Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inuaki

1,474 views

Published on

 • Be the first to comment

Inuaki

 1. 1. nalazimo genetsku liniju i to najslabiju kariku - to sveIspovijest jednog vanzemaljskog bića činimo sa namerom, da sakrijemo od sebe sopstveni neuspeh, da se ne sukobimo sa nečim neprijatnim,ARYANA HAVAH da prevarimo sami sebe. Meñutim, uvek je u dubini duše prikriven lažni indentitet, onaj koji je sa svimInuaki, reptil koji živi u meni upoznat, koji se nikada ne otkriva, ne pokazuje se pred svetom, krivac, koji čak ne isplivava ni na nivoPotresna ispovijest o prošlosti, sadašnjosti i svesnosti.budućnosti Zemlje Sa ovim se borimo svakodnevno. Ima kada uspemo da pobedimo, ima kada gubimo, ili se ne dešava ništa, ali ono što sigurno mogu da kažem je činjenica, da posle terapijskog razgovora izmeñu dece i roditelja dolazi do jedne tanke veze, jedne svetle niti koja ih povezuje, koja od svake lepe reči, od svake pročitane bajke ili od večernjeg poljupca ili zagrljaja postaje sve deblja i stalno raste. Da se vratimo našem dogañaju. Sećam se da je biloOriginalni naslov: Inuaki, reptilianul din mine oblačno letnje jutro. Bila je jaka zapara, da sede Havah, Aryana ugušiš. Odlučila sam da otvorim prozor sa nameromOrfeu 2000, Bukarest, 2009 da svež vazduh potisne onaj tihi, neprijatan i potmuli osećaj. Nisam se osećala dobro u sopstvenoj koži.Prevod Seleši Laslo maš. ing. Osećala sam pritisak oko solarnog pleksusa (4 prsta ispod pupka prim. prev.) Znala sam da je ovajPredgovor spisateljice pritisak moj unutrašnji signal za opasnost, znak kojiPre svega želela bih da Vam kažem nekoliko reči o mi javlja da će se desiti nešto što mi baš neće prijati.sebi. Nisam laka osoba, naprotiv, jedna sam od onih Iz sveg srca sam se nadala da je ova uzbuna lažna,ljudi, koji istražuju, kritikuju i svoju logiku ne jer sam znala da će jedan novi dečak doći nazasnivaju uvek na naučnim činjenicama, već više na terapiju.svojim doživljajima i sopstvenim iskustvima. Ne U zakazano vreme stiže u ordinaciju sa svojommogu za sebe da kažem da sam početnik u majkom.paranormalnim pojavama, jer još kao dete primam Potomak, jedno čarobno biće, sa nebeskoplavimkomunikacije i poruke, ali isključivo zbog struke, prvo očima, sa kuštravom kosom boje kestena, u neposmatram nedostatke sagovornika i tek onda potpuno novim farmerkama i u jednoj žutoj majici sanjegove sposobnosti. natpisom: Love me. (voli me prim.prev.)Moram da Vam kažem da sam psiholog i uglavnom Pomislim, kako bi bilo dobro, kada bi na odećiradim sa decom. Deca svih doba kao i socijalnog svakog deteta pisalo, voli me. Na taj način se valjdaporekla dolaze kod mene. Imam takvu decu, čije to ne bi zaboravilo. Dugo me je posmatrao, dok seroditelje bi trebalo obučavati i takvu decu koja imaju odlučno nije smestio u fotelju. Znala sam, jer samozbiljne probleme socijalizacije. Neka od njih pročitala u bolesničkom kartonu, da se zove Davidpovlače se u sebe (introvertna) dok druga pokazuju (što nije njegovo stvarno ime) i da ima 7 godina.veoma bogato iskustvo, ali sva su ona duhovna bića Obično posle odreñenog vremenskog periodakoja se trude da udovolje ljudskim zahtevima i prilagoñavanja, kada osetim da mogu dapokušavaju da se usaglase sa frekvencijom planete, komuniciram sa detetom, zamolim roditelje dada se usaglase sa društvom i da postanu članovi tog sačekaju u čekaonici, ali na moje iznenañenje Daviddruštva. zamoli Majku da napusti ordinaciju.Uvek tvrdim, da je potrebna jedna škola za odrasle, Postala sam nervozna od reakcije, jer nisamkoja bi bila obavezna da izazove duh da se pojavi u pomenula ništa slično i pokušavam da otkrijemovom svetu. Nepotrebno je decu stalno obasipati uzrok. Saznala sam od njega, da ga je majka dovelapoklonima i raznim materijalnim dobrima, jer ona jer stalno čuje neki glas: "kao da mu se neko obraćaimaju potrebe za ljubavlju, brigom i pažnjom. telefonom", koji govori, hteo ili ne, stalno odgovaraMeñutim, mi zbog nedostatka vremena ili zato što na pitanja, koji mu pomaže kako da prevaziñe raznesmo suviše stresni, umorni smo, odbacujemo ih od nivoe, u kojima uvek dobija ispravan predlog.sebe, šaljemo ih u njihove sobe da se igraju, ili što je Zamolila sam ga da kaže kako se zove taj glas. Najoš gore: poveravamo ih drugima, da se oni bave to je odgovorio Aghton, i kaže da je iz jedne drugenjima, njihovim potrebama, brigom, učenjem i konstelacije ( zvezdani sistem prim prev.) odakle je ikasnije se pitamo, na koga liči ovo dete, što je tako on sam stigao kroz reinkarnaciju. Ostaće u vezi sanasilno ili plašljivo, od koga je nasledilo ovu njim sve vreme dok je tu na zemlji. Upitala samnemilosrdnost ili ovaj način razgovora? Unutar koliko dugo će ostati sa nama, odgovorio je: " akoporodice stalno istražujemo neku sličnost - i uvek računamo u sadašnjem vremenu, otprilike 200 1
 2. 2. godina, ali ubrzo ćemo drugačije računati vreme A: Na početku si rekao da dolaziš sa druge planete,kaže mi i zato ne zna dokle će ostati." preko reinkarnacije. Da li znaš kako se zoveSkoro dva sata smo razgovarali i iznenadila sam se planeta?koliko su mu odgovori zreli i temeljni. Kroz razgovor D: Zove se Inuak i blizu je Oriona.sam ustanovila, da neke odgovore daje "telefon u A: I stanovnici se isto zovu, Inuak?njegovoj glavi". D: Ne, zovu se Inuaki.Pre nego što je napustio prostoriju, okrenuo se A: Dakle ti si Inuaki?prema meni i rekao:"da juče kada je saznao od D: Bio sam Inuaki , sada sam Zemljanin.majke da treba da doñe ovde, Aghton je rekao A: Kakva ti je bivša planeta?njemu, da preda poruku psihologu, da je zamoli, da D: Lepša je od Zemlje.o svemu što budu razgovarali, napiše knjigu, bez A: Jel isto tako izgleda?obzira da li će joj se svideti ili ne to što kaže. D: Skoro. Ima vode na njoj, planine, ravnice, ali jeIstovremeno, neka poveruje da je sve stvarno i da rastinje drugačije. Drveće ima uglavnom isti oblikne žali za vazom koju je jutros razbila dok je otvarala ,sličnu boju kao srebro na zemlji, samo je maloprozor". svetlije.Možete zamisliti kakva panika me je u tom trenutku A:Imate li godišnja doba?uhvatila, jer sam bila sama i jedino sam ja znala za D: Da, ali nisu takva kao na zemlji. Tamo nikada nijetaj dogañaj! zima, ne postoji sneg. Samo kiša. Lišće ne opada saToga trenutka sam dobila povratnu informaciju da je drveća. Nema ni vrućine, kao što je tu leti.sve stvarnost što sam doživela. Osećala sam se kao A: Imate li mora i okeane?da se jedan ogroman talas izdigao ispred mojih D: Da, mora nazivamo avata, dok okeane surim.očiju. Tada se realizovalo u meni, da moje zamisli, Imamo i ribe, samo im je boja drugačija. U stvari sveod kojih sam pošla, mada su bile potkrepljene je drugačije boje.iskustvom iz moje struke, su jedan skizofreničan A:Kakva im je boja?ezoteričan doživljaj, ili su rezultat takve vrste D: Drugačija, ne znam kako da kažem, boje su istihkomunikacije, koja izvire iz drugih lica koja smatramo nijansi, samo su malo svetlije. Crvena nije tako jarkavišim od sebe, da smo drugačiji od okoline, da je ta kao ovde, kao da je crveno-bela.misao, da je to sve bez osnove. A:Ružičasta?Tako sam stigla do uloge spisateljke. Pokušavam D:Ne, manje je crvena, kao da je dodato malo belenaravno na osnovu njegovih uputstava, da sakupim boje.sve važne poruke. Vratiću vam isto tako, kako su A: Kakvi su Inuaki , jesu li ljudskog oblika?one dospele do mene, bez da pokušam nešto da D: Ne, Inuaki su jako slični gušterima ali i ljudskimdoteram, ispravim, želela sam da održim izvornu bićima.čistotu i istinitost. A: Dakle gmizavci su?Unapred sam zahvalna, što ste posvetili vreme za D: Ne, nisu gmizavci, oni su Inuaki.čitanje ove knjige. Neki od vas će misliti da su to A: Možeš li da opišeš kako izgleda jedan?gluposti, dok će drugi to razumeti. Od prvih tražim D: Visoki su kao tvoja polica za knjige (oko 2m) stojeoproštaj, dok drugima želim da pronañu sopstveni na dve noge, imaju dve ruke, kao i mi samo sa triput i neka postanu svesni zašto su tu. prsta. Slično hodaju, razlika je samo u tome što imaju debeo i moćan rep. Koža im je bela dok su imI. oči ljubičasto zlatne. Govore kao mi.Već kod drugog susreta smo se ovo dete i ja malo A: Šta podrazumevaš pod tim: kao mi?zbližili. Činilo mi se, kao da se već dugo poznajemo. D: Telepatski, kažu nešto u mislima i ostali toŠta više stvorio se jedan odnos koji je bio veoma razumeju.blizak i tesan, što osećaju samo stari drugari. A: To je poruka, kao što i ti dobijaš?Upitala sam ga, kako bi mu više odgovaralo, da mu D: Da, naravno.postavljam pitanja ili da mu dozvolim da on priča. A: Imaju li zube?Posle malo razmišljanja odgovorio mi je. Da bi voleo D: Dada ga ja pitam. A: Čime se hrane ovi Inuaki? D: Jedu kao i mi, ali ne i meso. Hrane se kaoAryana: Kako se zoveš ovde na zemlji? vegetarijanci kod nas, zelenišem i voćem, kao iDavid: David semenkama.A: Imaš i drugo ime? A: Ove biljke se gaje na sličan način kao kod nas?D:Sada nemam. Imao sam bezbroj imena, ali sada D: Slično, ali ne traje tako dugo.imam samo ovo. A: Kako to misliš?A: Kako bi voleo da te zovem? D: Kada zasadiš seme u zemlju, dodaš malo vode iD: David. pomisliš koliko brzo treba da da rezultate i desiće seA: Zašto? kada si ti odredio.D: Jer je to moje trenutno ime. 2
 3. 3. A: Ako želim da imam jabuku sutra, mogu da je koje su magneti raznog polariteta, koji stvaraju jednouberem sa drveta? energetsko polje, koje se na zemlji naziva Merkaba.D: Ne baš tako brzo. Najkraće vreme je : dva okreta. Snagom misli aktiviraju se dva tetraedra, na čijojA: Kakva okreta? sredini su magneti. Polja magneta primaju tetraedri,D: Okret planete koji je jednak sa vaših 5 dana. koji zatim počinju da se okreću, stvaraju takvo poljeD: Da, ako nisi razmišljao na vreme, tada možeš da snage, koje omogućava da se prevozno sredstvozatražiš od bilo koga da ti da hranu. Svako je kreće. Promenom polariteta vozilo se može podizati iraspoložen da ti pomogne, ali to se ne dešava baš spuštati, dok se sa promenom ugla menja kretanječesto. levo ili desno. To se postiže nekim šlemom koji seA: I kako se dešava ovo čudo? Kako uspevaju Inuaki stavlja na glavu i u neposrednoj vezi je sa srcemda dobiju sve što požele? Jeli planeta odgovorna za prevoznog sredstva.to? A: Na neki način, upravlja se i kreće snagom misli?D: U nekom smislu da. Tamo je tlo malo drugačije D: Da pomoću misli, ali bez magneta to ne binego što je tu. U svakom slučaju jako je čisto. Ali funkcionisalo.nemoj misliti da je to dovoljno. Namera je važna. A: Od čega su izgrañeni brodovi?Zamoliš Matrix i stvar se ostvaruje, ako imaš potrebe D: Od neke vrste metala, koji postoji i tu na zemlji.za tim. Oni samo to mole za čim imaju potrebe. Ništa To je u stvari legura pet metala. Ovu mešavinuviše od toga. Sve je sveže, nema smisla da hranu prave nekim svetlosnim zracima. Ovi zraci sedržiš u zamrzivaču, kada možeš bilo kada da je stvaraju pomoću velikih kristala.ubereš. Nema smisla ni to, da tražiš više nego što ti A: Ima li svako takav brod?je potrebno, jer i to znači gubitak i to se Matrixu ne D: Samo tada kada ima potrebe za tim.sviña. A: Kada uzmeš brod, jel on onda tvoje vlasništvo?A: Kakav je postupak? Zakopaš seme i zamoliš da D: Ne, brodovi su svačiji. Kada više nemaš potrebeiznikne? za njim vratiš ga na mesto odakle si uzeo. NemaD: Nekako tako. Zakopaš seme u zemlju, poliješ ga nikakvog smisla zadržavati ga, jer svako može da gavodom, ozračiš svetlošću i ljubavlju, i pomisliš, da se uzme kad god mu zatreba.poveže sa uopštenim Matrixom od kojeg dobije A: Da li se za to plaća, postoji li uopšte novac kaopotrebne informacije za razvoj za toliko dana koliko platežno sredstvo?si ti odredio. Tada se unutrašnjost ispuni svetlošću iz D: Ne, tamo nema novca, jer nemaš šta da radiš sakoje iznikne jedna tanka nit, koja se povezuje sa njim. Svako radi onda kada treba, kada pomažeMatrixom i tako započinje proces. nekome. Jer kada zamole imaju sve što im jeA: Kada oberete voće i povrće, šta se dešava sa potrebno.ostalim delovima biljke? A: Imate li voñe?D: Ona dalje živi, ali sledeći plodovi voća i zeleniša D: Da, postoje u nekom obliku. Posle svake 260-tesluže samo kao seme ili je jednostavno puste da se rotacije planete menja se voña i dvanaest članovaosuši i zatim je zamole da se brzo raspadne na one veća. To liči na vaše izbore ovde, ali niko ne možeelemente iz koje je i stvorena, kako bi na planeti biti izabran nikada više, sve dok svaki stanovnik neostala ravnoteža. bude voña. Koga smo jednom izabrali taj nikad višeA: Kako da razumem da kod vas nema ñubreta? ne može biti biran. Nikako ne možeš ponovo daD: Ne baš. Oni nemaju ñubreta, jer nemaju materijal postaneš voña dok nemaš bar 5200 rotacija planete.za pakovanje i druga pomoćna sredstva. Ako treba A: Mislim da je to dobra stvar!nešto da bace, odnesu to na odreñeno mesto, gde D: Da, jer svako je optimista i spreman na žrtvovanjeInuaki pomažu da se rastvori na elementarne i kada želiš da sve bude dobro, naravno to se idelove.Zato kod nas nema ñubreta na gomili ili ostvaruje.razbacanih stvari. A: Imate li vi dece?A: Dobro, ali ako neko ne odnese na odreñeno D: Da, ali sistem je sasvim drugačiji. Kada se utvrdimesto to što želi da baci, ako ga jednostavno izbaci da ima potrebe za novim naraštajem, traže se takvi,na put? koji žele da imaju dece i oni će zatim začetiD: Što bi učinio tako nešto? Ja još nisam čuo da je naslednika, koji odrasta na specijalnom mestu, kojeto neko učinio. To je nelogično. je optimalno zamišljeno, da bi razvoj deteta bioA: Imate li vi automobile i druga prevozna sredstva? savršen. To je kao jedan dečiji dom, sa tomD: Da, ali su jedne vrste. Van planeta saobraćamo razlikom, što im je tu sve obezbeñeno. Nauče istorijuletećim tanjirima, kako ih čovečanstvo naziva. Na planete, ponašanje, meditaciju, telepatiju, gajenjeInuaki koristimo iste tipove vozila, samo su mnogo biljaka, tehniku i mnogo toga. Profesori su uvekmanja. najiskusniji, najstariji Inuaki. Deca mogu da se nañuA: Kakvo gorivo se upotrebljava? sa roditeljima kada god požele kao i obratno. Jer suD: Nema goriva. To su kao stalno pokretna vozila. stalno u telepatskoj vezi, tako da odvojenost neFunkcionišu do beskraja, bez pogonskog goriva. stvara probleme. Tamo razdaljine ne predstavljajuSadrže neke ploče smeštene jedna iznad druge, problem. 3
 4. 4. A: Naslednici se rañaju živi ili se izlegu iz jaja? D: Ne znam tačno kako, jer nikada nisam to radio.D: Živi, ali u stvarnosti se ne rañaju, jer se kao Tako sam razumeo, da se javljaju neke slike, koje tiembrioni začinju i razvijaju na specijalnom mestu. pokazuju šta treba da radiš.Roditelji odlaze na to mesto i ostavljaju svoj materijal A: I pridržavaju se toga?za oplodnju, koji se zatim razvija pod nadzorom. D: Naravno!Zato se oni nikada ne razbole, ne postoji nikakav A: Dobro, ali ako neko kaže, da on ne želi to, on bigenetski poremećaj. nešto drugo da uradi jer nije zadovoljan odgovorom!A: Da li potomci nasledjuju kuće, vrednosti, da li D: Ne može. Kako da ne uradi to što je video?stvari mogu da se naslede? Svako se pridržava pravila.D: Ako želiš, ali to nema smisla, svako ko je postao A: Dobro, ali predpostavimo da neće, jer je onodraslo biće, dobija pomoć da stvori sve što mu je odlučio da ubije taj entitet, koji mu je pričinio štetu.potrebno. Nema potrebe da dobiješ nešto od D: Smeje se naglas. To je nemoguće. Ubiti nekoga,nekoga, ako ti možeš da dobiješ sve što poželiš. to je kao da ubiješ sebe. Jer ubistvo stvaraA: Dobro, ali ako imaš porodični nakit? Postoji li pretumbacije u Matrixu, okreće se i vraća tebi. Takouopšte tako nešto? nešto se nije desilo još od pamtiveka. Možda je uD: Ne, to je nepotrebno. Imamo i mi zlato, ali se to dalekoj prošlosti postojalo tako nešto, ali sada jekoristi za izgradnju brodova i za pravljenje raznih nemoguće, oni su to davno prevazišli. Ne znam kakolegura. Nema nikakvog smisla da stavljaš zlato ili da ti objasnim, ali oni ne znaju da učine zlo. Neneki drugi metal na sebe, jer to izaziva poremećaj poznaju te stvari. Jednostavno ne postoji tako nešto.energetskog polja. Sećam se, kada sam saznao, da postoje takve misli,A: Kod nas se to visoko ceni. to mi se učinilo kao aberacija. (zabluda prim. prev.)D: Da, jer je to kod vas statusno pitanje, neka vrsta A: Ali su postojale?društvenog položaja, dok kod nas ne možeš biti D: Da, ali jako davno. Učili smo o tim stvarima, ali tonešto drugo nego što si, jer svi znaju ko stoji danas ne postoji.nasuprot tebe, šta znaš da radiš i za šta si A: Možeš to da mi prevedeš na zemaljske godine?sposoban. D: (Posle malog razmišljanja) Možda oko 500.000A: Jesam li dobro razumela, svi ste na istom nivou? godina.D: Ne, jer su iskustva različita, i tamo postoje Inuaki A: Dakle vi već 500.000 godina živite u savršenojkoji raspolažu različitim sposobnostima, simbiozi? (zajednički život prim.prev.)nadarenošću. Neki se razumeju u grañevinarstvo, D: Ne, manje, ali u početku je bilo teško, dok sedrugi u biljke, dok su neki učitelji. To ne znači da nismo rastali.ostali ne poznaju ove poslove. Tamo se sve mora A: Od čega ste se rastali?naučiti i kada si dobio sve informacije tada se D: Da nastavimo razgovor sledećom prilikom.odlučuješ za šta si zainteresovan i sposoban. A: Dobro.A: Da li se život odvija u parovima? Bračni drugovi? Oprostila sam se od Davida i pokušavam daRazličiti polovi? razumem to što mi je rekao. Vraćajući se, shvatam,D: Da, postoje različiti polovi, koji mogu da žive u da sam trebala da mu postavljam druga pitanja. Saparovima ali ne tako kao ovde. Tamo te ništa ne mnogo više informacija, tačnije sročena, meñutimobavezuje da ostaneš, ako ne želiš. Bilo kada da nove informacije su me toliko zbunile, da samostaneš sam, možeš da tražiš sebi partnera. Deca izgubila pažnju. Tako sam odlučila da spremimmogu da ostanu zajedno sa roditeljima, ako tako beleške sebi o nekim detaljima o kojima sam mislilažele kada odrastu, ali se to ne dešava. Dozvoljeno da treba da ga pitam.je, ali se to ne dešava, jer niko ne oseća potrebu zatim. Tamo su svi drugovi. II.A: Organizuju li proslave i zabave kao kod nas? A: Na to sam mislila, da još jednom ispričaš kakav jeD: Mogu da se nañu bilo kad, kad god požele, ali život na Inuaki. Žive u zajedničkoj prostoriji ili imajunisam video slične stvari kao ovde. svoje kuće?A: Ali ako se neko posvaña sa komšijom? D: Ne, svako ima svoju kuću. U suštini ne postojeD: Tako nešto ne postoji. Nikada nisam čuo da se kuće, kao ovde na zemlji, ne postoje panelnetako nešto desilo. Ako i postoji neko razmimoilaženje zgrade.tada se sazove savet i upita se Knjiga Zakona, ali se A: Kakve su kuće?već jako davno to nije desilo. D: Grañene su u zemlji. Nadošli su na to da nemaA: Šta je Knjiga Zakona? smisla da grade na površini zemlje, jer tako gubeD: Jedan ogroman kristal, u koji su naši preci plodnu zemlju i zato grade ispod zemlje. Iznad kućeuklesali pravila. U suštini to su opšta pravila se gaje biljke i tako je sve optimalno iskorišćeno.ponašanja. Kada imaš neki problem, položiš ruku na A: Od čega su grañene kuće?kristal i on pošalje odgovor u tvoju glavu dajući ti D: Zidovi su od neke vrste peska, koji je pomešan satako rešenje u skladu sa zakonima. raznim kristalnim zrncima. Smeša se pomoću talasaA: Kako to pošalje u tvoju glavu? rastapa, isto kao i kod brodova i od nje se izlivaju 4
 5. 5. veliki blokovi, od kojih zatim svako seče komade D: Ne, neće se to desiti preko noći, jer će se joškakvi im trebaju. Oni se ugrañuju u zemlju i zatim se mnoge stvari desiti na Zemlji. To će biti raznirastapanjem spoje u savršene kocke. predznaci. Sve ove promene će se desiti u triA: Imate li nameštaj? meseca. U ta tri meseca ćemo razumeti, šta je uD: Da, ali je drugačiji nego što je tu na zemlji. Sve se stvari četvrta dimenzija.izrañuje od prirodnih materijala. Nešto što je veoma A: Na kakve predznake misliš?slično bambusu, kao i drvetu. Ne nose odelo. D: Pre svega 2009-ta godina će biti sudbonosna.UA: Dakle kreću se goli? drugom delu će zemlju zahvatiti razne katastrofe,D:Da to je sasvim prirodno. Bilo bi neobično da se koje će možda biti praćene i gubitkom zemljišta.neko obuče. Aktiviraće se i vulkani. Što će dovesti do toga daA: I nije im zima? prorade oni koje smo već davno smatrali mrtvima.D: Ne, jer ako im je zima, obraćaju se Matrixu za Pojačaće se i seizmičke aktivnosti. U 2011toplotu. čovečanstvo će se suočiti sa jednim jakim solarnimA: Kako? vetrom, koji će onemogućiti upotrebu električneD: Ako mi je hladno tada se usaglasim sa Opštim energije. Elektromagnetni vetrovi onemogućiće iMatrixom i zatražim toplotu. U tom trenutku se moje komunikacione kao i informacione veze, koje setelo odmah ugreje i osećaj hladnoće nestaje. To je neće moći koristiti.kao kad bi mi moj organizam pomagao da se A: Možeš li mi reći, kada će krenuti novi svemirskiugrejem. brod na Inuak.A: Znaš to da uradiš i ovde? D: Nažalost za Inuak nema broda!D: Ali ne traje dugo, jer postoji jako mnogo A: Iz izrečenoga sam došla do zaključka da nasinterferencije. čeka jedan taman period.A: Kako dobijate svetlost? D: To je kao i svaki drugi period. Zemlja pokrećeD: Isto tako. Zatražim svetlost od Opšteg Matrixa i proces čišćenja i mi svi zajedno sa njom moramodobijem je. proći taj period. Biće težak period, ali vredi to proći.A: Odnosno, kada bih ja sada zatražila svetlost, Čeka nas jedan sasvim drugi svet. Ne mogu da tipriključim se na Matrix, tada bi se soba ispunila objasnim, da razumeš. Ove stvari treba doživeti-svetlošću? videti. Inače ih ne možeš uporediti ni sa čim.D: Prirodno ne. Ovde to još nije moguće, ali A: Možda jedan utopistički svet! Bila bi lepa priča,vremenom će biti. Trenutno su velike turbolencije i ni kada bi se probudili u jednom savršenom svetu.ti nisi sposobna da to uradiš. Posebno ne na duže D: Kao što sam rekao, biće tako, ali ne odjednom.staze. Možda će ti uspeti koncentracijom, na Biće nekoliko potpuno zbrkanih godina, u kojima ćetrenutak, jer morfogenetičko polje Zemlje to još ne se sve promeniti. O svemu se mora nanovodozvoljava. razmisliti. Tu mislim na religiju i nauku.A: Kažeš da još ne, ali će biti? A: Kako misliš, dokle će trajati ovaj periodD: Da još brže nego što veruješ. sreñivanja?A: Kada? D: Izmeñu tri do pet godina.D: Uskoro. Sve što mogu da kažem je da ćeš videti. A: Posle 2012-te ili pre?A: Valjda u jednom drugom životu? D: Posle. Pre toga moramo da razumemo da nismoD: Ne, naravno još u ovom. sami u univerzumu.A: Objasni malo šire? A: Kako ja znam 2012. Zemlja dolazi u jednu ravanD: Uskoro će planeta promeniti svoju vibraciju. sa centrom Galaksije, koja je crna rupa. Da li miA: Dakle ona čuvena 2012-ta! možeš objasniti šta je crna rupa?D: Da. Zemlja će ući u petu dimenziju i tada... D: Crna rupa je mesto gde ne postoji dimenzija.A: Kako može ući u petu dimenziju, kada smo mi u Potpuno je prazna. To je neka nulta tačkatrećoj? Preskočićemo četvrtu? Univerzuma, gde prestaje da postoji stvaranje.D: Mi smo već u četvrtoj dimenziji! A: Dakle ne postoji ništa, za šta je to dobro?A: Ne, mi smo u trećoj dimenziji, to svako zna. D: To je mesto gde se svaka materija raspadne naD: Svako ko neće da prihvati da je i vreme samo svoje sastojke zahvaljujući jednoj ogromnojjedna dimenzija. svetlosnoj snazi. Tu upadaju ohlañene planete,A: Vreme je samo jedna mera? asteroidi, komete, oblaci prašine, sve je tu upijeno.D: Isto kao dužina, širina ili visina, apsolutno sve što Ako hoćeš možeš da je uporediš sa jednomje merljivo na Zemlji. Sve su to ljudi izmislili. ogromnom mešalicom, gde se sve što dospeA: Dakle stupamo ravno u petu dimenziju? raspadne na subatomske delove, da bi se pretvoriloD: Da, nešto slično tome, ali pre toga moramo da u energiju, jer ništa ne može da se izgubi.shvatimo neke poglede i postanemo svesniji drugih A: Kažu da su to ulazi u druge svetove?dimenzija. D: Ne, to je što sam rekao. Veze izmeñu univerzumaA: Hoćeš reći, da legnemo i sutradan se probudimo su vortexi (vrtlozi prim.prev.) kojima se stvaraju oveu petoj dimenziji? 5
 6. 6. veze i oni su uvek postojali od početka sveta. 1cm. Kako čovek stari, tako se deblja, dok se premaNaravno ovakve vrtloge možemo izazvati i veštački. smrti tanji, potpomažući da se lakše odvoji.A: Kako? A: Dobro, ali ako je osoba mlada i doživi saobraćajniD: Snagom misli uz pomoć ogromnih kristala. udes?Emisijom misli u jedan ogroman kristal stvaraju se D: To se ne računa, jer mera uvek odgovaramisaoni oblici, koji pojačanjem izazivaju smetnje u godinama. U slučaju smrti usled udesa dolazi doMatrixu, koje fizički, odnosno u univerzumu stvaraju kidanja niti i zato je smrt bolna, jer je prisilnojedan kanal, podzemni tunel i to su povezne tačke razdvajanje bolno.univerzuma. A: I to je sve?A: Dakle, treba da shvatimo da postoji više D: Ne, naravno. To je veoma uprošćen način da tiuniverzuma? ispričam ovaj aspekt.Mi smo povezani sa ovimD: Da, ima ih deset. balonom, ali na mestu povezivanja sa telom postojiA: I svaki univerzum je kao naš? bezbroj niti, koje se mogu naći čak duboko u telu. ToD: Ne, on je jedinstven. Samo u stvaranju su slični i su ti kao neki koreni. Različite su boje i debljine. Naimaju odgovarajući deo u Matrixu. Što samo po sebi primer na nivou prstiju su tanki i plavi.upućuje da su jedinstveni u kosmosu i da imaju svoj A: Šta se dešava tada, kada čovek izgubi jednusistem. ruku? Jel se tada povlače niti?A: I sa svim tim upravlja Bog. D: Ne, ostaju na mestu, kao da ruka postoji i dalje.D: Zavisi na kog Boga misliš? A: Šta se dešava u trenutku smrti?A: Kojem se molimo. D: Pre nego što se nit prekine, počinje da se povlači.D: Da, svi se mi molimo istom Bogu, kojeg smo Prvo u rukama i nogama, zatim iz ramena, krsta,nasledili, ali on nije Stvoritelj. Svaki univerzum ima zatim stomaka i glave, a kao zadnje povlači se izsvog Stvoritelja i sopstvene entitete kao voñe. srca.Meñutim iznad svega toga postoji nešto ogromno, A: Gde se povlače?beskrajno, jedan energetski oblik, što mi smatramo D: Sve se prvo povlači u neki kanal, koji je uvrhovnim Bogom, Izvorom, Beskrajnim. Sadrži sve kičmenom stubu. Čak i onaj u srcu. Tu ostaje trišto je stvoreno. Sve Univerzume, svetove, ostale dana i samo posle toga dolazi do kidanja i može daBogove i entitete. On sve sadrži u sebi. ode balon.A: Postoji li još neko osim njega? A: Jel istina da ljudi nose sa sobom svoja dela?D: Interesantna misao, ali Inuaki imaju sve napisano D: Dela ne, ali osobenosti, sposobnosti, greške, tou Knjizi Zakona, nisam čuo niti video ništa da.slično.Možda postoji, ali još niko nije došao do A: A gde dela ostaju?svesnog nivoa, da bi dokazao tu činjenicu. D: Ona ostaju u Matrixu. Tamo idu, tamo su seA: Bilo kako da je, nije bitno. To već prevazilazi naše desila i ostaju tamo.pojmove shvatanja. A: Jel to ono što mi nazivamo Hronika Akaše?D: Da, jer mi sve vrednujemo na osnovu zemaljske D: To je Opšti Matrix Stvaranja.nauke i saznanja, ali to su samo prepreke kreirane A: To je kao neka banka podataka, jedan ogromanpreko nas i naših poznanika. Stvaranje je nešto kompjuter?potpuno drugo. Nema nikakve veze sa tim što mi D: Da možemo i tako reći, ali kompjuter je nekoznamo ili shvatamo. Čovek nije samo jedan stvorio, dok je Matrix uvek postojao. On nijemehanizam, već je nešto mnogo dublje. stvoren. On je stvorio nas.A: To mi svi znamo! U nama je zatvorena jedna A: Ti Matrixom nazivaš Boga?besmrtna duša. D: Ne , Bog upravlja Matrixom. Matrix stalno postojiD: Nije zatvorena! kao jedan energetski oblik.A:Nego? A: Ne razumem, možeš li objasniti šire?D:Duša, kako ti kažeš, se ne nalazi unutar tela, D: Ne znam kako.odnosno ne u potpunosti. A: Jel su Bog i Matrix dva različita pojma?A:Nego, gde se nalazi? D: Ne, ali nije ista stvar. Bog i Matrix su uvekD: Tamo gore iznad svih entiteta. postojali. Ista im je energetska izgrañenost, ali nisuA:I kako je tamo? ista stvar. Bog može raditi sa Matrixom, dok MatrixD: Da ti objasnim. Iznad svakog čoveka postoji nešto ne može ništa sa Bogom. Poreklo stvaranja je izkao vazdušni balon. To je neka providna tvorevina, Matrixa.beličasta, u kojoj je sadržan duplikat fizičke forme. A: Opiši Matrix.Zamisli to kao da imaš jedan mali duplikat sebe. D: Matrix je prvobitna forma energije. Tu se nalaziBalon je jednom uvijenom debelom niti vezan za svaki oblik misli, pojmovi, otisci i energija koja jetelo, koje polazi iz te stvari i priključuje se na telo oko stvorena ili će postojati. Iz svih Univerzuma.glave. Nit je oko 25-30 cm, odnosno tolika je u A: To je kao neki Sveti Duh, kojeg je Bog udahnuo uodraslo doba. Pri rañanju je veoma tanka, svega ljude, čime ih je stvorio? 6
 7. 7. D: Nešto kao to. Ljudi i sve što postoji stvoreno je iz čovek da se razvija da izmišlja stvari. Ovaj aspektenergije Matrixa, ali Duh je poreklom od Boga. znači razvoj, osnovu napretka.Samo je duh deo Boga. A: To znači, da smo u stanju da radimo saA: Mi znamo da smo stvoreni po liku Božjem. Matrixom?D: Sve je stvorio Bog, biljke, životinje, čak i kamenje. D: Da, mi svakako radimo sa Matrixom, čak i tadaOblici, karakteristike, osobenosti to je Matrixovo, jer kada ne izmišljamo ništa, jer naš svaki doživljaj ise odvojilo iz njegove energije. Pojam je dakle iskustvo ide ka Matrixu.duplikat , emisija Stvaralačkog Ja. A: Zašto?A: I biljke imaju taj balon? D: Jer su to energetske forme i Matrix je istoD: Da, sve ima. Biljke , životinje, stene, sve ima. Čak energetska forma koja uskladištuje energije.i oni entiteti koje ne vidimo, kada smo inkarnirani. A: A karma, sudbina isto odatle dolazi?A: Dobro, ali... D: Ne dolazi jer se tamo nalazi. Uradiš neko delo,D: Voleo bih da stanem. Osećam se umorno. recimo pomažeš nekome da ozdravi. U Matrix ulaziPosle njegovog odlaska sedim u fotelji gde je pre energetska forma, dobra misao, namera datoga on sedeo. Pokušavam da osetim njegovu pomogneš drugom i ostavlja tamo trag. To seprisutnost, da se poistovetim sa njim. Mislim na to, konzervira tamo i onog trenutka kada imaš potrebekakva zrelost i mudrost je u njemu, u ovom sitnom za tim, vraća se.dečaku. Pokušavam da preuzmem njegove A: Šta se dešava sa lošim delima?doživljaje, misli. Jedna gomila misli se formira u D: Loša dela, ako ih možemo tako nazvati, su umojoj glavi. Volela bih kada bi mi odgovorio, da me suštini oblici misli sa negativnom energijom. Nepokrene, ali znam zasigurno, da bi bilo nepravilno dešava se ništa u Matrixu sa njima. Ličnost koja ih jeprekoračiti granicu. izmislila mora da pati zbog toga. Kada za to postoji potreba isto se vraća osobi. Znaš, uvek mora daIII. postoji ravnoteža. Što imaš više negativnih oblikaA: Molim te, nastavimo tamo gde smo stali kod misli ili oblika negativnih delovanja, to lakšepredhodnog razgovora. postaješ njihov cilj. To su nesreće.D: Kod biljaka i životinja smo stali. A: Da, ali zar dobar čovek ne bi trebalo da naginjeA: O onim balonima smo razgovarali. dobrim delima, dobrobiti i harmoniji?D: Da ,to postoji kod svega. Sve što je stvoreno time D: Da, jer je Matrix u prvobitnom obliku harmonija,raspolaže. Znaš kada čovek gradi kuću sebi, nešto ljubav, savršenstvo. Zato svaka stvar, koja nese pojavi prvo u obliku tog balona. Lebdi u okolini odgovara svom polaritetu, mora da se isčupa i uništi.onoga koji je to zamislio. Kako čovek dolazi do Kako to može da se uradi? Potrebno je osobu vratitizavršetka misli, tako se sve jasnije ocrtava slika i u onome ko je stvorio, jer samo stvoritelj može datom trenutku može da počne gradnja. Balon se razgradi na elemente i sastavne energije.pojavi i poveže sa kućom koja je u gradnji i ostaje tu A: Dobro, ali postoje li anñeli dobre karme?sve dok postoji kuća. D: Da, tu su tako poznati, ali to su entiteti kojiA: Ako kupuješ nov stan ili kuću? Mislim na to kada upravljaju Matrixom. Oni su u savršenoj harmoniji sane gradiš sam kuću, već je kupuješ gotovu. njim, žive u njemu i odgovorni su za održavanjeD: Tada kuću kupuješ sa balonom zajedno. Jer to ravnoteže. Oni nadziru kada se uzima telo da sepripada kući, a ne ličnosti. Loša strana toga je, jer pridržavaju Zakona. Čovek uzima nazad to što jekupuješ kuću sa uspomenama bivšeg vlasnika. Sa dao.Izvorno Matrix je čoveku dao zdravlje, mir,njegovim doživljajima. Sa tugom, srećom i sa inteligenciju, dok je on sam prikupio mržnju,zahvalnošću. neprijateljstvo i strast, zato on ove vibracije dobijaA: I to ima uticaja na nas? nazad.D: Da. A: U sledećem životu?A: Postoje ličnosti koje mogu da očiste kuće. D: Da, ali ne bezuslovno. Najbolje bi bilo, ako bi jošEnergetski i na nivou vibracija. Oni mogu da u ovom životu dobio nazad. Tada bi bilo mnogopročitaju odreñene stvari, dogañaje i mogu da očiste lakše.energije, vibracije i sadržaje, ali ne mogu da izbrišu A: Mi smo svi bili ravnopravni jednom? Zar ne?staro i da stvore jedno novo. D: Mi smo i sada svi ravnopravni. Sve što postoji uD: Ne, jer je kuća nečija. Ona je stvorena samom Univerzumu i u Matrixu je ravnopravno. Svi smo, tuizgradnjom i postoji sve dotle dok odreñena stvar ne na zemlji, povezani. Pripadamo istom segmentunestane. To je zakon. Matrixa. Inuaki pripadaju jednom drugom segmentu,A: Dakle, Bog nas je stvorio i mi isto imamo jedan bez obzira mi smo povezani na nivou Matrixa.takav balon. Mi možemo da stvaramo i to što smo Posebni smo,ali ipak pripadamo negde istom mestu.izmislili, to dobija balon? A: To znači da su nam Inuaki braća i sestre?D: Ne potpuno isti, samo sličan. Da tako je, mi D: Da. Istoj energiji, misli, planu, stvaranjumožemo da stvaramo, jer smo deo Boga. Zato može pripadamo. U Matrixu imamo jedan odreñeni segment, iz čega smo stvoreni. Meñutim ta energija 7
 8. 8. odgovara i našoj energiji i to utiče na nas. A: Dobro pokušajmo. Svake nedelje u 22:30.ŠtaPodsvesno smo povezani. Ali to što se dešava sa treba da radimo?nekim, to se dešava i sa ostalima. Šta više, zemlja i D: 5 minuta da ponavljamo mladi smo,zreli smo,sunčani sistem tesno su povezani sa ljudima. Dela zdravi smo, životno sposobni, dobri smo, voljeni smojednog čoveka imaju uticaja na svakog čoveka. i da ne postoji smrt. Živećemo večito.A: Dobro, što bih ja bila odgovorna za to, ako neko A: Možemo pokušati, što da ne, ali ako svako misliželi da baci atomsku bombu? drugačije ili ako još doda nešto?D: Jer si ti ćutke pristala. Kad bi oni, koji se ne slažu D: Svaka reč oslobaña neku energiju ili neki nivo.sa ovim, bili udruženi... ili si samo ti mislila da to Misao-energija-forma koja je iz Matrixa i ona kojunije dobro? Loše treba nekako zaustaviti, ako to smo mi formirali, biće dostupna onima, koji šaljuželiš iz čistog srca, da se to ne desi, tada je tvoj slične vibracije. Ništa ne može da je ometa, jer to jemisaoni-oblik stigao do Matrixa, to bi se pretvorilo u odreñena talasna dužina i frekvencija na kojoj jeenergetske talase i tada bi drugi ljudi mogli da ih stvorena.uhvate. Danas na žalost čovečanstvo živi u teškoj A: Dobro, postupićemo tako.ravnodušnosti. Ljude čak ni mir ne interesuje. Mislim D:Vredeće!na stvarne želje, koje izviru iz duše, nisu samo za to A: Rekao si, da sve što čovek radi je jedna forma,ispoljene da čine dobro. na početku u vidu balona,a zatim se javlja i naA: Ja ne verujem u to da moja želja za mir ,sama po materijalnom nivou. Šta je sa onim stvarima koje susebi, može dovesti do mira. drugi napravili, a mi ih kupili?D: Da, ti ne veruješ, a drugi ni toliko. Radije se D: I one imaju svoj balon. Na primer ako kupišnemojmo time baviti i dozvolimo da se stvari kompjuter, kao osnova tome postojala je zamisao,dešavaju svojim tokom. Zasnovano na tome, da će koja je stvorila misaono-energetsku-formu, zatim sedrugi, sposobniji, uraditi umesto nas. Zašto da radiš, materijalizovala. Početni objekat ima svoju formu zaako možeš da se opustiš? koju se vezuju ostali baloni.A: To nije sasvim tačno, mi ne poznajemo ove stvari. A: Dakle, ako kupiš neku odeću, ona nema svojNešto sam načula, ali niko ne veruje u to, jer se ne balon?može dokazati. D:Ne, jer je ona skopčana sa originalom.D: Može se dokazati, ali to kod svakoga mora da A: Dobro, ali ako znamo da postoje prokletiizvire iznutra a ne drugi da kažu. Zemljani su dijamanti, koji stvaraju problema svojim vlasnicima,naučeni da sprovode tuñe zamisli, predrasude, ili da šta stim?reaguju na osnovu tuñih informacija. Rekli su nam D: Ja sam govorio o stvarima koje je čovek stvorio.da smo roñeni, živimo i zatim umiremo. Zašto? Ko je Sve u prirodi ima svoj balon ako je poreklom iztako odlučio? Matrixa. Odnosno sve što je stvorio Bog imaA: Bog. sopstveni, jedinstveni balon, koji je povezan saD: Ne. Mi smo tako odlučili. Mi smo stvorili jednu jednim većim. Ono što je stvorio čovek imamisaono-energetsku-formu u Matrixu, na koju se sopstveni, ali oni su zajednički, bez obzira koliki brojnaravno svi priključujemo, čak i našu decu komada je napravljen, svi imaju jedan, jer imajupriključujemo, naučno im objašnjavamo ove stvari. drugačiju energiju nego oni iz Matrixa.Mi sami programiramo ove stvari. Ti bi trebala da A: Ali ako moj komšija ode kod istog graditelja ikažeš, da ne želiš da se pridružiš, da ne prihvataš izgradi sličnu kuću?to, da ne pripadaš grupi, da bi volela nešto drugo! D: Nije bitno, može biti potpuno ista, imaćeA: I to bi uspelo? sopstveni balon, jer se menja stvaraoc.D: Naravno, čak šta više treba da stvoriš jedan novi A: I kako to da odeća zadržava otisak vlasnika kojioblik misaono-energetske-forme iza koje će stati svi je nosio. To znači da energija dospeva u jedinstvenioni koji bi voleli da upoznaju ovo ili razumeju. balon? Odatle može bilo ko da je uzme?A: Kako to da uradim da bi razumeli? D: Ne, preostala energija je neki vid otiskaD: Ja preporučujem svima, koji su pročitali ovu predmeta. Na primer ako naslediš krevet, imaćeš uknjigu, da se svake nedelje priključe u 22:30 na ovu tome udela onih koji su ga ranije koristili. Ako ganovu misaono-energetsku-formu. Mi smo sada očistiš, promeniš presvlaku, obojiš ga, energijastvorili misaono-energetsku formu, koja kaže, da je nestaje, postaje nova. Ako bi otisak ostavili u balonu,čovek besmrtan. Rodi se, odraste i ostaje takav. tada se to ne bi moglo promeniti.Snažan je, zdrav i životno sposoban. A: A životinje?A: Dobro, ali zar neće doći do prenaseljenosti, ako D: One imaju sopstveni balon, ali je manji i na svojse rodi beskrajan broj ljudi. način je povezan sa jednim većim, koji je vezan zaD: Nemoj se nervirati, sve je regulisano. Broj karakteristiku soja.To se dešava i sa biljkama kao istanovnika samo Matrix može da odredi. Drugačije sa kamenjem.ne ide. A: Razumela sam. Kada jedan čovek umre, gde ideA: Ako niko ne umre , možda bi neko voleo da ode? njegov balon?D: To se samo reguliše. D: U Matrix, u segment kojem pripada. 8
 9. 9. A: Postoji li pakao? Mislim na pakao kako ga sporazum sa Bogom? Ne, oni su sami sebi dali touopšteno zamišljamo? pravo. Uzeli su ono što nije njihovo, što je još goreD: Ne znam, šta podrazumevamo pod paklom? uzeli su od svakoga.Meñutim, balon stiže na svoje mesto koje odgovara A: Dobro, ali ako se ne bi pridržavali prava nasadržaju. Segment Matrixa sastoji se iz više nivoa. svojinu, nastao bi haos!Baloni ostaju na odgovarajućem nivo vibracije. D: Ne ne bi, jer tada bi ljudi razumeli da je sveA: Postoje, ali šta rade? Jednostavno su samo njihovo i uzeli bi samo ono što im je potrebno, jertamo? uvek mogu to da učine. Uzeti više nego što jeD: Ne, stupaju u vezu sa onima koji su tamo, na potrebno, postalo bi besmisleno. Ako se ne biodgovarajući način. utrkivali sa komšijama, ako se ne bi divili nekimA: Zar to nije gubljenje vremena? kućama, automobilima, šta bi se desilo? Znaj da i tiD: Isto to ti kažem i ja. Mi hoćemo to, da što pre možeš da imaš bilo šta, ako to želiš i hoćeš.odrastemo i ujedno da što pre umremo, da se što A: Bilo bi lepo.pre vratimo u Matrix, Zašto?To još nisam uspeo da D: Ja ti samo toliko kažem, da to tako treba da buderazumem. Naše mesto je na toj planeti čiji smo i sigurno je da će tako i biti. Jer ljudi i planetasastavni deo. Treba što više da pomažemo, da se zaslužuju to. Stigli smo do te tačke da čovečanstvousavršavamo, moramo da stignemo do istine i do mora da uzme svoju sudbinu u svoje ruke. Da samospoznaje stvaranja, ali dolazimo tu i žurimo se da odlučuje. Da samo gazduje i osmišljava šta hoće. Daodemo. stvori sopstvene Zakone i da sam bira svoje voñe.A: Razumeš li šta bi se desilo ako bi Hitler i drugi Da više ne dozvoljava da istina i život budu oduzetidiktatori živeli beskonačno? od njega.D: To više ne bi bilo moguće. Ako bi se čovečanstvo A: Kako možemo to da uradimo?vezalo za mir,celovitost i beskonačnost, tada ne bi D: Prvenstveno, verujte u to, da je sve mogućeviše mogli da dodju ovde dok ne bi postali takvi kao promeniti. Drugo, zatražite od Matrixa da seostali. Bili bi isključeni iz reinkarnacije od strane oslobodite ropstva i pravo na upravljanje.Matrixa (mislim na ovdašnju reinkarnaciju). Ne bi im A: Ali mi smo ti koji smo izabrali voñe!više dozvolio, jer zbog svoje frekvencije bi bili D: Ne nikako. Oni su izabrali sami sebe. U stvari, oniisključeni iz zemljinog segmenta u Matrixu. Otišli bi koji vode planetu su uvek jedni te isti. Jeste da sena takvo mesto, koje odgovara njihovoj frekvenciji. menjaju fizički, imaju drugo ime, menjaju mesto,aliMoraš da razumeš da većina definiše pravac. oni već hiljadama godina vladaju. Menjaju jedniA: Bilo bi dobro, kada bi jedan deo voña odstranili i druge, kreću se tamo-amo, ali u suštini kaoodneli odavde! misaono-energetske-forme su uvek isti.D: Hoćete li? Svake nedelje uveče to želite zajedno, A: Ti misliš na razne okultne organizacije, za koje seda oni koji ne odgovaraju istini Matrixa budu tvrdi da vode svet?odvojeni, odstranjeni, poslati u jedan drugi segment! D: Da, ali sa tom korekcijom, da oni stvarno vode.A: Ja mislim, da je to stvar karme. Zato smo to Sve: izbori, demokratija, sloboda, zakoni, sve je tozaslužili. samo jedna uloga, jedna varka. Razmisli, ako morašD: Gluposti! Ako to kažeš, znači da se slažeš sa da biraš od dva predsednička kandidata, od kojih jenjima. Jer oni samo uz našu pomoć ostaju ovde. Mi jedan nasilan, a drugi ubica. Nemaš drugog izbora,nemamo nikakvu karmu. Jer čovek je u stvari na toj kojeg ćeš odabrati?tački da završi sa zakonom karme. A: Nijednog, neću otići da glasam.Mi ne dugujemo nikome ništa, tako da ne moramo D: Naravno, jedan od njih će svakako pobediti.da spuštamo glavu. Moramo da kažemo, svako Zašto? Jer neki misle, da imaju razloga da glasajupojedinačno, komšiji, roñaku. Kraj! Dosta nam je! za jednog ili drugog!Dosta je bilo do sada!Stanite! Od sada smo A: Dobro, ali ako odem i glasam za jednoga, logikaslobodni! Molimo Matrix da odnese svakoga koji kaže da će jedan pobediti od njih dvojice.krši pravila igre, ko je protiv istine, ko nas na neki D: Ispravno. Ali postoji mogućnost da bojkotuješnačin tlači i pokorava. Zemaljska blaga kao što su izbore. Da otvoriš usta i progovoriš. Ako niko ne bivoda, vazduh, hrana, pogonsko gorivo, bogatstvo otišao da glasa, ako bi prisutnost bila nedovoljna,planete pripada svakome. Glupo je verovati da je tada nijedan ne bi pobedio. To bi bio prvi korak.Bog deo stvorenog dao u ruke jedinke, jedne A: Da, otišli bi neki ljudi, prijatelji, rodbina...porodice. Zašto? D: Možemo dugo da razglabamo, jer su nam oniTražite svoja prava! Zbog sebe samih, zbog svojih prikazali život da to izgleda logično. Da se nanaslednika! intuiciju i na osećaje ne sme osloniti! Prvo pokušajA: Kako to lepo i jednostavno zvuči! Razumeš li da nešto da uradiš i posle toga kaži može ili ne!je to jedna utopija? Oni koji su vlasnici planete već A: Možda ćete pokušati vi novo pridošli, jer mi smostolećima, generacijama raspolažu ovim pravima. već umorni!D: A ko im je dao prvobitno pravo? Da li je Bog tako D: Da, lakše je optužiti nasledstvo...mnogo jeodlučio? Imaju li neki dokument o tome? Neki jednostavnije, nego nagovoriti sebe da rešiš ... 9
 10. 10. A: Vi današnja kristalna i indigo deca... apropo jel ti A: Već si izgubio! Neću da ti se suprotstavljam.pripadaš njima? Hoćeš li mi govoriti o indigo deci koja su došla daD: Ne, oni su drugačiji. pomognu planeti? Odakle oni dolaze?A: Čula sam da su oni posebna vrsta... D: Oni dolaze iz odgovarajućeg segmenta zemlje iliD: Da, ali ne svi. Nisu svi koji u svojoj strukturi imaju iz nekog drugog segmenta. Oni koji dolaze iz istogindigo boju došli da pomažu planeti. Neki su zato mesta, segmenta Matrixa, to su uzvišeni entiteti kojiposlati da je destabilizuju , baš sada u ovom otvaraju nove pravce. Oni koji dolaze iz drugihtrenutku. Inače Aghton ti poručuje da nije svako dete segmenata oni su viši entiteti, oni dolaze iz drugihhiperaktivno i ne treba sa svakim loše vaspitanim segmenata Matrixa i njihova je uloga da pomažudetetom biti popustljiv. Dobar osećaj nema nikakve planeti. Obe kategorije imaju svoje sposobnosti, daveze sa poljima boja. Raditelji su ti koji iz nekog se svesno priključe na memoriju Matrixa i da koristerazloga smatraju da imaju previše, samo da bi pokrili njegovo znanje. Oni se prilagoñavaju najbrže isvoje neuspehe u vaspitanju. Pokušavaju da najlakše promenama frekvencije. Oni su ti koji ćeprenesu svoj neuspeh na nešto pročitano. Isto tako uspeti ponovo da prisvoje planetu i da rukuju njome.je i sa autizmom, koji jako malo veze ima sa A: Šta će se desiti sa nama ostalima, koji se nećemoneuklapanjem u ovaj svet. usaglasiti sa novim parametrima?A: Da, kažu da je autista dete sa manama čije D: Oni će biti odvedeni u jedan drugi segmentfrekvencije ne odgovaraju planeti... Matrixa. To se može desiti bilo kada. U odreñenoD: Nemoguće da ne odgovaraju, jer oni dolaze iz vreme segmenti se očiste. Skupe se oni kojiistog segmenta Matrixa. Oni im još od početka odgovaraju jednom nivou energije i frekvencije. Onizemlje odgovaraju ,čak šta više i zavise od nje. stvaraju jedan novi segment Matrixa.A: Šta je onda sa njima? A: Kao jedna nova zajednica?D: Ne mislim na svakoga, ali većina njih su grešili D: Da, tačno tako.Oni će biti stavljeni na isto mesto iprema planeti ili čovečanstvu. Tu mislim na velike, tu će i ostati dogod ne krene jedan novi procesogromne greške. Oni su svojom smrću ostavili teret čišćenja.u Matrixu, koji je na neki način i u sledećem životu u A: Jel se sada nalazimo u toj situaciji?vezi sa njima i šalje im letargiju (ravnodušnost D: Razmisli, ovde smo došli sa istim vibracijama. Zaprim.prev.) da ne bi bili sposobni da istu stvar učine, sto hiljada godina smo se udaljili jedni od drugih iali istovremeno da im vrati što su radili. Zato ih ljudi sada je došlo vreme poravnanja.odbijaju, isključuju ih. Naša je odgovornost da im A: Jel to prvo izjednačavanje.pomažemo, jer oni pripadaju nama, nama samima. D: Ne to je treće.Na nekom nivou smo povezani. A: Jel bi mi govorio o drugim?A: Ostali koji ne pripadaju ovoj kategoriji? D:Ne, jer ih ne poznajem.D: Oni su plemenite duše, preosetljivi, specifični, ali A: Da razumem to tako,da sa vremena na vremekoji su na nekoj tački postojanja poremetili polje Univerzum razdvaja entitete? Dobri ostaju zajedno,Matrixa. Njih ima jako malo. Prepoznaješ ih tako što dok loši odlaze?nisu agresivni i pored svojih problema ipak emituju D: Ne možemo odvojiti dobro od lošeg. Matrixljubav, tihi su, pristojni, osećaju ko želi da im se odlučuje ko ostaje, a ko odlazi.To je stvarpribližiti. Imaju potrebe za održavanje veza, one koji frekvencije.su sa njima prihvataju kao drugove. Oni su ti koji su A: I ovo se uvek dešava? Svi entiteti segmenta idudošli sa jednim odgovarajućim ciljem. Većina njih su na isto mesto?bili pioniri, pronalazači ili revolucionari.Ostavili su D: Moraju da se poklapaju na nivou frekvencija tadanešto čovečanstvu, možda su to pogrešno koristili i kada se donosi odluka da se jedan novi segmentrazumeli i sada su zato došli da to promene . Možda stvori.su bili revolucionari na nekim poljima. Njihov A: Zar se ne razlikuju univerzumi, planete i rase?problem je što žive u dva sveta, ako mogu tako da D: Kao što sam već rekao, povezani smo nase izrazim. Vide što mi ne. Ljudi još nemaju tu odreñenom nivou. Zamešeni smo od istog testa.sposobnost da im pomažu. Kljukaju ih lekovima i A: Da, ali podležemo različitim zakonima.Ako bipodvrgavaju ih raznim programima socijalizacije. sastavili Zemljane i Inuake, šta bi se desilo?A: Tu ti protivrečim! To im je na pomoć! To je nemoguće, jer oni po frekvencijama neD: Nije istina. Pomažu im u tome da postanu isti kao odgovaraju jedni drugima. Inuaki su bili to što smosvi, ali oni su posebni. Trebalo bi ih ostaviti na miru, mi sada. Ne postoji više na Inuaki takav kojidozvoliti im da ispolje svoje sposobnosti. Oni su ti odgovara najrazvijenijem ovde na zemlji.koji treba da nam pokažu da postoji nešto i iznad A: Dakle oni su bolji, mirniji, više vole?materije. Da dokažu da je talas misli najača D: Oni više ne smetaju Matrixu. Ničim. Nasuprot,frekvencija i da je moguće ovladati vremenom i pomažu da se podesi. Da se pozitivno napuni.prostorom. A:Kako to čine? D: Svojim delima, mislima i doživljajima. Znaju da se moraju uvek tome prilagoñavati i povezani su i žive u 10
 11. 11. harmoniji sa Matrixom.Nema nikakvog smisla D: Njihovo dete David, rodio se i došao na svet, daporemetiti ravnotežu. umre. To je bio njegov program. On je posle 6A: Vidim da si počeo da se vrpoljiš, želiš li da meseci trebalo da umre. Tada su u Matrixu odlučilistanemo? da ja preuzmem njegovo mesto.D: Prvo bi bilo dobro da razumeš, da sve ima svoju A: Da, ali kako? Zar roditelji nisu primetili da imajulogiku. Ništa ne postoji slučajno i samo od sebe. Iza drugo dete?svake stvari, bića postoji jedna misao, jedna misao- D: Ne, jer sam ja bio tamo umesto njega.energija-forma. A: Odlučili, ne razumem?A: Da, ali neke su ljudi napravili. Dakle i čovek zna D: Dete se rodilo kao preosetljivo. Stalno je biloda materijalizuje stvari? bolešljivo, prehladjeno. U šestom mesecu majka gaD: Da, ali nažalost ne samo ispravne i dobre stvari. je našla u krevetu u komi. Otrčala je sa njim kodA: Da li životinje mogu da poremete Matrix ? lekara gde su pokušali da ga ožive, ali on je umro.D: Ne, jer su one u nečemu sasvim drugačije. Slične Za nekoliko trenutaka stalo mu je srce. Tada sesu Bogu i sposobne da stvaraju jednim oblikom duša odvojila od tela i ja sam preuzeo telo. Lekari sumisao-forme. mislili da su oni oživeli dete, ali nije bilo tako, on jeA:Ovo je samo jedna ideja, zar otkrića nisu postojala otišao.još ranije u Matrixu i sada može da ih izvadi ko A: I nisu primetili?hoće? D: Nemoguće je, jer je bilo isto telo.D: Da, možemo reći. Neke ideje su još ranije bile A: Ti si svesno ušao u telo, sa znanjem da si taj kootkrivene. Uzmimo na primer jedan avion. Izmislio ga si?je čovek pre nekoliko hiljada godina koji je postavio D: Kada sam stupio u telo znao sam ko sam.pitanje kako bi se moglo leteti slično pticama? Svako Pokušao sam svesno da ga oživim, ali biološki sat iko je na ovu temu razmišljao, dodao je svoju funkcije tela su dozvolile da telo oživi kao beba.energiju, sve dok jednog lepog dana neko nije otkrio Zatim je svesno u potpunosti nestalo. Sve samavion, došao na istu frekvenciju, razvio ideju i zaboravio i morao sam da prodjem sve stanicepresadio je u materiju. učenja, kao bilo koje dete.A: Zar ne postoje misli stvorene od Boga? A: Zašto?D: Ne. U segmentu zemlje sve misli su stvorili ljudi. D: Da bi naučio da se prilagodim zemaljskom životu iPostoje i drugi oblici misli koje su stvorili drugi frekvencijama. Da razumem mentalitet i način života.entiteti. A: Mnogo vremena si izgubio!A: Ne razumem? D: Ne, nikako, jer sam dobio Božić sa svimD: Predpostavimo, da Inuaki daju saglasnost za radostima i svetlošću, što je meni omiljeni praznik.korišćenje svetlosti kristala za preradu ili korišćenje Majka je rekla da će doći anñeo. Toliko sam biometala. Postoje dva rešenja. Ili se reinkarnira jedno uzbuñen, da nisam mogao da spavam. Tada sambiće koje je sačuvalo izvornu frekvenciju znanja počeo da razmišljam i u mislima da pričam, pitajućiMatrixa, ili se pošalje jedna misaono-energetska- sebe odreñene stvari i neko je počeo da miforma u segment zemlje u Matrixu. Ovo drugo se odgovara. Bilo je potrebno dosta vremena da ja točešće koristi. razumem. Najgore je bilo to, što sam ostao sam, jerA: To znači, da ti imaš pristup znanju Inuaki i da si ti niti majka niti otac nisu hteli da me poslušaju, čakzato došao da nam predaš jedno posebno znanje? šta više zabranili su mi da drugima govorim o tome.D: Da, ali o tome bih rado pričao sledećom prilikom. Čak i moj drug Vladut je rekao da sam neobičan i ako ne završim sa tim glupostima, neće se više igratiIV. samnom.A: Govorimo danas o tome kako si ti dospeo ovde A: Tako si uspostavio vezu sa Aghtonom?na zemlju i zašto? Jesi li ti odabrao mesto i roditelje? D: U stvari on je uspostavio vezu samnom. On mi jeD: Ne u potpunosti. Oni su se javili jednom rekao da su me sve vreme posmatrali i tek tada sudostupnom kanalu u datom trenutku. stupili u vezu samnom, kada se moja veza saA: A ti si došao, otelotvorio si se i rodio kao dete? Zemljom potpuno stabilizovala.D:Nisam se rodio. A: Zašto?A: Da, ja mislim da si se rodio. Šta si drugo mogao D: Jer je postojala opasnost, da podsećajući me,da uradiš? zaželim da napustim zemlju.D: Ovo je malo komplikovano. Oni su imali jedno A: Jel bilo teško?dete, koje se normalno rodilo, posle devet meseci D: Da, jer sam došao sa odreñenim zadatkom i totrudnoće, kao svako zemaljsko biće. Nažalost, bilo moram da obavim.je bolešljivo i prema programu trebalo je da napusti A: Aghton ti je govorio o Inuaki?planetu. Tada sam došao ja i preuzeo njegovo D: Ne nije govorio. Bilo je kao da sam posmatraomesto. neki film. Gledao sam unutrašnjim vidom (umno),A: Možeš li biti malo precizniji? Ne razumem baš kao da sam posmatrao jedan TV u glavi. Sve odsve. roñenja na Inuaki do odlaska. Video sam istorijat 11
 12. 12. planete, ponovo sam preživljavao sve moje živote, D: To je suprotno od toga što nazivamo smrću. Jerpovratio sam moje znanje. Sa čim nisam bio načisto, balon se oslobaña kada se telo odvoji od niti i tadapitao sam i on je odgovarao u vidu slika, glasova i jedan drugi preuzima njegovo mesto. To počinje dapokazujući mi frekvencije. se razgranava, preko temena sve do kičme, da biA: Jesi ti umro na Inuaki, da bi mogao da doñeš? zatim dospeo do srca, odatle u želudac u glavu i naD: Ne nisam umro, već sam prešao na drugi nivo, kraju u udove. Zatim telo dobija jednu količinusvesno razgrañujući svoje telo i čekajući svetlosti koja dolazi iz polja Matrixa. To je jedanodgovarajući trenutak da mogu da dodjem ovde. kratak ali jako intenzivan bljesak. Posle toga teloA: Dakle roditelji su na neki način odabrani! osećaš kao svoje. Osećaš bol, glad, ubode, i možešD: Ne, to je bila odluka u zadnjem trenutku. Oni su da upravljaš njime po svojoj želji i da ga usmeravaš.bili jedan mlad par, koji su išli nekim ezoteričnim Meñutim, kao što sam rekao, imao samputem, koji je bio u stvari nastavak jedne jake ograničavajuće mogućnosti kretanja, jer je glavamistične škole. Devojka je trebala da zatrudni i da sadržavala znanje samo jednog 6-to mesečnogrodi mene, ali se predomislila i prekinula trudnoću. dečaka.A: Ali ako si ti poseban entitet, što joj nisu rekli to, da A: A ako entitet preuzme telo odraslog čoveka? Jelti imaš podršku? to moguće?D: Rečeno joj je, ali ona je mislila da je premlada. D: Da, ali tada raspolaže prednostima odraslogSlate su joj i poruke u snu, meñutim zbog straha nije čoveka i mnogo više stvari može da uradi.razumela. U stvari strah i mržnja su jedini zemaljski A: To znači da sam aktivira znanje?osećaji koji sprečavaju razvoj i znanje. D: Ne, i on mora da se prilagodi telu, vibracijamaA: Nisi mogao više da čekaš? mesta, pulsiranju Zemlje.D: Ne mogu dugo da ostanem u Matrixu. Da sam se A: Dobro, ali to znači da ima veliku prazninu,duže zadržao trebalo bi da se pomešam ili da se amneziju. Ne seća se ničega, ne bi prepoznaorodim kao Inuaki. Zato sam odlučio da preuzmem rodbinu, drugove?Davidovo mesto. D:Ne, ne bi imao amneziju. Jer sa preuzimanjemA: U Matrixu ti samo odreñeno vreme stoji na tela preuzima i informacije. Uspomene trenutnograspolaganju? života su uskladištene u telu i u Matrixu. U stvari uD: Da, jer samo pre otelotorenja tvoje osobine i Matrix dospeva oblik misli-energija-forma. U telumemorija ostaju u Matrixu, jer energija koja je u ostaju uskladištene uspomene kao i iskustva iMatrixu može da poremeti jedinstvo entiteta, kada osećaji.proñe odreñeno vreme. A: Oni nemaju uticaja na Matrix?A: Šta se desilo sa Davidovim entitetom? D: Da , jer oni stvaraju poremećaj u Matrixu, aliD: On se vratio u Matrix i sada čeka neku drugu drugačijeg tipa, i to isključivo u ličnom segmentupriliku. Matrixa. Zemaljska iskustva i osećaji obezbeñujuA: Jel to ispravno prema njemu? normalno funkcionisanje tela. To je jedno zemaljskoD: Dospeo je na jedno više mesto nego odakle je saobraćajno sredstvo koje je hranjeno energijomdošao. hrane ili iskustva.A: Zašto? A:Kada entitet sazna da telo nije bilo njegovo odD: Jer program sa kojim je došao ostao je telu koje početka?sam ja preuzeo. D: To zavisi od njegove sposobnosti prilagoñavanja.A: Dakle preuzeo si njegovu karmu? Nije zakonitost, ali saznaje kada se telo prilagodiD: Ne baš sasvim, jer vi karmu razumete drugačije. frekvenciji Zemlje.Ja sam preuzeo veliki deo poremećaja koje je u A: Mnogo osoba je tako prisutno?prošlosti ostavio u Matrixu, ali samo one, koje je D: Ne znam, znam samo toliko da nas je sa Inuakasada doneo da ih rešava. Ostalo je ostalo u sistemu desetoro.Matrixa, gde je i sada. Doneće ga sa sobom kada A:Sa tobom istovremeno?tako odluči. D: Ne u različitim vremenima. Ja sam treći.A: To znači, da ti moraš da se sada suočavaš sa A: Ostali to znaju, jesu li oni svesni toga?njegovim problemima? D: Aghton kaže da osim samnom, sa jošD: Da. sedmoricom može da komunicira.A: Ako ima ozbiljne zdravstvene probleme? Mislim A:Šta se desilo sa onom dvojicom?na budućnost. D: Preuzimanje tela nije uspelo. Postoje nekeD: Znam kako da ih prevaziñem, jer to je jedna opasnosti.smeša, što je on ostavio i što sam ja doneo. Osim A:Nema načina da se to sredi?toga, sve je rešivo, ako znaš kako se to radi. D:Nema.A: Da, naravno ako znaš. A:Dokle ostaju takvi?D: Mi znamo, problem je u tome, da vi zemaljci ne D: Tek sa smrću tela može doći do toga, program seželite to da osvestite. mora završiti.A: Opisao bi mi kako ide preuzimanje tela? A: I ne može ništa da se uradi? 12
 13. 13. D: Ne, jer se mora pridržavati Zakona. Sve ima svoju D: Uglavnom u sredini sadašnje Rumunije, nalogiku. jednom mestu u planini je ogromno skladišteA: Zašto se dešaja ovi nesrećni slučajevi? informacija.D: Kako ja razumem, kod jednog je preuzimanje A: Zašto o ovome niko nije znao?predugo trajalo. Telo nije bilo dovoljno snabdeveno D: Aghton kaže, da mnogi to znaju, ali neće da kažu.kiseonikom i došlo je do oštećenja mozga. Drugi je Postoje ličnosti, koje su već stupile tamo.doživeo udes kod preuzimanja tela. Entitet koji je bio A: Ovo je za Rumuniju karakteristično. Ako čuješu telu, predomislio se kada se nova nit učvrstila i nešto što ne bi trebalo da znaš, kažu ti da sitako u telu žive dve duše. To stvara veliku zbrku u neupućen, da si pogrešno razumeo, ili nisi jošsistemu, jer se njome ne može upravljati. dostigao nivo kada ti se može otkriti tajna.A: Ove stvari se nisu znale unapred? D: Svako će saznati kada tome doñe vreme.D: Ne, kako možeš znati. Sve je započeto, A: Šta možeš da kažeš o našoj državi?komunikacija i sve je u redu. Jedan je i od mene D: Jedina je država koja ima sedam aktivnih čakri.razvijeniji, jer ga oba roditelja podržavaju. A: Druge nemaju?A: Čime se bave roditelji? D: Nemaju. Zemlja kao takva isto ima sedamD: Istraživači su, ali pripadaju Redu Ružinih krstaša, energetskih tačaka, razasutih po celoj planeti, ali nitako da imaju uvida u više ezoteričnih učenja. jedna država nema sedam energetskih tačaka. To jeA: Ali ne pripadaju nekoj sotonističkoj organizaciji? razlog zašto su odreñena društva sa negativnimD: Ne, to je nešto potpuno drugo. Istina je da postoje tokovima energija hteli da stave ruku na Rumuniju.i takvi pravci, koji svoju dobrobit stavljaju na prvo A: Možeš da mi kažeš gde su čakre planete.mesto u odnosu na razvoj i nepristrasnost, ali oni o D Čakre zemlje su u Kaliforniji, Južnoj Americi,kojima govorim sigurno nisu negativni. Australiji, Engleskoj, Egiptu, Iraku i na Tibetu.A: Jesu li u Rumuniji? A: A u Rumuniji?D: Ne, samo sam ja tu. Od onih kojima je uspelo da D:Jedna je u Felsosombatfalva (okrug Braša), drugapreuzmu telo, troje su u Americi, jedan u Francuskoj, je u Radnaihavas, treća Silañšomljo, četvrtajedan u Kini i jedan u Nemačkoj. Capidavan, peta Sarmisegetuza, šesta planinaA: Zajedno sa tobom, sedmorica, gde je još jedan? Paring, a sedma je u Geta Subkarpatima. Ne uD: Na jednom specijalnom mestu. Što Aghton ne ovom poretku kako sam rekao, ne mogu ih otkriti, jermože da mi kaže. još nisu stoposto aktivne.A: Aghton je sa tobom govorio? A: Možeš nam nešto reći o planinama Bucega?D: Uglavnom. D: U Bucegu kao i u Ceahlau postoji jednoA: Zašto je odabrao ovo rasulo. informativno blago o kojem sam govorio. Kada biD: Smešteni smo prema važnosti redosleda ljudi pogledali možda bi i videli. Na tim mestimadogañanja, koji će se desiti. pojavile su se neke energetske tvorevine, kao nekeA: Ja iz toga zaključujem, da mi sa Francuzima i četvorougaone piramide. Sada se vide kao nekiKinezima nećemo učestvovati u nekom značajnom hologrami, ali kako se približavamo odreñenimdogañanju. dogañanjima, biće sve izraženije.D: Naprotiv, ali tu nema toliko posla. Sve će se A: Kakvu ulogu imaju ove piramide?dešavati lagano. D: One brane državu od raznih energetskih napada iA: Zašto? od nekih oblika i one emituju odreñene misaono-D: Jer su na ovom području bića veoma razvijena, energetske-forme, koje pružaju odbranu i spiritualnisledećim generacijama su ostavila neku energetsku razvoj . Pokušavaju nekako da u čitavoj Rumunijiburu, koja sadrži veoma značajne informacije. To će podignu nivo frekvencije, kako samog mesta tako ise otkriti u jednom trenutku. Istovremeno, kako ljudi.postanu dostupne ove informacije, dobijamo A: Liče li ovi energetski centri na ljudske?odgovore na sva ona pitanja koja su iskrsnula u toku D: Da, podudarni su sa njima. Imaju istu boju i ulogu.evolucije. Pitanja o kojima su ispravni odgovori A: Koji im je cilj?uglavnom sakriveni, zaboravljeni i ubogaljeni. D: Oni podešavaju, nadziru i optimizirajuA: Jedan primer? funkcionisanje planete. Kao i čakre kod živih bićaD: Ne, jer to nije moj zadatak. koje nadziru funkcionisanje čitavog sistema. LjudiA: Jel daleko momenat kada ćemo moći da imaju iste centre, jer žive i mora da im se nivokoristimo ovu riznicu znanja? frekvencija podudara sa Zemljom.D: Ne, nema još mnogo i neki već to koriste, čak šta A: A čakre Rumunije?više i prosleñuju ove informacije. D: One su aktivirane tek 1986 godine, svojA: A mi što ne znamo o tome? maksimum će postići 2011.D: Čujemo, ali ne marimo. Većina vas to smatra A: Šta im je uloga?bajkom. D: Ne mogu više da kažem, jer zemlja ove državeA: Jesu li u celoj Rumuniji živela ova bića? postoji od samog nastanka zemlje. Tu su stvorena i prva bića, koja su zatim otišla da nasele čitavu 13
 14. 14. planetu. Ova država će imati važnu ulogu u D: Ne. Jer treba da činiš i kažeš to što smatraš da jesledećim godinama. Kolektivna svest koju su ostavili ispravno i dobro. Da daješ primer sopstvenimpreci, će eksplodirati, ispunjavajući srca onih kojima ponašanjem, svojom vibracijom i načinimaće biti dato preživljavanje. doživljavanja, jer ti kao zemaljsko biće treba daA: Da prežive? posvedočiš, to je tvoj zadatak. Zašto bi trebalo daD: Da, biće izvesnih problema. druge ubediš da rade takve stvari u koje ne veruju?A: Kakve brige. A: Jer postoje odreñeni oblici ponašanja i odreñeniD: Nešto povezano sa vodom, ali nemam više prava moralni principi.da znam. D: Ispravno, ali to mogu da šire samo oni koji verujuA: Rumuniju će prekriti voda? u to i žive u skladu sa tim.D: Ne, biće samo ekonomskih problema. U stvari A: U redu vratimo se nazad na čakre. Volela bih damoguće je da će biti velika ekonomska kriza. Možda te pitam, da li Inuaki imaju isto sedam čakri?čak i jedan veliki zemljotres. D: Ne, imaju deset. Imaju sedam takvih kaoA: Možeš li jasnije da kažeš. Zemljani i tri koje su paralelni prstenovi, koji suD: Ne, voleo bih da stanem. smešteni iznad glave.Zamolila sam Davida, da pre nego što ode, dozvoli A: Treba to tako da razumem da su ostale tri nada razgovaram sa njegovom majkom. Mogu da energetskom nivou iste?saznam od nje, da li se dete stvarno rodilo sa D: Ne, nikako.posebno osetljivim telom i da li je prvih šest meseci A: U čemu se razlikuju?bilo stalno bolesno? Šta više u tom periodu je imao i D: Mi tu na zemlji imamo sedam čakri, ali i okojednu tešku upalu pluća, zbog koje je jedva ostao našeg tela isto ima sedam energetskih polja koje suživ. Što je otežavala intolerancija prema iste boje kao čakre. U suštini podudarna su saantibioticima i da su lekari dva puta pokušavali da ga bojom čakri. Smeštena su jedno u drugo, sličnoožive. Saznala sam od nje i to, da je sve bilo kao koncentričnim krugovima.čudo, jer posle tog dogañaja David je postao toliko A: Ovo mi nazivamo bioenergetskim poljima.zdrav, da nikada više nije imao nikakve probleme. D: Dobro, ali ova bio-polja su karakteristična samoOtpratila sam je do vrata i pozdravile smo se. Pre za Zemlju. Kod Inuaka to nije prisutno. Postojali sunego što je otišla okrenula se prema meni i šapnula nekada davno, ali kada je planeta izvela skok oni sumi je: se pretvorili u savšene energetske lopte. One su- Znate interesantan je osećaj, ne bih volela da me zlatne boje.smatrate ludom, ali tada kada je otvorio oči, imala A: Koja je svrha ovih balona?sam osećaj, da to nije on! Dogovarala sam se oko D: Oni pomažu u podešavanju i održavanjuove stvari i sa popom, i držali smo jednu ritualnu ravnoteže organizma. Pomoću njih se možeproceduru čišćenja, ali... da li je moguće da je komunicirati, jer kada bi to voleo da uradiš, oniopsednut? porastu i dospeju do one ličnosti sa kojom bi voleoOtvorila sam usta da odgovorim, ali me je da razgovaraš. Pomoću ove lopte aktivira se ipreduhitrila i rekla: - Molim vas nemojte mi Merkaba. U stvari uz pomoć ove lopte dešava seodgovoriti, nisam spremna na to. Ne bih volela da sve.sa nama živi u istoj sobi jedno strašilo. A: I mi ćemo ih imati posle skoka?Kada su otišli, utonula sam u svoje misli. Razmišljala D: Da, ali sada pokušavaju da sprovedu jedan novsam, da bi bilo dobro, kada bi majka preslušala traku eksperiment.našeg razgovora. Odlučila sam, da to ipak ne A: A to je?uradim, pre nego što se oko toga usaglasimo. D: Pokušavaju da izvedu skok i zadrže trenutno telo. A: Zar Inuaki nisu zadržali svoje telo?V. D: Samo formu. Njihovo telo je postalo lakše,A: Želiš li nešto posebno da mi saopštiš? energičnije, u suštini cela planeta se promenila kakoD: Ne, samo me pitaj. Aghton je samo toliko rekao, strukturalno tako i energetski. Sada pokušavaju dada ti spomenem da su ukupno šest ritualnih zadrže telo ali da promene energiju. Odnosno daprocedura održali samnom radi čišćenja od ñavola, zadrže molekularnu izgrañenost. Samo će se DNKna raznim mestima. Majka je htela da neke stvari promeniti. Kod ljudi je trenutno samo jedna četvrtinakažem njoj, posebno zbog toga jer neki od popova i kodova aktivna. Ostali ne funkcionišu.nisu bili to, kako su izgledali, ali se predomislila, jer A: Šta znači njihovo aktiviranje?bi to dovelo do poremećaja odnosa unutar porodice. D: Sa aktiviranjem svih kodova DNK čovek će biti uA: Kako to misliš da nisu bili to, kako su izgledali? stanju da zadrži svetlost Matrixa u telu, frekvenciju,Nisu bili popovi? glas i informacije. To znači da je u potpunostiD: Da, bili su, ali su delovali van svojih ubeñenja. priključen na pulsaciju Univerzuma i na njegovoA: Ali poznaješ valjda izreku: uradi to što ti pop kaže, disanje.i ne to što on čini. 14
 15. 15. Živeće u harmoniji sa njim. Trebalo bi da vidiš DNK dovesti na nivo svesti i zatim sve to preobraziti ukako funkcioniše kao posrednik u emisiji glasa, ljubav i svetlost. To moraš prvo da uradiš da bisvetlosti i informacije. primio novu energiju.A: Kako to misliš na pulsaciju Univerzuma? A: Jel to neka nova specijalna energija?D: Univerzum ima isto svoju pulsaciju i vibraciju. To D: Ne, to je ženska energija.se emituje galaxijama, zatim preuzima sunčev A: Ali to već postoji?sistem pa zemlja. Odatle preuzima glava, koja zatim D:Da, ali nije bila dominantna energija. Svo vremeto prosleñuje u srce da bi ono razaslalo svuda po dominirala je muška energija. To se sada menja,telu. Trenutno se tako dešava, ali pošto su kodovi u energije treba da se uravnoteže na nivou Zemlje,DNK delimično blokirani, čovek prima samo četvrtinu kako po intenzitetu tako i po vibraciji. Nastaće nekavibracija. vrsta uravnoteženja snaga.A: I ti imaš samo četiri aktivna koda? A: Činjenica je da ako su sile ravnopravne, tada seD: Ne, ja imam skoro 70% aktivnu DNK. U stvari one poništavaju.nisam jedini. Ima nas već mnogo. D: Što je dobro, jer ravnoteža znači savršenstvo.A: Zašto se ne aktivira kod svakoga? A: Ali i žene su imale vodeću ulogu u datomD: Jer ne učini svako taj skok . Oni koji ne idu sa trenutku?nama dalje, za njih nema smisla da se aktivira. Ako D:Da, ali posle su došli muškarci, zatim ponovo ženebi aktivirani otišli u Matrix, to bi stvorilo veliku zbrku, i ponovo muškarci. Bilo je četiri slična ciklusa, i sadakako u segmentu Matrixa kome pripadaju, tako i stupamo u peti. U stvari to odgovara odreñenimentitetima. Oni moraju ostati u Matrixu, dok se na dogañajima.jednoj drugoj planeti ne desi takav skok, ali to bi A:Kakvim dogañajima?imalo posledice po njih, jer bi za vreme jednog života D: Prvo je bio ciklus vatre, zatim zemlje, pa jemorali da reše svaku misaono-energetsku-formu usledio ciklus vazduha i na kraju vode.koja bi imala negativan uticaj , što bi slali u sopstveni A: I šta je još ostalo?segment Matrixa. D: Ostao je ciklus etera. Sada stupamo u njega.A: A oni koji ostaju tu, kada će se njihov kod u Mislim na etar kao na stanje Matrixa i kako je upotpunosti aktivirati? Matrixu sve u ravnoteži, tako i tu mora biti uD: Čim se desi skok. Kodovi počinju da se aktiviraju, ravnoteži.ali će tek kasnije postići svoj maksimum. A: Kaži jesu li ovi ciklusi bili planirani?A: Zašto? D: Sve je isplanirano.U Univerzumu sve funkcionišeD: Jer će planeta Zemlja tek posle skoka biti u redu. prema nekoj logici. Ništa se ne dešava slučajno.Trenutno Zemlja pati, jer je prepuna suprotnih A: Kakva logika?energija. D: To su Univerzalni zakoni. Univerzum funkcionišeA: Odnosno? prema njima, ali sve se sastoji iz ljubavi.D: Ti znaš da su pojedinačne vibracije koje su bitne, A:Kada govoriš o ljubavi, tada misliš na zemaljskumržnja i ljubav. Ostale su samo posledice ove dve. ljubav?A: Ali čovek za vreme svoga života proñe kroz sva D: Ljubav koju tu možemo iskusiti je samo jedanosećanja. sitan deo ljubavi koji je u Matrixu u obliku misao-D: Da, ali je došlo vreme da se odlučimo, na kojoj energija-forma. Tu ne može u potpunosti da sestrani bi želeli da budemo. Došlo je vreme kada osvesti u tebi.doživljavamo to što emitujemo iz sebe, jer Zemlja A: Navedi neki primer.više ne preuzima ništa od nas. Čak šta više vraća D: Ljubav Univerzuma je harmonija na Zemlji, mir,nam ono što smo celoga života doživljavali. Isto se zadovoljstvo, poštovanje, razumevanje, pomirenjedešava i sa Matrixom. Jedan potpuni proces sa samim sobom, to je mešavina svega ovoga.čišćenja je u toku. Nešto što je nalik koncentričnim loptama.A: Jel to razlog i za mnoge bolesti? A: Treba još dugo da čekamo?D: I to može biti jedno od objašnjenja. D:Ne, naprotiv nema više da se čeka.A: Kako da se oslobodimo mnogih negativnih A: Ti misliš da će se ljudi tako brzo odreći starihemocija? navika?D: Da bi se oslobodili negativnih osećanja treba da D: Da, jer oni koji ostaju, raspolagaće novimnaučimo da ih predamo, da se suočimo sa njima i da osobinama. Imaće sasvim drugačije poglede. Oni ćeih preobrazimo. se automatski povezati sa novom energijom iA: Da, dobro, ali ako se bojiš pasa? Nema šta da informacijama. Zbog toga njihovo „ja“počinje da seradiš? menja, da se oblikuje. Sve to dolazi iznutra.D: Ima. Treba da ih voliš. Razgovaraj svako veče sa A: I kako će to izgledati energetski?njihovim balonom koji upravlja njima. Šalji misli D: Otvoriće se čakre koje će funkcionisati saopraštanja, ljubavi, i pomozi im, sve to šalji Matrixu, maximalnim parametrima i to optimalno. U tomza njihovu rasu. To možeš da uradiš i sa potpunim trenutku kada najviša srednja čakra dostigne svojstrahom kao i sa mržnjom. Sve treba potražiti, maximum, tada počinju da se aktiviraju gornje tri. 15
 16. 16. One se neće pokrenuti sledeći jedna drugu, već A;A na ostalim planetama koje su obavile skok,kada prvi prsten postigne polovinu svoga maximuma desilo se isto?tada se aktivira druga i kada ona dostigne polovinu, D: Ne. Mene su poslali, kao i ostale Inuake, da vamaaktivira se i treća. Znači kod završetka drugog objasnimo neke stvari, kako bi većini na planetiprstena, treći je dostigao tek polovinu kapaciteta. uspelo. Pokušavamo da masovno podignemo svest iA: A treća? to se može obaviti samo preko prenosa poruka.D: Ona se automatski aktivira i završava. Nema A: Misliš na činjenice koje će tek doći?pravila, neki završavaju ranije neki kasnije, sve D: Ne, mislim na to, da zemaljci moraju da saznajuzavisi od individue. Tek kada su sve tri aktivirane ko su u stvarnosti, odakle su došli, ko ih vodi i gdetada se aktivira i zlatna lopta, kojom raspolažu im je mesto u Univerzumu.Inuaki. A: Ko smo mi?A: Ali neće biti razlike meñu ljudima? D: Promenjenim glasom. Ja sam Aghton i došaoD: Ne, jer će se aktiviranje balona odvijati odjednom. sam da vam kažem da ste svetlosna bića. Da steBilo kako, zavisi od frekvencije Zemlje. Znak deca Matrixa, možda i najsavršenija,sadržite u sebiaktivacije iz Matrixa će se pojaviti, tek kada ljudi i sve elemente Matrixa, kako na nivo frekvencija tako iZemlja budu na istoj frekvenciji. energetski. Vaše više biće, savršenstvo, predstavljaA: Ali ako bude još ljudi koji se nisu aktivirali? beskraj, i zato se morate tako manifestovati. Vi steD: To je nemoguće. Moraš da shvatiš da je reč samo stvoreni iz pulsacije Univerzuma, iz daha Stvoritelja io energiji. Meñutim prijem energije se menja od iz Božanske volje (namere).čoveka do čoveka. Vi ste njegova deca, raspolažete njegovimA: Može li to da potraje stotinama godina? sposobnostima, potencijalom, i mogućnostimaD: Ne, nikako. delovanja. Imate sada mogućnost da postaneteA: Šta misliš koliko dugo će trajati asimilacija? Mislim aktivni, da bi svesno učestvovali u sustvaranju.do maximuma. Probudite se!D: Oko tri godine, ako merimo u sadašnjem A: Slušajući ove reči primećujem da je David pao navremenu. ležaljku. Prišla sam, ali ga ne pomeram, jerA: Uvek naglašavaš sadašnje, trenutno vreme.. otvarajući oči mi kaže: - Oprosti mi, ali osetio samTada će se drugačije meriti vreme? jedno jako strujanje, koje je prošlo kroz moje telo iD: Tada neće više biti vremena. pozlilo mi je.A: Znači nećemo imati više vreme kao jedinicu? Pružila sam mu čašu vode, izbegavajući daD: Ne, jer neće više postojati vreme. spomenem, da je poslednje reči i rečenice rekaoA: Dobro, ako više neće postojati godine, kako jednim sasvim drugim glasom.možeš da znaš koliko imaš godina? Pogledala sam u njegove plave oči, u oči jednogD: Više nećeš imati starosno doba. Moraš razumeti sedmogodišnjaka i pomislila, koliko tajni Univerzumada je vreme trenutno samo jedna linija. Kreneš od je skriveno iza njegovih plavih očiju.jedne tačke do druge. U Univerzumu si jednostavno, - Predlažem da stanemo danas tu! – rekla samistovremeno svuda, ne treba da poñeš odnekud da završavajući razgovor.bi stigao negde.A: Da, ali prema nečemu moraš da se ravnaš. VI.D: Da, ravnaćemo se prema otkucajima srca A: Kod predhodnog razgovora prekinuli smo tamo,Univerzuma. kada si sa jednom porukom došao do nas. Da li biA: Ti si mi rekao da vi brojite obrtaje planeta. Znači, nam ispričao o čemu je reč?ipak mora postojati neka vremenska jedinica! D: Da, ali pre nego što to detaljnije ispričam, moramD: Tako je, ali rotacijama planete upravlja puls da vam kažem neke stvari i o Inuaki.Univerzuma. Inuaka je takva, kao da je jedno srce A: Izvini.Matrixa. Kako naše srce kuca, tako se Inuaka D: Dosta davno, možda pre nekih osamstohiljadaokreće oko svoje ose u ritmu Matrixa. godina - ako računamo u sadašnjim godinama -A: Jel Inuaka srce Matrixa? Inuaka je bila planeta slična Zemlji. Planeta je bila D: Jedno od srca. Tako kažem da bi razumela. naseljena primitivnim bićima, koja su samo maloSvaka planeta, koja je obavila skok, postaje neka ličila na današnje Inuake. Nisu bili inteligentni i nisuvrsta srca. Tačnije priključuje se na puls Univerzuma raspolagali današnjim sposobnostima Inuaka. To štoi u savršenoj harmoniji je sa njim. je bilo vredno pažnje, to je bio sastav tla, jer je bioA: Rekao si, da pokušamo da u telu obavimo skok. bogat mineralima i kristalima. Posebno silicijumom,Zašto? vodom i vazduhom koji su bili čisti, zbog čega suD: Zato što to još niko dosada nije obavio. Pošto je u postali cilj Galaktičkih osvajača. Na jednomUniverzumu sve pokušaj, eksperiment, došlo je odreñenom mestu u datom trenutku došao jevreme da se to obavi. svemirski brod. To je bio jedan mali izviñačkiA: I tako je odreñeno da se to desi naZemlji? svemirski brod sličan onome koji mi danas koristimoD: Može se reći. u lične potrebe, kojim su došla dva bića veoma 16

×