รายชื่อนักศึกษา กศ.บ. 5405

2,889 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,889
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายชื่อนักศึกษา กศ.บ. 5405

  1. 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย รายชื่อนักศึกษาศูนยขอนแกนสาขาวิชา 5040204204319 : การจัดการทั่วไป รุน/หมูเรียน 54/กศ.บ.ปการศึกษาที่เขา 2554 คณะวิทยาการจัดการ ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ป กศ.พ. เลขที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเลน ทํางาน เบอรโทร E-Mail 1 545702301 MR.Youming Ouyang Ouyang วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง 080-7476259 ouyang77881122@hotmail.com 2 545702302 นางสาวกฤษณา โคตดง กอย วี แอนด จี รอจิค 087-6348907 gu.loy@windowslive.com 3 545702303 นางสาวกวีวรรณ แสนโสม 4 545702304 นางสาวกัลยารัตน นิคม นิด บ.พัทธสวัสดิ์ เคมเทค 089-9371002 nid_jang_nn@hotmail.com 5 545702305 นางสาวกิ่งดาว อาวัชนาการ จุม ธุรกิจสวนตัว 086-0888650 kingdao_lru@hotmail.com 6 545702306 นายกิตตพงษ ตันประวัติ ออด citibank 081-3201070 Aotto_TANPROWAT@hotmail.co.th 7 545702307 นายกิติศักดิ์ สวัสดิ์ศรี ทอม รพ.ศรีนครินทร 089-4069951 tommyks@hotmail.com 8 545702308 นางสาวกุลนิดา แกนนาคํา บุตร วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง 081-4848912 kunnida_2011@hotmail.com 9 545702309 นางสาวเกศรินทร โซเซียงคํา นก รพ.ศรีนครินทร 080-1830170 nnkk_nok777@hotmail.com 10 545702310 นายจรัญ เนื่องคันธีร กอลฟ 084-4201147 golf_runya@hotmail.com 11 545702311 นางสาวจริยา เพ็งพา กุง กปม.ขก. 086-8591099 koong-tuk@hotmail.com 12 545702312 นางสาวจิตภินันท บุญหลา ปูเปรี้ยว jitpinan9777@hotmail.com 13 545702313 นางสาวจิตราภรณ ไปนั่น 14 545702314 นางจินตนา ภาษีภักดี จิมมี อบต.หนองแวง 086-8504445 karpun1008@hotmail.com 15 545702315 นางสาวจิราพร จิตใบ ออม คณะแพทย มข. 089-5718366 jitbai1988@gmail.com 16 545702316 นางสาวจิราพร ผุยมูลตรี เบียร สมาคมฌาปนกิจ ขก. 087-2325538 beer5151@hotmail.com 17 545702317 นางสาวจีราภา สุปชชา แอร กฟผ.โรงไฟฟา 081-6860877 jeerapa_00@hotmail.com 18 545702318 นายจีราวัฒน ตั้วสมพงษ ตอม บ.บุญรอด 085-4810631 jeerawat0414@hotmail.com 19 545702319 นางสาวจุฑารัตน มูลภักดี น้ําหอม 082-8579567 jutarat_89@hotmail.com 20 545702320 นางจุรีรัตน นนทะนํา 21 545702321 นางสาวจุฬารัตน ชัยอาสา มิ้น รร.บานเสียวโคกกลาง 083-2884689 jurarat-chaiasa@hotmail.com 22 545702322 นายเจษฎา นาคาศัย อารม เสียชีวิต 086-0010342 zero_bzarm@msn.com 23 545702323 นางสาวฉัตรชนก หาญปย ออย หมอมือถือ 085-1525061 chatchanok@hotmail.com 24 545702324 นางสาวชนิดา แกงคํา คิว บริษัท พีพี คอนโดเทล 080-0095532 kiwq-2532@hotmail.com 25 545702325 นางสาวชลธิชา ศรีอาจ น้ําหอม 082-1160616 cholticha_2528@hotmail.com 26 545702326 นางสาวชุมพร สมีแจง ออม 085-9252576 kiku_nongaom@hotmail.com 27 545702327 นางสาวมยุรี พานิชจะนัง รุง ธ.ก.ส.เปอยนอย 082-8439901 run_mayuree2531@hotmail.com 28 545702328 นางสาวฑิตยา ทองบานทุม หนิง คณะพยาบาล มข. 080-4013614 nonging_auk_u@hotmail.com 29 545702329 นายณรงค ศิริวัฒน เอ บ.บุญรอด 085-4855025 nr_jackey@hotmail.com 30 545702330 นางสาวณัฐกานต จันโทภาส 31 545702331 นายณัฐเณศ สอนเอี่ยม บอส สํานักทางหลวงที่ 5 081-6612993 elpadrino043@gmail.com 32 545702332 นายณัฐพงศ ศรีสุโคตร บอย ร.ร.สุดารัตน(กระนวน) 082-8560153 boy.nattapong_2525@hotmail.com
  2. 2. 33 545702333 นายณัฐวัตร นิสสัยหาญ นัท ย.ทีเอ็นที 082-0188301 yingaoy-nat@hotmail.comเลขที่ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล ชื่อเลน ทํางาน เบอรโทร E-Mail 34 545702334 นางสาวดวงเนตร แกวขาว ฝน แฟรี่พลาซา LACOSTE 080-4212628 dorngnat_dd@hotmail.com 35 545702335 นางสาวเดือนเพ็ญ บุริวรรณ แคท บริษัทกฎหมาย 084-4012219 katcy_tonruk@hotmail.co.th 36 545702336 นายถาวร ทิพบุพระ แจ็ค ธ.กรุงศรีฯ 084-7974344 tipbupar@hotmail.com 37 545702337 นายถิรพันธ วรหาญ ยอรธ 085-7437800 dekchelsea1985@hotmail.com 38 545702338 นางสาวทรรศนีย สีโย นาง อบต.หนองแวง 082-3061079 t-hassan-ee@windowslive.com 39 545702339 นางสาวทิพวัลย บุญชวย หยก โรงเรียน 087-8667799 yok_4965@hotmail.com 40 545702340 นายธงชัย สิงคอ ธง ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม 087-6399319 41 545702341 นายธวัชชัย ชารีบุตร อ่ํา วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง 086-0804160 aum_rescue@hotmail.com 42 545702342 นายธิติพันธ คุณภู เก รพ.สิรินธร 089-7132333 k7132333@hotmail.com 43 545702343 นางสาวปราวีณา นะลาคุณ 44 545702344 นางสาวฤทัยรัตน รัฐแสน 45 545702345 นางสาวลัดดา วุฒพันธ หมู สค.ยูเรเนี่ยน 081-9744138 luddamoo123@hotmail.com 46 545702346 นางสาวเบญจมาศ สอยโว ปูเป พนง.บริษัท 084-6451689 benjamas@soivo.com 47 545702347 นางสาววิภาภรณ สังฆะพันธ ตุกติ๊ก 083-3432912 tuk_220233@hotmail.com 48 นายพุทธิพงศ แสนคํา บอล 086-8583414 football_lekza@hotmail.com 49 50

×