SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙ΢
    ΕΠΙΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΢ΣΟ
    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
΢ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ΢ 2011-2012
… Ο ΚΟ΢ΜΟ΢ ΠΟΤ ΖΟΤΜΕ ΢ΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ
 ΑΡΚΕΣΑ ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΟ΢… ΓΕΜΑΣΟ΢
     ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ…
ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ
    ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ;

Οικολογικά προβλήματα ή περιβαλλοντικά
προβλήματα ονομάζονται οι διαταραχέσ ςτη
γήινη βιόςφαιρα και ςτο φυςικό περιβάλλον
οι οποίεσ ςυνηθίζεται να αποδίδονται ςτην
ανθρώπινη δραςτηριότητα.
Σα οικολογικϊ προβλόματα ϊρχιςαν να
εμφανύζονται κυρύωσ μετϊ τη βιομηχανικό
επανϊςταςη. Πριν από αυτό η μόνη
καταςτροφό που μπορούςε να προκαλϋςει
ο ϊνθρωποσ ςτη φύςη όταν ο εμπρηςμόσ
δαςών, προκειμϋνου να αυξηθούν οι
βοςκότοποι ό οι καλλιεργόςιμεσ εκτϊςεισ.
ΡΤΠΑΝ΢Η


Ρύπανςη μπορεύ να θεωρηθεύ η δυςμενόσ
μεταβολό των φυςικοχημικών ό βιολογικών
ςυνθηκών ενόσ ςυγκεκριμϋνου περιβϊλλοντοσ
ό/και η βλϊβη ςτην ευζωύα, την ποιότητα
ζωόσ και την υγεύα των ανθρώπων και των
ϊλλων ειδών του πλανότη.
Προβλήματα

   1.1 Υαινόμενο του θερμοκηπύου
   1.2 Σρύπα του όζοντοσ
   1.3 Ατμοςφαιρικό ρύπανςη
   1.4 Ρύπανςη των νερών
   1.5 Απόβλητα
   1.6 Καταςτροφό των δαςών
   1.7 Μεύωςη τησ βιοποικιλότητασ

** τα προβλήματα δεν είναι μόνο αυτά, αλλά εδώ
παρουςιάζονται τα πιο κύρια και ςυνηθιςμένα.
Ακολουθεύ μύα ςύντομη περιγραφό
των ςημαντικότερων περιβαλλοντικών
     προβλημϊτων…
Υαινόμενο του θερμοκηπίουΟριςμϋνοι ρύποι όπωσ το διοξεύδιο του
ϊνθρακα, ενεργούν όπωσ τα πλαςτικϊ
καλύμματα ενόσ θερμοκηπύου επιτρϋποντασ
την εύςοδο των ηλιακών ακτινών, αλλϊ
εμποδύζοντασ την ϋξοδο τησ θερμότητασ.
Αυτό το θερμικό φρϊγμα ϋχει όδη αλλϊξει το
κλύμα τησ Γησ.
Σρύπα του όζοντοσ

Σο ςτρώμα του όζοντοσ τησ ςτρατόςφαιρασ που
προςτατεύει τη Γη από τισ υπεριώδεισ ακτύνεσ
υφύςταται μια αλλούωςη. Οι χλωροφθοριούχοι
ϊνθρακεσ που απελευθερώνονται από τα αεροζόλ, τισ
κλιματιςτικϋσ ςυςκευϋσ, τα ψυγεύα κ.α. ταξιδεύουν
ςτη ςτρατόςφαιρα και μϋςα από πολύπλοκεσ
αντιδρϊςεισ όπου ςυμμετϋχει και το φωσ
καταςτρϋφουν το όζον. Επύςησ η τρύπα του όζοντοσ
προκαλεύται από τα διϊφορα spray.
Ατμοςφαιρική ρύπανςη
Διςεκατομμύρια τόνοι ρύπων εκπϋμπονται
κϊθε χρόνο ςτην ατμόςφαιρα. Όλοι αυτού οι
ρύποι δεν χϊνονται ςτον ουρανό, αλλϊ αφού
προκαλϋςουν αςφυξύα ςτισ πόλεισ και
επιδεινώςουν   το   φαινόμενο  του
θερμοκηπύου, ξαναπϋφτουν ςτη Γη με τη
μορφό τησ όξινησ βροχόσ.
Ρύπανςη υδάτινων πόρων

Πλϋον χαρακτηρύζεται αρκετϊ κρύςιμη η
κατϊςταςη των θαλαςςών. Η γεωργύα με τα
λιπϊςματα, η βιομηχανύα με τα απόβλητα και
οι κατοικύεσ με τα λύματα, τα φυτοφϊρμακα
και τα ζιζανιοκτόνα ϋχουν μολύνει τα υπόγεια
υδροφόρα κοιτϊςματα, με αποτϋλεςμα να
ϋχει μειωθεύ η ποςότητα του πόςιμου νερού
και να καθύςτανται οι θϊλαςςεσ λιγότερο
κατϊλληλεσ για την υδρόβια ζωό.
Απορρίμματα


Λϋγεται πωσ ο όγκοσ των παραγόμενων ςτισ
ανθρώπινεσ κοινωνύεσ αποβλότων θα μπορούςε
να γεμύςει ςόμερα 28 εκατομμύρια βαγόνια• ο
αριθμόσ αυτόσ ολοϋνα και αυξϊνεται. ΢τισ
περιςςότερεσ χωματερϋσ δεν τηρούνται ούτε οι
ςτοιχειώδεισ  προδιαγραφϋσ  υγειονομικόσ
ταφόσ.
Αποδάςωςη
Κάθε δευτερόλεπτο καταςτρέφεται και ένα κομμάτι
του «πνεύμονα» τησ Γησ, του παρθένου δάςουσ το
οποίο παρέχει ςτην ατμόςφαιρα μεγάλεσ
ποςότητεσ οξυγόνου ετηςίωσ. Σο πρόβλημα
επιδεινώνεται από τισ ςυνεχείσ πυρκαγιέσ ςε
Ευρώπη και Αμερική.
ΒιοποικιλότηταΩσ βιοποικιλότητα ορύζεται η ποικιλύα των
βιολογικών ειδών ςτα γόινα οικοςυςτόματα.
Εξαιτύασ των ανθρώπινων αναπτυξιακών
δραςτηριοτότων, τησ αποδϊςωςησ, τησ
ερημοπούηςησ κλπ, ϋνα μεγϊλο ποςοςτό
αυτών των ειδών απειλεύται με εξαφϊνιςη.
ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS


   ...για την καταςτροφό που
   υφύςταται από τισ ανθρώπινεσ
    δραςτηριότητεσ. Πρϋπει να
  ενδιαφερθούμε όλοι και να ενώςουμε
     τισ φωνϋσ μασ για να μην
   καταςτραφεύ ό,τι πιο πολύτιμο
  ϋχουμε, το φυςικό μασ περιβϊλλον.
ΟΦΙ ΑΝ ΠΕΣΑΜΕ ΣΑ ΢ΚΟΤΠΙΔΙΑ ΜΑ΢ ΢Ε
      ΚΑΔΟΤ΢…
…ΟΦΙ ΑΝ ΚΑΝΟΤΜΕ ΜΕΡΟ΢
 ΣΗ΢ ΖΩΗ΢ ΜΑ΢ ΣΗΝ
   ΑΝΑΚΤΚΛΩ΢Η!
…ΟΦΙ  ΑΝ ΢ΤΝΣΗΡΟΤΜΕ ΜΕ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΙΚΟ
    ΣΡΟΠΟ ΣΟΤ΢ ΚΙΝΗΣΗΡΕ΢ ΣΩΝ
       ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ!
…ΟΦΙ ΑΝ ΑΠΟΚΣΗ΢ΟΤΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
      ΠΝΕΤΜΑ!
…ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΟΤΜΕ ΣΡΟΠΟ ΖΩΗ΢!
…αξύζει να κϊνουμε μια προςπϊθεια
    και να τον ςώςουμε!
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟ΢ΜΟ΢ ΜΑ΢…
ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢

Βλαχοδήμου Παραςκευή ΖαραΪδώνησ Γεώργιοσ
Κάβουρασ Απόςτολοσ   Πιςτιώλη Παναγιώτα
Καλλίμορφοσ Δημήτριοσ  Πιςτιώλη Νεκταρία
Καλλίμορφοσ       Πετανίτη ΢ωτηρία
Αλέξανδροσ
Κονταλέξη Ανδριάνα   Πριόβολοσ Θανάςησ
Κοντονάςιου Δήμητρα   Σζαμαλήσ ΢πύροσ
Κουτρουμάνου Φριςτίνα  Σζαμαλή ΢ωτηρία
Μπέλου ΢τυλιανή    Σζαμαλή Αντιγόνη
Μουρτζιάπησ Ευάγγελοσ Παπαευθυμίου Αςημίνα
Μουρτζιάπησ Ανδρέασ
ΓΕΡΟΛΤΜΟΤ
 Υπεύθυνεσ   ΕΙΡΗΝΗ
Καθηγήτριεσ


       Σ΢ΕΛΙΟΤ ΕΥΗ
ΕΤΦΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ
 ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΠΡΟ΢ΟΦΗ ΢Α΢…
ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ: ΒΛΑΧΟΓΗΜΟΥ ΒΙΒΗ

More Related Content

What's hot

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑfaidratsi
 
Η ρυπανση του νερου !!!
Η ρυπανση του νερου !!!Η ρυπανση του νερου !!!
Η ρυπανση του νερου !!!ifh
 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗo.paliatsou
 
το νερό ηχογραφηση
το νερό ηχογραφησητο νερό ηχογραφηση
το νερό ηχογραφησηmegalopsyxos
 
H ρύπανση του νερού
H ρύπανση του νερούH ρύπανση του νερού
H ρύπανση του νερούevakelepouri
 
λυματα και περιβαλον
λυματα και περιβαλονλυματα και περιβαλον
λυματα και περιβαλονStef Prince Antoniou
 
Ρύπανση Νερού
Ρύπανση ΝερούΡύπανση Νερού
Ρύπανση Νερούarkoudaki1973
 
η ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντοςη ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντοςsopa4
 
περιβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματαπεριβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματαsopa4
 
ρύπανση του περιβάλλοντος
ρύπανση του περιβάλλοντοςρύπανση του περιβάλλοντος
ρύπανση του περιβάλλοντοςconmo
 
θεμα 6 : προστασία του περιβάλλοντος
θεμα 6 : προστασία του περιβάλλοντοςθεμα 6 : προστασία του περιβάλλοντος
θεμα 6 : προστασία του περιβάλλοντοςiwannakentrothanasi
 
οικολογική κρίση
οικολογική κρίσηοικολογική κρίση
οικολογική κρίσηIouliaTsaka14
 
Ρύπανση των θαλασσών
Ρύπανση των θαλασσώνΡύπανση των θαλασσών
Ρύπανση των θαλασσώνCsi Johnny
 
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)2 Αναργυρων
 
πρπεριβάλεθελοντ
πρπεριβάλεθελοντπρπεριβάλεθελοντ
πρπεριβάλεθελοντ2epalkav
 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝsopa4
 
κλιματική αλλαγή και επιπτώσειςGs
κλιματική αλλαγή και επιπτώσειςGsκλιματική αλλαγή και επιπτώσειςGs
κλιματική αλλαγή και επιπτώσειςGsGeorgina Spyres
 

What's hot (20)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
 
Η ρυπανση του νερου !!!
Η ρυπανση του νερου !!!Η ρυπανση του νερου !!!
Η ρυπανση του νερου !!!
 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
 
το νερό ηχογραφηση
το νερό ηχογραφησητο νερό ηχογραφηση
το νερό ηχογραφηση
 
H ρύπανση του νερού
H ρύπανση του νερούH ρύπανση του νερού
H ρύπανση του νερού
 
λυματα και περιβαλον
λυματα και περιβαλονλυματα και περιβαλον
λυματα και περιβαλον
 
πλανήτης γη εκπέμπει SoS
πλανήτης γη  εκπέμπει SoSπλανήτης γη  εκπέμπει SoS
πλανήτης γη εκπέμπει SoS
 
Ρύπανση Νερού
Ρύπανση ΝερούΡύπανση Νερού
Ρύπανση Νερού
 
η ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντοςη ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντος
 
περιβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματαπεριβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματα
 
ρύπανση του περιβάλλοντος
ρύπανση του περιβάλλοντοςρύπανση του περιβάλλοντος
ρύπανση του περιβάλλοντος
 
θεμα 6 : προστασία του περιβάλλοντος
θεμα 6 : προστασία του περιβάλλοντοςθεμα 6 : προστασία του περιβάλλοντος
θεμα 6 : προστασία του περιβάλλοντος
 
θαλάσσια ρύπανση
θαλάσσια ρύπανσηθαλάσσια ρύπανση
θαλάσσια ρύπανση
 
οικολογική κρίση
οικολογική κρίσηοικολογική κρίση
οικολογική κρίση
 
Ρύπανση των θαλασσών
Ρύπανση των θαλασσώνΡύπανση των θαλασσών
Ρύπανση των θαλασσών
 
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)
Ρύπανση των υδάτων από αστικά και βιομηχανικά λύματα, ευτροφισμός (1)
 
πρπεριβάλεθελοντ
πρπεριβάλεθελοντπρπεριβάλεθελοντ
πρπεριβάλεθελοντ
 
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
 
Water
WaterWater
Water
 
κλιματική αλλαγή και επιπτώσειςGs
κλιματική αλλαγή και επιπτώσειςGsκλιματική αλλαγή και επιπτώσειςGs
κλιματική αλλαγή και επιπτώσειςGs
 

Similar to Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον

Περιβάλλον - Γιάννης
Περιβάλλον - ΓιάννηςΠεριβάλλον - Γιάννης
Περιβάλλον - Γιάννηςteacher88
 
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποστο οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσlyknikai
 
Το περιβάλλον υποφέρει.pdf
Το περιβάλλον υποφέρει.pdfΤο περιβάλλον υποφέρει.pdf
Το περιβάλλον υποφέρει.pdfMaria Koufopoulou
 
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137KalliopiChanou
 
14.Καιρός κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες.pdf
14.Καιρός κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες.pdf14.Καιρός κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες.pdf
14.Καιρός κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες.pdfDimitra Mylonaki
 
Enviromental pollution
Enviromental pollutionEnviromental pollution
Enviromental pollution6dimotikoiliou
 
η εφημεριδα του στ2.pdf
η εφημεριδα του στ2.pdfη εφημεριδα του στ2.pdf
η εφημεριδα του στ2.pdfntanavara
 
Environmental Education
Environmental EducationEnvironmental Education
Environmental EducationHara Drinia
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑjsail335
 
Οι Μικροί Δημοσιογράφοι 2016
Οι Μικροί Δημοσιογράφοι 2016Οι Μικροί Δημοσιογράφοι 2016
Οι Μικροί Δημοσιογράφοι 2016TINA MANTIKOU
 
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...D M
 
Eργασία ε ΄ ταξης
Eργασία ε ΄ ταξηςEργασία ε ΄ ταξης
Eργασία ε ΄ ταξηςLiza Papathemeli
 
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812marianna-Lytra
 
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"Alexandra Tsigkou
 
Rypansh periballontos 10-11
Rypansh periballontos 10-11Rypansh periballontos 10-11
Rypansh periballontos 10-11paez2013
 
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουDe La Salle College - Thessaloniki
 
παυλικακησ α ενοτητα-ημεριδα 17-3-08
παυλικακησ α ενοτητα-ημεριδα 17-3-08παυλικακησ α ενοτητα-ημεριδα 17-3-08
παυλικακησ α ενοτητα-ημεριδα 17-3-08Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
 

Similar to Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον (20)

Περιβάλλον - Γιάννης
Περιβάλλον - ΓιάννηςΠεριβάλλον - Γιάννης
Περιβάλλον - Γιάννης
 
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποστο οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
το οικολογικο προβλημα και ο ανθρωποσ
 
Το περιβάλλον υποφέρει.pdf
Το περιβάλλον υποφέρει.pdfΤο περιβάλλον υποφέρει.pdf
Το περιβάλλον υποφέρει.pdf
 
2790711.ppt
2790711.ppt2790711.ppt
2790711.ppt
 
περιβάλλον
περιβάλλονπεριβάλλον
περιβάλλον
 
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137
Kalliopi chanou 1087956_christinakaplani1072137
 
14.Καιρός κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες.pdf
14.Καιρός κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες.pdf14.Καιρός κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες.pdf
14.Καιρός κλίμα και ανθρώπινες δραστηριότητες.pdf
 
Enviromental pollution
Enviromental pollutionEnviromental pollution
Enviromental pollution
 
η εφημεριδα του στ2.pdf
η εφημεριδα του στ2.pdfη εφημεριδα του στ2.pdf
η εφημεριδα του στ2.pdf
 
Environmental Education
Environmental EducationEnvironmental Education
Environmental Education
 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
 
Οι Μικροί Δημοσιογράφοι 2016
Οι Μικροί Δημοσιογράφοι 2016Οι Μικροί Δημοσιογράφοι 2016
Οι Μικροί Δημοσιογράφοι 2016
 
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το Λιμάνι του Πειραιά,Ερευνητική ερ...
 
Eργασία ε ΄ ταξης
Eργασία ε ΄ ταξηςEργασία ε ΄ ταξης
Eργασία ε ΄ ταξης
 
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812
Lytra maria 1071885 maritina fragia 1071812
 
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
1ο ΔΣ Ασπροπύργου-"ΕΓ-ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ"
 
Natural Environment
Natural Environment Natural Environment
Natural Environment
 
Rypansh periballontos 10-11
Rypansh periballontos 10-11Rypansh periballontos 10-11
Rypansh periballontos 10-11
 
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίουΜάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
Μάθημα: Βιολογία. Γ' Γυμνασίου-Σημειώσεις σχολικού βιβλίου
 
παυλικακησ α ενοτητα-ημεριδα 17-3-08
παυλικακησ α ενοτητα-ημεριδα 17-3-08παυλικακησ α ενοτητα-ημεριδα 17-3-08
παυλικακησ α ενοτητα-ημεριδα 17-3-08
 

More from Efthimiou Nikos

H Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών ΌρωνH Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών ΌρωνEfthimiou Nikos
 
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 200928η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009Efthimiou Nikos
 
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012Efthimiou Nikos
 
Η πολυσημία των μαθηματικών όρων
Η πολυσημία των μαθηματικών όρωνΗ πολυσημία των μαθηματικών όρων
Η πολυσημία των μαθηματικών όρωνEfthimiou Nikos
 
Η μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμώνΗ μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμώνEfthimiou Nikos
 
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"Efthimiou Nikos
 
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρουΤα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρουEfthimiou Nikos
 
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο ΣχολείοΓυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο ΣχολείοEfthimiou Nikos
 
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011Efthimiou Nikos
 
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΤα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώναEfthimiou Nikos
 
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΗ ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώναEfthimiou Nikos
 
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της ΠληροφορίαςΣτερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της ΠληροφορίαςEfthimiou Nikos
 

More from Efthimiou Nikos (13)

H Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών ΌρωνH Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
 
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 200928η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009
 
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
 
Η πολυσημία των μαθηματικών όρων
Η πολυσημία των μαθηματικών όρωνΗ πολυσημία των μαθηματικών όρων
Η πολυσημία των μαθηματικών όρων
 
Η μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμώνΗ μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμών
 
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
 
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρουΤα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου
Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου
 
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο ΣχολείοΓυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
 
17 Νοέμβρη 2008
17 Νοέμβρη 200817 Νοέμβρη 2008
17 Νοέμβρη 2008
 
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
 
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΤα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
 
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΗ ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
 
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της ΠληροφορίαςΣτερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 

Recently uploaded

Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΜαρία Διακογιώργη
 
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxΕνσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxMichail Desperes
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptx
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptxΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptx
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptxtheologisgr
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxMertxu Ovejas
 
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...Irini Panagiotaki
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxtheologisgr
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx36dimperist
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfΟδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfIrini Panagiotaki
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfssuser2f8893
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 

Recently uploaded (20)

Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docxΕνσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
Ενσυνειδητότητα και εκπαίδευση για διαχείριση κρίσης στην τάξη.docx
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptx
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptxΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptx
ΣΔΕ Ιεράπετρας παρουσίαση - ecomobility.pptx
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
 
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docxΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
ΣΔΕ Ιεράπετρας ερωτηματολόγιο - ecomobility .docx
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdfΟδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
Οδηγίες για τη δημιουργία Flashcard με το Quizlet.pdf
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Λαπμπουκ .pdf
Λαπμπουκ                          .pdfΛαπμπουκ                          .pdf
Λαπμπουκ .pdf
 

Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον

 • 1. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙ΢ ΕΠΙΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΢ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΢ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ΢ 2011-2012
 • 2. … Ο ΚΟ΢ΜΟ΢ ΠΟΤ ΖΟΤΜΕ ΢ΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΣΑ ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΟ΢… ΓΕΜΑΣΟ΢ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ…
 • 3. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ; Οικολογικά προβλήματα ή περιβαλλοντικά προβλήματα ονομάζονται οι διαταραχέσ ςτη γήινη βιόςφαιρα και ςτο φυςικό περιβάλλον οι οποίεσ ςυνηθίζεται να αποδίδονται ςτην ανθρώπινη δραςτηριότητα.
 • 4. Σα οικολογικϊ προβλόματα ϊρχιςαν να εμφανύζονται κυρύωσ μετϊ τη βιομηχανικό επανϊςταςη. Πριν από αυτό η μόνη καταςτροφό που μπορούςε να προκαλϋςει ο ϊνθρωποσ ςτη φύςη όταν ο εμπρηςμόσ δαςών, προκειμϋνου να αυξηθούν οι βοςκότοποι ό οι καλλιεργόςιμεσ εκτϊςεισ.
 • 5. ΡΤΠΑΝ΢Η Ρύπανςη μπορεύ να θεωρηθεύ η δυςμενόσ μεταβολό των φυςικοχημικών ό βιολογικών ςυνθηκών ενόσ ςυγκεκριμϋνου περιβϊλλοντοσ ό/και η βλϊβη ςτην ευζωύα, την ποιότητα ζωόσ και την υγεύα των ανθρώπων και των ϊλλων ειδών του πλανότη.
 • 6. Προβλήματα 1.1 Υαινόμενο του θερμοκηπύου 1.2 Σρύπα του όζοντοσ 1.3 Ατμοςφαιρικό ρύπανςη 1.4 Ρύπανςη των νερών 1.5 Απόβλητα 1.6 Καταςτροφό των δαςών 1.7 Μεύωςη τησ βιοποικιλότητασ ** τα προβλήματα δεν είναι μόνο αυτά, αλλά εδώ παρουςιάζονται τα πιο κύρια και ςυνηθιςμένα.
 • 7. Ακολουθεύ μύα ςύντομη περιγραφό των ςημαντικότερων περιβαλλοντικών προβλημϊτων…
 • 8. Υαινόμενο του θερμοκηπίου Οριςμϋνοι ρύποι όπωσ το διοξεύδιο του ϊνθρακα, ενεργούν όπωσ τα πλαςτικϊ καλύμματα ενόσ θερμοκηπύου επιτρϋποντασ την εύςοδο των ηλιακών ακτινών, αλλϊ εμποδύζοντασ την ϋξοδο τησ θερμότητασ. Αυτό το θερμικό φρϊγμα ϋχει όδη αλλϊξει το κλύμα τησ Γησ.
 • 9.
 • 10.
 • 11. Σρύπα του όζοντοσ Σο ςτρώμα του όζοντοσ τησ ςτρατόςφαιρασ που προςτατεύει τη Γη από τισ υπεριώδεισ ακτύνεσ υφύςταται μια αλλούωςη. Οι χλωροφθοριούχοι ϊνθρακεσ που απελευθερώνονται από τα αεροζόλ, τισ κλιματιςτικϋσ ςυςκευϋσ, τα ψυγεύα κ.α. ταξιδεύουν ςτη ςτρατόςφαιρα και μϋςα από πολύπλοκεσ αντιδρϊςεισ όπου ςυμμετϋχει και το φωσ καταςτρϋφουν το όζον. Επύςησ η τρύπα του όζοντοσ προκαλεύται από τα διϊφορα spray.
 • 12.
 • 13.
 • 14. Ατμοςφαιρική ρύπανςη Διςεκατομμύρια τόνοι ρύπων εκπϋμπονται κϊθε χρόνο ςτην ατμόςφαιρα. Όλοι αυτού οι ρύποι δεν χϊνονται ςτον ουρανό, αλλϊ αφού προκαλϋςουν αςφυξύα ςτισ πόλεισ και επιδεινώςουν το φαινόμενο του θερμοκηπύου, ξαναπϋφτουν ςτη Γη με τη μορφό τησ όξινησ βροχόσ.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18. Ρύπανςη υδάτινων πόρων Πλϋον χαρακτηρύζεται αρκετϊ κρύςιμη η κατϊςταςη των θαλαςςών. Η γεωργύα με τα λιπϊςματα, η βιομηχανύα με τα απόβλητα και οι κατοικύεσ με τα λύματα, τα φυτοφϊρμακα και τα ζιζανιοκτόνα ϋχουν μολύνει τα υπόγεια υδροφόρα κοιτϊςματα, με αποτϋλεςμα να ϋχει μειωθεύ η ποςότητα του πόςιμου νερού και να καθύςτανται οι θϊλαςςεσ λιγότερο κατϊλληλεσ για την υδρόβια ζωό.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22. Απορρίμματα Λϋγεται πωσ ο όγκοσ των παραγόμενων ςτισ ανθρώπινεσ κοινωνύεσ αποβλότων θα μπορούςε να γεμύςει ςόμερα 28 εκατομμύρια βαγόνια• ο αριθμόσ αυτόσ ολοϋνα και αυξϊνεται. ΢τισ περιςςότερεσ χωματερϋσ δεν τηρούνται ούτε οι ςτοιχειώδεισ προδιαγραφϋσ υγειονομικόσ ταφόσ.
 • 23.
 • 24.
 • 25. Αποδάςωςη Κάθε δευτερόλεπτο καταςτρέφεται και ένα κομμάτι του «πνεύμονα» τησ Γησ, του παρθένου δάςουσ το οποίο παρέχει ςτην ατμόςφαιρα μεγάλεσ ποςότητεσ οξυγόνου ετηςίωσ. Σο πρόβλημα επιδεινώνεται από τισ ςυνεχείσ πυρκαγιέσ ςε Ευρώπη και Αμερική.
 • 26.
 • 27.
 • 28. Βιοποικιλότητα Ωσ βιοποικιλότητα ορύζεται η ποικιλύα των βιολογικών ειδών ςτα γόινα οικοςυςτόματα. Εξαιτύασ των ανθρώπινων αναπτυξιακών δραςτηριοτότων, τησ αποδϊςωςησ, τησ ερημοπούηςησ κλπ, ϋνα μεγϊλο ποςοςτό αυτών των ειδών απειλεύται με εξαφϊνιςη.
 • 29.
 • 30.
 • 31. ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ...για την καταςτροφό που υφύςταται από τισ ανθρώπινεσ δραςτηριότητεσ. Πρϋπει να ενδιαφερθούμε όλοι και να ενώςουμε τισ φωνϋσ μασ για να μην καταςτραφεύ ό,τι πιο πολύτιμο ϋχουμε, το φυςικό μασ περιβϊλλον.
 • 32.
 • 33.
 • 34. ΟΦΙ ΑΝ ΠΕΣΑΜΕ ΣΑ ΢ΚΟΤΠΙΔΙΑ ΜΑ΢ ΢Ε ΚΑΔΟΤ΢…
 • 35. …ΟΦΙ ΑΝ ΚΑΝΟΤΜΕ ΜΕΡΟ΢ ΣΗ΢ ΖΩΗ΢ ΜΑ΢ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩ΢Η!
 • 36. …ΟΦΙ ΑΝ ΢ΤΝΣΗΡΟΤΜΕ ΜΕ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΣΟΤ΢ ΚΙΝΗΣΗΡΕ΢ ΣΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ!
 • 37. …ΟΦΙ ΑΝ ΑΠΟΚΣΗ΢ΟΤΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΝΕΤΜΑ!
 • 39.
 • 40. …αξύζει να κϊνουμε μια προςπϊθεια και να τον ςώςουμε!
 • 42. ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ΢ ΑΓΩΓΗ΢ Βλαχοδήμου Παραςκευή ΖαραΪδώνησ Γεώργιοσ Κάβουρασ Απόςτολοσ Πιςτιώλη Παναγιώτα Καλλίμορφοσ Δημήτριοσ Πιςτιώλη Νεκταρία Καλλίμορφοσ Πετανίτη ΢ωτηρία Αλέξανδροσ Κονταλέξη Ανδριάνα Πριόβολοσ Θανάςησ Κοντονάςιου Δήμητρα Σζαμαλήσ ΢πύροσ Κουτρουμάνου Φριςτίνα Σζαμαλή ΢ωτηρία Μπέλου ΢τυλιανή Σζαμαλή Αντιγόνη Μουρτζιάπησ Ευάγγελοσ Παπαευθυμίου Αςημίνα Μουρτζιάπησ Ανδρέασ
 • 43. ΓΕΡΟΛΤΜΟΤ Υπεύθυνεσ ΕΙΡΗΝΗ Καθηγήτριεσ Σ΢ΕΛΙΟΤ ΕΥΗ
 • 44. ΕΤΦΑΡΙ΢ΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ΢ΟΦΗ ΢Α΢…