SlideShare a Scribd company logo

Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament

Les donacions internacionals de medicaments estan regulades per assegurar que aquests són necessaris, segurs, eficaços i de qualitat, per protegir el dret a la salut i el medi ambient de les comunitats receptores. No obstant això, en situacions d'emergència sanitària, sovint s'inicien campanyes de recollides de medicaments i altres articles de primera necessitat que han d'eliminar sense ser utilitzats. Molts d'aquests medicaments no són adequats, estan caducats, no estan etiquetats correctament o estan en mal estat i poden ocasionar un greu problema de salut pública. En aquest document expliquem com podem realitzar donacions adequades de medicaments.

1 of 20
Download to read offline
Donacions
Internacionals de
Medicaments.
Com fer-les
apropiadament
Un projecte de: Amb el suport de:
2
© D’aquesta edició: Farmamundi
Edita:
Farmamundi Catalunya
C/Erasme de Janer 8
08001 - Barcelona
Telf: 93 244 44 55
www.farmamundi.org
Amb el suport de:
Maquetació:
La Guspira
Edició:
gener 2019
ÍNDEX
INTRODUCCIÓ........................................................................4
CONSIDERACIONS GENERALS..........................................5
SELECCIÓ DE MEDICAMENTS ...........................................6
PRESENTACIÓ, ENVASAT I ETIQUETATGE ....................9
TRANSPORT..........................................................................10
INFORMACIÓ I GESTIÓ......................................................11
GESTIÓ DE MEDICAMENTS SOBRERS...........................13
CONCEPTES CLAU...............................................................14
ACRÒNIMS.............................................................................16
BIBLIOGRAFIA .....................................................................17
NOTES.....................................................................................18
4
INTRODUCCIÓ
Les donacions de medicaments es duen a terme en contextos molt diferents,
ja sigui com a resposta urgent a situacions d’emergència en cas de crisis huma-
nitàries, o en el marc de l’ajuda al desenvolupament, per a projectes de coope-
ració a llarg termini.
En situacions d’emergència, part de la resposta solidària a les poblacions afec-
tades es concreta en la donació de medicaments. Tot i que la voluntat d’oferir
ajuda en aquestes ocasions és gairebé sempre inqüestionable i ben intencio-
nada, la premissa que “alguna cosa és sempre millor que res” no és encertada.
Els medicaments són fonamentals en els esforços humanitaris, però una dona-
ció inadequada pot contribuir al col·lapse dels circuits d’assistència immedia-
ta, a més a més de tenir conseqüències negatives per al medi ambient i la salut
de les persones del país receptor. Sovint s’ha comprovat que els medicaments
donats de forma espontània no sempre es corresponen amb les necessitats de
la situació d’emergència, morbiditat o del nivell assistencial del país receptor.
En aquests casos, les donacions poden tenir efectes negatius en les comunitats
receptores perquè poden passar inadvertides pel personal de salut o pacients
de la zona, i perquè poden no ajustar-se a les polítiques farmacèutiques locals,
ni a les pautes de tractament del país.
És important també desfer el malentès al voltant de l’afirmació que “en situa-
cions d’emergències greus poden donar-se medicaments amb data de caduci-
tat curtes perquè aquests s’utilitzaran ràpidament”. És precisament en aques-
tes situacions, quan els sistemes de recepció, emmagatzematge i distribució
de medicaments, igual que d’altres subministraments, es poden veure alterats
i sobrecarregats, ocasionant acumulacions, abans de ser finalment entregats
a destinació. Aquests retards són especialment greus en el cas dels medica-
ments donat que entra en joc la seva data de caducitat.
Organitzacions sanitàries locals i internacionals, així com entitats públiques i pri-
vades, han denunciat repetidament al llarg dels anys, l’arribada massiva de medi-
camentsnoutilitzablesapaïsosafectatspersituacionsdecrisi,ielsproblemesque
es deriven del seu ús irracional, i d’un emmagatzematge i eliminació incorrectes.
L’any 1996, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) [1] va publicar per pri-
mera vegada unes recomanacions sobre donacions internacionals de medica-
ments que van ser revisades i ratificades el 1999 per aquesta mateixa agència,
organitzacions socials i organismes internacionals, fins a l’última revisió de
l’any2010[2].Aquestesrecomanacionshanservitalacomunitatinternacional
per elaborar les legislacions internacionals com ara les Directrius sobre pràcti-
5
ques correctes de distribució de medicaments per a ús humà de la Comunitat
Econòmica Europea (CEE) [3] i les legislacions nacionals. En el cas de l’Estat es-
panyol, és l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
[4] qui regula les donacions internacionals de medicaments. És, a través de les
Instruccions per a les exportacions de medicaments en concepte de donacions
humanitàries que l’AEMPS [5] promou com a punt principal, que les normes de
qualitat dels medicaments siguin les mateixes per a tothom, i que no es puguin
donar medicaments ja usats o que hagin sortit del circuit farmacèutic.
CONSIDERACIONS
GENERALS
L’objectiu de les recomanacions de l’OMS i de la legislació espanyola sobre
donacions internacionals de medicaments, assegurar la seva qualitat a totes
les persones, independentment de les seves circumstàncies. És per això que
els medicaments donats han de complir amb totes les normes internacionals
de qualitat i no han d’haver abandonat el canal de distribució farmacèutic que
assegura la seva traçabilitat.
Les donacions internacionals de medicaments han d’estar sempre avalades
per personal farmacèutic que és qui assumeix la responsabilitat de la seva qua-
litat i qui certifica la seva validesa per a l’enviament.
Cal també que l’entitat receptora estigui informada, amb la suficient antelació,
de la data d’arribada i de les dates de caducitat dels medicaments que, segons la
legislació espanyola, han de ser superiors a 15 mesos. En casos especials, i per a
caducitats inferiors, cal disposar d’una carta d’acceptació signada pel destinata-
ri. Això és així, perquè en situacions de crisi, el país receptor pot tenir problemes
logístics com la manca de mitjans de transport i d’emmagatzematge, o llargues
distàncies entre els ports d’arribada i la destinació final dels medicaments que
poden comportar terminis de lliurament de fins a sis a nou mesos, minvant les
dates de caducitat dels medicaments. És per aquest motiu que les persones im-
plicades han de conèixer les quantitats i les caducitats dels medicaments, ja que
una demora excessiva, en qualsevol de les fases, pot implicar pèrdues de quali-
tat, disminució d’estoc en els centres de salut, i la generació de residus nocius
per al medi ambient. Els medicaments inutilitzables que arriben al país receptor
s’han d’eliminar de manera adequada, per tractar-se de substàncies contami-
nants orgàniques emergents, el que sovint comporta un problema afegit per al
país receptor, si aquest no disposa de sistemes adequats de gestió de residus.
6
Per altre banda i en la mesura del possible, els medicaments donats s’han d’en-
viar en envasos i amb el etiquetatge adequat a la gestió final del personal del
centre de salut de destinació.
Finalment destacar que les donacions internacionals de medicaments no po-
den ser gestionades per i per a un particular, sinó que sempre han de ser ges-
tionades de manera directa per organitzacions no governamentals (ONG) o
fundacions d’ajuda humanitària que compleixin amb els requisits establerts en
la corresponent normativa d’aplicació, laboratoris farmacèutics, distribuïdo-
res de medicaments, hospitals, centres sanitaris o governs, i estar destinades
així mateix a governs o a entitats acreditades pel Ministeri de Salut del país de
destinació.
SELECCIÓ DE
MEDICAMENTS
Els medicaments registrats a Espanya seleccionats per a una donació han de
complir sempre amb les garanties internacionals de qualitat. En el cas de me-
dicaments no registrats a Espanya, aquests han de:
•	 estar registrats en un país de la Unió Europea, o bé,
•	 estar registrats fora de la Unió Europea i disposar del corresponent
certificat de Normes de Correcta Fabricació (NCF) emès per la Unió
Europea que garanteixi la seva qualitat. En aquests casos, i de manera
excepcional, l’exportació pot autoritzar-se en concepte de donacions
humanitàries i ha d’anar acompanyada d’una declaració signada per les
autoritats sanitàries del país de destinació que inclogui:
a) la identificació dels medicaments: nom del medicament, presentació
i laboratori fabricant.
b) l’acceptació expressa de la tramesa, on consti a més el coneixement
de què el medicament objecte de sol·licitud no està registrat a la Unió
Europea.

Recommended

Maneig de les ulceres vasculars
Maneig de les ulceres vascularsManeig de les ulceres vasculars
Maneig de les ulceres vascularsGNEAUPP.
 
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments farmamundicatalunya
 
Manifest en contra de l'euro per recepta i el copagament
Manifest en contra de l'euro per recepta i el copagamentManifest en contra de l'euro per recepta i el copagament
Manifest en contra de l'euro per recepta i el copagamentFav Terrassa
 
Recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya davant el rebuig dels malal...
Recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya davant el rebuig dels malal...Recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya davant el rebuig dels malal...
Recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya davant el rebuig dels malal...maldoma (University of Andorra)
 
El dva curs cuidadors no professionals oct 2013
El dva curs cuidadors no professionals oct 2013El dva curs cuidadors no professionals oct 2013
El dva curs cuidadors no professionals oct 2013nelmonfort
 
Discussion continuum - Qui paga per desenvolupar els fàrmacs
Discussion continuum - Qui paga per desenvolupar els fàrmacsDiscussion continuum - Qui paga per desenvolupar els fàrmacs
Discussion continuum - Qui paga per desenvolupar els fàrmacsXplore Health
 

More Related Content

Similar to Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament

Derivació a un CAS d’un/a treballador/a amb dependència a alcohol o altres dr...
Derivació a un CAS d’un/a treballador/a amb dependència a alcohol o altres dr...Derivació a un CAS d’un/a treballador/a amb dependència a alcohol o altres dr...
Derivació a un CAS d’un/a treballador/a amb dependència a alcohol o altres dr...PonenciesASPCAT
 
I Jornada residents. Usuaris problem. de drogues. GdT Tercer y Cuarto Mundo. ...
I Jornada residents. Usuaris problem. de drogues. GdT Tercer y Cuarto Mundo. ...I Jornada residents. Usuaris problem. de drogues. GdT Tercer y Cuarto Mundo. ...
I Jornada residents. Usuaris problem. de drogues. GdT Tercer y Cuarto Mundo. ...terceriquartmon
 
Alguns comentaris sobre els documents de voluntats anticipades
Alguns comentaris sobre els documents de voluntats anticipadesAlguns comentaris sobre els documents de voluntats anticipades
Alguns comentaris sobre els documents de voluntats anticipadesDempeus Salut Pública
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaJordi Varela
 
Pla Estratgic Simacat (1)
Pla Estratgic Simacat (1)Pla Estratgic Simacat (1)
Pla Estratgic Simacat (1)Alicia Giralt
 
Una altra manera de veure la pràctica clínica
Una altra manera de veure la pràctica clínicaUna altra manera de veure la pràctica clínica
Una altra manera de veure la pràctica clínicaJordi Varela
 
Hospital de Dia Castelló
Hospital de Dia CastellóHospital de Dia Castelló
Hospital de Dia CastellóIrene Ferrer
 
Mòdul de prescripció electrònica. Conciliació de medicaments
Mòdul de prescripció electrònica. Conciliació de medicamentsMòdul de prescripció electrònica. Conciliació de medicaments
Mòdul de prescripció electrònica. Conciliació de medicamentsInstitut Català de la Salut
 
Els reptes dels hospitals del futur
Els reptes dels hospitals del futurEls reptes dels hospitals del futur
Els reptes dels hospitals del futurJordi Varela
 
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
 
Els reptes de l'atenció a les persones amb necessitats sanitàries i socials c...
Els reptes de l'atenció a les persones amb necessitats sanitàries i socials c...Els reptes de l'atenció a les persones amb necessitats sanitàries i socials c...
Els reptes de l'atenció a les persones amb necessitats sanitàries i socials c...Jordi Varela
 
Salut - Documento
Salut - DocumentoSalut - Documento
Salut - Documento20minutos
 
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalanaTelemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalanaJosep Vidal-Alaball
 

Similar to Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament (20)

Fòrum Atenció Primària - Obstinació Terapèutica
Fòrum Atenció Primària - Obstinació TerapèuticaFòrum Atenció Primària - Obstinació Terapèutica
Fòrum Atenció Primària - Obstinació Terapèutica
 
La nova llei d'eutanasia
La nova llei d'eutanasia La nova llei d'eutanasia
La nova llei d'eutanasia
 
Praxi mèdica i reclamacions judicials
Praxi mèdica i reclamacions judicialsPraxi mèdica i reclamacions judicials
Praxi mèdica i reclamacions judicials
 
Derivació a un CAS d’un/a treballador/a amb dependència a alcohol o altres dr...
Derivació a un CAS d’un/a treballador/a amb dependència a alcohol o altres dr...Derivació a un CAS d’un/a treballador/a amb dependència a alcohol o altres dr...
Derivació a un CAS d’un/a treballador/a amb dependència a alcohol o altres dr...
 
I Jornada residents. Usuaris problem. de drogues. GdT Tercer y Cuarto Mundo. ...
I Jornada residents. Usuaris problem. de drogues. GdT Tercer y Cuarto Mundo. ...I Jornada residents. Usuaris problem. de drogues. GdT Tercer y Cuarto Mundo. ...
I Jornada residents. Usuaris problem. de drogues. GdT Tercer y Cuarto Mundo. ...
 
Alternatives a la formació especialitzada MIR
Alternatives a la formació especialitzada MIRAlternatives a la formació especialitzada MIR
Alternatives a la formació especialitzada MIR
 
Alguns comentaris sobre els documents de voluntats anticipades
Alguns comentaris sobre els documents de voluntats anticipadesAlguns comentaris sobre els documents de voluntats anticipades
Alguns comentaris sobre els documents de voluntats anticipades
 
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi VarelaEls valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
Els valors de la pràctica clínica - Jordi Varela
 
Els Drets dels pacients de les clíniques dentals
Els Drets dels pacients de les clíniques dentalsEls Drets dels pacients de les clíniques dentals
Els Drets dels pacients de les clíniques dentals
 
Pla Estratgic Simacat (1)
Pla Estratgic Simacat (1)Pla Estratgic Simacat (1)
Pla Estratgic Simacat (1)
 
Una altra manera de veure la pràctica clínica
Una altra manera de veure la pràctica clínicaUna altra manera de veure la pràctica clínica
Una altra manera de veure la pràctica clínica
 
Infermeria enllac 2008
Infermeria enllac 2008Infermeria enllac 2008
Infermeria enllac 2008
 
Hospital de Dia Castelló
Hospital de Dia CastellóHospital de Dia Castelló
Hospital de Dia Castelló
 
Mòdul de prescripció electrònica. Conciliació de medicaments
Mòdul de prescripció electrònica. Conciliació de medicamentsMòdul de prescripció electrònica. Conciliació de medicaments
Mòdul de prescripció electrònica. Conciliació de medicaments
 
Els reptes dels hospitals del futur
Els reptes dels hospitals del futurEls reptes dels hospitals del futur
Els reptes dels hospitals del futur
 
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...
Document de posició del COMB sobre la salut de l'esportista i la lluita contr...
 
La visió de la ciutadania i dels pacients
La visió de la ciutadania i dels pacientsLa visió de la ciutadania i dels pacients
La visió de la ciutadania i dels pacients
 
Els reptes de l'atenció a les persones amb necessitats sanitàries i socials c...
Els reptes de l'atenció a les persones amb necessitats sanitàries i socials c...Els reptes de l'atenció a les persones amb necessitats sanitàries i socials c...
Els reptes de l'atenció a les persones amb necessitats sanitàries i socials c...
 
Salut - Documento
Salut - DocumentoSalut - Documento
Salut - Documento
 
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalanaTelemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana
Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana
 

More from farmamundicatalunya

Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...farmamundicatalunya
 
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...farmamundicatalunya
 
Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...
Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...
Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...farmamundicatalunya
 
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...farmamundicatalunya
 
Estar embarazada y parir en barcelona
Estar embarazada y parir en barcelonaEstar embarazada y parir en barcelona
Estar embarazada y parir en barcelonafarmamundicatalunya
 
Estar embarazada i Parir en Barcelona
Estar embarazada i Parir en BarcelonaEstar embarazada i Parir en Barcelona
Estar embarazada i Parir en Barcelonafarmamundicatalunya
 
Good practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donationsGood practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donationsfarmamundicatalunya
 
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriéeDons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriéefarmamundicatalunya
 
Bonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicamentsBonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicamentsfarmamundicatalunya
 
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدويةأفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدويةfarmamundicatalunya
 
Donaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentosDonaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentosfarmamundicatalunya
 
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentosBuenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentosfarmamundicatalunya
 
Good practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine DonationsGood practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine Donationsfarmamundicatalunya
 

More from farmamundicatalunya (15)

Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
 
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...
 
Gènere i Salut
Gènere i SalutGènere i Salut
Gènere i Salut
 
Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...
Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...
Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat ...
 
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...
 
Estar embarazada y parir en barcelona
Estar embarazada y parir en barcelonaEstar embarazada y parir en barcelona
Estar embarazada y parir en barcelona
 
Estar embarazada i Parir en Barcelona
Estar embarazada i Parir en BarcelonaEstar embarazada i Parir en Barcelona
Estar embarazada i Parir en Barcelona
 
Gènere i salut
Gènere i salutGènere i salut
Gènere i salut
 
Good practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donationsGood practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donations
 
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriéeDons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
 
Bonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicamentsBonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicaments
 
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدويةأفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
 
Donaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentosDonaciones apropiadas de medicamentos
Donaciones apropiadas de medicamentos
 
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentosBuenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentos
 
Good practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine DonationsGood practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine Donations
 

Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament

 • 2. 2 © D’aquesta edició: Farmamundi Edita: Farmamundi Catalunya C/Erasme de Janer 8 08001 - Barcelona Telf: 93 244 44 55 www.farmamundi.org Amb el suport de: Maquetació: La Guspira Edició: gener 2019
 • 3. ÍNDEX INTRODUCCIÓ........................................................................4 CONSIDERACIONS GENERALS..........................................5 SELECCIÓ DE MEDICAMENTS ...........................................6 PRESENTACIÓ, ENVASAT I ETIQUETATGE ....................9 TRANSPORT..........................................................................10 INFORMACIÓ I GESTIÓ......................................................11 GESTIÓ DE MEDICAMENTS SOBRERS...........................13 CONCEPTES CLAU...............................................................14 ACRÒNIMS.............................................................................16 BIBLIOGRAFIA .....................................................................17 NOTES.....................................................................................18
 • 4. 4 INTRODUCCIÓ Les donacions de medicaments es duen a terme en contextos molt diferents, ja sigui com a resposta urgent a situacions d’emergència en cas de crisis huma- nitàries, o en el marc de l’ajuda al desenvolupament, per a projectes de coope- ració a llarg termini. En situacions d’emergència, part de la resposta solidària a les poblacions afec- tades es concreta en la donació de medicaments. Tot i que la voluntat d’oferir ajuda en aquestes ocasions és gairebé sempre inqüestionable i ben intencio- nada, la premissa que “alguna cosa és sempre millor que res” no és encertada. Els medicaments són fonamentals en els esforços humanitaris, però una dona- ció inadequada pot contribuir al col·lapse dels circuits d’assistència immedia- ta, a més a més de tenir conseqüències negatives per al medi ambient i la salut de les persones del país receptor. Sovint s’ha comprovat que els medicaments donats de forma espontània no sempre es corresponen amb les necessitats de la situació d’emergència, morbiditat o del nivell assistencial del país receptor. En aquests casos, les donacions poden tenir efectes negatius en les comunitats receptores perquè poden passar inadvertides pel personal de salut o pacients de la zona, i perquè poden no ajustar-se a les polítiques farmacèutiques locals, ni a les pautes de tractament del país. És important també desfer el malentès al voltant de l’afirmació que “en situa- cions d’emergències greus poden donar-se medicaments amb data de caduci- tat curtes perquè aquests s’utilitzaran ràpidament”. És precisament en aques- tes situacions, quan els sistemes de recepció, emmagatzematge i distribució de medicaments, igual que d’altres subministraments, es poden veure alterats i sobrecarregats, ocasionant acumulacions, abans de ser finalment entregats a destinació. Aquests retards són especialment greus en el cas dels medica- ments donat que entra en joc la seva data de caducitat. Organitzacions sanitàries locals i internacionals, així com entitats públiques i pri- vades, han denunciat repetidament al llarg dels anys, l’arribada massiva de medi- camentsnoutilitzablesapaïsosafectatspersituacionsdecrisi,ielsproblemesque es deriven del seu ús irracional, i d’un emmagatzematge i eliminació incorrectes. L’any 1996, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) [1] va publicar per pri- mera vegada unes recomanacions sobre donacions internacionals de medica- ments que van ser revisades i ratificades el 1999 per aquesta mateixa agència, organitzacions socials i organismes internacionals, fins a l’última revisió de l’any2010[2].Aquestesrecomanacionshanservitalacomunitatinternacional per elaborar les legislacions internacionals com ara les Directrius sobre pràcti-
 • 5. 5 ques correctes de distribució de medicaments per a ús humà de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) [3] i les legislacions nacionals. En el cas de l’Estat es- panyol, és l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) [4] qui regula les donacions internacionals de medicaments. És, a través de les Instruccions per a les exportacions de medicaments en concepte de donacions humanitàries que l’AEMPS [5] promou com a punt principal, que les normes de qualitat dels medicaments siguin les mateixes per a tothom, i que no es puguin donar medicaments ja usats o que hagin sortit del circuit farmacèutic. CONSIDERACIONS GENERALS L’objectiu de les recomanacions de l’OMS i de la legislació espanyola sobre donacions internacionals de medicaments, assegurar la seva qualitat a totes les persones, independentment de les seves circumstàncies. És per això que els medicaments donats han de complir amb totes les normes internacionals de qualitat i no han d’haver abandonat el canal de distribució farmacèutic que assegura la seva traçabilitat. Les donacions internacionals de medicaments han d’estar sempre avalades per personal farmacèutic que és qui assumeix la responsabilitat de la seva qua- litat i qui certifica la seva validesa per a l’enviament. Cal també que l’entitat receptora estigui informada, amb la suficient antelació, de la data d’arribada i de les dates de caducitat dels medicaments que, segons la legislació espanyola, han de ser superiors a 15 mesos. En casos especials, i per a caducitats inferiors, cal disposar d’una carta d’acceptació signada pel destinata- ri. Això és així, perquè en situacions de crisi, el país receptor pot tenir problemes logístics com la manca de mitjans de transport i d’emmagatzematge, o llargues distàncies entre els ports d’arribada i la destinació final dels medicaments que poden comportar terminis de lliurament de fins a sis a nou mesos, minvant les dates de caducitat dels medicaments. És per aquest motiu que les persones im- plicades han de conèixer les quantitats i les caducitats dels medicaments, ja que una demora excessiva, en qualsevol de les fases, pot implicar pèrdues de quali- tat, disminució d’estoc en els centres de salut, i la generació de residus nocius per al medi ambient. Els medicaments inutilitzables que arriben al país receptor s’han d’eliminar de manera adequada, per tractar-se de substàncies contami- nants orgàniques emergents, el que sovint comporta un problema afegit per al país receptor, si aquest no disposa de sistemes adequats de gestió de residus.
 • 6. 6 Per altre banda i en la mesura del possible, els medicaments donats s’han d’en- viar en envasos i amb el etiquetatge adequat a la gestió final del personal del centre de salut de destinació. Finalment destacar que les donacions internacionals de medicaments no po- den ser gestionades per i per a un particular, sinó que sempre han de ser ges- tionades de manera directa per organitzacions no governamentals (ONG) o fundacions d’ajuda humanitària que compleixin amb els requisits establerts en la corresponent normativa d’aplicació, laboratoris farmacèutics, distribuïdo- res de medicaments, hospitals, centres sanitaris o governs, i estar destinades així mateix a governs o a entitats acreditades pel Ministeri de Salut del país de destinació. SELECCIÓ DE MEDICAMENTS Els medicaments registrats a Espanya seleccionats per a una donació han de complir sempre amb les garanties internacionals de qualitat. En el cas de me- dicaments no registrats a Espanya, aquests han de: • estar registrats en un país de la Unió Europea, o bé, • estar registrats fora de la Unió Europea i disposar del corresponent certificat de Normes de Correcta Fabricació (NCF) emès per la Unió Europea que garanteixi la seva qualitat. En aquests casos, i de manera excepcional, l’exportació pot autoritzar-se en concepte de donacions humanitàries i ha d’anar acompanyada d’una declaració signada per les autoritats sanitàries del país de destinació que inclogui: a) la identificació dels medicaments: nom del medicament, presentació i laboratori fabricant. b) l’acceptació expressa de la tramesa, on consti a més el coneixement de què el medicament objecte de sol·licitud no està registrat a la Unió Europea.
 • 7. 7 Els medicaments donats han de tenir: • les mateixes garanties de qualitat, seguretat i eficàcia que els comer- cialitzats al país d’origen i per tant romandre dins del circuit farmacèu- tic, és a dir en la cadena de custòdia legal, fins al seu lliurament final. • una caducitat mínima de quinze mesos amb l’excepció de donacions directes a determinats establiments de salut. En aquests casos és ne- cessària la declaració del personal sanitari responsable de la recepció, que ha de conèixer les dates de caducitat, les condicions de conserva- ció, així com, la quantitat rebuda per a la seva adequada administració. • l’autorització prèvia del receptor, qui ha hagut de especificar les se- ves necessitats. La legislació autoritza el receptor a refusar els medica- ments donats no sol·licitats, els que arriben sense previ avís, o no siguin necessaris per garantir que la donació s’ajusti a les polítiques farmacèu- tiques i als programes de medicaments essencials del país receptor, per tal de maximitzar l’impacte positiu del donatiu, impedint l’arribada de medicaments innecessaris i /o desconeguts en el país receptor. • la presentació, dosi i formulació anàlogues en la mida del possible, a les del país receptor per facilitar el treball del personal de salut, qui de forma habitual treballa amb certes fórmules i pautes de dosificació que és preferible no modificar per no afectar la qualitat de la seva assistència.
 • 8. 8 Per acabar, destacar que no es poden donar medicaments que procedeixin de devolucions de pacients, ni les mostres gratuïtes facilitades al personal de sa- lut, ja que no és possible garantir la seva qualitat. Restriccions i excepcions * Els psicòtrops, hemoderivats, estupefaents, medicaments termolàbils o que precisen condicions especials de conservació i o de transport tenen una consi- deració especial i la seva donació ha d’estar degudament justificada. Aquests medicaments requereixen d’una autorització especial d’exportació, que trami- ta l’Àrea d’Estupefaents i Psicòtrops de l’AEMPS i que acompanyarà a l’autorit- zació d’exportació de medicaments en concepte de donacions humanitàries. * Les vacunes, que a més de tenir condicions especials de conservació i/o de transport, solen regir-se per plans de vacunació nacionals i acords interna- cionals, quedant fora de les donacions, entre entitats, a menor escala.
 • 9. 9 PRESENTACIÓ, ENVASAT I ETIQUETATGE Per facilitar l’administració, l’emmagatzematge i la distribució de donacions internacionals de medicaments, especialment en situacions d’emergència, és molt important la clara identificació de les caixes i del seu contingut, ja que, en cas contrari, les operacions d’enviament es fan molt lentes i laborioses, retar- dant el lliurament dels medicaments a l’entitat receptora. • Els envasos han de permetre la clara identificació del medicament, és a dir, han d’incloure la Denominació Comuna Internacional (DCI) o nom genèric, dosi, forma farmacèutica, nombre de lot, fabricant i data de caducitat. Per al personal de salut receptor és font de confusió rebre medicaments amb noms comercials diferents o desconeguts als dispo- nibles en el seu país, i sense la DCI. En el cas dels injectables, la via d’ad- ministració ha d’estar també indicada de manera clara. És recomanable
 • 10. 10 a més, que l’idioma de l’etiquetatge dels medicaments sigui comprensi- ble pels professionals de salut del país receptor. • És recomanable adequar els envasos (comercial o hospitalari) a les condicions de l’entitat receptora, tenint en compte també qüestions com el preu dels diferents formats i del transport, per maximitzar els recursos destinats a la donació. TRANSPORT En cap moment durant el transport, és a dir, des del magatzem de sortida dels medicaments, fins a la seva arribada al país receptor, es poden obrir les caixes que els contenen, afegir-ne o treure´n cap. Fins a aquest moment, el nombre de caixes, pesos i continguts han de correspondre amb la documentació d’ex- portació associada: factura comercial, llistat del contingut i carta de donació, on es declari que els béns donats tindran un ús en destí de tipus assistencial, i no comercial.
 • 11. 11 Els medicaments s’han de empaquetar en caixes separades de la resta de la mercaderia, sense barrejar-se amb un altre tipus de subministraments. Per facilitar la manipulació de l’enviament, sense haver de fer servir equips espe- cials, les caixes no han de pesar més de 23 kg. Despeses Les despeses de transport (local i internacional), dipòsit i custòdia, despatx de duana o emmagatzematge o/i manipulació apropiada, són a càrrec de l’entitat donant, llevat que es convingui d’una altra manera, i per endavant, amb l’entitat receptora, per evitar que aquesta es vegi obligada a destinar fons i esforços al pagament d’impostos de duana i de transport. INFORMACIÓ I GESTIÓ L’exportació de medicaments, com a donació internacional, a més, de la corresponent autorització de l’AEMPS ha d’anar acompanyada, a efectes fiscals, de la següent documentació: 1. factura comercial en el qual el valor declarat del medicament es basa en el preu a l’engròs del seu equivalent genèric en el mercat local. Si no es disposa d’aquesta informació, en el preu a l’engròs en el mercat mun- dial del seu equivalent genèric. El valor declarat pot incloure també les despeses de gestió. 2. llistat del contingut (packing list) 3. carta de donació emesa per l’entitat donant indicant el destí, el valor dels medicaments, i declarant que els medicaments donats tindran ús assistencial, i no comercial. 4. informació de la duana de sortida (port o aeroport). A causa de què la documentació per a l’exportació inclou la llista del contingut de cada paquet, no es pot sol·licitar l’autorització a l’AEMPS fins que la coman- da estigui totalment muntada.
 • 12. 12 La sol·licitud, que és gratuïta, es pot tramitar: • De forma telemàtica: a través l’aplicació LABOFAR, a l’oficina virtual de l’AEMPS: https://labofar.aemps.es/labofar/inicial.do • En format paper. L’autorització d’exportació de medicaments: • és única i exclusiva per a cada donació, i no és necessària per a produc- tes sanitaris i cosmètics. • té validesa de tres mesos. En cas de superar aquest període s’haurà de sol·licitar una nova autorització. En cap cas els medicaments autoritzats per a donació podran tenir finalitat co- mercial. Hi ha dos tipus d’entitats donants: A) amb Codi d’Identificació Fiscal (CIF) europeu: i. Enviaments amb entrega a Espanya; coneguts informalment com “envia- ment en maleta”. En aquests casos, l’entitat donant actua com a entitat ex- portadora de medicaments i és responsable final de l’enviament. És aques- ta mateixa entitat qui tramita amb l’AEMPS l’autorització d’exportació de medicaments i la resta de documentació duanera. La responsabilitat de la distribuïdora de medicaments acaba en el magatzem de lliurament in- dicat per l’entitat, que haurà de proporcionar la documentació i facilitar l’assessorament, en cas necessari, sobre la tramitació de l’autorització de l’exportació. ii. Enviaments amb entrega al receptor de la donació. La distribuïdora de medicaments actua com a entitat exportadora, i és l’entitat responsable de tramitar el permís d’exportació de medicaments i la resta de documen- tació duanera. B) amb CIF no europeu: En aquests casos l’entrega es fa en països no membres de la UE i tenen consideració d’exportació comercial, no requerint així, de la carta de dona- ció. En aquests casos és la distribuïdora qui realitza les gestions d’exporta- ció i els tràmits duaners amb les administracions pertinents.
 • 13. 13 Per sol·licitar l’autorització d’exportació de medicaments s’ha de presentar: 1) Llistat del contingut dels medicaments indicant: • Nom del medicament (Denominació Comuna Internacional). • Número de registre, quan el medicament està registrat per a la seva comercialització en un Estat Membre de la UE o certificat de Nor- mes de Correcta Fabricació (NCF), en altres circumstàncies. • Titular de l’autorització de comercialització. • Presentació: forma farmacèutica, dosi i format. • Número de lot. • Data de caducitat. • Nombre d’envasos de cada medicament. • Menció: “Aquests medicaments són una donació gratuïta de caràcter humanitari per a (nom de l’entitat). 2) Certificat signat pel/per la farmacèutic/a responsable avalant l’en- viament i donant conformitat als criteris establerts per a la donació inter- nacional de medicaments. GESTIÓ DE MEDICAMENTS SOBRERS Els medicaments sobrants de les nostres farmacioles, així com els envasos buits o amb restes de medicaments, han de portar-se als Punts SIGRE (Sistema Integral de Gestió de Residus i Envasos de Medicaments) [6] de les farmàcies, amb les seves caixes originals per facilitar la identificació del medicament i posterior tractament mediambiental. En aquests contenidors no es poden di- positar agulles, termòmetres, gases i material de cures, productes químics, ra- diografies o piles. Com a excepció, només quan no sigui possible separar l’agu- lla, es poden dipositar xeringues precarregades, plomes o bolígrafs d’insulina, amb l’agulla tapada amb el seu caputxó protector, o similar. Per motius de se- guretat i salut pública, els Punts SIGRE es troben exclusivament en farmàcies, de manera que els residus de medicaments estan sempre sota la custodia de professionals de farmàcia.
 • 14. 14 Destacar finalment que, segons la Llei d’Envasos i Residus d’Envàs (Llei 1/1997 del 24 d’abril) és el sector productiu farmacèutic [7] qui està obligat a assumir la gestió dels residus de medicaments, que es destrueixen de manera controlada, i del reciclatge del cartró, vidre, paper, etc., per no contaminar el medi ambient. CONCEPTES CLAU Bioequivalència La bioequivalència és un atribut d’un medicament respecte d’un referent, on tots dos posseeixen diferents orígens de fabricació, contenen igual principi ac- tiu i quantitat, i són similars en quantitat i velocitat de fàrmac absorbit, en ser administrats per via oral, dins de límits raonables, establerts per procediments estadístics. Contaminant emergent Contaminant emergent és aquell prèviament desconegut o no reconegut com a tal, en que la presència en el medi ambient no és necessàriament nova, però sí la preocupació per les possibles conseqüències de la mateixa. La detecció d’aquests contaminants en el medi ha estat possible només recentment grà- cies al desenvolupament de noves i més sensibles tecnologies analítiques.. Medicaments essencials Els medicaments essencials són aquells que cobreixen les necessitats d’aten- ció de salut prioritàries de la població. La seva selecció es fa tenint en compte la prevalença de les malalties i la seva seguretat, eficàcia i cost-eficàcia compa- rativa. Les llistes nacionals de medicaments indiquen els medicaments essen- cials que han d’estar disponibles en tot moment, en quantitats suficients, en les formes farmacèutiques apropiades, amb una qualitat garantida, i a un preu assequible per a les persones i per a la comunitat. L’Organització Mundial de la Salut va publicar el 1977 la primera llista de me- dicaments essencials que es revisa i s’actualitza cada dos anys per adaptar-la als desafiaments sanitaris canviants al món, servint de model als estats mem- bres. Al març de 2017 es va publicar la vintena revisió de la Llista de medica- ments essencials i la sisena per a menors de 12 anys. La vintena Llista inclou 433 medicaments per tractar malalties prioritàries com el paludisme, el VIH/ SIDA, la tuberculosi, els trastorns de la salut reproductiva i les cada vegada més freqüents malalties cròniques, entre les quals, el càncer i la diabetis [8].
 • 15. 15 Medicaments genèrics Els medicaments genèrics són aquells que presenten la mateixa composició qualitativa i quantitativa en principis actius i la mateixa forma farmacèutica que els medicaments originals i que han demostrat bioequivalència amb els medicaments originals o de referència. Malalties oblidades Les malalties oblidades o desateses són aquelles que persisteixen quan hi ha pobresa i es concentren de forma gairebé exclusiva en poblacions pobres i països empobrits del món. Aquestes poblacions, residents en zones rurals remotes, barris suburbans marginals o zones de conflicte, solen ser les més afectades per aquestes malalties, a les quals es destina poca recerca i desen- volupament, i es veuen relegades de les prioritats de la salut pública perquè no tenen influència política. La inexistència d’estadístiques fiables dificulta també les iniciatives per posar-les de relleu. Morbiditat Morbiditat és el nombre de persones considerades malaltes o víctimes de malaltia en un espai i temps determinat. La morbiditat és una dada estadística important per comprendre l’evolució o retrocés d’alguna malaltia, les raons del seu sorgiment i les possibles solucions.
 • 16. 16 ACRÒNIMS AEMPS CIF CEE DCI NCF OMS ONG SIDA UE VIH - Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios - Codi d’Identificació Fiscal - Comunitat Econòmica Europea - Denominació Comuna Internacional - Normes de Correcta Fabricació - Organització Mundial de la Salut - Organització No Governamental - Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida - Unió Europea - Virus de la Immunodeficiència Humana
 • 17. 17 BIBLIOGRAFIA [1] Pàgina web de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). http://www.who.int/es/ [2] Guia Donacions de Medicaments. Organització Mundial de la Salut (OMS). http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44647/1/9789241501989_eng.pdf [3] Directrius de 5 de novembre de 2013 sobre pràctiques correctes de distri- bució de medicaments per a ús humà. https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/donaciones/docs/ins- trucciones-donacion-med.pdf [4] Pàgina web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanita- rios (AEMPS). https://www.aemps.gob.es/ [5] Instruccions per a les exportacions de Medicaments en concepte de Dona- cions Humanitàries. Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/donaciones/docs/ins- trucciones-donacion-med.pdf [6] Llei d’Envasos i Residus d’Envàs (Llei 1/1997 del 24 d’abril) del BOE. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-8875 [7] Pàgina web del SIGRE (Sistema Integral de Gestió del Medicament). http://www.sigre.es/ [8] Vintena Llista de Medicaments Essencials. Organització Mundial de la Sa- lut (OMS). https://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/ 20th_EML2017.pdf?ua=1 Sisena Llista de Medicaments Essencials per a menors de 12 anys. Organitza- ció Mundial de la Salut (OMS). http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273825/EMLc-6-eng.pd- f?ua=1
 • 19. 19
 • 20. 20 Un projecte de: Amb el suport de: