Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫הון‬ ‫והפסדי‬ ‫הוצאות‬ ‫לניכוי‬ ‫דרישה‬–
‫מתאים‬ ‫תיעוד‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬ ‫צריכה‬
‫שומה‬ ‫פקיד‬ ‫אישור‬ ‫ועל‬
‫מאת‬:‫רו‬"‫דו...
‫מבוא‬
‫ערר‬‫זה‬,‫לודמילה‬‫וזיו‬‫מאיר‬‫נגד‬‫מנהל‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬‫ירושלים‬(1),
‫הוא‬‫על‬‫החלטת‬‫המשיב‬‫בנושא‬‫סכום‬‫ההוצאו...
‫העובדות‬
•‫בחוק‬ ‫כמשמעותה‬ ‫מזכה‬ ‫מגורים‬ ‫דירת‬ ‫היא‬ ‫הדיון‬ ‫נשוא‬ ‫הדירה‬.
•‫ביום‬ ‫נמכרה‬ ‫הדירה‬9.7.2000.
•‫ביום‬...
‫גדר‬‫המחלוקת‬
•‫התרתן‬‫בניכוי‬‫של‬‫הוצאות‬‫השבחה‬,‫שהוציאו‬‫העוררים‬,‫לטענתם‬,‫על‬
‫שיפוץ‬‫דירתם‬,‫שהן‬:‫עלות‬‫השיפוץ‬,‫ש...
‫פסק‬‫הדין‬
•‫שהושקעו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫מחלוקת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫הדגיש‬ ‫משפט‬ ‫בית‬
‫הנכס‬ ‫בשיפוץ‬ ‫מבוטלים‬ ...
‫הדין‬ ‫פסק‬
‫המשך‬
•‫לעניין‬ ‫ההוכחה‬ ‫חובת‬"‫ניכוי‬ ‫אי‬"‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת‬ ‫לפי‬ ‫הוצאות‬,‫לעניין‬
‫סעיף‬39‫לחוק‬,‫הע...
•‫עוד‬ ‫יצוין‬,‫היום‬ ‫טוענים‬ ‫הם‬ ‫להן‬ ‫הרבות‬ ‫וההוצאות‬ ‫הבנייה‬ ‫הוצאות‬ ‫לעניין‬ ‫כי‬,‫אין‬
‫העורר‬ ‫שהגיש‬ ‫ההון‬ ...
•‫כשמדובר‬‫במוכר‬‫זכות‬‫במקרקעין‬‫שהוא‬‫אדם‬‫פרטי‬,‫אין‬‫לצפות‬
‫ממנו‬‫שישמור‬‫תמיד‬‫חשבוניות‬‫וקבלות‬‫במשך‬‫כל‬‫שנות‬‫החז...
•‫יש‬‫להציג‬,‫בדרך‬‫כלל‬‫ראיות‬‫טובות‬‫ומספיקות‬–‫למשל‬,‫חשבוניות‬‫מס‬,‫קבלות‬,
‫וכן‬‫מסמכים‬‫ואישורים‬,‫כגון‬‫חוזים‬,‫התח...
•‫בהערכת‬‫עלויות‬‫הבנייה‬,‫ניתן‬‫להיעזר‬‫במחירי‬‫השוק‬‫ובמחירונים‬‫המקובלים‬‫על‬
‫המשיב‬‫ובנהלים‬‫שקבע‬.‫ניתן‬‫גם‬‫להיעזר‬...
•‫כמו‬‫כן‬,‫לא‬‫הוכרו‬‫דמי‬‫פינוי‬‫כהוצאה‬‫לעניין‬‫סעיף‬39.
•‫בסוגיית‬‫הפסד‬‫ההון‬‫הניתן‬‫לקיזוז‬,‫קבע‬‫בית‬‫המשפט‬‫כי‬‫לש...
•‫במקרה‬‫דנן‬,‫משלא‬‫הומצא‬‫אישור‬‫מפקיד‬‫השומה‬,‫לא‬‫היה‬‫על‬‫המשיב‬
‫להכיר‬‫בהפסדי‬‫הון‬,‫שטענו‬‫להם‬‫העוררים‬,‫והיה‬‫על...
‫עמדת‬‫המחברת‬
•‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫הוצאות‬ ‫לניכוי‬ ‫העקרונות‬39,‫מספר‬ ‫תיקון‬ ‫לאור‬ ‫נקבעו‬50
‫מיום‬ ‫בתוקף‬7.11.2001.‫שונו‬...
‫שוליים‬ ‫הערת‬:
•‫ו‬"‫ע‬2046/01–‫לודמילה‬‫ירושלים‬ ‫מקרקעין‬ ‫מיסוי‬ ‫מנהל‬ ‫נגד‬ ‫מאיר‬ ‫וזיו‬
©‫גבאי‬ ‫לדורית‬ ‫שמורות‬...
דרישה לניכוי הוצאות והפסדי הון – צריכה להתבסס על תיעוד מתאים ועל אישור פקיד שומה
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

דרישה לניכוי הוצאות והפסדי הון – צריכה להתבסס על תיעוד מתאים ועל אישור פקיד שומה

117 views

Published on

מצגת מאת דורית גבאי

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

דרישה לניכוי הוצאות והפסדי הון – צריכה להתבסס על תיעוד מתאים ועל אישור פקיד שומה

 1. 1. ‫הון‬ ‫והפסדי‬ ‫הוצאות‬ ‫לניכוי‬ ‫דרישה‬– ‫מתאים‬ ‫תיעוד‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬ ‫צריכה‬ ‫שומה‬ ‫פקיד‬ ‫אישור‬ ‫ועל‬ ‫מאת‬:‫רו‬"‫דורית‬ ‫ח‬‫גבאי‬
 2. 2. ‫מבוא‬ ‫ערר‬‫זה‬,‫לודמילה‬‫וזיו‬‫מאיר‬‫נגד‬‫מנהל‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬‫ירושלים‬(1), ‫הוא‬‫על‬‫החלטת‬‫המשיב‬‫בנושא‬‫סכום‬‫ההוצאות‬‫שהותר‬‫בניכוי‬,‫לפי‬‫סעיף‬ 39‫לחוק‬. ‫ועדת‬‫הערר‬‫דחתה‬,‫כבר‬‫מספר‬‫שנים‬‫לפני‬‫כן‬,‫את‬‫הערר‬‫בכל‬‫הנוגע‬ ‫לזכאות‬‫לפטור‬,‫ונותרה‬‫שאלת‬‫ההכרה‬‫בהוצאות‬‫לניכוי‬,‫ובין‬‫השאר‬ ‫בעלויות‬‫הבנייה‬,‫שכר‬‫טרחת‬‫עורך‬‫דין‬,‫דמי‬‫תיווך‬‫והפסד‬‫הון‬. ‫הערר‬‫התקבל‬‫בנקודה‬‫אחת‬‫בלבד‬,‫והיא‬‫ההכרה‬‫בהוצאות‬‫בנייה‬‫ושיפוץ‬ ‫בסכום‬‫של‬290,000₪,‫נכון‬‫ליום‬1.7.1993,‫לצורך‬‫ניכוי‬‫מן‬‫השבח‬.
 3. 3. ‫העובדות‬ •‫בחוק‬ ‫כמשמעותה‬ ‫מזכה‬ ‫מגורים‬ ‫דירת‬ ‫היא‬ ‫הדיון‬ ‫נשוא‬ ‫הדירה‬. •‫ביום‬ ‫נמכרה‬ ‫הדירה‬9.7.2000. •‫ביום‬ ‫השיגו‬ ‫העוררים‬30.1.2001‫השומה‬ ‫על‬,‫ההשגה‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫המשיב‬ ‫בחלקה‬,‫הנדרש‬ ‫המס‬ ‫סכום‬ ‫את‬ ‫ותיקן‬. •‫בהוצאות‬ ‫להכיר‬ ‫לנכון‬ ‫ראה‬ ‫לא‬ ‫המשיב‬,‫עבור‬ ‫שהוציאו‬ ‫טענו‬ ‫שהעוררים‬ ‫הדירה‬ ‫שיפוץ‬,‫של‬ ‫סכום‬ ‫למעט‬6,000₪.
 4. 4. ‫גדר‬‫המחלוקת‬ •‫התרתן‬‫בניכוי‬‫של‬‫הוצאות‬‫השבחה‬,‫שהוציאו‬‫העוררים‬,‫לטענתם‬,‫על‬ ‫שיפוץ‬‫דירתם‬,‫שהן‬:‫עלות‬‫השיפוץ‬,‫שכר‬‫טרחת‬‫עורך‬‫דין‬,‫דמי‬‫מתווך‬ ‫ברכישה‬‫ובמכירה‬‫והוצאות‬"‫דמי‬‫פינוי‬",‫ובנוסף‬‫שאלת‬‫ההכרה‬‫בהפחתת‬ ‫הפסד‬‫הון‬‫מן‬‫השבח‬,‫לפי‬‫סעיף‬48‫לחוק‬.
 5. 5. ‫פסק‬‫הדין‬ •‫שהושקעו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫מחלוקת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫הדגיש‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫הנכס‬ ‫בשיפוץ‬ ‫מבוטלים‬ ‫לא‬ ‫כספים‬,‫היקף‬ ‫על‬ ‫היא‬ ‫שהמחלוקת‬ ‫אלא‬ ‫אלו‬ ‫כספים‬. •‫סעיף‬ ‫את‬ ‫ניתח‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬39,‫בניכוי‬ ‫מותרות‬ ‫ההוצאות‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫וקבע‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת‬ ‫לפי‬,‫ולמעשה‬ ‫בפועל‬ ‫שינוכו‬ ‫צורך‬ ‫שום‬ ‫ואין‬,‫אז‬ ‫כי‬ ‫סעיף‬39‫לחול‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫אלו‬ ‫הוצאות‬ ‫לעניין‬ ‫לחוק‬. •‫את‬ ‫יבקש‬ ‫שבמסגרתה‬ ‫האכסניה‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫ברירה‬ ‫זכות‬ ‫לנישום‬ ‫אין‬ ‫הניכוי‬.‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת‬ ‫לפי‬ ‫מותר‬ ‫הניכוי‬ ‫כי‬ ‫בכך‬ ‫די‬,‫לדחות‬ ‫כדי‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫ניכוי‬ ‫דרישת‬39‫לחוק‬.
 6. 6. ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫המשך‬ •‫לעניין‬ ‫ההוכחה‬ ‫חובת‬"‫ניכוי‬ ‫אי‬"‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת‬ ‫לפי‬ ‫הוצאות‬,‫לעניין‬ ‫סעיף‬39‫לחוק‬,‫העורר‬ ‫על‬ ‫מוטלת‬,‫לשם‬ ‫ממש‬ ‫של‬ ‫ראיה‬ ‫להביא‬ ‫ועליו‬ ‫כך‬. •‫ניתנת‬ ‫אינה‬ ‫פלונית‬ ‫הוצאה‬ ‫כי‬ ‫והראה‬ ‫הסף‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫הנישום‬ ‫משעבר‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫פקודת‬ ‫לפי‬ ‫לניכוי‬,‫או‬‫ממש‬ ‫של‬ ‫בראיה‬ ‫שהראה‬‫לא‬ ‫כי‬ ‫השומה‬ ‫פקיד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בניכוי‬ ‫הוכרה‬,‫נוסף‬ ‫מצטבר‬ ‫תנאי‬ ‫להוכיח‬ ‫עליו‬, ‫ידו‬ ‫על‬ ‫הוצאה‬ ‫אכן‬ ‫שההוצאה‬.‫כתפיו‬ ‫על‬ ‫מוטל‬ ‫ההוכחה‬ ‫נטל‬.
 7. 7. •‫עוד‬ ‫יצוין‬,‫היום‬ ‫טוענים‬ ‫הם‬ ‫להן‬ ‫הרבות‬ ‫וההוצאות‬ ‫הבנייה‬ ‫הוצאות‬ ‫לעניין‬ ‫כי‬,‫אין‬ ‫העורר‬ ‫שהגיש‬ ‫ההון‬ ‫בהצהרת‬ ‫וזכר‬ ‫רמז‬,‫ליום‬ ‫נכון‬31.12.1992-‫הוצאות‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫השלד‬ ‫בניית‬,‫ההון‬ ‫בהצהרת‬ ‫לכלול‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫אשר‬(‫העלתה‬ ‫הראיות‬ ‫בחינת‬,‫כי‬ ‫ההון‬ ‫בהצהרת‬,‫הבנייה‬ ‫הוצאות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫להצהיר‬ ‫העורר‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫לא‬,‫חלק‬ ‫שכן‬ ‫ההון‬ ‫בהצהרת‬ ‫הקובע‬ ‫המועד‬ ‫לאחר‬ ‫נעשו‬ ‫מהן‬.) •‫סעיף‬39‫ההוצאה‬ ‫מסוגי‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫ההוצאה‬ ‫של‬ ‫ההוכחה‬ ‫דרכי‬ ‫מהן‬ ‫קבע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בסעיף‬ ‫שנמנו‬.‫אולם‬,‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫יש‬"‫מושכלות‬"‫במחלוקת‬ ‫שאינן‬. ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫המשך‬
 8. 8. •‫כשמדובר‬‫במוכר‬‫זכות‬‫במקרקעין‬‫שהוא‬‫אדם‬‫פרטי‬,‫אין‬‫לצפות‬ ‫ממנו‬‫שישמור‬‫תמיד‬‫חשבוניות‬‫וקבלות‬‫במשך‬‫כל‬‫שנות‬‫החזקת‬ ‫הנכס‬‫על‬‫ידו‬. •‫כדי‬‫לקבוע‬‫הוצאה‬‫המותרת‬‫בניכוי‬‫לעניין‬‫השבח‬,‫יש‬‫להיעזר‬‫בנתונים‬ ‫שונים‬,‫ובין‬‫היתר‬,‫ניתן‬‫להיעזר‬‫גם‬‫בהצהרות‬‫הון‬‫שהגיש‬‫הנישום‬ ‫ובהצהרות‬‫אחרות‬‫שהוגשו‬‫לרשות‬‫מס‬‫אחרת‬. ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫המשך‬
 9. 9. •‫יש‬‫להציג‬,‫בדרך‬‫כלל‬‫ראיות‬‫טובות‬‫ומספיקות‬–‫למשל‬,‫חשבוניות‬‫מס‬,‫קבלות‬, ‫וכן‬‫מסמכים‬‫ואישורים‬,‫כגון‬‫חוזים‬,‫התחייבויות‬,‫וכן‬‫הלאה‬.‫ניתן‬‫גם‬‫להביא‬ ‫ראיות‬‫ממקבלי‬‫התשלומים‬,‫כדי‬‫שהמשיב‬‫והוועדה‬‫יוכלו‬‫לבחון‬‫אותן‬. •‫לעניין‬‫עלויות‬‫הבנייה‬:‫אין‬‫מחלוקת‬‫כי‬‫השיפוצים‬‫ותוספת‬‫הבנייה‬‫אכן‬‫נעשו‬. ‫ניתן‬‫להסיק‬‫כי‬‫המימון‬‫של‬‫עלות‬‫הבנייה‬‫והשיפוץ‬‫בא‬‫מן‬‫העוררים‬,‫בין‬‫אם‬ ‫מהלוואות‬‫ובין‬‫אם‬‫ממקורות‬‫אחרים‬,‫ככל‬‫שיהיו‬,‫אף‬‫אם‬‫אין‬‫בידי‬‫העוררים‬ ‫להוכיחם‬. ‫לפי‬‫הפסיקה‬,‫יש‬‫להכיר‬‫בהוצאות‬‫סבירות‬. ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫המשך‬
 10. 10. •‫בהערכת‬‫עלויות‬‫הבנייה‬,‫ניתן‬‫להיעזר‬‫במחירי‬‫השוק‬‫ובמחירונים‬‫המקובלים‬‫על‬ ‫המשיב‬‫ובנהלים‬‫שקבע‬.‫ניתן‬‫גם‬‫להיעזר‬‫בחוות‬‫דעת‬‫של‬‫מומחים‬‫לעניין‬‫היקף‬ ‫הבנייה‬‫ועלותה‬,‫ובעיקר‬‫בחוות‬‫דעת‬‫של‬‫מהנדסים‬. •‫בהערכת‬‫עלויות‬‫הבנייה‬‫בענייננו‬,‫יש‬‫להביא‬‫בחשבון‬‫כי‬‫הצהרת‬‫ההון‬‫שהוגשה‬ ‫מטעם‬‫העוררים‬,‫לא‬‫הזכירה‬‫שחלק‬‫נכבד‬‫מהעבודות‬‫בוצעו‬‫לפני‬‫המועד‬‫הקובע‬ ‫להצהרת‬‫ההון‬. •‫לסיכום‬:‫הוצאות‬‫הבנייה‬‫והשיפוץ‬,‫כעולה‬‫מחוות‬‫הדעת‬,‫מגיעות‬‫לסך‬‫של‬‫כ‬- 290,000₪‫נכון‬‫לגמר‬‫הבנייה‬.‫בהעדר‬‫חשבוניות‬‫או‬‫קבלות‬,‫לא‬‫הוכרו‬‫הוצאות‬ ‫בגין‬‫שכר‬‫טרחת‬‫עורך‬‫דין‬‫ומתווך‬. ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫המשך‬
 11. 11. •‫כמו‬‫כן‬,‫לא‬‫הוכרו‬‫דמי‬‫פינוי‬‫כהוצאה‬‫לעניין‬‫סעיף‬39. •‫בסוגיית‬‫הפסד‬‫ההון‬‫הניתן‬‫לקיזוז‬,‫קבע‬‫בית‬‫המשפט‬‫כי‬‫לשונו‬‫של‬‫סעיף‬ 48‫ב‬(‫א‬()1)‫ברורה‬,‫ועל‬‫כן‬,‫על‬‫הנישום‬‫להציג‬‫אישור‬‫מפקיד‬‫השומה‬- ‫אישור‬‫האמור‬‫להראות‬‫שיש‬‫להפחית‬‫מסכום‬‫השבח‬‫סכום‬‫של‬‫קיזוז‬ ‫הפסדים‬‫או‬‫סכום‬‫בשל‬‫זיכוים‬‫על‬‫פי‬‫פקודת‬‫מס‬‫הכנסה‬. •‫אם‬‫הנישום‬‫המציא‬‫אישור‬‫כאמור‬‫בסעיף‬48‫ב‬(‫א‬()1),‫והמנהל‬‫לא‬‫נעתר‬ ‫לבקשת‬‫הקיזוז‬,‫כי‬‫אז‬‫רשאית‬‫הוועדה‬‫לדון‬‫ולהחליט‬,‫בעניין‬‫ואף‬‫להורות‬ ‫על‬‫הקיזוז‬‫כאילו‬‫הייתה‬‫המנהל‬. ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫המשך‬
 12. 12. •‫במקרה‬‫דנן‬,‫משלא‬‫הומצא‬‫אישור‬‫מפקיד‬‫השומה‬,‫לא‬‫היה‬‫על‬‫המשיב‬ ‫להכיר‬‫בהפסדי‬‫הון‬,‫שטענו‬‫להם‬‫העוררים‬,‫והיה‬‫עליו‬‫לשום‬‫את‬‫השבח‬ ‫והמס‬‫לפיו‬,‫בלי‬‫להתחשב‬‫בהפסדי‬‫הון‬. •‫בית‬‫המשפט‬‫הדגיש‬,‫כי‬‫על‬‫פי‬‫סעיף‬48‫ב‬(‫א‬()1),‫המשיב‬‫איננו‬ ‫חייב‬‫להפעיל‬‫שיקול‬‫דעת‬‫להפחתת‬‫הפסדי‬‫הון‬,‫אף‬‫בהיעדר‬ ‫אישור‬‫מפקיד‬‫השומה‬. ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫המשך‬ ‫ניתן‬‫ביום‬22.8.2007.
 13. 13. ‫עמדת‬‫המחברת‬ •‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫הוצאות‬ ‫לניכוי‬ ‫העקרונות‬39,‫מספר‬ ‫תיקון‬ ‫לאור‬ ‫נקבעו‬50 ‫מיום‬ ‫בתוקף‬7.11.2001.‫שונו‬ ‫העקרונות‬. •‫הפסדים‬ ‫לאשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫למנהל‬.‫רק‬ ‫יחליט‬ ‫המנהל‬ ‫בתוקף‬ ‫אישור‬ ‫סמך‬ ‫על‬,‫הלאה‬ ‫וכן‬ ‫הבטחות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫ולא‬.‫הדעת‬ ‫שיקול‬ ‫מקרקעין‬ ‫מיסוי‬ ‫לחוק‬ ‫מצומצם‬ ‫המנהל‬ ‫של‬. •‫דין‬ ‫עורך‬ ‫טרחת‬ ‫שכר‬ ‫הוצאות‬ ‫להכרת‬ ‫העורר‬ ‫טענת‬ ‫ברורה‬ ‫לא‬,‫לא‬ ‫אם‬ ‫מתאים‬ ‫תיעוד‬ ‫הוצג‬. •‫שזמינים‬ ‫ותחשיבים‬ ‫מקובל‬ ‫מחיר‬ ‫לפי‬ ‫להעריך‬ ‫ניתן‬ ‫בנייה‬ ‫עלויות‬,‫ובשל‬ ‫תיעוד‬ ‫ממציאים‬ ‫שלא‬ ‫העובדה‬,‫וקבלות‬ ‫מס‬ ‫חשבונית‬ ‫כגון‬,‫שיותרו‬ ‫הגיוני‬ ‫כ‬-60%‫מהאומדן‬,‫קבלה‬ ‫מס‬ ‫חשבונית‬ ‫מוצגת‬ ‫שלא‬ ‫העובדה‬ ‫בשל‬.
 14. 14. ‫שוליים‬ ‫הערת‬: •‫ו‬"‫ע‬2046/01–‫לודמילה‬‫ירושלים‬ ‫מקרקעין‬ ‫מיסוי‬ ‫מנהל‬ ‫נגד‬ ‫מאיר‬ ‫וזיו‬ ©‫גבאי‬ ‫לדורית‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ביום‬ ‫נכתב‬:13.9.2016

×