Adjudicacions Interins 2013

2,282 views

Published on

Adjudicacions pel proper curs de la UGT Ensenyament

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adjudicacions Interins 2013

 1. 1. manuel@feteugt.net
 2. 2. Col·lectius docentsEls llocs de treball sadjudicaran d’acord amb aquestordre:A) Professorat afectat per la pèrdua de la destinaciódefinitiva com a conseqüència de la supressió delseu lloc de treball.B) Professorat que ha perdut la destinació definitivaperquè procedeix de:1. Ladscripció temporal a lestranger.2. Ladscripció a llocs de lAdministració. manuel@feteugt.net
 3. 3. Professorat que sacull a alguna de les següentssituacions específiques:C.1) Professorat funcionari de carrera que se li hareconegut el dret a acollir-se al que estableix larticle25.C.2) Professorat funcionari de carrera que acrediti lacondició legal de disminuït.C.3) Professorat que hagués ajornat la fase depràctiques pels motius legalment establerts, dingrésals cossos d’ensenyaments secundaris de lany 2011pel torn de reserva per a disminuïts. manuel@feteugt.net
 4. 4. D.) Professorat funcionari de carrera amb destinacióprovisional i professorat excedent que sol·licita ereingrés al servei actiu amb data 1 de setembre de2012 llevat del que sinclou al col·lectiu c) .E) Professorat amb destinació definitiva que sol·licitacomissió de serveis, llevat del que sinclou alcol·lectiu c), inclòs el dependent daltresadministracions educatives amb efectes d1 desetembre de 2012.A efectes dadjudicació de destinacions, els professorsdels col·lectius d) i e)formen un únic col·lectiu departicipació. manuel@feteugt.net
 5. 5. F) Professorat interí de la borsa de treball de personalinterí docent amb serveis prestats a centres públicsdependents del departament d’ensenyament.F.1) Professorat interí daquest col·lectiu amb lacondició legal de disminuït.F.2) Resta de professorat interí daquest col·lectiu. manuel@feteugt.net
 6. 6. Tipus de participació. manuel@feteugt.net
 7. 7. Participació obligatòriaEstà obligat a participar en el procediment generalque regula aquesta Resolució el personal docentfuncionari de carrera o en pràctiques que no tédestinació definitiva ni provisional amb efectes d‘1 desetembre de 2012 (col·lectius a), b), e) i d). manuel@feteugt.net
 8. 8. Aquest professorat i el professorat excedent quesol·licita el reingrés al servei actiu l‘1 de setembre de2012 ha de participar, amb caràcter obligatori, enaquest procés dadjudicació de destinacions, inclòs elprofessorat que, en la mateixa situació, hagi estatproposat per a la concessió duna llicència per alexercici de funcions sindicals.Per tant, aquest professorat, en el supòsit que nopresenti sol·licitud de destinació, serà adscrit doficien les condicions que es prevegin per a cada col·lectiui àmbit a algun centre de Catalunya, en un lloc quepugui ocupar. manuel@feteugt.net
 9. 9. LOGOParticipació VoluntàriaPot participar amb caràcter voluntari el professorat interídocent amb serveis prestats a centres públics dependentsdel Departament dEnsenyament.El personal interí només podrà formalitzar una únicasol·licitud per ser destinat a llocs densenyament infantil iprimària o a llocs densenyaments secundaris. manuel@feteugt.net
 10. 10. Les vacants i les vacants de resultes que sadjudiquincorrespondran a llocs de treball a dedicació completa perel curs 2012 - 2013.Sentén per lloc de treball vacant el que no està ocupat ambcaràcter definitiu o amb caràcter provisional amb professorat.També són motiu de provisió els llocs de treball dels serveiseducatius, aules hospitalàries i llocs de treball docents encentres dependents d’altres departaments. manuel@feteugt.net
 11. 11. El professorat que té destinació com professor de religiócatòlica en centres docents públics dependents delDepartament dEnsenyament que participa en els processosdadjudicacions de destinacions simultàniament, haurà demanifestar per quina destinació opta. Si no fan constaraquesta opció, ladministració prioritzarà la destinació com aprofessorat de religió catòlica. manuel@feteugt.net
 12. 12. Per a ladjudicació de les destinacions els centres sordenenper serveis territorials/Consorci dEducació de Barcelona,zones educatives, comarques i municipi.En el supòsit, es produeixi la creació dun nou centredesprés de la publicació daquesta Resolució i, per tant, nose nhagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests llocssadjudicaran en làmbit de les peticions col·lectives(municipi, zona, comarca). manuel@feteugt.net
 13. 13. Terminis de presentaciótelemàtica de les sol·licituds.1 Personal interí o substitut consultes modificació i petició de vacants del 4 al 18 de juny de 2012.2 Personal funcionari de carrera, en pràctiques del 17 de maig al 1 de juny de 2012 Propostes de les direccions dels centres:3 Del 19 al 29 de juny de 2012. manuel@feteugt.net
 14. 14. Sol·licitudsindividuals de destinació manuel@feteugt.net
 15. 15. Presentació de les sol·licituds a través dInternet.El professorat que participi en els procediments que regulaaquesta resolució haurà de formalitzar i gravar la sevasol·licitud a través dInternet, mitjançant el procedimenthabilitat a aquest efecte, a través de la pàgina delDepartament dEducació o les webs de UGThttp://www.gencat.cat/ensenyamenthttp://www.interinsugt.orghttp://www.publica.cat manuel@feteugt.net
 16. 16. La sol·licitud es considerarà presentada i registradadavant ladministració únicament en el moment en quèsigui tramesa per via telemàtica, després de fer un clic enel botó denviar.Linteressat podrà disposar duna còpia impresa de lasol·licitud definitiva, la qual contindrà un número decontrol a efectes de registre, i on constaran les dadesrelatives a la seva sol·licitud dadjudicació de destinació. manuel@feteugt.net
 17. 17. En cas que els interessats vulguin eliminar la sol·licitudtramesa telemàticament, ho podran fer, sempre dins deltermini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic enel botó danul·lar. Un cop anul·lada, podran trametre per viatelemàtica una altra sol·licitud.Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, noserà possible introduir cap nova sol·licitud, ni es podràmodificar o anul·lar cap petició ni es podrà variar lordre deprelació de les destinacions sol·licitades. manuel@feteugt.net
 18. 18. Amb la presentació a través dInternet, la sol·licitud esconsidera formalitzada a tots els efectes, i per tant nosha de presentar la impressió de la instància ni capaltra sol·licitud als registres, excepte el que està previsten aquestes bases amb la presentació de ladocumentació addicional següent: manuel@feteugt.net
 19. 19. Documentació complementàriaa) Professorat que participa amb la condició legal de disminuït. Quan la disminució i el seu percentatge no constin en el registre informàtic de personal docent.b) Sol.licitants de comissió de serveis per motius personals o professionals greus: Han de presentar, juntament amb una còpia de la sol·licitud telemàtica, la justificació documental de la petició decomissió de serveis per motius personals o professional greus. manuel@feteugt.net
 20. 20. Documentació complementàriaC) Sol.licitants que sacullen a la normativa de prevenció de riscos laborals.D) Els expedients administratius de reconeixement alprofessorat al qual ladministració educativa ha reconegut el dret a acollir-se.E) Qualsevol altra documentació que el participant consideri complementària. manuel@feteugt.net
 21. 21. PROCEDIMENTS DE LESADJUDICACIONS DEDESTINACIONS PROVISIONALS manuel@feteugt.net
 22. 22. Ladjudicació de destinacions provisionals sefectuamitjançant els dos procediments següents:a) Procediment previ.b) Procediment general, un cop adjudicades lesdestinacions pel procediment previ. manuel@feteugt.net
 23. 23. Procediment previ manuel@feteugt.net
 24. 24. A proposta de les direccions dels serveisterritorials del Departament d’Ensenyament, elConsorci d’Educació de Barcelona i/o de lesdireccions dels centres.Amb caràcter previ a les adjudicacions dedestinacions pot atorgar destinació provisional enels casos que a continuació sesmenten. manuel@feteugt.net
 25. 25. A) Llocs de treball en serveis educatius.(EAP), centres de recursos pedagògics (CRP), campsdaprenentatge (CdA), centres de recursos educatiusper a deficients auditius i visuals (CREDA), programade deficients visuals, llocs LIC (llengua,interculturalitat i cohesió social).Si, excepcionalment, la proposta recau en personalinterí, haurà de tenir 24 mesos de serveis a la borsade personal interí del departament d’Ensenyament,comptats a 31 d’agost de 2012. manuel@feteugt.net
 26. 26. b) Provisió dels llocs de treball d’aules hospitalàries i decentres dependents d’altres Departaments.C) Centres de formació de persones adultes ubicats encentres penitenciaris. manuel@feteugt.net
 27. 27. Fasesdadjudicació del procediment general manuel@feteugt.net
 28. 28. Proposta de les direccions delsPrimera centres. faseSegona Confirmació al mateix centre i fase lloc de treball del curs 2011-2012. Confirmació al mateix centre peròTercera en un lloc de treball diferent del fase de destinació del curs 2011-2012. manuel@feteugt.net
 29. 29. Elecció i, si escau, oficiQuarta fase manuel@feteugt.net
 30. 30. Especificitats de les fases de confirmació manuel@feteugt.net
 31. 31. Fase de confirmació.El personal interí pot sol·licitar destinació per la fasede confirmació sempre i quan hagi estat nomenat almateix centre durant tot el curs 2011-2012, de l1de setembre al 31 dagost, i hagi prestat serveis coma interí/substitut durant un mínim de 48 mesos encentres públics. manuel@feteugt.net
 32. 32. Excepte en les propostes per a llocs de centres denova creació, cicles formatius de nova posada enfuncionament i dunitats de suport deducacióespecial es requereix al personal interí que hagiprestat serveis en centres públics un mínim de 24mesos comptats a 31 dagost de 2012El personal interí ha dinformar a la direcció del centre onha prestat serveis el curs 2011- 2012 que sol·licita laconfirmació al mateix centre. manuel@feteugt.net
 33. 33. EleccióEl professorat podrà demanar, en ocasió de vacant i si encompleix els requisits, fins a 60 peticions voluntàries decentres, municipis, zones i comarques, en l’ordre que desitgi,per la fase d’elecció.En aquesta fase, sadjudicarà destinació al professorat queno ha obtingut destinació en les fases anteriors de propostao confirmació. Si no obté destinació dacord amb les sevespeticions, no sadjudicarà destinació dofici ja que esvoluntària la seva participació. manuel@feteugt.net
 34. 34. Criteris generals en les fases d’elecció i ofici manuel@feteugt.net
 35. 35. a) Per assignar destinació, es tindrà en compte, en les fases delecció i ofici, en primer lloc, la petició de centres, municipis, zones o comarques i, en segon lloc, lespecialitat i les opcions sol·licitades.b) En el supòsit, es produeixi la creació dun nou centre després de la publicació daquesta Resolució i, per tant, no se nhagin pogut sol·licitar els llocs de treball, aquests sadjudicaran en làmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca). c) En les adjudicacions es donaran destinacions, només si han estat sol·licitats explícitament amb el codi del centre, en els llocs dels centres següents: centres específics deducació especial; centres datenció educativa preferent; centresacollits al programa dacompanyament escolar a secundària (PROA); centres integrats en el Projecte educatiu de Sant Cosme (el Prat de Llobregat); centres i aules de formació de persones adultes; llocs itinerants de zones escolars i agrupacionsrurals; centres de recursos per a deficients auditius i equips d’assessorament psicopedagògic. manuel@feteugt.net
 36. 36. d) En la fase delecció i en les adjudicacions dofici, quan es demani genèricament un municipi o zona o comarca, els centres sadjudicaran, tenint en compte que en demanarun municipi, zona o comarca es demanen, respectivament,tots els centres del municipi, la zona o la comarca.e) En ladjudicació dàmbit comarcal, primer sadjudiquen els centres corresponents a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres. manuel@feteugt.net
 37. 37. manuel@feteugt.net
 38. 38. En la fase delecció, el personal interí farà constar en lasol·licitud les seves peticions de centres, municipis, zones ocomarques. manuel@feteugt.net
 39. 39. Priorització confirmació ien les fases elecció de manuel@feteugt.net
 40. 40. El personal interí sordenarà per col·lectius i, dins de cadafase de participació, dacord amb el número dordre assignata la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporalcom a personal interí docent, tot tenint en compte que, dins decada col·lectiu, el personal interí que acredita situació dedisminució forma un nivell específic dadjudicació. manuel@feteugt.net
 41. 41. manuel@feteugt.net
 42. 42. Interins (primària)Es compleix el requisit despecialitat per ocupar llocs detreball en escoles, Instituts escola centres i aules de formacióde persones adultes quan es té la capacitació corresponent osacredita una experiència docent mínima de 27 mesos.Per ocupar llocs dunitats de suport deducació especial caltenir la capacitació de lespecialitat deducació especial.Excepcionalment, i únicament per la fase de proposta,aquestes unitats poden ser proveïdes amb especialistesdaudició i llenguatge. manuel@feteugt.net
 43. 43. Per ocupar llocs en les aules dacollida no sexigeix caprequisit específic despecialitat.Les unitats daudició i llenguatge (UAL) sense requisit dellenguatge de signes sadjudicaran indistintament alssol·licitants daudició i llenguatge (ALL) per les fases deconfirmació a centre, elecció i, si escau, ofici.El personal interí només podrà demanar en la seva sol·licitudde destinació les especialitats que li constin en la borsa detreball en el moment de presentar la sol·licitud. manuel@feteugt.net
 44. 44. Es podran modificar les dades que constin en aquestaborsa coincidint amb el primer termini de presentació desol·licitud de destinació provisional.Durant el segon termini de sol·licitud de destinació, lesdades de la borsa només es podran consultar, però nomodificar.El personal interí deducació infantil i primària no potdemanar llocs de treball dels dos primers cursos de lESO.Els mestres interins (col·lectiu h) podran demanar llocs detreball de les especialitats que seleccioni dentre les quetingui demanades, fins a un màxim de vuit. manuel@feteugt.net
 45. 45. Les destinacions adjudicades seran irrenunciables i tindranefectes administratius des de l1 de setembre de 2012. Ladata de finalització de les destinacions adjudicades serà la de31 dagost de 2013, llevat que es produeixi la reincorporaciódel propietari del lloc de treball. manuel@feteugt.net
 46. 46. El professorat que tingui dubtes en relació amb la data definalització del seu nomenament podrà consultar aquestainformació a través del portal ATRI manuel@feteugt.net
 47. 47. Les destinacions assignades pel procediment previ i pelprocediment general es notificaran mitjançant una resolucióprovisional dadjudicació de destinacions provisionals, que esfarà pública la primera quinzena de juliol de 2012 als serveisterritorials i al Consorci dEducació de Barcelona i també espodrà consultar ladreça d‘Internet del DepartamentdEnsenyament i a les webs de nostre sindicatS’obrirà un termini de 3 dies de presentació dereclamacions.Un cop resoltes les reclamacions, es farà públicamanuel@feteugt.net la ultima
 48. 48. Amb la publicació de la resolució definitivaes consideraran efectuades les notificacionsals interessats.Contra la resolució definitiva dadjudicacióde destinacions les persones interessadespodran interposar recurs de reposició davantel subdirector general de Plantilles, Provisió iNòmines en el termini dun mes a comptardes de lendemà de la seva publicació. manuel@feteugt.net
 49. 49. La valoració de les al·legacions manifestades en lessol·licituds de comissió de serveis percircumstàncies de caràcter personal o professionalgreus, per la seva pròpia naturalesa, només lapoden realitzar de manera graciable les direccionsdels serveis territorials corresponents i del ConsorcidEducació de Barcelona. manuel@feteugt.net
 50. 50. En conseqüència, les reclamacions que es presentinen disconformitat amb la proposta efectuada per ladirecció dels serveis territorials o del ConsorcidEducació de Barcelona només es podran tenir encompte si saporta nova documentació justificativarelacionada amb la circumstància greu que motiva lapetició. Per tant, en cap cas, el possible recursrequerirà resolució individual expressa contra la sevadenegació manuel@feteugt.net
 51. 51. Aplicació telemàticade sol·licitud percol·lectius manuel@feteugt.net
 52. 52. manuel@feteugt.net
 53. 53. manuel@feteugt.net
 54. 54. 1. Bases adjudicació destinacions provisionals.Els llocs de treball professorat interí dels cossosdocents, dependent del Departament d’Ensenyamentsadjudicaran d’acord amb aquest ordre: Professorat interí de la borsa de treball def personal interí docent amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament dEnsenyament. Professorat interí daquest col·lectiu amb laf.1 condició legal de disminuït. ick to add Titlef.2 Resta de professorat interí daquest col·lectiu. manuel@feteugt.net
 55. 55. Professorat interí (col·lectius f )El professorat interí podrà participar, amb caràcter voluntari,emplenant les dades de:confirmació al centre, especialitats de la fase delecció,opció a llocs de diversitat (interins de la borsa desecundària),peticions de la fase delecció i petició decomarques.El personal interí podrà sol·licitar voluntàriament laconfirmació al centre de destinació del curs 2011 - 2012, enun lloc de la mateixa especialitat i/o en un lloc duna altraespecialitat, i podrà formular fins a 60 peticions, entre elscentres, municipis, zones i comarques. manuel@feteugt.net
 56. 56. El personal interí només podrà demanar en la seva sol·licitudde destinació les especialitats que li constin com ademanades en la borsa de treball en el moment de presentarla sol·licitud.Es podran modificar les dades que constin en aquesta borsacoincidint amb el termini de presentació de sol·licitud dedestinació provisional.El professorat pot sol·licitar fins a vuit especialitats, en el casdel personal interí de llocs del cos de mestres, i fins a sisespecialitats, en el cas del personal interí de llocs delscossos d’ensenyaments secundaris, tant per la fase deconfirmació com en la fase delecció. manuel@feteugt.net
 57. 57. Titulació.El personal interí haurà dacreditar la capacitació perimpartir les àrees i les matèries assignades al lloc de treballa què aspiri, si el lloc té com a requisit la possessió dunadeterminada especialitat docent. manuel@feteugt.net
 58. 58. Capacitació per experiència docent.Així mateix, i llevat dels aspirants a ocupar llocs de treball deles especialitats deducació física i dorientació educativa,també es considera que tenen el requisit suficient decapacitació per impartir les àrees i matèries curricularscorresponents a lespecialitat que requereixi, si escau, el llocde treball que han docupar, els aspirants que acreditin unaexperiència docent dhaver-les impartit, amb nomenamentdinterí corresponent a lespecialitat, durant un mínim dequatre cursos (36 mesos) per a les especialitatscorresponents a cossos docents del grup A, i de tres cursos(27 mesos) per a les especialitats corresponents a cossosdocents del grup B. manuel@feteugt.net
 59. 59. Idoneïtat.El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a lesquals vol ser destinat, manifesta que té coneixement delscontinguts curriculars i la suficient capacitació per impartir-les. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendrepossessió de la destinació adjudicada, la InspecciódEducació emet informe negatiu en relació amb la sevaidoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà elprocediment que regula larticle 6 del Decret 133/2001 manuel@feteugt.net
 60. 60. El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitatsde cicles formatius de formació professional, descolesoficials didiomes i descoles dart i superiors de disseny hipodrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponenti aquesta figura consignada a la borsa de treball per prestarserveis com a interí docent.Confirmació de professorat interíLa direcció del centre haurà dincloure en la seva proposta lainformació relativa a la sol·licitud de confirmació del personalinterí, que aquest personal haurà demanat en la sevasol·licitud individual de participació. manuel@feteugt.net
 61. 61. manuel@feteugt.net
 62. 62. manuel@feteugt.net
 63. 63. manuel@feteugt.net
 64. 64. manuel@feteugt.net
 65. 65. 2. Dades Personals manuel@feteugt.net
 66. 66. 3. Confirmació del centre manuel@feteugt.net
 67. 67. 4. Especialitats de la fase d’elecció manuel@feteugt.net
 68. 68. 4. Especialitats de la fase d’elecció manuel@feteugt.net
 69. 69. 5. Peticions de la fase d’elecció manuel@feteugt.net
 70. 70. 5.1. Petició de centres manuel@feteugt.net
 71. 71. 5.2 Petició municipis. manuel@feteugt.net
 72. 72. 6. Petició comarques. manuel@feteugt.net
 73. 73. 7. Ordenar comarques i desa. manuel@feteugt.net
 74. 74. 8.Petició de serveis territorials. manuel@feteugt.net
 75. 75. 8.1 Ordenar les comarques servei territorial i desa manuel@feteugt.net
 76. 76. 9.Enviar e imprimir manuel@feteugt.net
 77. 77. manuel@feteugt.net

×