Successfully reported this slideshow.

DAISY Global PPT in ไทย | Thai

0

Share

Loading in …3
×
1 of 33
1 of 33

DAISY Global PPT in ไทย | Thai

0

Share

Download to read offline

Description

https://DAISYTron.com DAISY Global PPT in ไทย | Thai Final Version

Transcript

 1. 1. ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำย: กำรซื้อแพ็คเกจ Daisy Crowd Fund เป็นกำรสนับสนุน crowd fund (กำรระดมทุนจำกบุคคลทั่วไป) ที่แปรผลเป็นหุ้น ซึ่งเป็นกำร พัฒนำ Daisy ai และไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อกำรซื้อขำยสินทรัพย์ Endotech มอบทั้งหุ้นในบริษัทและส่วนแบ่งผลกำไรจำกกำรซื้อขำย ซึ่งเป็นรำงวัล crowd funding ให้ผู้สนับสนุนแต่ละคน หุ้นส่วนของ Endotech จะถูกมอบเป็นรำงวัลให้แก่ผู้สนับสนุน Crowd Fund แต่ละคนก่อนที่ Endotech ออกสู่สำธำรณะ ใบรับรองหุ้นจะทำกำรตรวจสอบควำมเป็นนิติบุคคลของสมำชิกแต่ละคนก่อนจึงจะได้รับรำงวัลหุ้นใดๆ ในกรณีที่ Endotech ไม่ เปิดเผยต่อสำธำรณะ ส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกแปลงเป็นเงินปันผลสำหรับสมำชิกแต่ละคน บัญชีซื้อขำยสินทรัพย์จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบและกำรพัฒนำ ผลกำรดำเนินงำนในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ใน อนำคตและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรให้ข้อมูลเท่ำนั้น ผลกำรดำเนินงำนในอดีตที่แสดงเป็นผลมำจำกกำรทบกำไร รำงวัลผลกำไร ขึ้นอยู่กับผลกำรซื้อขำยที่มีผลกำไรและผลลัพธ์จะไม่เป็นกำรรับประกัน ผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดจะถูกแสดงไว้สำหรับสมำชิก crowd fund เพื่อควำมโปร่งใส อัตรำสูงสุด คือ 46% ของเงินทุนจะถูกกำหนดไว้ในสัญญำ Smart Contract สำหรับกำรตลำดโดยผ่ำนแผนค่ำตอบแทนสำหรับผู้ อ้ำงอิง ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 2. 2. เลื่อน1 ระบบ AI แบบกระจำยอำนำจ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 3. 3. กำหนดกำรเปิดตัว ธันวำคม 64 ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 4. 4. D.AI.SY คืออะไร? • รูปแบบ Crowd Funding ที่ให้ผลเป็นหุ้นสำหรับเทคโนโลยีทำงกำรเงิน • สัญญำอัจฉริยะแบบกระจำยอำนำจ ซึ่งไม่อยู่ในรูปแบบบริษัท • รูปแบบที่ทุกคนสำมำรถประสบควำมสำเร็จได้ด้วยผลกำไร หุ้นส่วน และรำยได้ • ปัจจุบัน crowd funding ของ Endotech มีไว้สำหรับโปรเจ็ค Daisy AI • ผู้สนับสนุนจะได้รับหุ้นส่วนพิเศษและรำงวัลผลกำไร ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 5. 5. D.AI.SY คืออะไร? • ระบบ AI แบบ กระจำยอำนำจที่พัฒนำโดย Endotech • Daisy AI คือ AI ของกำรซื้อขำยสินทรัพย์แห่งโลกที่กำลังจะมำถึง • Daisy AI จะเพิ่มประสิทธิภำพของ AI ในปัจจุบันอย่ำงมีนัยสำคัญ • Daisy AI เป็นโปรเจ็คแรกที่ได้รับทุนจำก Daisy Crowd Fund • Daisy AI มีได้รับ 10 ล้ำนดอลลำร์สำหรับกำรพัฒนำจำกแผนกำรตลำดแบบแนะนำ • เป้ ำหมำยสำหรับบัญชีซื้อขำยที่ใช้ Daisy AI แบบสด คือ $500M (Daisy Fund) • Daisy AI คือ เส้นทำงของ Endotech ในกำรเป็นบริษัทมหำชน ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 6. 6. ENDOTECH คือใคร? • พันธมิตรด้ำนเทคโนโลยีรำยแรกของ Daisy Crowd Fund • บริษัทเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรเงินระดับโลกที่มีควำมเชี่ยวชำญในระบบกำรซื้อขำย AI • แผนกำรสร้ำง Daisy AI ให้เสร็จสมบูรณ์และมีกำรซื้อขำยต่อสำธำรณชนในปี 2565 • ปัจจุบันให้บริกำรระบบ AI ในกำรซื้อขำยสินทรัพย์สำหรับสถำบันกำรเงินชั้นนำ • มีสถิติที่ได้รับกำรพิสูจน์แล้วในด้ำนผลดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพสูง • ก่อตั้งโดย ดร. แอนนำ เบ็คเกอร์ และดำเนินงำนโดยนักวิทยำศำสตร์ด้ำน AI ชั้นนำ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 7. 7. ดร.แอนนำ คือใคร? • อัลกอริธึมจำกกำรศึกษำเชิงลึกของเธอถูกใช้ในกำรจัดกำรกำรลงทุน (AuM) มูลค่ำกว่ำ 1 พันล้ำนดอลลำร์ และถูกนำไปใช้ในกำรจัดกำรเงิน ของสถำบันทำงกำรเงินมำนำนกว่ำทศวรรษ • ทีมนักวิทยำศำสตร์ AI ของเธอมีระบบ AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์มำกกว่ำ 20 ระบบและทำหน้ำที่เป็นหัวใจสำคัญในกำรลงทุนใน AI สำหรับกำรซื้อ ขำย สำหรับบริษัทกำรลงทุนกว่ำ 150 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกำ ยุโรป และเอเชีย • ในวัย 20 ปี ได้พบอัลกอริธึมแบบประมำณสองขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันมีกำรนำไปใช้มำกมำยในระบบปฏิบัติกำร ระบบฐำนข้อมูล และกำรออกแบบ ชิป VLSI • ทำงำนร่วมกับ CME/CBOT รวมถึงFCM และเข้ำร่วมองค์กรอื่นๆ ของ ตลำด Futures และ ระบบนิเวศน์ธุรกิจ ด้านการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อ ส่งเสริมแพลตฟอร์มกำรซื้อขำยแบบอัลกอริทึมให้กับลูกค้ำรำยย่อยและสถำบันต่ำง ๆ • หลังจำกจบปริญญำเอกด้ำนปัญญำประดิษฐ์ที่มหำวิทยำลัยชั้นนำอย่ำง Technion ดร. เบ็คเกอร์ได้ก่อตั้งและขำยบริษัท AI หลำยแห่งในโลก แห่งเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรเงิน(Fintech) และปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Endotech • งำนวิจัยของเธอได้รับกำรเผยแพร่ในแวดวงกำรเงิน AI ชั้นนำทั่วยุโรปและอเมริกำ และระบบ Machine Learning ของเธอถูกนำไปใช้กับ ธนำคำรและกองทุนที่ใหญ่ที่สุดและประสบควำมสำเร็จมำกที่สุดในโลกรวมถึง Dragon Holdings ไปจนถึง MFGlobal ดร. แอนนำ เบเกอร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Endotech ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 8. 8. ดร. แอนนำ เบคเกอร์ ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรระงับข้อพิพำท (DRC) ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 9. 9. ตัวอย่ำงผลลัพธ์สูงสุดของ AI : กลยุทธ์ ALPHA *ผลกำรดำเนินงำนในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภำพในอนำคต และมีไว้สำหรับกำรให้ข้อมูลเท่ำนั้น ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 10. 10. ตัวอย่ำงผลลัพธ์สูงสุดของ AI : กลยุทธ์ LEVERAGE *ผลกำรดำเนินงำนในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภำพในอนำคต และมีไว้สำหรับกำรให้ข้อมูลเท่ำนั้น ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 11. 11. ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 12. 12. 2555  จดทะเบียนบริษัท Endotech 2560  กำรซื้อขำย crypto แบบ AI ถูกพัฒนำและนำไปใช้ 2561  ระบบ AI ในการซื้อขาย crypto เริ่มถูกใช้ในเชิงาาณิชย์ พฤศจิกำยน 2563 • กำรประเมินมูลค่ำ Endotech ที $100 ล้ำน ธันวำคม 2563 • เปิดตัว Daisy Crowd 2564  ระดมทุน Crowdfunding 10 ล้ำนดอลลำร์ให้กับ Daisy AI  ช่วงที่ 1 ของกำรพัฒนำ Daisy AI  AUM ในกองทุน Daisy Fund มีเงิน 500 ล้ำน ดอลลำร์ 2565  Daisy AI เสร็จสมบูรณ์  Endotech เผยแพร่สู่สำธำรณะ 2565  กำรเพิ่มกำรซื้อขำย Forex AI ให้กับ Daisy  เพิ่มเงินใน AUM อีก 1 พันล้ำนดอลลำร์ 2566  เพิ่มกำรซื้อขำยหุ้น AI ในกองทุน Daisy 1 1 แผนกลยุทธ์
 13. 13. รางวัลสาหรับผู้สนับสนุน • มีให้เลือกมำกถึง 10 ระดับใน Crowd Funding ซึ่งเริ่มต้นเพียง $100 • ผู้สนับสนุนทุกคนจะได้รับหุ้น จำกหุ้น Endotech 5% เท่ำๆ กัน • 50% ถึง 70% ของกำรสนับสนุนแต่ละครั้งจะใช้ในกำรซื้อขำยเพื่อกำรพัฒนำ • 70% ของกำไรจำกกำรซื้อขำยจะเป็นค่ำตอบแทนคืนให้กับผู้สนับสนุน • 15% ของกำไรจำกกำรซื้อขำยจะถูกตอบแทนในแผนกำรตลำดแบบแนะนำบอกต่อ • ผู้สนับสนุนสำมำรถถอนรำงวัลจำกกำรซื้อขำยได้ตลอดเวลำ • สมำชิกทุกคนสำมำรถมีส่วนร่วมในแผนกำรตลำดแบบแนะนำของ Daisy • แผนกำรตลำดแบบแนะนำให้ค่ำตอบแทนมำกสูงสุดถึง 46% ของกำรสนับสนุนแต่ละครั้ง ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 14. 14. กำรสนับสนุนสัญญำอัจฉริยะของกองทุน Fund Crowd Wallet 50% - 70% ในกำรเทรด สูงสุด 46% สำหรับ แผนกำรตลำด แบบแนะนำบอกต่อ กำรสนับสนุน ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 15. 15. ทำไมต้องเป็น TRON BLOCKCHAIN • สำมำรถโต้ตอบอัตโนมัติระหว่ำงสมำชิกและ Daisy • ขจัดควำมจำเป็นในใช้กำรควบคุมจำกบริษัท • ดำเนินกำรตำมสัญญำทั้งหมดทันทีด้วยควำมโปร่งใส 100% • Tron blockchain เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เร็วที่สุดและปรับขนำดได้มำกที่สุด • ต้นทุนค่ำธรรมเนียม (gas fees) ต่ำช่วยให้สำมำรถทำสัญญำอัจฉริยะที่มีประสิทธิภำพสูงได้ในรำคำประหยัด • Tron เป็น App แพลตฟอร์มแบบกระจำยอำนำจที่เกิดขึ้นใหม่อันดับต้นๆ พร้อมอนำคตที่สดใสอันยิ่งใหญ่ • Tron Token (trx) คำดว่ำจะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 16. 16. รำยได้จำกกำรให้เงินทำงำนแทนตัวเอง (PASSIVE INCOME) สิทธิประโยชน์แม้ว่ำสมำชิกจะไม่แนะนำใครก็ตำม 1. กำรเป็นเจ้ำของ - ผลตอบแทนที่เป็นไปได้จำกกำรขำยหุ้น Endotech หรือรับเงินปันผลใน อนำคต 2. รำงวัลจำกกำรซื้อขำย – ผลตอบแทนที่เป็นไปได้จำกผลของกำรซื้อขำยที่ประสบควำมสำเร็จ จำกระบบ AI ของ Endotech 3. Potential matrix spillover สร้ำงผลตอบแทนสูงสุด 48% จำกกำรสนับสนุนครำวด์ฟันดิ้ งจำกส่วนที่เกินในแผนกำรตลำดแบบแนะนำบอกต่อ แม้ว่ำจะไม่มีกำรแนะนำก็ตำม รุ่น ส่วนบุคคล รวมคำร้องขอ สมำชิก ระดับ 1-7 $100 สำหรับ ระดับ 1 ระดับ 1-7 ระดับ 8-10ระดับ 8-10 1 0 0 3 4% 2% $12 $1,524 $5,376 2 0 0 9 4% 2% $36 $4,572 $16,128 ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 17. 17. รำยกำรที่ 1: $100 $100 $50 $50 1 รำยกำรที่ 2: $200 $300 $150 $150 3 รำยกำรที่ 3: $400 $700 $350 $350 7 รำยกำรที่ 4: $800 $1,500 $750 $750 15 รำยกำรที่ 5: $1,600 $3,100 $1,550 $1,550 31 รำยกำรที่ 6: $3,200 $6,300 $3,150 $3,150 63 รำยกำรที่ 7: $6,400 $12,700 $6,350 $6,350 127 รำยกำรที่ 8: $12,800 $25,500 $15,310 $10,190 255 รำยกำรที่ 9: $25,600 $51,100 $33,230 $17,870 511 รำยกำรที่ 10: $51,200 $102,300 $69,070 $33,230 1,023 Crowd Fund 10 ระดับ เงินทุนรวม บัญชีเทรด Daisy Crowd หุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น 5% ตำรำงระดับ CROWD FUND 50/50 70/30 ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 18. 18. ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI แผนกำรตลำดแบบแนะนำบอกต่อ
 19. 19. โบนัสเมทริกซ์แบบบังคับ 3x10 (Forced Matrix Bonus) โบนัสแนะนำส่วนบุคคล (Personal Referral Bonus) โบนัสจับคู่เมทริกซ์ (Matrix Check Matching Bonus) โบนัสหุ้นรำยได้ผู้ที่มีควำมก้ำวหน้ำ (Pacesetter Revenue Share Bonus) โบนัสล่วงหน้ำไม่จำกัด (Upfront Infinity Bonus) โบนัสเทรดยูนิเลเวล (Unilevel Trading Bonus) 10 รุ่น โบนัสจำกกำรแนะนำนบอกต่อไม่จำกัด (Infinity Residual Bonus) โบนัสส่วนของผู้ถือหุ้นควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว (Pace-Setters Equity Bonus) แผนกำรตลำดแบบแนะนำบอกต่อ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 20. 20. 2 0 ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ 5% โบนัสโดยตรงจำก กำรแนะนำส่วนบุคคล โบนัสกำรแนะนำส่วนบุคคล (PERSONAL REFERRAL BONUS) ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 21. 21. กรณีที่ 2 (มี SPILLOVER) กำรวำงตำแหน่งแบบ FORCED MATRIX กรณีที่ 1 (ไม่มี SPILLOVER) 1 2 3 4 10 7 5 11 6 12 8 9 ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 22. 22. อัพเกรดเพื่อมีรำยได้มำกขึ้น ซื้อ Pack เพื่อปลดล็อกเมทริกซ์นี้ อัพเกรด $400 $400 Packs ที่ข้ำมไปถึง $400 Pack ของสมำชิก ล็อกแล้ว ซื้อ Pack เพื่อปลดล็อกเมทริกซ์นี้ อัพเกรด $200 $200 Packs ที่ข้ำมไปถึง $200 Pack ของสมำชิก ล็อกแล้ว เมทริกซ์ รุ่น $100 สมำชิก 1 3 2 9 3 27 4 81 5 243 6 729 7 2187 8 6561 9 19683 10 59683 รวม 88,572 แต่ละระดับของกำร สนับสนุนกองทุนจะทำ ให้คุณมีรำยได้เมื่อคน ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ภำยในเมทริกซ์ของ คุณได้สนับสนุน กองทุน ระดับเงินทุนสนับสนุน ของคุณจะกำหนด ระดับที่คุณได้รับจำก เมทริกซ์ ระดับกำรสนับสนุน เงินทุนที่สูงกว่ำคุณใน เมทริกซ์ของคุณจะถูก โอนข้ำมไปยังสมำชิกคน ถัดไปที่มีคุณสมบัติที่จะ ได้รับ ระดับเงินทุน $100 100$ ซื้อแล้ว ระดับกำรสนับสนุน ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI ซื้อ ซื้อ
 23. 23. *เมทริกซ์ถูกล็อคไว้ที่ 10 รุ่น มีรำยได้จำกสมำชิกทุกระดับที่ซื้อในรุ่นที่คุณมีคุณสมบัติที่จะรับ โบนัสที่อยู่เหนือคุณสมบัติของคุณจะ ไม่ถูกบีบอัดไปยังผู้ที่มีคุณสมบัติ แต่ผู้ที่ระดับสูงกว่ำจะได้รับโบนัสบีบอัดได้ก็ต่อเมื่อมีกำรซื้อแพ็คเกจสนับสนุน 3 3 1000 27 3% 1.5% $81 $10,287 $36,288 4 6 2000 81 3% 1.5% $243 $30,861 $108,864 5 9 4000 243 3% 1.5% $729 $92,583 $326,592 6 12 8000 729 3% 1.5% $2,187 $277,749 $979,776 7 15 16000 2187 3% 1.5% $6,561 $833,247 $2,939,328 8 18 32000 6561 3% 1.5% $19,683 $2,499,741 $8,817,984 9 21 64000 19683 4% 2% $78,732 $9,998,964 $35,271,936 10 24 128000 59,049 4% 2% $236,196 $29,996,892 $105,815,808 รวม 24 128,000 88,572 34% 17% $344,460 $43,746,420 $154,318,080 รุ่น ส่วนบุคคล อุปถัมป์ โดยกำร แนะนำบอกต่อ สมำชิก ระดับ 1-7 ถ้ำ $100 ในระดับ 1 ถ้ำในระดับ 1-7 ถ้ำในระดับ 8-10ระดับ 8-10 รวม = $ 198,408,960 1 0 0 3 4% 2% $12 $1,524 $5,376 2 0 0 9 4% 2% $36 $4,572 $16,128 โบนัสเมทริกซ์ (MATRIX BONUS) ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 24. 24. 2 4 โบนัสเมทริกซ์ (MATRIX BONUS) ของสมำชิกที่สนับสนุนโดยตรง 10% โบนัสจับคู่เมทริกซ์ (MATRIX CHECK MATCHING) คุณสมบัติ: ระดับคุณสมบัติโบนัสเมทริกซ์ของ คุณจะกำหนดจำนวนโบนัสเมทริกซ์ จำก บุคคลของคุณที่คุณจะจับคู่ คุณสำมำรถจับคู่เมทริกซ์จำกระดับกำร สนับสนุนที่ไม่สูงกว่ำระดับของคุณเท่ำนั้น ตัวอย่ำง: มีรำยได้ 10% จำกโบนัสเมทริกซ์ ของสมำชิกที่ได้รับกำรสนับสนุน ส่วนตัวจำก 5 รุ่น หำกคุณอยู่ในระดับกำรสนับสนุน $100 คุณจะมีรำยได้กำรจับคู่จำก เมทริกซ์ $100 ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 25. 25. เมทริกซ์ รุ่น ข้อกำหนดในกำร แนะนำบอกต่อ เงินทุนรวมทั้งหมดโดย กำรแนะนำบอกต่อ สมำชิก DAISY ทั้งหมด 1 0 3 2 0 9 3 3 1000 27 4 6 2000 81 5 9 4000 243 6 12 8000 729 7 15 16000 2187 8 18 32000 6561 9 21 64000 19683 10 24 128000 59049 รวม 24 128,000 88572 ปลดล็อคเมทริกซ์ใดๆ ในระดับ 3-9 ใน 30 วัน แรก คุณจะได้รับกำรปลดล็อคระดับเมทริกซ์ ถัดไป ตลอดไป! ปลดล็อคระดับ 10 ใน 30 วันแรกของคุณ กำรแบ่งปันผลกำไรใน 1.1% ของเงินทุน CROWD FUNDING ทั้งหมด และส่วนแบ่งหุ้น 5% ของหุ้น ENDOTECH! โบนัสควำมก้ำวหน้ำ (PACE SETTER BONUSES) ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 26. 26. โบนัสควำมก้ำวหน้ำ (PACE SETTER BONUS) ได้รับ 1.1% จำกทุกกำรสนับสนุนกองทุนทั่วโลกจะถูกแบ่งระหว่ำง ผู้ที่มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว (Pacesetters) ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติและให้ค่ำตอบแทนทันที ลองนึกภำพส่วนแบ่งกำรสนับสนุนเป็นนับ พันคร้งต่อวันเข้ำกระเป๋ ำเงินของคุณโดยตรง ทุกวัน! มีรำยได้จำกทุกกำรสนับสนุนกองทุน ของสมำชิกทุกคนทั่วโลกทันที! WALLET ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 27. 27. มียอดสนับสนุนกองทุน 1 ล้ำนดอลลำร์ภำยในทีมใน 30 วันแรก1 *สำมำรถรับได้ถึง 50% จำกสำยกำรแนะนำส่วนตัว โบนัสล่วงหน้ำไม่จำกัด (UPFRONT INFINITY BONUS) มีรำยได้ 1% จำกกำรสนับสนุน จำกทีมยูนิเลเวลทั้งหมด ของคุณอย่ำงไม่จำกัด ได้รับโบนัสจับคู่ไม่จำกัด 100% จำกรุ่นที่ 1 Infinity Club Qualifier ได้รับโบนัสจับคู่ไม่จำกัด 50% จำกรุ่นที่ 2 Infinity Club Qualifier 1% คุณ $ $ จอห์น ตรงกัน 100% 1% คุณ $ $ $ $ แจ็ค จอห์น 1% ตรงกัน 100% ตรงกัน 50% คุณ $ $ $ $ $ $ รับไม่จำกัด 1% ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI มียอดสนับสนุนกองทุน 10 ล้ำนดอลลำร์ภำยในทีมโดยไม่จำกัดเวลำ2 หรือ
 28. 28. • ให้ค่ำตอบแทนรำงวัลจำกกำรซื้อขำยจำกสมำชิกทุกคน ในแต่ละระดับ • มีรำยได้จำกรำงวัลจำกกำรซื้อขำยในระดับ 1 และ 2 โดย อัตโนมัติ • ระดับ 3-10 ใช้กฎเมทริกซ์เพื่อให้มีคุณสมบัติตำมระดับ • ใช้กำรจ่ำยข้ำขั้นแบบไดนำมิกเต็มรูปแบบ ให้ค่ำตอบแทนกับ สมำชิกที่มีคุณสมบัติเหมำะสม • ไม่มีข้อจำกัดต่อรำยได้ที่ได้รับจำกกำรแนะนำบอกต่อ ระดับ Trading Override 1 3.5% 2 1% 3 1% 4 1% 5 1% 6 1% 7 1% 8 1% 9 1% 10 1% ได้รับรำยได้จำกกำรแนะนำบอกต่อเมื่อ สมำชิกถอนผลตอบแทนจำกกำรซื้อขำย โบนัสเทรดยูนิเลเวลจำกกำรแนะนำบอกต่อ (UNILEVEL RESIDUAL TRADING BONUS) ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 29. 29. โบนัสแบบไม่จำกัดจำกกำรแนะนำบอกต่อ (RESIDUAL INFINITY BONUS) รับไม่จำกัด 1% 1% คุณ $ $ ตรงกัน 100% 1% จอห์น คุณ $ $ $ $ 1% แจ็ค จอห์น ตรงกัน 100% ตรงกัน 50% คุณ $ $ $ $ $ $ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI ได้รับโบนัสจับคู่ไม่จำกัด 100% จำกรุ่นที่ 1 Infinity Club Qualifier ได้รับโบนัสจับคู่ไม่จำกัด 50% จำกรุ่นที่ 2 Infinity Club Qualifier 2 หรือ ได้รับ 1% จำกผลกำไรจำกกำรซื้อขำยทั้งหมด จาก ทีมระดับสูงทั้งหมดของคุณโดยไม่จากัด มียอดสนับสนุนกองทุน 1 ล้ำนดอลลำร์ภำยในทีมใน 30 วันแรก1 *สำมำรถรับได้ถึง 50% จำกสำยกำรแนะนำส่วนตัว มียอดสนับสนุนกองทุน 10 ล้ำนดอลลำร์ภำยในทีมโดยไม่จำกัดเวลำ
 30. 30. ระดับ 1-7 50% เข้ำกองทุน Daisy Fund ระดับ 8-10 70% เข้ำกองทุน Daisy Fund ลูกค้ำ VIP เร็วๆ นี้: 100% เข้ำไปที่บัญชีส่วนตัว สมำชิก 3 ประเภท ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 31. 31. ลูกค้ำ VIP (เร็วๆ นี้) กำรเป็นลูกค้ำ VIP: • เริ่มต้นหลังจำกซื้อระดับ 1-10 • เงินทุนของคุณ 100% เข้ำสู่กำรซื้อขำย • ขั้นต่ำ $20,000 USD • เงินทุนจะอยู่ในวอลเล็ทส่วนตัวของคุณ • ค่ำติดตั้งสำหรับ Endotech 5% (โปรโมชั่น) • คุณเก็บกำไร 80% • 10% เข้ำไปในแผนรำงวัลจำกกำรแนะนำบอก ต่อ รุ่น โบนัสเทรด (Trading Bonus) 1 1% 2 1% 3 1% 4 1% 5 1% 6 1% 7 1% 8 1% 9 1% 10 1% ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 32. 32. วิธีเข้ำร่วม DAISY 1. ดำวน์โหลดแอพ Tron Wallet ที่ได้รับอนุมัติ 2. เตรียม TRX เทียบเท่ำขั้นต่ำ $100 3. รับลิงค์ลงทะเบียนจำกผู้ที่แนะนำคุณ 4. ทำกำรซื้อขั้นต่ำของระดับเริ่มต้น 1 และรักษำ ตำแหน่งของคุณในเมทริกซ์ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 33. 33. เรำร่วมกันสร้ำงประวัติศำสตร์

Description

https://DAISYTron.com DAISY Global PPT in ไทย | Thai Final Version

Transcript

 1. 1. ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำย: กำรซื้อแพ็คเกจ Daisy Crowd Fund เป็นกำรสนับสนุน crowd fund (กำรระดมทุนจำกบุคคลทั่วไป) ที่แปรผลเป็นหุ้น ซึ่งเป็นกำร พัฒนำ Daisy ai และไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อกำรซื้อขำยสินทรัพย์ Endotech มอบทั้งหุ้นในบริษัทและส่วนแบ่งผลกำไรจำกกำรซื้อขำย ซึ่งเป็นรำงวัล crowd funding ให้ผู้สนับสนุนแต่ละคน หุ้นส่วนของ Endotech จะถูกมอบเป็นรำงวัลให้แก่ผู้สนับสนุน Crowd Fund แต่ละคนก่อนที่ Endotech ออกสู่สำธำรณะ ใบรับรองหุ้นจะทำกำรตรวจสอบควำมเป็นนิติบุคคลของสมำชิกแต่ละคนก่อนจึงจะได้รับรำงวัลหุ้นใดๆ ในกรณีที่ Endotech ไม่ เปิดเผยต่อสำธำรณะ ส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกแปลงเป็นเงินปันผลสำหรับสมำชิกแต่ละคน บัญชีซื้อขำยสินทรัพย์จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบและกำรพัฒนำ ผลกำรดำเนินงำนในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ใน อนำคตและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรให้ข้อมูลเท่ำนั้น ผลกำรดำเนินงำนในอดีตที่แสดงเป็นผลมำจำกกำรทบกำไร รำงวัลผลกำไร ขึ้นอยู่กับผลกำรซื้อขำยที่มีผลกำไรและผลลัพธ์จะไม่เป็นกำรรับประกัน ผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดจะถูกแสดงไว้สำหรับสมำชิก crowd fund เพื่อควำมโปร่งใส อัตรำสูงสุด คือ 46% ของเงินทุนจะถูกกำหนดไว้ในสัญญำ Smart Contract สำหรับกำรตลำดโดยผ่ำนแผนค่ำตอบแทนสำหรับผู้ อ้ำงอิง ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 2. 2. เลื่อน1 ระบบ AI แบบกระจำยอำนำจ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 3. 3. กำหนดกำรเปิดตัว ธันวำคม 64 ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 4. 4. D.AI.SY คืออะไร? • รูปแบบ Crowd Funding ที่ให้ผลเป็นหุ้นสำหรับเทคโนโลยีทำงกำรเงิน • สัญญำอัจฉริยะแบบกระจำยอำนำจ ซึ่งไม่อยู่ในรูปแบบบริษัท • รูปแบบที่ทุกคนสำมำรถประสบควำมสำเร็จได้ด้วยผลกำไร หุ้นส่วน และรำยได้ • ปัจจุบัน crowd funding ของ Endotech มีไว้สำหรับโปรเจ็ค Daisy AI • ผู้สนับสนุนจะได้รับหุ้นส่วนพิเศษและรำงวัลผลกำไร ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 5. 5. D.AI.SY คืออะไร? • ระบบ AI แบบ กระจำยอำนำจที่พัฒนำโดย Endotech • Daisy AI คือ AI ของกำรซื้อขำยสินทรัพย์แห่งโลกที่กำลังจะมำถึง • Daisy AI จะเพิ่มประสิทธิภำพของ AI ในปัจจุบันอย่ำงมีนัยสำคัญ • Daisy AI เป็นโปรเจ็คแรกที่ได้รับทุนจำก Daisy Crowd Fund • Daisy AI มีได้รับ 10 ล้ำนดอลลำร์สำหรับกำรพัฒนำจำกแผนกำรตลำดแบบแนะนำ • เป้ ำหมำยสำหรับบัญชีซื้อขำยที่ใช้ Daisy AI แบบสด คือ $500M (Daisy Fund) • Daisy AI คือ เส้นทำงของ Endotech ในกำรเป็นบริษัทมหำชน ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 6. 6. ENDOTECH คือใคร? • พันธมิตรด้ำนเทคโนโลยีรำยแรกของ Daisy Crowd Fund • บริษัทเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรเงินระดับโลกที่มีควำมเชี่ยวชำญในระบบกำรซื้อขำย AI • แผนกำรสร้ำง Daisy AI ให้เสร็จสมบูรณ์และมีกำรซื้อขำยต่อสำธำรณชนในปี 2565 • ปัจจุบันให้บริกำรระบบ AI ในกำรซื้อขำยสินทรัพย์สำหรับสถำบันกำรเงินชั้นนำ • มีสถิติที่ได้รับกำรพิสูจน์แล้วในด้ำนผลดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพสูง • ก่อตั้งโดย ดร. แอนนำ เบ็คเกอร์ และดำเนินงำนโดยนักวิทยำศำสตร์ด้ำน AI ชั้นนำ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 7. 7. ดร.แอนนำ คือใคร? • อัลกอริธึมจำกกำรศึกษำเชิงลึกของเธอถูกใช้ในกำรจัดกำรกำรลงทุน (AuM) มูลค่ำกว่ำ 1 พันล้ำนดอลลำร์ และถูกนำไปใช้ในกำรจัดกำรเงิน ของสถำบันทำงกำรเงินมำนำนกว่ำทศวรรษ • ทีมนักวิทยำศำสตร์ AI ของเธอมีระบบ AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์มำกกว่ำ 20 ระบบและทำหน้ำที่เป็นหัวใจสำคัญในกำรลงทุนใน AI สำหรับกำรซื้อ ขำย สำหรับบริษัทกำรลงทุนกว่ำ 150 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกำ ยุโรป และเอเชีย • ในวัย 20 ปี ได้พบอัลกอริธึมแบบประมำณสองขั้นตอน ซึ่งปัจจุบันมีกำรนำไปใช้มำกมำยในระบบปฏิบัติกำร ระบบฐำนข้อมูล และกำรออกแบบ ชิป VLSI • ทำงำนร่วมกับ CME/CBOT รวมถึงFCM และเข้ำร่วมองค์กรอื่นๆ ของ ตลำด Futures และ ระบบนิเวศน์ธุรกิจ ด้านการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อ ส่งเสริมแพลตฟอร์มกำรซื้อขำยแบบอัลกอริทึมให้กับลูกค้ำรำยย่อยและสถำบันต่ำง ๆ • หลังจำกจบปริญญำเอกด้ำนปัญญำประดิษฐ์ที่มหำวิทยำลัยชั้นนำอย่ำง Technion ดร. เบ็คเกอร์ได้ก่อตั้งและขำยบริษัท AI หลำยแห่งในโลก แห่งเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรเงิน(Fintech) และปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Endotech • งำนวิจัยของเธอได้รับกำรเผยแพร่ในแวดวงกำรเงิน AI ชั้นนำทั่วยุโรปและอเมริกำ และระบบ Machine Learning ของเธอถูกนำไปใช้กับ ธนำคำรและกองทุนที่ใหญ่ที่สุดและประสบควำมสำเร็จมำกที่สุดในโลกรวมถึง Dragon Holdings ไปจนถึง MFGlobal ดร. แอนนำ เบเกอร์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Endotech ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 8. 8. ดร. แอนนำ เบคเกอร์ ถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรระงับข้อพิพำท (DRC) ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 9. 9. ตัวอย่ำงผลลัพธ์สูงสุดของ AI : กลยุทธ์ ALPHA *ผลกำรดำเนินงำนในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภำพในอนำคต และมีไว้สำหรับกำรให้ข้อมูลเท่ำนั้น ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 10. 10. ตัวอย่ำงผลลัพธ์สูงสุดของ AI : กลยุทธ์ LEVERAGE *ผลกำรดำเนินงำนในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภำพในอนำคต และมีไว้สำหรับกำรให้ข้อมูลเท่ำนั้น ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 11. 11. ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 12. 12. 2555  จดทะเบียนบริษัท Endotech 2560  กำรซื้อขำย crypto แบบ AI ถูกพัฒนำและนำไปใช้ 2561  ระบบ AI ในการซื้อขาย crypto เริ่มถูกใช้ในเชิงาาณิชย์ พฤศจิกำยน 2563 • กำรประเมินมูลค่ำ Endotech ที $100 ล้ำน ธันวำคม 2563 • เปิดตัว Daisy Crowd 2564  ระดมทุน Crowdfunding 10 ล้ำนดอลลำร์ให้กับ Daisy AI  ช่วงที่ 1 ของกำรพัฒนำ Daisy AI  AUM ในกองทุน Daisy Fund มีเงิน 500 ล้ำน ดอลลำร์ 2565  Daisy AI เสร็จสมบูรณ์  Endotech เผยแพร่สู่สำธำรณะ 2565  กำรเพิ่มกำรซื้อขำย Forex AI ให้กับ Daisy  เพิ่มเงินใน AUM อีก 1 พันล้ำนดอลลำร์ 2566  เพิ่มกำรซื้อขำยหุ้น AI ในกองทุน Daisy 1 1 แผนกลยุทธ์
 13. 13. รางวัลสาหรับผู้สนับสนุน • มีให้เลือกมำกถึง 10 ระดับใน Crowd Funding ซึ่งเริ่มต้นเพียง $100 • ผู้สนับสนุนทุกคนจะได้รับหุ้น จำกหุ้น Endotech 5% เท่ำๆ กัน • 50% ถึง 70% ของกำรสนับสนุนแต่ละครั้งจะใช้ในกำรซื้อขำยเพื่อกำรพัฒนำ • 70% ของกำไรจำกกำรซื้อขำยจะเป็นค่ำตอบแทนคืนให้กับผู้สนับสนุน • 15% ของกำไรจำกกำรซื้อขำยจะถูกตอบแทนในแผนกำรตลำดแบบแนะนำบอกต่อ • ผู้สนับสนุนสำมำรถถอนรำงวัลจำกกำรซื้อขำยได้ตลอดเวลำ • สมำชิกทุกคนสำมำรถมีส่วนร่วมในแผนกำรตลำดแบบแนะนำของ Daisy • แผนกำรตลำดแบบแนะนำให้ค่ำตอบแทนมำกสูงสุดถึง 46% ของกำรสนับสนุนแต่ละครั้ง ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 14. 14. กำรสนับสนุนสัญญำอัจฉริยะของกองทุน Fund Crowd Wallet 50% - 70% ในกำรเทรด สูงสุด 46% สำหรับ แผนกำรตลำด แบบแนะนำบอกต่อ กำรสนับสนุน ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 15. 15. ทำไมต้องเป็น TRON BLOCKCHAIN • สำมำรถโต้ตอบอัตโนมัติระหว่ำงสมำชิกและ Daisy • ขจัดควำมจำเป็นในใช้กำรควบคุมจำกบริษัท • ดำเนินกำรตำมสัญญำทั้งหมดทันทีด้วยควำมโปร่งใส 100% • Tron blockchain เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เร็วที่สุดและปรับขนำดได้มำกที่สุด • ต้นทุนค่ำธรรมเนียม (gas fees) ต่ำช่วยให้สำมำรถทำสัญญำอัจฉริยะที่มีประสิทธิภำพสูงได้ในรำคำประหยัด • Tron เป็น App แพลตฟอร์มแบบกระจำยอำนำจที่เกิดขึ้นใหม่อันดับต้นๆ พร้อมอนำคตที่สดใสอันยิ่งใหญ่ • Tron Token (trx) คำดว่ำจะมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 16. 16. รำยได้จำกกำรให้เงินทำงำนแทนตัวเอง (PASSIVE INCOME) สิทธิประโยชน์แม้ว่ำสมำชิกจะไม่แนะนำใครก็ตำม 1. กำรเป็นเจ้ำของ - ผลตอบแทนที่เป็นไปได้จำกกำรขำยหุ้น Endotech หรือรับเงินปันผลใน อนำคต 2. รำงวัลจำกกำรซื้อขำย – ผลตอบแทนที่เป็นไปได้จำกผลของกำรซื้อขำยที่ประสบควำมสำเร็จ จำกระบบ AI ของ Endotech 3. Potential matrix spillover สร้ำงผลตอบแทนสูงสุด 48% จำกกำรสนับสนุนครำวด์ฟันดิ้ งจำกส่วนที่เกินในแผนกำรตลำดแบบแนะนำบอกต่อ แม้ว่ำจะไม่มีกำรแนะนำก็ตำม รุ่น ส่วนบุคคล รวมคำร้องขอ สมำชิก ระดับ 1-7 $100 สำหรับ ระดับ 1 ระดับ 1-7 ระดับ 8-10ระดับ 8-10 1 0 0 3 4% 2% $12 $1,524 $5,376 2 0 0 9 4% 2% $36 $4,572 $16,128 ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 17. 17. รำยกำรที่ 1: $100 $100 $50 $50 1 รำยกำรที่ 2: $200 $300 $150 $150 3 รำยกำรที่ 3: $400 $700 $350 $350 7 รำยกำรที่ 4: $800 $1,500 $750 $750 15 รำยกำรที่ 5: $1,600 $3,100 $1,550 $1,550 31 รำยกำรที่ 6: $3,200 $6,300 $3,150 $3,150 63 รำยกำรที่ 7: $6,400 $12,700 $6,350 $6,350 127 รำยกำรที่ 8: $12,800 $25,500 $15,310 $10,190 255 รำยกำรที่ 9: $25,600 $51,100 $33,230 $17,870 511 รำยกำรที่ 10: $51,200 $102,300 $69,070 $33,230 1,023 Crowd Fund 10 ระดับ เงินทุนรวม บัญชีเทรด Daisy Crowd หุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น 5% ตำรำงระดับ CROWD FUND 50/50 70/30 ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 18. 18. ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI แผนกำรตลำดแบบแนะนำบอกต่อ
 19. 19. โบนัสเมทริกซ์แบบบังคับ 3x10 (Forced Matrix Bonus) โบนัสแนะนำส่วนบุคคล (Personal Referral Bonus) โบนัสจับคู่เมทริกซ์ (Matrix Check Matching Bonus) โบนัสหุ้นรำยได้ผู้ที่มีควำมก้ำวหน้ำ (Pacesetter Revenue Share Bonus) โบนัสล่วงหน้ำไม่จำกัด (Upfront Infinity Bonus) โบนัสเทรดยูนิเลเวล (Unilevel Trading Bonus) 10 รุ่น โบนัสจำกกำรแนะนำนบอกต่อไม่จำกัด (Infinity Residual Bonus) โบนัสส่วนของผู้ถือหุ้นควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว (Pace-Setters Equity Bonus) แผนกำรตลำดแบบแนะนำบอกต่อ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 20. 20. 2 0 ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ 5% โบนัสโดยตรงจำก กำรแนะนำส่วนบุคคล โบนัสกำรแนะนำส่วนบุคคล (PERSONAL REFERRAL BONUS) ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 21. 21. กรณีที่ 2 (มี SPILLOVER) กำรวำงตำแหน่งแบบ FORCED MATRIX กรณีที่ 1 (ไม่มี SPILLOVER) 1 2 3 4 10 7 5 11 6 12 8 9 ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 22. 22. อัพเกรดเพื่อมีรำยได้มำกขึ้น ซื้อ Pack เพื่อปลดล็อกเมทริกซ์นี้ อัพเกรด $400 $400 Packs ที่ข้ำมไปถึง $400 Pack ของสมำชิก ล็อกแล้ว ซื้อ Pack เพื่อปลดล็อกเมทริกซ์นี้ อัพเกรด $200 $200 Packs ที่ข้ำมไปถึง $200 Pack ของสมำชิก ล็อกแล้ว เมทริกซ์ รุ่น $100 สมำชิก 1 3 2 9 3 27 4 81 5 243 6 729 7 2187 8 6561 9 19683 10 59683 รวม 88,572 แต่ละระดับของกำร สนับสนุนกองทุนจะทำ ให้คุณมีรำยได้เมื่อคน ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ภำยในเมทริกซ์ของ คุณได้สนับสนุน กองทุน ระดับเงินทุนสนับสนุน ของคุณจะกำหนด ระดับที่คุณได้รับจำก เมทริกซ์ ระดับกำรสนับสนุน เงินทุนที่สูงกว่ำคุณใน เมทริกซ์ของคุณจะถูก โอนข้ำมไปยังสมำชิกคน ถัดไปที่มีคุณสมบัติที่จะ ได้รับ ระดับเงินทุน $100 100$ ซื้อแล้ว ระดับกำรสนับสนุน ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI ซื้อ ซื้อ
 23. 23. *เมทริกซ์ถูกล็อคไว้ที่ 10 รุ่น มีรำยได้จำกสมำชิกทุกระดับที่ซื้อในรุ่นที่คุณมีคุณสมบัติที่จะรับ โบนัสที่อยู่เหนือคุณสมบัติของคุณจะ ไม่ถูกบีบอัดไปยังผู้ที่มีคุณสมบัติ แต่ผู้ที่ระดับสูงกว่ำจะได้รับโบนัสบีบอัดได้ก็ต่อเมื่อมีกำรซื้อแพ็คเกจสนับสนุน 3 3 1000 27 3% 1.5% $81 $10,287 $36,288 4 6 2000 81 3% 1.5% $243 $30,861 $108,864 5 9 4000 243 3% 1.5% $729 $92,583 $326,592 6 12 8000 729 3% 1.5% $2,187 $277,749 $979,776 7 15 16000 2187 3% 1.5% $6,561 $833,247 $2,939,328 8 18 32000 6561 3% 1.5% $19,683 $2,499,741 $8,817,984 9 21 64000 19683 4% 2% $78,732 $9,998,964 $35,271,936 10 24 128000 59,049 4% 2% $236,196 $29,996,892 $105,815,808 รวม 24 128,000 88,572 34% 17% $344,460 $43,746,420 $154,318,080 รุ่น ส่วนบุคคล อุปถัมป์ โดยกำร แนะนำบอกต่อ สมำชิก ระดับ 1-7 ถ้ำ $100 ในระดับ 1 ถ้ำในระดับ 1-7 ถ้ำในระดับ 8-10ระดับ 8-10 รวม = $ 198,408,960 1 0 0 3 4% 2% $12 $1,524 $5,376 2 0 0 9 4% 2% $36 $4,572 $16,128 โบนัสเมทริกซ์ (MATRIX BONUS) ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 24. 24. 2 4 โบนัสเมทริกซ์ (MATRIX BONUS) ของสมำชิกที่สนับสนุนโดยตรง 10% โบนัสจับคู่เมทริกซ์ (MATRIX CHECK MATCHING) คุณสมบัติ: ระดับคุณสมบัติโบนัสเมทริกซ์ของ คุณจะกำหนดจำนวนโบนัสเมทริกซ์ จำก บุคคลของคุณที่คุณจะจับคู่ คุณสำมำรถจับคู่เมทริกซ์จำกระดับกำร สนับสนุนที่ไม่สูงกว่ำระดับของคุณเท่ำนั้น ตัวอย่ำง: มีรำยได้ 10% จำกโบนัสเมทริกซ์ ของสมำชิกที่ได้รับกำรสนับสนุน ส่วนตัวจำก 5 รุ่น หำกคุณอยู่ในระดับกำรสนับสนุน $100 คุณจะมีรำยได้กำรจับคู่จำก เมทริกซ์ $100 ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 25. 25. เมทริกซ์ รุ่น ข้อกำหนดในกำร แนะนำบอกต่อ เงินทุนรวมทั้งหมดโดย กำรแนะนำบอกต่อ สมำชิก DAISY ทั้งหมด 1 0 3 2 0 9 3 3 1000 27 4 6 2000 81 5 9 4000 243 6 12 8000 729 7 15 16000 2187 8 18 32000 6561 9 21 64000 19683 10 24 128000 59049 รวม 24 128,000 88572 ปลดล็อคเมทริกซ์ใดๆ ในระดับ 3-9 ใน 30 วัน แรก คุณจะได้รับกำรปลดล็อคระดับเมทริกซ์ ถัดไป ตลอดไป! ปลดล็อคระดับ 10 ใน 30 วันแรกของคุณ กำรแบ่งปันผลกำไรใน 1.1% ของเงินทุน CROWD FUNDING ทั้งหมด และส่วนแบ่งหุ้น 5% ของหุ้น ENDOTECH! โบนัสควำมก้ำวหน้ำ (PACE SETTER BONUSES) ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 26. 26. โบนัสควำมก้ำวหน้ำ (PACE SETTER BONUS) ได้รับ 1.1% จำกทุกกำรสนับสนุนกองทุนทั่วโลกจะถูกแบ่งระหว่ำง ผู้ที่มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว (Pacesetters) ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติและให้ค่ำตอบแทนทันที ลองนึกภำพส่วนแบ่งกำรสนับสนุนเป็นนับ พันคร้งต่อวันเข้ำกระเป๋ ำเงินของคุณโดยตรง ทุกวัน! มีรำยได้จำกทุกกำรสนับสนุนกองทุน ของสมำชิกทุกคนทั่วโลกทันที! WALLET ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 27. 27. มียอดสนับสนุนกองทุน 1 ล้ำนดอลลำร์ภำยในทีมใน 30 วันแรก1 *สำมำรถรับได้ถึง 50% จำกสำยกำรแนะนำส่วนตัว โบนัสล่วงหน้ำไม่จำกัด (UPFRONT INFINITY BONUS) มีรำยได้ 1% จำกกำรสนับสนุน จำกทีมยูนิเลเวลทั้งหมด ของคุณอย่ำงไม่จำกัด ได้รับโบนัสจับคู่ไม่จำกัด 100% จำกรุ่นที่ 1 Infinity Club Qualifier ได้รับโบนัสจับคู่ไม่จำกัด 50% จำกรุ่นที่ 2 Infinity Club Qualifier 1% คุณ $ $ จอห์น ตรงกัน 100% 1% คุณ $ $ $ $ แจ็ค จอห์น 1% ตรงกัน 100% ตรงกัน 50% คุณ $ $ $ $ $ $ รับไม่จำกัด 1% ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI มียอดสนับสนุนกองทุน 10 ล้ำนดอลลำร์ภำยในทีมโดยไม่จำกัดเวลำ2 หรือ
 28. 28. • ให้ค่ำตอบแทนรำงวัลจำกกำรซื้อขำยจำกสมำชิกทุกคน ในแต่ละระดับ • มีรำยได้จำกรำงวัลจำกกำรซื้อขำยในระดับ 1 และ 2 โดย อัตโนมัติ • ระดับ 3-10 ใช้กฎเมทริกซ์เพื่อให้มีคุณสมบัติตำมระดับ • ใช้กำรจ่ำยข้ำขั้นแบบไดนำมิกเต็มรูปแบบ ให้ค่ำตอบแทนกับ สมำชิกที่มีคุณสมบัติเหมำะสม • ไม่มีข้อจำกัดต่อรำยได้ที่ได้รับจำกกำรแนะนำบอกต่อ ระดับ Trading Override 1 3.5% 2 1% 3 1% 4 1% 5 1% 6 1% 7 1% 8 1% 9 1% 10 1% ได้รับรำยได้จำกกำรแนะนำบอกต่อเมื่อ สมำชิกถอนผลตอบแทนจำกกำรซื้อขำย โบนัสเทรดยูนิเลเวลจำกกำรแนะนำบอกต่อ (UNILEVEL RESIDUAL TRADING BONUS) ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 29. 29. โบนัสแบบไม่จำกัดจำกกำรแนะนำบอกต่อ (RESIDUAL INFINITY BONUS) รับไม่จำกัด 1% 1% คุณ $ $ ตรงกัน 100% 1% จอห์น คุณ $ $ $ $ 1% แจ็ค จอห์น ตรงกัน 100% ตรงกัน 50% คุณ $ $ $ $ $ $ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI ได้รับโบนัสจับคู่ไม่จำกัด 100% จำกรุ่นที่ 1 Infinity Club Qualifier ได้รับโบนัสจับคู่ไม่จำกัด 50% จำกรุ่นที่ 2 Infinity Club Qualifier 2 หรือ ได้รับ 1% จำกผลกำไรจำกกำรซื้อขำยทั้งหมด จาก ทีมระดับสูงทั้งหมดของคุณโดยไม่จากัด มียอดสนับสนุนกองทุน 1 ล้ำนดอลลำร์ภำยในทีมใน 30 วันแรก1 *สำมำรถรับได้ถึง 50% จำกสำยกำรแนะนำส่วนตัว มียอดสนับสนุนกองทุน 10 ล้ำนดอลลำร์ภำยในทีมโดยไม่จำกัดเวลำ
 30. 30. ระดับ 1-7 50% เข้ำกองทุน Daisy Fund ระดับ 8-10 70% เข้ำกองทุน Daisy Fund ลูกค้ำ VIP เร็วๆ นี้: 100% เข้ำไปที่บัญชีส่วนตัว สมำชิก 3 ประเภท ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 31. 31. ลูกค้ำ VIP (เร็วๆ นี้) กำรเป็นลูกค้ำ VIP: • เริ่มต้นหลังจำกซื้อระดับ 1-10 • เงินทุนของคุณ 100% เข้ำสู่กำรซื้อขำย • ขั้นต่ำ $20,000 USD • เงินทุนจะอยู่ในวอลเล็ทส่วนตัวของคุณ • ค่ำติดตั้งสำหรับ Endotech 5% (โปรโมชั่น) • คุณเก็บกำไร 80% • 10% เข้ำไปในแผนรำงวัลจำกกำรแนะนำบอก ต่อ รุ่น โบนัสเทรด (Trading Bonus) 1 1% 2 1% 3 1% 4 1% 5 1% 6 1% 7 1% 8 1% 9 1% 10 1% ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 32. 32. วิธีเข้ำร่วม DAISY 1. ดำวน์โหลดแอพ Tron Wallet ที่ได้รับอนุมัติ 2. เตรียม TRX เทียบเท่ำขั้นต่ำ $100 3. รับลิงค์ลงทะเบียนจำกผู้ที่แนะนำคุณ 4. ทำกำรซื้อขั้นต่ำของระดับเริ่มต้น 1 และรักษำ ตำแหน่งของคุณในเมทริกซ์ ข้อจำกัดควำมรับผิดชอบ: โปรเจ็ค Daisy ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเทรด โปรเจ็ค Daisy ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพัฒนำ crowdfund ของ Daisy AI
 33. 33. เรำร่วมกันสร้ำงประวัติศำสตร์

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×