Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

קנס אי דיווח על אירוע מס שבח בפירוק חברה. בית המשפט אישר את עמדת המנהל

148 views

Published on

מצגת מאת דורית גבאי

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

קנס אי דיווח על אירוע מס שבח בפירוק חברה. בית המשפט אישר את עמדת המנהל

 1. 1. ‫אירוע‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫אי‬ ‫קנס‬ ‫בפירוק‬ ‫שבח‬ ‫מס‬‫חברה‬. ‫את‬ ‫אישר‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫המנהל‬ ‫עמדת‬ ‫מאת‬:‫רו‬"‫גבאי‬ ‫דורית‬ ‫ח‬
 2. 2. ‫מבוא‬ ‫בית‬‫המשפט‬‫במקרה‬‫קליין‬‫נגד‬‫מנהל‬‫מיסוי‬ ‫מקרקעין‬‫חדרה‬(1),‫דחה‬‫את‬‫הערר‬‫על‬ ‫החלטת‬‫מנהל‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬‫חדרה‬,‫שלא‬ ‫להפחית‬‫או‬‫לבטל‬‫קנס‬‫שהושת‬‫על‬‫העוררים‬ ‫בגין‬‫אי‬‫הצהרה‬‫במועד‬.
 3. 3. ‫העובדות‬ O‫העוררים‬‫הנם‬‫בעלי‬‫מניות‬‫בחברה‬,‫שהייתה‬ ‫במועדים‬‫הרלוונטיים‬‫בעלים‬‫של‬‫מקרקעין‬. O‫בשנת‬2009‫החליטה‬‫החברה‬‫על‬‫פירוק‬ ‫מרצון‬.‫ההחלטה‬‫על‬‫הפירוק‬‫מרצון‬‫התקבלה‬ ‫ביום‬22.12.2009. O‫רשם‬‫החברות‬‫אישר‬‫את‬‫הבקשה‬‫של‬‫החברה‬ ‫לפירוק‬‫מרצון‬‫ואת‬‫מינוי‬‫המפרק‬‫ביום‬ 15.8.2010.
 4. 4. ‫העובדות‬ O‫למשיב‬ ‫הצהרה‬ ‫הגישו‬ ‫העוררים‬,‫על‬ ‫כנדרש‬ ‫סעיף‬ ‫פי‬73(‫ב‬)‫מקרקעין‬ ‫מיסוי‬ ‫לחוק‬,‫ביום‬ 13.12.2010. O‫העוררים‬ ‫הצהרת‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫המשיב‬, ‫השפיטה‬ ‫מיטב‬ ‫לפי‬ ‫שומה‬ ‫להם‬ ‫והוציא‬,‫לפי‬ ‫סעיף‬78(‫ב‬)‫לחוק‬. O‫ליום‬ ‫העסקה‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫קבע‬ ‫המשיב‬ ‫מרצון‬ ‫פירוק‬ ‫על‬ ‫ההחלטה‬–22.12.2009.
 5. 5. ‫העובדות‬ O‫לעניין‬ ‫מחלוקות‬ ‫התגלעו‬ ‫לעוררים‬ ‫המשיב‬ ‫בין‬ ‫הזכויות‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫ושווי‬ ‫העסקה‬ ‫מועד‬ ‫הפירוק‬ ‫במסגרת‬ ‫להם‬ ‫שהועברו‬,‫של‬ ‫ובסופו‬ ‫דבר‬,‫הסכם‬ ‫ונחתם‬ ‫הסכמה‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫הושגה‬ ‫פשרה‬,‫נקבע‬ ‫בו‬,‫השאר‬ ‫בין‬,‫בא‬ ‫הוא‬ ‫כי‬"‫לסיים‬ ‫בתיק‬ ‫המחלוקות‬ ‫כל‬ ‫את‬",‫וכי‬"‫אינו‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬ ‫ריבית‬ ‫מבטל‬,‫קנס‬ ‫או‬ ‫הצמדה‬,‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫אחרת‬ ‫נאמר‬." O‫הצהרה‬ ‫אי‬ ‫בגין‬ ‫קנס‬ ‫העוררים‬ ‫על‬ ‫הטיל‬ ‫המשיב‬ ‫במועד‬,‫הקנס‬ ‫לביטול‬ ‫בקשות‬ ‫הגישו‬ ‫העוררים‬, ‫נדחו‬ ‫ומשאלו‬-‫הערר‬ ‫הוגש‬.
 6. 6. ‫פסק‬‫הדין‬ O‫אין‬‫מחלוקת‬‫בדבר‬‫מועד‬‫העסקה‬‫ובדבר‬‫הפרת‬ ‫חובת‬‫העוררים‬‫להגשת‬‫ההצהרה‬‫במועד‬‫כקבוע‬ ‫בסעיף‬73‫לחוק‬. O‫דין‬‫הערר‬‫להידחות‬,‫ואין‬‫מקום‬‫להתערבות‬‫בית‬ ‫המשפט‬‫בהחלטת‬‫המשיב‬‫שלא‬‫להפחית‬‫או‬ ‫לבטל‬‫את‬‫הקנס‬.‫העוררים‬‫לא‬‫הצביעו‬‫על‬‫נסיבות‬ ‫חריגות‬‫המצדיקות‬‫התערבות‬‫בשיקול‬‫דעתו‬‫של‬ ‫המשיב‬,‫וטעותם‬‫של‬‫העוררים‬‫לחשוב‬‫כי‬‫מועד‬ ‫העסקה‬‫הרלוונטי‬‫הנו‬‫רק‬‫מועד‬‫אישור‬‫רשם‬ ‫החברות‬,‫איננה‬‫מספיקה‬.‫טעות‬‫בעל‬‫דין‬‫בהבנת‬ ‫החוק‬‫אינה‬‫יכולה‬‫לשמש‬‫צידוק‬‫לאי‬‫הגשת‬ ‫הצהרה‬‫במועד‬.
 7. 7. ‫הדין‬ ‫פסק‬ O‫כן‬ ‫כמו‬,‫בין‬ ‫שנחתם‬ ‫הפשרה‬ ‫הסכם‬ ‫לאור‬ ‫הצדדים‬,‫להעלות‬ ‫לעוררים‬ ‫לאפשר‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫בעניין‬ ‫טענות‬,‫כי‬ ‫מפורשות‬ ‫נאמר‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ "‫ריבית‬ ‫מבטל‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫הסכם‬,‫קנס‬ ‫או‬ ‫הצמדה‬, ‫אחרת‬ ‫נאמר‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬." O‫מוסגר‬ ‫במאמר‬,‫סעיף‬ ‫של‬ ‫תיקונו‬ ‫כי‬ ‫צוין‬94‫א‬ ‫תיקון‬ ‫במסגרת‬70,‫רלוונטי‬ ‫אינו‬.‫התיקון‬ ‫תכלית‬ ‫בגין‬ ‫בקנס‬ ‫החייבים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫הייתה‬ ‫ההצהרה‬ ‫בהגשת‬ ‫איחור‬,‫שנפטר‬ ‫מי‬ ‫שגם‬ ‫כך‬ ‫ייכלל‬ ‫המס‬ ‫מתשלום‬,‫ומאידך‬,‫את‬ ‫להקטין‬ ‫הקנס‬ ‫שיעורי‬. ‫ביום‬ ‫ניתן‬20.12.2012.
 8. 8. ‫המחברת‬ ‫עמדת‬ ‫ערר‬‫מיותר‬.‫לא‬‫נחוץ‬‫להעסיק‬‫את‬‫בית‬ ‫המשפט‬‫בנושאים‬‫כאלו‬,‫משום‬‫שיום‬‫המכירה‬ ‫בפירוק‬,‫לצורכי‬‫חוק‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬,‫הוא‬‫יום‬ ‫ההחלטה‬‫על‬‫הפירוק‬,‫וזאת‬‫בהתאם‬ ‫לעקרונות‬‫חוק‬‫מיסוי‬‫מקרקעין‬.‫היה‬‫צריך‬, ‫לכל‬‫הפחות‬,‫למסור‬‫הצהרה‬‫או‬‫להתייעץ‬ ‫ולקרוא‬‫חומר‬‫על‬‫הנושא‬.
 9. 9. ‫שוליים‬ ‫הערות‬: O(1)‫ו‬"‫ע‬49898/12/11 ©‫גבאי‬ ‫לדורית‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫ביום‬ ‫נכתב‬:6.9.16

×