Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מנהל מיסוי מקרקעין חייב לנמק את החלטותיו ולהתייחס לטיעוני הבקשה שהוגשה לו

54 views

Published on

מצגת מאת דורית גבאי

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מנהל מיסוי מקרקעין חייב לנמק את החלטותיו ולהתייחס לטיעוני הבקשה שהוגשה לו

 1. 1. ‫בפני‬‫ועדת‬‫הערר‬,‫עזבון‬‫המנוח‬‫מוחמד‬‫חדר‬ ‫עבדאללה‬‫ואחרים‬‫נגד‬‫מנהל‬‫מיסוי‬ ‫מקרקעין‬‫נצרת‬(1),‫הונחה‬‫בקשה‬‫לדחות‬ ‫על‬‫הסף‬‫את‬‫תביעת‬‫העוררים‬‫לגבי‬‫בקשה‬ ‫למתן‬‫ארכה‬‫להגשת‬‫השגה‬.‫הבקשה‬‫לארכה‬ ‫הוגשה‬‫לאחר‬‫שחלפו‬23‫שנים‬‫מיום‬‫שהוצאה‬ ‫השומה‬,‫אך‬‫ועדת‬‫הערר‬‫קבעה‬‫כי‬‫חלוף‬‫הזמן‬ ‫אינו‬‫מצדיק‬‫דחיית‬‫הבקשה‬‫על‬‫הסף‬,‫וחובת‬ ‫המנהל‬‫לנמק‬‫באופן‬‫בהיר‬‫וברור‬‫את‬‫החלטתו‬ ‫לדחות‬‫את‬‫הבקשה‬‫לארכה‬.
 2. 2. ‫העוררים‬‫ערכו‬‫עסקת‬‫מכר‬‫של‬‫זכויות‬‫במקרקעין‬ ‫בשנת‬1965,‫אולם‬‫דיווחו‬‫על‬‫כך‬‫רק‬‫בשנת‬1992. ‫מנהל‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬‫לא‬‫קיבל‬‫את‬‫ההצהרה‬‫כי‬‫מועד‬ ‫העסקה‬‫הוא‬1965,‫וקבע‬‫שומות‬‫מס‬‫ליום‬25.8.1992. ‫העוררים‬‫טענו‬‫כי‬‫השומה‬‫שערך‬‫המנהל‬‫אינה‬ ‫משקפת‬‫את‬‫פרטי‬‫העסקה‬,‫שכן‬‫התאריך‬‫שנקבע‬ ‫לעסקה‬‫אינו‬‫אמתי‬.‫וביום‬11.9.2015‫הגישו‬‫בקשת‬ ‫ארכה‬‫להגשת‬‫השגה‬,‫וכן‬‫השגה‬. ‫ביום‬11.12.2015‫החליט‬‫המנהל‬‫לדחות‬‫את‬‫הבקשה‬ ‫ואת‬‫ההשגה‬.‫על‬‫כך‬‫הוגשו‬‫הערר‬,‫ובקשה‬‫לסילוק‬ ‫הערר‬‫על‬‫הסף‬‫אשר‬‫הגיש‬‫מנהל‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬.
 3. 3. ‫המשפטית‬ ‫בשאלה‬ ‫מתמקד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬: ‫הערר‬ ‫של‬ ‫הסף‬ ‫על‬ ‫דחייה‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫יש‬ ‫האם‬?
 4. 4. ‫תשובת‬‫המנהל‬‫לבקשת‬‫ההארכה‬‫והבקשה‬‫לסילוק‬ ‫הערר‬,‫הוגשו‬‫באיחור‬‫וללא‬‫נימוק‬‫מניח‬‫את‬‫הדעת‬, ‫ומטעם‬‫זה‬‫כשלעצמו‬,‫דין‬‫הבקשה‬‫להידחות‬‫על‬‫הסף‬. ‫ביום‬19.10.1993‫הוגשה‬‫השגה‬,‫ועשרה‬‫ימים‬‫לאחר‬ ‫מכן‬,‫המנהל‬‫דחה‬‫אותה‬. ‫מכך‬‫ניתן‬‫ללמוד‬‫כי‬‫המנהל‬‫לא‬‫נתן‬‫לצדדים‬‫לעסקה‬, ‫הזדמנות‬‫להמציא‬‫מסמכים‬‫המעידים‬‫על‬‫המועד‬ ‫האמתי‬‫של‬‫העסקה‬. ‫באשר‬‫למועד‬‫עסקת‬‫המכירה‬,‫הקונה‬‫בנה‬‫על‬ ‫המקרקעין‬‫בית‬,‫וכעבור‬‫עשור‬‫קיבל‬‫היתר‬‫לבניית‬ ‫תוספת‬.‫להשגה‬‫ולבקשה‬‫להארכת‬‫המועד‬‫צורף‬ ‫אישור‬‫של‬‫המועצה‬‫המקומית‬,‫לפיו‬‫המקרקעין‬‫נמכרו‬ ‫בשנת‬1965.
 5. 5. ‫להארכת‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫המנהל‬ ‫בהחלטת‬ ‫מיום‬ ‫המועד‬11.12.2015,‫לטענות‬ ‫התייחס‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫עניין‬ ‫של‬ ‫לגופו‬ ‫נימוקים‬ ‫ציין‬ ‫ולא‬.‫בכדי‬ ‫באמור‬ ‫יש‬ ‫הנסיבות‬ ‫את‬ ‫עניין‬ ‫של‬ ‫לגופו‬ ‫בחן‬ ‫לא‬ ‫שהמנהל‬ ‫ללמד‬ ‫בהגשה‬ ‫האיחור‬ ‫מאחורי‬ ‫שעמדו‬. ‫מועד‬ ‫הארכת‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫ניתן‬,‫סעיף‬ ‫מכוח‬107‫לחוק‬ ‫מקרקעין‬ ‫מיסוי‬.‫הארכה‬ ‫בקשת‬ ‫במסגרת‬,‫כמה‬ ‫פורטו‬ ‫שלעוררים‬ ‫חיצוניים‬ ‫לגורמים‬ ‫הקשורות‬ ‫נסיבות‬ ‫וכמה‬ ‫עליהם‬ ‫שליטה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬.‫נפלה‬ ‫בשומה‬ ‫הטעות‬ ‫באשמתו‬ ‫ולא‬ ‫הנישום‬ ‫מצד‬ ‫לב‬ ‫בתום‬,‫במקרה‬ ‫ומדובר‬ ‫מועד‬ ‫להארכת‬ ‫הקלסי‬.‫העוררים‬ ‫לטענת‬,‫להעדיף‬ ‫יש‬ ‫אמת‬ ‫מס‬ ‫גביית‬,‫השומה‬ ‫סופיות‬ ‫של‬ ‫העיקרון‬ ‫פני‬ ‫על‬.
 6. 6. ‫ההצהרה‬‫בנוגע‬‫לעסקת‬‫המכר‬‫הוגשה‬‫בשנת‬1992,‫בצירוף‬ ‫ייפוי‬‫כח‬‫משנה‬‫זו‬.‫לא‬‫צורפו‬‫לה‬‫מסמכים‬‫התומכים‬‫בטענה‬ ‫לפיה‬‫מדובר‬‫בעסקה‬‫משנת‬1965.‫משלא‬‫הוכח‬‫תאריך‬ ‫המכר‬,‫נקבעו‬‫השומות‬‫בהתאם‬‫לתאריך‬‫ייפוי‬‫הכח‬.‫המוכר‬ ‫הגיש‬‫השגה‬,‫והמנהל‬‫דרש‬‫ממנו‬‫להמציא‬‫ערובה‬‫להבטחת‬ ‫הסכום‬‫השנוי‬‫במחלוקת‬,‫ולאחר‬‫שלא‬‫עמד‬‫בדרישה‬,‫הפכה‬ ‫השומה‬‫לסופית‬.‫הצדדים‬‫לא‬‫הגישו‬‫ערר‬‫במועדים‬‫הקבועים‬ ‫בחוק‬.‫לצדדים‬‫ניתנה‬‫הזדמנות‬‫ראויה‬‫להביא‬‫ראיות‬‫באשר‬ ‫למועד‬‫העסקה‬,‫אולם‬‫הם‬‫נמנעו‬‫מלעשות‬‫כן‬‫וזנחו‬‫את‬ ‫טענותיהם‬‫בנדון‬. ‫בבקשת‬‫הארכת‬‫המועד‬‫להגשת‬‫ההשגה‬,‫לא‬‫פורטו‬‫נימוקים‬ ‫המצדיקים‬‫את‬‫הארכה‬.
 7. 7. ‫אין‬‫בטענות‬‫העוררים‬‫באשר‬‫לנסיבות‬‫בגינן‬ ‫התבקשה‬‫הארכת‬‫המועד‬,‫בכדי‬‫להצדיק‬‫הארכת‬ ‫מועד‬‫להגשת‬‫השגה‬‫על‬‫שומה‬‫שהוצאה‬‫לפני‬ ‫למעלה‬‫מ‬-23‫שנים‬–‫פער‬‫זמן‬‫שהנו‬‫מעבר‬‫לכל‬ ‫קנה‬‫מידה‬‫סביר‬. ‫טענות‬‫הערר‬‫התיישנו‬‫לפני‬‫שנים‬‫רבות‬.‫יש‬ ‫לדחות‬‫את‬‫הערר‬‫על‬‫הסף‬,‫מחמת‬‫התיישנות‬, ‫מחמת‬‫חלוף‬‫המועדים‬‫הקבועים‬‫בחוק‬‫להגשת‬ ‫ערר‬,‫מחמת‬‫השתק‬‫ומחמת‬‫עקרון‬‫סופיות‬‫הדיון‬.
 8. 8. ‫ועדת‬‫הערר‬‫קבעה‬‫כי‬‫הערר‬‫עוסק‬‫בהחלטת‬‫המנהל‬ ‫לדחות‬‫את‬‫בקשת‬‫ההארכה‬‫מיום‬11.12.2015.‫לפי‬ ‫סעיף‬88‫לחוק‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬,‫מי‬‫שרואה‬‫את‬‫עצמו‬ ‫מקופח‬‫מהחלטת‬‫המנהל‬,‫רשאי‬‫לערור‬‫עליה‬‫תוך‬30 ‫יום‬.‫הערר‬‫הוגש‬‫בחודש‬‫ינואר‬2016,‫כלומר‬: ‫במסגרת‬‫הזמנים‬‫אשר‬‫נקבעו‬‫בחוק‬. ‫ניתן‬‫להגיש‬‫השגה‬‫על‬‫שומה‬,‫תוך‬30‫ימים‬‫מיום‬ ‫שנמסרה‬.‫סעיף‬107‫לחוק‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬‫מסמיך‬ ‫את‬‫המנהל‬‫להאריך‬‫כל‬‫מועד‬‫שנקבע‬‫בחוק‬,‫אם‬ ‫נתבקש‬‫לעשות‬‫כן‬‫וראה‬‫סיבה‬‫מספקת‬‫לכך‬.
 9. 9. ‫עקרון‬‫סופיות‬‫השומה‬‫הנו‬‫עיקרון‬‫מהותי‬,‫אולם‬ ‫אין‬‫בחלוף‬‫הזמן‬‫בלבד‬‫בכדי‬‫ללמד‬‫כי‬‫דין‬ ‫בקשת‬‫הארכה‬‫להידחות‬,‫ויש‬‫לבחון‬‫כל‬‫מקרה‬ ‫לגופו‬‫ובהתאם‬‫לנסיבותיו‬.‫בעניין‬‫זה‬,‫חלפו‬ ‫המועדים‬‫הקבועים‬‫בחוק‬‫לפני‬‫זמן‬‫רב‬‫מאוד‬, ‫אך‬‫עדיין‬‫נדרש‬‫המנהל‬‫לבחון‬‫את‬‫המקרה‬ ‫ולנמק‬‫החלטתו‬‫באופן‬‫בהיר‬‫ומנומק‬.‫חובת‬ ‫ההנמקה‬‫המוטלת‬‫על‬‫הרשות‬,‫היא‬‫חובה‬ ‫מהותית‬.
 10. 10. ‫לקונית‬ ‫היא‬ ‫הבקשה‬ ‫לדחיית‬ ‫המנהל‬ ‫החלטת‬, ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫לסמכותו‬ ‫התייחסות‬ ‫בה‬ ‫אין‬ ‫בחוק‬ ‫הקבועים‬ ‫המועדים‬,‫התייחסות‬ ‫בה‬ ‫ואין‬ ‫ולטענות‬ ‫המקרה‬ ‫של‬ ‫הפרטניות‬ ‫לנסיבותיו‬ ‫הארכה‬ ‫בבקשת‬ ‫המפורטות‬.‫אלו‬ ‫בנסיבות‬, ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫שקל‬ ‫המנהל‬ ‫האם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫בקשת‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫טרם‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫השיקולים‬ ‫הארכה‬.‫לפיכך‬,‫השבת‬ ‫על‬ ‫מורה‬ ‫הוועדה‬ ‫למנהל‬ ‫לארכה‬ ‫העוררים‬ ‫בקשת‬,‫קבלת‬ ‫לשם‬ ‫בנדון‬ ‫המנומקת‬ ‫החלטתו‬.
 11. 11. ‫כל‬‫ההליך‬‫הזה‬‫מיותר‬‫לחלוטין‬.‫המנהל‬‫יכול‬‫היה‬ ‫להיות‬‫קצת‬‫יותר‬‫מתחשב‬‫ופחות‬‫לקוני‬.
 12. 12. ‫ו‬"‫ע‬2893-01-16‫עזבון‬‫המנוח‬‫מוחמד‬ ‫חדר‬‫עבדאללה‬‫ואח‬'‫נ‬'‫מנהל‬‫מיסוי‬ ‫מקרקעין‬‫נצרת‬ ‫המאמר‬‫נכתב‬‫ביום‬25.5.2017,‫אנגליה‬ ©‫כל‬‫הזכויות‬‫שמורות‬‫לדורית‬‫גבאי‬2017

×