Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
กําหนดการเดินทางวันแรก   กรุงเทพฯ – เชียงใหม20.00 น.  เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกและรอรับลูกคาจากจุดนัด...
บาย    ชมเสนทางสายสันกําแพงที่มีความเปนเอกลักษณของอาชีพพื้นเมืองของชาวเชียงใหมชมการ      ทํารมที่ผลิตจากกระด...
18.30น.     บริการอาหารค่ําที่คุมขันโตก หลังอาหารทุกทานสามารถเดินชมบรรยากาศของถนนคนเดินทาแพ        ที่เต็มไ...
กําหนดการเดินทางดูงานอยุธยา-หัวหินวันแรก   กรุงเทพฯ – ดูงานอยุธยา –ชะอํา - หัวหิน08.00 น.  เจาหนาที่คอยตอนรับและอําน...
วันทีสอง   ชะอํา .... เพลินวาน ....... ซานโตรินี่ พารค ชะอํา07.00 น.    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม08.30 น....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โปรแกรมเชียงใหม่ดูงาน 3 วัน 2 คืน55+

1,465 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โปรแกรมเชียงใหม่ดูงาน 3 วัน 2 คืน55+

 1. 1. กําหนดการเดินทางวันแรก กรุงเทพฯ – เชียงใหม20.00 น. เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกและรอรับลูกคาจากจุดนัดพบโดยรถตูปรับอากาศ วี.ไอ.พี สูเชียงใหม ( บริการอาหารวาง )วันทีสอง เชียงใหม-ดูงาน.... ดอยสุเทพ. .......ศูนยอุตสาหกรรมทํารม......DINNERเชา เดินทางถึงเชียงใหม(ประมาณ 06.00 น.)และเขาสูทพักโรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันหรือเทียบเทา ี่ พรอมรับประทานอาหารเชาที่รานสวนผัก10.00 น. เดินทางไปเดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเปนพระอารามหลวง ตั้งอยูบนยอด ดอยสุเทพ ซึ่งสูงกวาระดับน้าทะเล 1,053 เมตรเปนหนึงในวัดของจังหวัดเชียงใหมที่ ํ ่ มีความสําคัญมากที่สุด ในวัดมีเจดียทรงเชียงแสน ฐานสูงยอมุมระฆังทรงแปดเหลียมปดดวยทอง ่ จังโก 2 ชัน ลานเจดียเปนจุดชมทิวทัศนเมืองเชียงใหม ทางขึนเปนบันไดนาคเจ็ดเศียรกอปูน ้ ้ นับเปนบริเวณที่มีทวทัศนงดงามมากแหงหนึงหลังจากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พกเพื่อรวม ิ ่ ั กิจกรรมที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามรวมถึงการรวมชมวิวทิวทัศนทงนาที่แสดงถึง ุ ความเปนธรรมชาติของวิถีชวิตชาวนาไทย ี12.00 น. อาหารกลางวันที่รานแกงรอนบานสวน
 2. 2. บาย ชมเสนทางสายสันกําแพงที่มีความเปนเอกลักษณของอาชีพพื้นเมืองของชาวเชียงใหมชมการ ทํารมที่ผลิตจากกระดาษสาของชางฝมือชาวลานาที่เปนมรดกตกทอดมาชานานหลายรอยป ที่ ศูนยอุตสาหกรรมทํารม(UMBRELLA MAKING CENTER) บอสราง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม กลับสูตัวเมืองเชียงใหมเพื่อชมบรรยากาศของ “ตลาดวโรรส” แหลงชอปปงที่เกาแกที่สุดในเมือง เชียงใหม ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง สินคาซึงเปนทีนยม ก็คือ ดอกไมสดนานาพรรณ ผาไหม ่ ่ ิ พื้นเมือง และผาฝายทอมือ นอกจากนี้ยงเปนแหลงรวมอาหารพืนเมืองและของฝากจากเชียงใหม ั ้ ใหนักทองเทียวจับจายอยางเพลิดเพลิน (ตลาดอยูระหวาง ถ.ชางมอย กับ ถ.วิชยานนท อ.เมือง จ. ่ เชียงใหม)ค่ํา อาหารค่ําที่รานเฮือนใจยองวันทีสาม ่ เชียงใหม–ดูงาน–ไนทบาซาร07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม09.00 น. ดูงานที่สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด 334/1 ม.6 ต.สันทรายนอย อ.สันทราย จังหวัด เชียงใหม ภายใตแผนงานการขับเคลื่อนการตลาด สามารถลดปริมาณนมที่สูญเสียระหวางการบรรจุ และ สามารถขยายตลาดเพิ่มเติมจากตลาดนมโรงเรียน ทําใหมียอดจําหนายเพิ่มขึนรอยละ 74 ของปที่ ้ ผานมาคิดเปนมูลคา 5,920,000 บาท ซึงในป 2554 ตังเปาหมายการขายนมถุงไว 121,216,000 ่ ้ บาท และเปาหมายการขายนมกลอง 33,080.000 บาท สําหรับแผนการในอนาคตไดวางแผนที่จะ เพิ่มปริมาณการผลิตน้ํานมดิบ มากขึนในกลุมสมาชิก และมีแผนรับซือน้ํานมดิบนอกกลุมสมาชิก ้ ้ เพื่อรองรับการขยายกําลังผลิต โดยวางแผนที่จะพัฒนานมกลอง UHT และผลิตภัณฑอื่น ๆ ใหมี ความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการเตรียมแผนการขยายสินเชื่อในวงเงิน 60 ลานบาทอีกดวย12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่โปงแยงแองดอยบาย เดินทางไปดูงานที่โรงงานผลิตน้ําดื่มออรา ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม - ผูจัดการโรงงาน บ.ทิปโกฟูด จํากัด กลาวตอนรับคณะดูงาน - ชมวิดิทัศนความเปนมาของโรงงาน - ชมกระบวนการผลิตน้ําดื่มออราซึ่งเปนน้ําดื่มที่บริสุทธิ์จากแหลงตนน้ําจากธรรมชาติ - coffee break และซักถามพรอมถายรูปรวมกัน เดินทางไป ” มอนแจม “ อยูในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แมริม จ.เชียงใหม จุดชมวิว ของดอยมอนแจมหลักๆ ก็จะสามารถมองไปไดสองดาน ดานหนึ่งก็จะเปนทิวเขาสลับกันไปไกลสุด ลูกหูลูกตา อีกดานก็จะเปนไรปลูกพืชตางๆ ของโครงการหลวง ซึ่งจะปลูกอะไรก็จะเปนชวงๆ ที่ เหมาะแกการปลูกตามฤดูกาล ผลไมที่เปนนาเปนตาก็คือ สตอเบอรี่ และองุน
 3. 3. 18.30น. บริการอาหารค่ําที่คุมขันโตก หลังอาหารทุกทานสามารถเดินชมบรรยากาศของถนนคนเดินทาแพ ที่เต็มไปดวยสินคาพืนเมืองของชาวบานและชาวเขารวมถึงเที่ยวชมบานเรือนและวิถชีวิตของคน ้ ี เมืองและนักทองเทียวมากมาย ่วันทีสี่ เชียงใหม– ชมปางชางแมตะมาน – กรุงเทพฯ ่07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมและเช็คเอาท08.30น. นําทานชมปางชางแมตะมานและการลองแพในลําน้ําแมแตงนําทุกทานเดินทางโดยรถตู ปรับอากาศมุงหนาสู อําเภอแมแตงสัมผัสกับธรรมชาติตลอดลําน้ําแมแตงซึ่งไดชื่อวาเปนสุดยอด  ลําน้าสําหรับการลองแพ ไมไผ ลัดเลาะไปตามเกาะแกงตางๆ ตามลําน้าแมแตง เพลิดเพลินกับ ํ ํ บรรยากาศสองฝากฝงลําน้า ของเชียงใหมกับการสัมผัสบรรยากาศและประสบการณอัน  ํ ประทับใจกับธรรมชาติ และวัฒนธรรมของชาวบานทองถินชมความนารักแสนรูในการแสดงชาง ่ อาบน้า และ สนุกกับชมการโชว ชางแสนรู อาทิเชนชางแตะบอล , เลนบาสเก็ตบอล รวมถึงชาง ํ วาดรูป ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศกับประสบการณครั้งใหมนําทาน นั่งชาง เ พลิดเพลินไปตาม  เสนทางธรรมชาติในการเดินปาโดยชางนันเราจะสามารถพบเห็นสัตวนอยใหญแมกไมนานาพรรณ ้ ดอกไมปาที่บานสะพรั่งอยูตามหุบเขา เสนทางเดินของชางนกนอยๆสงเสียงเจียวจาวทั่วปา ที่ยาก ้ ที่จะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ไดในเมืองหลวงไดซึ่งจะทําใหทานประทับกับธรรมชาติแบบนี้12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ปางชางแมตะมานบาย เดินทางกลับสูกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ....... เย็น แวะรับประทานอาหารเย็นที่จ.กําแพงเพชร …….Best Trip by Q Scene…..
 4. 4. กําหนดการเดินทางดูงานอยุธยา-หัวหินวันแรก กรุงเทพฯ – ดูงานอยุธยา –ชะอํา - หัวหิน08.00 น. เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกและรอรับลูกคาจากจุดนัดพบโดยรถตูปรับอากาศ วี.ไอ.พีสูจ.อยุธยาพรอมอาหารวาง10.00 น. ดูงานที่บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด - ชมประวัติความเปนมาพรอมแนะนําผลิตภัณฑของบริษัทฯ - ชมกระบวนการผลิต - ถายภาพหมูรวมกันเพื่อเปนที่ระลึก 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีรานแพกรุงเกา ่14.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จออกเดินทางไป ชะอํา18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ราน ชมวิวซีฟูด หลังจากนั้นเขาสูทพักโรงแรมธารามันตรา(ชะอํา) หรือเทียบเทา ี่
 5. 5. วันทีสอง ชะอํา .... เพลินวาน ....... ซานโตรินี่ พารค ชะอํา07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม08.30 น. เดิ น ทางเข า สู “วั ด ห ว ยมงคล” เพื่ อ นมั ส การหลวงพ อ ทวดองค ใ หญ ที่ สุ ด ในโลก เป น วั ด ที่ ประดิ ษ ฐานรู ป เหมื อ นหลวงพ อ ทวดองค ใ หญ ที่ สุ ด ในโลก แต เ ดิ ม ใช ชื่ อ ว า “วั ด ห ว ยคต” ตั้งอยูในชุมชนบานหวยคต ต.ทับใต อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่รานไฮเปยง13.30 น. นําทานเดินทางสูพลินวาน เพื่อยอนยุคคิดถึงวันเกาๆหลังจากนั้นเดินทางสู ซานโตรินี พารค ชะอํา (SANTORINI PARK CHA-AM) แหลงชอปปงรูปแบบใหมยานหัวหิน-ชะอํา ที่มาพรอม สโลแกน "Amused Shopping Experience" หรือ "สีสันใหมแหงประสบการณความสนุก"บนพื้นที่ กวา 60 ไร ทามกลางสถาปตยกรรมที่ไดแรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศอันงดงามของเกาะซาน โตรินี ประเทศกรีซ พรอมสนุกไปกับเครื่องเลนนานาชนิดที่สั่งตรงจากตางประเทศ ที่นี่จะมอบสีสัน ใหมแหงประสบการณความสนุก ใหคุณประทับใจมิรูลืม18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ราน แสงไทยซีฟูด (หัวหิน) จากนั้นนําทานชมบรรยากาศยามค่ําคืนของหัวหินเชน ตลาดหัวหิน   Cicada market หรือ ตลาดจักจั่น เปนตลาดแหงใหมของหัวหินแลวกลับสูที่พักวันทีสาม ชะอํา .... พักผอนเลนน้าชายหาด ....... กรุงเทพฯ ํ07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมและเตรียมเช็คเอาท08.30 -11.30 น.พักผอนเลนน้าชายหาดตามอัธยาสัย ํ12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีรานชมทะเลแลวเดินทางกลับ ่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ …….Best Trip by Q Scene…..

×