Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Present Perfect Tense P Tuvshoo

4,997 views

Published on

EL210

 • Be the first to comment

Present Perfect Tense P Tuvshoo

 1. 1. Present perfect tense Одоо төгссөн цаг П.Түвшинжаргал
 2. 2. Хэрэглээ <ul><li>Use the Present perfect to see a connection between something in the past and something in the present </li></ul><ul><li>Одоо төгссөн цагийг өнгөрсөн бө одоогийн явдлын хоорондох холбоог үзүүлэхэд хэрэглэдэг. </li></ul>
 3. 3. The present perfect shows the result or relevance now of a past action, event or experience. Өнгөрсний үйл явдал, болсон зүйл, дадлага туршлагын үр дүн бө хамаарлыг одоо төгссөн цаг харуулна.
 4. 4. I You They We have He/She It has +Past Participle
 5. 5. Question form – Асуух хэлбэр <ul><li>Have </li></ul><ul><li>Has </li></ul>I You We They He/She It +Past Participle
 6. 6. Negative form – Үгүйсгэх хэлбэр <ul><li>I </li></ul><ul><li>You </li></ul><ul><li>We </li></ul><ul><li>They </li></ul><ul><li>He/She </li></ul><ul><li>It </li></ul>have not Has not +Past participle
 7. 7. From past to present <ul><li>Example: </li></ul><ul><li>I have lived in Mongolia since February. </li></ul><ul><li>Би Монголд 2-р сараас хойш амьдарч байна. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Example: </li></ul><ul><li>I have lived in Mongolia for 7 months. </li></ul><ul><li>Би Монголд 7 сарын турш амьдарч байна. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>It expresses action was just finished. </li></ul><ul><li>Дөнгөж сая болж өнгөрсөн үйл явдлыг илэрхийлнэ. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Example: </li></ul><ul><li>We have finished the work. </li></ul><ul><li>Бид ажлаа дуусчихлаа. </li></ul><ul><li>He has gone . </li></ul><ul><li>Тэр явчихлаа. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>It expresses the result of action (until when teller talks) </li></ul><ul><li>Үйл явдлын үр дүнг ( өгүүлэгчийн ярих үе хүртэлх байдлаар ) илэрхийлнэ. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Example: </li></ul><ul><li>Bayar has learned about 2 thousand English words so far. </li></ul><ul><li>Баяр одоогоор 2 мянга орчим Англи үг цээжлээд байна. </li></ul>
 13. 13. At the first time have done something in the life. Амьдралдаа анх удаа ямар нэгэн зүйлийг хийж үзэхэд.
 14. 14. <ul><li>Example: </li></ul><ul><li>It is the first time I have ever driven a car </li></ul><ul><li>Би амьдралдаа анх удаагаа л машин барьж байна. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>It is used with superlative of the adjective. </li></ul><ul><li>Хавсрал нэрийн давуу зэрэгтэй хэрэглэгдэнэ. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Example: </li></ul><ul><li>This is the most interesting film I have ever seen. </li></ul><ul><li>Энэ бол миний үзэж байсан хамгийн сонирхолтой кино юм. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>It is used with following words: </li></ul><ul><li>Дараах үгстэй хамт хэрэглэгдэнэ : </li></ul><ul><li>Always, just, already, recently, often, lately, yet, for the past few years. </li></ul><ul><li>Ямагт, дөнгөж сая, аль хэдийн, саяхан, байнга, сүүлийн үед, хараахан үгүй, сүүлийн хэдэн жилийн турш </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Example: </li></ul><ul><li>We have always lived here. </li></ul><ul><li>Бид ямагт энд амьдарсаар ирсэн . </li></ul><ul><li>We have just got up. </li></ul><ul><li>Бид дөнгөж сая босоод байна. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>It is used with ever and never. </li></ul><ul><li>ever , never гэсэн үгстэй хамт хэрэглэгдэнэ. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Example: </li></ul><ul><li>- Have you ever ridden a horse? </li></ul><ul><li>-Чи урьд нь морь унаж үзсэн үү ? </li></ul><ul><li>- Yes, I have . </li></ul><ul><li>-Тийм ээ. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Exercise: </li></ul><ul><li>He/clean/his shoes. </li></ul><ul><li>………………………………………………… </li></ul><ul><li>She/close/the door. </li></ul><ul><li>………………………………………………… </li></ul>
 22. 22. <ul><li>He/clean/his shoes. </li></ul><ul><li>He has cleaned his shoes. </li></ul><ul><li>She/close/the door. </li></ul><ul><li>She has closed the door </li></ul>
 23. 23. <ul><li>They/go/to bed. </li></ul><ul><li>…………………… </li></ul><ul><li>It/stop/raining. </li></ul><ul><li>…………………… </li></ul>
 24. 24. <ul><li>They/go/to bed. </li></ul><ul><li>They have gone to bed. </li></ul><ul><li>It/stop/raining. </li></ul><ul><li>It has stopped raining. </li></ul>

×