Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Caso completo.pdf

 1. CAS CLÍNIC INFECCIOSES Andreu Campos Peris (R1 d’Endocinologia i Nutrició) Hospital Universitari Son Espases
 2. Presentació del cas Urgències ginecologia 21/09/22 ■ Dona de 35 anys gestant de 10+5 setmanes derivada del CS per febra termometrada de 40ºC de dos dies d’evolució. ■ Calfreds i tiritona. ■ Cefalea, nàusees i vòmits 10 dies d’evolució. ■ Dolor hipogàstric d’una setmana d’evolució. ■ Escàs sagnat i possible leucorrea. ■ Antecedents personals: – No al·lèrgies medicamentoses. – Nega hàbits tòxics. – No antecedents mèdics d'interès. – Part eutòcic en 2018 – IQx: hernia inguinal. – Natural de Nigèria. ■ Últim viatge va tornar 15/08
 3. Diagnòstic diferencial: Febra dels viatgers
 4. Febra dels viatgers ■ Realitzar una bona història clínica. ■ Detallar activitats realitzades. ■ Àrea geogràfica visitada. ■ Mesures profilàctiques preses. ■ Període d’incubació. ■ Símptomes, signes i laboratori. ■ Moltes voltes es tracta d’infeccions comuns (pneumònia o PNA).
 5. Malalties tropicals comuns causants de febra segons àrea geogràfica Àrea geogràfica Malalties tropicals causants de febra Carib Chikungunya, dengue, malària, Zika Amèrica Central Chikungunya, dengue, malària (p.vivax), Zika Amèrica del Sud Chikungunya, dengue, malària (p.vivax), Zika Sud-centre d’Àsia Dengue, febra entèrica, malària (p. non-falciparum) Sud-est d’Àsia Dengue, malària (p. non-falciparum) Àfrica sub-sahariana Malària (p. falciparum), rickèttsies, esquistosomiasi, dengue
 6. Infeccions comuns segons període d’incubació Malaltia Període d’incubació (Rang) Incubació < 14 dies Chikungunya 2-4 dies (1-14 dies) Dengue 4-8 dies (3-14 dies) Encefalitis per arbovirus 3-14 dies (1-20 dies) Malària (p. falciparum) 6-30 dies (98% en els 3 mesos post-viatge) Malària (p. vivax) 8 dies-12 mesos Incubació 14 dies – 6 setmanes Abscés amebià hepàtic Setmanes-mesos Hepatitis A 28-30 dies (15-50 dies) Incubació > 6 setmanes Hepatitis B 90 dies (60-150 dies) Leishmaniosi visceral 2-10 mesos (10 dies- anys) Tuberculosi Primària: setmanes, reactivació: anys
 7. Clínica comú i infeccions associades Troballes clíniques Infeccions a considerar després d’un viatge en àrees tropicals Febra i rash Dengue, Chikungunya, Zika, rickèttsies, febra entèrica, VIH... Febra i dolor abdominal Febra entèrica, abscés hepàtic amebià Febra i leucopènia Dengue, malària, Chikungunya, Zika, rickèttsies, febre entèrica Febra i hemorràgia Febres hemorràgiques (dengue...), meningococcèmia, leptospirosi Febra i artràlgies/miàlgies Chikungunya, dengue Zika Febra i eosinofília Esquistosomiasi, fascíola, altres paràsits... Febra i infiltrats pulmonars Bactèries comuns, legionel·losi, febre Q, leptospirosi... Febra i alteració consciencia Malària cerebral, meningoencefalitis, tripanosomiasi africana Síndrome mononucleòsic VEB, CMV, VIH, toxoplasmosi Febra>2 setmanes Malària, VEB, CMV, toxoplasmosi, VIH, tuberculosi, brucel·losi... Febra >6 setmanes post-viatge Malària (p. vivax/ovale), hepatitis aguda (B, C o E), tuberculosi...
 8. Quines proves complementàries demanaríem? ■ Gestant 10+5 setmanes. ■ Febra 2 dies fins 40ºC. ■ Cefalea, nàusees i vòmits 10 dies. ■ Dolor hipogàstric 7 dies. ■ Viatge a Nigèria 15/08. ECO TV AS SDO ECO abdomen PCR COVID HC UC
 9. Urgències ginecologia ■ Constants: Tª 39,5ºC, FC 104 bpm, TA 112/64 mmHg ■ Exploració física: abdomen bla i depresible, dolor a la palpació de FID. ■ ECO TV: sac gestacional amb embrió de LCR 53 mm corresponent a setmana 12, BCP+, MMFF+, no líquid lliure. ■ AS: Leucos 7520, Hb 11, PCR 11,95 mg/dL. ■ Sediment d’orina: anodí. ■ Eco abdominal: descarta apendicitis aguda. ■ Es recullen mostres vaginals i endocervicals. ■ PCR covid negativa. ■ SF 0,9% i Paracetamol 1gr ev Es descarta patologia ginecològica i es derivada a urgències generals
 10. Urgències adults (21/10-22/10) ■ Constants: Tª 37,1ºC, FC 79 bpm, TA 98/61 mmHg, SatO2 98 % aa. ■ EF: – REG. Conscient i orientada. – AC: rítmica sense bufs. – AP: mvc sense sorolls patològics. – Abd: cicatriu d’hernioplastia inguinal dreta. Sorolls hidroaeris presents. Bla i depresible. Dolorós a palpació profunda FID. No signes peritonisme. – MMII: no signes TVP, no edemes, polsos presents i simètrics. ■ IC a CGD: sol·liciten nova AS i ECO abdominal que descarta apendicitis aguda. Alta per la seua part. ■ AS: Leucos 5.260, Hb 9,84, PCR 17,43. ■ Exsudat vaginal: Chlamydia trachomatis +
 11. Quines proves complementàries sol·licitaríeu? Quin seria el maneig terapèutic inicial?
 12. Ingrés a MIF (22/09) ■ Anamnesi – Febra de 40 ºC. – Cefalea, nàusees i vòmits (igual que en anterior gestació). – No antecedents de malària ni tuberculosi. – Dolor neuropàtic després d’hernioplastia. – No dolor toràcic, no dispnea, no clínica respiratòria. – No alteracions ritme deposicional ni clínica miccional. – No poliartritis ni alteracions cutànies. – Únicament relacions sexuals amb espòs en Nigèria. – No clínica ginecològica ni suggestiva d’ITS. – Filla de 4 anys du 3 dies amb nàusees i febra de fins 40ºC.
 13. Ingrés a MIF (22/09) ■ Exploració física: anodina. ■ AS ingrés: Leucos 4540, Hb 10, Plaquetes 118000, INR 1,2, Bq sense alteracions, Electròlits sense alteracions, PCR 18,47 mg/dL, Procalcitonina 0,6 ng/ml. ■ Urocultiu i hemocultius: negatius. ■ Serologies sífilis, VIH, VHB i VHC: negatives ■ PCR virus respiratoris : negativa.
 14. MALÀRIA ■ Malaltia causada per la infecció per protozous del gènere Plasmodium – P. falciparum – P. vivax – P. ovale – P. malariae – P. knowlesi ■ Transmesa per la picada d’una femella infectiva del mosquit Anopheles. ■ La transmissió ocorre en àmplies zones de: – Àfrica (95%) – Sud-est asiàtic – Europa de l’est – Amèrica Llatina – Carib ■ OMS: 241 milions de casos i 627.000 morts en 2020. Nigèria 27% RDC 12% Uganda 5% Moçambic 4% Graphic 58397 Version 5.0 © 2022 UpToDate Hipnozoits
 15. Clínica ■ Zones endèmiques: – Nens petits (6-59 mesos) – Embarassades ■ Transmissió estable: – Immunitat parcial ■ Sospitar sempre en viatger amb febre que prové d’àrees geogràfiques de risc. ■ Període d’incubació – P. falciparum: 7 dies fins 1 mes – P. vivax i P. ovale: 2 setmanes fins mesos ■ No hi ha símptomes ni signes específics. ■ Pics febrils + símptomes “influenza-like”. ■ Pot cursar amb hepato-esplenomegàlia. ■ Troballes de laboratori: citopènies, elevació transaminases, coagulopatia, elevació creatinina. ■ Complicacions: – Coinfecció bacteriana – Ruptura esplènica ■ Drepanocitosi, dèficit de G6PD i talassèmia són protectores.
 16. Malària greu ■ P. falciparum ■ Alt. nivell consciència ■ Convulsions (+ xiquets) ■ Postració ■ Shock ■ Icterícia (+adults) ■ Sagnat sever ■ Hipoglucèmia ■ Acidosi metabòlica ■ Anèmia greu (+ xiquets) ■ IRA ■ Edema pulmonar/SDRA (+ adults) ■ Hiperparasitèmia (+ adults) – P. falciparum: ■ En viatgers no immunes: parasitèmia ≥5%. ■ Tots els pacients: parasitèmia >10%. – P. knowlesi: ■ Densitat de paràsits > 100.000 paràsits/uL – P. vivax: ■ No hi ha llindars de densitat de paràsits establerts
 17. Malària en gestants ■ > Prevalença: embarassades, 1er-2on trimestre, joves, 1er-2on embaràs, VIH+ ■ Àfrica subsahariana la prevalença de malària materna és del 28%. ■ “Segrest placentari”: p. falciparum ■ Major afectació clínica en zones de baixa transmissió ■ + freqüent: anèmia, hipoglucèmia i complicacions respiratòries. ■ Histologia placentària: postpart, no guia el tractament ■ Bx de vellositats coriòniques no s’usa UpToDate
 18. Malària en gestants ■ Efectes sobre el fetus: – Avortament – Part prematur – Restricció del creixement fetal – Baix pes al néixer – Mortinat – Major mortalitat neonatal – Afectació del desenvolupament neurològic – Transmissió vertical ■ Efectes sobre la mare: – Important augment de la mortalitat relacionada principalment amb malària cerebral, acidosi, insuficiència orgànica i/o anèmia severa.
 19. Diagnòstic Prova Característiques Espècie Índex de parasitèmia Gota grossa Screening inicial FN falciparum Observador depenent No +/- Frotis sanguini SP Confirmatori Gold Stàndard Observador depenent Sí Sí Estadi del cicle vital RDT (antigen) Senzills i ràpids FN Falciparum/ No falciparum No PCR Qualitativa S i E Poc disponible Sí No  Símptomes + test diagnòstic positiu + absència criteris malària greu  Si alta sospita i frotis negatiu: repetir de forma seriada durant el següents 2-3 dies.
 20. Tractament: característiques generals ■ Espècie de Plasmodium. ■ Estat clínic del pacient. ■ Resistències al tractament. ■ Ús previ d’antipalúdics. ■ Indicacions per hospitalització: – Xiquets – Pacients immunocompromesos – No immunitat adquirida – Hiperparasitèmia sense signes d’infecció severa ■ Teràpia combinada d’artemisina (ACT) (tant en R com en S a Cloroquina). ■ Tractament presumptiu: adequat si alta sospita i no disponibilitat de proves.
 21. Tractament P. falciparum o espècies no identificades adquirides en zones amb resistència a la cloroquina ■ Totes les regions endèmiques de paludisme excepte les regions a l’Oest del canal de Panamà en Centreamèrica, Haití i República Dominicana. ■ ACT: (3 dies via oral/6 dies si zona amb residència a artemisina) +/- Primaquina – Arteméter-lumefantrina (Coartem) ■ Atovaquone-proguanil (Malarone) (3 dies via oral): si IMC elevat ■ Sulfat de Quinina+Doxiciclina/Tetraciclina/Clindamicina (3 d vo/7d Sud-Est asiàtic) ■ Mefloquina: efectes neuropsiquiàtrics ■ Protocol HUSE: Artemeter-lumefantrina 20 mg/120 mg: 4 comp. a les 0 i 8 hores, i cada 12 hores el 2on i 3er dia (total 24 comp.).
 22. Tractament P. falciparum o espècies no identificades adquirides en zones sense resistència a la cloroquina ■ Regions a l’Oest del canal de Panamà en Centreamèrica, Haití i República Dominicana. ■ ACT d’elecció. ■ Fosfat de Cloroquina ■ Hidroxicloroquina
 23. Tractament P. vivax i p. ovale ■ Fase aguda: – Sensible a cloroquina: ■ Cloroquina vs ACT (Dihidroartemisinina-piperaquina) – Resistència a cloroquina (Papua Nova Guinea i Indonèsia) ■ ACT ■ Prevenció recaiguda: Primaquina i Tafenoquina (p.vivax) – Screening deficiència G6PD ■ >30%: Primaquina v.o. 14 dies/Tafenoquina monodosi ■ <30%: Primaquina modificada (1/setmana, 8 setmanes) ■ Protocol HUSE: Cloroquina 250 mg o Suldat d’hidroxicloroquina 200 mg i afegir Primaquina.
 24. Tractament Malària severa ■ EMERGÈNCIA: mesures de suport i control exhaustives ■ Tractament antipalúdic ràpid i eficaç. – Artesunat EV: a les 0, 12 i 24 hores. 1 dosi/dia 3 dies o fins tolerància V.O. – Si IV no disponible: IM o rectal – Completar amb ACT v.o. ■ Control de parasitèmia c/12 hores els primers 2-3 dies. ■ En gestants: artesunat ev. ■ Protocol HUSE: Artesunat 2,4 mg/kg EV a les 0, 12, 24 hores i cada 24 hores fins poder passar a VO.
 25. Tractament Gestants amb malària per p. falciparum no complicada ■ Primer trimestre: – Quinina + Clindamicina v.o. 7 dies – ACT ■ Segon i tercer trimestre: – ACT (DP) v.o. 3 dies – Artesunat + Clindamicina – Quinina + Clindamicina ■ Si sensibilitat a cloroquina, es dona aquesta en qualsevol trimestre. ■ Es recomana frotis de seguiment cada 12/24 hores. ■ ECO benestar fetal. ■ Protocol HUSE: 1er trimestre sulfat de quinina+ clindamicina; 2on i 3er trimestre artemeter-lumefantrina.
 26. Tractament Gestants amb malària per p. non-falciparum no complicada ■ Sensibilitat a cloroquina – Primer trimestre: cloroquina – Segon i tercer trimestre: cloroquina/ACT ■ Resistència a cloroquina – Primer trimestre: Quinina – Segon i tercer trimestre: ACT ■ Prevenció recaiguda – Cloroquina v.o. 1/setmana durant tot l’embaràs – Si R: dihidroartemisinina-piperaquina mensual 2on i 3er T. – En lactància: primaquina ■ Protocol HUSE: Cloroquina 250 mg o Suldat d’hidroxicloroquina 200 mg i no afegir Primaquina fins part.
 27. Control de la malària ■ Control dels mosquits: – Intervenció residencial ■ Fumigació residual en interiors ■ Esquers domèstics letals – Estratègies de control vectorial ■ Control de larves ■ Control genètic ■ Protecció de l’hoste – Protecció contra picades ■ Repel·lents ■ Mosquiteres impregnades amb insecticida de llarga durada – Quimioprofilaxi ■ Administració massiva de drogues – Vacunació – Anticossos monoclonals
 28. Quimioprofilaxi ■ Grups de risc: VFR (“visit friends and relatives”), gestants i militars. Fàrmac Pros Contres Atovaquone-proguanil Viatges curts “Últim minut” Bona tolerància No embaràs ni lactància Car Diari Mefloquina Setmanal Viatges llargs Embaràs Resistències Psiquiàtrics/Convulsions Cardiòpates Cloroquina Setmanal Viatges llargs Embaràs Resistències Psoriasi No “últim minut” Doxiciclina Barat Altres infeccions No embaràs Sensibilitat solar Tafenoquina Totes les espècies No embaràs Primaquina P. vivax No embaràs ni lactància
 29. Protecció individual Vacunació: RTS,S/AS01 ■ L’OMS va aprovar la vacuna RTS,S/AS01 l'octubre de 2021 per a nens de l'Àfrica subsahariana i altres regions amb alta transmissió.
 30. Protecció individual Vacunació: R21/MM  Les dades de l’eficàcia de la vacunació són limitades  A partir de les dades disponibles és difícil comparar l’eficàcia entre ambdues vacunes.
 31. Protecció individual Anticossos monoclonals: L9LS
 32. Evolució hospitalària (23/09-27/09) ■ C. trachomatis en exsudat endocervical (no signes de MPI): – Azitromicina 1 g monodosi. ■ Malària per p. falciparum: – Artesunat ev 23/09 + tractament simptomàtic ■ Pacient queda afebril, asimptomàtica ■ AS control: leucos 5560, plaquetes 237000, PCR 9,84. ■ Tractament a l’alta: – Sulfat de quinina 650 mg/8 hores fins el 29/09 – Clindamicina 450 mg/8 hores fins el 29/09 Nigèria Endèmic tot el país Resistència a Cloroquina p. falciparum > 85%
 33. Bibliografia ■ G Breman, Joel. (26 d’octubre de 2022). Malaria: Epidemiology, prevention, and control. UpToDate. ■ Cohee, Lauren., Seydel, Karl. (17 d’octubre de 2022). Malaria: Clinical manifestations and diagnosis in nonpregnant adults and children. UpToDate. ■ Daily, Johanna. (23 de juny de 2022). Treatment of uncomplicated falciparum malaria in nonpregnant adults and children. UpToDate. ■ Baird, J Kevin. (27 de juny de 2022). Non-falciparum malaria: P. vivax, P. ovale, and P. Malariae. UpToDate. ■ M Anstey, Nicholas., Emily Barber, Bridget., William, Timothy. (26 d’abril de 2022). Non-falciparum malaria: Plasmodium knowlesi. UpToDate. ■ Hopkins, Heidi. (26 d’abril de 2022). Laboratory tools for diagnosis of malaria. UpToDate. ■ R Tran, Kathrine (21 d’octubre de 2022). Prevention of malaria infection in travelers. UpToDate.
 34. Bibliografia ■ E Taylor, Terrie. (28 d’abril de 2022). Treatment of severe malaria. UpToDate. ■ J Wylie, Blair., J Rogerson, Stephen., (13 d’octubre de 2022). Malaria in pregnancy: Epidemiology, clinical manifestations, diagnosis, and outcome. UpToDate. ■ Treatment of Malaria: Guidelines for Clinicians (United States). CDC (https://www.cdc.gov/malaria/diagnosis_treatment/clinicians1.html) ■ Centers for Disease Control and Prevention. CDC Yellow Book 2018: Health Information for International Travel. New York: Oxford University Press; 2017.
Advertisement