Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 6 de juny de 2013

0 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDf. Que tingueu un Bondia!!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 6 de juny de 2013

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorrawww.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorradijousdE junydEL 20136nÚm. 1913Mòbil: 322 553innova@andorra.adRESPONSABILITATCIVILCOMPLEMENTSALARICOMPLEMENTCASSCONTRUCCIÓCOMUNITATSAUTOMÒBILACCIDENTSLLARVIDAEXÈQUIESCarrer Callaueta, 8AD500 Andorra la VellaTel. 800 530Mig menú7,50 €(tot inclòs)Torna la Primavera de sempre!Torna la Primavera de sempre!Mig menúMenú diari9 €(tot inclòs)*NOVAGERÈNCIA* primer i segon plat,aigua, vi, postre i caféElnombrededemandesd’ajutsal’habitatges’incrementaun7%El col·lectiu Portella presenta el sisè número de la revista, que homenatja José Luis Sampedro i dedica el quaderncentral a la nissaga Claret. //Pàg. 8 // t. m.// Pàg. 3Tercera derrota de la selecció sub-21en la fase de classificació de l’Europeu,ara davant Bulgària, que s’imposa perun clar 0 a 3.La sub-21 cedeixdavant BulgàriafutBoL// Pàg. 9//t. m.El BC River Andorra té una cita amb la històriaEl BC River Andorra buscarà aquesta nit, davant 2.200 aficionats, la tercera vic-tòria contra l’Alacant, que el portaria a l’ACB.BàsquEt// Pàg. 9El Govern estudia internacionalitzar l’emissió de deuteDesprés de la bona acollida de les darreres emissions de deute públic, l’executiuestudia la possibilitat de fer una emissió internacional.finAnçAmEnt dE L’EstAt// Pàg. 6
 2. 2. 2 Dijous, 6 de juny del 2013La Veu deL PobLe, SaPReSIdeNT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSeCReTaRI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGeReNT Thomas KampfraatdIReCToR Marc SegalésméSCoRReCCIÓ M. Àngels SalamaQueTaCIÓ QuimescuerComeRCIaL I admINISTRaCIÓCarme Garcia, Virginia Yáñez.dISTRIbuCIÓ Premsa DistribuciódISSeNy oRIGINaL Marc RoviraCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.adEdita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005sortejosfarmàcies de guàrdiaandorra la Vella Pas de la casafarmàcia gozález-ÁdrioAv. Meritxell, 30Tel.: 864 946farmàcia del PasC/ Major, 1Tel.: 755 860 - 352 711i nfoSorteig de dimarts 4 de maigSorteig de dissabte 1 de junySorteig de diumenge 2 de junySorteig de dimecres 5 de junySorteig de dissabte 1 de junySorteig de dimecres 5 de junyeuromilioNsla PrimitiVaboNolotoloteria NacioNaloNceLA GROSSA de la primitiva6 131 33 34 37 405 7 5 4 5Fracció Sèrie10 23 9 5 4 710 13 19 35 36Núm. clau 9Com. Rei.37 66 7 12 2618 42Com. 5 Rei. 414 18 35 3736 39el tempsSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinomàx. 17ºmín. 7ºmàx. 17ºmín. 7ºmàx. 18ºmín. 8ºAvuivariableambplujadivendres dissAbteMENÚ DEL DIAMENÚ SIDRERIAMENÚS PER A GRUPSMENÚS CONCERTATS“Alubias” de Tolosa,arrossos al forn,clatell de lluç,llobarro, etc.BARRA DE “PINTXOS”,RACIONS, ENTREPANSGELATS – TERRASSACUINA BASCAROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPESCarretera d’ArinsalEdifici Amadeus B · local 3AD400 ARINSALTel.: 838 566Obert de 12.30 h a 15.30 hi de 19.30 h a 2.00 hwww.bondiacafe.combondiacafe@bondiacafe.comPlaça de les FontetesLa Massana - Tel.: 840 030Gaudeix dels petitsplaers de la vidaPATATES DEPORTUGALTENIM FULLESDE NAPS(GRELOS)NOVA FRUITERIAA ANDORRA LA VELLAVERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19Andorra la Vella - Tel. 816 420Sant Julià de LòriaLa Massana Encamp
 3. 3. 3Dijous, 6 de juny del 2013notíciesbenestar socialElnombrededemandesd’ajudesa l’habitatge s’incrementa un 7%//se situen en 1.230 i cinca recorda que la partida prevista és d’1,3 milions d’eurosLes demandes per rebre unaajuda a l’habitatge que atorga elGovern han augmentat un 7%aquest any. Així, han estat 1.230les persones que han presentatuna sol·licitud, enfront de les1.154 que ho van fer l’any passat.El portaveu de l’executiu, Jor-di Cinca, va posar en relleu queaquest increment va en conso-nància amb les dificultats eco-nòmiques que viuen moltes fa-mílies i va afegir que confirma latendència a l’alça que ja s’haviaregistrat en anys anteriors.A més a més, aquest incre-ment de sol·licituds, segonsCinca, pot estar lligat al fet quela població tingui més informa-ció sobre aquestes ajudes i, pertant, un coneixement més grandels diferents programes.Ara s’obre el període en elqual des de l’executiu s’analit-zaran totes aquestes demandes,que es podien presentar finsdivendres de la setmana passa-da. Per tant, encara no se sapquantes d’aquestes sol·licitudsrebran un veredicte favorable,però Cinca va recordar que enanys anteriors el percentatge deresolucions positives s’ha situatal voltant del 65%, la qual cosa,va afegir, pot servir per tenir unaidea aproximada de quantes aju-des s’acabaran atorgant.El ministre portaveu va posaren relleu que la dotació pressu-postària que aquest any s’ha pre-vist per a aquestes ajudes s’elevaa 1.330.000 euros, una xifra un2,1% superior a l’import ator-gat l’any passat. A més a més,va recordar que es tracta d’unapartida ampliable si les deman-des favorables superen aquestaquantitat. Cal destacar a mésque d’aquesta partida s’ha re-servat 19.950 euros, l’1,5%, pera sol·licituds fora de termini perfer front a situacions familiarssobrevingudes.tramitacióSegons les dades facilitades perl’executiu, dels 1.230 expedi-ents, el 64% els ha rebut el ser-vei de Tràmits del Govern i laresta, és a dir un 36%, els serveisde Tràmits dels comuns. La pro-porció, afegeixen, és la mateixaque en la darrera convocatòria.Com ja es va fer en la convo-catòria anterior, s’ha fet coin-cidir el període de presentacióde les sol·licituds amb la delsrebuts de lloguer per a aquellespersones que ja es beneficiende l’ajut, així com amb el darrermes de la convocatòria de lesajudes a l’estudi.El resultat d’aquestes deman-des es coneixerà cap a principisde setembre, segons va informarahir el Govern. Cal recordar queels crèdits a l’emancipació i peraccedir a un habitatge de llogueres mantenen oberts tot l’any.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa resolució a les demandes presentades se sabrà cap a principis del mes de setembre.// t. m.caçaModificacions per combatreles destrosses dels senglarsEl Govern va aprovar ahir la mo-dificaciódelreglamentd’aplicacióde la Llei de caça, amb l’objectiude donar solució a la proliferaciódels porcs senglars en diferentsterrenys privats, entre altres as-pectes. Concretament, es modifi-carà el capítol sisè, que comportala regulació de les espècies caça-bles,ienconcretdelapoblaciódeporcs senglars que causin danys.El Govern ha treballat aquestscanvis tenint en compte les apor-tacions de la Federació Andorra-na de Caça i Pesca i de l’Associa-ció de Pagesos i Ramaders.En aquest sentit, Patrimo-ni Natural podrà autoritzar, enfunció de cada cas, a la personaque comuniqui els danys o a uncaçador col·laborador a fer tirsnocturns amb acompanyamento sense per part del personal del’administració. D’aquesta mane-ra, se suprimeixen els articles quefan referència a la necessitat dedisposar d’una llicència especialde caça nocturna del porc senglari al sorteig per a les autoritzacionsde tirs nocturns.D’altra banda, es modifica elcapítol que fa referència a les es-pècies caçables, suprimint el co-nill d’aquesta llista.Finalment, s’han simplificat leslimitacions de captura i de trans-port per dia i per caçador, queseran d’un exemplar de llebre i detres entre les espècies perdiu gri-sa, perdiu roja i faisà.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraradio andorraGovern adjudica l’inventaridel fons discogràficL’executiu va adjudicar ahir,en sessió de consell de minis-tres, els treballs de preserva-ció, descripció, catalogació,inventari sumari i avaluació delfons discogràfic de Radio An-dorra (1920-1980) a l’empre-sa Triple Acces per un importde 26.647 euros i un terminid’execució de disset mesos.Així, el departament de Pa-trimoni Cultural vol realitzarl’inventari sumari del fons an-tic de Radio Andorra, aplicarles tècniques necessàries desti-nades a la seva conservació i re-cuperació i avaluar tot el fons.Es tracta d’una col·lecció demés de 115.000 discs de mú-sica, amb una forquilla crono-lògica que va des dels anys 20fins als 80 del segle XX, ambrepresentació de pràcticamenttotes les tipologies i formatsdiscogràfics. El projecte nosolament és complex des delpunt de vista tècnic, sinó quetambé ho és pel que fa a la ma-nipulació i la conservació delsmaterials.Atesa l’especificitat tècnicadels discos, la fragilitat delssuports, la precisió necessàriaen la manipulació de la maqui-nària i dels mateixos discs, eltractament documental especí-fic i el valor patrimonial que téaquest fons en el seu context,el Govern va convocar aquestconcurs públic.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorrafull de cotitzacionsAdéu alformat paperEl Govern va modificar ahir elreglament regulador del pro-cediment de recaptació de lacotització a la Seguretat Socialper potenciar les declaracionsen format electrònic. L’objectiuésquelesempresesvaginaban-donant la via del paper i peraquest motiu es deixarà d’envi-ar els fulls de cotització a partirdel 31 de desembre i des de l’1de gener del 2014 es podrà ferla declaració a través del siste-ma digital de la CASS, rebre ladocumentació per correu elec-trònic o descarregar el full decotització als caixers instal·latsa la CASS. També es va modi-ficar el reglament d’estructura ifuncionament de l’hospital.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 4. 4. 4 Dijous, 6 de juny del 2013opinióeditorialAvís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es faresponsable del seu contingut.En tres hores s’han exhaurit les entradesassegudes per veure l’espectacle“Scala-da”del Cirque du SolInaugurada l’exposició dels treballs de fide curs dels infants de l’Escola d’ArtGovern d’andorraComú de Sant Julià de lòriaFòrum Joventut d’andorraEn xarxaJaencomençoaestartipdelesrecollidesdesignaturesproocontraelquesigui.EncapcasrepresentenalamajoriadelsciutadansJosep anton lopez@josepantonlopezl’oposició critica denegacions a prof. libe-rals.Xo la reciprocitat x exercir a l’estran-ger no es dona en molts casos.Xavier Montané@XavierMontaneParc d’animals d @Naturlandia, molt xuloi amb moltes possibilitats!!! Recomana-ble x passar un dia en família!Judith Salazar@judith_slzrEm sembla molt alt el preu anunciat de lanova web del Consell General. No pot val-dre tants milers d’Euros. Motiu? #Andorradelfí roca@delfirocaLa Llançadora, del @PijEncamp, s’estrenaamb“Llegendes a llapis”. Les llegendessón el tresor més preuat d’un país!agendaad@AgendaADAprovació del projecte de l’AACAD en elmarc dels programes de participació dela UNESCOUnesco andorra@UnescoAndorraA Grandvalira acabem d’engegar unprojecte per reciclar les burilles i conver-tir-les en material de socors i en coixinsRecorda, aquest diumenge torna l’emo-ció a Arinsal!! Campionat d’Espanya i deCatalunya de Bike Trial.El Pas de la Casa acollirà la 3a edició delMercat de les Oportunitats els propers 7,8 i 9 de juny. No t’ho perdis!!!GrandvaliraComú de la MassanaComú d’encampEls impulsors del matrimoni homosexualasseguren que‘el debat no té cap fona-ment jurídic’FÒRUM.adFòrum adDavid Machado i Baghdad Quali gua-nyen el concurs‘Paroles de Presse’http://forum.ad/?p=50877Fòrum andorra@forum_adLa Segona Ensenyança reforçarà elmodel d’aprenentatge actiu http://dlvr.it/3T4rv6 #andorraPeriòdic d’andorra@PeriodicANDNaturlàndia ha invertit cinc milions en elparc d’animals http://www.diariandorra.ad/index.diari d’andorra@DiariandorraEl River omplirà el poliesportiu pel partitdecisiu amb 2.500 espectadors http://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaServeis informatius: Les entrades assegudesper veure els espectacles del Cirque duSoleil s`exhaureixen en 3 hores http://dlvr.itrtVa@rtvandorraLes estacions competiran a‘Scalada’per guanyar-se els aficionats a Andorrahttp://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaEl Bàsquet Club River Andorra confia enel suport del sisè jugador: el públic www.rtva.adrtVa notíciesEl PS opina que no regular les rebaixesafectarà la imatge del país i del sectowww.bondia.adrdiari BondiaObertes les inscripcions per als usuarisde la cuina centralitzada fins dillunswww.bondia.addiari BondiaGovern espera 50 demandes de beca percomprar l’iPad2 www.diariandorra.addiari obertEl parc d’animals contribuirà a la desesta-cionalització del turisme www.elperio-dicdandorra.adel Periòdic d’andorramitjansEl Premi Carles Sabater bat el rècord departicipació arribant a les 191 maquetes.¿Tens opinió?¿Vols enViar una carTa al direcTor?envia les teves cartes al directoro les teves opinionsa l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.recorda que ens has de facilitar les teves dades, aixícom la parròquia de residència.l’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.El BC River Andorra pot viure avuiuna jornada històrica. Una vic-tòria davant el Lucentum d’Alacantsignificaria el retorn a la màximacategoria del bàsquet espanyoldesprés de 21 anys i el punt finalsomiataunaexcel·lenttemporada.I és, que passi el que passi aquestanit al poliesportiu d’Andorra, caltreure’s el barret davant d’un equipque tot just arribat a Or ha disputatlafinaldeCopa,s’hajugatelprimerllocenungranduelambelBurgosiha lluitat fins a l’últim partit per pu-jar a l’ACB, amb la injecció d’il·lusió,semprepositiva,quehasuposatpera bona part dels ciutadans, senseoblidar la lliçó extraordinària sobrela importància de valors com eltreball, la tenacitat i la capacitat delluitar contra les adversitats. Seriainjust no reconèixer també el grantreball fet des dels despatxos, la bri-llant planificació de la temporada ila lliçó del que és una bona gestió.Sigui quin sigui el resultat d’avui, elclub ha complert. Espe-rem que, si arriba l’anhe-lat moment, qui ho hagidefertambécompleixi.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.serveis informàtics per aparticulars i empresesSi desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.iPad a l’escola!iPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígraf410€impostos inclosos
 5. 5. 5Dijous, 6 de juny del 2013
 6. 6. 6 Dijous, 6 de juny del 2013NFa un any que ens vas deixar però els teus companys delPartit Socialdemòcrata d’Andorra no t’oblidem i et trobem a faltar.4 de juny 2012 - 4 de juny 2013Francesc Casals PantebreEfemèrideLa dada¿Sabies que...el sistema d’ecolocació del rat-penat consisteix en una mitjanade 200 esgarips per segon?10.000 milions d’euros són els que s’ha compromès la bancaespanyola a prestar a les petites i mitjanes empreses.6 de juny de 1875Neix el novel·lista alemany Thomas Mann.finançament de l’estatEl Govern treballa en unaemissió de deute internacionalEl Govern estudia la possibilitatd’“internacionalitzar” alguna deles properes emissions de deutepúblic. De moment només s’es-tà “meditant la decisió”, però ésmés que possible que finalmentsigui una realitat. Aquest seriael següent pas a fer després dela bona rebuda que tenen entreels inversors les emissions “do-mèstiques” fetes últimament.Així ho va explicar ahir el titularde Finances i Funció Pública,Jordi Cinca. “Crec que Andorraha d’aspirar, amb un percentatgeraonable, a fer algunes emissionsde caràcter internacional”, va direl ministre, que creu que aixòdonarà “visibilitat” a Andorracom a país “en uns mercats enquè ens coneixen poc” i “seriauna manera de confirmar la con-fiança que pot generar una plaçacom l’andorrana”.A més, d’aquesta manera tam-bé es diversifica el risc “en no es-tar tan concentrat el deute en lamateixa economia andorrana”i “els diners que ara es destinena finançar l’Estat podrien anara l’activitat privada”. Cinca vadeixar clar, però, que “no n’hi haprou amb la voluntat del Govern”i que un fracàs en la primeraemissió “no ens el podríem per-metre i per tant hem d’estar moltsegurs de com ho fem”. El minis-tre considera que tan importantserà trobar “el moment propici”com “encertar en el producte i larendibilitat”, i també ho és anaral mercat internacional “ambuna certa dimensió”, cosa que voldir que l’emissió sigui d’uns 300milions.El ministre portaveu va feraquest anunci després de valo-rar molt positivament la darreraemissió de lletres del tresor, pervalor de 100 milions d’euros (50perainversorsparticularsi50pera institucions). La subhasta es vadur a terme ahir i s’ha tancat ambuna demanda de 401 milions peral tram dirigit als particulars i de67,5 milions per al reservat a lesinstitucions, amb la qual cosatots dos han quedat “àmpliamentsubscrits”. “El nivell de demandaha estat realment espectacular”,va indicar Cinca, ja que per alprimer tram s’haurà d’aplicar unprorrateig d’un a vuit.Pel que fa al segon tram, lesentitats de dret públic que hansubscrit les lletres del tresor sónles següents: l’INAF per 22,249milions d’euros; Andorra Te-lecom per 19,235 milions, i laCASS per 8,516 milions. L’emis-sió està feta amb un vencimenta 18 mesos (5 de desembre del2014) i un tipus d’interès del 3%anual. Cinca va assenyalar quel’èxit d’aquesta nova emissió dedeute públic demostra que hi ha“un interès creixent” dels inver-sors en aquest tipus de producte,cosa que, segons va dir, “és unabona notícia perquè hi ha unapercepció favorable del deutepúblic andorrà i estem traslla-dant als inversors una imatge desolvència i seguretat”. A més, elmercat està trobant que les ren-dibilitats que s’estan oferint són“suficientment atractives”.La “confortabilitat” que mos-tren els inversors amb el deutepúblic andorrà ja va quedar pa-lesa en les emissions anteriors,fet que porta el Govern a la con-vicció que s’ha de reestructurarel deute cap a uns vencimentsa mitjà i llarg termini i que s’hade “replantejar” el calendari ques’havia establert en aquest àmbitper al que queda d’any i el primersemestre del 2014.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl ministre portaveu, Jordi Cinca.// t. m.fiscalitatMartínez creu que cal anarmés“ràpid”davant la crisi“Anem en el bon sentit, peròno prou ràpid; la direcció ésbona però la velocitat l’hauríemd’augmentar.” Aquest és el parerde Gerard Martínez, economis-ta i soci director de GM Consul-tors, sobre la resposta que s’estàdonant a la “mutació total” queestà experimentant el país enl’àmbit econòmic, que segonsva dir és la més gran dels últimscinquanta anys. Martínez consi-dera que “cal un canvi d’estratè-gia radical”, que no ha de quedarnomés en mans de la iniciativaprivada, “sinó que l’Estat ha detenir també un paper clau perreorientar la nostra economia”.L’aposta passa, segons va dir, per“protegir i reforçar els sectorstradicionals”, perquè el turismesigui atractiu per a una gran cli-entela i per atreure “inversors italent”, ajudant els empresaris “aobrir-se al món”.Martínez troba que entre elstemes que haurien d’estar re-solts i que han aparcat els suc-cessius governs hi ha la fiscalitati l’equilibri dels comptes pú-blics. “Tenim sota la cadira unaveritable bomba de rellotgeriacom són els fons de pensionsde la seguretat social, perquèl’Estat necessitarà uns recur-sos importants per fer front aaquest gran problema i nomésho podrà fer amb una economiadinàmica” que li permeti ob-tenir una recaptació suficient,segons va explicar. També “s’hade fer ja” l’aprovació de l’IRPF,que “respon a principis consti-tucionals i és necessari perquèAndorra s’obri al món”.Martínez va participar ahiren una conferència organitzadaper Crèdit Andorrà i GM Con-sultors, amb el títol Reptes depolítica fiscal internacional per aAndorra, atractivitat i seguretatfiscal, juntament amb el reco-negut expert Michel Collet,soci de CMS Bureau FrancisLefebvre.Collet va opinar que “unIRPF amb un tipus del 10%és acceptable i no em semblacriticable per la UE”. L’impor-tant, segons l’expert, és que laimposició sigui general sobre latotalitat dels ingressos, amb laqual cosa serà possible la pos-terior signatura de convenis“competitius” per evitar la do-ble imposició.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraUn moment de la conferènciade Crèdit Andorrà. //t. m.mans unidesBalanç positiude la campanyaMans Unides ha recaptat51.533 euros en la campanya2013,sotaellemaNohihajustí-ciasenseigualtat,queesdestina-ran a quatre projectes. En con-cret, 10.479 euros seran per alprojecte educatiu Un Nen, unFutur al Camerun; 23.636 a laconstrucció de quatre sales po-livalents a Burkina Faso; 4.918a la prevenció i promoció de lasalut al barri René Cisneros deNicaragua, i 12.500 a la protec-ció de la dona a Nigèria.L’ONG va agrair l’esforç atots els que hi han col·laborattot i no assolir els 54.257 eurosque havia previst.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorracaiguda de blocsNova proteccióa la CG-2El consell de ministres vaaprovar ahir el projecte decol·locació de barreres dinà-miques a la carretera general2, a la zona de Sant Joan deCaselles. Les obres licitadesi sotmeses a concurs públicnacional tenen una estimacióbase de 401.176 euros. El ter-mini d’execució previst és dequatre mesos, mentre que lesofertes es podran presentarfins al pròxim 11 de juliol.L’objectiu d’aquest pro-jecte és protegir aquest tram,que presenta un nivell de pe-rillositat alt, de la caiguda deblocs rocosos.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 7. 7. 7Dijous, 6 de juny del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...les papallones monarca fan migracions anuals de 3.000quilòmetres, desplaçant-se a velocitats de 50 km/h?40 milions d’euros són els que preveu recaptar la Generalitaten el primer any d’aplicació de la taxa turística.6 de juny de 1944Comença la Batalla de Normandia.reunió de cònsolsEls cens de població disposarà d’unnou camp per als residents dubtososEls comuns van acordar intro-duir un nou camp en el cens depoblació per als residents dub-tosos. El fet és hi ha personesque han informat el servei d’Im-migració que tenen la voluntatd’inscriure’s en una parròquiaperò el Comú constata que noho han fet i en altres casos lacorporació té la certesa que unapersona no viu a la seva parrò-quia però es coneix que segueixresidint al país.Abans de donar de baixa delcens de forma definitiva aquestespersones, els comuns han acordatla creació d’una forma preventi-va. Això es plasmaria en l’establi-ment d’un camp complementarion s’indicaria que es tracta d’unaalta o una baixa dubtosa. Aquestamesura es pren, segons va explicarel cònsol major d’Ordino, Ventu-ra Espot, després de la reunió decònsols celebrada ahir, perquè“eliminar el número del cens por-taria greus perjudicis a la perso-na interessada”. Per tant, “abansque es perdi tota la informaciós’ha cregut convenient la creació”d’aquesta nova categoria. Aques-tes persones, però, legalment nocomptabilitzaran en el cens. Tot ique es desconeix quants residentses troben en aquesta situació, elcònsol major d’Ordino va remar-car que si s’adopta aquesta novacategoria vol dir que hi ha un vo-lum important de gent.Per altra banda, en la reuniód’ahir, també es va donar a co-nèixer la resposta del Govern enrelació amb la proposta feta pelscomuns per obligar a notificarel canvi d’ús d’un habitatge. Elsmandataris havien plantejat lapossibilitat de modificar la Llei depropietat horitzontal, però des del’executiu es creu més convenientafegir un nou punt a l’article queregula l’impost de construccióde la Llei de finances comunals.Amb aquest canvi s’establiria queels notaris no poden autoritzarcap escriptura de transmissiód’un immoble si la part que se’lven no acredita, a través d’un cer-tificat del Comú, que ha satisfetl’impost de construcció. A travésd’aquest document es podrà de-tectar si l’immoble anava destinata venda, a habitatge propi o a llo-guer, ja que la taxa és diferent peracadascunad’aquestescategories.Aquesta demanda ha sorgitdesprés que els comuns hagindetectat que es realitzen trans-accions immobiliàries en què noes respecta l’ús autoritzat per al’edificació (es destinen a la ven-da edificis que tenen una llicèn-cia d’habitatges de lloguer, ja queaquesta segona és més barata).Això comporta un perjudici eco-nòmic per a les corporacions.Els cònsols també preveuenreunir-se amb l’empresa que re-alitza la recollida selectiva del vi-dre i els envasos lleugers desprésque s’ha detectat que està incom-plint el plec de bases del concurs.Segons estableix el contracte,l’adjudicatària té l’obligació dedestinar un 2% de les despesesanuals de la recollida selectiva delvidre i un 2% de la dels envasoslleugers a campanyes publicitàri-es però no ho fa.Redacció //Ordino@mes_andorra// Es proposa modificar la Llei de finances comunals pels canvis d’ús dels immoblesEls cònsols en la reunió d’ahir. // t. m.festa de la joventutMés dotaciópressupostàriaEl Comú d’Andorra la Ve-lla augmentarà aquest any elpressupost de la Festa de lajoventut (que tindrà lloc el 14i 15 de juny) en 4.000 eurosi així n’hi destinarà 10.000,amb l’objectiu de garantir laseguretat de la festa, que secelebra a la piscina exteriordels Serradells. Això permetràdisposar de sis socorristes encomptes de dos i fer adapta-cions al pla d’evacuació i unamillora de la il·luminació. Lafesta serà amenitzada per DJ.A més, des de les deu de la nitfins a la mitjanit no es vendranbegudes alcohòliques i els as-sistents tindran a disposicióun bus llançadora fins a les4.15. A part de la festa, hi hau-rà catorze activitats lúdiques iesportives més. Entre les pro-postes destaca El tastet, que secelebrarà dissabte a la tarda alCentre de Congressos i queacollirà actuacions musicals,teatre i dansa. Paral·lelament,però al parc Central, els jovesdisposaran d’un gran ventalld’activitats. Divendres tambéhi haurà el tret de sortida delsDijousderock amb Mordigansi Punkers Loves the 80’s. Totesles activitats són gratuïtes.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraformació16 alumnes comencen la Provade Batxillerat ProfessionalSetze alumnes van començarahir les proves per obtenir el tí-tol oficial de batxillerat profes-sional, que els ha de permetrel’accés a l’ensenyament superiori els ha de donar més opcions desortida al mercat laboral.Segons va explicar la directo-ra del departament de Suport al’Ensenyament, Innovació i Ava-luació Educativa, Mercè Cabré,tots ells van passar els exàmensdurant el curs i per tant la previ-sió és que “tots se’n surtin”. “Nohi hauria d’haver sorpreses, tot ique hi ha els nervis habituals”, vareconèixer Cabré.Tot i que el títol dóna la possi-bilitat als alumnes de continuarels estudis superiors, la majoriaes decanten pel batxillerat pro-fessional com a mitjà d’accés almercat laboral, va explicar Ca-bré. En aquest cas, “sense for-mació ho tenen molt malament,però sense titulació tenen moltpoques opcions de sortida”, vaexposar.Els alumnes, de les branquesd’estètica i perfumeria, secreta-riat multilingüe, microinformà-tica i xarxes, i animació socioe-ducativa, van començar amb lesproves més generals comunes ales quatre branques i seguiranfins al dijous 13 de juny ambles proves pràctiques més espe-cífiques.“Treure’ns la primera pro-va de sobre ens ha calmat unamica”, va assegurar el candidatdel BP de secretariat multilin-güe Josep Andrés. El principal,però, són les “ganes d’aprovar icontinuar buscant noves fron-teres, nous objectius”. En el seucas, això es tradueix en l’estudid’administració i direcció d’em-preses o comptabilitat en algunauniversitat o en un bàtxelor.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraMoments abans de començar laprova. // Agènciesunesco26.000 dòlars per a unprojecte andorrà a CapVerdEnelmarcd’unprogramadepar-ticipació, la Unesco ha dotat, atravésdelacomissiónacionalan-dorrana,unprojectedel’Associa-ció Andorrana per la Cooperaciói l’Ajuda al Desenvolupament(Aacad) per fer una aula de for-mació informàtica a Cap Verd,concretament a Gouveia. L’im-portqueharebutperduratermeel projecte és de 26.000 dòlars.El representant de l’entitat,Víctor Filloy, va posar en relleuque aquesta nova aula completaun centre que ja existeix i on lesdones aprenen a fer diferents tas-ques que els permeten elaborarproductes artesanals, que pos-teriorment es venen als turistes.Ara es vol “fer un pas més enllà” icapacitar aquestes dones perquèpuguin fer determinats treballsen petites empreses de la zona,on s’estan desenvolupant els sec-tors turístic i de la construcció.Tal com va recordar el secre-tari de la Comissió NacionalAndorrana per a la Unesco, JeanMichel Armengol, els problemeseconòmics que viu l’organitza-ció, arran de la suspensió delpagament per part dels EstatsUnits pel reconeixement de Pa-lestina, han endarrerit l’atorga-ment d’aquesta ajuda. Malgratel retard, des de l’Aacad espe-ren poder tenir enllestida l’aulaaquest any. Els diners que hanrebut serviran per a la construc-ció i l’equipament de l’espai i pera la contractació d’un professordurant un any.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 8. 8. 8 Dijous, 6 de juny del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...els repel·lents de mosquits funcionen inhabilitant els sentitsd’aquests insectes, de manera que no poden localitzar lespersones?4 són les vegades que s’han utilitzat armes químiques en elconflicte sirià segons el darrer informe de l’ONU.6 de juny de 1910Neix l’historiador Jaume Vicens i Vives.iniciativa culturalEl Dansand, un projecte dedansa al carrer per tot el paísLa ballarina Olga Sasplugas i lacoordinadora de la xarxa Ciutatsque Dansen (CQD), Mar Cor-dobès, van detallar ahir davantde la reunió mensual de cònsolsel projecte Dansand: un esdeve-niment en què la dansa contem-porània prendrà l’espai públicdurant un cap de setmana, entotes les parròquies, “per demo-cratitzar la cultura” i “apropar-sea la gent”, va explicar Sasplugas.CQD és una xarxa internacio-nal de festivals de dansa contem-porània que programen especta-cles en espais urbans. La formenuna quarantena de ciutats detot el món, sobretot d’Europai d’Amèrica del Sud. Sasplugasi Cordobès volen que Andorraformi part de CQD, de maneraque es convertiria en el primerpaís que s’hi integraria.La iniciativa està desvinculadadel Dansand que van organitzarEncamp i Ordino durant cincanys, fins al 2009. El Dansandque es proposa ara coincideixamb el nom i la temàtica però ésuna aposta diferent.El Dansand que es proposase celebraria entre un divendresa la nit i un diumenge al migdia.Durant aquell cap de setmanahi hauria activitats en totes lesparròquies, unes cinc actuacionsd’uns vint minuts en cadascuna.Cada parròquia, doncs, acolliriauns 90 minuts de dansa contem-porània, amb espectacles àgils idiferents, i amb una programacióhorària pensada per no coincidir.També hi hauria una nit de balli música i tallers. Les companyi-es de dansa internacional que hiparticiparan seran d’alt nivell, is’hi implicaran les escoles i lescompanyies de ball del país i tam-bé els grups de música.Per tirar endavant el Dansand,que d’entrada s’ha proposat pera l’última setmana del juny del2014, cal finançament i suportlogístic. Per això, Sasplugas i Cor-dobès van acudir als cònsols, perdemanar-los la seva implicació ila cessió d’espais urbans. L’amfi-trió de la reunió de cònsols, Ven-tura Espot, va assegurar que totesles corporacions col·laboraranamb la logística i amb els mitjansmaterials i recursos humans quehi puguin aportar.El Dansand també té el suportde Cultura, però el gruix del pres-supost es demanarà a AndorraTurisme. L’esdeveniment es con-sidera un “producte turístic cul-tural” que pot atreure visitants.Redacció //Ordino@mes_andorraDansa contemporània al carrer a Sevilla, una de les ciutats de laxarxa Ciutats que Dansen. // arxiuvalls del nordTrenta actuacions a lasegona Festa de la músicaVuit hores de música, amb untotal de trenta actuacions a càr-rec d’unes tres-centes persones.Aquesta és la proposta de lasegona edició de la Festa de lamúsica, que tindrà lloc aquestdiumenge a Ordino i la Massana.“Serà un aparador de bona partdels músics que tenim al país i al-hora també serà un regal que ensfanaquestsartistes,jaqueactuende forma desinteressada”, segonsvaexplicarl’organitzadoradel’es-deveniment, Clare Allcard, en lapresentació del certamen.Els estils musicals van des deljazz, el blues, la música clàssicai les corals fins al rock. La Festacomptarà amb la presència delguitarrista mexicà Manuel Alon-so, que farà una selecció de pecesde flamenc. També hi participa-ran el clarinetista Nicolas Fosteri el saxofonista de jazz Jim Stead.A més, hi haurà cantants com araIain Woolward i Guillem Forné.Almatí,lesactuacionsesfarana Ordino, mentre que a la tardaes concentraran a la Massana. Iles corals actuaran a dins de lesesglésies de les dues parròquiesper una qüestió de sonoritat. Elcertamen arrencarà a les 10.45 ala plaça d’Ordino, amb el Grupde Saxos de l’Institut de Músicade la capital, i es tancarà a quartsde deu de la nit amb The Anglo-Andorran Alliance, un grup deblues-rock integrat per dos mú-sics andorrans i dos d’anglesos,que s’ha format expressamentper aquest gran esdeveniment.Redacció //La Massana@mes_andorraUn moment de la presentació de la segona Festa de la música.// comú de la massanarevistaHomenatge a Sampedro ials Claret a la nova‘Portella’El sisè número de la revista Por-tella homenatja l’humanista JoséLuis Sampedro (1917-2013).Els articles ja estaven escritsabans de la mort de l’escriptor ieconomista. Les reflexions so-bre el vessant humà i el perfilintel·lectual de Sampedro les fir-men Maria Àngels Vilana, exdi-rectora de la Universitat d’Estiud’Andorra, de la qual Sampedrova ser durant molts anys presi-dent d’honor, i el filòsof VicençMateu, síndic general.El quadern central de la publi-cacióesdedicaalanissagaClaret,“arquitectes de la música”, i contéun article d’Andreu Claret Serra,germà gran dels bessons músics,que escriu un article sobre l’arri-bada del seu pare, Andreu ClaretCassadesús, a Andorra l’hivernde l’any 1948. El dossier centrales completa amb un perfil delsgermans Claret, i amb textos so-bre la relació d’Andorra amb lamúsica, des de Pau Casals fins aNarciso Yepes.Un dels altres continguts dela revista és l’argumentació queSam Abrams fa de per què JoanMargarit és un dels poetes mésimportants en llengua catala-na. L’espai dedicat a Margarit escompleta amb una entrevista alpoeta, vinculat a Andorra des dela seva adolescència.Altres temes que es tracten aPortella són la construcció de lamemòria històrica, amb una re-flexió a càrrec de Claude Benet;una dissecció de tres sèries deles escultures efímeres de RogerMas, en què utilitza material bio-lògic; la segona part d’Hôtel Riba,un relat creat a partir d’una notí-cia real apareguda al Newsweek el1944, i un conte en rus i traduïtal català de l’escriptora AlexandraGrebennikova.La sisena Portella ja es potcomprar als punts habituals. Amés, la publicació estrena un sis-tema de subscripcions per rebrela revista a casa. El nou númeroes va presentar ahir al vestíbuldel Consell General. El col·lectiuestà satisfet amb l’evolució dela revista, que ja té sis númerospublicats i tres anys d’activitat,durant els quals ha comptat ambuns 200 col·laboradors.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraMembres del col·lectiu ‘Portella’ van presentar ahir el sisè númerode la revista cultural. // t. m.concertGran Cantatadel rock catalàMés de 200 persones, entremúsics i cantants, partici-paran en la Cantata de rockcatalà que tindrà lloc aquestdissabte, dia 8, al Centre deCongressos d’Andorra la Ve-lla. L’entrada és lliure.El concert l’oferiran lesveus de les escoles de músicade Berga, Puigcerdà, la Seud’Urgell i Andorra la Vella,acompanyades de la Big Bandde Sallent, integrada per 20músics. L’Institut de Músicade la capital hi aporta la parti-cipació de l’Aula de Cant Co-ral. La Cantata inclou algunesde les cançons més popularsdel rock català, amb temes deSopa de Cabra, Sau i Els Pets,entre altres grups.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 9. 9. 9Dijous, 6 de juny del 2013EsportsbàsquetEl River té la màxima confiança en simateixperaconseguirl’ascensal’ACBAvui pot ser un gran dia. El diade l’ascens del BC River Andorra.Té l’oportunitat de tornar a l’ACB21 anys després de ser-hi per pri-mer cop. Perquè sigui una realitathaurà de superar un cop més elLucentum d’Alacant. Serà avui, ales nou del vespre, en un polies-portiu d’Andorra que estarà ple.“Hem d’estar molt contentsde jugar un partit com aquest”,afirma Joan Peñarroya. El tècnicdel River és conscient del que hacostat arribar aquí, tant en la faseregular, en què va acabar empatatamb el primer però es va quedarsense ascens directe, com pel se-guit de lesions que hi ha hagut alllarg dels play-off, així que “ens hohem guanyat i mereixem aconse-guir aquesta victòria”.Pel que fa als lesionats, seràcomplicat que Dani Pérez hi pu-gui ser. Els que saltaran a la pistasón Justin Safford i Anton Ma-resch. Amb molèsties, però nos’ho perdran. Els jugadors handemostrat “tenir maduresa” a me-sura que transcorria la temporada.Sobretot en aquests play-off, fentfront a tota una sèrie d’adversitatsque han sabut superar, fins i totsalvant match balls tant en quartsde final com diumenge passat. “Laplantilla està bé. El desgast mentald’aquest planter no l’ha patit nin-gú a la competició.”Que ningú esperi que el partitsigui fàcil per a cap dels dos con-junts. Tindrà tots els ingredientsde tensió d’un matx d’aquestes ca-racterístiques per tot el que hi haen joc. “Estem preparats per estaramb molta empenta i il·lusió”, afir-ma, però també per “tenir capa-citat per patir”. En el transcurs del’enfrontament segur que es viuentot tipus de situacions, positives inegatives, però sens dubte “l’im-portant és acabar bé, ens hem depreparar per a tot”.De sorpreses a la pista se n’es-peren poques. Es coneixen, es te-nen més que estudiats i els últimsquatre duels han posat les cartessobre la taula: “Ni ells seran gairediferents ni ho serem nosaltres.No és moment per a grans canvis.”Però sempre es poden guardar unas a la màniga. El River tindrà aldavant “un equip amb jugadorsacostumats a jugar aquest tipus departits”, però els seus tenen proubagatge per saber llegir el matx iafrontarcadainstant.Caltenircapique“enelsmomentsdedificultatnohihagiansietat”.Són40minutsels que queden per endavant. Elcolofó a una campanya per em-marcar: “Aquesta temporada totsels components de l’equip la re-cordarem sempre, pels bons mo-ments i els dolents.”“La gent que vingui ha d’estarpreparada per ajudar l’equip.” Du-rant tot el curs Peñarroya ha de-manat el suport de l’afició i aques-ta vegada es trobarà les graderiesplenes. “Un dels nostres desitjosera omplir el pavelló.” Aquestavegada ho haurà aconseguit. Se-ran 2.200 els aficionats del Riverque amb una sola veu animaranen tot moment. Amb les sevescordes vocals i el miler d’aplaudi-dors i les 250 botzines que es re-partiran. També s’hi uneixen lesDream Cheers, les animadoresque amenitzen els partits al PalauBlaugrana. El partit serà una festa is’espera que al final, amb l’ascens ala butxaca, també ho sigui.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra// Pérez en principi no jugarà, i Maresch i safford ho seguiran fent amb molèstiesBlanch i la resta de jugadors esperen poder celebrar l’ascens amb elsaficionats. // t. M.futbolLa selecció sub-21 suma latercera derrota consecutivaNova derrota de la selecció sub-21. Suma tres partits en la fase declassificaciódel’Europeuientotsha perdut. L’últim ha estat davantBulgària (0-3), en què va patir undesgast en la segona part que vaser decisiu.Els gols al final de la primerapart i al principi de la segona con-dicionen enormement un partit.I aquestes mateixes dues accionsva patir la selecció sub-21, que vaperdre davant Bulgària, sumanttambé el desgast i l’exigència quesuposa un partit internacional.Els visitants van controlar eljoc des dels primers instants,però els faltava l’última passadai la rematada, amb un conjuntandorrà ben posicionat sobre elcamp. Georgiev, al minut 26, re-matava de cap a la sortida d’uncórner, però Vinardell aturavasense problemes. Al 34 Nedelevassitia cap a Kirilov, que tren-cava el fora de joc i encarava ensolitari el porter, però en intentardriblar-lo va prendre-li la pilota.Quan passaven dos minuts del 45Kirilov entrava a l’àrea i Bouseni-ne el feia caure. El penal el trans-formava Nedelev.Aquest gol, per quan va arri-bar, va fer mal. El segon per alsbúlgars arribava al minut 52. Kiri-lov va iniciar la jugada per bandaesquerra, superava per velocitatRubio i rematava al pal llarg, forade l’abast de Vinardell. El desgasts’acumulava entre els andorrans.L’únic llançament a porteria quevan realitzar va ser d’Aaron al mi-nut 70, amb un xut des de la fron-tal que s’escapava al costat del pal.La sentència arribava dos minutsdesprés, amb Raynov passant al’espai a Nedelev, que resolia peralt la sortida del porter.“Ens ha pesat molt entrar alsegon temps amb el marcadoren contra. El penal ha estat clau,conjuntat amb la davallada físi-ca de l’equip a la segona part”,admetia el seleccionador, JustoRuiz. El pròxim matx de la fase declassificació per a l’Europeu seràdimarts vinent, a Tallinn, davantEstònia. Pel tècnic és bàsic “mi-rar de recuperar-nos tan bé compuguem, ja que són 180 minutsque castiguen molt. És un desgastmolt important i no estem acos-tumats a jugar a un nivell tan alten tan poc temps”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraÁlvaro persegueix Munin per apoderar-se de la pilota.// t. M.MuntanyisMeCalendari ambsis provesLa 26a edició de la Copad’Andorra de curses de mun-tanya torna a comptar ambsis proves, com l’any passat.S’inicia la setmana vinent iestarà composta per tres tra-vesses, dues curses verticals iuna trail.La primera cursa es dispu-ta el 15 d’aquest mes, amb laVertical dels isards. La segui-ran, el dia 22, la trail de 35quilòmetres de l’Andorra Ul-tra Trail Vallnord, la Traves-sa d’Encamp (7 de juliol), laTravessa de la Massana i Ordi-no (4 d’agost), la Travessa deCanillo (14 de setembre) i elCros vertical Prat Primer (20d’octubre). Enguany hi ha lanovetat que s’hi sumen les ca-tegories cadet, infantil i aleví.Pel que fa al Circuit d’An-dorra d’escalada esportiva, elcalendari perd la prova quees disputava a Encamp i esqueda amb només tres cites.La primera serà al rocòdromd’Ordino (6 de juliol). Des-prés es disputarà la prova alBloc Cafè d’Andorra la Vella(12 d’octubre) i es tancarà elcalendari de competició alrocòdrom de Caldea (9 denovembre).Redacció //Andorra la Vella@mes_andorratriatlóL’AnyósPark,a CambrilsTres components del ClubTriatló AnyósPark participa-ran diumenge en el Triatlóde Cambrils, en la seva mo-dalitat olímpica. La prova ladisputaran més d’un miler departicipants. Alfonso Torreño,Marc Novell i Steven Floresseran els triatletes de l’entitatmassanenca que participaranen la prova tarragonina. En laprimera edició el Triatló deCambrils es disputarà en lesmodalitats olímpica i esprint.Els membres de l’AnyósParkprendran part en la primera,que tindrà un recorregut de1.500 metres de natació, percontinuar amb 40 quilòme-tres en bicicleta i acabar amb10 quilòmetres de cursa a peu.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra
 10. 10. 10 Dijous, 6 de juny del 2013
 11. 11. 11Dijous, 6 de juny del 2013ClassifiCatsEs lloga, dirEctE dEpropiEtari, pisos a EscaldEs3 habitacions, bany i lavabo.Tot exterior, amb pàrquing inclòs.preu: 600 € - tel.: 82 03 31ANDORRA LA VELLA PIS, 2 HABI-TACIONS, SENSE MOBLES, CUINA-MENJADOR, AL CENTRE D’AN-DORRA LA VELLA. PREU: 400 EUROSORDINO PIS, 2 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CUINA-MENJADOR,SOLEJAT, AMB VISTES, AL CENTRED’ORDINO. PREU: 375 EUROSARINSAL PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT,AMB PQ., ZONA HOTEL ST.GOTHARD. PREU: 300 EUROSTEL.: 321 248Particular lloga pis de 2 habitacionssense mobles a ENCAMPCuina equipada, bona vista i sol.1 mes de dipòsit.Facilitats al pagament del dipòsit.PREU: 460 € - Tel. 321 349Es ven pis a Encamp120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + trasterTerrassa gran, llar de focVistes i sol tot el dia350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)Serveis Immobiliaristelèfon: +376 80 03 00Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57FEM VisitEsals MigdiEsllogUErsaNdorraEd. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 €Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 €ariNsalEd. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 €EscaldEs-ENgordaNYMolleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 €Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 €Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 €ENcaMpBellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 €Es coMpra pis a andorra la Vellao Escaldes-EngordanyMàxim: 120.000 €Tel. 73 73 73 oa/e: comercial@cisa.adESCALDES - Hospital (70 m2) - REF. 252 habitacions, 1 bany, terrassa, parquet,saló menjador, molt lluminós,totalment exterior.500 €ENCAMP - VILA (50 m2) - REF. 1351 habitació, 1 bany complet, cuina equipada,safareig, parquet, terrassa de 6 m2, vistesagradables, molt assolellat.450 €IMMOBLESPARTICULAR LLOGA PIS. ES-TUDI MOBLAT, CÈNTRIC, AANDORRA LA VELLA (TERRAVELLA). Preu: 375 € mensuals.Tel. 352 505Es lloga a Encamp apartamentcèntric, 1 dormitori, totalmentequipat, moblat de disseny, TV..., 2balcons. Solament 1 mes de dipò-sit. Preu: 450 €/mes. Tel.: 331 340OPORTUNITAT!! Casa d’obravista, antiguitat: 7 anys, a 10 minde Platja d’Aro, 10 min del GolfPGA, 30 min de Girona i 50 minde Barcelona amb, 1.200 m2dejardí, reg automàtic amb pisci-na d’aigua salada i garatge pera dos cotxes. Preu: 390.000 €.Telèfon: 00 34 639 33 40 28Àtic a Encamp de 130 m2, 3 hab., 2banys, 2 terrasses, cuina equipadai tancada, sala d’estar i menjadorseparats, llar de foc, vistes i 1 WC,box per a 3 cotxes. Preu: 400.000euros. Tel.: 330 110dIvErSOSES VEN MAQUINÀRIA DEBUGADERIA. BON PREU.TEL. 724 744ANUNCIS BrEUS PEr PArAULESANDORRA (90 m2) - REF. 1483 habitacions, 1 bany + 1 bany auxiliar,cèntric, assolellat, cuina equipada, armarisencastats, gres, terrassa, pàrquing i traster.650 €Busquempisos delloguer atotes lesparròquiesTenimclientsesperantper llogar elvostre pis!Classificats,breus perparaulesA partir de 4 €/diaMàxim 25 paraulesPublicació mínimad’una setmanaES LLOGAPIS A SANTJULIÀ DELÒRIA3 habitacions,1 bany,cuina equipa-da, menjador.Calefaccióde gasoil.Totalmentexterior.Preu: 450 €Tel. 324 112Per ampliació del nostre departamentde Consultoria es necessita unTèCNIC SUPERIOREN PREVENCIó DERISCOS LABORALS.Incorporació immediata.Imprescindible nacionalitat andorranao permís de residència i treball.Interessats/ades, truqueu al 80 33 80o envieu CV a l’adreça electrònicavipsa@vipsa.adInteressats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departamentde RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.como bé al fax 73 73 79.ANYÓSPARKHOTEL APARTHOTELNecessita incorporarRequisits:- Permís de residència i treball.- Experiència com a cap de cuina demínim 2 anys.- Preferiblement amb formació en elsector de la restauració.- Capacitat de treball en equip.- Capacitat de lideratge.- Vehicle propi.Oferim:- Incorporació immediata.- Contracte indefinit.- Sou en funció de la vàlua de lacandidatura.- Avantatges socials.CAP DE CUINA (Ref. Cap cuina)Requisits:- Imprescindible tenir permís deresidència i treball.- Experiència demostrable.- Capacitat de treball en equip.Oferim:- Incorporació immediata.- Sou en funció de la vàlua de lacandidatura.- Avantatges socials.CUINER O AjUDANT DE CUINAAVANçAT per la temporada d’estiu(Ref. Ajudant cuina)Imprescindible experiència i nacionalitat andorranao permís de residència i treballCAmbRERA D’HAbITACIONS AVANçADAper a tot l’any (Ref. Habitacions)CAmbRERA D’HAbITACIONSper a la temporada d’estiu (Ref. Habitacions II)
 12. 12. 12 Dijous, 6 de juny del 2013cwww.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupSISPONY - REF. 1343Apartament ampli en residenci-al típic de muntanya a Sispony,Zona molt tranquil·la i ambvistes excel·lents. 2 dormitorisen suite, gran saló menjador.Pàrquing i traster.175.000 €ENCAMPREF. 0787Àtic situat a zona tranquil·la d’Encamp.130 m², 3 dormitoris, 3 banys, sala d’estaramb llar de foc que separa del menjador, cui-na tancada, box per a 3 cotxes. Molt bonesvistes i sol tot el dia.OFERTA!!! 280.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0561Apartament en perfecte estat. 100 m², 3 dor-mitoris amb climatització individual. Acabatsd’alta qualitat. Gran terrassa amb jardineres ijacuzzi. Cuina totalment moblada i equipada.Directe per entrar a viure-hi. Pàrquing.OFERTA!!! 265.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0796Apartament de 100 m² d’alt estànding refor-mat com un loft.Terrassa gran amb zona dejacuzzi. Pàrquing i traster. Molt assolellat.295.000 €INCLES - REF. 1110Molt acollidor.Ampli saló men-jador amb llar de foc, 2 terras-ses.Totalment moblat i equipat.2 dormitoris dobles i bany ambbanyera.Aparcament i traster..180.000 €EL TARTER - REF. 1370Estudi de 35 m² enfront de lespistes d’esquí del Tarter. Cons-truït el 2009, terrassa amb vis-tes i sol tot el dia. Pàrquing itraster. Ideal com a inversió oper vacances.95.000 €ESCALDES - REF. 1164Apartament amb vistes impres-sionants de la vall, zona resi-dencial molt tranquil·la a no-més 5 minuts del centre. Granterrassa, 2 dormitoris, 1 bany.Aparcament i traster gran.170.000 €ENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori a50 metres del Funicamp, idealper a inversió o vacances. Enperfecte estat. Equipat i moblat.Pàrquing.110.000 €ARINSAL - REF. 1528Apartament completamentrenovat. 3 dormitoris, 2 banys.Terrassa amb vistes immillora-bles i sol tot el dia,encarat al sur.Menjador amb llar de foc. Pàr-quing i traster. Moblat i equipat.224.500 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió oper a vacances.99.000 €ANYÓS - REF. R1078Estat impecable, construït el2006. 3 dormitoris dobles,1 en suite + 1 bany amb banye-ra. Terrassa. 2 places d’aparca-ment i 2 trasters. Completa-ment moblat i equipat.460.000 €SISPONY - REF. 1521Apartament per reformar,95 m². Ampli saló menjador,2 dormitoris dobles, cuina in-dependent, 1 bany complet iWC.Terrassa amb bones vistes.Pàrquing i traster.169.000 €ANYÓS - REF. 1457Apartament de 2 dormitorisdobles i en suite al centre delpoble.Terrassa amb excel·lentsvistes. Completament moblat iequipat. Pàrquing i traster.700 €/mesENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori alcostat del Funicamp. Moblat.Pàrquing. Bones vistes i sol. Im-pecable.400 €/mesEL TARTER - REF. 1518Apartament d’estil rústic a cincminuts de les pistes. 2 dormito-ris, 2 banys.Totalment moblat iequipat. Pàrquing, traster i llarde foc.Terrassa gran.450 €/mesLA MASSANA - 1514Apartament d’1 dormitori gran,construcció recent. Bones vis-tes. Pàrquing i traster. Cuinaequipada.500 €/mesENCAMP - REF. LL220Apartament de 2 dormitoris,2 banys,per estrenar,a les Bons.Terrassa amb bones vistes i sol.A prop del Funicamp. Pàrquing.550 €/mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormitorisi 2 banys al costat del centrede bellesa Carita. Bones vistes,terrassa i llar de foc almenjador. Pàrquing i traster.575 €/mesLLOGUERS
 13. 13. 13Dijous, 6 de juny del 2013ENTRETENIMENTTroba les diferènciesTroba les 7 diferències que hi haentre les fotos. La foto originalés la de l’esquerra.Solució del joc anterior7SUDOKUESPECIALISTAEN REPARACIÓD’ALTERNADORSOFERTES D’ESTIU• DIAGNOSIS DE SISTEMES DE MOTOR: 25 €• DESCOMPTES EN CÀRREGA DE GASCàrrega: 40 € - Recàrrega: 25 €Gas R134 + ecològic 100%• DESCOMPTES EN SERVEIS DE MANTENIMENT• VENDA DE BATERIES I ENGANXALLS DE REMOLCS15%de descompteen enganxalls de remolcsDescobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémermesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.La paraula amagada anterior és: CONGOSTG _ _ _ _ _ _4 2 8 3 5 2 76 7 47 4 2 14 7 2 93 4 8 17 9 2 66 8 4 23 4 98 4 1 71 2 53 2 55 3 11 7 68 9 24 36 9 87 4 29 7 83 5521986734396742518487153269234869157179325846658417923762538491845691372913274685379625481856341729142897563581963247794582136263714958617458392935276814428139675Residents d’Escàs, si us plau, si la trobeula podeu agafar (no és agressiva).Raça persa barrejada amb montanyès.Truqueu-me i la recolliré. Sembla quel’han vist pel mirador del Casamaya…GATETAPERDUDAA ESCÀS OVOLTANTSTel. 615 608Maria
 14. 14. 14 Dijous, 6 de juny del 2013OCIEL VÍDEO AMAGATPer descobrir el vídeo amagat noméshas de tenir instal·lada una aplicacióde lectura de codi QR al teu smartpho-ne. Utilitza-la per poder visualitzar aixíun vídeo diferent cada dia.Llegint codi QR...Lector codi QRCARTELLERALA ESTRELLAEstrella és alegre, positiva i massa gene-rosa amb els que l’envolten. Té cura detots, menys d’ella. Però aviat descobriràque també té dret a ser feliç.18.15, 20.30SCARY MOVIE 5Dan i Jody comencen a detectaruna activitat estranya a casa des-prés d’acollir les filles del germà deDan, que han passat tres anys solesal bosc.22.40HIJO DE CAÍNNico és un adolescent d’intel·ligència ex-cepcional. A través de la teràpia i de l’afi-ció comuna als escacs, un psicòleg s’aniràendinsant en el seu món.18.30, 20.30, 22.40R3SACÓNAquesta tercera entrega de la saga d’hu-mor iniciada amb la divertidíssima Resa-cón en Las Vegas torna a reunir tot l’equipper portar-nos amb ells a un nou viatgeple de situacions surrealistes.18.00, 20.15, 22.30EL GRAN GATSBY (3D)Un aspirant a escriptor deixa el mitjà oesti arriba a Nova York la primavera de 1922,una època de relaxament moral, jazz i reisdel contraban, i en què la borsa puja coml’escuma.22.00FAST & FURIOUS 6Des que van destruir l’imperi d’un mafiósi es va apropiar de cent milions, el grups’ha dispersat ja que són pròfugs de lajustícia. Hobbs li demana a Diu que reu-neixi l’equip i l’ajudi a atrapar una bandade letals conductors mercenaris.19.00, 19.30, 22.00
 15. 15. 15Dijous, 6 de juny del 2013OTel.335009HORÒSCOP LA RECEPTACentre d’Assessorament Dietètic Marta Pons JansanaC/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.adPreparació:Per preparar l’amanida d’endívies amb fruits secs primer de tot es tallen les endívies a rodan-xes, se salen i es posen a la plata on les servirem. En una paella amb un raig d’oli, hi posem lespanses i quan s’inflin hi posem els pinyons, les ametlles i les avellanes. Se’ls donen dues voltesi s’hi afegeix un raig de vinagre, es deixa reduir una mica i ja està llest per tirar-ho per sobre deles endívies.L’endívia és una verdura excel·lent per l’efecte depuratiu del fetge associat al sabor amargant.AMANIDA D’ENDÍVIES AMB FRUITS SECS· 10 endívies· 1 cullerada de pinyons· 2 cullerades de panses· 30 gr. d’ametlles torrades· 30 gr. d’avellanes torrades· sal i oliINGREDIENTS (4 PERS.):TVAVUI US RECOMANEM...22.25 Film: A nous les petites AnglaisesDos joves francesos que han suspès an-glès són enviats a Anglaterra a estudiar.Però l’objectiu del viatge canvia.22.50 Cine: El último hombreDues bandes s’enfronten pel negoci del con-traban fins que arriba un misteriós pistolerque es posarà a treballar per a una d’elles.20.46 Film: Le bonheur est dans le préUn petit i infeliç empresari amb proble-mes amb hisenda aprofita un anunci delseu soci a la televisió per canviar de vida.22.00 Cinefilia: A Good WomanUn matrimoni es veu exposat aun perillós rumor i a un famós se-ductor de l’alta societat italiana.22.25 Cine: La comtessa russaA Xangai, als anys 30, un diplomàticamericà coneix una comtessa russarefugiada amb una vida sòrdida.20.50 Film: Double zéroDos homes al més pur estil James Bonddecideixen salvar el món d’un bergantmegalòman amagat a Jamaica.22.30 Temps d’aventura: Creuar elsAlps en BTTEl nou repte de Sergi Fernández, queha travessat set deserts en BTT.17.50 Eurocopa sub-21 2013Espanya-Rússia.21.00 Esports: 5è partitBC River Andorra - LucentumAlicante.ÀRIES21 MARÇ - 20 ABRILTAURE21 ABRIL - 21 MAIGBESSONS22 MAIG - 21 JUNYCRANC22 JUNY - 23 JULIOLLLEÓ24 JULIOL - 23 AGOSTVERGE24 AGOST - 23 SETEMBREBALANÇA24 SETEMBRE - 23 OCTUBREESCORPÍ24 OCTUBRE - 22 NOVEMBRESAGITARI23 NOVEMBRE - 21 DESEMBRECAPRICORN22 DESEMBRE - 20 GENERAQUARI21 GENER - 19 FEBRERPEIXOS20 FEBRER - 20 MARÇLa vida casolana és l’as-pecte més positiu avui. A casarecarregaràs les bateries.Estaràs millor amb elsteus amics que amb els teus és-sers estimats. No t’amoïnis.Exposa les teves idees,elabora un pla d’estudis. Dóna’tel luxe de ser tu qui té més seny.Una relació t’està fentmal. És possible que la deixis de-finitivament durant un temps.Tens moltes ganes demostrar els afectes i les emoci-ons, utilitza l’espontaneïtat.Et trobes entre dos ca-mins temptadors a triar. No tin-guis pressa, pensa-ho tot bé.Les teves emocions sónfantasioses, però ets fort i valent.Arrisca’t a viure realment.Tens dos compromisosmolt forts i vols quedar bé ambtothom, però n’has de triar un.No mantinguis el pen-sament només en les coses queno han passat. Mira més enllà.Estaràs enfadat perl’obsessió i la gelosia de la tevaparella. Has de conversar més.Reconeixeràs els defec-tes i les virtuts d’un negoci abansque els altres. Intuïció.No li demanis a la pare-lla una explicació racional: el corté raons que la raó desconeix.
 16. 16. ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciaralgunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifeslafoto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Silafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon-tingut,etrecompensarem!fotoreporter@mes.adBoi RuizMarc PonsLa nova retallada prevista al pressupostdelSantHospitaldelaSeupot“posarenrisc els serveis bàsics”segons la denún-ciadeProgrésielsmateixosfacultatius.El Comú d’Andorra la Vella destinarà4.000 euros més a la Festa de la jo-ventut amb l’objectiu de millorar-ne igarantir-ne la seguretat.enviaUnsmsal747amblaparaUlaclaU “canvio”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cass’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànonDijousNa Maria Pla, 28Andorra la VellaT. 809 810 | F. 829 810mes@mes.ad | ww.mes.ad6 de junydel 2013El diaris’imprimeix enpaper reciclatALIMENTACIÓ EXÒTICAProductes d’arreu del món: asiàtics i llatinsAmb nosaltres trobareu els elements perpoder cuinar plats diferents!Es fan encàrrecs - Servei a domiciliAv. Doctor Mitjavila, 32, Andorra la VellaTel. 81 81 31 - 36 28 73 - tresorsdelmon@gmail.com334857Canvio Es regala gos de 9 anys. Hauriade ser per un hort o terreny, ja que acasa no te bon comportament. Ambtotes les vacunes al dia i microxip.346677Canvio Audi TT 3.2 250 CV coup colorargent plata any 2005336589Canvio permuta pis a la provincia deBarcelona x un Andorra .4 habitaciones.salo menjador .salober 1bany 1 aseo.terraza .traster .centre poble tots elsserveis al costar337257Canvio quadro willerd izoard carreterabon preu 337257”324669Busco BMW X3 3.0 EN BON ESTAT PER.Angel 324669393315Canvio MOTO SCOOTER APRILIA 200RODA GRAN. En molt bon estat,ambmaleta,revisions al dia + ITV O.K fins11/2013. Escolto Ofertes. Tel: 393 315- 679 679.338424Canvio Renault Twingo 1.5 DCI blancany 2008 en perfecte estat. Super in-teressant340962Canvio quad yamaha blaster 2t an2002343100Canvio ****xollo MOTO**** Kimko pe-ople 125cc color negre, mampara gran,18000 km, manta dhivern, perfecte es-tat. Neus 343100.341955Canvio maquina de gimnas, equipadaamb tots exercicis del cos. Cames, es-palla, braos, tronc, maquina com nova.capacitat fins a 50 kg de pes.341955Canvio golf 18T per moto de velocitats125cc329660Canvio ..regalo hamsters332659Canvio sofa de pell marron chocolate..abatible..un any d’uso..en perfecte es-tat..611830Canvio Suzuki sv 650604941Canvio remolc de gossos-equipatgeper montain bike390332Canvio Toyota Rav 4335583Canvio pis de 60m de 1h x pis de 80m omes i 2h..s’abona diferencia..651275Canvio Mitsubishi Pajero curt AND B,en bon estat, corretja de distribuciocanviada353333Canvio Suzuki RGV 250.323846Canvio PS2 + 2 mandos + 1 mando in-almbric + 4 mandos Buzz + tarja mem-ria 16mb + 38 jocs originals per moun-tainbike o bicleta eliptica324725Canvio maquina d fotos Nikon D 40 amcarregador i objectiu.334456Canvio Seat Arosa diesel con 95.000km por monovolumen o similareconÃġmica diesel323387Canvio kawasaki er-6n 650 cc amb6000km com nova353333Canvio Aprilia Tuono RSV Mille628187Canvio seat leon 1.9tdi 110cv del 2001en bon estat651275Canvio Mitsubishi Pajero curt AND B,en bon estat, corretja de distribuciocanviada335583Canvio pis de 60m de 1h x pis de 80m omes i 2h..s’abona diferencia..651275Canvio Mitsubishi Pajero curt AND B,en bon estat, corretja de distribuciocanviadaCtra. de la Margineda, 18SANTA COLOMAAD500 Andorra la VellaTel.: 677 442gestorialusita@hotmail.comGestoriaComptabilitatGestió i administraciód’empresesAssessorament fiscal,laboral, comptable imercantilCasament?Bateig?Comunió?RecordaAv. Fiter i Rossell,n. 6, 2n 2a,Escaldes-Engordany.Tel.: 861 887El fet que les voreres siguin planes és per facilitar el pas de persones amb mobilitatreduïda o cadira de rodes, no perquè els vehicles puguin estacionar.// C. C.el fotoreporter

×