مجموعه عکس و مکث

3,075 views

Published on

مجموعه از عکس هایی از قبل از انقلاب تا بعد از ان

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • بسیار جالب و زیبا است. از زحمات شما بسیار متشکرو ممنون هستم منتظر قسمت دوم هستم
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,075
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

مجموعه عکس و مکث

 1. 1. ‫مجموعه عکس و مکث‬ ‫قسمت اول‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط‬ ‫طبیت ‪www.itux.ir‬‬ ‫٘زگٛٔٗ گپی ثزصاری ثبیض ثب ٔبَ طبیت ‪ itux.ir‬ثبػض‬ ‫تٛجٗ : ثظیبری اس تبریز ٘ب اػتجبٖ ِی ثبػض‬ ‫اکثز عکض ٘ب اس طبیت ‪ http://www.magnumphotos.com‬گزفتٗ ػضٖ.‬
 2. 2. ‫ایراْ – تٙراْ اکتثر 0691‬ ‫تٌٛض رضب پٍٙٛی فزسٔض ِذّض رضب‬ ‫2‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 3. 3. ‫طشٕزأی ػبٖ صر افتتبدیٗ چؼٓ ٘بی 0052طبٌٗ‬ ‫رضا پٍٙٛی در ضٓ 01 ضاٌگی در کاتیٓ ٘ٛاپیّا‬ ‫3‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 4. 4. ‫1791 کافٗ ای در اصفٙاْ‬ ‫4‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 5. 5. ‫ایراْ - پاضارگاد - ضاي 1791 - جػٓ ٘اي 0052 ضاٌٗ‬ ‫5‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 6. 6. ‫1791 فرح در کٕار اِیر عثاش ٘ٛیذا در جػٓ ٘ای 0052 ضاٌٗ‬ ‫6‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 7. 7. ‫1791 جػٓ 0052 ضاٌٗ غإ٘ػا٘ی‬ ‫7‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 8. 8. ‫ایراْ - پرضپٌٛیص - جػٓ ٘اي 0052 ضاٌٗ - ضیافت غاَ‬ ‫اس چپ ثٗ راطت - پزٔض ِٛٔبوٛ - پزٔض فیٍیپ اس أگٍظتبْ - پزٔض گٛطتبٚ..)+(ثجیٕیض چٗ‬ ‫ػبٖ وؼٛر طٛئض سٛػتپٗ.. دیف االْ یذرٖ پیز ػضٖ ) اس طٛئض ٚ ِعبْٚ ٚلت رئیض جّٙٛر‬ ‫آِزیىب‬ ‫8‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 9. 9. ‫7791 کبر گٍظتبْ‬ ‫1791 جػٓ 0052 ضاٌٗ: ضفیر فرأطٗ در کٕار فرح‬ ‫9‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 10. 10. ‫1791 یسد : ٘ٛیذا در تٛر أتخاتاتی‬ ‫01‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 11. 11. ‫1791یىي اس ػزوت وٕٕضگبْ صستز صر وٕىٛر صأؼگبٖ‬ ‫ایراْ - غیراز - ضاي 1791 - زٔاْ چادري در ِمثرٖ دافظ‬ ‫11‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 12. 12. ‫ژورال رحماودوست‬ ‫1791 تازار غیراز‬ ‫21‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 13. 13. ‫ِذظٓ ِشٍّجبف 71 طبٌگي صر سٔضاْ‬ ‫ضیذ عٍی خإِٗای در زٔذاْ غاٖ‬ ‫31‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 14. 14. ‫ایراْ - غیراز - 1791‬ ‫41‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 15. 15. ‫ایراْ - غیراز - 1791‬ ‫51‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 16. 16. ‫ایراْ - غیراز – 1791‬ ‫61‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 17. 17. ‫ایراْ - در ٘ٛاپیّا - ضاي 1791‬ ‫ِٕٛچٙز آسِْٛ (ٚسیز) طّت راطت صر دبي ثزرطي طشٕزأي اِیز عجبص ٘ٛیضا صر تٛر‬ ‫أتشبثبتي اس طزف دشة ٔٛیٓ ایزاْ‬ ‫71‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 18. 18. ‫1791 اِیر عثاش ٘ٛیذا در٘ٛاپیّا ترای ضفر تٛر أتخاتاتی‬ ‫81‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 19. 19. ‫1791 اِیر عثاش ٘ٛیذا در تٛر أتخاتاتی‬ ‫91‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 20. 20. ‫یسد 1791- اِیر عثاش ٘ٛیذا در تٛر أتخاتاتی‬ ‫02‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 21. 21. ‫غادی لذیریاْ در داي عکاضی از یک ِذي تا ِٛضٛعیت زْ در‬ ‫ایزاْ - تٙزاْ - طبي 7791‬ ‫اضالَ!!!!‬ ‫12‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 22. 22. ‫7791 ِزاطُ عبػٛرا صر ثٕضر عجبص‬ ‫7791 کارگری در کارخأٗ ایراْ ٔاضیٛٔاي‬ ‫22‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 23. 23. ‫در ایٓ عىص اٌیساتت تیٍٛر (ٔفر اٚي از ضّت چپ) در وٕار اردغیر زا٘ذي دیذٖ ِي غٛد. خأّٙاي ِّٙأذار‬ ‫ٌثاش ِذٍي عػایر ایراْ را تٗ تٓ دارٔذ ٚ دوٛراضیْٛ ٘ٛاپیّا تصٛرت ضٕتي أجاَ غذٖ اضت.‬ ‫32‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 24. 24. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫فزح صر دبي تّبػبی ّٔبیغ ِتٛر طٛاراْ‬ ‫42‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 25. 25. ‫ایراْ - عثص - 8791‬ ‫ػبٖ ثعض اس سٌشٌٗ طجض ٚ ِزصي وٗ ثزاي وّه فزیبص ِي وٕض.‬ ‫52‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 26. 26. ‫٘ٛیذا ٔٛغٙر 1791‬ ‫62‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 27. 27. ‫ایراْ - پاضارگاد - ضاي 1791 - جػٓ ٘اي 0052 ضاٌٗ‬ ‫72‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 28. 28. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫کٕفزأض سجزی ِذّض رضب پٍٙٛی ثعض اس ثزگذاری جؼٓ ٘بی 0052 طبٌٗ‬ ‫صِٚیٓ ٔفز طّت چپ اطض اٌٗ اعٍُ-طِٛیٓ ٔفز یشصأپٕبٖ‬ ‫82‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 29. 29. ‫ایراْ - تٙراْ 5691‬ ‫یک ِّٙبٔی‬ ‫92‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 30. 30. ‫ایراْ‬ ‫صٚ صستز صر دبي آِٛسع سٛأضْ‬ ‫03‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 31. 31. ‫بچه ها درحال یادگیری ووشته‬ ‫دختری پػت ِیس‬ ‫13‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 32. 32. ‫ایراْ – اصفٙاْ 2691‬ ‫فزصی صردبي ثٛطٗ پبی ِذّض رضب پٍٙٛی‬ ‫23‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 33. 33. ‫ایراْ- ِػٙذ 2531‬ ‫اس طّت راطت ثٗ چپ: آیت اهلل ػیز اثٛاٌذظٓ ػیزاسی، ِذّض ِٙضي فمیٙي، (ٔبػٕبص)، آیت‬ ‫اهلل سبِٕٗ اي، (ٔبػٕبص)، آیت اهلل ٘بػّي ٔژاص، آیت اهلل ٘بصي سبِٕٗ اي‬ ‫33‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 34. 34. ‫ایراْ - جسیرٖ خارن - ضاي 7791‬ ‫تّزیٓ ٔظبِي وّبٔضٚ٘ب صر جشیزٖ سبرن‬ ‫43‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 35. 35. ‫7791 ِراضُ رٚز ارتع‬ ‫53‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 36. 36. ‫ایزاْ- اصفٙبْ-6591 یک گزٖٚ ِٛطیمی سیبثبٔی‬ ‫ایراْ – تٙراْ 7791- ِذّذ رضا پٍٙٛی‬ ‫63‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 37. 37. ‫7791 افطراْ در داي خٛظ آِذ گٛیی تٗ ِّٙأاْ کار غإ٘ػا٘ی‬ ‫73‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 38. 38. ‫ایراْ - تٙراْ - ضاي 7791 - رلص غىُ در یىي ازواتارٖ ٘اي ِعرٚف تٙراْ‬ ‫83‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 39. 39. ‫ایراْ - تٙراْ - ضاي 7791‬ ‫ّٔبیؼگبٖ ٕ٘ز آفزیمب صر تٙزاْ وٗ تٛطط ثٕجبص فزح ثزگشار گزصیضٖ ثٛص.‬ ‫93‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 40. 40. ‫ایراْ - تٙراْ - ضاي 7791‬ ‫صستزاْ صأؼجٛ صر دبي آسِبیغ صر آسِبػگبٖ صأؼگبٖ تٙزاْ‬ ‫04‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 41. 41. ‫ایراْ - تٙراْ - ضاي 7791 - پرٚفطٛر غیّي در داي تٛضیخ ِطائً تٗ‬ ‫دأػجٛیاْ دختر در آزِاغگاٖ غیّي دأػگاٖ‬ ‫14‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 42. 42. ‫ضاي 7791 - دأع آِٛزاْ در داي تازي‬ ‫ایزاْ - تٙزاْ - طبي 7791 - وبرگزاْ سْ ٚ‬ ‫ِزص صر وبرسبٔٗ ٌٛاسَ سبٔگي ارج تٙزاْ‬ ‫تطىتثاي در دیاط ِذرضٗ‬ ‫24‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 43. 43. ‫ایٓ عىص را راجر ٚٚد دذٚد 53 ضاي پیع گرفتٗ‬ ‫34‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 44. 44. ‫ایراْ - تٙراْ - ضاي 8791‬ ‫لبطُ ٘بصي ساصٖ ( ٔمبع ) ثٗ ّ٘زاٖ چٕض ٔفز اس صٚطتبْ صر ِٕشي ػشصي اع ( تبثٍٛي رٚي‬ ‫صیٛار ٔیش یىي اس وبر٘بي سٛص اٚطت(‬ ‫44‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 45. 45. ‫ایراْ - تٙراْ - ضاي 8791‬ ‫وٛتبٖ وزصْ ِٛي طز ِٕٙضص اٌىتزٚٔیه رضب ثبطتبٔي تٛطط صٚطتغ ژاٌٗ وٗ یىي اس‬ ‫ِعزٚفتزیٓ طبٌٓ ٘بي سیجبیي آْ سِبْ را صرتٙزاْ صاػت‬ ‫54‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 46. 46. ‫ژاٌٗ ( ضّت چپ ) تٗ یىي از ِػتریاْ خٛد خٛظ آِذ ِي گٛیذ.‬ ‫64‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 47. 47. ‫8791 را٘پیّایی عٍیٗ رژیُ غاٖ‬ ‫74‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 48. 48. ‫فزح صیجب صر دبي تّبػبی پزٔظض فزسأٗ‬ ‫تٙراْ 7691-کار غاٖ‬ ‫84‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 49. 49. ‫8791 ٔخطت ٚزیر اِیٕی در تیٓ خثرٔگاراْ خارجی‬ ‫94‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 50. 50. ‫ایراْ - تٙراْ - فٛریٗ 9791 - اضتادیَٛ اِجذیٗ‬ ‫05‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 51. 51. ‫تٙراْ - ژأٛیٗ ضاي 8791 - گردأذْ زٔي وٗ ِي گفتٕذ عرفذار رژیُ اضت.‬ ‫15‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 52. 52. ‫ّ٘اْ زْ‬ ‫25‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 53. 53. ‫ضرتاز ٘ا در داي تیر أذازی تٗ ضٛی ِردَ‬ ‫35‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 54. 54. ‫ِردَ زخّی در خیاتاْ‬ ‫45‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 55. 55. ‫یک تظا٘ر کٕٕذٖ کٗ کفع ٘ایع را تاالی ضرظ گرفتٗ 9791‬ ‫55‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 56. 56. ‫یک ِجرٚح – خٛغذاي از جاْ فذایی در راٖ ٚعٓ‬ ‫65‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 57. 57. ‫رٚز ٔاِٗ ٔگار ایتاٌیایی کٗ تٛضظ پٍیص ِجرٚح غذٖ 9791‬ ‫75‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 58. 58. ‫ِردی کٗ تٛضظ گارد غاٖ زخّی غذٖ‬ ‫85‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 59. 59. ‫9791 لُ عا غٛرا‬ ‫95‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 60. 60. ‫9791 ضٛزاْ کاٍِی در دفتر کار خٛد‬ ‫06‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 61. 61. ‫9791 چاٌٛش : ز٘را در داي غطت ٚ غٛ‬ ‫16‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 62. 62. ‫9791 چاٌٛش‬ ‫26‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 63. 63. ‫9791 دٚ دزد کٗ تٛضظ ضرتازاْ دضت گیر غذٖ أذ‬ ‫36‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 64. 64. ‫9791 یک لٖٙٛ خأٗ‬ ‫46‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 65. 65. ‫9791 کردضتاْ‬ ‫56‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 66. 66. ‫خرِػٙر 9791‬ ‫66‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 67. 67. ‫- ضپتاِثر 8791 - آیت اهلل غریعتّذاری در ِٕسي خٛد‬ ‫76‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 68. 68. ‫با خون خود ووشىتد‬ ‫ِردَ‬ ‫86‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 69. 69. ‫را٘پیّایی عٍیٗ رژیُ غاٖ‬ ‫96‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 70. 70. ‫گرد ّ٘ایی فذاییاْ خٍك در دأػگاٖ تٙراْ‬ ‫07‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 71. 71. ‫سٔبْ سٛسطتبٔی صر دّبیت اس أمالة 9791‬ ‫تٙراْ 0891‬ ‫17‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 72. 72. ‫ایراْ تٙراْ -8791‬ ‫ػشصی کٗ تٛطط گبرص ػبٕ٘ؼب٘ی ِجزٚح ػضٖ‬ ‫27‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 73. 73. ‫ایراْ – تٙراْ 8791‬ ‫طٛسأضْ عکض ػبٖ تٛطط ِزصَ‬ ‫37‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 74. 74. ‫دضتگیری ضاٚاکی تٛضظ ِردَ‬ ‫47‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 75. 75. ‫ا٘ذاء گً تٗ ِٕاضثت فرار غاٖ‬ ‫57‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 76. 76. ‫یک رٚز تعذ از فرار غاٖ 9791‬ ‫67‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 77. 77. ‫تصٛیری از ِصذق در دضتاْ دأػجٛیاْ در داي تاز گػایی دأػگاٖ تٙراْ‬ ‫77‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 78. 78. ‫غا٘پیٛر تختیار در تیٓ خثر ٔگاراْ‬ ‫87‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 79. 79. ‫9791 تٙراْ‬ ‫97‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 80. 80. ‫تٙراْ - ِتٛر ضٛار‬ ‫08‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 81. 81. ‫9791 ِردَ در داي ِغاٌعٗ رٚزٔاِٗ‬ ‫18‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 82. 82. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫ِزصَ ثٗ وبطت پیغبَ رٚح اهلل سّیٕي وٗ اس ٔٛفً ٌٛ ػبتٛ فزأظٗ فزطتبصٖ ػضٖ گٛع ِي صٕ٘ض.‬ ‫28‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 83. 83. ‫9791 اغرف رتیعی(غاي تٗ ضر دارد) تعذ از ازادی از زٔذاْ‬ ‫38‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 84. 84. ‫0891 گرٖٚ تٕذرٚ ِطعٛد رجٛی‬ ‫48‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 85. 85. ‫ایراْ - تٙراْ - فٛریٗ 0891‬ ‫ِظعٛص رجٛی یىی اس ر٘جزاْ ِجب٘ضیٓ سٍك صر اطتبصیَٛ اِجضیٗ‬ ‫58‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 86. 86. ‫ایراْ - تٙراْ - آٚریً 9791‬ ‫اػزف رثیعی یىی اس ر٘جزاْ طبسِبْ ِجب٘ضیٓ سٍك ایزاْ صر دبي تّزیٓ تیزأضاسی صر‬ ‫ٔشصیىی پبیتشت‬ ‫68‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 87. 87. ‫ِردَ غثأٗ ِجطّٗ غاٖ را پائیٓ کػیذٔذ‬ ‫78‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 88. 88. ‫ِجطّٗ ضرٔگْٛ غذٖ غاٖ‬ ‫88‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 89. 89. ‫ایراْ -تٙراْ - اٚي فٛریٗ 9791‬ ‫صوتز طٕجبثی ( والٖ سش ) ثٗ ّ٘زاٖ چٕضیٓ ٔفز اس اعضبء ججٙٗ ٍِی صر فزٚصگبٖ ثزای اطتمجبي‬ ‫اس رٚح اهلل سّیٕی‬ ‫98‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 90. 90. ‫0891 داج ادّذ آلا‬ ‫09‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 91. 91. ‫تچٗ ای کٗ ترای اضتمثاي آِذٖ‬ ‫19‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 92. 92. ‫ٚ اِاَ آِذ‬ ‫29‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 93. 93. ‫ٚ ضخٕرأی کرد‬ ‫39‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 94. 94. ‫9791 لُ‬ ‫0891 گرد ّ٘ایی فذاییاْ خٍك در ِیذاْ آزادی‬ ‫49‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 95. 95. ‫فرٚد چرخثاي در تٙػت ز٘را‬ ‫59‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 96. 96. ‫اِاَ خّیٕی در جّع ِػتالاْ‬ ‫69‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 97. 97. ‫9791 تٙػت ز٘را : زٔاْ در ضٛگ غٙیذاْ‬ ‫79‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 98. 98. ‫عکص افرادی کٗ تذضت ضاٚاک غٙیذ غذٖ تٛدٔذ‬ ‫89‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 99. 99. ‫9791 لُ : تػیع پیکر ایت اهلل ِفتخ‬ ‫99‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 100. 100. ‫0891 عالب در یک ِذرضٗ در لُ‬ ‫001‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 101. 101. ‫9791لُ :دضرت اِاَ خّیٕی در کٕار ایت اهلل غریعت ِذاری‬ ‫101‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 102. 102. ‫9791 تٙزاْ‬ ‫9791 ایت اهلل عاٌمأی‬ ‫201‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 103. 103. ‫0891 ّٔاز جّعٗ در خیاتاْ‬ ‫301‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 104. 104. ‫9791 دأػگاٖ تٙراْ‬ ‫401‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 105. 105. ‫ایراْ - تٙراْ - آٚریً ضاي 9791‬ ‫سبُٔ وبٍِی ( ٔمبع ِضرْ ) طّت چپ - صر ِٕشي سٛص ثب صٚطتبْ‬ ‫501‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 106. 106. ‫ِطعٛد رجثی در کٕار ایت اهلل عاٌمأی‬ ‫601‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 107. 107. ‫گرٖٚ تٕذرٚ ِطعٛد رجٛی(ِجا٘ذیٓ خٍك)‬ ‫701‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 108. 108. ‫ِارچ ضاي 9791‬ ‫طٕٕضج - تّزیٓ یه سْ وزص ثب اطٍذٗ وّزی ػٛرػیبْ وزص ثزعٍیٗ رژیُ‬ ‫801‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 109. 109. ‫ایراْ - ضٕٕذج - ِارچ 9791‬ ‫ِزصی ثب فزض ادتّبٌی طزفضاری اس رژیُ ثزای ثبسجٛیی تٛطط وزص٘بی ػٛرػی ثزصٖ‬ ‫ِیؼٛص.‬ ‫901‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 110. 110. ‫ِارچ 9791‬ ‫طٕٕضج - ثیّبرطتبْ - سسّی ػضْ وٛصن ایٓ ِبصر صر ثیٓ صرگیزی وزص٘ب ٚ ٔیزٚ٘بی ِظٍخ‬ ‫جّٙٛری‬ ‫011‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 111. 111. ‫ایراْ - لُ - ِارچ 9791‬ ‫عبػٛرا طبي 9791‬ ‫111‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 112. 112. ‫اضفٕذ 75، دٌٚت ِٛلت‬ ‫ِٕٙضص ِٙضي ثبسرگبْ رئیض صٌٚت ِٛلت(ٚطط)، طّت چپ اٚ، صاریٛع فزٚ٘ز کٗ صر طبي‬ ‫7731 تٛطط گزٚ٘ي ٔبػٕبص تزٚر ػض؛ ٚ طّت راطت اٚ quot;عجبص اِیز أتظبَquot;کٗ ُ٘اکْٕٛ اس‬ ‫اٚ ثٗ عٕٛاْ لضیّيتزیٓ سٔضأي طیبطي ایزْ ٔبَ ثزصٖ ِيػٛص.‬ ‫211‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 113. 113. ‫62 تّٙٓ 75‬ ‫جٕبسٖ 4 تٓ اس طزاْ رژیُ پٍٙٛي کٗ صر پؼتثبَ ِضرطٗ رفبٖ اعضاَ ػضٔض‬ ‫سظزٚصاص(ثبال-چپ) ، ردیّي (ثبال-راطت (‬ ‫ٔبجي (پبییٓ-چپ) ، ٔصیزي، رئیض طبٌٚک(پبییٓ-راطت)‬ ‫311‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 114. 114. ‫ایراْ - تٙراْ - آٚریً‬ ‫9791 - صفبعیبت ِٕٛچٙز آسِْٛ صر صاصگبٖ أمالة اطالِي صر سٔضاْ لصز . اٚ ثعض٘ب اعضاَ‬ ‫ػض.‬ ‫411‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 115. 115. ‫جٕازٖ اِیر عثاش ٘ٛیذا در ضردخأٗ تعذ از اعذاَ - ضاي 9791‬ ‫511‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 116. 116. ‫جٕازٖ اِیر عثاش ٘ٛیذا در ضردخأٗ تعذ از اعذاَ - ضاي 9791‬ ‫611‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 117. 117. ‫ایراْ- تٙراْ- اٚریً 9791‬ ‫فزص ِذکَٛ ثٗ ِزگ(چؼُ ثظتٗ) کٗ ثعض اس ِذبکّٗ صر صاصگبٖ أمالة ثزای اعضاَ ثزصٖ ِیؼٛص‬ ‫711‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 118. 118. ‫سبِٕٗ ایی صر دبي رٚػٓ وزصْ پیپ سٛص . ٚی‬ ‫ایراْ - تٙراْ - فٛریٗ 0891 - غفاری تا یه اضٍذٗ ٔیّٗ‬ ‫ثعض٘ب رئیض جّٙٛر ٚ طپض ر٘جز ایزاْ گزصیض‬ ‫اتِٛاتیه - ٚی یىی از اعذاَ وٕٕذگاْ اِیر عثاش ٘ٛیذا تٛد.‬ ‫811‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 119. 119. ‫جٕاز٘ای ضراْ رژیُ تعذ از ِذاکّٗ‬ ‫911‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 120. 120. ‫ژٔراي ردّأی ضّت راضت ٚ ژٔراي ٔٛرٚزی ضّت چپ در دادگاٖ أمالب‬ ‫021‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 121. 121. ‫ِعصِٛٗ اتتکار(ِاری) ٚ دثیة اهلل تی عرف در الٔٗ جاضٛضی پص از‬ ‫تطخیر‬ ‫121‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 122. 122. ‫تٙراْ 9791 گرٚگاْ ٘ای آِریکایی‬ ‫221‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 123. 123. ‫گرٚگأٙای آِریکایی‬ ‫321‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 124. 124. ‫ػعبر صاصْ سٔبْ صر ِمبثً طفبرت آِزیکب‬ ‫9791 پٛضتر راجع تٗ گرٚگاْ گیراْ ضفارت‬ ‫421‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 125. 125. ‫ژأٛیٗ 0891‬ ‫ػعبر ِزگ ثز آِزیىب صر رٚثزٚی طفبرت آِزیىب صر تٙزاْ صر سِبْ گزٚگبٔگیزی‬ ‫521‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 126. 126. ‫ِعصِٛٗ اثتکبر(ِبری)‬ ‫ایراْ - تٙراْ - ضاي 7991‬ ‫ِعصِٛٗ اثتىبر اٌٚیٓ سْ صر وبثیٕٗ سبتّی - صر آْ سِبْ ٔبَ ِبری ثٗ اٚ صاصٖ ثٛصٔضٚی‬ ‫طشٕگٛی صأغ جٛیبٔی ثٛص وٗ صر طبي . 9791وبرِٕضاْ طفبرت آِزیىب را صر تٙزاْ ثٗ‬ ‫گزٚگبْ گزفتٕض‬ ‫621‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 127. 127. ‫گرٚگاْ ٘ای ضفارت اِریکا‬ ‫721‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 128. 128. ‫9791 ضآٌ فرٚدگاٖ‬ ‫ِزصی کٗ اس ٚرٚص سجزٔگبراْ ثزای ِصبدجٗ ثب صیپٍّبت ٘بی آِیزکبیی جٍٛگیزی ِیکٕض‬ ‫821‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 129. 129. ‫9791 ٚضظ آیت اهلل ِٛضٛی خٛییٕی‬ ‫کٕفزأظی صر طفبرت آِزیکب(ثعض اس تظشیز)‬ ‫921‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 130. 130. ‫9791 ِزصَ جٍٛی طفبرت آِزیکب‬ ‫عکطی از تطخیر الٔٗ جاضٛضی‬ ‫031‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 131. 131. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫ٔؼظتٗ اس راطت ثٗ چپ: صضر دبج طیض جٛاصی، ِٙضی ثبسرگبْ، یضاهلل طذبثی؛ رصیف پؼت:‬ ‫طیض عٍی سبِٕٗ ای ٚ طزتیپ فکٛری!‬ ‫131‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 132. 132. ‫0891تاتً -عثذاٌذطیٓ تٕی صذر در تٛر أتخاتاتی‬ ‫231‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 133. 133. ‫0891 گرگاْ :عثذاٌذطیٓ تٕی صذر‬ ‫331‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 134. 134. ‫0891 تمایای ٘ٛاپیّای ضٛختٗ عثص‬ ‫431‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 135. 135. ‫0891- تٙراْ‬ ‫531‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 136. 136. ‫ضاي 9791‬ ‫ثیزْٚ طفبرت اِزیىب صر ایزاْ صر سِبْ گزٚگبٔگیزي‬ ‫631‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 137. 137. ‫0891 جػٓ پیرٚزی أمالب‬ ‫جٛأی کٗ صر ػٍٛغی اس دبي رفتٗ‬ ‫731‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 138. 138. ‫ایراْ- تٙراْ‬ ‫اٌٚیٓ طبٌگزص پیزٚسی أمالة-طٍجٗ ای کٗ اطٍذٗ سٛص را رٚی پیؼبٔی اع گذاػتٗ‬ ‫831‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 139. 139. ‫ژٚئٓ 0891‬ ‫صبصق لطت ساصٖ ( ٚسیز اِٛر سبرجٗ ٚلت ) ثزای رٚح اهلل سّیٕی تزجّٗ ِی وٕض.‬ ‫931‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 140. 140. ‫ایراْ - تٙراْ - فٛریٗ 9791‬ ‫اس چپ ثٗ راطت - ال٘ٛتی - ِٕتظزی - یبطز عزفبت - ٘بػّی رفظٕجبٔی ٚ ثٙؼتی‬ ‫041‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 141. 141. ‫ایراْ - تٙراْ - دضاِثر 9791‬ ‫141‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 142. 142. ‫ایراْ - تٙراْ - 11 فٛریٗ 0891‬ ‫اٌٚیٓ طبٌگزص پیزٚسي أمالة ٚ ِزصي وٗ صر اثز اسصدبَ جّعیت ثي دبي ػضٖ اطت‬ ‫241‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 143. 143. ‫ٌٕذْ- تطخیر ضفارت ایراْ تٛضظ ضٗ ترٚریطت‬ ‫تجّع ایزأیبْ ِمبثً طفبرت‬ ‫341‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 144. 144. ‫خٛزضتاْ 0891 تطیجیاْ ِذافظ پاالیػگاٖ در داي ّٔاز‬ ‫441‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 145. 145. ‫0891 صستز ثچٗ ای ثب تفٕگ اطپبة ثبسی‬ ‫خأّی در داي تّاغای راٖ پیّایی‬ ‫541‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 146. 146. ‫یارچٗ ٔٛغتٗ :دٚضتاْ دیرٚز دغّٕاْ اِرٚز‬ ‫641‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 147. 147. ‫0891 رژٖ رٚدأیْٛ‬ ‫741‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 148. 148. ‫9791 ِزاطُ تضفیٓ صر تجزیش‬ ‫دأع آِٛزاْ در داي آِٛزظ کار تا ضالح‬ ‫841‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 149. 149. ‫ایراْ – تٙراْ آِٛزظ ٔظاِی‬ ‫941‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 150. 150. ‫1891 ایراْ - تٙراْ‬ ‫رجبییی ٔشظتٚسیز ٚلت صر ِجٍض(٘بػّی رفظٕجبٔی رئیض ِجٍض)‬ ‫051‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 151. 151. ‫ایراْ - لُ فٛریٗ 0891‬ ‫رژٖ رٚدبٔیْٛ ِظٍخ صر ثزاثز ِٕشي رٚح اهلل سّیٕی‬ ‫151‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 152. 152. ‫ایراْ- کردضتاْ‬ ‫جٕگ صر ثزف‬ ‫251‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 153. 153. ‫ایراْ - تٙراْ - ژأٛیٗ ضاي 9891‬ ‫جٕبسٖ یه فبدؼٗ وٗ طٛسأضٖ ػضٖ اطت.‬ ‫351‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 154. 154. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫اس طّت راطت : عٍی اکجز ٘بػّی رفظٕجبٔی- طیض ادّض سّیٕی- طیض عٍی سبِٕٗ ای‬ ‫451‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 155. 155. ‫دضزت ایت اهلل سبِٕٗ ای ر٘جز ایزاْ‬ ‫دختری در عاغٛرا‬ ‫551‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 156. 156. ‫ایراْ‬ ‫عىبص صیٛیض تزٍٔي : عکض اس یک ِضرطٗ صستزأٗ کٗ 21 طبي لجً گزفتٗ اطت‬ ‫651‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 157. 157. ‫ایراْ – تٙراْ- 7991‬ ‫یک سْ ِذفظ ػبٖ ساصٖ ثزٚٔئی صر دبي اطتفبصٖ اس ِٛثبیً‬ ‫751‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 158. 158. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫ِعصِٛٗ اثتکبر‬ ‫851‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 159. 159. ‫8991 تٙراْ زٔاْ جراح در یک تیّارضتاْ عِّٛی‬ ‫951‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 160. 160. ‫0002 یکی اس پبرک ٘بی تٙزاْ‬ ‫1002 تاتٍطر : خأّی در داي خریذ‬ ‫061‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 161. 161. ‫7991 کار ضعذ آتاد‬ ‫161‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 162. 162. ‫8991 تٙراْ‬ ‫261‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 163. 163. ‫ایراْ-تٙراْ‬ ‫صٚ صستز کبراتٗ کبر‬ ‫361‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 164. 164. ‫ایراْ-تٙراْ‬ ‫ثبٔٛاْ صچزسٗ طٛار‬ ‫461‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 165. 165. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫سبّٔی صر دبي اطت طٛاری‬ ‫561‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 166. 166. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫سبّٔی صر دبي آِٛسع چتز ثبسی‬ ‫661‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 167. 167. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫گزٖٚ ّ٘شٛأی ثبٔٛاْ‬ ‫761‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 168. 168. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫سبُٔ ٘ب صردبي تؼیع پیکز یک ػٙیض‬ ‫861‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 169. 169. ‫ایراْ‬ ‫سبّٔی صر کٕبر پیکز صٚ ػٙیض‬ ‫961‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 170. 170. ‫ایراْ‬ ‫ِبصری کٗ عکض فزسٔض ػٙیض سٛصرا صر صطت صارص‬ ‫071‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 171. 171. ‫ایراْ‬ ‫سبّٔی صر تؼیع پیکز ػٙضاء‬ ‫171‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 172. 172. ‫ایراْ‬ ‫ایزاس ادظبطبت ٔظجت ثٗ ػٙضاء‬ ‫271‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 173. 173. ‫ایراْ‬ ‫سبٔٛاصٖ ای صر کٕبر لجز ػٙیض سٛص‬ ‫371‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 174. 174. ‫ایراْ‬ ‫یک اسصٚاج صأؼجٛیی‬ ‫471‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 175. 175. ‫8991 تٙراْ‬ ‫571‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 176. 176. ‫8991 سٔی ثٗ ّ٘زاٖ عکض سٛإٔضٖ لجً اس أمالة‬ ‫7991 فرٕ٘گ ضرای تّٙٓ‬ ‫671‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 177. 177. ‫دضرت ایت اهلل خإِٗ ای ر٘ثر ایراْ‬ ‫خأّی تا عکص ادّذی ٔژاد‬ ‫771‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 178. 178. ‫ایراْ- تٙراْ اکتثر 6002‬ ‫ِذّٛص ادّضی ٔژاص صر ّٔبس جّعٗ‬ ‫871‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 179. 179. ‫ایراْ – تٙراْ اٚریً 6002‬ ‫ِذّٛص ادّضی ٔژاص صر کٕفزأض سجزی‬ ‫971‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 180. 180. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫ِذّٛص ادّضی ٔژاص صر دبي طبْ صیضْ اس رژٖ ثظیجیبْ سٛا٘ز‬ ‫081‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 181. 181. ‫ایراْ - اردتیً‬ ‫تجّع ِزصَ ثزای اطتمجبي اس ِذّٛص ادّضی ٔژاص‬ ‫181‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 182. 182. ‫ایراْ - تٙراْ‬ ‫ِذّٛص ادّضی ٔژاص صر کٕفزأض سجزی‬ ‫281‬ ‫گزص آٚری ػضٖ تٛطط طبیت ‪www.itux.ir‬‬
 183. 183. ‫پایان قسمت اول‬

×