Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dari bible new testament

796 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dari bible new testament

 1. 1. ‫انجیل متی‬ ‫مقدمه‬‫انجیل متی توسط یکی از شا گردان نزدیک عیسی مسیح بنام متی نوشته شده است. متی داستان‬ ‫زندگی استاد خود عیسی را چند سال بعد از صعود او به آسمان نوشته است.‬‫متی از زندگی کردن با عیسی دریافت که عیسی همان مسیح موعود است که خدا توسط انبیا در مورد‬‫آمدن او در عهد عتیق کتاب مقدس به تکرار خبر داده بود. متی دریافت که خدا به وعده های که در‬ ‫عهد قدیم نموده بود، با آمدن عیسی مسیح، وفا نموده است.‬‫متی در آغاز با بیان شجره نامۀ عیسی از زمانۀ خود به گذشته ها بر می گردد. با ذ کر شجره نامۀ عیسی‬‫او نشان می دهد که عیسی از لحاظ نسب به ابراهیم و داود می رسد، زیرا خدا وعده نموده بود که‬ ‫مسیح موعود از نسل آنها به دنیا خواهد آمد.‬‫متی در این انجیل، به یکی از موعظه های مشهور عیسی که بنام موعظۀ سر کوه یاد می شود،‬‫می پردازد. او از تعالیم و معجزات عیسی ذ کر می کند و در اخیر از مصلوب شدن و رستاخیز استاد‬ ‫خود، سخن می گوید.‬‫متی توسط این انجیل عیسی را که حقیقتا مسیح موعود است و مطابق به پیشگویی ها برای نجات‬ ‫ً‬‫همه انسانها به زمین آمد، به ما معرفی می کند. با خواندن انجیل متی می توان عیسی را بهتر شناخت و‬ ‫به او اعتماد کرد.‬ ‫فهرست مندرجات:‬ ‫شجره نامه و تولد عیسی مسیح: فصل ۱ - ۲‬ ‫رسالت یحیای تعمید دهنده: فصل ۳: ۱ - ۲۱‬ ‫تعمید و آزمایش های عیسی: فصل ۳: ۳۱ - ۴: ۱۱‬ ‫خدمات عمومی عیسی در جلیل: فصل ۴: ۲۱ - ۸۱: ۵۳‬ ‫از جلیل تا اورشلیم: فصل ۹۱ - ۰۲‬ ‫هفتۀ آخر در اورشلیم و اطراف آن: فصل ۱۲ - ۷۲‬ ‫رستاخیز و ظهور عیسی: فصل ۸۲‬ ‫3421‬
 2. 2. ‫متی  1‬ ‫4421‬‫71 به این ترتیب از ابراهیم تا داود‬‫چهارده نسل، و از داود تا تبعید یهودیان‬ ‫شجره نامۀ عیسی مسیح‬ ‫(همچنین در لوقا ۳: ۳۲ - ۸۳)‬‫به بابل چهارده نسل و از زمان تبعید تا‬ ‫شجره نامۀ عیسی مسیح، پسر داود، مسیح چهارده نسل است.‬ ‫تولد عیسی‬ ‫پسر ابراهیم:‬ ‫1‬ ‫2 ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق پدر‬ ‫(همچنین در لوقا ۲: ۱ - ۷)‬ ‫یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او‬‫ تولد عیسی مسیح چنین بود: مریم،‬ ‫81‬ ‫بود. 3 و یهودا پدر فارز و ِزرح (از تامار)‬ ‫َ‬ ‫ِ‬‫و فارز پدر حزرون و حزرون پدر ارام مادر عیسی، که نامزد یوسف بود،‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬‫4 و ارام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر پیش از آنکه به خانه شوهر برود از‬‫نحشون و نحشون پدر شلمون 5 و شلمون روح القدس حامله دیده شد. 91 یوسف‬ ‫َ‬ ‫َ‬‫پدر بوعز (از راحاب) و بوعز پدر عبید (از که مرد نیکوکاری بود و نمی خواست‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬‫روت) و عبید پدر یسی 6 و یسی پدر داود مریم را در پیش مردم رسوا کند،‬ ‫ُ‬‫تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود.‬ ‫پادشاه بود.‬‫داود پدر سلیمان بود (از همسر اوریا) 02 یوسف هنوز در این فکر بود، که‬‫7 و سلیمان پدر ِرحبعام و ِرحبعام پدر ابیاه فرشتۀ خداوند در خواب به او ظاهر‬ ‫َ ّ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬‫و ابیاه پدر آسا 8 و آسا پدر یهوشافاط و شد و گفت: «ای یوسف پسر داود،‬ ‫َ ّ‬‫ و از بردن مریم به خانۀ خود نترس. زیرا‬ ‫یهوشافاط پدر یورام و یورام پدر عزیا 9‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ ِ‬‫عزیا پدر یوتام و یوتام پدر آحاز و آحاز آنچه در ر حم اوست از روح القدس‬ ‫ُ‬‫پدر حزقیا 01 و حزقیا پدر منسی و منسی است. 12 او پسری به دنیا خواهد آورد‬ ‫َ ّ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬‫پدر آمون و آمون پدر یوشیاه بود 11 و و تو او را عیسی (یشوعه) خواهی‬‫یوشیاه پدر یکُنیا و برادران او بود. در این نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهان‬ ‫َ‬ ‫شان رهایی خواهد داد.»‬ ‫زمان یهودیان به بابل تبعید شدند.‬‫ این همه واقع شد تا آنچه خداوند به‬ ‫22‬ ‫21 پس از تبعید یهودیان به بابل یکُنیا‬ ‫َ‬‫پدر سئلتی ئیل شد و سئلتی ئیل پدر وسیلۀ نبی اعالم فرموده بود به انجام رسد:‬ ‫ِ َ‬ ‫ِ َ‬‫ «دختر پا کدامن حامله شده پسری‬ ‫ِ‬ ‫ِ ُ‬ ‫ز ر بابل 31 و ز رو بابل پدر ا بیهود و ا بیهود 32‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬‫ و خواهد زایید که عمانوئیل ـ یعنی خدا با‬ ‫پدر ایلیاقیم و ایلیاقیم پدر عازور 41‬ ‫عازور پدر صادوق و صادوق پدر یا کین ما ـ خوانده خواهد شد.»‬‫42 یوسف از خواب بیدار شد و مطابق‬ ‫و یا کین پدر ا یلیهود 51 و ا یلیهود پدر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬‫ایلعازر و ایلعازر پدر متان و متان پدر امر فرشتۀ خداوند عمل نمود و مریم را به‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬‫ اما تا زمانی که مریم پسر‬ ‫یعقوب 61 و یعقوب پدر یوسف شوهر خانۀ خود آورد. 52‬‫مریم بود و مریم عیسی ملقب به مسیح خود را به دنیا نیاورد با او همبستر نشد و‬ ‫کودک را عیسی نام نهاد.‬ ‫را به دنیا آورد.‬
 3. 3. ‫5421‬ ‫ متی  2‬‫شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به‬‫روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه‬ ‫آمدن ستاره شناسان‬ ‫2‬‫صندوق های خود را باز کردند و هدایایی‬ ‫ِ‬ ‫عیسی در ایام زمامداری هیرودیس‬‫شامل طال و کُندر و مر به او تقدیم نمودند.‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫پادشاه، در بیت لحم ِ یهودیه تولد‬ ‫ِ ِ‬‫21 چون در عالم خواب به آنها گفته شد،‬ ‫یافت. پس از تولد او ستاره شناسان از‬‫که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راهی‬ ‫مشرق زمین به اورشلیم آمده 2 پرسیدند:‬ ‫دیگر به وطن خود برگشتند.‬ ‫«پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟‬ ‫ما طلوع ستارۀ او را دیده و برای پرستش‬ ‫فرار به مصر‬ ‫او آمده ایم.» 3 وقتی هیرودیس پادشاه‬‫31 پس از رفتن آنها فرشتۀ خداوند در‬ ‫این را شنید، بسیار پریشان شد و تمام‬‫خواب به یوسف ظاهر شده گفت: «برخیز،‬ ‫مردم اورشلیم نیز به تشویش افتادند. 4 او‬‫کودک و مادرش را بگیر و به مصر فرار‬ ‫جلسه ای با شرکت سران ِ کاهنان و علمای‬‫کن و تا وقتی که به تو می گویم در آنجا‬ ‫دین قوم یهود تشکیل داد و دربارۀ محل‬‫بمان، زیرا هیرودیس می خواهد کودک را‬ ‫تولد مسیح وعده شده از ایشان پرسید.‬‫پیدا کند و به قتل برساند.» 41 پس یوسف‬ ‫5 آن ها جواب دادند: «در بیت لحم ِیهودیه،‬ ‫ِ ِ‬‫برخاست و مادر و طفل را گرفته در همان‬ ‫زیرا در نوشته های انبیا چنین آمده است:‬‫شب عازم مصر شد. 51 و تا وقت مرگ‬ ‫ِ ِ‬ ‫6 ای بیت لحم، در سرزمین یهودیه، تو به‬‫هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله‬ ‫هیچ وجه از دیگر فرمانروایان یهودا کمتر‬‫سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده‬ ‫نیستی، زیرا از تو پیشوائی ظهور خواهد‬‫بود، تمام شد که: «پسر خود را از مصر‬ ‫کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد‬ ‫فرا خواندم.»‬ ‫نمود.» 7 آنگاه هیرودیس از ستاره شناسان‬ ‫خواست بطور خصوصی با او مالقات‬ ‫قتل عام اطفال‬ ‫کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور‬‫61 وقتی هیرودیس متوجه شد که ستاره‬ ‫ستاره آ گاه شد. 8 و بعد از آن آن ها را به‬‫شناسان او را فریب داده اند بسیار‬ ‫بیت لحم فرستاده گفت: «بروید و با دقت‬ ‫ِ ِ‬‫غضبنا ک شد و فرمان قتل عام پسران‬ ‫به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را‬‫دو ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام‬ ‫یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او‬‫اطراف آن مطابق تاریخی که از ستاره‬ ‫را پرستش نمایم.» 9 آنها بنا به فرمان پادشاه‬‫شناسان جویا شده بود صادر کرد. 71 به‬ ‫حرکت کردند و ستاره ای که طلوعش را‬‫این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای‬ ‫دیده بودند پیشاپیش آنها می رفت تا در‬‫پیامبر بیان شده بود به حقیقت پیوست:‬ ‫باالی مکانی که کودک در آن بود توقف‬‫81 «صدایی در رامه به گوش رسید. صدای‬ ‫کرد. 01 وقتی ستاره را دیدند، بی نهایت‬‫گریه و ماتم بزرگ. راحیل برای فرزندان‬ ‫خوشحال شدند. 11 پس به آن خانه داخل‬
 4. 4. ‫متی  2 ،​3‬ ‫​‬ ‫6421‬‫عسل صحرایی بود. 5 مردم از اورشلیم و‬ ‫خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت‬‫تمام یهودیه و نواحی دریای ُاردن پیش‬ ‫زیرا آنها از بین رفته اند.»‬‫او می آمدند 6 و به گناهان خود اعتراف‬‫می کردند و به دست او در دریای ُاردن‬ ‫بازگشت از مصر‬ ‫تعمید می گرفتند.‬ ‫91 پس از مرگ هیرودیس، فرشته خداوند‬‫7 وقتی یحیی دید بسیاری از پیروان‬ ‫در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر‬‫فرقه های فریسی و صدوقی برای تعمید‬ ‫َ‬ ‫شده 02 به او گفت: «برخیز و کودک و‬‫آمده اند به آنها گفت: «ای مارها چه‬ ‫مادرش را بگیر و به سرزمین اسرائیل روانه‬‫کسی شما را آ گاه کرد تا از غضب آینده‬ ‫شو زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را‬‫بگریزید؟ 8 پس اعمالی را که شایستۀ توبه‬ ‫داشتند مرده اند.» 12 پس او برخاسته کودک‬‫باشد انجام دهید. 9 در این فکر نباشید‬ ‫و مادرش را گرفت و به سرزمین اسرائیل‬‫که پدری مانند ابراهیم دارید. بدانید که‬ ‫برگشت. 22 ولی وقتی شنید که آرکالئوس‬‫خدا قادر است از این سنگ ها برای‬ ‫به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه‬‫ابراهیم فرزندانی بیافریند. 01 ا کنون تیشه‬ ‫به فرمانروائی رسیده است، ترسید که به‬‫بر ریشۀ درختان گذاشته شده و هر درختی‬ ‫آنجا برود و چون در خواب به او وحی‬‫که میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در‬ ‫رسید، به سرزمین جلیل رفت 32 و درآنجا‬‫آتش افگنده خواهد شد. 11 من شما را در‬ ‫در شهری به نام ناصره سا کن شد. بدین‬‫آب تعمید می دهم و این تعمید نشانۀ توبه‬ ‫طریق پیشگوئی پیغمبران که گفته بودند:‬‫شماست ولی کسی که بعد از من می آید‬ ‫«او ناصری خوانده خواهد شد» تمام شد.‬‫از من تواناتر است و من الیق آن نیستم‬‫که حتی نعلین او را بردارم. او شما را با‬ ‫موعظۀ یحیای تعمید دهنده‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۱ - ۸؛ لوقا‬‫روح القدس و آتش تعمید خواهد داد.‬ ‫۳: ۱ - ۸۱ و یوحنا ۱: ۹۱ - ۸۲)‬‫21 او شاخی خود را در دست گرفته و‬‫خرمن خود را پا ک خواهد کرد. گندم را‬‫در انبار جمع می کند، ولی کاه را در آتش‬ ‫در آن زمان یحیای تعمید دهنده‬ ‫در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم‬ ‫3‬ ‫خاموش نشدنی خواهد سوزانید.»‬ ‫داده می گفت: 2 «توبه کنید زیرا پادشاهی‬ ‫آسمانی نزدیک است.» 3 یحیی همان‬ ‫تعمید عیسی‬ ‫کسی است که اشعیای نبی دربارۀ او‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۹ - ۱۱‬ ‫می گوید: «مردی در بیابان فریاد می زند:‬ ‫و لوقا ۳: ۱۲ - ۲۲)‬ ‫راه را برای خداوند آماده سازید و مسیر‬‫ در آن وقت عیسی از جلیل به دریای‬ ‫31‬ ‫او را هموار سازید.»‬‫4 لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربندی ُاردن پیش یحیی آمد تا به دست او تعمید‬‫چرمی به کمر داشت و خورا کش ملخ و گیرد. 41 یحیی کوشش کرد عیسی از‬
 5. 5. ‫7421‬ ‫متی  3 ،​4‬ ‫​‬‫داد: «همچنین نوشته شده است: خداوند،‬ ‫این کار بگذرد و گفت: «آیا تو پیش‬‫خدای خود را امتحان نکن.» 8 بار دیگر‬ ‫من می آئی؟ من احتیاج دارم به دست‬‫شیطان او را بر باالی کوه بسیار بلندی‬ ‫تو تعمید بگیرم.» 51 عیسی در جواب‬‫برد و تمامی ممالک جهان و شکوه و‬ ‫گفت: «بگذار فعالً اینطور باشد، زیرا به‬‫جالل آن ها را به او نشان داد 9 و گفت:‬ ‫این وسیله احکام شریعت را به جا‬‫«ا گر پیش من سجده کنی و مرا بپرستی،‬ ‫خواهیم آورد.» پس یحیی قبول کرد.‬‫همۀ این ها را به تو خواهم داد.» 01 عیسی‬ ‫61 عیسی پس از تعمید، فورا از آب بیرون‬ ‫ً‬‫به او فرمود: «دور شو، ای شیطان، نوشته‬ ‫آمد. آنگاه آسمان باز شد و او روح خدا‬‫شده است: باید خداوند، خدای خود را‬ ‫را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی‬ ‫بپرستی و فقط او را خدمت نمایی.»‬ ‫او می آید. 71 و صدایی از آسمان شنیده‬‫11 آنگاه شیطان عیسی را ترک نمود و‬ ‫شد که می گفت: «این است پسر عزیز من‬ ‫فرشتگان آمده او را خدمت کردند.‬ ‫که از او خوش هستم.»‬ ‫شروع کار عیسی در جلیل‬ ‫آزمایش های سه گانه‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۴۱ - ۵۱‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۲۱ - ۳۱‬ ‫و لوقا ۴: ۴۱ - ۵۱)‬ ‫و لوقا ۴: ۱ - ۳۱)‬‫21 وقتی عیسی شنید که یحیی توقیف‬‫شده است به والیت جلیل رفت. 31 ولی‬ ‫آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان‬ ‫4‬ ‫برد تا شیطان او را در مقابل وسوسه ها‬ ‫ُ‬‫در شهر ناصره نماند، بلکه به کپرناحوم‬ ‫ عیسی چهل شبانه روز،‬ ‫امتحان کند. 2‬‫که در کنار بحیره جلیل و در ناحیه‬ ‫روزه گرفت و آخر گرسنه شد. 3 در آن‬‫زبولون و نفتالی واقع است رفت و در‬ ‫وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده‬‫آنجا پایید. 41 و به این صورت سخنان‬ ‫گفت: «ا گر تو پسر خدا هستی بگو‬‫اشعیای نبی تمام شد که می فرماید:‬ ‫این سنگ ها نان بشود.» 4 عیسی در‬‫51 «زبولون و نفتالی، سرزمین هایی که‬ ‫جواب گفت: «نوشته شده است: زندگی‬‫طرف بحیره و آن سوی ُا ردن هستند.‬ ‫انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به‬‫جلیل در قسمت بیگانگان. 61 قومی‬ ‫هر کلمه ای که خدا می فرماید.» 5 آنگاه‬‫که در تاریکی به سر می برند نور‬ ‫شیطان او را به بیت المقدس برده بر‬‫عظیمی خواهند دید و بر آنهای که‬ ‫روی بام عبادتگاه، قرار داد 6 و به او گفت:‬‫در سایۀ مرگ سا کنند نوری خواهد‬ ‫«ا گر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا‬ ‫درخشید.»‬ ‫به پایین بینداز زیرا نوشته شده است: او‬‫71 عیسی از آن روز به اعالم پیام‬ ‫به فرشتگان خود فرمان خواهد داد و آنها‬‫خود پرداخت و گفت: «توبه کنید زیرا‬ ‫تو را بر روی دست خواهند برد مبادا‬ ‫پادشاهی آسمانی نزدیک است.»‬ ‫پایت به سنگی بخورد.» 7 عیسی جواب‬
 6. 6. ‫متی  4 ،​5‬ ‫​‬ ‫8421‬ ‫موعظۀ سر کوه‬ ‫دعوت چهار ماهیگیر‬ ‫5‬ ‫س ۱: ۶۱ - ۰۲‬ ‫مرقُ‬ ‫(همچنین در‬‫وقتی عیسی جمعیت زیادی را‬ ‫و لوقا ۵: ۱ - ۱۱)‬‫دید، به باالی کوهی رفت و در‬‫81 وقتی عیسی در لب بحیرۀ جلیل قدم آنجا نشست و شا گردانش به نزد او آمدند‬‫می زد دو برادر یعنی شمعون ملقب به 2 و او دهان خود را باز کرده به آنها چنین‬ ‫ِپترس و برادرش اندریاس را دید که تور تعلیم داد:‬ ‫ُ‬ ‫به دریا می انداختند زیرا آن ها ماهیگیر‬ ‫خوشبختی واقعی‬ ‫بودند. 91 عیسی به ایشان فرمود: «دنبال‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۰۲ - ۳۲)‬ ‫من بیایید تا شما را صیاد مردم بسازم.»‬‫ «خوشا بحال کسانی که از فقر روحانی‬ ‫3‬ ‫02 آن دو نفر فورا تورهای خود را گذاشته‬ ‫ً‬‫خود آ گاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از‬ ‫به دنبال او رفتند.‬ ‫12 عیسی از آنجا قدری پیشتر رفت و ایشان است.‬‫4 خوشا بحال ماتم زدگان، زیرا ایشان‬ ‫دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زبدی‬ ‫َ‬ ‫و برادرش یوحنا را دید که با پدر خود تسلی خواهند یافت.‬‫5 خوشا بحال فروتنان، زیرا ایشان وارث‬ ‫زبدی در کشتی نشسته مشغول آماده کردن‬ ‫َ‬ ‫تورهای خود بودند. عیسی آن ها را پیش زمین خواهند شد.‬‫6 خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ‬ ‫خود خواست 22 و آن ها فورا کشتی و پدر‬ ‫ً‬‫عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد.‬ ‫خود را ترک کرده به دنبال او رفتند.‬‫ خوشا بحال رحم کنندگان، زیرا ایشان‬ ‫7‬ ‫رحمت خواهند یافت.‬ ‫تعالیم و خدمات عیسی‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۷۱ - ۹۱)‬‫8 خوشا بحال پا کدالن، زیرا ایشان خدا‬ ‫32 عیسی در تمام جلیل می گشت، در را خواهند دید.‬‫9 خوشا بحال صلح کنندگان، زیرا ایشان‬ ‫کنیسه های آن ها تعلیم می داد و مژدۀ‬ ‫پادشاهی خدا را اعالم می کرد و بیماری ها فرزندان خدا خوانده خواهند شد.‬‫01 خوشا بحال کسانی که در راه عدالت‬ ‫و ناخوشی های مردم را شفا می بخشید.‬‫42 او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام جفا می بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از‬ ‫کسانی را که به انواع امراض و دردها ایشان است.‬‫11 خوش حال باشید ا گر به خاطر من‬ ‫مبتال بودند و دیوانگان و میرگی داران و‬‫شالن را نزد او می آوردند و او آنها را شفا شما را خوار می سازند و جفا می رسانند‬‫می بخشید. 52 جمعیت زیادی نیز از جلیل و به ناحق هرگونه تهمت به شما می زنند.‬‫و دکاپولس، از اورشلیم و یهودیه و از آن 21 خوشحال باشید و بسیار خوشی کنید،‬‫زیرا اجر شما در آسمان بزرگ است،‬ ‫سوی ُاردن به دنبال او روانه شدند.‬
 7. 7. ‫9421‬ ‫متی  5‬‫چون همینطور به انبیای پیش از شما نیز کند و به دیگران نیز چنین تعلیم دهد، در‬‫پادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد‬ ‫جفا می رسانیدند.‬‫ بدانید که تا عدالت شما از عدالت‬ ‫شد. 02‬‫معلمان شریعت و پیروان فرقۀ فریسی‬ ‫نمک و نور‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۹: ۰۵‬‫بیشتر نباشد، به داخل پادشاهی آسمانی‬ ‫و لوقا ۴۱: ۴۳ - ۵۳)‬ ‫نخواهید شد.‬ ‫31 شما نمک دنیا هستید ولی هرگاه‬ ‫خشم و غضب‬ ‫نمک مزۀ خود را از دست بدهد، چگونه‬‫ شنیده اید که در قدیم به مردم گفته‬ ‫12‬ ‫می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟‬‫دیگر مصرفی ندارد، جز آنکه بیرون شد: «قتل نکن و هر کس مرتکب قتل‬‫شود مالمت خواهد شد.» 22 اما من به‬ ‫ریخته پایمال مردم شود.‬‫41 شما نور دنیا هستید. نمی توان شهری شما می گویم: هر کس نسبت به برادر‬‫را که بر کوهی ساخته شده است، پنهان خود عصبانی شود، مالمت خواهد شد‬‫کرد. 51 هیچ کس چراغ روشن نمی کند و هر که برادر خود را «ابله» بخواند،‬‫که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن به محکمه برده خواهد شد و ا گر او را‬‫را بر چراغ دان قرار می دهد تا به تمام «احمق» بخواند مستوجب آتش جهنم‬‫سا کنان خانه نور دهد. 61 پس بگذارید نور خواهد بود. 32 پس ا گر هدیۀ خود را به‬‫شما همینطور در برابر مردم بدرخشد تا قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری‬‫کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی که برادرت از تو شکایتی دارد، 42 هدیه‬‫خود را پیش قربانگاه بگذار و اول برو با‬ ‫شما را تمجید نمایند.‬‫برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه‬ ‫خویش را تقدیم کن.‬ ‫شریعت‬‫52 با مدعی خود وقتی که هنوز در راه‬ ‫71 فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و‬‫نوشته های انبیا را منسوخ و باطل نمایم. محکمه هستی صلح نما مبادا آن مدعی‬‫نیامده ام تا منسوخ کنم، بلکه تا آن ها تو را به دست قاضی بسپارد و قاضی‬‫را تمام کنم. 81 بیقین بدانید که تا آسمان تو را به دست عسکر بدهد و به زندان‬‫و زمین بر جای هستند، هیچ حرف و بیفتی. 62 به راستی به شما می گویم تا‬‫نقطه ای از تورات از بین نخواهد رفت تا پول آخر جیب خود را خرچ نکرده باشی،‬ ‫همۀ آن تمام شود. 91 پس هرگاه کسی حتی بیرون نخواهی آمد.‬ ‫کوچکترین احکام شریعت را بشکند و به‬ ‫زنا‬ ‫دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی‬‫ شنیده اید که گفته شده است: «زنا‬ ‫72‬ ‫آسمانی پست ترین آدم شمرده خواهد‬‫ اما من به شما می گویم: هرگاه‬ ‫شد. حال آنکه هر کس شریعت را اجرا نکن.» 82‬
 8. 8. ‫متی  5‬ ‫0521‬ ‫مردی از روی شهوت به زنی ببیند در دل‬ ‫انتقام‬ ‫خود با او زنا کرده است. 92 پس ا گر چشم‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۹۲ - ۰۳)‬ ‫راست تو باعث گمراهی تو می شود، آن‬‫83 شنیده اید که گفته شده است: «چشم‬ ‫را بکش و دور انداز؛ زیرا بهتر است که‬‫به عوض چشم و دندان به عوض دندان.»‬ ‫عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا‬‫93 اما من به شما می گویم: به کسی که به‬ ‫اینکه با تمام بدن به جهنم افگنده شوی.‬‫تو بدی می کند بدی نکن و ا گر کسی بر‬ ‫03 ا گر دست راستت تو را گمراه می سازد،‬‫گونۀ راست تو سیلی می زند، گونۀ دیگر‬ ‫آن را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است که‬‫خود را بطرف او بگردان. 04 هرگاه کسی‬ ‫عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا‬‫تو را برای گرفتن پیراهنت به محکمه‬ ‫اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی.‬‫بکشاند، کرتی خود را هم به او ببخش.‬‫14 هرگاه شخصی تو را به پیمودن یک‬ ‫طالق‬ ‫(همچنین در متی ۹۱: ۹؛ مرقُ س‬‫کیلومتر راه مجبور نماید دو کیلومتر با او‬ ‫۰۱: ۱۱ - ۲۱ و لوقا ۶۱: ۸۱)‬‫برو. 24 به کسی که از تو چیزی می خواهد‬‫13 همچنین گفته شده است: «هر مردی ببخش و از کسی که تقاضای قرض‬ ‫که زن خود را طالق دهد، باید طالقنامه ای می کند، روی نگردان.‬ ‫به او بدهد.» 23 اما من به شما می گویم: هر‬ ‫مهربانی با دشمنان‬ ‫کسی که زن خود را جز به علت زنا طالق‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۷۲ - ۸۲‬ ‫دهد، او را به زنا کاری می کشاند و هرکس‬ ‫و ۲۳ - ۶۳)‬ ‫با چنین زنی ازدواج نماید، زنا می کند.‬‫  شنیده اید که گفته شده است:‬ ‫34‬‫«همسایۀ خود را دوست بدار و با دشمن‬ ‫سوگند خوردن‬‫33 همچنین شنیده اید که در قدیم به خویش دشمنی کن.» 44 اما من به شما‬‫مردم گفته شد: «قسم دروغ نخور و به می گویم: دشمنان خود را دوست بدارید‬‫هر سوگندی که به نام خداوند یاد کرده ای و برای کسانی که به شما جفا می رسانند‬‫عمل نما.» 43 اما من می گویم: به هیچ دعا کنید. 54 به این وسیله شما فرزندان‬‫وجه قسم یاد نکن، نه به آسمان زیرا که پدر آسمانی خود خواهید شد، چون‬‫عرش خدا است، 53 نه به زمین زیرا که آفتاب او بر بدان و نیکان یک قسم‬‫پای انداز اوست، نه به اورشلیم زیرا که می تابد و باران او بر درستکاران و‬‫شهر آن پادشاه بزرگ است 63 و نه به سر بدکاران یک قسم می بارد. 64 ا گر فقط‬‫خود، زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه کسانی را دوست بدارید که شما را دوست‬‫یا سفید کنی. 73 پس سخن شما فقط بلی دارند، چه اجری دارید؟ مگر جزیه گیران‬‫یا نه باشد. زیاده بر این از شیطان است. و سود خواران همین کار را نمی کنند؟‬
 9. 9. ‫1521‬ ‫متی  5 ،​6‬ ‫​‬ ‫ِ‬‫داد. 7 در وقت دعا مانند دیگران وردهای‬ ‫74 ا گر فقط به دوستان خود سالم کنید‬‫باطل را تکرار نکنید، آنها گمان می کنند‬ ‫چه کار فوق العاده ای کرده اید؟ مگر‬‫با تکرار زیاد، دعای شان مستجاب‬ ‫بی دینان همین کار را نمی کنند؟ 84 پس‬‫می شود. 8 پس مثل ایشان نباشید زیرا‬ ‫شما کامل باشید همانطور که پدر آسمانی‬‫پدر شما احتیاجات شما را پیش از آنکه‬ ‫شما کامل است.‬‫از او بخواهید می داند. 9 پس شما اینطور‬ ‫دعا کنید:‬ ‫صدقه دادن‬ ‫«ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس‬ ‫باد. 01 پادشاهی تو بیاید. ارادۀ‬ ‫هوشیار باشید که کار های نیک‬ ‫خود را برای جلب توجه مردم‬ ‫6‬ ‫تو همانطور که در آسمان اجرا‬ ‫پیش چشم دیگران انجام ندهید زیرا ا گر‬ ‫می شود، در زمین نیز اجرا شود.‬ ‫چنین کنید، هیچ اجری نزد پدر آسمانی‬ ‫11 نان روزانۀ ما را امروز به ما بده.‬ ‫خود ندارید. 2 پس هرگاه صدقه می دهی‬ ‫21 خطایای ما را ببخش، چنانکه‬ ‫آن را با دهل و سرنا اعالم نکن، چنانکه‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ما نیز کسانی را که به ما خطا‬ ‫منافقان در کنیسه ها و سرکها می کنند تا‬ ‫کرده اند می بخشیم. 31 ما را‬ ‫مورد ستایش مردم قرار بگیرند. بیقین‬ ‫از وسوسه ها دور نگه دار و از‬ ‫بدانید که آنها اجر خود را یافته اند! 3 و‬ ‫شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و‬ ‫اما تو، هرگاه صدقه می دهی نگذار دست‬ ‫قدرت و جالل تا ابداآلباد از تو‬ ‫چپ تو از آنچه دست راستت می کند‬ ‫است. آمین.»‬ ‫آ گاه شود. 4 از صدقه دادن تو کسی باخبر‬‫41  چون ا گر شما خطایای دیگران‬ ‫نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان‬‫را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را‬ ‫نیست اجر تو را خواهد داد.‬‫خواهد بخشید. 51 اما ا گر شما مردم را‬‫نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای‬ ‫دعا‬ ‫(همچنین در لوقا ۱۱: ۲ - ۴)‬ ‫شما را نخواهد بخشید.‬ ‫5 وقتی دعا می کنید مانند منافقان‬ ‫روزه‬ ‫نباشید. آنها دوست دارند در کنیسه ها و‬‫61 وقتی روزه می گیرید مانند منافقان،‬ ‫گوشه های سرکها بایستند و دعا بخوانند‬‫خود را افسرده نشان ندهید. آنها‬ ‫تا مردم آنها را ببینند. یقین بدانید که‬‫چهره های خود را تغییر می دهند تا‬ ‫آن ها اجر خود را یافته اند! 6 هرگاه تو‬‫روزه دار بودن خود را به رخ دیگران‬ ‫ُ‬ ‫دعا می کنی به اندرون خانۀ خود برو،‬‫بکشند. بیقین بدانید که آن ها اجر خود را‬ ‫در را ببند و در خلوت، در حضور پدر‬‫یافته اند! 71 اما تو وقتی روزه می گیری،‬ ‫نادیدۀ خود دعا کن و پدری که هیچ چیز‬‫سرت را چرب کن و صورت خود را‬ ‫از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد‬
 10. 10. ‫متی  6‬ ‫2521‬‫شما نمی توانید هم بندۀ خدا باشید و هم‬ ‫بشوی 81 تا مردم از روزۀ تو با خبر نشوند،‬ ‫در بند مال.‬ ‫بلکه فقط پدر تو که در نهان است آن‬‫52 بنابر این به شما می گویم: برای‬ ‫را بداند و پدری که هیچ چیز از نظر او‬‫زندگی خود تشویش نکنید، که چه‬ ‫پنهان نیست اجر تو را خواهد داد.‬‫بخورید و یا چه بنوشید و نه برای بدن‬‫خود که چه بپوشید، زیرا زندگی از غذا‬ ‫گنج آسمانی‬ ‫(همچنین در لوقا ۲۱: ۳۴ - ۴۴)‬‫و بدن از لباس مهمتر است. 62 پرندگان را‬‫ببینید: آن ها نه می کارند، نه درو می کنند‬ ‫91 گنج های خود را بر روی زمین،‬ ‫ ‬‫و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر‬ ‫جایی که کُویه و زنگ به آن ز یان‬‫آسمانی شما روزی آن ها را می دهد.‬ ‫می رساند و دزدان نقب زده آن را‬‫مگر ارزش شما به مراتب از آن ها بیشتر‬ ‫می دزدند، ذخیره نکنید. 02 بلکه گنج های‬ ‫ ‬‫نیست؟ 72 کدام یک از شما می تواند با‬ ‫خود را در عالم باال، یعنی در جایی که‬ ‫نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟‬ ‫کُویه و زنگ به آن آسیبی نمی رسانند و‬‫82 چرا برای لباس تشویش می کنید؟‬ ‫دزدان نقب نمی زنند و آن را نمی دزدند،‬‫سوسن های صحرا را ببینید چگونه نمو‬ ‫ذخیره کنید. 12 زیرا هرجا گنج تو است،‬‫می کنند، آن ها نه زحمت می کشند و نه‬ ‫دل تو نیز در آنجا خواهد بود.‬‫می ریسند. 92 ولی بدانید که حتی سلیمان‬‫هم با آن همه حشمت و جالل مثل یکی‬ ‫چراغ بدن‬ ‫(همچنین در لوقا ۱۱: ۴۳ - ۶۳)‬‫از آن ها آراسته نشد. 03 پس ا گر خدا‬‫علف صحرا را که امروز هست و فردا به‬ ‫22 چراغ بدن، چشم است. ا گر چشم‬‫تنور ریخته می شود این طور می آراید،‬ ‫تو سالم باشد، تمام وجودت روشن‬‫آیا شما را، ای کم ایمانان، به مراتب بهتر‬ ‫است 32 اما ا گر چشم تو سالم نباشد تمام‬‫نخواهد پوشانید! 13 پس پریشان نباشید و‬ ‫وجودت در تاریکی خواهد بود. پس ا گر‬‫نگویید: «چه بخوریم؟»، «چه بنوشیم؟»‬ ‫آن نوری که در تو است ظلمت باشد، آن‬‫و یا «چه بپوشیم؟» 23 تمام ملتهای دنیا‬ ‫چه ظلمت بزرگی خواهد بود!‬‫برای به دست آوردن این چیز ها تالش‬‫می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند‬ ‫خدا و دارایی‬ ‫(همچنین در لوقا ۶۱: ۳۱‬‫که شما به همه این چیزها احتیاج دارید.‬ ‫و ۲۱: ۲۲ - ۱۳)‬‫33 اول پادشاهی خدا و عدالت او را‬‫بطلبید، و همۀ این چیز ها نیز به شما داده‬ ‫42 هیچ کس نمی تواند بندۀ دو ارباب‬‫خواهد شد. 43 پس نگران فردا نباشید،‬ ‫باشد چون یا از اولی بدش می آید و‬‫نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز‬ ‫دومی را دوست دارد و یا به اولی ارادت‬ ‫برای امروز کافی است.‬ ‫پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد.‬
 11. 11. ‫3521‬ ‫متی  7‬‫او بدهد؟ 01 و یا وقتی ماهی می خواهد‬‫ماری در دستش بگذارد؟ 11 پس ا گر‬ ‫قضاوت دربارۀ دیگران‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۷۳ - ۸۳‬‫شما که انسان های گناهکاری هستید،‬ ‫و ۱۴ - ۲۴)‬‫می دانید چگونه باید چیزهای خوب را‬‫به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر پدر‬‫آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنهای که‬ ‫دیگران را بد نگویید تا شما را بد‬ ‫نگویند. 2 همانطور که شما دیگران‬ ‫7‬ ‫از او تقاضا می کنند عطا خواهد فرمود!‬ ‫را مالمت می کنید خود تان نیز مالمت‬‫21 با دیگران همانطور رفتار کنید که‬ ‫خواهید شد. با هر پیمانه ای که به دیگران‬‫می خواهید آن ها با شما رفتار کنند. این‬ ‫بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید‬ ‫است خالصۀ تورات و نوشته های انبیا.‬ ‫گرفت. 3 چرا پ ِر کاهی را که در چشم برادرت‬ ‫َ‬ ‫هست می بینی، ولی در فکر چوب‬ ‫راه زندگی‬ ‫بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟‬ ‫(همچنین در لوقا ۴۱: ۴۲)‬ ‫4 یا چگونه جرأت می کنی به برادر خود‬‫31 از دروازۀ تنگ داخل شوید، زیرا‬ ‫بگویی: «اجازه بده پ ِر کاه را از چشمت‬ ‫َ‬‫دروازه ای که بزرگ و راهی که وسیع‬ ‫بیرون آورم» حال آنکه خودت چوب‬‫است به هال کت منتهی می شود و کسانی‬ ‫بزرگی در چشم داری. 5 ای منافق، اول آن‬‫که این راه را می پیمایند، بسیارند. 41 اما‬ ‫چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور‬‫دروازه ای که به زندگی منتهی می شود‬ ‫و آنگاه درست خواهی دید که پ ِر کاه را از‬ ‫َ‬‫تنگ و راهش مشکل است و یابندگان آن‬ ‫چشم برادرت بیرون بیاوری.‬ ‫هم، کم هستند.‬ ‫6 آنچه مقدس است به سگان ندهید‬ ‫و مرواریدهای خود را پیش خوک ها‬ ‫درخت و میوه آن‬ ‫نریزید. مبادا آن ها را زیر پا لگدمال کنند‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۳۴ - ۴۴)‬ ‫و برگشته شما را بدرند.‬ ‫َ َ‬‫51 از انبیای دروغین احتیاط کنید که در‬‫لباس میش به نزد شما می آیند، ولی در‬ ‫خواستن، جستجو کردن و کوبیدن‬ ‫(همچنین در لوقا ۱۱: ۹ - ۳۱)‬‫باطن گرگان درنده اند. 61 آنها را از اعمال‬‫شان خواهید شناخت. آیا می توان از‬ ‫7 بخواهید، به شما داده خواهد شد.‬‫بوتۀ خار انگور و از خاربن انجیر چید؟‬ ‫بجویید، پیدا خواهید کرد. بکوبید، در‬‫71 همینطور درخت خوب میوه نیکو ببار‬ ‫به روی تان باز خواهد شد. 8 چون هرکه‬‫می آورد و درخت بد میوه بد. 81 درخت‬ ‫بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید‬‫نیکو نمی تواند میوه بد ببار آورد و نه‬ ‫پیدا می کند و هرکه بکوبد، در برویش باز‬‫درخت بد میوۀ نیکو. 91 درختی که میوۀ‬ ‫می شود. 9 آیا کسی در میان شما هست که‬‫خوب ببار نیاورد آن را می برند و در آتش‬ ‫ُ‬ ‫وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به‬
 12. 12. ‫متی  7 ،​8‬ ‫​‬ ‫4521‬‫82 وقتی عیسی این سخنان را به پایان‬ ‫می اندازند. 02 بنابر این شما آن ها را از‬‫رسانید مردم از تعالیم او حیران شدند‬ ‫میوه های شان خواهید شناخت.‬‫ زیرا او بر خالف روش علمای دین، با‬ ‫92‬ ‫اختیار و قدرت به آنها تعلیم می داد.‬ ‫شما را نمی شناسم‬ ‫(همچنین در لوقا ۳۱: ۵۲ - ۷۲)‬ ‫شفای جذامی‬ ‫12  نه هرکس که مرا «خداوندا،‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۰۴ - ۵۴‬ ‫خداوندا» خطاب کند داخل پادشاهی‬ ‫و لوقا ۵: ۲۱ - ۶۱)‬ ‫آسمانی می شود، بلکه کسی که ارادۀ پدر‬‫وقتی عیسی از کوه پایین آمد‬‫جمعیت زیادی پشت سر او حرکت‬ ‫8‬ ‫آسمانی مرا به انجام برساند. 22 وقتی آن‬ ‫روز برسد بسیاری به من خواهند گفت:‬‫کرد. 2 در این هنگام یک نفر جذامی به‬ ‫«خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوت‬ ‫ّ‬‫او نزدیک شد و پیش او به خا ک افتاده‬ ‫نکردیم و به نام تو سخن نگفتیم؟ آیا‬‫گفت: ای آقا، ا گر بخواهی می توانی مرا‬ ‫با ذ کر نام تو ارواح ناپا ک را بیرون‬‫پا ک سازی. 3 عیسی دست خود را دراز‬ ‫نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار‬‫کرده او را لمس نمود و گفت: «البته‬ ‫نکردیم؟» 32 آنگاه واضعا به آنها خواهم‬ ‫ً‬‫می خواهم، پا ک شو» و فورا آن مرد از‬ ‫ً‬ ‫گفت: «من هرگز شما را نمی شناسم. از‬‫جذام خود شفا یافت. 4 آنگاه عیسی به‬ ‫من دور شوید، ای بدکاران.»‬‫او فرمود: «احتیاط کن که چیزی به کسی‬‫نگویی، بلکه برو و خودت را به کاهن‬ ‫دو خانه‬ ‫(همچنین در لوقا ۶: ۷۴ - ۹۴)‬‫نشان بده و به خاطر شفای خود هدیه ای‬‫42 پس کسی که سخنان مرا می شنود را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن تا‬ ‫و به آن ها عمل می کند، مانند شخص آن ها شفای تو را تصدیق نمایند.»‬ ‫دانایی است که خانۀ خود را بر سنگ‬ ‫شفای خادم یک‬ ‫ساخت. 52 باران بارید، سیل جاری شد‬ ‫صاحب منصب رومی‬ ‫و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید،‬ ‫(همچنین در لوقا ۷: ۱ - ۰۱)‬ ‫اما آن خانه خراب نشد زیرا تهداب آن‬‫ در آن وقت که عیسی به کپرناحوم‬ ‫5‬ ‫بر روی سنگ بود. 62 اما هر که سخنان‬‫مرا بشنود و به آن ها عمل نکند مانند داخل می شد، یک صاحب منصب رومی‬‫شخص نادانی است که خانۀ خود را پیش آمد و با زاری به او گفت: 6 «ای‬‫بر روی ریگ ساخت. 72 باران بارید، آقا، غالم من کرخت در خانه افتاده است‬‫سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه و سخت درد می کشد.» 7 عیسی فرمود:‬‫زورآورگردید و آن خانه ویران شد و چه «من می آیم و او را شفا می دهم.» 8 اما‬‫آن صاحب منصب در جواب گفت: «ای‬ ‫خرابی بزرگی بود!»‬
 13. 13. ‫5521‬ ‫متی  8‬‫می کرد و تمام بیماران را شفا می داد 71 تا‬ ‫آقا، من الیق آن نیستم که تو به زیر سقف‬‫پیشگویی اشعیای نبی تمام شود که گفته‬ ‫خانه من بیایی. فقط امر کن و غالم من‬‫بود: «او ضعف های ما را برداشت و‬ ‫شفا خواهد یافت. 9 چون خود من یک‬ ‫مرض های ما را از ما دور ساخت.»‬ ‫مأمور هستم و عسا کر هم ز یردست‬ ‫خویش دارم. وقتی به یکی می گویم‬ ‫پیروی از مسیح‬ ‫«برو» می رود و به دیگری می گویم‬ ‫(همچنین در لوقا ۹: ۷۵ - ۲۶)‬ ‫«بیا» می آید و وقتی به نوکر خود‬‫81 عیسی جمعیتی را که به دورش جمع‬ ‫می گویم: «این کار را بکن» می کند.»‬‫شده بودند دید و به شا گردان خود امر‬ ‫01 عیسی از شنیدن این سخنان تعجب‬‫کرد که به طرف دیگر بحیره بروند.‬ ‫کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند‬‫91 یکی از علمای دین یهود پیش آمده‬ ‫فرمود: «به شما می گویم که من چنین‬‫گفت: «ای استاد، هرجا که بروی به‬ ‫ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیده ام.‬‫دنبال تو می آیم.» 02 عیسی در جواب‬ ‫11 بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب‬‫گفت: «روباهان برای خود النه و‬ ‫آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در‬‫پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر‬ ‫پادشاهی آسمانی بر سر یک دسترخوان‬‫انسان جایی ندارد که در آن بیارامد.»‬ ‫خواهند نشست 21 اما کسانی که برای این‬‫12 یکی دیگر از پیروان او به او گفت:‬ ‫پادشاهی تولد یافتند به بیرون در ظلمت،‬‫«ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم‬ ‫جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن‬‫را به خا ک بسپارم.» 22 عیسی جواب‬ ‫است، افگنده خواهند شد.» 31 سپس‬‫داد: «به دنبال من بیا و بگذار مردگان،‬ ‫عیسی به آن صاحب منصب گفت: «برو،‬ ‫مردگان خود را دفن کنند.»‬ ‫مطابق ایمانت به تو داده شود.» در همان‬ ‫لحظه غالم او شفا یافت.‬ ‫آرام ساختن بحیرۀ طوفانی‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۴: ۵۳ - ۱۴‬ ‫شفای بیماران‬ ‫و لوقا ۸: ۲۲ - ۵۲)‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۱: ۹۲ - ۴۳‬ ‫و لوقا ۴: ۸۳ - ۱۴)‬‫32 عیسی سوار کشتی شد و شا گردانش‬‫هم با او حرکت کردند. 42 نا گهان طوفانی‬ ‫41 وقتی عیسی به خانه ِپتر س رفت،‬ ‫ُ‬‫در بحیره برخاست بطوری که امواج،‬ ‫خشوی ِپترس را دید که در بستر خوابیده‬ ‫ُ‬‫کشتی را پر می ساخت، ولی عیسی در‬ ‫ُ‬ ‫است و تب دارد. 51 عیسی دست او را لمس‬‫ پس شا گردان آمده او‬ ‫خواب بود. 52‬ ‫کرد. تب او قطع شد و برخاسته به پذیرایی‬‫را بیدار کردند و با فریاد گفتند: «ای‬ ‫عیسی پرداخت. 61 همینکه غروب شد،‬‫خداوند، ما را نجات بده، ما هال ک‬ ‫بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او‬‫می شویم.» 62 عیسی گفت: «ای کم‬ ‫با گفتن یک کلمه ارواح ناپا ک را بیرون‬
 14. 14. ‫متی  8 ،​9‬ ‫​‬ ‫6521‬ ‫ایمانان، چرا اینقدر می ترسید؟» و سپس‬ ‫شفای یک شل‬ ‫برخاسته با تندی به باد و بحیره فرمان‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۲: ۱ - ۲۱‬ ‫ً‬ ‫داد و بحیره کامال آرام شد. 72 شا گردان‬ ‫و لوقا ۵: ۷۱ - ۶۲)‬ ‫از آنچه واقع شد حیران شده گفتند: «این‬‫عیسی سوار کشتی شد و از بحیره‬‫گذشته به شهر خود آمد. 2 در این‬ ‫9‬ ‫چگونه شخصی است که باد و بحیره هم‬ ‫از او اطاعت می کنند؟»‬‫وقت چند نفر یک شل را که در بستر‬‫خوابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان‬ ‫شفای دو دیوانه‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۵: ۱ - ۰۲‬‫آنها را دیده به آن مرد گفت: «پسرم،‬ ‫و لوقا ۸: ۶۲ - ۹۳)‬‫خاطر جمع باش، گناهانت آمرزیده‬‫شد.» 3 فورا بعضی از علمای دین یهود‬ ‫ً‬ ‫82 هنگامی که عیسی به آن طرف بحیره‬‫پیش خود گفتند «این مرد سخنان کفرآمیز‬ ‫به سرزمین جدریان رسید دو دیوانه از میان‬ ‫َ َ‬‫می گوید.» 4 عیسی به افکار آنها پی برده‬ ‫قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آن ها‬‫گفت: «چرا این افکار پلید را در دل‬ ‫آنقدر خطرنا ک بودند، که هیچکس‬‫خود می پرورانید؟ 5 آیا گفتن «گناهانت‬ ‫جرأت نداشت از آنجا عبور کند. 92 آن دو‬‫آمرزیده شد» آسانتر است یا گفتن «برخیز‬ ‫نفر با فریاد گفتند: «ای پسر خدا، با ما‬‫و راه برو»؟ 6 اما حاال ثابت خواهم کرد‬ ‫چه کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما‬‫که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن‬ ‫را پیش از وقت عذاب دهی؟» 03 قدری‬‫گناهان را دارد.» سپس به آن شل گفت:‬ ‫دورتر از آن محل، یک گلۀ بزرگ خوک‬‫«برخیز، بستر خود را بردار و به خانه ات‬ ‫مشغول چریدن بود 13 و ارواح ناپا ک‬‫برو.» 7 آن مرد برخاست و به خانۀ خود‬ ‫از عیسی خواهش کرده گفتند: «ا گر‬‫رفت. 8 مردم از دیدن این واقعه بسیار‬ ‫می خواهی ما را بیرون برانی، ما را به‬‫تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای‬ ‫داخل آن گلۀ خوک بفرست.» 23 عیسی‬ ‫چنین قدرتی به انسان شکر نمودند.‬ ‫فرمود: «بروید» پس آن ها بیرون آمده‬ ‫به داخل خوک ها رفتند. تمام آن گله از‬ ‫دعوت متی‬ ‫باالی تپه به بحیره هجوم بردند و در آب‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۲: ۳۱ - ۷۱‬ ‫هال ک شدند.‬ ‫و لوقا ۵: ۷۲ - ۲۳)‬ ‫33 خوک بانان پا به فرار گذاشته به شهر‬‫9 عیسی از آنجا گذشت و در بین راه‬ ‫رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان‬‫مردی را به نام متی دید که در محل وصول‬ ‫را برای مردم نقل کردند. 43 در نتیجه تمام‬‫مالیه نشسته بود. عیسی به او گفت: «به‬ ‫مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند‬‫دنبال من بیا.» متی برخاسته به دنبال او‬ ‫و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که‬‫رفت. 01 هنگامی که عیسی در خانۀ او بر سر‬ ‫آن ناحیه را ترک نماید.‬
 15. 15. ‫7521‬ ‫متی  9‬ ‫دسترخوان نشسته بود بسیاری از خطا کاران‬‫و جزیه گیران و اشخاص دیگر آمدند و با زنده کردن یک دختر و شفای یک زن‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۵: ۱۲ - ۳۴‬ ‫عیسی و شا گردانش سر یک دسترخوان‬ ‫و لوقا ۸: ۰۴ - ۶۵)‬ ‫نشستند. 11 فریسی ها این را دیده به‬‫81  عیسی هنوز سخن می گفت که‬ ‫شا گردان عیسی گفتند: «چرا استاد شما‬‫سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد‬ ‫با جزیه گیران، سودخواران و خطا کاران‬‫و روی به خا ک افتاده گفت: «دختر من‬ ‫غذا می خورد؟» 21 عیسی سخن آنها را‬‫همین اآلن مرد، ولی می دانم ا گر تو بیایی‬ ‫ُ‬ ‫شنیده گفت: «بیماران به طبیب احتیاج‬‫و بر او دست بگذاری او زنده خواهد‬ ‫دارند، نه تندرستان. 31 بروید و معنی این‬‫شد.» 91 عیسی برخاسته و با او رفت و‬ ‫کالم را بفهمید: «من رحمت می خواهم‬‫شا گردانش نیز به دنبال او حرکت کردند.‬ ‫نه قربانی» زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را‬‫02 در این وقت زنی که مدت دوازده سال به‬ ‫دعوت کنم بلکه گناهکاران را.»‬‫خونریزی مبتال بود از پشت سر عیسی آمد‬‫و دامن لباس او را لمس کرد، 12 زیرا پیش‬ ‫سؤال دربارۀ روزه‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۲: ۸۱ - ۲۲‬‫خود می گفت: «ا گر فقط بتوانم لباسش‬ ‫و لوقا ۵: ۳۳ - ۹۳)‬‫را لمس کنم شفا خواهم یافت.» 22 عیسی‬‫برگشت و او را دیده فرمود: «دخترم،‬ ‫41  شا گردان یحیی نزد عیسی آمده‬‫خاطر جمع باش. ایمان تو، تو را شفا داده‬ ‫پرسیدند: «چرا ما و فریسی ها روزه‬ ‫است» و از همان لحظه او شفا یافت.‬ ‫می گیر یم ولی شا گردان تو روزه‬‫32 وقتی عیسی به خانۀ سرپرست کنیسه‬ ‫نمی گیرند؟» 51 عیسی در جواب گفت:‬‫رسید و ماتم داران و مردم پریشان را دید‬ ‫«آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی‬‫42 فرمود: «همه بیرون بروید، این دختر‬ ‫که داماد با ایشان است ماتم کنند؟ زمانی‬‫نمرده بلکه خواب است.» اما آن ها فقط‬ ‫می آید که داماد از ایشان گرفته می شود،‬‫به او می خندیدند. 52 وقتی عیسی همه را‬ ‫در آن روزها روزه خواهند گرفت.‬‫بیرون کرد به داخل اطاق رفت و دست‬ ‫61 هیچ کس لباس کهنه را با پارچۀ نو پینه‬‫دختر را گرفت و او برخاست. 62 خبر این‬ ‫نمی کند، زیرا در این صورت آن پینه از‬ ‫واقعه در تمام آن ناحیه انتشار یافت.‬ ‫لباس جدا می گردد و پارگی بدتری ایجاد‬ ‫می کند. 71 شراب تازه را نیز در مشک‬ ‫َ‬ ‫شفای دو نابینا‬ ‫کهنه نمی ریزند. ا گر بریزند مشک ها‬ ‫َ‬‫ در حالی که عیسی از آنجا می گذشت‬ ‫72‬ ‫پاره می شود، شراب بیرون می ریزد و‬‫مشک ها از بین می رود. شراب تازه را دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می کردند‬ ‫َ‬‫ و وقتی‬‫در مشک های نو می ریزند تا هم شراب «ای پسر داود، به ما رحم کن» 82‬ ‫َ‬‫او به خانه رسید آن دو نفر پیش او آمدند.‬ ‫و هم مشک سالم بماند.»‬ ‫َ‬
 16. 16. ‫متی  9 ،​01‬ ‫​‬ ‫8521‬ ‫عیسی از آن ها پرسید: «آیا ایمان دارید محصول درخواست نمائید تا کارگرانی‬ ‫که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟» برای جمع آوری محصول خود بفرستد.»‬ ‫آن ها گفتند «بلی، ای آقا» 92 پس عیسی‬ ‫دوازده حواری‬ ‫چشمان آن ها را لمس کرد و فرمود:‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۳: ۳۱ - ۹۱‬ ‫«مطابق ایمان شما برای تان انجام‬ ‫و لوقا ۶: ۲۱ - ۶۱)‬ ‫بشود» 03 و چشمان آن ها باز شد. عیسی‬ ‫عیسی دوازده حواری را پیش‬ ‫خود خواست و به آنها قدرت‬ ‫01‬ ‫با تکرار از آن ها خواست که دربارۀ این‬ ‫موضوع چیزی به کسی نگویند. 13 اما‬ ‫همینکه از خانه بیرون رفتند، در تمام آن داد تا ارواح ناپا ک را بیرون کنند و هر نوع‬ ‫بیماری و مرض را شفا بخشند. 2 این است‬ ‫ناحیه دربارۀ او صحبت کردند.‬‫نام های آن دوازده رسول: اول شمعون ِ‬ ‫َ‬ ‫معروف به ِپترس و برادرش اندریاس،‬ ‫شفای مرد گنگ‬ ‫ُ‬ ‫23 در حالی که آن دو نفر بیرون می رفتند، یعقوب پسر ز بدی و برادرش یوحنا،‬ ‫َ‬ ‫شخصی را پیش عیسی آوردند که گنگ 3 فیلیپس و برتولما، توما و متای جزیه گیر،‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫غیور‬ ‫بود زیرا روح ناپا ک داشت. 33 عیسی روح یعقوب پسر حلفی و تدی، 4 شمعون ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ناپا ک را از او بیرون کرد و زبان او باز و یهودای اسخریوطی که عیسی را به دست‬ ‫شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب دشمنان تسلیم کرد.‬ ‫کرده گفتند: «چیزی مانند این هرگز در‬ ‫وظیفه شا گردان‬ ‫میان قوم اسرائیل دیده نشده است.» 43 اما‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۶: ۷ - ۳۱‬ ‫فریسی ها گفتند: «او به کمک رئیس‬ ‫و لوقا ۹: ۱ - ۶)‬ ‫شیاطین، ارواح ناپا ک را بیرون می کند.»‬ ‫ عیسی این دوازده نفر را به وظیفه‬ ‫5‬ ‫فرستاده به آن ها گفت: «از سرزمین های‬ ‫دلسوزی عیسی برای مردم‬ ‫53 عیسی در تمام شهرها و دهات غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از‬ ‫می گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و شهرهای سامریان داخل نشوید، 6 بلکه نزد‬ ‫مژدۀ پادشاهی خدا را اعالم می کرد و گوسفندان گمشدۀ خاندان اسرائیل بروید‬ ‫هرنوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. 7 و در بین راه اعالم کنید که پادشاهی‬ ‫63 وقتی او جمعیت زیادی را دید دلش آسمانی نزدیک است. 8 بیماران را شفا‬ ‫به حال آن ها سوخت زیرا آنها مانند دهید، مردگان را زنده کنید، جذامیان‬ ‫گوسفندان بدون چوپان پریشان حال و را پا ک سازید و ارواح ناپا ک را بیرون‬ ‫درمانده بودند. 73 پس به شا گردان خود کنید. مفت یافته اید، مفت بدهید. 9 برای‬ ‫گفت: «در حقیقت محصول فراوان است سفر، طال و نقره و مس با خود نبرید.‬ ‫ولی کارگر کم. 83 بنابر این شما از صاحب 01 و خرجین یا پیراهن اضافی و بوت و‬
 17. 17. ‫9521‬ ‫متی  01‬‫می گوید. 12 برادر، برادر را و پدر، پسر را‬ ‫چوب دستی برندارید، چون کارگر مستحق‬‫تسلیم مرگ خواهد نمود. فرزندان بر ضد‬ ‫معاش خود می باشد.‬‫والدین خود برخواهند خاست و باعث‬ ‫11 به هر شهر و ده که داخل می شوید‬‫کشتن آن ها خواهند شد. 22 همۀ مردم به‬ ‫دنبال کسی بگردید، که شایسته باشد و‬‫خاطر نام من که شما بر خود دارید، از شما‬ ‫تا زمانی که در آنجا هستید در منزل او‬‫نفرت خواهند داشت، اما کسی که تا آخر‬ ‫بمانید. 21 وقتی به خانه ای داخل می شوید‬‫ثابت بماند نجات خواهد یافت. 32 هرگاه‬ ‫سالم بگویید. 31 ا گر آن خانواده الیق آن‬‫شما را در شهری آزار می رسانند به شهر‬ ‫باشد سالم شما بر آن ها قرار می گیرد و‬‫دیگر پناهنده شوید. بدانید که پیش از‬ ‫ا گر شایسته نباشد، سالم شما به خود تان‬‫آنکه به تمام شهرهای اسرائیل بروید، پسر‬ ‫بر می گردد. 41 ا گر کسی شما را نپذیرد و‬ ‫انسان خواهد آمد.‬ ‫یا به آنچه می گویید گوش ندهد، وقتی‬‫42 شا گرد از معلم خود و خادم از ارباب‬ ‫که آن خانه یا آن شهر را ترک می کنید،‬‫خویش باال تر نیست. 52 شا گرد می خواهد‬ ‫گرد و خا ک آن را از پای خود بتکانید.‬‫به مقام معلم خود برسد و خادم به مقام‬ ‫51 بدانید که در روز قیامت حالت سدوم و‬ ‫َ‬‫ارباب خویش. ا گر پدر خانه را شیطان‬ ‫غموره از آن شهر بهتر خواهد بود.‬‫بخوانند، چه نسبت های بدتری به اهل‬ ‫خانه اش خواهند داد.‬ ‫جور و جفا‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۳۱: ۹ - ۳۱‬ ‫از چه کسی باید ترسید‬ ‫و لوقا ۱۲: ۲۱ - ۷۱)‬ ‫(همچنین در لوقا ۲۱: ۲ - ۷)‬ ‫61 خوب توجه کنید، من شما را مانند‬‫62 پس نترسید، هر چه پوشیده است،‬ ‫گوسفندان به میان گرگ ها می فرستم.‬‫پرده از روی آن برداشته می شود و هر‬ ‫پس مثل مار هوشیار و مانند کبوتر،‬‫چه پنهان است آشکار خواهد شد. 72 آنچه‬ ‫بی آزار باشید. 71 هوشیار باشید، زیرا مردم‬‫را من در تاریکی به شما می گویم، در‬ ‫شما را تحویل محکمه ها خواهند کرد،‬‫روز روشن اعالم کنید و آنچه را محرمانه‬ ‫و شما را در کنیسه ها تازیانه خواهند زد‬‫می شنوید، از بام خانه ها با صدای بلند‬ ‫81 و شما را به خاطر من پیش فرمانروایان‬‫بگویید. 82 از کسانی که جسم را می کشند‬ ‫و پادشاهان خواهند برد تا در برابر آنها‬‫ولی قادر به کشتن جان نیستند نترسید.‬ ‫و مردم بیگانه شهادت دهید. 91 اما وقتی‬‫از کسی بترسید که قادر است جسم و‬ ‫شما را دستگیر می کنند، پریشان نباشید‬ ‫جان، هر دو را در دوزخ تباه سازد.‬ ‫که چه چیز و چطور بگوئید چون در همان‬‫92 آیا دو گنجشک به یک روپیه فروخته‬ ‫وقت آنچه باید بگوئید به شما داده خواهد‬‫نمی شود؟ باوجود این، بدون اجازۀ پدر‬ ‫شد، 02 زیرا گوینده شما نیستید، بلکه روح‬‫آسمانی شما حتی یکی از آن ها به زمین‬ ‫پدر آسمانی شما است که در شما سخن‬
 18. 18. ‫متی  01 ،​11‬ ‫​‬ ‫0621‬ ‫نخواهد افتاد. 03 و اما در مورد شما، حتی‬ ‫اجر و پاداش‬ ‫موهای سر شما شمرده شده است. 13 پس‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۹: ۱۴)‬ ‫نترسید، شما از گنجشک های بی شمار‬‫04 هر که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و‬ ‫بیشتر ارزش دارید.‬‫هر که مرا بپذیرد کسی را که مرا فرستاد‬‫پذیرفته است. 14 هرکس یک نبی را به‬ ‫اعتراف به ایمان‬ ‫(همچنین در لوقا ۲۱: ۸ - ۹)‬‫خاطر اینکه نبی است بپذیرد، اجر یک‬‫نبی را به دست خواهد آورد و هر کس‬ ‫23 پس هرکس در برابر مردم خود را‬‫شخص عادل را بخاطر اینکه عادل است‬ ‫از من بداند من نیز در برابر پدر آسمانی‬‫بپذیرد، اجر یک عادل را خواهد یافت.‬ ‫خود او را از خود خواهم دانست.‬‫24 بیقین بدانید که هرگاه کسی به یکی از‬ ‫33 اما هرکه در برابر مردم بگوید، که مرا‬‫کوچکترین پیروان من، به خاطر اینکه پیرو‬ ‫نمی شناسد من نیز در حضور پدر آسمانی‬‫من است، حتی یک جام آب سرد بدهد،‬ ‫خود خواهم گفت که او را نمی شناسم.‬ ‫به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند.»‬ ‫شمشیر یا صلح‬ ‫قاصدان یحیای تعمید دهنده‬ ‫(همچنین در لوقا ۲۱: ۱۵ - ۳۵‬ ‫(همچنین در لوقا ۷: ۸۱ - ۵۳)‬ ‫و ۴۱: ۶۲ - ۷۲)‬ ‫ ‬‫عیسی این اوامر را به‬‫شا گردان خود داد و آنجا را‬ ‫11‬ ‫43 گمان نکنید که آمده ام تا صلح به‬ ‫زمین بیاورم، نیامده ام که صلح بیاورم‬‫ترک کرد تا در شهرهای اطراف تعلیم‬ ‫بلکه شمشیر. 53 من آمده ام تا در میان‬‫دهد و موعظه نماید. 2 وقتی یحیی در‬ ‫پسر و پدر، دختر و مادر، عروس و خشو‬‫زندان از کارهای مسیح با خبر شد، دو‬ ‫اختالف بیاندازم. 63 دشمنان شخص،‬‫نفر از شا گردان خود را نزد او فرستاده‬ ‫اعضای خانواده خود او خواهند بود.‬‫3 پرسید: «آیا تو همان شخصی هستی که‬ ‫73 هرکه پدر یا مادر خود را بیشتر از من‬‫قرار است بیاید، یا ما در انتظار شخص‬ ‫دوست داشته باشد، الیق من نیست و هر‬‫دیگری باشیم؟» 4 عیسی در جواب گفت:‬ ‫کس که دختر یا پسر خود را بیش از من‬‫«بروید و آنچه را که می بینید و می شنوید‬ ‫دوست بدارد، الیق من نمی باشد. 83 هر‬ ‫ ‬‫به یحیی بگویید: 5 کوران بینایی خود را‬ ‫که صلیب خود را برندارد و به دنبال من‬‫باز می یابند، لنگان به راه می افتند و‬ ‫نیاید، الیق من نیست. 93 هرکسی که فقط‬ ‫ِ‬‫جذامیان پا ک می گردند، کران شنوا و‬ ‫در فکر زندگی خود باشد، آن را از دست‬‫مردگان زنده می شوند و به بینوایان مژده‬ ‫خواهد داد؛ ولی کسی که به خاطر من‬‫داده می شود. 6 خوشا بحال کسی که در‬ ‫زندگی خود را از دست بدهد، زندگی او‬ ‫مورد من شک نکند.»‬ ‫در امان خواهد بود.‬
 19. 19. ‫1621‬ ‫متی  11‬‫و نه می نوشید، ولی همه می گفتند: «او‬ ‫7 در حالی که شا گردان یحیی از آنجا‬‫روح ناپا ک دارد!» 91 وقتی پسر انسان آمد‬ ‫می رفتند عیسی دربارۀ یحیی شروع به‬‫که می خورد و می نوشد مردم می گویند:‬ ‫َ‬ ‫صحبت کرد و به مردمی که در اطراف او‬‫«ببینید، او یک آدم پر خور، میگسار و‬ ‫ُ‬ ‫ایستاده بودند گفت: «برای دیدن چه چیز‬‫دوست جزیه گیران و گناهکاران است!»‬ ‫به بیابان رفتید؟ برای تماشای نی ای که‬‫باوجود این، درستی حکمت خدا بوسیلۀ‬ ‫از باد می لرزد؟ 8 پس برای دیدن چه چیز‬ ‫نتایج آن به ثبوت می رسد.»‬ ‫رفتید؟ برای دیدن مردی که لباس ابریشمی‬ ‫و گرانبها پوشیده است؟ بدون شک جای‬ ‫شهرهایی که ایمان نیاوردند‬ ‫چنین کسانی در قصر های سلطنتی است.‬ ‫(همچنین در لوقا ۰۱: ۳۱ - ۵۱)‬ ‫9 پس شما برای دیدن چه چیز از شهر‬‫02 آنگاه عیسی دربارۀ شهرهایی صحبت‬ ‫بیرون رفتید؟ برای دیدن یک نبی؟ بلی،‬‫کرد که ا کثر معجزات او در آن ها روی داده‬ ‫به شما می گویم که او از یک نبی هم‬‫بود و مردم آن شهرها را به خاطر اینکه‬ ‫باال تر است. 01 او کسی است که دربارۀ وی‬ ‫ ‬‫توبه نکرده بودند سرزنش نموده 12 گفت:‬ ‫نوشته شده است: «اینست رسول من که او‬‫«وای بر تو ای خورزین و وای بر تو ای‬ ‫َ‬ ‫را پیش روی تو می فرستم و او راه را برای‬‫بیتسیدا، ا گر معجزاتی که در شما انجام‬ ‫َ‬ ‫آمدن تو آماده خواهد ساخت.» 11 بدانید‬‫شد در صور و صیدون انجام می شد‬ ‫که کسی بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده‬‫مدت ها پیش از این خط بینی کشیده،‬ ‫است. باوجود این کوچکترین شخص در‬‫خا کستر نشین می شدند و توبه می کردند.‬ ‫پادشاهی خدا از او بزرگتر است. 21 از زمان‬‫22 اما بدانید که در روز قیامت برای صور‬ ‫یحیای تعمید دهنده تا به امروز پادشاهی‬‫و صیدون بیشتر قابل تحمل خواهد بود‬ ‫خدا مورد حمالت سخت قرار گرفته و‬‫تا برای شما. 32 و اما تو ای کپرناحوم که‬ ‫جباران برای دست یافتن به آن کوشش‬‫سر به آسمان کشیده ای! به دوزخ سرنگون‬ ‫می نمایند. 31 همۀ انبیا و تورات تا ظهور‬‫خواهی شد، زیرا ا گر معجزاتی که در تو‬ ‫یحیی دربارۀ پادشاهی خدا پیشگویی‬‫انجام شد در سدوم انجام می شد، آن شهر‬ ‫کرده اند. 41 ا گر این ها را قبول دارید،‬‫تا به امروز باقی می ماند. 42 اما بدان که‬ ‫بدانید که یحیی همان الیاس است که باید‬‫در روز قیامت برای شهر سدوم بیشتر قابل‬ ‫می آمد. 51 ا گر گوش شنوا دارید بشنوید.‬ ‫تحمل خواهد بود تا برای تو.»‬ ‫61 اما من مردمان این زمانه را به چه چیز‬ ‫تشبیه کنم؟ آن ها مانند کودکانی هستند‬ ‫بیایید نزد من‬ ‫که در بازار می نشینند و با صدای بلند‬ ‫(همچنین در لوقا ۰۱: ۱۲ - ۲۲)‬ ‫به یکدیگر می گویند: 71 «ما برای شما‬‫52 در آن وقت عیسی به سخنان خود‬ ‫نی زدیم، نرقصیدید! ناله کردیم، گریه‬‫ادامه داده گفت: «ای پدر، ای خداوند‬ ‫نکردید!» 81 وقتی یحیی آمد نه می خورد‬
 20. 20. ‫متی  11 ،​21‬ ‫​‬ ‫2621‬‫5 آیا در تورات نخوانده اید که کاهنان با‬ ‫آسمان و زمین، تو را سپاس می گویم که‬‫این که در روز سبت در خانۀ خدا، قانون‬ ‫َ َ‬ ‫این امور را از دانایان و خردمندان پنهان‬‫روز سبت را می شکنند بی گناه هستند؟‬ ‫َ َ‬ ‫داشته و به ساده دالن آشکار ساخته ای.‬‫6 بدانید که شخصی بزرگتر از خانۀ خدا‬ ‫62 بلی ای پدر، خواست تو چنین بود.‬‫در اینجا است. 7 ا گر شما معنی این جمله‬ ‫72 پدر همه چیز را به من سپرده است و‬‫را می دانستید که می گوید: «رحمت‬ ‫هیچ کس جز پدر، پسر را نمی شناسد‬‫می خواهم نه قربانی»، مردم بی گناه‬ ‫و هیچ کس پدر را نمی شناسد، بجز‬‫را مالمت نمی کردید. 8 زیرا پسر انسان‬ ‫پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به‬ ‫صاحب اختیار روز سبت است.»‬ ‫َ َ‬ ‫ایشان بشناساند. 82 ای تمامی زحمتکشان‬ ‫و گرانباران نزد من بیایید و من به شما‬ ‫شفای مردی که دستش‬ ‫آرامی خواهم داد. 92 یوغ مرا بر خود‬ ‫خشک شده بود‬ ‫گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۳: ۱ - ۶‬ ‫نرمدل و فروتن هستم و جانهای شما‬ ‫و لوقا ۶: ۶ - ۱۱)‬ ‫آرامی خواهد یافت، 03 زیرا یوغ من‬‫9 پس از آنکه عیسی به شهر دیگری‬ ‫خفیف و بار من سبک است.»‬‫رفت و به کنیسه آنها داخل شد. 01 مردی‬‫در آنجا بود که یک دستش خشک‬ ‫سؤال دربارۀ روز سبت‬ ‫َ َ‬ ‫(همچنین در مرقُ س ۲: ۳۲ - ۸۲‬‫شده بود. عده ای از حاضرین از عیسی‬ ‫و لوقا ۶: ۱ - ۵)‬‫سؤال کردند: «آیا شفا دادن در روز سبت‬ ‫َ َ‬‫جایز است؟» البته مقصد آن ها این‬‫بود، که تهمتی بر ضد او پیدا کنند. 11 اما‬ ‫در آن زمان عیسی در یک‬ ‫روز سبت از میان مزارع گندم‬ ‫َ َ‬ ‫21‬‫عیسی به ایشان فرمود: «فرض کنید که‬ ‫می گذشت و چون شا گردانش گرسنه بودند‬‫یکی از شما گوسفندی دارد که در روز‬ ‫شروع به چیدن خوشه های گندم و خوردن‬‫سبت به چاهی می افتد. آیا آن گوسفند‬ ‫َ َ‬ ‫آن ها کردند. 2 پیروان فرقه فریسی این را‬‫را نمی گیرد و از چاه بیرون نمی آورد؟‬ ‫دیده به او گفتند: «ببین شا گردان تو کاری‬‫21 مگر انسان از گوسفند به مراتب عزیزتر‬ ‫می کنند که در روز سبت جایز نیست.»‬ ‫َ َ‬‫نیست؟ بنابر این، انجام کارهای نیکو در‬ ‫3 او در جواب فرمود: «آیا شما آنچه را‬‫روز سبت جایز است.» 31 سپس عیسی به‬‫َ َ‬ ‫که داود وقتی خودش و یارانش گرسنه‬‫آن مرد رو کرده فرمود: «دستت را دراز‬ ‫بودند انجام داد نخوانده اید؟ 4 چگونه او‬‫کن.» او دست خود را دراز کرد و مانند‬ ‫به خانۀ خدا داخل شد و نان تقدیس شده‬‫دست دیگرش سالم شد. 41 آنگاه پیروان‬ ‫را خورد، حال آنکه خوردن آن نان، هم‬‫فرقه فریسی از کنیسه بیرون رفتند و برای‬ ‫برای او و هم برای یارانش ممنوع بود و‬ ‫کشتن عیسی دسیسه چیدند.‬ ‫فقط کاهنان اجازۀ خوردن آن را داشتند.‬

×