Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Naixementdun fill      www.publica.cat       MANUEL@FETEUGT.NET
PERMÍS DE MATERNITAT, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT PREVI A L’ADOPCIÓ    DURADA                PREGUNTES     ...
SOL·LICITUD:Model normalitzat, amb la documentació següent:a) Comunicat de baixa oficial de MUFACE/ Informe de  maternita...
Sol·licitud:
RETRIBUCIONS:    MUFACE                   INSSEs cobra el 100% de lesretribucions, a càrrec delDepart...
PERMÍS PER ADOPCIÓ OACOLLIMENT PREVI A   L’ADOPCIÓ
1  16 setmanes, ampliables en 2 setmanes més per cada fill a  partir del segon.1  En els casos dadopció o acolliment ...
Durant el permís, d‘ un màxim de 2mesos, per desplaçament previdels progenitors al país dorigen del            ...
SOL·LICITUD Model normalitzat, amb la documentació següent:a) En el cas que sopti per   b) Sí sopta per avançar elpermís...
SOL·LICITUDc) Resolució judicial o          d) Amb posterioritat aadministrativa per la           lad...
JA HAN PASSAT 16 SETMANES, QUÈ FAIG ARA?
REDUCCIONS DE JORNADA
Reducció de jornada amb latotalitat de la retribucióEs pot gaudir d’una reducció de com a màxim 1/3 de lajornada de trebal...
Reducció de jornada amb la     totalitat de la retribució      DURADATé una durada màxima d’1 any apartir del fi...
COMPACTACIÓ DE LA REDUCCIÓ    DE JORNADA Es pot optar per la compactació de la reducció de jornada en jornades conse...
Ha pasat un any ...He finalizat el periodede compactació...¿ que puc fer ?
Reducció de jornada 1/3 o 1/2 amb dret al 80%o 60% de les retribucions respectivament   Es podrà concedir reducció d’1/3...
Reducció de jornada 1/3 o 1/2 amb dret al 80%o 60% de les retribucions respectivament   Quan la persona interessada vul...
Qui s’aculli a una reducció de jornada haurà d’assistir a   totes les reunions de claustre, de coordinació de cicle o6 ...
PERMIS PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT              PERMÍS PER NAIXEMENT,
Permís per naixement, adopció    o acolliment   DURADA                     observacionsNaixemen...
Permís per naixement, adopció    o acollimentEl permís es justifica amb una fotocòpia compulsada del llibre de família...
PERMÍS PER MATERNITAT A FAVOR DEL PARE         Durada: A partir de la 6a setmana de permís de la mare i fins a un ...
PERMÍS PER PATERNITAT
Durada:      4 setmanes consecutivesQue es gaudiran durant el                Des de la resolució jud...
RetribucionsEs cobra el 100%. Personal en règim de la Seguretat Social: 13 dies a càrrec de la Seguretat Social 15 dies a ...
PERMÍS PER LACTÀNCIA
PERMÍS PER LACTÀNCIA    DURADA                     INICIEl permís per lactància ésd’1    hora ...
PERMÍS PER LACTÀNCIA     Es pot optar a les possibilitats següents1 hora diària d’absència del lloc de treball, a l’in...
PERMÍS PER LACTÀNCIACompactació per gaudir de jornades senceres de treball. La duradamàxima és de 16 dies. El període del ...
PERMÍS PER LACTÀNCIAPoden utilitzar el permís per  El gaudiment de la lactàncialactància el pare o la mare   compacta...
PERMÍS PER LACTÀNCIARetribucions:Es cobra el 100%.Documentació que cal presentar:Fotocòpia compulsada del llibre de famíli...
PERMÍS PER ATENDRE FILLS PREMATURS      DURADA             ObservacionsEn el cas de naixement d’unfill o ...
PERMÍS PER ATENDRE FILLS PREMATURS Retribucions: Es cobra el 100%.Documentació que cal presentar:Fotocòpia compulsada del ...
PERMÍS PRENATAL                        ADOPCIONS      DURADA                 ...
PERMÍS PRENATALDocumentació que cal presentar:
PERMÍS PER GAUDIR DE VACANCES FORA DETEMPORADA DESPRÉS DE L’INFANTAMENT          DURADASi el permís coincideix to...
Permís Maternitat i Paternitat 2012
Permís Maternitat i Paternitat 2012
Permís Maternitat i Paternitat 2012
Permís Maternitat i Paternitat 2012
Permís Maternitat i Paternitat 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Permís Maternitat i Paternitat 2012

4,356 views

Published on

La situació actual dels permissos

Published in: Education
 • Be the first to comment

Permís Maternitat i Paternitat 2012

 1. 1. Naixementdun fill www.publica.cat MANUEL@FETEUGT.NET
 2. 2. PERMÍS DE MATERNITAT, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT PREVI A L’ADOPCIÓ DURADA PREGUNTES Es pot gaudir el permís de maternitat 16 setmanes, ampliables, en abans del naixement del fill ? cas de part múltiple, en 2 setmanes més per cada fill a El permís de maternitat solament ho pot partir del segon. gaudir la mare ? Quantes setmanes obligatòriament ha de gaudir la mare ? Si la mare no treballa, el pare pot gaudir del permís de maternitat ? Quants dies tinc per lliurar la baixa maternal ? MUFACE - INSS
 3. 3. SOL·LICITUD:Model normalitzat, amb la documentació següent:a) Comunicat de baixa oficial de MUFACE/ Informe de maternitat de la Seguretat Social• Model normalitzat, amb la documentació següent:b) Amb posterioritat al naixement oficial de MUFACE/• a) Comunicat de baixa del fill/a, caldrà presentar fotocòpia compulsada del llibre de família. Informe de maternitat de la Seguretat Social.• b) Amb posterioritat al naixement del fill/a, caldrà presentar fotocòpia compulsada del
 4. 4. Sol·licitud:
 5. 5. RETRIBUCIONS: MUFACE INSSEs cobra el 100% de lesretribucions, a càrrec delDepartament, si es cotitza a Es cobra el 100% de retribucions, a càrrecMUFACE. de l’INSS, si es cotitza a la Seguretat Social
 6. 6. PERMÍS PER ADOPCIÓ OACOLLIMENT PREVI A L’ADOPCIÓ
 7. 7. 1 16 setmanes, ampliables en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon.1 En els casos dadopció o acolliment internacional, es tindrà2 dret, a més, dun permís de fins a dos mesos de durada. Aquest permís es pot fraccionar en períodes de temps inferiors. El temps del permís es computa, a elecció de la persona3 interessada, a partir de la data de la resolució judicial o administrativa d’acolliment, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.
 8. 8. Durant el permís, d‘ un màxim de 2mesos, per desplaçament previdels progenitors al país dorigen del Durant la resta del permís es cobraacollit o adoptat, en els casos el 100% de les retribucions.dadopció o acollimentinternacional, només es cobren lesretribucions bàsiques.
 9. 9. SOL·LICITUD Model normalitzat, amb la documentació següent:a) En el cas que sopti per b) Sí sopta per avançar elpermís dun màxim de 2 permís dadopció omesos per desplaçaments acolliment, fins a 4 setmanes,previs al país dorigen de sha de justificar amb lalacollit o adoptat, shan de documentació dinici delspresentar els justificants tràmits on sindiqui ladel desplaçament (bitllets necessitat daquestdavió o altre mitja de desplaçament per a latransport) perfecció de ladopció.
 10. 10. SOL·LICITUDc) Resolució judicial o d) Amb posterioritat aadministrativa per la ladopció, caldrà presentarqual es constitueix fotocòpia compulsada delladopció o lacolliment, llibre de família.o bé certificació de ladecisió administrativao judicial dacolliment.La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en eltermini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als ServeisTerritorials de la Generalitat de Catalunya en el termini de 10 dies.
 11. 11. JA HAN PASSAT 16 SETMANES, QUÈ FAIG ARA?
 12. 12. REDUCCIONS DE JORNADA
 13. 13. Reducció de jornada amb latotalitat de la retribucióEs pot gaudir d’una reducció de com a màxim 1/3 de lajornada de treball amb la percepció del 80 % de lesretribucions per a tenir cura d’un fill o filla, sempre que es tinguila guarda legal del menor i que l’altre progenitor/a treballi.ContradiccionsEl docents que tinguin cònjuge que no treballi, no tenen dret agaudir de la compactació del primer any de la reducció dejornada. Tampoc tenen dret a percebre el 80% de les retribucionsdurant el primer any. (Font Barcelona comarques).Si la mare no treballa, el pare no hi te cap dret (permis maternitat). Quans’esgotin les 16 setmanes, el pare pot gaudir de la compactació (apartir de l’endemà de les 16 setmanes) o de la reducció amb el80% del sou i del permís de lactància. (Font consorci)
 14. 14. Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució DURADATé una durada màxima d’1 any apartir del finiment del permís de El percentatge de reducciómaternitat o de la 16a. setmana no és ampliable en cas deposterior al part, de l’adopció o de part múltiple, adopció ol’acolliment. Si la persona beneficiaria acolliment múltiple.ha gaudit del permís de paternitat,la durada de la reducció computa demanera consecutiva a partir delfiniment d’aquest permís. Es podràacumular l’hora de lactància.No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateixfet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa i sempreque no superi el termini l’establert.
 15. 15. COMPACTACIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA Es pot optar per la compactació de la reducció de jornada en jornades consecutives senceres durant 122 dies, amb el 80% de les retribucions. Sí ha optat per compactar en 122 dies la reducció de jornada d1/3 amb el 80% de les retribucions, resten 5 anys, comptats a partir del finiment del permís de maternitat, per poder gaudir de la reducció d’1/3 o d’1/2 de jornada per guarda legal.
 16. 16. Ha pasat un any ...He finalizat el periodede compactació...¿ que puc fer ?
 17. 17. Reducció de jornada 1/3 o 1/2 amb dret al 80%o 60% de les retribucions respectivament Es podrà concedir reducció d’1/3 o la 1/2 de la jornada de treball 1 amb percepció del 80% o el 60% respectivament, per tenir cura d’un fill o filla fins que compleixi 6 anys i sempre que es tingui la guarda legal. 2 Les reduccions horàries són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat La sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació d’almenys 3 quinze dies de l’inici del permís.
 18. 18. Reducció de jornada 1/3 o 1/2 amb dret al 80%o 60% de les retribucions respectivament Quan la persona interessada vulgui renunciar a la reducció de jornada, la seva finalització ha de coincidir 4 amb l’últim dia de les vacances de Nadal, Setmana Santa o fins el 31 d’agost. En qualsevol cas, finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció. L’horari setmanal de dedicació al centre del professorat 5 que tingui concedida una reducció de jornada, haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball.
 19. 19. Qui s’aculli a una reducció de jornada haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació de cicle o6 d’àrea, d’avaluacions i d’altres que siguin preceptives i degudament convocades. A sol·licitud de la persona interessada la seva dedicació7 en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies setmanals, sempre que ho permeti l’organització horària del centre.
 20. 20. PERMIS PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT PERMÍS PER NAIXEMENT,
 21. 21. Permís per naixement, adopció o acolliment DURADA observacionsNaixement d’un fill,5 dies laborables. Hi té dret el progenitor que no gaudeixNaixement de dos fills, del permís per maternitat.10 dies laborables; Són dies consecutius que es realitzarannaixement de 3 fills o dintre dels 10 dies següents a la data demés, 15 dies. naixement o de l’arribada del menor o la menor adoptat/da o acollit a la llar familiar.
 22. 22. Permís per naixement, adopció o acollimentEl permís es justifica amb una fotocòpia compulsada del llibre de famíliaen què consti el naixement del fill/a, o bé mitjançant un certificat mèdic.Fotocòpia de la decisió administrativa o judicial d’acolliment, o béresolució judicial de l’adopció.Sol.licitud
 23. 23. PERMÍS PER MATERNITAT A FAVOR DEL PARE Durada: A partir de la 6a setmana de permís de la mare i fins a un màxim de 10 setmanes, ampliables en cas de part múltiple en 2 setmanes més per cada fill, a partir del segon. Sol.licitud El permís es distribueix segons l’opció de la interessada sempre que les 6 setmanes siguin immediatament posteriors al part.
 24. 24. PERMÍS PER PATERNITAT
 25. 25. Durada: 4 setmanes consecutivesQue es gaudiran durant el Des de la resolució judicial perperíode comprès des del la qual es constitueix l’adopciófiniment del permís de o a partir de la decisiónaixement del fill o filla, i administrativa o judicialfins que fineixi el permís d’acolliment i fins que fineixide maternitat el permís de maternitat El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.
 26. 26. RetribucionsEs cobra el 100%. Personal en règim de la Seguretat Social: 13 dies a càrrec de la Seguretat Social 15 dies a càrrec de l’Administració. S’ha de demanar el certificat d’empresa per poder fer la petició a la Seguretat Social. Personal Personal de Muface: 100 % a càrrec de l’Administració.Sol.licitud
 27. 27. PERMÍS PER LACTÀNCIA
 28. 28. PERMÍS PER LACTÀNCIA DURADA INICIEl permís per lactància ésd’1 hora diària El període del permísd’absència del lloc de s’inicia un cop finalitzat eltreball, que es pot dividir permís de maternitat,en dues fraccions de 30 paternitat, adopció ominuts. acolliment, i té una durada màxima de 20 setmanes.En els casos de part,adopció o acollimentmúltiple el permís és de 2hores diàries, les qualses poden dividir en 2fraccions d’1 hora.
 29. 29. PERMÍS PER LACTÀNCIA Es pot optar a les possibilitats següents1 hora diària d’absència del lloc de treball, a l’inici o al final de lajornada. ½ h. diària a l’inici i ½ h. diària al final de la jornada.El personal amb jornada completa pot acumular tot el període en 2fraccions setmanals, de 2 hores i 1/2 cadascuna.
 30. 30. PERMÍS PER LACTÀNCIACompactació per gaudir de jornades senceres de treball. La duradamàxima és de 16 dies. El període del permís s’inicia un cop finalitzat elpermís de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de compactació, la durada quedareduïda a 3 dies.En el cas que es compacti la lactància després del permís de paternitat o devacances fora de temporada, la durada quedarà reduïda a 13 dies naturals.
 31. 31. PERMÍS PER LACTÀNCIAPoden utilitzar el permís per El gaudiment de la lactàncialactància el pare o la mare compactada en jornadesindistintament fins a 20 senceres i consecutives, potsetmanes des de la comportar el retorn de lesfinalització de la retribucions percebudes dematernitat, adopció o manera anticipada en el casacolliment. de finalització o suspensió de la vinculació vigent.Quan el pare i la maretreballin, només podrà exerciraquest dret un d’ells.
 32. 32. PERMÍS PER LACTÀNCIARetribucions:Es cobra el 100%.Documentació que cal presentar:Fotocòpia compulsada del llibre de família en què consti el/la menor.Declaració jurada que el/la cònjuge no treballa i, en el cas que treballi, que nogaudeix del mateix dret. Sol.licitud
 33. 33. PERMÍS PER ATENDRE FILLS PREMATURS DURADA ObservacionsEn el cas de naixement d’unfill o una filla prematur o que Aquest permís s’inicia a partirhagi d’ésser hospitalitzat a del finiment del permís decontinuació del part, la maternitat o de la 16a.prestació de maternitat setmana posterior al part,s’ampliarà en tants dies com l’adopció o l’acollimentel nounat es trobihospitalitzat, amb un màximde 13 setmanes.
 34. 34. PERMÍS PER ATENDRE FILLS PREMATURS Retribucions: Es cobra el 100%.Documentació que cal presentar:Fotocòpia compulsada del llibre de famíliaDocument que acrediti el temps, o la durada, d’ingrés hospitalari del fill/aSol.licitud
 35. 35. PERMÍS PRENATAL ADOPCIONS DURADA Parelles que opten a l’adopció oDones embarassades: acolliment permanent preadoptiu:El temps necessari per El temps necessari per a absentar-sea assistir a tècniques del lloc de treball a fi de dur a terme, apreparatòries del part. Catalunya, els tràmits administratius requerits per l’administració competent, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball. FECUNDACIOAquest permís és extensiu en les mateixes condicions a les absènciesper l’assistència a tècniques de fecundació assistida i en l’acollimentsimple, sempre que la seva durada no sigui inferior a un any.
 36. 36. PERMÍS PRENATALDocumentació que cal presentar:
 37. 37. PERMÍS PER GAUDIR DE VACANCES FORA DETEMPORADA DESPRÉS DE L’INFANTAMENT DURADASi el permís coincideix totalment o parcialment amb elperíode de vacances, la persona afectada podrà gaudir de lapart proporcional de les vacances a les quals tingui dret,un cop finit el permís. RETRIBUCIONS Es cobra el 100%. Sol.licitud

×