldend educatief en recreatief centrum voor inwoners en scholen op Noord-Beveland en een actieve herinnering aan het leven en de leefgewoonten op een Zeeuws eiland in al zijn facetten.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,014
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Werkboek polder dijk en volksmuseum colins plaet v7.2

 1. 1. Werkboek voor de oprichting van het Polder- dijk- en volksmuseum Colins plaet Doelstelling, uitgangspunten en ambitieHet museum dient een impuls te geven aan de toeristische waarde van- en eenstimulans te zijn voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat. Een beeldendeducatief en recreatief centrum voor inwoners en scholen op Noord-Bevelanden een actieve herinnering aan het leven en de leefgewoonten op een Zeeuwseiland in al zijn facetten. Museum Colins plaet 30-6-2009
 2. 2. Oprichting van Stichting Polder-, Dijk- en Volksmuseum Colins plaetHet MuseumInleidingDe oprichting van een toonaangevend museum, bij voorkeur gevestigd in het centrum aan deVoorstraat van Colijnsplaat, zal een belangrijke impuls zijn voor het dorp en Noord-Beveland.Gedurende 2000 jaar leverden de eilanders een gevecht met de zee, dijkten polders in, ontgonnendeze en verbouwden vervolgens landbouwproducten. Waarom hier? Wie waren de mensen die zichhier vestigden om dit grote werk te volbrengen? Welke technieken werden gebruikt om land tewinnen en dijken te leggen? Welke ontwikkelingen hebben de indijkingstechnieken doorgemaakt?Colijnsplaat speelde een belangrijke rol omdat hier de indijkers, de werklieden en de regenten woonden. Wie waren de opdrachtgevers, de financiers en de ontwerpers? Rond dit specifieke onderwerp is in Nederland en zeker in Zeeland, geen museum. Colijnsplaat zou hiervoor een voor de hand liggende plaats zijn, immers Colijnsplaat is ontstaan door de indijkers die zich hier vestigden. Maria van Nassau, Vrouwe van Noord-Beveland en later Maurits van Nassau, Prins van Oranje en Heer van Noord-Beveland speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van het eiland. Uit de oorspronkelijke eilanden ’t Landt van Cats en Orisandt is Noord-Beveland ontstaan. Het museum zal een beeld kunnen schetsen van de vroegste bewoning tot het moment dat het Katseveer opgeheven werd en de vaste verbinding tot stand werd gebracht. Het leven, overleven, werken en de volkscultuur van de eilanders kunnen in beeld worden gebracht. Een leuk voorbeeld van een expositie zouden de merklappen van Barbara Haringman kunnen zijn. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 2
 3. 3. die eens in de Voorstraat woonde in het pand waar nu “De Kleine Deugniet” is gevestigd.Een originele Nehalennia votiefsteen kan in het museum een plaats krijgen zodat het museum ook indit opzicht de allure krijgt die het verdient. Het is belangrijk aan te sluiten op de Zeeuwse Canon. Ditgeeft promotioneel extra steun aan bezoekerscentrum en museum.Het monument Verdronken Dorpen, het watersnoodmonument Houwen Jongens, het monumentvoor de waterbouwkundige Johannis de Rijke, het in de zee verdwenen Ganuenta en het vroegerecisterciënzer nonnenklooster Emelisse sluiten geheel aan bij een nieuw in te richten museum.In de buurt van Colijnsplaat heeft de genoemde nederzetting Ganuenta gelegen. Hier bevond zicheen tempel voor de godin Nehalennia. In 1970 werden in de buurt van Colijnsplaat delen van eenNehalennia-altaar opgevist. In 2003-2004 heeft men in Colijnsplaat een reconstructie gebouwd vande Gallo-Romeinse tempel die daar circa 2000 jaar geleden stond. www.nehalennia-tempel.nlDe Oud Noord-Bevelandpolder was een polder en een waterschap in de gemeenten Colijnsplaat enKats op Noord-Beveland in de provincie Zeeland. Op 17 mei 1594 verleenden de Staten van Zeeland octrooi voor het (her)bedijken van het verloren gegane eiland Noord- Beveland. Op 5 april 1596 werd het octrooi uitgebreid en in 1598 werd een groot deel van het eiland bedijkt. De polder werd in de 17e eeuw versterkt door de aanleg van de Oud Gravenhoekpolder (1657), de Ouweleckpolder (1665) en de Nieuw s-Gravenhoekpolder (1671). Deze polders gingen respectievelijk in 1732, 1780 en 1743 weer verloren. In de “Tegenwoordige staat van Zeeland” van Isaak Tirion uitgegeven door Hugo Grotius in 1753 wordt geschreven: “Kolynsplaat, een deftig Dorp, ’t voornaamste van geheel Noordbeveland, is gebouwd omtrent 1598 of 1599, en met veele treffelyke Huizen versiert, beslaande samen 26 Gemeten 14 Roeden Lands. ’t Heeft een goede Haven, regt over die van Zierikzee. De Kerk wordt bedient door eenenPredikant, behoorende tot de Klassis van Walcheren. De Prins van Oranje is Heer van Kolynsplaate”.Na het calamiteus verklaren van de Leendert Abrahampolder kwamen de zeedijken in 1883 onderhet beheer van het waterschap de Waterkering Leendert Abrahampolder. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 3
 4. 4. In 1935 werd de polder samengevoegd met de Nieuw-Noord-Bevelandpolder.Het huidige Colijnsplaat, één van de zeventien Beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland, is in1598 gesticht bij de afsluiting van de dijk om een nieuwe polder. De naam komt van de schorColinsplate die toen gedeeltelijk werd ingedijkt. Het dorp werd planmatig opgezet, met kaarsrechtepercelen. In de Voorstraat staan 32 rijksmonumentale gebouwen grotendeels woonhuizen, het ouderaadhuis (1769), de protestantse kerk (1769) en 10 woonhuizen die de allure van een monumentbezitten. Er werd in de 17e eeuw een haven aangelegd waarvan thans de contouren nog zichtbaarzijn en de kade nog bestaat. Deze werd gebruikt voor het transport van graan van Noord-Bevelandnaar Schouwen, en voor een veerdienst op Zierikzee.Colijnsplaat is de geboorteplaats van de waterbouwkundige Johannis de Rijke. Op diens 156stegeboortedag werd in het dorp een standbeeld voor hem onthuld, een kopie van het beeld dat inNagoya (Japan) voor hem is opgericht.In het dorp bevinden zich twee windmolens: De Oude Molen deze korenmolen is waarschijnlijkgebouwd in 1727 (de oudste molen in Zeeland) en Nooit Gedacht, logischerwijs ook wel bekend alsDe Nieuwe Molen. Dit is een ronde, uit baksteen opgetrokken stellingmolen uit 1864, die werdgebouwd ter vervanging van een eerdere achtkante molen.DoelstellingHet in Colijnsplaat tot stand brengen van een themamuseum voorNoord-Beveland dient tevens een aanzienlijk maatschappelijk doel. Hetmuseum dient een impuls te geven aan de toeristische waarde van- eneen stimulans voor een bezoek aan het dorp Colijnsplaat, een educatiefen recreatief centrum te zijn voor inwoners en scholen op Noord-Beveland en een actieve herinnering aan het leven en de leefgewoontenop een Zeeuws eiland in al zijn facetten. Het museum kan daarin ietstoevoegen aan de reeds bestaande musea in de regio.Het museum dient gebruik te maken van de binnen de provincieaanwezige deskundigheid en museale voorzieningen. Hierdoor kan demuseumorganisatie efficiënt werken en wordt voorkomen dat deorganisatie onnodig groot wordt. Onderzocht kan worden hoe een intensieve samenwerking met hetmuseum De Bevelanden en andere musea gestalte krijgen kan. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 4
 5. 5. VisieEen museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen vande mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hieroverinformeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.” (International Council of Museums,onderdeel van Unesco, 1974)Voor het nieuw op te richten museum zal een duidelijke visie op “het levensverhaal van het eiland”gemaakt moeten worden. Bezoekers willen iets beleven, zij willen verrast en geraakt worden.BeleidsplanHet te maken plan moet ambitie en ondernemingszin uitstralen. Een duidelijke visie hebben op hetnieuw te stichten museum en prikkelende projecten bieden waardoor het museum een vernieuwendbeeld geeft van de maatschappelijke, culturele en technische ontwikkelingen. Een aanbod voor hetonderwijs en de ontwikkeling van activiteiten gericht op diverse doelgroepen.Kleine musea moeten in hun expositie plaats inruimen voor doorkijkjes naar de andere musea in deomgeving. Hierdoor wordt bij de bezoekers belangstelling gewekt ook daar eens te gaan kijken. Erontstaat een museumnetwerk of anders gezegd een museumroute die het publiek metvanzelfsprekendheid naar de andere musea leidt en hiervoor de belangstelling wekt. Het versterkt deband tussen de musea onderling en de musea en het publiek. Ook gaan hierdoor de afzonderlijk in demusea getoonde collecties elkaar versterken. De andere Zeeuwse musea zouden dit idee moetenovernemen. Een open instelling verbindt organisaties met elkaar.Het museum kan ingericht worden rond een vaste expositie met daarnaast een wisselende collectie,exposities rond thema’s en presentaties van foto’s.Professionaliteit en kwaliteitsbewakingHet museum, de exposities en verdere activiteiten dienen een professionele uitstraling te hebben ende kwaliteit dient goed te worden bewaakt. Voorgestaan wordt een bijzondere en levendigeinrichting die de bezoeker vermaakt, uitnodigt, verdiept en verrast.Wisselende thema’s zullen er voor moeten zorgen dat het museum aantrekkelijk is en blijft. Op dezewijze kan een klein museum de interesse van het publiek vasthouden. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 5
 6. 6. Voor de opleiding van museummedewerkers en gidsen kan gebruik worden gemaakt van de binnende provincie aanwezige mogelijkheden.Thema’sDe thema’s zouden aan kunnen sluiten op een aantal boekjes dat over Noord-Beveland is verschenen: o.m. ‘Noord-Beveland groene oase in de Zeeuwse Delta’ van Adri Karman, ‘Tussen isolement en ontsluiting ‘van A.J. Barth en dr. A.L. Kort, ‘Langs het tuinpad van mijn vaderen’ van Rien Poortvliet, en b.v.’ Maurits prins van Oranje’ geschreven door Kees Zandvliet. ‘Orisant, verdronken eiland in de Oosterschelde 1602-1639’, een historische roman door Paul de Schipper. Een boek als ‘Zeeuwse Vrouwen’ van Kees Slager waarinzeven Zeeuwse vrouwen meeslepend vertellen en die samen een geheel eigen beeldschetsen van de Zeeuwse samenleving in de 20ste eeuw. Verder onderzoek naarbijvoorbeeld de families Nebbens, Swemer, Bijbau, Paardekooper, Vader en Haringman kunnen veelinteressante zaken opleveren. Aan de resultaten van opgravingen op Noord-Beveland kan ook eenthema worden ontleend. De middeleeuwse geschiedenis is tot nu toe onderbelicht gebleven.Onderzoek hiernaar en presentatie van de gegevens in een bijzondere expositie zal nieuw zijn.Het museum zal natuurlijk deze thema’s op vernieuwende wijze moeten weergeven.CollectieHet werven van een eigen verzameling is een van de werkzaamheden binnen het museum. Hiervoordienen criteria vastgelegd te worden. De te verwerven collectie van het museum zal betrekkingmoeten hebben op het cultureel erfgoed (zowel materieel als immaterieel) van het eiland Noord-Beveland. Deze collectie dient geconserveerd, beheerd en onderzocht te worden. Hiervoor dientsamengewerkt te worden met de bestaande instellingen binnen de provincie die beschikken overadequate deskundigheid. Waar nodig dienen de werkzaamheden onder leiding van een conservatorvan een van de grote museuminstellingen in de provincie uitgevoerd te worden.Sinds de start van dit project zijn er door inwoners al enkele interessante nieuwe items aangeboden. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 6
 7. 7. Door goed samen te werken met de musea en depots in de regio kunnen stukken ten behoeve vande expositie in bruikleen verkregen worden.DigitaalOmdat de ruimte beperkt zal zijn, is een digitaal museum een belangrijke en ook moderne aanvulling.www.museumcolijnsplaat.nl en www.museumcolinsplaet.nl is hiertoe reeds gereserveerd. Van eendigitaal museum gaat ook een grote wervende werking uit. Een digitaal museum is te combinerenmet www.colijnsplaatarchief.nl en de Collectie De Fouw.Het is van groot belang aansluiting te zoeken met de gezamenlijke website van o.a. de ZeeuwseBibliotheek en het Zeeuws Archief www.geschiedeniszeeland.nl Hiermede kan op doeltreffendewijze veel beschikbare historische informatie worden getoond. Het is een interessant idee om vanhieruit koppelingen te maken naar de plaatselijke geschiedenis en een verbinding te leggen metwww.museumcolijnsplaat.nl zodat een interactief platform ontstaat.De website kan een belangrijke rol spelen bij het verwerven van de eigen museumcollectie.Door er naar te streven veel verwijzingen te krijgen op andere sites zal de bekendheid van hetmuseum snel toenemen.Door de website snel in de lucht te brengen, kan deze gaan dienen als virtuele proeftuin voor het testichten museum en kan de communicatie met geïnteresseerden en sympathisanten gestalte krijgen.Tentoonstelling – Expositie Onlangs is in het Historisch Museum De Bevelanden in Goes een expositie geopend over merklappen gemaakt door Barbara Haringman uit Colijnsplaat. Haar oom was de in Colijnsplaat geboren admiraal Maarten Haringman. Het zou leuk zijn deze expositie ook in Colijnsplaat te kunnen tentoonstellen. Exposities in de zomer zouden gericht kunnen zijn op een breder publiek; in de winter meer op de inwoners van Noord- Beveland en de scholen. Door deel te nemen aan het museumweekeind in Zeeland wordt een groot publiek bereikt. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 7
 8. 8. De expositie kan ook aansluiten op het project “Verhalen in het land”. Het eiland Noord-Bevelandwordt onder leiding van goed opgeleide gidsen door de toerist en recreant ontdekt en beleefd metthemaroutes, verhalenborden en pittoreske dorpjes. www.verhaleninhetland.nlEducatie en scholenHet museum dient directe relaties te onderhouden met de basisscholen op Noord-Beveland. Eenaanbod van mogelijke projecten met een inhoudelijke nadruk op de waarde van cultureel erfgoedvan Noord-Beveland en de canon van Zeeland kan zeer behulpzaam zijn bij de lessen kunst, cultuuren geschiedenis. Het museum heeft een belangrijke taak te vervullen bij de ontwikkeling van dejeugd, moet de scholen de werktuigen bieden lesmateriaal te maken en hiervoor kennis envaardigheden beschikbaar stellen. Het ondersteunen van de docenten is hierbij een van debeschikbare instrumenten.Het opstellen van een lesbrief voor de scholen van Noord-Beveland geeft de mogelijkheid een bezoekaan het museum in te passen in het lespakket. Kinderen leren kijken naar kunst, geschiedenis lerenbeleven en cultuur leren waarderen, moet hierbij tot de mogelijkheden worden gemaakt.Uit een gesprek dat gevoerd is met Bram Verhulst van OBS “Het Stellenplankier” bleek dat eenprogramma waarbij projecten in een museale omgeving kunnen worden gegeven zeer nuttig zijnvoor het leerproces. Hij vertelde daarnaast dat een leuk en treffend bijgevolg hiervan is dat ook deouders bij het museum betrokken raken. Zij worden door de kinderen gestimuleerd om samen methen ook naar het museum te gaan.Museum winkeltje / kunstgalerieEnerzijds een historisch winkeltje dat laat 19e eeuws is ingericht, anderzijds voor de verkoop vanromans, poëzie en historische of toeristische boeken over Noord-Beveland of geschreven doorNoord-Bevelanders. Leuke herinneringen, oude foto’s, ansichtkaarten en producten van het land.Beeldende kunst, prenten, aquarellen en schilderijen van Noord-Bevelandse kunstenaars. Omdathelaas niet alle waar als kunst aan te merken is, zal een kunstcommissie moeten beoordelen welkewaar te koop zal worden aangeboden. De voorwerpen kunnen in consignatie worden aangeboden.Door aansluiting te zoeken bij het Noord-Bevelands Kunstspoor www.kunstspoor.nl ontstaatsamenwerking met een bestaand platform. Het bestuur van kunstspoor is door de gemeentebenaderd om mee te denken bij c.q. bij te dragen aan de realisatie van een cultuurontmoetingspuntin elke dorpskern van Noord-Beveland. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 8
 9. 9. Met het thema “Kunstenaars aan het werk” zouden kunstenaars om beurten een dag in het winkeltjekunnen werken aan een kunstwerk dat zij onderhanden hebben. Hierdoor komen de kunstenaars incontact met het publiek en presenteren zij op vernieuwende wijze hun kunst.Het museumwinkeltje kan als cultuurhuis gelijktijdig de functie van atelier, galerie en een VVV -vestiging vervullen. Daarnaast zou een Erfgoed Winkel museumkaarten en erfgoedartikelen kunnenaanbieden.BeeldentuinAchter de poort tussen de kerk en de oude pastorie zou een beeldentuin van werk van Noord-Bevelandse kunstenaars ingericht kunnen worden. De beeldende kunstvoorwerpen kunnen te koopaangeboden worden via het museumwinkeltje.ActiviteitenHet museum zou als burgerlijke trouwlocatie kunnen dienen.Beheerder cultureel erfgoedOproep aan de bevolking om oude voorwerpen die betrekking hebben op Noord-Beveland aan temelden zodat er een gedocumenteerd overzicht ontstaat van het erfgoed. Dit erfgoed zou inbruikleen gegeven aan het museum, deel kunnen uitmaken van de expositie.Certificaat Geregistreerd MuseumDeze vindt plaats door de Stichting Nederlands museumregister. Voornemen moet zijn om hierstapsgewijs naar toe te groeien. Dit is noodzakelijk om aan de programma’s waarbij objecten wordenuitgewisseld tussen de andere Zeeuwse musea deel te kunnen nemen. Leden van de NederlandseMuseumvereniging (NMV) zijn gecertificeerd. www.museumvereniging.nl Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 9
 10. 10. Kunst en kunstnijverheidBijzondere kunstobjecten die in het verleden op Noord-Beveland gemaakt zijn, kunnen een plaatsjevinden in het museum.LandbouwGeschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910. Peter Priester, Van Kruiningen enBouwman.CommunicatieDoor regelmatig aandacht te vragen in de pers en een museumfolder te verspreiden via de VVV’s,andere musea, hotels, campings en vakantieparken krijgt het museum bekendheid.PublicatieZelf uitgegeven boekjes en folders versterken de functie van het museum en kunnen voor extrainkomen zorgen.OnderzoekEigen onderzoek versterkt de waarde en betekenis van het museum.Kleine monumenten (bescherming van)Inventarisatie maken en opnemen in de wandelroute. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 10
 11. 11. De Museum StichtingOrganisatieEen nieuw in het leven te roepen stichting zal de organiserende rechtspersoon zijn. Het bestuur vande stichting kan een dagelijks bestuur aanstellen en zich bij laten staan door een Raad van Advies.Een team van vaste medewerkers en vrijwilligers zal in nauw overleg met deskundigen in de regio ende museumorganisaties zorg moeten dragen voor interessante en publiektrekkende exposities.Comité van initiatiefnemersVoor de oprichting van de museumstichting, het organiseren van de eerste activiteiten en het makenvan het beleids- en stappenplan is een comité opgericht. In dit comité hebben zitten genomen:Mevrouw I. (Ingrid) Bom, beeldend kunstenaar, de heer H. (Hendrikjan) Hoffman, dorpsraadColijnsplaat, mevr. C. (Corrie) de Jong-Bouter, dorpsraad Colijnsplaat, de heer drs. ing. J.A. (Ko) dePree, bedrijfskundige en de heer A. (Anton) van der Weele, Stichting Nehalennia. Het comité zal nogiets uitbreiden zodat uiteindelijk alle deskundigheid in huis is.Algemeen bestuur en dagelijks bestuur, raad van adviesOver het te vormen bestuur en de raad van advies wordt overleg gevoerd.Comité van aanbevelingOver de personen die gevraagd zullen worden zitting te nemen in het comité van aanbeveling wordtoverleg gevoerd.Adviseurs, klankbordgroepOndersteunend aan het Comité van initiatiefnemers:De heer dr. J.C. (Johan) Sturm, historicus verbonden aan de VU, johan53@zeelandnet.nl Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 11
 12. 12. Bij het project te betrekken personen en instellingenGemeente Noord-Beveland, mr. J.A.E. Boeijen – Janssen Daalen, beleidsmedewerker economie enrecreatie 0113-377338, j.boeijen@noord-beveland.nlIngrid Bom, Emelissedijk 20, 4491 PD Wissenkerke, 0113 - 695314, ingridbom@hetnet.nlCoördinator Toerisme Noord-Beveland, Sandra Dekker, Soelekekerkestraat 3, 4493 BS Kamperland,coordinator@dartcommunications.nlDe dorpsraad van Colijnsplaat, Corrie de Jong-Bouter, Oost-Havenstraat 5, 4486 AR ColijnsplaatGerard Geelhoed, Nieuwstraat 11 , 4493 AZ Kamperland, 0113-371208, gpgeelhoed@zeelandnet.nlHendrikjan Hoffman, Voorstraat 55, 4486 AJ Colijnsplaat, 06-22450325, hoffman@zeelandnet.nlPiet Kallewaard, W.J.Klein Wassinkstraat 7, 4486 CP Colijnsplaat, 0113-695341,kallewaard@hetnet.nlAdri Karman, Havelaarstraat 74, 4486 BE Colijnsplaat, 0113 695862, adrikarman@zeeelandnet.nlDepartement Noord-Beveland der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Westkruisstraat 1, 4494 NDGeersdijk, 0113 – 301615, secretaris rgijssel@zeelandnet.nl www.nutalgemeen.nlHans Oomen, directeur van het Historisch Museum De Bevelanden te Goes, 0113-228883,hans.oomen@hmdb.nlKo de Pree, Oost Havenstraat 2, 4486 AR Colijnsplaat, 0113-693311, ko@depree.nlPim Schenkelaars, Havelaarstraat 22, 4486 BC Colijnsplaat, 0113-695055, pim@eenhoorntrec.nlSociëteit Noord-Beveland, www.societeit-noord-beveland.nlJohan Sturm, Havenstraat , 020-6650207Gerard van de Wal, historicus en bestuurslid van het Zeeuws Genootschap (cultuurhistorie enNehalennia)Piet de Wild, Voorstraat 59, 4486 AJ Colijnsplaat, pietdewild@zeelandnet.nlWillem van der Lee, verhalen in ’t land, vsk@zeelandnet.nlAnton van der Weele, Havenstraat 11, 4486 AA Colijnsplaat, 0113-695324,antonvdweele@tenwprop.nlDe organisaties en instellingen die later in dit werkboek worden genoemd.Team – vaste medewerkers – vrijwilligersHet is wenselijk dat het museum kan beschikken over een vaste medewerker in loondienst.Hiermede kan de continuïteit worden gewaarborgd en activiteiten georganiseerd. De museumwinkeldient ook gerund te worden door een medewerker in vaste dienst. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 12
 13. 13. Jongeren participatieDe Noord-Bevelandse jongeren kunnen op een bijzondere wijze bij het museum betrokken worden.Zij kunnen in de gelegenheid worden gesteld (studie en stage)projecten op zich te nemen die ook vangroot belang zijn voor de realisatie en continuatie van het museum. Te denken valt overonderwerpen die management, cultuur, organisatie, promotie en speciale exposities betreffen. LeenSchouls, voorzitter van het Museum Arnemuiden heeft in een gesprek dat onlangs plaatsvond zeerpositieve voorbeelden hiervan laten zien. Het inpassen van projecten voor jongeren levert eenbelangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren.Het museum zou naar buiten kunnen treden met de advertentie: Het museum zoekt jongeren die inhet kader van hun studie en stage door het uitvoeren van een project willen deelnemen aan hetopbouwen en bijdragen aan de realisatie van het museum.Er dienen contacten met de ROC Zeeland, de Hogeschool en TWZ gelegd te worden om te zien opwelke wijze hier invulling aan gegeven kan worden.HuisvestingHuisvesting, basisvoorzieningen, bouwkundige en veiligheidseisen Mogelijk kan, indien deze beschikbaar komt, de oude pastorie naast de Protestantse kerk aan de Havelaarstraat 34 ingericht worden als museum. Deze locatie is geschikt door zijn ligging naast de historische kerk. De kerk kan eveneens een functie krijgen in exposities, muziek en voordrachten. De kerkgemeenschap heeft plannen om naast en achter de kerk een nieuwe accommodatie te bouwen met een zaaltje, garderobe, toiletten en pantry. Deze nieuwbouw zal het gebruik van de kerk zeer ten goede komen.Ook de inrichting van de kerk zelf is onderwerp van studie.Tussen de kerk en de oude pastorie (hetzaaltje) kan een kleine beeldentuin ingericht worden. In de directe omgeving bevindt zich ook hetSolex museum en er zijn mogelijkheden voor een museumwinkeltje met een kunstgalerie. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 13
 14. 14. Voor de eventuele aankoop van dit pand is een particulier fonds beschikbaar.Financiële zakenFinanciering - subsidies – vriendenHet museum is voor de financiering van zijn doelstelling afhankelijk van subsidies, sponsors,donateurs en bezoekers. Extra inkomsten kunnen worden gevonden in verhuur van ruimten voorvergaderingen, workshops, lezingen en dergelijke. Het is wenselijk dat de museumstichtingaangemerkt wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Het aanvragen van subsidies zal via de geldende systematiek en procedure moeten plaatsvinden.Voor de financiering van de aanvang- en exploitatiekosten komen in aanmerking: de ProvincieZeeland, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het plattelandsontwikkelingsplan(POP2) , de gemeente Noord-Beveland (subsidies van aanzienlijke omvang op het gebied vanplattelandsontwikkeling, stimuleren, verbeteren en verbreden van de leefbaarheid inplattelandsgebieden alsmede subsidies van aanzienlijke omvang op het gebied van toerisme enrecreatie), Stichting Steunfonds voor de Zeeuwse Musea, het Prins Bernard Cultuurfonds Zeeland, dePoscode Loterij, de Bank Giro Loterij, het VSB fonds Zeeland, de Rabobank, Ministerie van O, C en W.,DELTA Zeeland Fonds http://www.deltazeelandfonds.nl/ (de heer Cees van Liere), het RegionaleOntwikkelingsfonds, de fondsen met betrekking tot plattelandsontwikkeling en de landbouw-gerelateerde fondsen.Project begrotingDe projectbegroting is nog niet gemaakt. Dit is thans nog niet mogelijk omdat deze afhankelijk is vanhet definitieve programma van eisen.Concept cultuurnota gemeente Noord-BevelandDe visie van de gemeente sluit buitengewoon aan bij het initiatief voor de stichting van een museumen museumwinkel(s) met daarin faciliteiten als genoemd in dit werkboek. We lezen hierin o.m. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 14
 15. 15. Cultuur ontmoetingspuntIn de Scandinavische landen is het gebruikelijk dat de kleine dorpen een "kulturhus" hebben. Eendergelijke voorziening zorgt voor een centraal punt waarin cruciale functies voor een leefbare kernzijn opgenomen.Door verdwijning van elementaire winkels, banken en soms ook scholen komt de leefbaarheid steedsmeer in het gedrang. Een cluster van voorzieningen kan aan die verarming een positieve wendinggeven. Voor Noord-Beveland zijn leefbare kernen voor de inwoners ook van cruciaal belang, metname gedurende de vrij besteedbare tijd en in de rustige maanden van het jaar. Een cultuurhuis kaneen ontmoetingspiek zijn, waarin uiteenlopende functies samen komen, bijvoorbeeld:bibliotheekfunctiekunstuitleenstartende onderneming jongerenpodium populaire muzieksoos activiteitendemonstratie gildenmuseum functieruil- of kringloopwinkeldanscursus(amateur)filmhuisexpositie kunstinternetcaféen vrijwilligers vacaturebank.Gelet op de kleinschaligheid van Noord-Beveland zou dit concept, in aangepaste vorm, ook hierkunnen werken. Het geeft de mogelijkheid voor jong en oud om kennis te maken met de verschillendeleefwerelden van kunst en cultuur. Het geeft inwoners (en passanten) een vaste plek om producten tehalen en elkaar te ontmoeten. Voor de kunstenaars is het een punt waar informatie kan wordenuitgewisseld en waar men zich kan presenteren.Door de inzet van professionele kunstenaars, gericht op een artistieke uitkomst, ontstaan projectenmet een sociaal-maatschappelijke doelstelling (betrokkenheid, inzet, veiligheid, etc.). Op de scholenkan dit plaatsvinden door bijvoorbeeld een beeldend kunstenaar in te zetten. Deze kunstprojectenkunnen maatschappelijke participatie stimuleren, hierbij is het proces vaak belangrijker dan heteindresultaat. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 15
 16. 16. Informatie over de instellingen, organisaties, collecties en depots methistorische voorwerpen waarmee samenwerking moet worden gezochtStichting Steunfonds voor de Zeeuwse MuseaDe Zeeuwse musea beschikken samen over een aanzienlijke hoeveelheid bijzondere voorwerpen.Deze maken het mogelijk een beeld op te roepen van belangwekkende ontwikkelingen in degeschiedenis, de kunst, de cultuur en de natuur van Zeeland. Met name voor aankoop en restauratievan de collectie hebben de musea financiële ondersteuning nodig. De Stichting Steunfonds voor deZeeuwse Musea voorziet hierin.Het steunfonds wordt gefinancierd door particulieren, bedrijven en overheden. Het donateurschapbedraagt € 15 per jaar voor particulieren en € 125 per jaar voor bedrijven. Bedrijven kunnen ook eenproject adopteren. Bovendien is er de mogelijkheid van erfstellingen en legaten ten name van hetsteunfonds. Donateurs en sponsors ontvangen uitnodigingen voor speciale activiteiten. U kunt zichaanmelden bij het secretariaat van de stichting: 0118-670885 (Aafke Bij de Vaate, maandag t/mdonderdag) / steunfonds@scez.nlProvincie Zeelanddrs. H. (Harry) van Waveren, CDA, Telefoon (0118)631326, h.van.waveren@zeeland.nlgedeputeerde cultuur en ruimtelijke ontwikkeling van de Provincie Zeelanddrs. A.J.A (Jack) van Aspert, Telefoon (0118)627839 jaja.v.aspert@zeeland.nlDirectie samenleving en bestuur van de Provincie ZeelandAbdij 6, 4331 BK MiddelburgPostadres Postbus 6001, 4330 LA MiddelburgFax(0118) 63 86 36Internet http://www.zeeland.nlMuseumconsulentschap SCEZDe museumconsulenten van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Leo Adriaanse en Janneke deWit, adviseren de Zeeuwse musea over hun bedrijfstaken, hun behoudstaken, beheerstaken en hunpubliekstaken. Zij geven leiding aan het collectieregistratieproject ‘Erfgoed Inzichtelijk’ en deNetwerkaanpak Veiligheidszorg Erfgoedinstellingen’’, begeleiden de aanmelding voor het Nederlands Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 16
 17. 17. Museumregister, verzorgen een cursusprogramma met scholingsaanbod voor de musea, zettennieuwe tentoonstellingsprojecten op, stimuleren samenwerkingsverbanden en collectiemobiliteit.Klik hier voor de website van de SCEZ.L.C.M. (Leo) Adriaanse (maandag t/m vrijdag): 0118-670889 / lcm.adriaanse@scez.nlDr. A.P. (Aad) de Klerk, 0118-670870 / ap.de.klerk@scez.nlJ. (Janneke) de Wit (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag): 0118-670886 / j.de.wit@scez.nlMarloes Matthijssen, projectmedewerker musea, telefoon: 0118-670617, mjj.matthijssen@scez.nlEén van de kerntaken van het museumconsulentschap is deskundigheidbevordering. Hetscholingsaanbod richt zich op deskundigheid in collectietaken, publiekstaken en bedrijfsvoering enwordt ontwikkeld in samenwerking met het Landelijk Contact van Museumconsulenten. Landelijk zijner basiscursussen per vakgebied, studiedagen en meerdaagse cursussen, in-company trainingen enworkshops. In Zeeland worden vooral in-company trainingen en workshops aangebodenZie de website van het SCEZ voor alle informatie over de dienstverlening. www.scez.nlVereniging van Zeeuwse MuseaSecretariaat: Sylvia van Dam MerrettMarkt 7, 4351 AG VeereT 0118-502151shvandam@zeelandnet.nlKoninklijk Zeeuws Genootschap voor WetenschappenHeeft een zeer grote en oude collectie. Deze collectie wordt digitaal ontsloten. Op 23 april is er eensymposium met de titel: Archeologische schatten van Zeeland.www.zeeuwsgenootschap.nlHeemkundige Kring De BevelandenWestmolenweg 54491 PR WissenkerkeContact: Frans DeesTelefoon / InternetTel.:0113-371451 Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 17
 18. 18. Fax.:0113-373279E-mail: info@hkdebevelanden.nlWebsite: www.hkdebevelanden.nlDoelHet bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde enoudheden van de eigen streek.OmschrijvingHeemkundige kring De Bevelanden streeft naar het behouden en herstellen van historische encultuurmonumenten. Het werkterrein is Noord- en Zuid-Beveland.De Heemkundige Kring De Bevelanden zet zich in voor de bestudering van de levensgewoonten engebruiken van mensen die de Bevelanden bewonen en bewoond hebben.Het gemeentearchief Goes is verbonden met de Heemkundige Kring De Bevelanden. Deze verenigingorganiseert tal van activiteiten, zoals lezingen en excursies en geeft historische publicaties uit.OrganisatieHet algemeen bestuur van de vereniging bestaat uit tien leden. Buiten de vele informele contactenvergadert het algemeen bestuur zeven maal per jaar. Daarnaast zijn er een drietal werkgroepenactief, te weten de redactiecommissie van het tijdschrift De Spuije (negen leden) en de werkgroepenKleine Monumenten (zeven leden) en Veldnamen (zeven leden). Alle werkgroepen zijn ook weervertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Tevens wordt er naar gestreefd om ook een evenredigeverdeling over de vijf gemeenten binnen het werkgebied te hebben.Algemeen bestuur: drs. P. Favier, voorzitter, ir. A.J. Beenhakker, vicevoorzitter, F. Dees, secretaris,mevrouw A.J. Louisse, activiteitensecretaris, mevrouw J.J. Geene, penningmeester, drs. J.P. de Jonge,P. van der Maas, E. Planteydt, H. de Potter, P. van der Maas.VerzamelingenBodemdepot Middelburg, Robbert van SporendonckDepot van het museum voor Noord- en Zuid-BevelandHeemkundekring Noord- en Zuid-Beveland, Frans DeesWaterschap, Piet van der Maas Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 18
 19. 19. Centrale depotvoorzieningIn de opslagruimte van de COVRA is nog ruimte beschikbaar voor museaal medegebruik. Na een pilotgericht op het specifiek monitoren van klimaatgegevens (temperatuur, luchtvochtigheid),lichtgegevens (lux en UV), stof en veiligheid, werd door de Vereniging van Zeeuwse Musea beslotenhet museaal medegebruik van COVRA aan haar leden aan te bieden. Er wordt is gestart met collectiesvan zeven Zeeuwse musea.Gemeentelijk Archief Noord-BevelandBestuurlijke geschiedenis vanaf 1750, fragmenten iets vroeger. Het Zeeuwsarchief Middelburg. HetGemeentelijk Archief in Zierikzee. Voor 1530 het RA Den Haag, inventaris archief Van Nassau.Kerkelijk Archief Utrecht. Archief in Gent, België.Gemeentearchivaris: A. Barth dnabarth@zeelandnet.nlArchief van de gemeente GoesFrank de Klerk, archivarisWaterschapPiet van der Maas, Julianastraat 6, Kortgene, 0113-600238Stichting Nehalennia / Stichting Johannes de Rijkewww.nehalennia-tempel.nlSt. Colijnsplaat foto- en documentatiearchiefwww.colijnsplaatarchief.nlGerard G. de Fouw Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 19
 20. 20. Stichting Promotie Colijnsplaat en KatsVoorzitter: Vera de Ridder ,p/a Groeneweg 1, 4486 RA Colijnsplaat. stprcolijnkats@gmail.comSecretariaat KunstspoorDorpsstraat 164485 AH Katstelefoon: 0113 601685info@kunstspoor.nl lenny@galeriekats.nlDocumentenUitwerkingsnota Provinciaal Museumbeleid 2007-2012http://loket.zeeland.nl/informatiecentrum/publicaties/rapporten/museumbeleidVereniging Zeeuwse Musea. Beleidsplan 2008-2013http://www.zeelandmuseumland.nl/downloads/beleid.pdfStichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Het Zeeuws Museumbestel 2005-2008http://www.scez.nl/SCEZMOK3.pdfDe 3P’s van het Zeeuws museum beleid http://www.scez.nl/ZEsept06M.pdfCertificering van het museum. Nederlandse Museumvereniging (NMV)http://www.museumvereniging.nl/files/reglement museumregistratie.pdf Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 20
 21. 21. LiteratuurHet Zeeuwse Monument, Het voorstraatdorp ColijnsplaatAad P. de KlerkRedactie Jan Bruijns, Gerard de Fouw, Berit Sens, Piet de WildUitgave jaar: 1998Uitgave: De Koperen Tuin, GoesHet Zeeuwse Monument, Inlagen en karreveldenJan J.B. Kuipers en Chiel JacobusseUitgave jaar: 1998Uitgave: De Koperen Tuin, GoesNehalennia, Documenten in steenP. StuartUitgave jaar: 2003Uitgave: De Koperen Tuin, GoesNoord-Beveland, groene oase in de Zeeuwse DeltaAdri KarmanUitgave Stichting Waardering Natuur- en CultuurUitgave jaar: 2008Druk: ADZ uitgeverij, Vlissingen.Het Zeeuwse monument. ‘Het voorstraatdorp Colijnsplaat’.Uitgave jaar: 1998Door Gert Groenleer, Rien Munters, Kees Tazelaar en Jan ZwemerUitgave: ADZ uitgeverij, Vlissingen.Colijnsplaat, gemeente Kortgene. Beschermde stads- en dorpsgezichten.Uitgave jaar: mei 1987Auteurs: drs. J. Hollestelle, UtrechtUitgave: Rijksdienst voor de MonumentenzorgAan de hand van diverse oude plattegronden en een beschrijving van de historisch ontstaan vanColijnsplaat van 1598 tot 1987.Colijnsplaat in vroeger tijden, Deel 1Uitgave jaar: 1992Door Gerard G. de FouwUitgeverij DEBOEKTANT, KlaaswaalEen negentigtal fotos / ansichtkaarten, die een beeld te schetsen van het dorp Colijnsplaat Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 21
 22. 22. Colijnsplaat in vroeger tijden, deel 2Uitgave jaar: 1993, 4 novemberDoor Gerard G. de FouwUitgeverij DEBOEKTANT, KlaaswaalFotoboekje telt 84 pagina’s en 90 foto’s met korte tekst.Colijnsplaat in oude ansichten, deel 1Uitgave jaar: 1979Door C. P. PolsUitgeverij Europese Bibliotheek, ZaltbommelUitgegeven in samenwerking met “De Zeeuwsche Boekhandel” ZierikzeeUitgave jaar: 1979Fotoboekje telt 76 pagina’s, 2 Pagina’s inleiding en vele foto’s met korte beschrijvingColijnsplaat in oude ansichten, deel 2Uitgave jaar: 1977Door C. van Winkelen, Sint AnnalandUitgegeven in opdracht van “De Zeeuwsche Boekhandel” ZierikzeeUitgeverij Europese Bibliotheek, ZaltbommelUitgave jaar: 1977Fotoboekje telt 74 pagina’s, foto’s met korte beschrijving.Kortgene, Kats en Colijnsplaat van 1900 tot nu.Uitgave jaar: 1994.Door Gerard de Fouw, Gert Groenleer en Kees Tazelaar, Colijnsplaat.Uitgave: Van Geyt Productions, Hulst.ISBN – 90-5327-066-3.Uitgave jaar: 1994.Het fotoboek telt 64 pagina’s, tekst en vele foto’s met korte beschrijving.Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610.Uitgave jaar: 1993Door Dr. J.B.V. WeltenDe herdijking van het eiland Noord-Beveland in 1598Uitgave: De Bataafsche Leeuw, AmsterdamHet boek telt 216 pagina’s, tekst en diverse foto’s/illustraties.Maurits Prins van OranjeKees ZandvlietUitgave jaar: 2000Rijksmuseum AmsterdamUitgave: Waanders b.v., Zwolle Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 22
 23. 23. Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1910.Peter Priester, Van Kruiningen en Bouwman.Uitgave jaar: 1998Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ)Uitgave: HES Uitgevers BVTussen isolement en ontsluiting , bestuurlijke geschiedenis van Noord-Beveland 1795-1995A.J. Barth en dr. A.L. KortUitgave jaar: 2005Uitgave: Gemeente Noord-BevelandHet boek handelt over tweehonderd jaar (gemeentelijk(e)) besturen op Noord-Beveland. Het begintin de tijd van Napoleon, een periode van grote bestuurlijke vernieuwingen. Het eindigt in 1995 ophet moment dat onze gemeente haar huidige vorm kreeg na de laatste herindeling, nu tien jaargeleden.Het boek is geschreven door twee auteurs en een leescommissie. In die commissie zaten: wethouderC.A.P. Schippers, J.L. Doddema, C.J. van Damme, G.G. de Fouw, mevrouw A.P. Dees-de Looff, de heerJ.C. Kouwer, dr. J.C. Sturm (op afstand),dr. P. Priester (op afstand).CV auteurs:Aldert J. Barth (1947) is sinds 1967 in het archiefwezen werkzaam. Na dienstverbanden inGorinchem, Den Helder en Oud-Beijerland, is hij sinds 1975 werkzaam bij de gemeente Goes. In 1979maakte hij de overstap naar de gemeentelijke archiefdienst. In 1990 werd hij benoemd totgemeentearchivaris. In 1998 kwam er een samenwerkingsverband tot stand met de gemeentenNoord-Beveland, Kapelle en Borsele, van welke drie gemeenten hij sinds dat jaar ookgemeentearchivaris is.Albert L. Kort (1955) studeerde van 1976 tot 1982 geschiedenis aan de Vrije Universiteit, met alshoofdvak contemporaine geschiedenis. In zijn publicaties staan onderwerpen uit de Zeeuwse historiecentraal. Kort bestudeerde onder meer de geschiedenis van de SDAP in Vlissingen in de periode1930-1940 en schreef over de Afscheiding van 1834 in Goes. In 2001 promoveerde hij aan deErasmus Universiteit op de studie Geen cent te veel. Armoede en armenzorg op Zuid-Beveland,1850-1940. Samen met A.J. Barth heeft hij meerdere boeken over de Bevelandse geschiedenisverzorgd. Kort is docent geschiedenis aan het Goes Lyceum.Langs het tuinpad van mijn vaderenRien PoortvlietUitgave jaar: mei 1996Uitgave: Kok Omniboek Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 23
 24. 24. Orisant, verdronken eiland in de Oosterschelde 1602-1639Paul de SchipperHistorische romanUitgave jaar: 2000Uitgave: Uitgeverij Donker, RotterdamZeeuwse VrouwenKees SlagerZeven Zeeuwse vrouwen vertellen in dit boek het verhaal van hun eigen leven.Uitgave jaar: maart 2009Uitgave: Den Boer / De RuiterKortgene, Kats en Colijnsplaat van 1900 tot nuGerard de Fouw, Gert Groenleer en Kees TazelaarUitgave jaar: 1994Uitgave: Van Geyt, HulstGebonden 21,5 x 30 Cm. 63 pp.Nostalgische foto´s uit de oude doosDialect op Noord-BevelandE.J. van den Broecke-de Man en L. EikenhoutUitgave jaar: 1984Uitgave: van der Peyl, KruiningenGebonden stofomslag goed 160 pp.Uitgave van de Zeeuwse Vereniging voor DialectenonderzoekVan gesticht tot zorgcentrumGerard de Fouw en Piet de WildUitgave jaar: 2006Uitgave: CleijenborchDit boek beschrijft de geschiedenis van de bejaardentehuizen op Noord-Beveland in de periode van1900 tot 2005. Prachtig om te lezen zijn de vele anekdotes en interviews met bewoners. Het boek isrijkelijk geïllustreerd met historisch fotomateriaal.Heemkundige Kring De BevelandenHistorisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland no. 1, 2-19Uitgave jaar: 19??, 1976-1993Het vergeten eiland NOORD-BEVELAND in bezettingstijd,1940-1945Auteurs: Nic. J. KarhofUitgave jaar: ca.1950Uitgave: Boekhandel van der Peyl, Souburg Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 24
 25. 25. Mooiste Gedichten Over Noord-BevelandUitgegeven bij Stichting Kunstspoor Noord-Bevelandisbn : 9789081093514De Drvkkery MiddelburgOp molenpad in Zeeland-Zuid. Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen.Drs. Hans OuweneelUitgave jaar: 1e druk. 2001.Hanova Media Productons.Uitgave: Noordhoek. 68 pGeelhoet, Geelhoed & GeelhoedtMarien Geelhoed www.geelhoed-genealogie.nlUitgave jaar: 1e druk februari 2002Genealogieboek over de familie GeelhoedDe genealogie begint met het opduiken van de naam van Simon Geelhoet, die rond het begin van dezeventiende eeuw genoemd wordt in een lidmatenboek in Colijnsplaat, op het Zeeuwse Noord-Beveland. Simon is de voorvader van de meeste Geelhoed(t)en. In het boek zijn zo veel mogelijkafstammelingen bijeengebracht. De meeste Geelhoeden (in diverse spelling) stammen van Simon af.Vanaf de zevende generatie is het boek opgedeeld in deelgenealogieën. Ook is er een tweede, watmysterieuzere lijn, die van Joergen Ludowig Gelhut. Zijn geschiedenis speelt zich af in Duitsland en inenkele steden rondom Rotterdam. Een kleine lijn is door te trekken naar de Geelhoeden vandaag.Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme; Van den vos Reynaerde.Het Dyckse Handschrift, bevattend Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme, bewerkt naar Thomasvan Cantimpré, De natura rerum en Willem, Vanden vos Reynaerde, Utrecht, ca. 1375.Als eerste dichtwerk bevat dit handschrift Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant (fol. 1roa-102roa), een natuurkundig handboek in 13 boeken, samen ca. 16.660 verzen, geschreven omstreeks1270 en opgedragen aan Nicolaas van Cats, heer van Noord-Beveland.http://www.dbnl.org/tekst/desc001midd01_01/desc001midd01_01_0026.htmDie gesammten Niederlande.Oskar Ludwig Bernhard WolffUitgave jaar: 1844Uitgave: Leipzig: Ch.E. KollmannHalf leer, 10+ 374 p., ill. Deel 2 in de reeks “Das malerische und romantische Ausland”. Goedexemplaar. Lit: Niet in Jacobsen Jensen; niet in Bodel Nijenhuis; niet in Van der Meulen; Ernst Andres,Bibliographie illustrierter Stahlstichwerke (2002) II p.434-436 Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 25
 26. 26. Eerste druk - het voorwoord is gedateerd Jena, Juli 1844 - van een boek dat geen reisbeschrijvingdoor Nederland en België beoogt te zijn, maar een “treuen aber zugleich unterhaltenden undbelehrenden Wegweiser”. De pp. 53-192 beschrijven: Vlissingen, Middelburg, Veere, Domburg, Zuid-en Noord-Beveland, Schouwen, Zierikzee, Brouwershaven, Overflakkee, Dordrecht, Voorne, Brielle,Den Haag e.o., Haarlem e.o., Alkmaar e.o., Willemsoord, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Edam,Monnickendam, Marken, Broek, Purmerend, Zaandam, Amsterdam, Leiden e.o., Delft e.o.,Rotterdam, Gouda, Oudewater, Woerden, Utrecht, Vecht, Weesp, Muiden, ‘t Gooi, Amersfoort,Harderwijk, Kampen, Betuwe, Zeist, Rhenen, Arnhem e.o., Nijmegen, Zaltbommel, Woudrichem,Doesburg, Zutphen, Deventer, Zwolle, Hindelopen, Molkwerum, Harlingen, Franeker, Leeuwarden,Groningen, Drenthe, Assen, Noord-Brabant, Den Bosch, Breda, Bergen op Zoom, Venlo enMaastricht. Het boek is geïllustreerd met 48 staalgravures (rechtsonder: “d. Kunstverlag”), waarvan18 in de noordelijke Nederlanden: het Haagse bos, stadhuis Den Haag, Brederode, Lutherse kerkAmsterdam, Paleis op de Dam, Montelbaanstoren, stadhuis Leiden, stadhuis Delft, Rotterdam(gezicht op haven met St. Laurenskerk), St Laurenskerk Rotterdam, gracht en Domtoren te Utrecht,Domkerk Utrecht, het Loo, Rijngezicht op Arnhem, het huis Rhederoord bij Velp, Oosterbeek, hetdorp Beek met de Elterberg en gezicht vanaf Belvedere te Nijmegen op de Waal. In 1873 (echterzonder jaartal op de titelpagina) en 1880 verschenen “Neue Ausgaben”.[Hoorn, Jan ten] Reis-boek door de Vereenigde Nederlandsche provincien en der zelveraangrenzende landschappen en koningrijken, behelzende, benevens een naauwkeurige beschryvingder steden [...]. Mitsgaders de bekwaame herbergen daar de reyzigers in ieder stad konnen logeeren[...] Derden druk, met zeer groote moeite van alle de misstellingen gezuiverd, en met veele schuyt-en wagen-vaarten, logementen, en de beschryving van verscheyde voornaame steden vermeerderd.Amsterdam: J. ten Hoorn, 1700Gebonden in perkament, [30] + 656 + [8] p., ill. Mooi exemplaar. Lit: Van Eeghen/Van der Kellennr.171; Van Doorninck 3118 (met afwijkende titel); Placcius 1955; Waller 837 (editie 1700);Klaversma/Hannema 1235 Derde en waarschijnlijk laatste druk van een der vroegste reisgidsen voorons land. In 1689 was de eerste druk verschenen en in 1697 de tweede, Het frontispice is nietgesigneerd maar gegraveerd door Jan Luyken, toont in het midden de verschillende manieren vanreizen: twee ruiters die afscheid nemen, drie voetgangers, een karos en een wagen. Bovenin de prenteen trekschuit en twee schepen op zee. Onderin de prent een jonge reiziger die van zijn vader delaatste raadgevingen ontvangt, een wenende moeder met klein kind, bij de deur de dienstmaagd metreismantel en buiten de deur twee paarden en een dienaar. In het “Aan den leezer” schrijft de auteurdat dit onderwerp “nog nooit door iemant verhandeld is geweest” en dat men aanvullingen ofverbeteringen graag inwacht, met name van herbergiers die hun adres opgenomen willen zien. Danvolgt een index op plaatsnamen. Nieuw in deze derde druk zijn het "Reys medicijn-boek" (6 pp.) ende "Waarschouwingen, dienstig voor reizenden lieden", waarin men gemaand wordt op te passenvoor "valsche speelders, roovers, dieven, en hoeren". De hoofdtekst bestaat uit een aantalonderdelen: p. 1-17 Gebeden voor reizigers; p. 17-20 Morgen- en avond-zang voor reizigers; p. 21-27Reis-lessen in dichtvorm; p. 28-287 Beschrijving der zeven Verenigde Provincien, met apartehoofdstukken over: Holland, Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, ‘s Gravenhage,Rotterdam, Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 26
 27. 27. Monnickendam, Medemblik, Purmerend, IJsselstein, Woerden, Oudewater, Heusden,Geertruidenberg, Woudrichem, Naarden, Weesp, Muiden, Vianen, Leerdam, Asperen, Heukelom, ‘sGravesande, Vlaardingen, Delfshaven, Goeree, Schagen, Beverwijk, Klundert, Willemstad, Zeeland,Walcheren, Middelburg, Vlissingen, Veere, Arnemuiden, Rammekens, Schouwen, Zierikzee,Brouwershaven, Zuid-Beveland, Reimerswaal, Goes, Tholen, St. Maartensdijk, Duiveland, Noord-Beveland, Wolfertsdijk, Utrecht, Amersfoort, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Montfoort, Gelderland,Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, Schenkenschans, Buren, Culemborg, Roermond, Venlo, Gelder, Stralen,Wachtendonk, Zutphen, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Groenlo, Arnhem, Harderwijk,Wageningen, Hattem, Elburg, Friesland, Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum, Harlingen,Stavoren, Sloten, Workum, IJlst, Hindelopen, Molkwerum, Overijssel, Deventer, Kampen, Zwolle,Hasselt, Vollenhoven, Steenwijk, Oldenzaal, Ootmarsum, Coevorden, Groningen,Delfzijl, ‘sHertogenbosch, Bergen op Zoom, Breda, Maastricht, Grave, Sluis, Aardenburg, Sas van Gent en Hulst.Bij al deze steden en regio’s worden historische bijzonderheden meegedeeld, bezienswaardigheden,logementen, scheeps- en wagenveren naar omliggende steden met vertrektijden. p. 288-345 Idemvoor Zuid-Nederland; p. 346-381 Idem voor Frankrijk; p. 382-389 Idem voor Engeland; p.390-416Idem voor Duitsland, Oostenrijk, Skandinavië; p. 417-427 Idem voor Italië en Spanje; p. 427-433 Devoornaamste jaarmarkten en leermarkten in Hollandse steden; p.434 Zonsop- en ondergangen;p.435 Watergetijden; p.436-440 Muntspecieboek; p.441-442 Gewichten in de verschillende steden;p.442-443 (met uitvouwbare tabel) Eeuwigdurende kalender; p.444-446 (met houtsnede in tekst) Hetgebruik van de menselijke hand als zonnewijzer; p.446-451 Reis-medicijnboek; p.452-459Waarschuwingen voor reizigers tegen spelers, rovers, dieven, hoeren etc.; p. 460-521 Wegwijzer(routes) door Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië met afstanden in mijlen; p. 522-528 “Reisof weg na het Spaa en de manier van leven aldaar. Mitsgaders van de kragt van de wateren en hoemen die gebruiken moet”; p.529-550 “Naukeurige reys of wegwyzer den Rijn op en af aan beydezijden”, van Amsterdam naar Bazel met de aantallen uren varen en rijden; p. [551-552] Fondslijstjevan Jan ten Hoorn.Verdwenen dorpen in NederlandBert StulpUitgave jaar: maart 2009Uitgave: Falstaff media in AlkmaarDeel 1 beschrijft de dorpen in Zeeland.Land- en zeezichtGerard SmallegangeMuiterij, Pyramide, Kouse, Brôôdkiste.... Het zijn vreemde en intrigerende namen waarmee deZeeuwse hoeves zich sieren. Veel boerderijnamen zijn zozeer met onze regio verbonden dat ze alleenin Zeeland kunnen voorkomen. ‘Land- en Zeezicht’ heeft een drietal hoeves op Tholen, Walcheren enNoord-Beveland. Ze liggen alle drie dicht bij de zee. Je kunt de zilte lucht haast proeven. Land- enZeezicht’: Zeeuwser kan het niet. Je woont weliswaar op (vruchtbaar) land, onder de zeespiegel,maar die zee met zn zegeningen en gevaren zie je, hoor je en proef je iedere dag. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 27
 28. 28. Nooit eerder is er in Zeeland over de betekenis van boerderijnamen gepubliceerd. Zelfs in heelNederland is dat nauwelijks gebeurd.Bij zijn onderzoek speurde Gerard Smallegange in boeken, archieven en oude jaargangen vanheemkundige tijdschriften, hij sprak met mensen ter plekke,reisde over internet en zocht hulp bijdeskundigen.In dit boek zijn meer dan 130 intrigerende boerderijnamen verzameld. Gerard Smallegange voorzietiedere naam van een korte achtergrond., waarin hij de geschiedenis van de boerderij beschrijft en debetekenis van de naam uitlegt. Zijn lezenswaardige verhalen worden rijkelijk geïllustreerd met velenog niet eerder gepubliceerde foto’s en tekeningen.Over de auteur: Mr. G.W Smallegange werd geboren in 1940 op een 18e-eeuwse boerderij inWolphaartsdijk (Zeeland). Hij is een groot deel van zijn beroepsleven werkzaam geweest in en tenbehoeve van verschillende landbouworganisaties in Nederland.Vaderlandsch woordenboekDoor Jacobus Kok, Jan FokkeGepubliceerd door J. Allart, 1788Itemopmerkingen: v. 9-10Oorspronkelijk van de University of MichiganGedigitaliseerd op 29 juni 2007http://books.google.com/books?id=Q_s4AAAAMAAJ&hl=nl&output=textVerslagen omtrent s rijks oude ArchievenDoor NetherlandsGepubliceerd door s.n., 1908Itemopmerkingen: v. 30Oorspronkelijk van de New York Public LibraryGedigitaliseerd op 4 mei 2007http://books.google.com/books?id=FtkBAAAAYAAJ&q=Noord-Beveland&dq=Noord-Beveland&hl=nl&pgis=1Duizend jaar weer, wind en water in de Lage LandenDoor J. Buisman, A.F.V. van EngelenGepubliceerd door Uitgeverij Van Wijnen, 1995ISBN 9051941420, 9789051941425808 paginasDroogleggers aan de Oosterschelde bewint der dijckagie 1594-1610J.B.V. WeltenDe geschiedenis van de inpoldering van het nieuwe Noord-Beveland (1594-1610)Jaar: 1993 Onderwerp:17e eeuw, Noord-Beveland, Historische geografie Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 28
 29. 29. Mijn jeugd op Noord-BevelandIman HeystekHerinneringen aan het leven op dit eiland in het begin van deze eeuw.Jaar: 1990Uitgegeven: GoesBoekhandel en uitgeverij de Koperen tuinVan herensociëteit tot culturele vereniging. Nutsdepartement Noord-Beveland 1842-1992Harmen van de WerfJaar: 12Opdrachtgever Nutsdepartement Noord-BevelandDrukkerij Verwei, WissenkerkeJan de prentenknipperJoke en Jan Peter VerhaveZeeuwse volkskunst langs ’s Heeren wegen.Jaar: 1993Uitgegeven: GoesBoekhandel en uitgeverij De koperen tuinCampen en SoelekerkeDe middeleeuwse geschiedenis van twee ambachten in het westen van Noord-BevelandLaurens PriesterJaar: 1994Meulenberg, MiddelburgDe rentdant van Oud Campen en SoelekerkeSluimerend in SlikJan J.B. Kuipers, Robbert M. van Dierendonck, Aad P. de KlerkStichting Cultureel Erfgoed Zeeland SCEZUitgegeven 2004Uitgeverij De Boer / De RuiterVeldnamen van Noord-BevelandPiet van der Maas, Filius en Gerard de KaterPrivé uitgegevenNog enkele exemplaren in bezit van Gerard de Kater, Colijnsplaathttp://zoeken.bibliotheek.nl/ Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 29
 30. 30. Websiteswww.colijnsplaatarchief.nlwww.noordbevelandtoerisme.nlwww.societeit-noord-beveland.nl Lezingen en agenda voor Noord-Bevelandwww.orisant.com/orisant.htmwww.zeeuwsarchief.nlwww.historischmuseumdebevelanden.nlwww.geschiedeniszeeland.nlnl.wikipedia.org/wiki/Allerheiligenvloed_(1532)nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Bevelandnl.wikipedia.org/wiki/Maurits_van_Oranjenl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Noord-BevelandHet project wordt ondersteund door:De Sociëteit Noord-Beveland met haar gedeelde 1e plaats van de toekomstprijs 2009J.D. (Ko) de Koster sr.Nog in te vullen.Dit werkboek is mede tot stand gekomen met de opmerkingen, aanbevelingen en suggesties vandorpsgenoten met wie ik veelvuldig enthousiaste gesprekken voerde. Polder, Dijk en Volksmuseum Colins plaet | Versie 7.2 Pagina 30

×