Het Midden-Oosten De periode van onafhankelijke staten
Hoofdlijnen <ul><li>Dekolonisatie </li></ul><ul><li>Autocratieën </li></ul><ul><li>Nasserisme </li></ul><ul><li>Ba’ath </l...
Moslimbroederschap 1928 <ul><li>Hassan al Banna </li></ul><ul><li>Islamisering staat en maatschappij </li></ul><ul><li>Afk...
Dekolonisatie <ul><li>Opleidingsniveau stijgt </li></ul><ul><li>Bevolkingsgroei en verstedelijking </li></ul><ul><li>Moder...
Autocratieën <ul><li>Conservatieve feodale machthebbers </li></ul><ul><li>Ongelijke verdeling macht en kapitaal </li></ul>...
Saoedi-Arabië <ul><li>Zeer conservatieve feodale staat </li></ul><ul><li>koninklijke familie regeert absoluut </li></ul><u...
Islamisme <ul><li>Politieke (of militante) Islam </li></ul><ul><li>In Saoedi-Arabië gebruikt om loyaliteit aan het konings...
Olie <ul><li>Olie banden met westen </li></ul><ul><li>Olie voor ontwikkelingshulp </li></ul><ul><li>Olie als machtsmiddel...
Jordanië <ul><li>Koninkrijk </li></ul><ul><li>Sterk pragmatisch  bondgenootschappen met zowel het Westen als Arabische s...
Zwarte September 1970 <ul><li>Palestijnse kapingen </li></ul><ul><li>Ondermijning gezag Hussein </li></ul><ul><li>Stuurt l...
Egypte en Nasser <ul><li>Arabisch socialisme: </li></ul><ul><li>Nationalisatie </li></ul><ul><li>Landhervormingen </li></u...
Pan-Arabisme <ul><li>Streven naar Arabische eenheid </li></ul><ul><li>Niet gebaseerd op geloof maar op gemeenschappelijke ...
Conferentie van Bandung <ul><li>Hoogtijdagen Koude Oorlog </li></ul><ul><li>Positie van ongebondenheid </li></ul><ul><li>...
Suez-crisis 1956
Verenigde Arabische Republiek <ul><li>1958 – 1961 </li></ul><ul><li>Vereniging van de republieken Egypte en Syrië </li></ul>
Ba’athpartij  “Eenheid, Vrijheid en Socialisme” <ul><li>Arabisch socialisme </li></ul><ul><li>Nationalisatie </li></ul><u...
Syrië <ul><li>1961 - Syrisch-nationalisten </li></ul><ul><li> beëindiging VAR </li></ul><ul><li>1963 - Ba’ath aan de mac...
Irak <ul><li>1958 – einde koninkrijk </li></ul><ul><li>1963 – nasserist Aref </li></ul><ul><li>1968 – Ba’ath </li></ul><u...
Libanon <ul><li>Nationaal Pact 1943 </li></ul><ul><li>1958 - volksopstand Moslims (onderdrukt met Amerikaanse steun – Eise...
Hernieuwde opkomst fundamentalisme <ul><li>Kritiek op verdeling van welvaart </li></ul><ul><li>Kritiek op invloed Westen <...
<ul><li>Jaren ‘70 – Moslimbroederschap terug in Egypte </li></ul><ul><li>1979 – Iraanse revolutie </li></ul><ul><li>1979 –...
Hama 1982
Wie is wie?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Het Midden Oosten

1,395 views

Published on

assignment for school

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

Het Midden Oosten

 1. 1. Het Midden-Oosten De periode van onafhankelijke staten
 2. 2. Hoofdlijnen <ul><li>Dekolonisatie </li></ul><ul><li>Autocratieën </li></ul><ul><li>Nasserisme </li></ul><ul><li>Ba’ath </li></ul><ul><li>Hernieuwde opkomst fundamentalisme </li></ul><ul><li>Rol van het Westen </li></ul>1928 1982 1900 2000
 3. 3. Moslimbroederschap 1928 <ul><li>Hassan al Banna </li></ul><ul><li>Islamisering staat en maatschappij </li></ul><ul><li>Afkeer tegen westerse invloeden </li></ul><ul><li>Sociale herverdeling </li></ul><ul><li>Islamitisch reveille </li></ul>
 4. 4. Dekolonisatie <ul><li>Opleidingsniveau stijgt </li></ul><ul><li>Bevolkingsgroei en verstedelijking </li></ul><ul><li>Modernisering (industrialisering) </li></ul><ul><li>Onafhankelijkheid </li></ul>
 5. 5. Autocratieën <ul><li>Conservatieve feodale machthebbers </li></ul><ul><li>Ongelijke verdeling macht en kapitaal </li></ul><ul><li>Instandhouding imperialistische banden met Westen </li></ul><ul><li>Corrupt </li></ul>
 6. 6. Saoedi-Arabië <ul><li>Zeer conservatieve feodale staat </li></ul><ul><li>koninklijke familie regeert absoluut </li></ul><ul><li>Banden met het Westen (olie) </li></ul><ul><li>economisch leven sterk gemoderniseerd </li></ul><ul><li>Islamisme </li></ul><ul><li>Sharia </li></ul>
 7. 7. Islamisme <ul><li>Politieke (of militante) Islam </li></ul><ul><li>In Saoedi-Arabië gebruikt om loyaliteit aan het koningshuis te verzekeren </li></ul><ul><li>Sharia gebruikt om islamitisch karakter te benadrukken </li></ul>
 8. 8. Olie <ul><li>Olie banden met westen </li></ul><ul><li>Olie voor ontwikkelingshulp </li></ul><ul><li>Olie als machtsmiddel </li></ul><ul><li>1960 – oprichting OPEC </li></ul><ul><li>(Organisation of Petroleum Exporting Countries) </li></ul>
 9. 9. Jordanië <ul><li>Koninkrijk </li></ul><ul><li>Sterk pragmatisch bondgenootschappen met zowel het Westen als Arabische staten </li></ul><ul><li>Bagdadpact? (1955) </li></ul>
 10. 10. Zwarte September 1970 <ul><li>Palestijnse kapingen </li></ul><ul><li>Ondermijning gezag Hussein </li></ul><ul><li>Stuurt leger op vluchtelingenkampen en bases rond Amman </li></ul><ul><li>Duizenden slachtoffers </li></ul><ul><li>PLO vlucht naar Libanon </li></ul>
 11. 11. Egypte en Nasser <ul><li>Arabisch socialisme: </li></ul><ul><li>Nationalisatie </li></ul><ul><li>Landhervormingen </li></ul><ul><li>Sociale herverdeling </li></ul>
 12. 12. Pan-Arabisme <ul><li>Streven naar Arabische eenheid </li></ul><ul><li>Niet gebaseerd op geloof maar op gemeenschappelijke taal en geschiedenis </li></ul>
 13. 13. Conferentie van Bandung <ul><li>Hoogtijdagen Koude Oorlog </li></ul><ul><li>Positie van ongebondenheid </li></ul><ul><li>Derde Wereldlanden </li></ul><ul><li>Nehru, N’krumah, </li></ul><ul><li>Nasser, Soekarno, </li></ul><ul><li>Tito </li></ul>
 14. 14. Suez-crisis 1956
 15. 15. Verenigde Arabische Republiek <ul><li>1958 – 1961 </li></ul><ul><li>Vereniging van de republieken Egypte en Syrië </li></ul>
 16. 16. Ba’athpartij “Eenheid, Vrijheid en Socialisme” <ul><li>Arabisch socialisme </li></ul><ul><li>Nationalisatie </li></ul><ul><li>Landhervormingen </li></ul><ul><li>Sterk seculier </li></ul><ul><li>Aanhang m.n. onder intellectuelen, studenten en officieren </li></ul>
 17. 17. Syrië <ul><li>1961 - Syrisch-nationalisten </li></ul><ul><li> beëindiging VAR </li></ul><ul><li>1963 - Ba’ath aan de macht </li></ul><ul><li>1966 - Strijd ‘radicalen’ vs ‘gematigden’ </li></ul><ul><li>1970 – strijd binnen de partijtop (al-Assad) </li></ul>
 18. 18. Irak <ul><li>1958 – einde koninkrijk </li></ul><ul><li>1963 – nasserist Aref </li></ul><ul><li>1968 – Ba’ath </li></ul><ul><li>1979 – Saddam Hoessein </li></ul><ul><li> president </li></ul>
 19. 19. Libanon <ul><li>Nationaal Pact 1943 </li></ul><ul><li>1958 - volksopstand Moslims (onderdrukt met Amerikaanse steun – Eisenhowerdoctrine) </li></ul><ul><li>Amal-beweging </li></ul><ul><li>1975 – 1990 – Burgeroorlog </li></ul>
 20. 20. Hernieuwde opkomst fundamentalisme <ul><li>Kritiek op verdeling van welvaart </li></ul><ul><li>Kritiek op invloed Westen </li></ul><ul><li>Kritiek op levensstijl van machthebbers on-islamitisch en schijnheilig </li></ul><ul><li>Kritiek op seculiere regering </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Jaren ‘70 – Moslimbroederschap terug in Egypte </li></ul><ul><li>1979 – Iraanse revolutie </li></ul><ul><li>1979 – bezetting Masjid al-Haram in Mekka </li></ul><ul><li>1981 – president Sadat van Egypte vermoord </li></ul><ul><li>1982 – oprichting Hezbollah </li></ul><ul><li>1982 – bloedbad Hama </li></ul>Hernieuwde opkomst fundamentalisme
 22. 22. Hama 1982
 23. 23. Wie is wie?

×