Φφλλο εργασίας για την Εγγραφή Ζργου
Ακολουθήςτε τα παρακάτω βήματα για να εξοικειωθείτε με τη διαδικαςία εγγραφήσ ενόσ eT...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fyllo ergasias2

715 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
459
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fyllo ergasias2

  1. 1. Φφλλο εργασίας για την Εγγραφή Ζργου Ακολουθήςτε τα παρακάτω βήματα για να εξοικειωθείτε με τη διαδικαςία εγγραφήσ ενόσ eTwinning ζργου Κάντε την εγγραφή ενόσ eTwinning ζργου, για να ςυμπληρώςετε με επιτυχία αυτό το φφλλο εργαςίασ! Περιγραφή της εργασίας Βαθμοί Χώρος για σημειώσεις ΢υνδεκείτε ςτθν πλατφόρμα του eTwinning 5 Βεβαιωκείτε ότι το άτομο με το οποίο επικυμείτε να διεξάγετε ζνα ζργο βρίςκεται ςτον κατάλογο των Επαφών ςασ 10 ΢υηθτιςτε τθν ιδζα του ζργου με τον/τουσ ςυνεργάτθ/εσ ςασ προτοφ κάνετε τθν εγγραφι του eTwinning. Αποφαςίςτε ποιοσ κα είναι ο ςυνιδρυτισ του ζργου (1 άλλοσ ςυνεργάτθσ του ζργου) 20 Πθγαίνετε ςτθν ετικζτα Έργα και κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ Δημιουργία νέου Ζργου 5 Επιλζξτε το άτομο, από τον κατάλογο Επαφών ςασ, που κα είναι ο ςυνιδρυτισ του ζργου 5 ΢υμπλθρώςτε τθν περιγραφι του Έργου και κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ ‘Επόμενο βιμα’ 25 Ρίξτε μια ματιά ςτθν Προεπιςκόπθςθ τθσ περιγραφισ ςασ για να βεβαιωκείτε ότι όλα είναι ςωςτά και ςτθ ςυνζχεια κάντε κλικ ςτθν ζνδειξθ ‘υποβολι’ 10 Βεβαιωκείτε ότι ο ςυνιδρυτισ του ζργου αποδζχεται τθν αίτθςι ςασ για τθν εγγραφι του Έργου 10 Παρακολουκείτε τθν ετικζτα ‘ζργο ςε εκκρεμότθτα’. Μόλισ το ζργο εγκρικεί από τθν ΕΥΥ*, κα μετακινθκεί ςτθν ετικζτα ‘Ανοικτό’ 10 ΢φνολο βακμών /100 *Εθνική Υπηρεςία Υποςτήριξησ

×