Fyllo ergasias1

1,029 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
765
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fyllo ergasias1

  1. 1. Φφλλο εργαςίασ για την Εφρεςη Συνεργατών Ακολουιθςτε τα παρακάτω βθματα για να εξοικειωιείτε με τα εργαλεία του eTwinning για την εφρευςη ςυνεργατών. Βρείτε έναν eTwinning ςυνεργάτη ςε μία άλλη χώρα, για να ςυμπληρώςετε με επιτυχία αυτό το φφλλο εργαςίασ ! Περιγραφή τησ εργαςίασ Βαθμοί Χώροσ για ςημειώςεισ Συνδεκείτε ςτθ διαδικτυακι πφλθ του eTwinning –αυτό είναι εφκολο! 5 Ελζγξτε τθ ΄διακεςιμότθτά’ ςασ (ετικζτα Προφίλ) και βεβαιωκείτε ότι εμφανίηεται θ ζνδειξθ Είμαι ζτοιμοσ για ζνα eTwinning ζργο 5 Ενθμερώςτε το προφίλ ςασ αναρτώντασ μία φωτογραφία και ςυντάςςοντασ μία ςφντομθ περιγραφι που αφορά εςάσ και τα ενδιαφζροντά ςασ 10 Σκεφκείτε μία λζξθ κλειδί ςχετικι με τθν ιδζα του ζργου ςασ ι του κλάδου ςασ. Χρθςιμοποιιςτε το πεδίο τθσ Σφντομησ Αναζθτηςησ, ςτθν ετικζτα Εφρεςθ eTwinners, για να δείτε ποιοσ άλλοσ ζχει αναφερκεί ςε αυτό. 10 Χρθςιμοποιιςτε το πεδίο τθσ Αναηιτθςθσ για να βρείτε πικανοφσ ςυνεργάτεσ ςφμφωνα με τθ χώρα τουσ και/ι με τον κλάδο τουσ 10 Πρόςβαςθ ςτα eTwinning Έργα: Γενικό φόρουμ και απαντιςτε ςε μία από τισ Συηθτιςεισ 10 Βρείτε τουλάχιςτον τρία άτομα, των οποίων το προφίλ κεωρείτε ενδιαφζρον, και ςθμειώςτε τα ονόματά τουσ 15 Στείλτε τρία τουλάχιςτον μθνφματα ςε πικανοφσ ςυνεργάτεσ για να δείτε αν ενδιαφζρονται να προςτεκοφν ςτισ ‘Επαφζσ’ ςασ ςτο on eTwinning 15 Όταν βρείτε κάποιον που ενδιαφζρεται, ςτείλτε του ζνα αίτθμα επαφισ 10 Ελζγξτε τθν ζνδειξθ Ειδοποιήςεισ και αποδεχκείτε τα αιτιματα επαφισ ζχετε λάβει και που ςασ ενδιαφζρουν 10 Σφνολο βακμών /100

×