SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Η θϋςη τησ Ελλϊδασ ςτο ςημεύο ςυνϊντηςησ τριών
ηπεύρων, ςε ςυνδυαςμό με το ανϊγλυφό τησ που
περιλαμβϊνει πλόθοσ από ψηλϊ βουνϊ και εκατοντϊδεσ
χιλιόμετρα ακτών, την ϋχει προικύςει με μια πλούςια
χλωρύδα που πληςιϊζει τα 6000 διαφορετικϊ εύδη.
Ιδιαύτερα τα βουνϊ, από τη Ροδόπη μϋχρι την Πύνδο, τον
Όλυμπο, τον Παρναςςό και τον Σαώγετο καθώσ και οι
τρεισ μεγϊλεσ οροςειρϋσ τησ Κρότησ, φιλοξενούν πλόθοσ
ςπϊνιων και μοναδικών ειδών, που ςε ςυνδυαςμό με τισ
καταπληκτικϋσ διαδρομϋσ που προςφϋρουν ορύζουν την
Ελλϊδα ςαν τον βοτανικό παρϊδειςο τησ Ευρώπησ. Αν
ςκεφτεύ κανεύσ την εξαιρετικό ποικιλότητα και ομορφιϊ
των φυτών τησ Ελλϊδασ, μια ποικιλότητα η οπούα
αντικατοπτρύζει  τα  χαρακτηριςτικϊ  αυτού  του
αξιοςημεύωτου τόπου, ύςωσ δεν εύναι ϊξιο περιϋργειασ
ότι βοτανολόγοι όπωσ ο Διοςκουρύδησ και ο Θεόφραςτοσ
και φυςικού φιλόςοφοι, κυρύωσ ο Αριςτοτϋλησ, εςτύαςαν
νωρύσ το ενδιαφϋρον τουσ ςε αυτϊ τα φυτϊ και την
ονοματολογύα τουσ. ΢ημαντικϊ ιατρικώσ ανϊ τουσ
αιώνεσ, τα φυτϊ εύναι βϋβαιο ότι εμπλούτιςαν τισ ζωϋσ
των αρχαύων Ελλόνων και των προγόνων τουσ ακριβώσ όπωσ
εμπλουτύζουν και τισ ζωϋσ όςων βιώνουν την απόλαυςη
τησ παρατόρηςόσ τουσ ςόμερα.
Σ' αγριολούλουδα τησ πατρύδα
 μασ εύναι για τα παιδιϊ ϋνασ
 κόςμοσ όμορφοσ, μαγευτικόσ
αλλϊ ανεξερεύνητοσ, γιατύ δεν
  εύχαν ποτϋ τον χρόνο ό το
 κύνητρο ν' αςχοληθούν μαζύ
   τουσ!... Γνωρύςτε τα
 αγριολούλουδα και αγαπόςτε
       τα!...
  Προςτατϋψτε τη φύςη!...
ΑΝΕΜΩΝΗ-ΑΝΕΜΟΛΟΤΛΟΤΔΟ
Σο όνομα του λουλουδιού ςυνδϋεται με   τον αρχαύο
ερωτικό μύθο του Άδωνη και τησ Αφροδύτησ. Ο μύθοσ
εύναι πολύ γνωςτόσ. Ενϋπνευςε μϊλιςτα και μεγϊλουσ
ποιητϋσ όπωσ ο Οβύδιοσ και αρκετϊ αργότερα ο ΢αύξπηρ
να γρϊψουν ύμνουσ ς' αυτόν τον ϋρωτα. ΢ύμφωνα με το
μύθο ο Άδωνισ βγόκε για κυνόγι ςτο δϊςοσ. Εκεύ όμωσ
τον παραφύλαγε ο θεόσ Άρησ ο προηγούμενοσ εραςτόσ
τησ Αφροδύτησ που ζόλευε τον Άδωνη αφού η Αφροδύτη
τον παρϊτηςε για τα μϊτια του ωραύου νϋου. Ο Άρησ
μεταμορφώθηκε ςε ϊγριο κϊπρο, επιτϋθηκε ςτον Άδωνη
και τον πλόγωςε θανϊςιμα. Η Αφροδύτη ϊκουςε τα
βογκητϊ του Άδωνη και ϋςπευςε να τον βρει. Όμωσ όταν
πια αργϊ. Απαρηγόρητη η Αφροδύτη πόρε ςτην αγκαλιϊ
τησ το ϊψυχο ςώμα του αγαπημϋνου τησ και όπωσ
λϋγεται ρϊντιςε με νϋκταρ την πληγό. Και από το
μεύγμα που ϋκαναν το νϋκταρ με το αύμα ξεπόδηςε ϋνα
όμορφο λουλούδι. Μόνο που η ζωό αυτού του λουλουδιού
κρατϊει λύγο. Όταν ο ϊνεμοσ φυςϊει κϊνει τα
μπουμπούκια του φυτού να ανθύςουν και ύςτερα ϋνα
ϊλλο ανεμοφύςημα παραςϋρνει τα πϋταλα μακριϊ. Έτςι
το λουλούδι αυτό ονομϊςτηκε ανεμώνη ό ανεμολούλουδο
επειδό ο ϊνεμοσ βοηθϊει την ανθοφορύα του αλλϊ και
την  παρακμό  του.  ΢υμβολύζει το  εφόμερο, το
περαςτικό, την μοναξιϊ και την απλότητα.
ΚΕΝΣΑΤΡΙΑ-ΦΕΙΡΩΝΙΑ΢

Λϋγεται ότι αυτό το εύδοσ λουλουδιού πόρε
το όνομα του από τον ςοφό Κϋνταυρο
Χεύρωνα,  δϊςκαλο  του Αςκληπιού  του
Αχιλλϋα του Ιϊςονα αλλϊ και του Απόλλωνα.
Στην τιτανομαχύα ο Χεύρωνασ όταν με το
μϋροσ του Ηρακλό ςτη μϊχη του εναντύον
των κενταύρων. Ο Ηρακλόσ όμωσ τον πλόγωςε
κατϊ λϊθοσ ςτο πόδι με ϋνα βϋλοσ
ποτιςμϋνο ςτο δηλητόριο τησ Λερναύασ
Ύδρασ. Ο Χεύρωνασ τότε χρηςιμοπούηςε το
φυτό τησ κενταύριασ ςαν βότανο για να
γιατρϋψει την πληγό του.
ΚΡΟΚΟ΢-ΖΑΥΟΡΑ

Ο Κρόκοσ όταν φύλοσ του θεού
Ερμό. Μια μϋρα και ενώ οι δύο
φύλοι ϋπαιζαν, ο Ερμόσ χτύπηςε
κατϊ λϊθοσ τον Κρόκο ςτο κεφϊλι
και τον ςκότωςε. Στον τόπο του
ςυμβϊντοσ φύτρωςε ϋνα λουλούδι.
Τρεισ ςταγόνεσ από το αύμα του
ϊτυχου νϋου που ϋπεςαν ςτο κϋντρο
του λουλουδιού ϋδωςαν τα ςτύγματα
του φυτού που από τότε πόρε το
όνομα κρόκοσ. Σύμφωνα με μια ϊλλη
εκδοχό ο Κρόκοσ όταν ϋνασ νεαρόσ,
που εξαιτύασ ενόσ ϊτυχου ϋρωτα
για   τη   Νύμφη   Σμύλακα
μεταμορφώθηκε ςτο ομώνυμο φυτό.
Ταυτόχρονα η Σμύλαξ ϋγινε το
ομώνυμο αναρριχητικό φυτό(Σμύλαξ
Αςπύρα-Ουρβιϊ).
ΙΡΙ΢-ΙΡΙΔΑ

Το λουλούδι Ίρισ πόρε το όνομα του από την αρχαύα
θεϊ Ίριδα, που προςωποποιούςε το ουρϊνιο τόξο και
ενεργούςε ωσ ςύνδεςμοσ μεταξύ ουρανού και γησ.Την
απεικόνιζαν με χρωματιςτό χιτώνα και μεγϊλα φτερϊ.
Σύμφωνα με μια ϊλλη εκδοχό, η Ίρισ ςυνόδευε τισ
ψυχϋσ ςτον τόπο ανϊπαυςησ, χρηςιμοποιώντασ ωσ
μονοπϊτι το ουρϊνιο τόξο. Λϋγεται ότι οι μωβ
ύριδεσ ϋχουν φυτευτεύ πϊνω από τουσ τϊφουσ των
γυναικών για να καλϋςουν την θεϊ Ίριδα να τισ
καθοδηγόςει ςτο ταξύδι τουσ προσ τον ουρανό. Η
λϋξη ύρισ ςημαύνει "μϊτι του ουρανού". Ήταν το
όνομα πού δόθηκε ςτη θεϊ , ςτο λουλούδι και ςτην
κόρη των ματιών μασ. Αυτό ςημαύνει ότι καθϋνασ από
μασ κουβαλϊει μαζύ του ϋνα κομμϊτι ουρανού.
   Η κοινό ονομαςύα τησ ύριδασ εύναι κρύνοσ και
για τα λευκϊ κρινϊκια του αγρού υπϊρχει μια εκδοχό
για τη δημιουργύα τουσ. Όταν ο Ιηςούσ ανϋβαινε ςτο
Γολγοθϊ, η Παναγύα ϋκλαιγε ακολουθώντασ τον. Καθώσ
τα δϊκρυϊ τησ ϋςταζαν, φύτρωναν μικρϊ κϊταςπρα
λουλούδια, ςαν αςτερϊκια του ουρανού. Τα κρινϊκια
τα βρύςκουμε κϊθε ϊνοιξη και τα ονομϊζουμε και
δϊκρυα τησ Παναγιϊσ .
ΑΛΘΑΙΑ-ΔΕΝΣΡΟΜΟΛΟΦΑ

Ο μύθοσ που ακολουθεύ δεν ϋχει καμιϊ ςύνδεςη
με  το  φυτό Αλθαύα εκτόσ του ονόματοσ. Η
Αλθαύα όταν γυναύκα του Οινϋα, του βαςιλιϊ τησ
Καλυδώνασ και μητϋρα τησ Δηιϊνειρασ και του
Μελϋαγρου. Όταν ο γιοσ τησ ϋγινε εφτϊ ημερών,
οι Μούρεσ οι θεϋσ του πεπρωμϋνου, όρθαν την
βρόκαν και τησ εύπαν πωσ το παιδύ τησ θα
πϋθαινε, αν ο δαυλόσ που ϋκαιγε τότε επϊνω
ςτην εςτύα καιγόταν ολόκληροσ. Αμϋςωσ η Αλθαύα
πόρε το δαυλό, τον ϋςβηςε και τον ϋκρυψε μϋςα
ςε μια καςϋλα. Ο Μελϋαγροσ μεγϊλωςε και ϋγινε
διϊςημοσ όρωασ. Στη διϊρκεια όμωσ του κυνηγιού
του κϊπρου τησ Καλυδώνασ Ο Μελϋαγροσ ςκότωςε
κατϊ τύχη τουσ θεύουσ του τα αδϋρφια τησ
Αλθαύασ. Εκεύνη γεμϊτη οργό ϋριξε τότε ςτη
φωτιϊ το δαυλό, από τον οπούο κρεμόταν η ζωό
του γιου τησ. Ο Μελϋαγροσ πϋθανε αμϋςωσ. Η
Αλθαύα από απελπιςύα κρεμϊςτηκε.
ΑΜΑΡΤΛΛΙ΢
O θρύλοσ λϋει πωσ η Aμαρυλλύσ -
το εκπληκτικό κόκκινο λουλούδι -
ξεκύνηςε ωσ μια ντροπαλό, δειλό
νύμφη.   Η  Αμαρυλλύσ   όταν
ερωτευμϋνη με τον Aλτϋο, ϋναν
βοςκό με τη δύναμη του Ηρακλό
και   την   ομορφιϊ   του
Απόλλωνα, αλλϊ η αγϊπη τησ όταν
μονομερόσ. Ελπύζοντασ ότι θα
μπορούςε   να  τον  κερδύςει
επιθύμηςε ϋνα λουλούδι τόςο
μοναδικό που δεν εύχε υπϊρξει
ποτϋ ςτον κόςμο. Η αμαρυλλύσ
ϋχει ϋρθει να ςυμβολύςει την
υπερηφϊνεια,          την
αποφαςιςτικότητα και την λαμπερό
ομορφιϊ.
ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ
Ο αςφόδελοσ όταν ϋμβλημα του
θεού Διονύςου. Οι αρχαύοι
τον  εύχαν  ςαν  ςύμβολο
πϋνθουσ γιατύ πύςτευαν ότι
οι ψυχϋσ τρϋφονταν από τουσ
κονδύλουσ του φυτού. Έλεγαν
ακόμη   ότι  οι   ψυχϋσ
κατοικούςαν ςτον  "Αςφόδελο
Λειμώνα". Τα λουλούδια του
όταν πρότυπο ληςμονιϊσ.
Νϊρκιςςοσ-Μανουςϊκι
Κϊποτε, ςτην αρχαύα Ελλϊδα, ζούςε ϋνασ
όμορφοσ νϋοσ που τον ϋλεγαν Νϊρκιςςο.
Έλεγαν όταν γιοσ τησ Νύμφησ Λειριώπησ και
του ποταμού Κηφιςού. Η μητϋρα του ζότηςε
ϋνα χρηςμό από τον μϊντη Τειρεςύα για τη
ζωό του κι αυτόσ προφότευςε ότι θα ζούςε
πολλϊ χρόνια, αρκεύ να μη γνώριζε τον
εαυτό του. Ο Νϊρκιςςοσ αποφϊςιςε να δει
την αντανϊκλαςό του ςτα νερϊ μιασ πηγόσ.
Γοητεύτηκε τόςο από την ομορφιϊ του πού
ϋμεινε εκεύ ακύνητοσ θαυμϊζοντασ τον
εαυτό του μϋχρι που μαρϊζωςε και πϋθανε
ςτισ όχθεσ τησ πηγόσ.Ένασ ϊλλοσ μύθοσ
αναφϋρει ότι μια μϋρα ο Νϊρκιςςοσ κϊθιςε
ςτισ όχθεσ ενόσ ποταμού και εύδε ϋναν
όμορφο νϋο να του χαμογελϊει. Από εκεύνη
τη  ςτιγμό  τον  ερωτεύτηκε  χωρύσ  να
καταλϊβει  ότι  όταν  ο  ύδιοσ  που
καθρεφτιζόταν   ςτο   νερό.   Κϊποια
ςτιγμό, ςτην προςπϊθειϊ του να πιϊςει τον
ύδιο του τον εαυτό, ϋπεςε μϋςα ςτο ποτϊμι
και πνύγηκε.
ΥΑΚΙΝΘΟΣ - ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ
Ζούςε κϊποτε ςτη Σπϊρτη ϋνα όμορφο παλικϊρι που τον
ϋλεγαν Υϊκινθο. Ήταν τόςο όμορφοσ που τον αγαπούςαν
και τον λϊτρευαν Θεού και ϊνθρωποι. Ο ύδιοσ ο
Απόλλωνασ τον ερωτεύτηκε και περνούςαν πολύ χρόνο
μαζύ. Μια μϋρα ο Απόλλωνασ κι ο Υϊκινθοσ μπόκαν ςτο
ςτϊδιο τησ πόλησ μαζύ για να αγωνιςτούν ςτη
διςκοβολύα. Όμωσ, ϋνασ ϊλλοσ θεόσ παρακολουθούςε τη
ςκηνό από ψηλϊ αθϋατοσ. Ήταν ο Ζϋφυροσ. Πριν από τον
Απόλλωνα εύχε φιλύεσ με τον Υϊκινθο και τώρα που το
παλικϊρι εύχε ςταματόςει να κϊνει παρϋα μαζύ
του, αυτόσ εύχε θυμώςει. Την ημϋρα εκεύνη κατϋςτρωςε
ϋνα ςχϋδιο και αποφϊςιςε να πραγματοποιόςει την
εκδύκηςό του. Σε μια ςτιγμό, καθώσ ο Απόλλωνασ πόρε
μερικϋσ ςτροφϋσ και τύναξε το δύςκο, ο Ζϋφυροσ μπόκε
ςτη μϋςη, φύςηξε δυνατϊ και ο δύςκοσ ϊλλαξε πορεύα.
Χτύπηςε πϊνω ςε ϋνα βρϊχο και μετϊ χτύπηςε με δύναμη
τον ανύποπτο Υϊκινθο ςτο κεφϊλι. Ο ϊτυχοσ νϋοσ ϋπεςε
αμϋςωσ νεκρόσ. Για να μη διεκδικόςει ο Άδησ το νεκρό
παλικϊρι, ο Απόλλωνασ ευλόγηςε το αύμα του Υϊκινθου
που πότιςε τη χλοώςμϋνη γη και μεταμόρφωςε την ψυχό
του ςε ϋνα μυρωδϊτο ϊςπρο λουλούδι, που φυτρώνει κϊθε
ϊνοιξη και πεθαύνει κϊθε καλοκαύρι.
ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ-ΑΔΩΝΙ΢- ΑΓΡΙΟΠΑΠΑΡΟΤΝΑ

Η παπαρούνα ςυμβόλιζε με την παρουςύα
τησ ςαν παρϊςιτο των ςιτηρών την θεϊ
Δόμητρα. Στισ πομπϋσ ςτα Ελευςύνια
Μυςτόρια ςτόλιζαν τα αγϊλματα τησ θεϊσ
με ϊνθη παπαρούνασ. Οι αρχαύοι γνώριζαν
καλϊ τισ υπνωτικϋσ και ναρκωτικϋσ
ιδιότητεσ του φυτού. Οι γιού του Άδη
Ύπνοσ και Θϊνατοσ κρατούςαν παπαρούνεσ
ςτα χϋρια τουσ. Θα όταν παρϊληψη αν δεν
αναφϋραμε ότι υπϊρχει και λουλούδι με
το όνομα Άδωνισ το οπούο μϊλιςτα ϋχει
και  φαρμακευτικϋσ ιδιότητεσ.  Εύναι
πϊντωσ προφανϋσ ότι το λουλούδι που
αναφϋρει ο μύθοσ εύναι η γνωςτό ςε
όλουσ μασ παπαρούνα των λιβαδιών με το
υπϋροχο κόκκινο χρώμα (Το αύμα του
Άδωνι).
ΑΦΙΛΛΕΑ-ΦΙΛΙΟΛΟΤΛΟΤΔΟ
Πόρε το όνομϊ τησ από τον
ομηρικό όρωα Αχιλλϋα, ο
οπούοσ όπωσ λϋγεται ϋδινε
αυτό   το   φυτό  ςτουσ
ςτρατιώτεσ    του,  τουσ
θρυλικούσ Μυρμιδόνεσ για
να  τουσ   βοηθόςει  να
ςταματόςουν το αύμα που
ϋτρεχε από τισ πληγϋσ τουσ
κατϊ  τη  διϊρκεια  του
Τρωικού πολϋμου. Νεότερεσ
δοκιμϋσ ςτο φυτό απϋδειξαν
ότι   περιϋχει   χημικϊ
ςυςτατικϊ που το κϊνουν
χρόςιμο  ωσ  αιμοςτατικό.
ΕΛΛΕΒΟΡΟ΢-ΣΟ ΡΟΔΟ ΣΩΝ ΦΡΙ΢ΣΟΤΓΕΝΝΩΝ.

Στην ελληνικό μυθολογύα ο Μελϊμπουσ ο
μεγϊλοσ  μϊντησ    και   θεραπευτόσ
χρηςιμοπούηςε αυτό το φυτό ςαν βότανο
για να θεραπεύςει την τρϋλα των
θυγατϋρων  του  βαςιλιϊ  του  Άργουσ
Πρόετου, όπωσ και ϊλλων γυναικών, που
εύχαν  χϊςει  τα  μυαλϊ  τουσ  και
περιπλανιόνταν ςκορπιςμϋνεσ ανϊμεςα ςτα
βουνϊ και ςτην ϋρημο τησ Τύρινθασ
νομύζοντασ  ότι  εύναι  αγελϊδεσ.  Ο
Μελϊμπουσ και ο αδερφόσ του ο Βύασ
κϋρδιςαν μια περιουςύα (τα δύο τρύτα
από το βαςύλειο του βαςιλιϊ Πρόετου)
αφού παντρεύτηκαν    τισ θεραπευμϋνεσ
πριγκύπιςςεσ.
ΠΑΙΩΝΙΑ-ΥΤΣΟ ΣΗ΢ ΘΕΡΑΠΕΙΑ΢

Πιςτεύεται ότι η παιώνια πόρε το
όνομα τησ από τον Παύωνα ό Παιϊνα
που φαύνεται ότι όταν μια θεότητα
τησ θεραπεύασ αφού εύχε θεραπεύςει
τον Άδη και τον Άρη από τραύματα. Ο
μύθοσ που ϋχει ςχϋςη με το λουλούδι
λϋει πωσ ο Παύων όταν μαθητόσ του
Αςκληπιού, του θεού τησ υγεύασ και
τησ ιατρικόσ. Κϊποτε,    η Λητώ
(μητϋρα του Απόλλωνα και θεϊ τησ
γονιμότητασ), του δύδαξε πωσ να
αποκτόςει μια μαγικό ρύζα που
φύτρωνε ςτον Όλυμπο η οπούα απϊλυνε
τον πόνο των γυναικών κατϊ τον
τοκετό. Ο Αςκληπιόσ ζόλεψε και
αποπειρϊθηκε να ςκοτώςει το μαθητό
του. Ο Δύασ ϋςωςε τον Παύωνα από
την   οργό   του   Αςκληπιού
μεταμορφώνοντϊσ τον ςτο λουλούδι
τησ παιώνιασ. Πϊντωσ οι ςπόροι τησ
παιώνιασ χρηςιμοποιούνταν για τισ
ϋγκυεσ γυναύκεσ ςτην αρχαιότητα.
«Θαυμαςτϊ τα ϋργα ςου Θεϋ μου»
Καμπανούλα  Με το «βλϋμμα» να ατενύζεισ τον κόςμο
               από ψηλϊ
         Με τισ ρύζεσ μετϋωρεσ ςτο κενό
       «ορθώνεισ » το περόφανο ανϊςτημα ςου
          ΢κορπύζοντασ το ϊρωμα ςου
       Φρόνια και χρόνια ςτη ύδια ςπιθαμό από
                χώμα
       Επεκτεύνεισ τισ ρύζεσ ςου ςτο ϊπειρο.
Μολόχα
Καλϋντουλα
Αλκϋα
Ορνιθόγαλο
Ορχιδϋα
΢ε βρόκα ςτου
               χωραφιού τη ϊκρια
               ΢ε μύριςα ςτη κϊψα
               του Καλοκαιριού
               ΢ε ϊγγιξα με
               προςοχό …
               και δεν ςε πϊτηςα.
Ερμοδϊκτυλοσ ο κονδυλόριζοσ
Να μϊθεισ να
αναγνωρύζεισ τα
αγριολούλουδα,
τα πουλιϊ και τα
δϋντρα του τόπου
ςου.
ούτοσ ο τόποσ εύν' ϋνασ μύθοσ από χρώμα
και φωσ ϋνασ μύθοσ κρυφόσ με τον κόςμο
του όλιου δεμϋνοσ. Καθ' αυγό ξεκινϊ
ν'ανταμώςει ξανϊ το δικό του αθϊνατο
γϋνοσ.
Σο χρώμα ςου
Οι γραμμϋσ ςου
Σο Άρωμα ςου …
Τποδηλούν τα Άχραντα των Αχρϊντων τα
μυςτόρια μικρό μου λουλουδϊκι.

More Related Content

What's hot

Ομηρικα επη
Ομηρικα επηΟμηρικα επη
Ομηρικα επηMatoula Mk
 
1. Τιτανομαχία, Θεοί - Θεές, Προμηθέας (https://blogs.sch.gr/perivoli3/) (htt...
1. Τιτανομαχία, Θεοί - Θεές, Προμηθέας (https://blogs.sch.gr/perivoli3/) (htt...1. Τιτανομαχία, Θεοί - Θεές, Προμηθέας (https://blogs.sch.gr/perivoli3/) (htt...
1. Τιτανομαχία, Θεοί - Θεές, Προμηθέας (https://blogs.sch.gr/perivoli3/) (htt...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥtsa drakiou
 
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ε1-165
 ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ε1-165 ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ε1-165
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ε1-165emathites
 
"9η Ιουλίου 1821" Βασίλη Μιχαηλίδη- "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" Διονυσίου Σολωμού
"9η Ιουλίου 1821" Βασίλη Μιχαηλίδη- "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" Διονυσίου Σολωμού"9η Ιουλίου 1821" Βασίλη Μιχαηλίδη- "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" Διονυσίου Σολωμού
"9η Ιουλίου 1821" Βασίλη Μιχαηλίδη- "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" Διονυσίου ΣολωμούFlora Kyprianou
 
ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑ
ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑ
ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑHIOTELIS IOANNIS
 
Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας:΄΄ Οι περιπέτειες του Οδυσσέα΄΄
Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας:΄΄ Οι περιπέτειες του Οδυσσέα΄΄Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας:΄΄ Οι περιπέτειες του Οδυσσέα΄΄
Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας:΄΄ Οι περιπέτειες του Οδυσσέα΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
2. Οι άθλοι του Ηρακλή (https://blogs.sch.gr/perivoli3//) (http://blogs.sch.g...
2. Οι άθλοι του Ηρακλή (https://blogs.sch.gr/perivoli3//) (http://blogs.sch.g...2. Οι άθλοι του Ηρακλή (https://blogs.sch.gr/perivoli3//) (http://blogs.sch.g...
2. Οι άθλοι του Ηρακλή (https://blogs.sch.gr/perivoli3//) (http://blogs.sch.g...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
Οι Μούσες
Οι ΜούσεςΟι Μούσες
Οι Μούσεςkateser
 
ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΕΡΑΤΑ, ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ, ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ-ΙΣ...
ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΕΡΑΤΑ, ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ, ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ-ΙΣ...ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΕΡΑΤΑ, ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ, ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ-ΙΣ...
ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΕΡΑΤΑ, ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ, ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ-ΙΣ...Maria Froudaraki
 
Ανακεφαλαίωση της Οδύσσειας
Ανακεφαλαίωση της ΟδύσσειαςΑνακεφαλαίωση της Οδύσσειας
Ανακεφαλαίωση της Οδύσσειαςvana papaioannou
 
Μύθοι στην Ελένη του Ευριπίδη
Μύθοι στην Ελένη του ΕυριπίδηΜύθοι στην Ελένη του Ευριπίδη
Μύθοι στην Ελένη του Ευριπίδηgymagias
 
Οδυσσεια, ε 165 251
Οδυσσεια, ε 165 251Οδυσσεια, ε 165 251
Οδυσσεια, ε 165 251Georgia Sofi
 

What's hot (20)

Ομηρικα επη
Ομηρικα επηΟμηρικα επη
Ομηρικα επη
 
1. Τιτανομαχία, Θεοί - Θεές, Προμηθέας (https://blogs.sch.gr/perivoli3/) (htt...
1. Τιτανομαχία, Θεοί - Θεές, Προμηθέας (https://blogs.sch.gr/perivoli3/) (htt...1. Τιτανομαχία, Θεοί - Θεές, Προμηθέας (https://blogs.sch.gr/perivoli3/) (htt...
1. Τιτανομαχία, Θεοί - Θεές, Προμηθέας (https://blogs.sch.gr/perivoli3/) (htt...
 
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
 
τα ομηρικά έπη
τα ομηρικά έπητα ομηρικά έπη
τα ομηρικά έπη
 
ραψωδία λ
ραψωδία λραψωδία λ
ραψωδία λ
 
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ε1-165
 ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ε1-165 ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ε1-165
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ, ε1-165
 
ποιηματα
ποιηματαποιηματα
ποιηματα
 
Γλώσσα Συγγενικες Σχεσεις - Οδύσσεια
Γλώσσα Συγγενικες Σχεσεις - ΟδύσσειαΓλώσσα Συγγενικες Σχεσεις - Οδύσσεια
Γλώσσα Συγγενικες Σχεσεις - Οδύσσεια
 
"9η Ιουλίου 1821" Βασίλη Μιχαηλίδη- "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" Διονυσίου Σολωμού
"9η Ιουλίου 1821" Βασίλη Μιχαηλίδη- "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" Διονυσίου Σολωμού"9η Ιουλίου 1821" Βασίλη Μιχαηλίδη- "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" Διονυσίου Σολωμού
"9η Ιουλίου 1821" Βασίλη Μιχαηλίδη- "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" Διονυσίου Σολωμού
 
Ομηρος
ΟμηροςΟμηρος
Ομηρος
 
ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑ
ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑ
ΟΤΑΝ Ο ΠΕΡΣΕΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΟΝ ΩΡΙΩΝΑ
 
Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας:΄΄ Οι περιπέτειες του Οδυσσέα΄΄
Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας:΄΄ Οι περιπέτειες του Οδυσσέα΄΄Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας:΄΄ Οι περιπέτειες του Οδυσσέα΄΄
Ιστορία Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας:΄΄ Οι περιπέτειες του Οδυσσέα΄΄
 
2. Οι άθλοι του Ηρακλή (https://blogs.sch.gr/perivoli3//) (http://blogs.sch.g...
2. Οι άθλοι του Ηρακλή (https://blogs.sch.gr/perivoli3//) (http://blogs.sch.g...2. Οι άθλοι του Ηρακλή (https://blogs.sch.gr/perivoli3//) (http://blogs.sch.g...
2. Οι άθλοι του Ηρακλή (https://blogs.sch.gr/perivoli3//) (http://blogs.sch.g...
 
Οι Μούσες
Οι ΜούσεςΟι Μούσες
Οι Μούσες
 
ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΕΡΑΤΑ, ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ, ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ-ΙΣ...
ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΕΡΑΤΑ, ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ, ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ-ΙΣ...ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΕΡΑΤΑ, ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ, ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ-ΙΣ...
ΤΟ ΕΛΑΦΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΕΡΑΤΑ, ΟΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΔΕΣ ΟΡΝΙΘΕΣ, ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΑ-ΙΣ...
 
Μυθικά Πλάσματα
Μυθικά ΠλάσματαΜυθικά Πλάσματα
Μυθικά Πλάσματα
 
Ανακεφαλαίωση της Οδύσσειας
Ανακεφαλαίωση της ΟδύσσειαςΑνακεφαλαίωση της Οδύσσειας
Ανακεφαλαίωση της Οδύσσειας
 
Μύθοι στην Ελένη του Ευριπίδη
Μύθοι στην Ελένη του ΕυριπίδηΜύθοι στην Ελένη του Ευριπίδη
Μύθοι στην Ελένη του Ευριπίδη
 
Οδυσσεια, ε 165 251
Οδυσσεια, ε 165 251Οδυσσεια, ε 165 251
Οδυσσεια, ε 165 251
 
οδυσσεια εισαγωγη
οδυσσεια εισαγωγηοδυσσεια εισαγωγη
οδυσσεια εισαγωγη
 

Similar to Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου

οι θεοί του ολύμπου
οι θεοί του ολύμπουοι θεοί του ολύμπου
οι θεοί του ολύμπουantonistsiv
 
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdfEfi Sp
 
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdfEfi Sp
 
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdfEfi Sp
 
ελια Aναζητώντας τους μύθους...
ελια  Aναζητώντας τους μύθους...ελια  Aναζητώντας τους μύθους...
ελια Aναζητώντας τους μύθους...marianna angelopoulou
 
φύλλο και φτερό 4η ομάδα
φύλλο και φτερό 4η ομάδαφύλλο και φτερό 4η ομάδα
φύλλο και φτερό 4η ομάδαxpapas
 
το δάσος πηγή ζωής
το δάσος πηγή ζωήςτο δάσος πηγή ζωής
το δάσος πηγή ζωήςxrnstos1
 
Μυθολογία Γ2
Μυθολογία Γ2Μυθολογία Γ2
Μυθολογία Γ2amalnikolaou
 
οι δώδεκα θεοί του ολύμπου
οι δώδεκα θεοί του ολύμπουοι δώδεκα θεοί του ολύμπου
οι δώδεκα θεοί του ολύμπουstkarapy
 
Δημ. Σχ. Εξοχής Θεσ/νίκης, Σχ. Έτος 2015 - 2016, Γ Τάξη, Θεατρικό οι Δώδεκα Θ...
Δημ. Σχ. Εξοχής Θεσ/νίκης, Σχ. Έτος 2015 - 2016, Γ Τάξη, Θεατρικό οι Δώδεκα Θ...Δημ. Σχ. Εξοχής Θεσ/νίκης, Σχ. Έτος 2015 - 2016, Γ Τάξη, Θεατρικό οι Δώδεκα Θ...
Δημ. Σχ. Εξοχής Θεσ/νίκης, Σχ. Έτος 2015 - 2016, Γ Τάξη, Θεατρικό οι Δώδεκα Θ...Σωτήρης Γαϊτάνας
 
Φυτά στη μυθολογία
Φυτά στη μυθολογίαΦυτά στη μυθολογία
Φυτά στη μυθολογίαmosxa9
 
Φυτά στη μυθολογία
Φυτά στη μυθολογίαΦυτά στη μυθολογία
Φυτά στη μυθολογίαmosxa9
 
Arxaioi elliniki mithoi kai symbola
Arxaioi elliniki mithoi kai symbolaArxaioi elliniki mithoi kai symbola
Arxaioi elliniki mithoi kai symbola2olykeiochort
 
Antonia foteini petroutsou_1020258_athanasia_panagopoulou_1029284
Antonia foteini petroutsou_1020258_athanasia_panagopoulou_1029284Antonia foteini petroutsou_1020258_athanasia_panagopoulou_1029284
Antonia foteini petroutsou_1020258_athanasia_panagopoulou_1029284up1020258
 
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο 2gymevosm
 
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxΤο Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxiliana stavrou
 
Σοφοκλή "Αντιγόνη"- Εισαγωγή: ερωτήσεις & απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων Ι.Ε.Π.
Σοφοκλή "Αντιγόνη"- Εισαγωγή: ερωτήσεις & απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων Ι.Ε.Π.Σοφοκλή "Αντιγόνη"- Εισαγωγή: ερωτήσεις & απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων Ι.Ε.Π.
Σοφοκλή "Αντιγόνη"- Εισαγωγή: ερωτήσεις & απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων Ι.Ε.Π.Thanos Stavropoulos
 
istoria (g dhmotikoy) bm
 istoria (g dhmotikoy) bm istoria (g dhmotikoy) bm
istoria (g dhmotikoy) bmsteliosmia
 
παρουσιαση θεων συμβολων
παρουσιαση θεων συμβολωνπαρουσιαση θεων συμβολων
παρουσιαση θεων συμβολωνapavlidou
 

Similar to Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου (20)

οι θεοί του ολύμπου
οι θεοί του ολύμπουοι θεοί του ολύμπου
οι θεοί του ολύμπου
 
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
 
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
 
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
- Aναζητώντας τους μύθους....pdf
 
ελια Aναζητώντας τους μύθους...
ελια  Aναζητώντας τους μύθους...ελια  Aναζητώντας τους μύθους...
ελια Aναζητώντας τους μύθους...
 
φύλλο και φτερό 4η ομάδα
φύλλο και φτερό 4η ομάδαφύλλο και φτερό 4η ομάδα
φύλλο και φτερό 4η ομάδα
 
το δάσος πηγή ζωής
το δάσος πηγή ζωήςτο δάσος πηγή ζωής
το δάσος πηγή ζωής
 
Μυθολογία Γ2
Μυθολογία Γ2Μυθολογία Γ2
Μυθολογία Γ2
 
οι δώδεκα θεοί του ολύμπου
οι δώδεκα θεοί του ολύμπουοι δώδεκα θεοί του ολύμπου
οι δώδεκα θεοί του ολύμπου
 
οι μούσες
οι μούσεςοι μούσες
οι μούσες
 
Δημ. Σχ. Εξοχής Θεσ/νίκης, Σχ. Έτος 2015 - 2016, Γ Τάξη, Θεατρικό οι Δώδεκα Θ...
Δημ. Σχ. Εξοχής Θεσ/νίκης, Σχ. Έτος 2015 - 2016, Γ Τάξη, Θεατρικό οι Δώδεκα Θ...Δημ. Σχ. Εξοχής Θεσ/νίκης, Σχ. Έτος 2015 - 2016, Γ Τάξη, Θεατρικό οι Δώδεκα Θ...
Δημ. Σχ. Εξοχής Θεσ/νίκης, Σχ. Έτος 2015 - 2016, Γ Τάξη, Θεατρικό οι Δώδεκα Θ...
 
Φυτά στη μυθολογία
Φυτά στη μυθολογίαΦυτά στη μυθολογία
Φυτά στη μυθολογία
 
Φυτά στη μυθολογία
Φυτά στη μυθολογίαΦυτά στη μυθολογία
Φυτά στη μυθολογία
 
Arxaioi elliniki mithoi kai symbola
Arxaioi elliniki mithoi kai symbolaArxaioi elliniki mithoi kai symbola
Arxaioi elliniki mithoi kai symbola
 
Antonia foteini petroutsou_1020258_athanasia_panagopoulou_1029284
Antonia foteini petroutsou_1020258_athanasia_panagopoulou_1029284Antonia foteini petroutsou_1020258_athanasia_panagopoulou_1029284
Antonia foteini petroutsou_1020258_athanasia_panagopoulou_1029284
 
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο
 
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxΤο Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
 
Σοφοκλή "Αντιγόνη"- Εισαγωγή: ερωτήσεις & απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων Ι.Ε.Π.
Σοφοκλή "Αντιγόνη"- Εισαγωγή: ερωτήσεις & απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων Ι.Ε.Π.Σοφοκλή "Αντιγόνη"- Εισαγωγή: ερωτήσεις & απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων Ι.Ε.Π.
Σοφοκλή "Αντιγόνη"- Εισαγωγή: ερωτήσεις & απαντήσεις Τράπεζας Θεμάτων Ι.Ε.Π.
 
istoria (g dhmotikoy) bm
 istoria (g dhmotikoy) bm istoria (g dhmotikoy) bm
istoria (g dhmotikoy) bm
 
παρουσιαση θεων συμβολων
παρουσιαση θεων συμβολωνπαρουσιαση θεων συμβολων
παρουσιαση θεων συμβολων
 

More from Efthimiou Nikos

H Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών ΌρωνH Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών ΌρωνEfthimiou Nikos
 
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 200928η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009Efthimiou Nikos
 
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012Efthimiou Nikos
 
Η πολυσημία των μαθηματικών όρων
Η πολυσημία των μαθηματικών όρωνΗ πολυσημία των μαθηματικών όρων
Η πολυσημία των μαθηματικών όρωνEfthimiou Nikos
 
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο ΠεριβάλλονΑνθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο ΠεριβάλλονEfthimiou Nikos
 
Η μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμώνΗ μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμώνEfthimiou Nikos
 
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"Efthimiou Nikos
 
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο ΣχολείοΓυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο ΣχολείοEfthimiou Nikos
 
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011Efthimiou Nikos
 
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΤα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώναEfthimiou Nikos
 
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΗ ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώναEfthimiou Nikos
 
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της ΠληροφορίαςΣτερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της ΠληροφορίαςEfthimiou Nikos
 

More from Efthimiou Nikos (13)

H Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών ΌρωνH Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
H Πολυσημία των Μαθηματικών Όρων
 
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 200928η Οκτωβρίου 1940 - 2009
28η Οκτωβρίου 1940 - 2009
 
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
Τιμώντας την επέτειο του "Όχι" - 2012
 
Η πολυσημία των μαθηματικών όρων
Η πολυσημία των μαθηματικών όρωνΗ πολυσημία των μαθηματικών όρων
Η πολυσημία των μαθηματικών όρων
 
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο ΠεριβάλλονΑνθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον
Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο Περιβάλλον
 
Η μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμώνΗ μελωδία των δρυμών
Η μελωδία των δρυμών
 
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
Πρόγραμμα E-Twinning: "Ακούω, Δημιουργώ, Επικοινωνώ"
 
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο ΣχολείοΓυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
Γυμνάσιο Λεπενούς - Αειφόρο Σχολείο
 
17 Νοέμβρη 2008
17 Νοέμβρη 200817 Νοέμβρη 2008
17 Νοέμβρη 2008
 
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
Τραγουδώντας το Έπος του '40 - 2011
 
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΤα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Τα γράμματα στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
 
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώναΗ ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
Η ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα
 
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της ΠληροφορίαςΣτερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Στερεότυπα με βάση το φύλο στην Κοινωνία της Πληροφορίας
 

Recently uploaded

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Michail Desperes
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΜαρία Διακογιώργη
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
 
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...Irini Panagiotaki
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΜαρία Διακογιώργη
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
Σχολικός εκφοβισμός
Σχολικός               εκφοβισμόςΣχολικός               εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμόςDimitra Mylonaki
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx36dimperist
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfssuser2f8893
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Areti Arvithi
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxMertxu Ovejas
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxAreti Arvithi
 
Οι στόχοι των παιδιών
Οι στόχοι των            παιδιώνΟι στόχοι των            παιδιών
Οι στόχοι των παιδιώνDimitra Mylonaki
 

Recently uploaded (20)

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
Σχέδιο Μικρο-διδασκαλίας στη Γεωγραφία.
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίεςΕπιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
Επιστολή στο Δήμαρχο και αρμόδιες υπηρεσίες
 
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας.pptx
 
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
Οδηγίες για τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή Wordwal...
 
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITYΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ECOMOBILITY
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Σχολικός εκφοβισμός
Σχολικός               εκφοβισμόςΣχολικός               εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptxΜοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
Μοσχομύρισε το σχολείο. Πασχαλινά κουλουράκια από τους μαθητές της Γ΄ τάξης.pptx
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
 
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
Παρατήρηση Κυττάρων στο Μικροσκόπιο _ παρουσίαση /Observation of cells under ...
 
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptxETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
ETIMOLOGÍA : EL NOMBRES DE LOS COLORES/ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.pptx
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docxΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ.docx
 
Οι στόχοι των παιδιών
Οι στόχοι των            παιδιώνΟι στόχοι των            παιδιών
Οι στόχοι των παιδιών
 

Τα αγριολούλουδα της ελληνικής υπαίθρου

 • 1.
 • 2. Η θϋςη τησ Ελλϊδασ ςτο ςημεύο ςυνϊντηςησ τριών ηπεύρων, ςε ςυνδυαςμό με το ανϊγλυφό τησ που περιλαμβϊνει πλόθοσ από ψηλϊ βουνϊ και εκατοντϊδεσ χιλιόμετρα ακτών, την ϋχει προικύςει με μια πλούςια χλωρύδα που πληςιϊζει τα 6000 διαφορετικϊ εύδη. Ιδιαύτερα τα βουνϊ, από τη Ροδόπη μϋχρι την Πύνδο, τον Όλυμπο, τον Παρναςςό και τον Σαώγετο καθώσ και οι τρεισ μεγϊλεσ οροςειρϋσ τησ Κρότησ, φιλοξενούν πλόθοσ ςπϊνιων και μοναδικών ειδών, που ςε ςυνδυαςμό με τισ καταπληκτικϋσ διαδρομϋσ που προςφϋρουν ορύζουν την Ελλϊδα ςαν τον βοτανικό παρϊδειςο τησ Ευρώπησ. Αν ςκεφτεύ κανεύσ την εξαιρετικό ποικιλότητα και ομορφιϊ των φυτών τησ Ελλϊδασ, μια ποικιλότητα η οπούα αντικατοπτρύζει τα χαρακτηριςτικϊ αυτού του αξιοςημεύωτου τόπου, ύςωσ δεν εύναι ϊξιο περιϋργειασ ότι βοτανολόγοι όπωσ ο Διοςκουρύδησ και ο Θεόφραςτοσ και φυςικού φιλόςοφοι, κυρύωσ ο Αριςτοτϋλησ, εςτύαςαν νωρύσ το ενδιαφϋρον τουσ ςε αυτϊ τα φυτϊ και την ονοματολογύα τουσ. ΢ημαντικϊ ιατρικώσ ανϊ τουσ αιώνεσ, τα φυτϊ εύναι βϋβαιο ότι εμπλούτιςαν τισ ζωϋσ των αρχαύων Ελλόνων και των προγόνων τουσ ακριβώσ όπωσ εμπλουτύζουν και τισ ζωϋσ όςων βιώνουν την απόλαυςη τησ παρατόρηςόσ τουσ ςόμερα.
 • 3. Σ' αγριολούλουδα τησ πατρύδα μασ εύναι για τα παιδιϊ ϋνασ κόςμοσ όμορφοσ, μαγευτικόσ αλλϊ ανεξερεύνητοσ, γιατύ δεν εύχαν ποτϋ τον χρόνο ό το κύνητρο ν' αςχοληθούν μαζύ τουσ!... Γνωρύςτε τα αγριολούλουδα και αγαπόςτε τα!... Προςτατϋψτε τη φύςη!...
 • 4. ΑΝΕΜΩΝΗ-ΑΝΕΜΟΛΟΤΛΟΤΔΟ Σο όνομα του λουλουδιού ςυνδϋεται με τον αρχαύο ερωτικό μύθο του Άδωνη και τησ Αφροδύτησ. Ο μύθοσ εύναι πολύ γνωςτόσ. Ενϋπνευςε μϊλιςτα και μεγϊλουσ ποιητϋσ όπωσ ο Οβύδιοσ και αρκετϊ αργότερα ο ΢αύξπηρ να γρϊψουν ύμνουσ ς' αυτόν τον ϋρωτα. ΢ύμφωνα με το μύθο ο Άδωνισ βγόκε για κυνόγι ςτο δϊςοσ. Εκεύ όμωσ τον παραφύλαγε ο θεόσ Άρησ ο προηγούμενοσ εραςτόσ τησ Αφροδύτησ που ζόλευε τον Άδωνη αφού η Αφροδύτη τον παρϊτηςε για τα μϊτια του ωραύου νϋου. Ο Άρησ μεταμορφώθηκε ςε ϊγριο κϊπρο, επιτϋθηκε ςτον Άδωνη και τον πλόγωςε θανϊςιμα. Η Αφροδύτη ϊκουςε τα βογκητϊ του Άδωνη και ϋςπευςε να τον βρει. Όμωσ όταν πια αργϊ. Απαρηγόρητη η Αφροδύτη πόρε ςτην αγκαλιϊ τησ το ϊψυχο ςώμα του αγαπημϋνου τησ και όπωσ λϋγεται ρϊντιςε με νϋκταρ την πληγό. Και από το μεύγμα που ϋκαναν το νϋκταρ με το αύμα ξεπόδηςε ϋνα όμορφο λουλούδι. Μόνο που η ζωό αυτού του λουλουδιού κρατϊει λύγο. Όταν ο ϊνεμοσ φυςϊει κϊνει τα μπουμπούκια του φυτού να ανθύςουν και ύςτερα ϋνα ϊλλο ανεμοφύςημα παραςϋρνει τα πϋταλα μακριϊ. Έτςι το λουλούδι αυτό ονομϊςτηκε ανεμώνη ό ανεμολούλουδο επειδό ο ϊνεμοσ βοηθϊει την ανθοφορύα του αλλϊ και την παρακμό του. ΢υμβολύζει το εφόμερο, το περαςτικό, την μοναξιϊ και την απλότητα.
 • 5. ΚΕΝΣΑΤΡΙΑ-ΦΕΙΡΩΝΙΑ΢ Λϋγεται ότι αυτό το εύδοσ λουλουδιού πόρε το όνομα του από τον ςοφό Κϋνταυρο Χεύρωνα, δϊςκαλο του Αςκληπιού του Αχιλλϋα του Ιϊςονα αλλϊ και του Απόλλωνα. Στην τιτανομαχύα ο Χεύρωνασ όταν με το μϋροσ του Ηρακλό ςτη μϊχη του εναντύον των κενταύρων. Ο Ηρακλόσ όμωσ τον πλόγωςε κατϊ λϊθοσ ςτο πόδι με ϋνα βϋλοσ ποτιςμϋνο ςτο δηλητόριο τησ Λερναύασ Ύδρασ. Ο Χεύρωνασ τότε χρηςιμοπούηςε το φυτό τησ κενταύριασ ςαν βότανο για να γιατρϋψει την πληγό του.
 • 6. ΚΡΟΚΟ΢-ΖΑΥΟΡΑ Ο Κρόκοσ όταν φύλοσ του θεού Ερμό. Μια μϋρα και ενώ οι δύο φύλοι ϋπαιζαν, ο Ερμόσ χτύπηςε κατϊ λϊθοσ τον Κρόκο ςτο κεφϊλι και τον ςκότωςε. Στον τόπο του ςυμβϊντοσ φύτρωςε ϋνα λουλούδι. Τρεισ ςταγόνεσ από το αύμα του ϊτυχου νϋου που ϋπεςαν ςτο κϋντρο του λουλουδιού ϋδωςαν τα ςτύγματα του φυτού που από τότε πόρε το όνομα κρόκοσ. Σύμφωνα με μια ϊλλη εκδοχό ο Κρόκοσ όταν ϋνασ νεαρόσ, που εξαιτύασ ενόσ ϊτυχου ϋρωτα για τη Νύμφη Σμύλακα μεταμορφώθηκε ςτο ομώνυμο φυτό. Ταυτόχρονα η Σμύλαξ ϋγινε το ομώνυμο αναρριχητικό φυτό(Σμύλαξ Αςπύρα-Ουρβιϊ).
 • 7. ΙΡΙ΢-ΙΡΙΔΑ Το λουλούδι Ίρισ πόρε το όνομα του από την αρχαύα θεϊ Ίριδα, που προςωποποιούςε το ουρϊνιο τόξο και ενεργούςε ωσ ςύνδεςμοσ μεταξύ ουρανού και γησ.Την απεικόνιζαν με χρωματιςτό χιτώνα και μεγϊλα φτερϊ. Σύμφωνα με μια ϊλλη εκδοχό, η Ίρισ ςυνόδευε τισ ψυχϋσ ςτον τόπο ανϊπαυςησ, χρηςιμοποιώντασ ωσ μονοπϊτι το ουρϊνιο τόξο. Λϋγεται ότι οι μωβ ύριδεσ ϋχουν φυτευτεύ πϊνω από τουσ τϊφουσ των γυναικών για να καλϋςουν την θεϊ Ίριδα να τισ καθοδηγόςει ςτο ταξύδι τουσ προσ τον ουρανό. Η λϋξη ύρισ ςημαύνει "μϊτι του ουρανού". Ήταν το όνομα πού δόθηκε ςτη θεϊ , ςτο λουλούδι και ςτην κόρη των ματιών μασ. Αυτό ςημαύνει ότι καθϋνασ από μασ κουβαλϊει μαζύ του ϋνα κομμϊτι ουρανού. Η κοινό ονομαςύα τησ ύριδασ εύναι κρύνοσ και για τα λευκϊ κρινϊκια του αγρού υπϊρχει μια εκδοχό για τη δημιουργύα τουσ. Όταν ο Ιηςούσ ανϋβαινε ςτο Γολγοθϊ, η Παναγύα ϋκλαιγε ακολουθώντασ τον. Καθώσ τα δϊκρυϊ τησ ϋςταζαν, φύτρωναν μικρϊ κϊταςπρα λουλούδια, ςαν αςτερϊκια του ουρανού. Τα κρινϊκια τα βρύςκουμε κϊθε ϊνοιξη και τα ονομϊζουμε και δϊκρυα τησ Παναγιϊσ .
 • 8. ΑΛΘΑΙΑ-ΔΕΝΣΡΟΜΟΛΟΦΑ Ο μύθοσ που ακολουθεύ δεν ϋχει καμιϊ ςύνδεςη με το φυτό Αλθαύα εκτόσ του ονόματοσ. Η Αλθαύα όταν γυναύκα του Οινϋα, του βαςιλιϊ τησ Καλυδώνασ και μητϋρα τησ Δηιϊνειρασ και του Μελϋαγρου. Όταν ο γιοσ τησ ϋγινε εφτϊ ημερών, οι Μούρεσ οι θεϋσ του πεπρωμϋνου, όρθαν την βρόκαν και τησ εύπαν πωσ το παιδύ τησ θα πϋθαινε, αν ο δαυλόσ που ϋκαιγε τότε επϊνω ςτην εςτύα καιγόταν ολόκληροσ. Αμϋςωσ η Αλθαύα πόρε το δαυλό, τον ϋςβηςε και τον ϋκρυψε μϋςα ςε μια καςϋλα. Ο Μελϋαγροσ μεγϊλωςε και ϋγινε διϊςημοσ όρωασ. Στη διϊρκεια όμωσ του κυνηγιού του κϊπρου τησ Καλυδώνασ Ο Μελϋαγροσ ςκότωςε κατϊ τύχη τουσ θεύουσ του τα αδϋρφια τησ Αλθαύασ. Εκεύνη γεμϊτη οργό ϋριξε τότε ςτη φωτιϊ το δαυλό, από τον οπούο κρεμόταν η ζωό του γιου τησ. Ο Μελϋαγροσ πϋθανε αμϋςωσ. Η Αλθαύα από απελπιςύα κρεμϊςτηκε.
 • 9. ΑΜΑΡΤΛΛΙ΢ O θρύλοσ λϋει πωσ η Aμαρυλλύσ - το εκπληκτικό κόκκινο λουλούδι - ξεκύνηςε ωσ μια ντροπαλό, δειλό νύμφη. Η Αμαρυλλύσ όταν ερωτευμϋνη με τον Aλτϋο, ϋναν βοςκό με τη δύναμη του Ηρακλό και την ομορφιϊ του Απόλλωνα, αλλϊ η αγϊπη τησ όταν μονομερόσ. Ελπύζοντασ ότι θα μπορούςε να τον κερδύςει επιθύμηςε ϋνα λουλούδι τόςο μοναδικό που δεν εύχε υπϊρξει ποτϋ ςτον κόςμο. Η αμαρυλλύσ ϋχει ϋρθει να ςυμβολύςει την υπερηφϊνεια, την αποφαςιςτικότητα και την λαμπερό ομορφιϊ.
 • 10. ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ Ο αςφόδελοσ όταν ϋμβλημα του θεού Διονύςου. Οι αρχαύοι τον εύχαν ςαν ςύμβολο πϋνθουσ γιατύ πύςτευαν ότι οι ψυχϋσ τρϋφονταν από τουσ κονδύλουσ του φυτού. Έλεγαν ακόμη ότι οι ψυχϋσ κατοικούςαν ςτον "Αςφόδελο Λειμώνα". Τα λουλούδια του όταν πρότυπο ληςμονιϊσ.
 • 11. Νϊρκιςςοσ-Μανουςϊκι Κϊποτε, ςτην αρχαύα Ελλϊδα, ζούςε ϋνασ όμορφοσ νϋοσ που τον ϋλεγαν Νϊρκιςςο. Έλεγαν όταν γιοσ τησ Νύμφησ Λειριώπησ και του ποταμού Κηφιςού. Η μητϋρα του ζότηςε ϋνα χρηςμό από τον μϊντη Τειρεςύα για τη ζωό του κι αυτόσ προφότευςε ότι θα ζούςε πολλϊ χρόνια, αρκεύ να μη γνώριζε τον εαυτό του. Ο Νϊρκιςςοσ αποφϊςιςε να δει την αντανϊκλαςό του ςτα νερϊ μιασ πηγόσ. Γοητεύτηκε τόςο από την ομορφιϊ του πού ϋμεινε εκεύ ακύνητοσ θαυμϊζοντασ τον εαυτό του μϋχρι που μαρϊζωςε και πϋθανε ςτισ όχθεσ τησ πηγόσ.Ένασ ϊλλοσ μύθοσ αναφϋρει ότι μια μϋρα ο Νϊρκιςςοσ κϊθιςε ςτισ όχθεσ ενόσ ποταμού και εύδε ϋναν όμορφο νϋο να του χαμογελϊει. Από εκεύνη τη ςτιγμό τον ερωτεύτηκε χωρύσ να καταλϊβει ότι όταν ο ύδιοσ που καθρεφτιζόταν ςτο νερό. Κϊποια ςτιγμό, ςτην προςπϊθειϊ του να πιϊςει τον ύδιο του τον εαυτό, ϋπεςε μϋςα ςτο ποτϊμι και πνύγηκε.
 • 12. ΥΑΚΙΝΘΟΣ - ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ Ζούςε κϊποτε ςτη Σπϊρτη ϋνα όμορφο παλικϊρι που τον ϋλεγαν Υϊκινθο. Ήταν τόςο όμορφοσ που τον αγαπούςαν και τον λϊτρευαν Θεού και ϊνθρωποι. Ο ύδιοσ ο Απόλλωνασ τον ερωτεύτηκε και περνούςαν πολύ χρόνο μαζύ. Μια μϋρα ο Απόλλωνασ κι ο Υϊκινθοσ μπόκαν ςτο ςτϊδιο τησ πόλησ μαζύ για να αγωνιςτούν ςτη διςκοβολύα. Όμωσ, ϋνασ ϊλλοσ θεόσ παρακολουθούςε τη ςκηνό από ψηλϊ αθϋατοσ. Ήταν ο Ζϋφυροσ. Πριν από τον Απόλλωνα εύχε φιλύεσ με τον Υϊκινθο και τώρα που το παλικϊρι εύχε ςταματόςει να κϊνει παρϋα μαζύ του, αυτόσ εύχε θυμώςει. Την ημϋρα εκεύνη κατϋςτρωςε ϋνα ςχϋδιο και αποφϊςιςε να πραγματοποιόςει την εκδύκηςό του. Σε μια ςτιγμό, καθώσ ο Απόλλωνασ πόρε μερικϋσ ςτροφϋσ και τύναξε το δύςκο, ο Ζϋφυροσ μπόκε ςτη μϋςη, φύςηξε δυνατϊ και ο δύςκοσ ϊλλαξε πορεύα. Χτύπηςε πϊνω ςε ϋνα βρϊχο και μετϊ χτύπηςε με δύναμη τον ανύποπτο Υϊκινθο ςτο κεφϊλι. Ο ϊτυχοσ νϋοσ ϋπεςε αμϋςωσ νεκρόσ. Για να μη διεκδικόςει ο Άδησ το νεκρό παλικϊρι, ο Απόλλωνασ ευλόγηςε το αύμα του Υϊκινθου που πότιςε τη χλοώςμϋνη γη και μεταμόρφωςε την ψυχό του ςε ϋνα μυρωδϊτο ϊςπρο λουλούδι, που φυτρώνει κϊθε ϊνοιξη και πεθαύνει κϊθε καλοκαύρι.
 • 13. ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ-ΑΔΩΝΙ΢- ΑΓΡΙΟΠΑΠΑΡΟΤΝΑ Η παπαρούνα ςυμβόλιζε με την παρουςύα τησ ςαν παρϊςιτο των ςιτηρών την θεϊ Δόμητρα. Στισ πομπϋσ ςτα Ελευςύνια Μυςτόρια ςτόλιζαν τα αγϊλματα τησ θεϊσ με ϊνθη παπαρούνασ. Οι αρχαύοι γνώριζαν καλϊ τισ υπνωτικϋσ και ναρκωτικϋσ ιδιότητεσ του φυτού. Οι γιού του Άδη Ύπνοσ και Θϊνατοσ κρατούςαν παπαρούνεσ ςτα χϋρια τουσ. Θα όταν παρϊληψη αν δεν αναφϋραμε ότι υπϊρχει και λουλούδι με το όνομα Άδωνισ το οπούο μϊλιςτα ϋχει και φαρμακευτικϋσ ιδιότητεσ. Εύναι πϊντωσ προφανϋσ ότι το λουλούδι που αναφϋρει ο μύθοσ εύναι η γνωςτό ςε όλουσ μασ παπαρούνα των λιβαδιών με το υπϋροχο κόκκινο χρώμα (Το αύμα του Άδωνι).
 • 14. ΑΦΙΛΛΕΑ-ΦΙΛΙΟΛΟΤΛΟΤΔΟ Πόρε το όνομϊ τησ από τον ομηρικό όρωα Αχιλλϋα, ο οπούοσ όπωσ λϋγεται ϋδινε αυτό το φυτό ςτουσ ςτρατιώτεσ του, τουσ θρυλικούσ Μυρμιδόνεσ για να τουσ βοηθόςει να ςταματόςουν το αύμα που ϋτρεχε από τισ πληγϋσ τουσ κατϊ τη διϊρκεια του Τρωικού πολϋμου. Νεότερεσ δοκιμϋσ ςτο φυτό απϋδειξαν ότι περιϋχει χημικϊ ςυςτατικϊ που το κϊνουν χρόςιμο ωσ αιμοςτατικό.
 • 15. ΕΛΛΕΒΟΡΟ΢-ΣΟ ΡΟΔΟ ΣΩΝ ΦΡΙ΢ΣΟΤΓΕΝΝΩΝ. Στην ελληνικό μυθολογύα ο Μελϊμπουσ ο μεγϊλοσ μϊντησ και θεραπευτόσ χρηςιμοπούηςε αυτό το φυτό ςαν βότανο για να θεραπεύςει την τρϋλα των θυγατϋρων του βαςιλιϊ του Άργουσ Πρόετου, όπωσ και ϊλλων γυναικών, που εύχαν χϊςει τα μυαλϊ τουσ και περιπλανιόνταν ςκορπιςμϋνεσ ανϊμεςα ςτα βουνϊ και ςτην ϋρημο τησ Τύρινθασ νομύζοντασ ότι εύναι αγελϊδεσ. Ο Μελϊμπουσ και ο αδερφόσ του ο Βύασ κϋρδιςαν μια περιουςύα (τα δύο τρύτα από το βαςύλειο του βαςιλιϊ Πρόετου) αφού παντρεύτηκαν τισ θεραπευμϋνεσ πριγκύπιςςεσ.
 • 16. ΠΑΙΩΝΙΑ-ΥΤΣΟ ΣΗ΢ ΘΕΡΑΠΕΙΑ΢ Πιςτεύεται ότι η παιώνια πόρε το όνομα τησ από τον Παύωνα ό Παιϊνα που φαύνεται ότι όταν μια θεότητα τησ θεραπεύασ αφού εύχε θεραπεύςει τον Άδη και τον Άρη από τραύματα. Ο μύθοσ που ϋχει ςχϋςη με το λουλούδι λϋει πωσ ο Παύων όταν μαθητόσ του Αςκληπιού, του θεού τησ υγεύασ και τησ ιατρικόσ. Κϊποτε, η Λητώ (μητϋρα του Απόλλωνα και θεϊ τησ γονιμότητασ), του δύδαξε πωσ να αποκτόςει μια μαγικό ρύζα που φύτρωνε ςτον Όλυμπο η οπούα απϊλυνε τον πόνο των γυναικών κατϊ τον τοκετό. Ο Αςκληπιόσ ζόλεψε και αποπειρϊθηκε να ςκοτώςει το μαθητό του. Ο Δύασ ϋςωςε τον Παύωνα από την οργό του Αςκληπιού μεταμορφώνοντϊσ τον ςτο λουλούδι τησ παιώνιασ. Πϊντωσ οι ςπόροι τησ παιώνιασ χρηςιμοποιούνταν για τισ ϋγκυεσ γυναύκεσ ςτην αρχαιότητα.
 • 17. «Θαυμαςτϊ τα ϋργα ςου Θεϋ μου» Καμπανούλα Με το «βλϋμμα» να ατενύζεισ τον κόςμο από ψηλϊ Με τισ ρύζεσ μετϋωρεσ ςτο κενό «ορθώνεισ » το περόφανο ανϊςτημα ςου ΢κορπύζοντασ το ϊρωμα ςου Φρόνια και χρόνια ςτη ύδια ςπιθαμό από χώμα Επεκτεύνεισ τισ ρύζεσ ςου ςτο ϊπειρο.
 • 23. ΢ε βρόκα ςτου χωραφιού τη ϊκρια ΢ε μύριςα ςτη κϊψα του Καλοκαιριού ΢ε ϊγγιξα με προςοχό … και δεν ςε πϊτηςα. Ερμοδϊκτυλοσ ο κονδυλόριζοσ
 • 24.
 • 25.
 • 26. Να μϊθεισ να αναγνωρύζεισ τα αγριολούλουδα, τα πουλιϊ και τα δϋντρα του τόπου ςου.
 • 27. ούτοσ ο τόποσ εύν' ϋνασ μύθοσ από χρώμα και φωσ ϋνασ μύθοσ κρυφόσ με τον κόςμο του όλιου δεμϋνοσ. Καθ' αυγό ξεκινϊ ν'ανταμώςει ξανϊ το δικό του αθϊνατο γϋνοσ.
 • 28. Σο χρώμα ςου Οι γραμμϋσ ςου Σο Άρωμα ςου … Τποδηλούν τα Άχραντα των Αχρϊντων τα μυςτόρια μικρό μου λουλουδϊκι.