Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de gènere en el dret a la salut

Projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de gènere en el dret a la salut

DOSSIER
PROFESSORAT
FORMACIÓ
FARMAMUNDI,
COOPERATIVA CANDELA I
COLECTIVO DE MUJERES DE
MATAGALPA
Educació i Acció
Transformadora per a l’equitat
de gènere en el dret a la salut
DURADA: 20 HORES
CURS: 2018-2019
Calendari
16/1/2019 Presentació del projecte. Presentació
del grup i avaluació inicial. Farmamundi i
Cooperativa Candela.
23/1/2019 El rol de l’educador/a, prevenció de
les violències masclistes i educació afectiva-
sexual a l’adolescència. Cooperativa Candela.
30/1/2019 Diversitat sexual i de gènere;
conceptes, bullying lgtbifòbic i eines/recursos per
a la prevenció. Cooperativa Candela.
6/2/2019 Gestió d'emocions a l'Aula. Colectivo
de Mujeres de Matagalpa.
13/2/2019 Gestió d'emocions a l'Aula. Colectivo
de Mujeres de Matagalpa.
20/2/2019 Eixos de discriminació: llenguatge i
iconografia, currículum, llibres de text - Inclou
planificació de l’observació i proposta d’acció.
Cooperativa Candela.
27/2/2019 Posada en comú de l’observació i les
propostes d’acció. Cooperativa Candela.
6/3/2019 Gestió d'emocions a l'Aula. Colectivo
de Mujeres de Matagalpa.
13/3/2019 Gestió d'emocions a l'Aula. Colectivo
de Mujeres de Matagalpa.
20/3/2019 Gestió d'emocions a l'Aula. Colectivo
de Mujeres de Matagalpa.
Planificació
Objectius específics de la formació:
Formar el professorat en l’àmbit de la
sexoafectivitat.
Saber identificar/detectar els diferents
estereotips de gènere i les diferents
manifestacions de les violències de gènere
que es donen dins l’aula i Del centre
educatiu.
Revisar les pre-nocions adquirides en la
pròpia socialització.
Incorporar la perspectiva de gènere com
una eina transformadora en latasca
educativa del professora.
Analitzar els referents en matèria de
sexualitat a l’abast dels adolescents:
internet, xarxes socials, mitjans de
comunicació.
Aprendre a dissenyar intervencions per a
la prevenció de les violències masclistes
per a joves de diferents edats.
Continguts de la formació:
Conceptes bàsics sobre coeducació,
gènere i sexualitat.
Context de partida i desigualtats de gènere
en l’àmbit educatiu.
Violències de gènere a l’adolescència.
Diversitat sexual i identitat de gènere.
Bullying LGTBIfòbic.
Estratègies i disseny d’activitats.
Recursos pedagògics: anàlisi i propostes
educatives.
Xarxa de recursos i circuit.
Metodologia
La metodologia de les sessions serà activa i participativa, utilitzant el grup i
l’experiència com a eina d’aprenentatge.
Utilitzarem també la metodologia de la investigació – acció participativa que
permet treballar a partir de la observació de la pròpia realitat i possibilita la
posterior intervenció. Per tant, a partir d’emprar simultàniament teoria,
observació i pràctica donarem resposta a les qüestions que es plantegin,
oferint eines i recursos d’intervenció. Des d’aquí, el professorat realitzarà, al
llarg de la formació, algunes observacions i intervencions a l’aula i/o centre
educatiu que permetran avançar en la presa de consciència i capacitat de
transformació des d’una perspectiva de gènere.
Les sessions de treball seran de caràcter vivencial, experimental i sistèmic,
prenent com a referent pedagògic a Pablo Freire, amb la lògica de treballar
a partir de processos participatius, que impliquin a la persona, per a la
transformació de problemes i situacions d’injustícia.
La formació es durà a terme des de l’anàlisi feminista que incorpora la
subjectivitat i la part emocional com a punt de partida de la feina i la
transformació, promovent processos grupals basats en les aportacions de
cada persona participant, l’intercanvi de sabers, vivències, emocions,
pràctiques i anàlisi crític que ens ajudaran a construir nous coneixements,
de veure i de proposar accions col·lectives.
A través de les sessions i tallers realitzats, es vetllarà per crear un espai de
trobada i de co-visió entre professionals de l’educació per tal de comprendre
i reelaborar tant les situacions al voltant de les violències masclistes
generades a l’aula, com la pròpia gestió de les emocions trobades.
GLOSSARI
SEXE: correspon a un fet biològic determinat per unes característiques
físiques (genitals) i fisiològiques (hormonals i cromosòmiques) que es basa
en una diferenciació sexual de l'espècie humana.
GÈNERE: és una construcció cultural assignada a cada categoria sexual.
Són les formes de fer, pensar i sentir que culturalment s'espera i s'ensenya
a cada persona segons el seu sexe.
IDENTITAT DE GÈNERE: és la pròpia identificació com a homes o dones,
independentment del sexe de naixement. Generalment les persones
s’identifiquen amb una d’aquestes.
EXPRESSIÓ DE GÈNERE: desenvolupament de rols, aparença i
comportaments considerats “masculins” o “femenins".
SEXISME: discriminació basada en el sexe d’una persona pressuposant
que només hi ha dues opcions i que aquestes són oposades entre si.
MASCLISME: creença que pressuposa la superioritat del model masculí
sobre model femení.
INTERSEXUALITAT: condicions associades a un desenvolupament atípic
de les característiques físiques sexuals. Les persones intersexuals poden
néixer amb cromosomes, genitals i gònades que no encaixen amb la típica
presentació masculina o femenina.
TRANSSEXUAL / TRANSGÈNERE: persona amb una identitat de gènere que no
es correspon amb l’assignada en néixer a partir del seu sexe biològic.
SISTEMA SEXE - GÈNERE: és el sistema de relacions socials asimètriques que
transforma la sexualitat biològica en una identitat i/o rol a la societat. També
defineix quines són les normes de comportament, el que és normal i el que és
patològic, i els càstigs socials per qui es surt de la norma.
LESBOFÒBIA: discriminació doble que pateixen les lesbianes, en tant que dones
i en tant que lesbianes. La lesbofòbia alterna la invisibilització – el no
reconeixement de la existència de les lesbianes – i la violència a causa de la
seva transgressió dels mandats de gènere i de la subordinació a l’home.
TRANSFÒBIA: discriminació, invisibilització i actituds hostils sustentades per la
societat cap a les persones trans.
ANDROCENTRISME: visió que situa l'home en el centre de totes les coses.
L'androcentrisme implica que el que és bo per als homes és bo per a la
humanitat. És una visió discriminatòria cap a les dones i persones trans, perquè
les relega a un segon ordre i sempre supeditades.
BINARISME (MODEL BINARI): model que estableix dos únics gèneres: el
masculí i el femení, i els atribueix a dos únics possibles sexes: el sexe femení que
va unit al gènere dona, i el masculí, al gènere home. Aquest sistema exclou les
persones amb identitats i/o expressions de gènere diverses, i les persones amb
cossos no normatius segons el model (com les persones intersex).
CISGENÈRE: persona en la qual el sexe de naixement encaixa exactament amb
la seva identitat sexual.
DESIGUALTAT INTERSECCIONAL: desigualtat que es produeix per la interacció
de diversos eixos de desigualtat i opressió com ara l’edat, la classe, el sexe, la
diversitat sexual, les creences religioses, o l’origen nacional i/o ètnic, entre
d’altres.
SEXTING: enviar de manera consentida fotos o vídeos amb contingut sexual
sobre si mateix/a una altra persona.
SEXPREADING: difondre fotos amb contingut sexual d’una altra persona sense
el seu consentiment.
SEXTORSIÓ: forma d’extorsió sexual en la qual una persona rep xantatge o
amenaces perquè enviï una foto de si mateixa amb contingut sexual.
ADULTISME: sèrie de conductes, actituds i creences basades en la diferència de
poder derivada de l'edat, que condueixen a la discriminació, opressió i
desvaloració de la infantesa i joventut.
DESIGUALTAT INTERSECCIONAL: desigualtat que es produeix per la interacció
de diversos eixos de desigualtat i opressió com ara l’edat, la classe, el sexe, la
diversitat sexual, les creences religioses, o l’origen nacional i/o ètnic, entre
d’altres.
CURRÍCULUM OCULT: aprenentatges incorporats per l’alumnat que no
apareixen al currículum oficial i per tant, no són traspassats de manera explícita.
Memòria sessions
COLECTIVO DE MUJERES
DE MATAGALPA
SESSIÓ 1 - CREAR GRUP - SOCIOMETRIES
Crear clima de confiança: Circular els noms
Fer un cercle i preguntar els noms de les persones del teu costat.
Una persona comença i diu el nom de la persona a la seva dreta, el propi nom i el
de la persona a l'esquerra. La persona a la seva esquerra segueix.
Apunts metodològics
L'exercici proposa fer moure els protagonismes, els rols.
Promou que tothom prengui la paraula.
Fomenta el sentir-se part.
Posa la persona al centre, i amb promou disposició a tenir compte les persones del
voltant.
Treballa sobre la identitat, nomenar (reconèixer) i ser nomenada (ser reconeguda).
Acordar el marc de la trobada: Enquadrament
Un enquadrament conté els següents punts:
Qui són les facilitadores
Proposta de contingut, objectiu i metodologia
Horaris i lloc de les trobades, i
Acords de funcionament: parlar en primera persona; no hi ha bo/dolent,
fals/correcte; no cal posar-se d'acord en tot; confidencialitat; racons per
apuntar dubtes i suggeriments; desconectar els telèfons excepte en situacions
exepcionals, informar de sortides o arribades fora d'horari per evitar, recordat
a l'inici de cada sessió el que s'ha viscut entre una trobada i l'altre.
Apunts metodològics
És una negociació per acordar el marc de funcionament i què es farà.
Poder nomenar i reorientar situacions / temes que sorgeixen que estan fora
d'aquest marc, donant valor a totes les aportacions.
Donar seguretat i claredat.
Reduir malestar i malentesos des d'un inici, per facilitar el funcionament del
procés grupal.
És responsabilitat de l'equip facilitador de mantenir l'enquadrament i renegociar
els acords.
Apunts metodològics
Visualitza la continuïtat del processos.
Cada objecte ens permet visualitzar les vivències invisbles de les participants.
Permet reelaborar, comprendre el viscut.
És un exercici de memòria històrica del nostre procés.
El títol es pot llegir com una síntesi, l'inconscient del que s'ha viscut.
Memòria, recordar i enllaçar la trobada amb les trobades anteriors:
Escultura col·lectiva
Caminant per la sala, recordem la trobada anterior i es busca un objecte que la
pugui representar.
Es forma un cercle i cada persona, una rera l'altra, posa el seu objecte al centre
i explica com ho relaciona amb la trobada anterior, formant una escultura.
Es dona un títol a aquesta escultura col·lectiva.
Teoria dels 3 nivells (Diana Maffia)
En una línia imaginària del 0 (-) a 100 (+) ens col·loquem segons les dades de
les que disposem, el nostre grau d'acord en un punt o altre de la línia.
Comentem i traiem una breu conclusió de les posicions preses.
Nivell descriptiu
Com observes la igualtat de gènere actualment al món / a Espanya, a
Catalunya?
Sociometria en l'àmbit de gènere
En una línia imaginària del 0 (menys) a 100 (més) ens col·loquem en el grau:
1.- Em sento: home / dona.
Comentem: Què veiem, sentim? Per què ens hem situat així? Què hi ha al mig?
Ens hem posat segons sexe, els intersexuals no existeixen. Es pot aclarir el
concepte de sexe.
2. Quant em sento dona? Quant em sento home?
Demanem qui vol comentar: Transitem per aquest ésser dona i ser home.
Què és el gènere. Què té a veure amb la construcció social, cultural, econòmica,
estereotips, etc. Què assumim o què ens genera conflicte.
Nivell prescriptiu
Què opines d'aquesta situació?
Nivell d'acció
Què fas per canviar aquesta situació?
FER ALGUNA COSA PER CANVIAR
LA DESIGUALTAT DE GÈNERE
ÉS ASSUMIR UNA POSICIÓ FEMINISTA.
Crear confiança, integració, descobrint-nos en el grup: Sociometria,
sociogrames
Dempeus, tocar amb la mà dreta a la persona que més conec del grup.
Tocar amb la mà esquerra a qui del grup m'agradaria conèixer més.
Dibuixem amb diferents colors a la pissarra, el sociograma que s'ha generat.
Comentem, sempre des del jo, què hem sentit durant l'exercici i què sentim un
cop acabat, quines coses ens ressonen o associem al veure el sociograma.
Tancar la trobada, posar pell, retroalimentar: Sociometria i cercle de la
paraula
Apunts metodològics
El tancament és tant important com l'inici.
Dóna valor al que hem treballat, permet buidar inquietuds i tancar el procés.
Sociometria de tancament
En una línia imaginària del 0 (menys) a 100 (més) ens col·loquem en el grau en
el que valorem la nostra participació i comentem.
Imatge i paraula
Fem una postura i diem una paraula de com marxem de la sessió.
Apunts metodològics
Fem una aplicació educativa de les sociometries.
Sempre són les participants, no les facilitadores, qui interpreta els resultats.
És una manera de visualitzar i democratitzar la informació. Tot el grup pot veure i
analitzar la informació.
El sociograma permet visualitzar, prendre consciència sobre les relacions en el grup:
si hi ha persones que queden aïllades, lideratges, subgrups etc.
No cal posar-se d'acord, simplement es recull la diversitat d'idees, sentiments, etc.
Permet ampliar l'escolta i la diversitat.
Cal respectar absolutament la ubicació que fa cada persona. No sabem per què es
col·loca en un lloc. Podem preguntar, però mai suposar, jutjar o corregir una posició.
Si hi ha persones que no són escollides o es genera frustració per la raó que sigui, és
important expressar-ho i confiar en el grup per veure quines propostes es poden fer.
Responsabilitza les persones de les seves decisions que no són fixes. En una
sociometria es pot canviar de posició.
Apunts metodològics
Permet involucrar les persones que van faltar.
Moment per recordar, repensar, posar-li paraules el que es vam viure.
SESSIÓ 2 - CONFLICTES - TEATRE D'IMATGE
Benvinguda, preparar-se per a la trobada
Què necessites buidar?
En cercle de peu, una per una, cada persona, fa un gest d'allò que necessita
buidar.
La resta copia el gest.
Verbalitzem que deixem anar.
Apunts metodològics
El fet d’anomenar els records, les emocions ens permet focalitzar millor en la
trobada que comença.
Repetir el moviment que proposa una persona, fa que tots i totes passem per
aquella situació, generant i entenent millor el grup, com arriba cadascú.
Enquadrament
Què farem?
Ho escrivim a la pissarra.
Recordem els acords presos en la primera sessió.
Memòria
Enllacem amb la sessió anterior recordant què vam fer i com ens vam sentir.
Teatre imatge (Augusto Boal)
Caldejament
Experimentem amb la imatge fixa i diferenciem entre descriure i interpretar.
El congelat
Una persona persegueix la resta i les toca, quedant aquestes congelades en la
posició de quan les han toca, fins que tothom queda congelat.
Ens fixem en les posicions i:
1.- Descrivim què veiem (amb els ulls).
2.- Expliquem què pensem està passant? Interpretem el que el veiem.
Podem observar el canvi segons l'ús de l'espai, la tensió, la mímica, les mirades.
Apunts metodològics
Permanentment interpretem el que percebem, és fàcil que la nostra
interpretació de la situació no es correspongui amb la vivència de les
altres persones.
Diferenciar entre descripció i interpretació, evita conflictes.
Quan percebem una situació (especialment si m'irrita):
- PAS 1: Descriure què veig.
- PAS 2: Pensar en 3 possibles interpretacions.
- PAS 3: Reaccionar front a la situació.
DESCRIURE UNA SITUACIÓ ENS PERMET AMPLIAR LA NOSTRA
MIRADA I DESCOBRIR-HI ALTRES MATISSOS.
Escenes i transformacions de teatre imatge
Formar grups de 4 a 6 persones, seure en rotllana i tancar els ulls.
Deixar que vingui a la ment una situació viscuda d'opressió.
Quan la tens, obrir els ulls.
Quan tot el grup té els ulls oberts, sense parlar, només amb senyals, una persona
modela la imatge de la seva situació amb la resta del grup, fent servir tantes persones
com necessiti.
Quan les persones estan col·locades en la imatge, la persona que està compartint la
seva situació, hi entra, posant-se on era en el moment de l'opressió, i la interioritza.
Es descongela la imatge i una altra persona modela la seva imatge.
Un cop s'han modelat totes les situacions, tornem a seure en cercle, triem la situació
que ha arribat més i ens aixequem per tocar la persona que l’ha compartit.
La situació més votada es presenta en plenari.
Les persones del grup resumeixen la situació en un titular, i la persona que l’ha
presentat la comparteix amb més detall: qui són les persones que apareixen, de què
tracta, que va passar abans...
Cada grup presenta la seva imatge en plenària.
Es poden fer transformacions:
- Descriure i interpretar la imatge.
- Donar-li un títol.
- En càmera lenta, anar al moment anterior al conflicte. Treballar sobre aquest moment
quan el conflicte és dur.
- En càmera lenta, anar al moment posterior al conflicte.
- Ombra: posar-se darrere de les figures i dir veu alta com ens sentim, què pensem...
- Substitució: tocar un figura i canviar alguna cosa petita: gest, mirada .. per anar
canviant la situació. No es pot començar amb la figura de l'opressor.
Apunts metodològics
El teatre imatge de Boal, es basa en modelar imatges, com fer una foto d'una
situació.
Són situacions reals viscudes per les persones. Treballem sobre la realitat,
aprenent sobre la vida.
Al no haver-hi moviments ni paraules, hem de fer servir el cos per treballar una
situació amb calma i des de la profunditat, protegint les persones que tenen por
de presentar-se davant d'un grup.
Una part del grup posa el cos per representar una situació, i l'altra part del grup
l'observa. Podem entendre la situació i entendre'ns a nosaltres mateixes des
d'altres sentits de la vida, com són el propi cos, les emocions i el social.
Es treballa la situació de manera més integral.
És un acte de generositat on una persona, triada sociomètricament, quan li hem
posat la mà, presenta al grup una situació en la que la resta hi pot transitar,
reconèixer-se i treballar algun aspecte de la seva pròpia història.
Veure una situació des de fora ens facilita poder-hi trobar canvis.
És un mètode que permet assajar, provar en escena, possibles transformacions
que després es poden aplicar amb major facilitat en la vida real.
S'ha d'anar en compte quan les transformacions màgiques, aquelles que
considerem poc realistes.
Tancament: retroalimentar la trobada: "Ritual"
Acomiadar cadascuna de les persones, donant-se la mà i inclinant-se.
Es pot dir en una paraula, com me'n vaig de la trobada.
SESSIÓ 3 - POSAR LÍMITS, COMUNICACIÓ NO VIOLENTA
Benvinguda i memòria
Caminar, recordar què ha passat en les sessions anteriors.
En parelles, expliquem només amb gestos, alguna cosa del que ha passat: "les
mans parlen".
Caminem, busquem una altra parella, i expliquem ara, amb mímica.
Caminem, busquem una altra parella, i ens expliquem amb l'esquena: "esquena
contra esquena".
Caminem, busquem una altra parella, i expliquem xiuxiuejant.
La seguretat en la postura corporal
Cercar un lloc per estar a la sala. Tancar els ulls, percebre respiració. Respirar fins
als peus. Sentir arrels que surten de la planta dels peus i van cap al fons de la
Terra.
Caminar i sentir la seguretat dels peus. Aturar-se i tancar els ulls. Percebre una
corona que m'estira cap adalt. És única.
Obrir els ulls i compartir-la amb la mirada. Notar el diamant que irradia llum des del
plexus solar. Sentir com exhalem, com l'aire surt del pit.
Aturada ferma
Provar diferència entre aturar-se de manera normal i parada ferma.
Límits amb la mirada
Es fan dues files encarades, un persona abaixa el cap i l'altre s'acosta. Quan entra
en el camp visual, aixeca la mirada, per aturar la persona que s'acosta.
Límits amb gestos
Provar en dos files diferents gestos per aturar les persones que s'acostin.
Apunts metodològics
El 93% de la nostra comunicació és no-verbal.
La postura, la mirada i el to de veu em permeten posar límits.
Tenim dret a posar límits. Necessitem límits per a un bon desenvolupament i
per cuidar-nos.
Unificar els diferents elements: Ronda de No
En cercle una persona s'acosta a una altre i aquesta li diu No, amb un gest o mirada,
abans que s'acosti massa.
El mateix amb una persona coneguda.
Posar límits a nivell verbal
Explicar amb cartells a través d'una situació concreta les tres passes:
- Què passa
- Què sento
- Què vull.
Expliquem dos situacions en les que vam posar límits verbals, amb l'ajut de cartells.
Fem grups de tres: una persona narra la situació, una altra fa de "agressor" i la
tercera de facilitadora que ajuda a la primera persona a sortir de la situació, fent servir
les tres passes.
Tancament
Expliquem amb les mans com marxem.
Apunts metodològics
El més complicat és el primer pas, verbalitzar què succeeix.
Implica mirar què ens fa por, què ens molesta de manera oberta.
Requereix valor fer-ho.
No entrar en discussió, sinó repetir les tres passes. Si cal, només l'última.
SESSIÓ 4 - BOTIGA MÀGICA, PSICODRAMA
Reelaborar el viscut: memòria
Fem un dibuix abstracte del viscut entre la sessió anterior i la que comencem.
Compartim el dibuix.
Enquadrament de la trobada
Caldejament per connectar amb situació repetitiva
Ens movem per l'espai per buscar un moviment repetitiu i fer present una situació
que es repeteix en les nostres vides, en la que jo em trobo en un paper de
repetició, que no sé com canviar-la, pot ser de la feina, vida personal ...
Elecció sociomètrica de la situació
Es munta un escenari. Es posen diverses cadires, i la persona que vol treballar la
seva situació s'asseu en una cadira i l'explica breument.
Es presenten diferents situacions.
La resta tria la situació que més li interessa treballar, col·locant-se darrere
d'aquesta persona.
Explorar la situació a través del joc de la botiga màgica
La persona es proposa com a protagonista.
Va a la botiga a buscar un remei.
Explica la situació i la representa amb la ajuda d'altres.
Abans que li donin el remei, ha de pagar amb alguna cosa que li sobra.
La persona rep el remei, llegeix els ingredients i els escull per a què es representin.
Fa un canvi de rol per a cada ingredient.
Torna a seva situació amb els ingredients.
Compartir
En una ronda cadascú expressa ressonàncies.
Apunts metodològics
Dramatització d'una situació amb l'ajuda del grup.
La protagonista posa en escena i la resta li dóna suport.
Compartim, perquè la situació d'una persona ens afecta tots i totes.
SESSIÓ 5 - TÚNEL DEL TEMPS, TANCAMENT DEL PROCES
Crear clima agradable: Túnel de rentat
Formar dues fileres.
Una persona es posa al principi del túnel i diu quin objecte és.
Entra al tunel i la resta la neteja.
Apunts metodològics
El contacte físic és important per crear vincle humà. Cadascuna però, ho vivim
de manera diferent, segons moment de vida.
Nomenar quin objecte volem ser, ens permet prendre consciència de com estem
i compromet al grup a tenir-ho en compte i tenir-ne cura.
Enquadrament de la trobada
Recordar que s'ha viscut: Túnel del temps
Sobre cadires es posen símbols de cada taller.
Cadascuna pren un fil i va fent un recorregut amb el seu fil, segons el camí que
ha recorregut.
Li donem un títol a la construcció.
Apunts metodològics
Permet prendre consciència del que s'ha viscut, experimentat, après, els
esdeveniments en relació als camins d'altres, em desperta aprenentatges propis.
Lligar caps, reelaborar el viscut
Teatre espontani, cadascú explica una situació, com ha viscut aquestes trobades,
situacions que falten per tancar, caps que falten per lligar.
Tancament de les sessions
Recollim els fils i cadascuna ens enduem un troç de fil.
Fer una ronda final de tancament.
Apunts metodològics
Les emocions, pensaments estan dins nostre, ens són invisibles.
Quan ho verbalitzem els hi donem paraules i es fan escoltar.
Quan ho representem ho podem veure. És com un mirall del que portem dins.
És un procés alliberador emocions que ens permet prendre consciència sobre el
què ens passa.
El respecte al relat de la narradora és primordial.
És una tècnica que necessita formació per la implicació emocional que té.
És un mètode grupal de creació col·lectiva.
ENLLAÇOS
En aquests enllaços hi podreu trobar alguns dels recursos dels que vam parlar i
d'altres:
http://lalore.org/enllacos/ http://oasislgtb.org/ca/
http://candela.cat/recursos/ http://www.cmmmatagalpaorg.net/
www.farmamundi.org www.dretalasalut.org
BIBLIOGRAFIA
Comunicación no violenta. Rosenber. Manejo Conflictos. Empatia y
autoempatia. Resumen y adaptación: Elia Roca
http://www.cop.es/colegiados/PV00520/
Géneros y educación popular. Último encuentro 2006 “Desafíos actuales
del feminismo” Intervención de Diana Maffia, Noviembre 2006
Implementación de estrategias de la comunicación no violenta y la
educación emocional en el aprendizaje de un segundo idioma Vera
Madrigal Villegas verimv23@yahoo.com, ViVian Vargas Barquero
vivianvrgs@yahoo.com. Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje
Universidad Nacional Revista de Lenguas ModeRnas, N° 20, 2014 / 323-
334 / ISSN: 1659-1933
Las ventajas del psicodrama pedagógico. Esperanza Gómez
Harriero www.esperanzaharriero.com
Amb el suport de: Amb la col·laboració de:
Un projecte de:

Recommended

Guia de coeducació català by
Guia de coeducació catalàGuia de coeducació català
Guia de coeducació catalàFil a l'agulla SCCL
6.5K views19 slides
ViolèNcia Envers Les Dones 1 by
ViolèNcia Envers Les Dones 1ViolèNcia Envers Les Dones 1
ViolèNcia Envers Les Dones 1guestaca35d
249 views21 slides
Desenvolupament del projecte by
Desenvolupament del projecteDesenvolupament del projecte
Desenvolupament del projecteMaria Blasi
177 views13 slides
Power MªJosep Ruiz2 by
Power MªJosep Ruiz2Power MªJosep Ruiz2
Power MªJosep Ruiz2guestaca35d
293 views24 slides
dossier Catalunya Social: l'LGTBI-fòbia entre infants i adolescents by
dossier Catalunya Social: l'LGTBI-fòbia entre infants i adolescentsdossier Catalunya Social: l'LGTBI-fòbia entre infants i adolescents
dossier Catalunya Social: l'LGTBI-fòbia entre infants i adolescentsTaula Tercer Sector
673 views72 slides
Psicologia Social by
Psicologia SocialPsicologia Social
Psicologia SocialEscola Pia Santa Anna
3.8K views26 slides

More Related Content

Similar to Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de gènere en el dret a la salut

Costa brugué prevencióvg by
Costa brugué prevencióvgCosta brugué prevencióvg
Costa brugué prevencióvgNuria Costa
212 views10 slides
Coeducació by
CoeducacióCoeducació
Coeducacióvcarreno
485 views11 slides
Bases del Comportament Esportiu. tema 5. Dinàmica de grups by
Bases del Comportament Esportiu. tema 5. Dinàmica de grupsBases del Comportament Esportiu. tema 5. Dinàmica de grups
Bases del Comportament Esportiu. tema 5. Dinàmica de grupsLidiaTarrega
1.1K views47 slides
Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012 by
Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012
Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012comissiotac
506 views12 slides
T3 es societat i cultura processos de socialització by
T3 es societat i cultura processos de socialitzacióT3 es societat i cultura processos de socialització
T3 es societat i cultura processos de socialitzaciódagaes
1K views39 slides
violència de gènere i prevenció en l'adolescència. by
violència de gènere i prevenció en l'adolescència. violència de gènere i prevenció en l'adolescència.
violència de gènere i prevenció en l'adolescència. Natalia Bautista Parra
307 views18 slides

Similar to Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de gènere en el dret a la salut (20)

Costa brugué prevencióvg by Nuria Costa
Costa brugué prevencióvgCosta brugué prevencióvg
Costa brugué prevencióvg
Nuria Costa212 views
Coeducació by vcarreno
CoeducacióCoeducació
Coeducació
vcarreno485 views
Bases del Comportament Esportiu. tema 5. Dinàmica de grups by LidiaTarrega
Bases del Comportament Esportiu. tema 5. Dinàmica de grupsBases del Comportament Esportiu. tema 5. Dinàmica de grups
Bases del Comportament Esportiu. tema 5. Dinàmica de grups
LidiaTarrega1.1K views
Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012 by comissiotac
Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012
Xerrada "Educació, Identitat i Afectivitat" - ESCOLA GAYARRE - 7 de març 2012
comissiotac506 views
T3 es societat i cultura processos de socialització by dagaes
T3 es societat i cultura processos de socialitzacióT3 es societat i cultura processos de socialització
T3 es societat i cultura processos de socialització
dagaes 1K views
WEBQUEST FILOSOFIA: EL MALTRACTAMENT by Gemma9
WEBQUEST FILOSOFIA: EL MALTRACTAMENTWEBQUEST FILOSOFIA: EL MALTRACTAMENT
WEBQUEST FILOSOFIA: EL MALTRACTAMENT
Gemma9392 views
Guia Cruilla Comuna - elParlante by Alvaro Jaimes
Guia Cruilla Comuna - elParlanteGuia Cruilla Comuna - elParlante
Guia Cruilla Comuna - elParlante
Alvaro Jaimes548 views
Programació: "Educació en Valors". Sisè by mbayerr
Programació: "Educació en Valors". SisèProgramació: "Educació en Valors". Sisè
Programació: "Educació en Valors". Sisè
mbayerr3.6K views
Procés identitari en l'alumnat estranger by guesta42ecf
Procés identitari en l'alumnat estrangerProcés identitari en l'alumnat estranger
Procés identitari en l'alumnat estranger
guesta42ecf208 views
Procés identitari en l'alumnat d'origen estranger by guesta42ecf
Procés identitari en l'alumnat d'origen estrangerProcés identitari en l'alumnat d'origen estranger
Procés identitari en l'alumnat d'origen estranger
guesta42ecf229 views
Relació dels objectius generals del currículum de primària vinculats a les fi... by Edualter
Relació dels objectius generals del currículum de primària vinculats a les fi...Relació dels objectius generals del currículum de primària vinculats a les fi...
Relació dels objectius generals del currículum de primària vinculats a les fi...
Edualter505 views
Canvia el xip 2014 2015 by canviaelxip
Canvia el xip 2014 2015Canvia el xip 2014 2015
Canvia el xip 2014 2015
canviaelxip395 views

More from farmamundicatalunya

Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi... by
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...farmamundicatalunya
267 views35 slides
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr... by
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...farmamundicatalunya
14 views7 slides
Gènere i Salut by
Gènere i SalutGènere i Salut
Gènere i Salutfarmamundicatalunya
136 views85 slides
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g... by
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...farmamundicatalunya
116 views11 slides
Estar embarazada y parir en barcelona by
Estar embarazada y parir en barcelonaEstar embarazada y parir en barcelona
Estar embarazada y parir en barcelonafarmamundicatalunya
264 views64 slides
Estar embarazada i Parir en Barcelona by
Estar embarazada i Parir en BarcelonaEstar embarazada i Parir en Barcelona
Estar embarazada i Parir en Barcelonafarmamundicatalunya
256 views13 slides

More from farmamundicatalunya(16)

Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi... by farmamundicatalunya
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr... by farmamundicatalunya
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...
Recomanacions | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de pr...
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g... by farmamundicatalunya
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...
Dossier alumnat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de g...
Good practice in international medicine donations by farmamundicatalunya
Good practice in international medicine donationsGood practice in international medicine donations
Good practice in international medicine donations
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée by farmamundicatalunya
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriéeDons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Dons internationaux de médicaments. Comment les faire de manière appropriée
Bonnes pratiques pour le don international de médicaments by farmamundicatalunya
Bonnes pratiques pour le don international de médicamentsBonnes pratiques pour le don international de médicaments
Bonnes pratiques pour le don international de médicaments
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية by farmamundicatalunya
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدويةأفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
أفضل الممارسات للتبرعات الدولية للأدوية
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentos by farmamundicatalunya
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentosBuenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Buenas practicas para la donación internacional de medicamentos
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments by farmamundicatalunya
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments
Bones pràctiques per a la donació internacional de medicaments
Good practices for International Medicine Donations by farmamundicatalunya
Good practices for International Medicine DonationsGood practices for International Medicine Donations
Good practices for International Medicine Donations
Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament by farmamundicatalunya
Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadamentDonacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament
Donacions Internacionals de Medicaments. Com fer-les apropiadament

Recently uploaded

Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 views37 slides
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt by
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
103 views22 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T by
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
5 views48 slides
ELECTRÒNICA ANALÒGICA by
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 slides
Notícies de la setmana.pdf by
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
60 views4 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide

Recently uploaded(9)

Dossier professorat projecte Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de gènere en el dret a la salut

 • 1. DOSSIER PROFESSORAT FORMACIÓ FARMAMUNDI, COOPERATIVA CANDELA I COLECTIVO DE MUJERES DE MATAGALPA Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de gènere en el dret a la salut DURADA: 20 HORES CURS: 2018-2019
 • 2. Calendari 16/1/2019 Presentació del projecte. Presentació del grup i avaluació inicial. Farmamundi i Cooperativa Candela. 23/1/2019 El rol de l’educador/a, prevenció de les violències masclistes i educació afectiva- sexual a l’adolescència. Cooperativa Candela. 30/1/2019 Diversitat sexual i de gènere; conceptes, bullying lgtbifòbic i eines/recursos per a la prevenció. Cooperativa Candela. 6/2/2019 Gestió d'emocions a l'Aula. Colectivo de Mujeres de Matagalpa. 13/2/2019 Gestió d'emocions a l'Aula. Colectivo de Mujeres de Matagalpa. 20/2/2019 Eixos de discriminació: llenguatge i iconografia, currículum, llibres de text - Inclou planificació de l’observació i proposta d’acció. Cooperativa Candela. 27/2/2019 Posada en comú de l’observació i les propostes d’acció. Cooperativa Candela. 6/3/2019 Gestió d'emocions a l'Aula. Colectivo de Mujeres de Matagalpa. 13/3/2019 Gestió d'emocions a l'Aula. Colectivo de Mujeres de Matagalpa. 20/3/2019 Gestió d'emocions a l'Aula. Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
 • 3. Planificació Objectius específics de la formació: Formar el professorat en l’àmbit de la sexoafectivitat. Saber identificar/detectar els diferents estereotips de gènere i les diferents manifestacions de les violències de gènere que es donen dins l’aula i Del centre educatiu. Revisar les pre-nocions adquirides en la pròpia socialització. Incorporar la perspectiva de gènere com una eina transformadora en latasca educativa del professora. Analitzar els referents en matèria de sexualitat a l’abast dels adolescents: internet, xarxes socials, mitjans de comunicació. Aprendre a dissenyar intervencions per a la prevenció de les violències masclistes per a joves de diferents edats. Continguts de la formació: Conceptes bàsics sobre coeducació, gènere i sexualitat. Context de partida i desigualtats de gènere en l’àmbit educatiu. Violències de gènere a l’adolescència. Diversitat sexual i identitat de gènere. Bullying LGTBIfòbic. Estratègies i disseny d’activitats. Recursos pedagògics: anàlisi i propostes educatives. Xarxa de recursos i circuit.
 • 4. Metodologia La metodologia de les sessions serà activa i participativa, utilitzant el grup i l’experiència com a eina d’aprenentatge. Utilitzarem també la metodologia de la investigació – acció participativa que permet treballar a partir de la observació de la pròpia realitat i possibilita la posterior intervenció. Per tant, a partir d’emprar simultàniament teoria, observació i pràctica donarem resposta a les qüestions que es plantegin, oferint eines i recursos d’intervenció. Des d’aquí, el professorat realitzarà, al llarg de la formació, algunes observacions i intervencions a l’aula i/o centre educatiu que permetran avançar en la presa de consciència i capacitat de transformació des d’una perspectiva de gènere. Les sessions de treball seran de caràcter vivencial, experimental i sistèmic, prenent com a referent pedagògic a Pablo Freire, amb la lògica de treballar a partir de processos participatius, que impliquin a la persona, per a la transformació de problemes i situacions d’injustícia. La formació es durà a terme des de l’anàlisi feminista que incorpora la subjectivitat i la part emocional com a punt de partida de la feina i la transformació, promovent processos grupals basats en les aportacions de cada persona participant, l’intercanvi de sabers, vivències, emocions, pràctiques i anàlisi crític que ens ajudaran a construir nous coneixements, de veure i de proposar accions col·lectives. A través de les sessions i tallers realitzats, es vetllarà per crear un espai de trobada i de co-visió entre professionals de l’educació per tal de comprendre i reelaborar tant les situacions al voltant de les violències masclistes generades a l’aula, com la pròpia gestió de les emocions trobades.
 • 5. GLOSSARI SEXE: correspon a un fet biològic determinat per unes característiques físiques (genitals) i fisiològiques (hormonals i cromosòmiques) que es basa en una diferenciació sexual de l'espècie humana. GÈNERE: és una construcció cultural assignada a cada categoria sexual. Són les formes de fer, pensar i sentir que culturalment s'espera i s'ensenya a cada persona segons el seu sexe. IDENTITAT DE GÈNERE: és la pròpia identificació com a homes o dones, independentment del sexe de naixement. Generalment les persones s’identifiquen amb una d’aquestes. EXPRESSIÓ DE GÈNERE: desenvolupament de rols, aparença i comportaments considerats “masculins” o “femenins". SEXISME: discriminació basada en el sexe d’una persona pressuposant que només hi ha dues opcions i que aquestes són oposades entre si. MASCLISME: creença que pressuposa la superioritat del model masculí sobre model femení. INTERSEXUALITAT: condicions associades a un desenvolupament atípic de les característiques físiques sexuals. Les persones intersexuals poden néixer amb cromosomes, genitals i gònades que no encaixen amb la típica presentació masculina o femenina.
 • 6. TRANSSEXUAL / TRANSGÈNERE: persona amb una identitat de gènere que no es correspon amb l’assignada en néixer a partir del seu sexe biològic. SISTEMA SEXE - GÈNERE: és el sistema de relacions socials asimètriques que transforma la sexualitat biològica en una identitat i/o rol a la societat. També defineix quines són les normes de comportament, el que és normal i el que és patològic, i els càstigs socials per qui es surt de la norma. LESBOFÒBIA: discriminació doble que pateixen les lesbianes, en tant que dones i en tant que lesbianes. La lesbofòbia alterna la invisibilització – el no reconeixement de la existència de les lesbianes – i la violència a causa de la seva transgressió dels mandats de gènere i de la subordinació a l’home. TRANSFÒBIA: discriminació, invisibilització i actituds hostils sustentades per la societat cap a les persones trans. ANDROCENTRISME: visió que situa l'home en el centre de totes les coses. L'androcentrisme implica que el que és bo per als homes és bo per a la humanitat. És una visió discriminatòria cap a les dones i persones trans, perquè les relega a un segon ordre i sempre supeditades. BINARISME (MODEL BINARI): model que estableix dos únics gèneres: el masculí i el femení, i els atribueix a dos únics possibles sexes: el sexe femení que va unit al gènere dona, i el masculí, al gènere home. Aquest sistema exclou les persones amb identitats i/o expressions de gènere diverses, i les persones amb cossos no normatius segons el model (com les persones intersex). CISGENÈRE: persona en la qual el sexe de naixement encaixa exactament amb la seva identitat sexual.
 • 7. DESIGUALTAT INTERSECCIONAL: desigualtat que es produeix per la interacció de diversos eixos de desigualtat i opressió com ara l’edat, la classe, el sexe, la diversitat sexual, les creences religioses, o l’origen nacional i/o ètnic, entre d’altres. SEXTING: enviar de manera consentida fotos o vídeos amb contingut sexual sobre si mateix/a una altra persona. SEXPREADING: difondre fotos amb contingut sexual d’una altra persona sense el seu consentiment. SEXTORSIÓ: forma d’extorsió sexual en la qual una persona rep xantatge o amenaces perquè enviï una foto de si mateixa amb contingut sexual. ADULTISME: sèrie de conductes, actituds i creences basades en la diferència de poder derivada de l'edat, que condueixen a la discriminació, opressió i desvaloració de la infantesa i joventut. DESIGUALTAT INTERSECCIONAL: desigualtat que es produeix per la interacció de diversos eixos de desigualtat i opressió com ara l’edat, la classe, el sexe, la diversitat sexual, les creences religioses, o l’origen nacional i/o ètnic, entre d’altres. CURRÍCULUM OCULT: aprenentatges incorporats per l’alumnat que no apareixen al currículum oficial i per tant, no són traspassats de manera explícita.
 • 8. Memòria sessions COLECTIVO DE MUJERES DE MATAGALPA SESSIÓ 1 - CREAR GRUP - SOCIOMETRIES Crear clima de confiança: Circular els noms Fer un cercle i preguntar els noms de les persones del teu costat. Una persona comença i diu el nom de la persona a la seva dreta, el propi nom i el de la persona a l'esquerra. La persona a la seva esquerra segueix. Apunts metodològics L'exercici proposa fer moure els protagonismes, els rols. Promou que tothom prengui la paraula. Fomenta el sentir-se part. Posa la persona al centre, i amb promou disposició a tenir compte les persones del voltant. Treballa sobre la identitat, nomenar (reconèixer) i ser nomenada (ser reconeguda).
 • 9. Acordar el marc de la trobada: Enquadrament Un enquadrament conté els següents punts: Qui són les facilitadores Proposta de contingut, objectiu i metodologia Horaris i lloc de les trobades, i Acords de funcionament: parlar en primera persona; no hi ha bo/dolent, fals/correcte; no cal posar-se d'acord en tot; confidencialitat; racons per apuntar dubtes i suggeriments; desconectar els telèfons excepte en situacions exepcionals, informar de sortides o arribades fora d'horari per evitar, recordat a l'inici de cada sessió el que s'ha viscut entre una trobada i l'altre. Apunts metodològics És una negociació per acordar el marc de funcionament i què es farà. Poder nomenar i reorientar situacions / temes que sorgeixen que estan fora d'aquest marc, donant valor a totes les aportacions. Donar seguretat i claredat. Reduir malestar i malentesos des d'un inici, per facilitar el funcionament del procés grupal. És responsabilitat de l'equip facilitador de mantenir l'enquadrament i renegociar els acords.
 • 10. Apunts metodològics Visualitza la continuïtat del processos. Cada objecte ens permet visualitzar les vivències invisbles de les participants. Permet reelaborar, comprendre el viscut. És un exercici de memòria històrica del nostre procés. El títol es pot llegir com una síntesi, l'inconscient del que s'ha viscut. Memòria, recordar i enllaçar la trobada amb les trobades anteriors: Escultura col·lectiva Caminant per la sala, recordem la trobada anterior i es busca un objecte que la pugui representar. Es forma un cercle i cada persona, una rera l'altra, posa el seu objecte al centre i explica com ho relaciona amb la trobada anterior, formant una escultura. Es dona un títol a aquesta escultura col·lectiva.
 • 11. Teoria dels 3 nivells (Diana Maffia) En una línia imaginària del 0 (-) a 100 (+) ens col·loquem segons les dades de les que disposem, el nostre grau d'acord en un punt o altre de la línia. Comentem i traiem una breu conclusió de les posicions preses. Nivell descriptiu Com observes la igualtat de gènere actualment al món / a Espanya, a Catalunya? Sociometria en l'àmbit de gènere En una línia imaginària del 0 (menys) a 100 (més) ens col·loquem en el grau: 1.- Em sento: home / dona. Comentem: Què veiem, sentim? Per què ens hem situat així? Què hi ha al mig? Ens hem posat segons sexe, els intersexuals no existeixen. Es pot aclarir el concepte de sexe. 2. Quant em sento dona? Quant em sento home? Demanem qui vol comentar: Transitem per aquest ésser dona i ser home. Què és el gènere. Què té a veure amb la construcció social, cultural, econòmica, estereotips, etc. Què assumim o què ens genera conflicte. Nivell prescriptiu Què opines d'aquesta situació? Nivell d'acció Què fas per canviar aquesta situació? FER ALGUNA COSA PER CANVIAR LA DESIGUALTAT DE GÈNERE ÉS ASSUMIR UNA POSICIÓ FEMINISTA.
 • 12. Crear confiança, integració, descobrint-nos en el grup: Sociometria, sociogrames Dempeus, tocar amb la mà dreta a la persona que més conec del grup. Tocar amb la mà esquerra a qui del grup m'agradaria conèixer més. Dibuixem amb diferents colors a la pissarra, el sociograma que s'ha generat. Comentem, sempre des del jo, què hem sentit durant l'exercici i què sentim un cop acabat, quines coses ens ressonen o associem al veure el sociograma.
 • 13. Tancar la trobada, posar pell, retroalimentar: Sociometria i cercle de la paraula Apunts metodològics El tancament és tant important com l'inici. Dóna valor al que hem treballat, permet buidar inquietuds i tancar el procés. Sociometria de tancament En una línia imaginària del 0 (menys) a 100 (més) ens col·loquem en el grau en el que valorem la nostra participació i comentem. Imatge i paraula Fem una postura i diem una paraula de com marxem de la sessió. Apunts metodològics Fem una aplicació educativa de les sociometries. Sempre són les participants, no les facilitadores, qui interpreta els resultats. És una manera de visualitzar i democratitzar la informació. Tot el grup pot veure i analitzar la informació. El sociograma permet visualitzar, prendre consciència sobre les relacions en el grup: si hi ha persones que queden aïllades, lideratges, subgrups etc. No cal posar-se d'acord, simplement es recull la diversitat d'idees, sentiments, etc. Permet ampliar l'escolta i la diversitat. Cal respectar absolutament la ubicació que fa cada persona. No sabem per què es col·loca en un lloc. Podem preguntar, però mai suposar, jutjar o corregir una posició. Si hi ha persones que no són escollides o es genera frustració per la raó que sigui, és important expressar-ho i confiar en el grup per veure quines propostes es poden fer. Responsabilitza les persones de les seves decisions que no són fixes. En una sociometria es pot canviar de posició.
 • 14. Apunts metodològics Permet involucrar les persones que van faltar. Moment per recordar, repensar, posar-li paraules el que es vam viure. SESSIÓ 2 - CONFLICTES - TEATRE D'IMATGE Benvinguda, preparar-se per a la trobada Què necessites buidar? En cercle de peu, una per una, cada persona, fa un gest d'allò que necessita buidar. La resta copia el gest. Verbalitzem que deixem anar. Apunts metodològics El fet d’anomenar els records, les emocions ens permet focalitzar millor en la trobada que comença. Repetir el moviment que proposa una persona, fa que tots i totes passem per aquella situació, generant i entenent millor el grup, com arriba cadascú. Enquadrament Què farem? Ho escrivim a la pissarra. Recordem els acords presos en la primera sessió. Memòria Enllacem amb la sessió anterior recordant què vam fer i com ens vam sentir.
 • 15. Teatre imatge (Augusto Boal) Caldejament Experimentem amb la imatge fixa i diferenciem entre descriure i interpretar. El congelat Una persona persegueix la resta i les toca, quedant aquestes congelades en la posició de quan les han toca, fins que tothom queda congelat. Ens fixem en les posicions i: 1.- Descrivim què veiem (amb els ulls). 2.- Expliquem què pensem està passant? Interpretem el que el veiem. Podem observar el canvi segons l'ús de l'espai, la tensió, la mímica, les mirades. Apunts metodològics Permanentment interpretem el que percebem, és fàcil que la nostra interpretació de la situació no es correspongui amb la vivència de les altres persones. Diferenciar entre descripció i interpretació, evita conflictes. Quan percebem una situació (especialment si m'irrita): - PAS 1: Descriure què veig. - PAS 2: Pensar en 3 possibles interpretacions. - PAS 3: Reaccionar front a la situació. DESCRIURE UNA SITUACIÓ ENS PERMET AMPLIAR LA NOSTRA MIRADA I DESCOBRIR-HI ALTRES MATISSOS.
 • 16. Escenes i transformacions de teatre imatge Formar grups de 4 a 6 persones, seure en rotllana i tancar els ulls. Deixar que vingui a la ment una situació viscuda d'opressió. Quan la tens, obrir els ulls. Quan tot el grup té els ulls oberts, sense parlar, només amb senyals, una persona modela la imatge de la seva situació amb la resta del grup, fent servir tantes persones com necessiti. Quan les persones estan col·locades en la imatge, la persona que està compartint la seva situació, hi entra, posant-se on era en el moment de l'opressió, i la interioritza. Es descongela la imatge i una altra persona modela la seva imatge. Un cop s'han modelat totes les situacions, tornem a seure en cercle, triem la situació que ha arribat més i ens aixequem per tocar la persona que l’ha compartit. La situació més votada es presenta en plenari. Les persones del grup resumeixen la situació en un titular, i la persona que l’ha presentat la comparteix amb més detall: qui són les persones que apareixen, de què tracta, que va passar abans... Cada grup presenta la seva imatge en plenària. Es poden fer transformacions: - Descriure i interpretar la imatge. - Donar-li un títol. - En càmera lenta, anar al moment anterior al conflicte. Treballar sobre aquest moment quan el conflicte és dur. - En càmera lenta, anar al moment posterior al conflicte. - Ombra: posar-se darrere de les figures i dir veu alta com ens sentim, què pensem... - Substitució: tocar un figura i canviar alguna cosa petita: gest, mirada .. per anar canviant la situació. No es pot començar amb la figura de l'opressor.
 • 17. Apunts metodològics El teatre imatge de Boal, es basa en modelar imatges, com fer una foto d'una situació. Són situacions reals viscudes per les persones. Treballem sobre la realitat, aprenent sobre la vida. Al no haver-hi moviments ni paraules, hem de fer servir el cos per treballar una situació amb calma i des de la profunditat, protegint les persones que tenen por de presentar-se davant d'un grup. Una part del grup posa el cos per representar una situació, i l'altra part del grup l'observa. Podem entendre la situació i entendre'ns a nosaltres mateixes des d'altres sentits de la vida, com són el propi cos, les emocions i el social. Es treballa la situació de manera més integral. És un acte de generositat on una persona, triada sociomètricament, quan li hem posat la mà, presenta al grup una situació en la que la resta hi pot transitar, reconèixer-se i treballar algun aspecte de la seva pròpia història. Veure una situació des de fora ens facilita poder-hi trobar canvis. És un mètode que permet assajar, provar en escena, possibles transformacions que després es poden aplicar amb major facilitat en la vida real. S'ha d'anar en compte quan les transformacions màgiques, aquelles que considerem poc realistes. Tancament: retroalimentar la trobada: "Ritual" Acomiadar cadascuna de les persones, donant-se la mà i inclinant-se. Es pot dir en una paraula, com me'n vaig de la trobada.
 • 18. SESSIÓ 3 - POSAR LÍMITS, COMUNICACIÓ NO VIOLENTA Benvinguda i memòria Caminar, recordar què ha passat en les sessions anteriors. En parelles, expliquem només amb gestos, alguna cosa del que ha passat: "les mans parlen". Caminem, busquem una altra parella, i expliquem ara, amb mímica. Caminem, busquem una altra parella, i ens expliquem amb l'esquena: "esquena contra esquena". Caminem, busquem una altra parella, i expliquem xiuxiuejant. La seguretat en la postura corporal Cercar un lloc per estar a la sala. Tancar els ulls, percebre respiració. Respirar fins als peus. Sentir arrels que surten de la planta dels peus i van cap al fons de la Terra. Caminar i sentir la seguretat dels peus. Aturar-se i tancar els ulls. Percebre una corona que m'estira cap adalt. És única. Obrir els ulls i compartir-la amb la mirada. Notar el diamant que irradia llum des del plexus solar. Sentir com exhalem, com l'aire surt del pit. Aturada ferma Provar diferència entre aturar-se de manera normal i parada ferma. Límits amb la mirada Es fan dues files encarades, un persona abaixa el cap i l'altre s'acosta. Quan entra en el camp visual, aixeca la mirada, per aturar la persona que s'acosta. Límits amb gestos Provar en dos files diferents gestos per aturar les persones que s'acostin. Apunts metodològics El 93% de la nostra comunicació és no-verbal. La postura, la mirada i el to de veu em permeten posar límits. Tenim dret a posar límits. Necessitem límits per a un bon desenvolupament i per cuidar-nos.
 • 19. Unificar els diferents elements: Ronda de No En cercle una persona s'acosta a una altre i aquesta li diu No, amb un gest o mirada, abans que s'acosti massa. El mateix amb una persona coneguda. Posar límits a nivell verbal Explicar amb cartells a través d'una situació concreta les tres passes: - Què passa - Què sento - Què vull. Expliquem dos situacions en les que vam posar límits verbals, amb l'ajut de cartells. Fem grups de tres: una persona narra la situació, una altra fa de "agressor" i la tercera de facilitadora que ajuda a la primera persona a sortir de la situació, fent servir les tres passes. Tancament Expliquem amb les mans com marxem. Apunts metodològics El més complicat és el primer pas, verbalitzar què succeeix. Implica mirar què ens fa por, què ens molesta de manera oberta. Requereix valor fer-ho. No entrar en discussió, sinó repetir les tres passes. Si cal, només l'última.
 • 20. SESSIÓ 4 - BOTIGA MÀGICA, PSICODRAMA Reelaborar el viscut: memòria Fem un dibuix abstracte del viscut entre la sessió anterior i la que comencem. Compartim el dibuix. Enquadrament de la trobada Caldejament per connectar amb situació repetitiva Ens movem per l'espai per buscar un moviment repetitiu i fer present una situació que es repeteix en les nostres vides, en la que jo em trobo en un paper de repetició, que no sé com canviar-la, pot ser de la feina, vida personal ... Elecció sociomètrica de la situació Es munta un escenari. Es posen diverses cadires, i la persona que vol treballar la seva situació s'asseu en una cadira i l'explica breument. Es presenten diferents situacions. La resta tria la situació que més li interessa treballar, col·locant-se darrere d'aquesta persona. Explorar la situació a través del joc de la botiga màgica La persona es proposa com a protagonista. Va a la botiga a buscar un remei. Explica la situació i la representa amb la ajuda d'altres. Abans que li donin el remei, ha de pagar amb alguna cosa que li sobra. La persona rep el remei, llegeix els ingredients i els escull per a què es representin. Fa un canvi de rol per a cada ingredient. Torna a seva situació amb els ingredients. Compartir En una ronda cadascú expressa ressonàncies. Apunts metodològics Dramatització d'una situació amb l'ajuda del grup. La protagonista posa en escena i la resta li dóna suport. Compartim, perquè la situació d'una persona ens afecta tots i totes.
 • 21. SESSIÓ 5 - TÚNEL DEL TEMPS, TANCAMENT DEL PROCES Crear clima agradable: Túnel de rentat Formar dues fileres. Una persona es posa al principi del túnel i diu quin objecte és. Entra al tunel i la resta la neteja. Apunts metodològics El contacte físic és important per crear vincle humà. Cadascuna però, ho vivim de manera diferent, segons moment de vida. Nomenar quin objecte volem ser, ens permet prendre consciència de com estem i compromet al grup a tenir-ho en compte i tenir-ne cura. Enquadrament de la trobada Recordar que s'ha viscut: Túnel del temps Sobre cadires es posen símbols de cada taller. Cadascuna pren un fil i va fent un recorregut amb el seu fil, segons el camí que ha recorregut. Li donem un títol a la construcció. Apunts metodològics Permet prendre consciència del que s'ha viscut, experimentat, après, els esdeveniments en relació als camins d'altres, em desperta aprenentatges propis.
 • 22. Lligar caps, reelaborar el viscut Teatre espontani, cadascú explica una situació, com ha viscut aquestes trobades, situacions que falten per tancar, caps que falten per lligar. Tancament de les sessions Recollim els fils i cadascuna ens enduem un troç de fil. Fer una ronda final de tancament. Apunts metodològics Les emocions, pensaments estan dins nostre, ens són invisibles. Quan ho verbalitzem els hi donem paraules i es fan escoltar. Quan ho representem ho podem veure. És com un mirall del que portem dins. És un procés alliberador emocions que ens permet prendre consciència sobre el què ens passa. El respecte al relat de la narradora és primordial. És una tècnica que necessita formació per la implicació emocional que té. És un mètode grupal de creació col·lectiva.
 • 23. ENLLAÇOS En aquests enllaços hi podreu trobar alguns dels recursos dels que vam parlar i d'altres: http://lalore.org/enllacos/ http://oasislgtb.org/ca/ http://candela.cat/recursos/ http://www.cmmmatagalpaorg.net/ www.farmamundi.org www.dretalasalut.org BIBLIOGRAFIA Comunicación no violenta. Rosenber. Manejo Conflictos. Empatia y autoempatia. Resumen y adaptación: Elia Roca http://www.cop.es/colegiados/PV00520/ Géneros y educación popular. Último encuentro 2006 “Desafíos actuales del feminismo” Intervención de Diana Maffia, Noviembre 2006 Implementación de estrategias de la comunicación no violenta y la educación emocional en el aprendizaje de un segundo idioma Vera Madrigal Villegas verimv23@yahoo.com, ViVian Vargas Barquero vivianvrgs@yahoo.com. Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje Universidad Nacional Revista de Lenguas ModeRnas, N° 20, 2014 / 323- 334 / ISSN: 1659-1933 Las ventajas del psicodrama pedagógico. Esperanza Gómez Harriero www.esperanzaharriero.com Amb el suport de: Amb la col·laboració de: Un projecte de: