Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dorpsvisie colijnsplaat 2 verkenning haven colijnsplaat werkgelegenheid. eerste aanzet 2009-02-16 v3

323 views

Published on

Deze verkenning beoogt te onderzoeken op welke wijze een duurzame ontwikkeling voor de gemeenschap tot stand gebracht kan worden. De ontwikkeling dient hierop gericht te zijn en niet op voordeel op korte termijn. Het werkgelegenheidsaspect speelt hierbij een grote rol. De verkenning vertaalt de huidige problematiek naar de kennis die voorhanden is over de krimp- en veroudering van plattelandsgemeenten.

Nieuwe werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve, educatieve en maritieme branche, milieutechniek en flora- en faunabeheer zijn lettende op de ligging aan de Oosterschelde het meest voor de hand liggend.

De verkenning geeft alternatieven aan die de neergang in positieve richting kunnen ombuigen.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dorpsvisie colijnsplaat 2 verkenning haven colijnsplaat werkgelegenheid. eerste aanzet 2009-02-16 v3

 1. 1. Eerste aanzet WerkgelegenheidPlanologische en economischeverkenning haven Colijnsplaat Hendrikjan Hoffman Dorpsraad Colijnsplaat 16-2-2009
 2. 2. Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat - WerkgelegenheidInleidingDe planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat beoogt ook te onderzoeken op welkewijze een duurzame ontwikkeling voor de gemeenschap tot stand gebracht kan worden. Deontwikkeling dient hierop gericht te zijn en niet op voordeel op korte termijn. Hetwerkgelegenheidsaspect speelt hierbij een grote rol.Nieuwe werkgelegenheid in de toeristisch recreatieve, educatieve, maritieme en milieutechniek enflora- en faunabeheer zijn lettende op de ligging aan de Oosterschelde het meest voor de handliggend.DoelstellingHet stimuleren van nieuwe economische activiteiten en het laten ontstaan van nieuwe en duurzamewerkgelegenheid is een belangrijke doelstelling bij het maken en de verwezenlijking van een plan voorde herstructurering van de haven van Colijnsplaat. Gelijktijdig dienen de te initiëren activiteiten kansente bieden voor het dorp en de middenstand daar.Werkgelegenheid Colijnsplaat / Noord-BevelandOm de leefbaarheid in kleine kernen te vergroten, de middenstand te versterken en debevolkingsopbouw met name in de groep met kinderen te bevorderen, is het belangrijk de groei vanhoogwaardige werkgelegenheid in het dorp te stimuleren.Dit werkt uiteindelijk positief door in alle aspecten van het maatschappelijk welzijn en geeft kansen omhet voorzieningenniveau te handhaven en mogelijk zelfs te verbeteren.Teneinde het voor de gemeenschap van Colijnsplaat gewenste maximale resultaat te kunnenrealiseren, dient de gemeente Noord-Beveland dit proces zorgvuldig aan te sturen en dezeontwikkeling niet aan de markt over te laten.Krimp van en een ouder wordende bevolking op het platte land. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat we de komende jaren in Colijnsplaat met een krimpende en ouder wordende bevolking te maken gaan krijgen. Hierdoor neemt ook de arbeidsparticipatie af. Nieuwe en duurzame werkgelegenheid kan van grote invloed zijn en dit proces in een positieve richting ombuigen. Alle inspanningen dienen hier op gericht te zijn. Bevolkingspiramide Bron CBS 2009Dorpsraad Colijnsplaat 2
 3. 3. Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat - WerkgelegenheidNieuwe werkgelegenheid maakt het met name voor jonge gezinnen aantrekkelijker om in Colijnsplaatte komen wonen. Omdat onder jongeren in het algemeen het opleidingsniveau hoger is, dienen de aante bieden banen hier op aan te sluiten.Het is wenselijk de noodzakelijke ontwikkeling in het kader van de bevolkingsprognoses van hetCBS/RPB te zien. De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling in de periode 2005-2025 van het aantalhuishoudens, de bevolking en de werkende bevolking op Noord-Beveland weer.Aantal huishoudens per gemeente 2006-2025 Bron: CBS/RPB Gemeente Noord-BevelandPerioden 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Aantal 3125 3123 3131 3112 3118 3116 3108 3101 3088 3089 3079 3072 3057 3046 3027 2999 2996 2987 2969 2948Regionale prognose: bevolking per gemeente; 2005-2025 Bron: CBS/ RPBAantal 7075 7073 7060 7034 7010 6993 6963 6942 6912 6882 6849 6808 6776 6738 6710 6673 6639 6606 6584 6551Regionale prognose: bevolking 20 tot 65 jaar per gemeente; 2005-2025 CBS/ RPB Bron:Aantal 4174 4120 4041 3994 3931 3886 3824 3746 3692 3654 3584 3565 3540 3495 3467 3440 3384 3372 3353 3314Bij bestudering van de werkelijke cijfers van de bevolkingsopbouw in 2006-2009 gepubliceerd door hetCBS lijken deze er thans gunstiger uit te zien. Evenwel is de lichte bevolkingsgroei alleen zichtbaar in deleeftijdsgroep jonger dan 20 jaar en ouder dan 65 jaar. De groep van 20-65 jaar (de werkzame leeftijd) blijft nagenoeg gelijk. De tabel is als bijlage bijgesloten. De trend die zichtbaar wordt in de bovenstaande tabel en in het hiernaast geplaatste kaartje met de prognose bevolkingsontwikkeling (2005-2025) van het RPB/CBS is nadrukkelijk neerwaarts. De middenstand en horeca van Colijnsplaat hebben het niet gemakkelijk en hebben een positieve impuls hard nodig. De ontwikkeling van de bevolkingsopbouw in de komende jaren baart zorgen. Het is onmiskenbaar dat Colijnsplaat de komende jaren een belangrijke werkgelegenheidsstimulans en nieuwe kansen in de toeristisch-recreatieve sfeer nodig heeft. Alleen hiermede kunnen de leefbaarheid en het voorzieningenniveau gehandhaafd blijven.Om de kans van slagen voor het initiëren van werkplekken te onderbouwen, is het eveneens wenselijkeen inschatting van de bezoekersstroom te maken en het aantal unieke bezoekersdagen van dediverse activiteiten in beeld te brengen.Dorpsraad Colijnsplaat 3
 4. 4. Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat - WerkgelegenheidTabel nieuwe werkgelegenheid Colijnsplaat / Noord-BevelandOnderstaand een inschatting van de werkgelegenheid die uit nieuwe activiteiten ontstaan kan.Onderscheid is gemaakt tussen werknemers met een vaste aanstelling, oproep- en seizoenkrachten enwerknemers in dienst van andere bedrijven in de omgeving die werk kunnen verwachten. Hierbij denkik aan uitbestede onderhoudswerkzaamheden, toelevering en horeca.Werkgelegenheid Vast Vast Oproep Oproep Seizoen Seizoen Elders Elders Totaal TotaalColijnsplaat /Noord-Beveland Nom Fte Nom Fte Nom Fte Nom Fte Nom FteVerhuurbedrijf 2 2,0 8 1,6 8 2,0 1 0,2 19 5,8Jachtmakelaar 2 2,0 1 0,2 1 0,5 1 0,2 5 2,9Zeilschool 2 2,0 8 1,6 2 0,5 1 0,1 13 4,2Bezoekers- enkenniscentrum 3 2,5 4 1,6 2 0,5 2 1 11 5,6NPOMuseum en 2 1,6 2 0,5 2 0,5 1 0,5 7 3,1museum winkelZeeaquarium 1 0,2 1 0,2 1 0,2 - - 3 0,6Jeugdherberg 4 3,0 2 0,5 2 0,5 1 0,5 9 4,5Winkeltje(s) 2 1,5 1 0,2 1 0,2 - - 4 1,9Zeilmaker 2 2,0 - - - - - - 2 2,0Tagrijn 2 2,0 - - - - - - 2 2,0Mastenbouwer 4 3,5 - - - - - - 4 3,5Bruine vloot 2 2,0 2 0,2 2 0,2 1 0,5 7 2,9Vismijn 2 1,2 8 1 - - 2 0,4 12 2,6VisserijTotaal 28 24,3 29 6,6 21 5,1 8 3,0 86 39,0De gegevens zijn ontleend aan vergelijkbare onderzoeken en door inventarisatie bij vergelijkbarebedrijven in de regio. De gegevens met betrekking tot bezoekersaantallen zijn deels ontleend aanwaarnemingen, rapporten met betrekking tot toerisme en recreatie in de regio alsmede de registratievan het museumbezoek in de regio Zeeland. De kwaliteit van de werkgelegenheid wordt verder uitgewerkt in de tabel “aspecten per bedrijfstak”.Dorpsraad Colijnsplaat 4
 5. 5. Aspecten per Werkgelegenheid Bezoekers Publiciteit Aansluiting bij andere Genereert werk bijbedrijfstak Colijnsplaat / Noord- bedrijven andere bedrijven BevelandVerhuurbedrijf van Voor acquisitie, verhuur, Geeft veel activiteit Door recommandatie is Sluit geheel aan bij de Voor het onderhoud zal(zeil)jachten oplevering en terugname te verwachten dat een maritieme sfeer men een beroep doen van schepen alsmede de grote groep op bedrijven die snel administratie en watersporters kunnen acteren d.w.z. parttime schippers Colijnsplaat leert dichtbij zitten ontstaat nieuwe kennen werkgelegenheidJachtmakelaar Voor acquisitie, Geïnteresseerden Er wordt geadverteerd in Sluit geheel aan bij de Voor het onderhoud zal bezichtigingen en komen meerdere malen alle watersportbladen maritieme sfeer men een beroep doen demonstraties, verkoop kijken en nemen familie met de naam van op bedrijven die snel en administratie en vrienden mee. Colijnsplaat vermeld kunnen acteren d.w.z. ontstaat nieuwe dichtbij zitten werkgelegenheidZeilschool voor J24, Met een zeilschool Geeft veel activiteit en Een zeilschool op Sluit geheel aan bij de Onderhoud zal in hetYngling en ontstaat in het seizoen kan aansluiten bij de internationaal en maritieme sfeer. Het algemeen in eigenCatamaran werkgelegenheid activiteiten van de Olympisch niveau zal levert veel activiteiten beheer uitgevoerd watersportvereniging. voor veel zeilspektakel op en brengt publiek op worden. De horeca kan Deze organiseert kunnen zorgen de been. Rond deze wel op klandizie wedstrijden waar clinics ontstaan ook rekenen. Wanneer er nationale en andere activiteiten: meerdaagse clinics en internationale bedrijfsdagen, lezingen trainingsdagen worden kampioenen aan en zeilwedstrijden georganiseerd kan deelnemen onderdak worden verkregen in een jeugdherberg
 6. 6. Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat - WerkgelegenheidAspecten per Werkgelegenheid Bezoekers Publiciteit Aansluiting bij andere Genereert werk bijbedrijfstak Colijnsplaat / Noord- bedrijven andere bedrijven BevelandBezoekers- en Door de toenemende Door wisselende Landelijke en Sluit geheel aan bij de Sluit geheel aan bij dekenniscentrum NPO belangstelling voor het exposities, trainingen, internationale publiciteit maritieme sfeer maritieme sfeer maritieme milieu cursussen en seminars te kan veel bekendheid ontstaan banen in organiseren zijn er veel voor Colijnsplaat voorlichting en expertise bezoekers te verwachten opleverenZeeaquarium Kan worden In combinatie met het In combinatie met het Sluit geheel aan bij de Sluit geheel aan bij de geïntegreerd met het bezoekers- en NPO maritieme sfeer maritieme sfeer bezoekerscentrum en kenniscentrum zijn veel kan werk geven aan een bezoekers te verwachten maritieme bioloogMuseum en Voor rondleidingen, Door wisselende Landelijke publiciteit via Geeft diversiteit aan het De horeca kan opmuseum winkel kaartverkoop, bediening exposities, cursussen en het museum netwerk en recreatief aanbod en klandizie rekenen in de museumwinkel activiteiten te vvv’s brengt publiek naar het komt er organiseren zijn er veel dorp werkgelegenheid bezoekers te verwachtenJeugdherberg Werkgelegenheid in de Geeft een geheel andere Publiciteit via het Geeft diversiteit aan het De horeca kan op organisatie en categorie aan recreanten netwerk, vvv’s en recreatief aanbod en klandizie rekenen onderhoud een perspectief reisbureaus brengt publiek naar de haven en het dorpWinkeltje(s) Verkoop personeel en Biedt bezoekers een Gezelligheid Geeft diversiteit aan het Geeft bezoekers de organisatie alternatief recreatief aanbod en gelegenheid rond te brengt publiek naar de kijken haven en het dorpDorpsraad Colijnsplaat 6
 7. 7. Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat - WerkgelegenheidAspecten per Werkgelegenheid Bezoekers Publiciteit Aansluiting bij andere Genereert werk bijbedrijfstak Colijnsplaat / Noord- bedrijven andere bedrijven BevelandZeilmaker Nieuwe Watersporters Voor de watersporter is Sluit aan op de Maakt samen met werkgelegenheid het een plus als men maritieme sfeer en past andere bedrijven een direct in de haven bij een jachthaven compleet aanbod voor terecht kan de watersporterTagrijn Nieuwe Watersporters Voor de watersporter is Sluit aan op de Maakt samen met werkgelegenheid het een plus als men maritieme sfeer en past andere bedrijven een direct in de haven bij een jachthaven compleet aanbod voor terecht kan de watersporterMastenbouwer Nieuwe Watersporters Voor de watersporter is Sluit aan op de Maakt samen met werkgelegenheid het een plus als men maritieme sfeer en past andere bedrijven een direct in de haven bij een jachthaven compleet aanbod voor terecht kan de watersporterBruine vloot De schipper en zijn Activiteiten gericht op De schepen bieden een Passen in een maritiem Het onderhoud aan de vrouw zijn veelal de het water en vertier op attractief havenbeeld en recreatieve en schepen worden in eigen vaste bemanning de wal brengen gezelligheid toeristische benadering beheer uitgevoerdVismijn De directe Het aan de wal brengen De schepen bieden een Passen in een maritiem Bezoekers kopen vis bij werkgelegenheid is van vis is voor veel attractief havenbeeld en recreatieve en de aanwezige winkeltjes beperkt mensen een belevenis brengen gezelligheid toeristische benadering en standverkopers. Zij en veel nieuwsgierigen alsmede het NPO maken ook gebruik van komen kijken de aanwezige horecaVisserij Bestaande Voor het toerisme een Maakt veel gezelligheid Passen in een maritiem Werkgelegen in het werkgelegenheid extra item voor recreanten recreatieve en onderhoud en toeristische benadering toelevering alsmede het NPODorpsraad Colijnsplaat 7
 8. 8. VismijnLandelijk is de werkgelegenheid in de visserij teruggelopen. In Zeeland heeft zich tot dusverre kunnenhandhaven. De neergaande trend is echter onmiskenbaar.De vismijn zelf kan geen bestaansrecht ontlenen aan de vis- en schaaldierkweekbedrijven in deomgeving. Deze beschikken zelf over een eigen verkoop- en marketingorganisatie. De bedrijven diezich richten op de visindustrie zoals Seafarm en Wisse Kramer zijn in beperkte mate afhankelijk van hetbestaan van de vismijn en het aanlanden van vis.Wanneer er mogelijkheden zijn om deze teruglopende trend voor de vismijn in positieve zin om tebuigen door aansluiting te zoeken bij toeristisch – recreatieve activiteiten moet dit wordenverwelkomd. Wel moet een positief economisch rendement van de vismijn zelf scherp in het ooggehouden worden.Onderzoek vaargedrag Deltagebied 2008In opdracht van een groot aantal partijen waaronder de provincie Zeeland heeft Waterrecreatie Adviesb.v. in de zomer en het najaar van 2008 een onderzoek uitgevoerd onder passanten in hetDeltagebied. Via jachthavens in Stellendam, Willemstad, Ouddorp, Bruinisse, Herkingen, Tholen,Zierikzee, Wemeldinge, Kortgene, Vlissingen en Antwerpen werden 1.000 vragenformulierenverspreid.Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een beter inzicht in het vaargedrag, de motieven en dewensen van watersporters in het Deltagebied. Eerder heeft Waterrecreatie Advies vergelijkbareonderzoeken uitgevoerd in het IJsselmeergebied en de Waddenzee, langs de Noordzeekust, op deRandmeren, de binnenwateren van Flevoland en in de provincie Fryslân. Het is belangrijk om te wetenhoe de klant een gebied ervaart en het is natuurlijk interessant om regios met elkaar te kunnen
 9. 9. Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat - Werkgelegenheidvergelijken. Begin maart 2009 werd het eerste exemplaar van het onderzoek aangeboden aangedeputeerde H. van Waveren van de provincie Zeeland.Het Deltagebied kreeg als watersportgebied een ruime 8 van zijn gebruikers, de jachthavens werdenbeoordeeld met een 7,9. In beide gevallen de hoogste scores tot nu toe in Nederland. DeOosterschelde is als vaarwater favoriet, gevolgd door de Grevelingen. Zierikzee is met afstand demeest populaire plaats in het Deltagebied gevolgd door Goes en Veere. Bij de bezoekers scoort ookMiddelburg hoog. Natuur, rust, de sfeer in de havens, aanlegplaatsen en afwisseling worden alsbelangrijkste redenen genoemd om in het Deltagebied te varen.In verhouding met andere watersportgebieden zijn de watersporters in het Deltagebied vrij jong. 46%was onder de 50 jaar en 43% had kinderen aan boord. De meeste bezoekers kwamen uit hetIJsselmeergebied.De Delta is het speerpuntgebied van het Uitvoeringsprogramma Agenda Vrijetijd 2008 - 2010 van deprovincie. De aandacht en inzet van de provincie voor het Deltagebied richt zich op het oplossen vanknelpunten in de waterverbinding van de driehoek Goeree-Overflakkee, Voorne Putten, Rozenburg enHoeksche Waard. Bijvoorbeeld door het openstellen en/of ontwikkelen van vaarverbindingen. Tevensricht de inzet zich op het verbeteren van watersportvoorzieningen en het ontwikkelen en promotenvan de Delta als watersportgebied. Het rapport ’Onderzoek vaargedrag Deltagebied’ bevestigt dat deprovincie met haar beleid en inzet op de goede weg is.Het onderzoek vaargedrag Deltagebied 2008 en het Uitvoeringsprogramma Agenda Vrijetijd 2008 -2010 ondersteunen de Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat van deDorpsraad Colijnsplaat op veel punten. Onderzoek vaargedrag Deltagebied 2008 (2009, 7 opdrachtgevers) http://www.waterrecreatieadvies.nl/eng/pdf/Onderzoek%20vaargedrag%20Deltagebied%20maart%202009.pdfColijnsplaat en zeilend ZeelandHet is al weer lang geleden dat vanuit Colijnsplaat de eerste Veronica-race werd georganiseerd.Inmiddels is de jachthaven van Colijnsplaat uitgegroeid tot het zeilwedstrijdcentrum van Zeeland in deIOR- en IMC-klassen en heeft daarin Breskens voorbijgestreefd. Het is een uitdaging om Colijnsplaatook in de andere zeilklassen zoals J24, Yngling en Catamaran voorop te laten lopen.In de Yachtclub van Colijnsplaat zal je menigmaal deelnemers aan de Whitbread and Volvo OceanRaces of andere nationale en internationale zeilevenementen tegenkomen.Dorpsraad Colijnsplaat 9
 10. 10. Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat - WerkgelegenheidBezoekers van ColijnsplaatHet scheppen van een optimaal klimaat, ambiance, karakter en sfeer is nodig om bezoekers te trekken.Het is van groot belang het karakter van het oude dorp en de inrichting van het havenplateau opelkaar aan te laten sluiten. Bezoekers en toeristen worden hier met name door aangetrokken. Hetbieden van een hoge kwaliteit aan activiteiten is een eerste vereiste. De concurrentie die ondervondenwordt van het elders in Zeeland aangebodene is groot.De watersportvereniging ontvangt jaarlijks 3500 – 4000 schepen als passant met hierop circa 10.000opvarenden (bezoekersdagen). Op de 550 daar liggende schepen zijn de eigenaars regelmatigaanwezig. Telling van het aantal bezoekersdagen heeft nog niet plaatsgevonden en is geschat.Unieke bezoekers Passant op schip Recreant Toerist Rondleidingendagen Huurders en Seminar Klanten Trainee Cursus TotaalVerhuurbedrijf 1000 6000 7000Jachtmakelaar 1000 1000 2000Zeilschool 2000 2000 6000 2500 12500Bezoekers- en 8000 2000 500 500 1000 12000kenniscentrum NPOMuseum en 5000 1000 500 500 7000museumwinkelZeeaquarium 1000 500 500 500 2500Jeugdherberg 4000 4000Winkeltje(s) 3000 1000 4000Zeilmaker 1000 500 1500Tagrijn 1000 500 1500Mastenbouwer 1000 500 1500Restaurant/café(s) 3000 1000 4000Bruine vloot 2000 2000Vismijn/visserij 3500 500 1000 1000 6000Watersportvereniging 20000 10000 200 500 30700Totaal 56500 16000 1000 3700 6500 12000 2500 98200Dorpsraad Colijnsplaat 10
 11. 11. Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat - WerkgelegenheidWil het dorp optimaal van de bezoekers van de haven en de activiteiten daar kunnen profiteren dandient er een aantrekkelijke looproute naar het dorp en met name de Voorstraat te zijn. In het dorpmoet iets te zien en te beleven zijn. Uit onderzoek blijkt dat watersporters met name graag oude enauthentieke dorpen en steden bezoeken.Voor het verkrijgen van een behoorlijke stroom van bezoekers is het ook belangrijk steun te zoeken bijen aan te sluiten op andere ontwikkelingen en activiteiten op Noord-Beveland. Hierbij denken we aande gasten van de bestaande bungalow- en caravanparken alsmede aan de bouw van de vakantie-woningen in de Paardekuup en de voorgestelde ontwikkeling van het Wilgendorp en het Doendorp.De zeilende passanten dienen bij hun bezoek aan de wal meer recreatieve en educatievemogelijkheden aangeboden te krijgen. De activiteiten moeten ook voor kinderen aantrekkelijk zijn. Alser wat te zien en te beleven is, komen en blijven de bezoekers. Een aantrekkelijk dorp met een mooieVoorstraat en goed verzorgde historische kern spelen hierbij minstens een even belangrijke rol.Activiteiten en bedrijven die op elkaar aansluiten versterken elkaar. In combinatie met een hogekwaliteit c.q. hoog niveau ontstaat een aanzuigende werking en is te verwachten dat het aantalbezoekers verder zal toenemen.Vergelijking van alternatieven / scenario’sHavenplateauDe bouw van woningen, appartementen of vakantiehuizen op het havenplateau en is niet aan tebevelen. Er komt dan geen impuls voor de werkgelegenheid, het heeft geen meerwaarde voorrecreatie en toerisme en er komen niet meer bezoekers door.VissershavenDe inrichting van de haven puur als jachthaven is eveneens niet aan te bevelen. Een jachthaven zaldoor de watersportvereniging geëxploiteerd kunnen worden met nagenoeg het zelfde aantalmedewerkers als waar men thans over kan beschikken.ConclusieHet is nog te vroeg conclusies te trekken uit deze eerste verkenning. Het laat zich aanzien dat eencombinatie van alle activiteiten het meest aantrekkelijk is.VragenBlijven de vissersschepen in de haven van Colijnsplaat aanlanden wanneer er geen mijn meer zou zijn.Dorpsraad Colijnsplaat 11
 12. 12. Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat - WerkgelegenheidBijlagen:Bevolkingsopbouw Noord-Beveland 2006-2009 Onderwerp Bevolking naar Bevolking: Bevolking: Bevolking: Bevolking: en geslacht ongehuwd naar gehuwd naar verweduwd naar gescheiden naar geslacht geslacht geslacht geslacht Man Man Vrou Man Man Vrou Man Man Vrou Man Man Vrou Man Man Vrou nen nen wen nen nen wen nen nen wen nen nen wen nen nen wen en en en en en vrou vrou vrou vrou vrou wen wen wen wen wenRegio Leeftijd Perioden aantal s (basis = geboorteja ar)Noord- Totaal 2006 7 200 3 592 3 608 2 691 1 460 1 231 3 614 1 805 1 809 451 102 349 444 225 219Bevela leeftijden nd 2007 7 267 3 625 3 642 2 763 1 497 1 266 3 601 1 799 1 802 449 101 348 454 228 226 2008 7 289 3 629 3 660 2 797 1 505 1 292 3 579 1 788 1 791 442 108 334 471 228 243 2009* 7 325 3 648 3 677 . . . . . . . . . . . . Jonger 2006 1 476 726 750 1 476 726 750 - - - - - - - - - dan 20 jaar 2007 1 475 724 751 1 475 724 751 - - - - - - - - - 2008 1 500 744 756 1 500 744 756 - - - - - - - - - 2009* 1 475 722 753 . . . . . . . . . . . . 20 tot 65 2006 4 352 2 220 2 132 1 140 691 449 2 749 1 309 1 440 86 27 59 377 193 184 jaar 2007 4 402 2 239 2 163 1 209 726 483 2 720 1 293 1 427 91 27 64 382 193 189 2008 4 350 2 187 2 163 1 218 712 506 2 653 1 261 1 392 88 26 62 391 188 203 2009* 4 351 2 207 2 144 . . . . . . . . . . . . 65 jaar of 2006 1 372 646 726 75 43 32 865 496 369 365 75 290 67 32 35 ouder 2007 1 390 662 728 79 47 32 881 506 375 358 74 284 72 35 37 2008 1 439 698 741 79 49 30 926 527 399 354 82 272 80 40 40 2009* 1 499 719 780 . . . . . . . . . . . . © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 17-3-2009Dorpsraad Colijnsplaat 12
 13. 13. Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat - WerkgelegenheidPZCNiet veel werklozen, en toch gaat het slechtdoor Cornelleke Blok en Ondine van der Vleuten. dinsdag 27 mei 2008 | 02:51 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 27 mei 2008 | 16:27De Zeeuwse economie doet het slecht. De seinen staan op oranje/rood, zegt de Rekenkamer Zeeland. „Er moet ietsgebeuren."Zeeland heeft relatief weinig werkzoekenden. Dat is te danken aan de vergrijzing, de lage arbeidsparticipatie van vrouwen en hetfeit dat (jonge) mensen elders een baan vinden. Maar niet aan een florerende economie. Hoe doeltreffend was eigenlijk hetZeeuwse werkgelegenheidsbeleid van de provincie, de afgelopen negen jaar? Gisteren verscheen het rapport Werkgelegenheidvan de Rekenkamer Zeeland, die dat in opdracht van de provincie uitzocht.De werkgelegenheid is in Nederland bijna twee maal zo hard gegroeid als in Zeeland, staat in het rapport. En: Van de sectorenwaarop het provinciaal beleid zich met name richt, heeft de werkgelegenheid zich alleen in de sector landbouw en visserijgunstiger ontwikkeld dan gemiddeld in Nederland. Maar toch ook weer niet zó gunstig, want de werkgelegenheid in diesectoren daalt, alleen: in Zeeland wat minder sterk dan elders in Nederland. In alle andere economische sectoren -openbaar vervoer, horeca, recreatie en toerisme - doet Zeeland het slechter dan de rest van Nederland. Soms zelfsaanzienlijk slechter.Joep Verburg, voorzitter van Rekenkamer, zegt te hopen dat het rapport de politiek wakker schudt. "Er moet een gevoel vanurgentie ontstaan. Er moet iets gebeuren." Maar wat dan? De Rekenkamer heeft daar wel ideeën over. "Er moeten keuzesgemaakt worden: welke kant moet het uit met de Zeeuwse economie? Op welke economische pijlers zetten we in? Op dit momentontbreekt een helder toekomstprofiel van Zeeland."Opvallend is, dat het rapport geen antwoord geeft op de belangrijkste vraag: hoe doeltreffend het werkgelegenheidsbeleid over deperiode 1997 tot en met 2006 was. Dat komt, leggen de opstellers uit, door een aantal factoren. Bijvoorbeeld de manier waarop indie periode het beleid geformuleerd werd. Als beleidsmakers schrijven dat de arbeidsparticipatie van vrouwen op een meeraanvaardbaar niveau moet komen, is dat veel te vaag. Verburg: "Het moet concreter. Wat is dan precies een aanvaardbaarniveau? Wanneer moet dat doel bereikt zijn? Het moet bij evaluaties niet meer alleen gaan om de vraag of de centjes netjesbesteed zijn, maar of de investering ook iets opgeleverd heeft." Ook het verzamelen en vergelijken van informatie leverdeproblemen op. Daarom vindt de Rekenkamer dat voortaan al bij het formuleren van beleidsplannen moet worden bepaald hoegemeten wordt of de plannen effect hebben en welke informatie daarvoor nodig is. Ook moet een integraal monitorsysteemontwikkeld worden, dat gebruikt kan worden voor verantwoording. Verder moet systematisch genoteerd worden waar projectenfalen en succes boeken.Dorpsraad Colijnsplaat 13

×