Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Permisos i Llicències

Informació sobre els permisos i les llicències del personal de la Generalitat de Catalunya

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Permisos i Llicències

 1. 1. Els permisos
 2. 2. Dret al descans i als permisosDret al descans i als permisos D I A R I S E T M A N A L A N Y A L F E S T E S L A B O R A L S D E S C A N S P E R C I R C U M S T À N C I E S F A M I L I A R S C O M P L I M E N T D E D E U R E S I N E X C U S A B L E S C O M P L I M E N T D E D E U R E S S I N D I C A L S E X E R C I C I D E D R E T S E D U C A T I U S A L T R E S P E R M I S O S I L L I C È N C I E S I N T E R R U P C I O N S J O R N A D A D E T R E B A L L
 3. 3. Descans retribuïtDescans retribuït  Diari  Setmanal  Anyal  Festes laborals
 4. 4. Descans diariDescans diari  No inferior a 12 hores  Pausa esmorzar de 20 minuts
 5. 5. Descans setmanalDescans setmanal Mínim de 1,5 dies ininterromputs diumenge i dissabte tarda o dilluns matí
 6. 6. Descans anyalDescans anyal  Vacances anuals: ◦ 1 mes de durada per cada any complet de servei ◦ Períodes :  1/07 al 30/9 funcionaris  1/06 al 30/9 laboral  Si coincideix amb permís de maternitat, paternitat o fills prematurs, es podran gaudir un cop finit el permís.
 7. 7. Còmput de vacancesCòmput de vacances  Proporcional a temps treballat i  Màxim 22 dies hàbils (no dissabtes)  Es poden gaudir en períodes fraccionats, cada un de les fraccions ha de ser com a mínim d’una setmana natural.  Es poden gaudir 7 dies de manera independent i aïllada al llarg de l’any
 8. 8. Festes laboralsFestes laborals 2 5 d e s e m b r e 1 g e n e r 2 4 ju n y 1 m a ig 1 2 o c t u b r e 6 d e s e m b r e f e s t iu s e s t a t a ls ( 5 ) 1 5 a g o s t 1 n o v e m b r e 8 d e s e m b r e d iv e n d r e s S a n t a c o r d s S a n t a S e u ( 4 ) 6 g e n e r 1 9 m a r ç 2 5 ju lio l d ij o u s S a n t a c o r d s S a n t a S e u ( c a n v ia b le s p e r le s C C A A ) ( 3 ) F e s t a M a jo r 2 a . P a s q u a fe s t e s lo c a ls ( 2 ) 1 4 f e s t e s
 9. 9. Tardes no recuperables i diesTardes no recuperables i dies festiusfestius Festius els dies 24 i 31 desembre Tarda de Sant Jordi Les dies tardes anteriors a festes locals (Incorporats als AP’S) Tarda anterior a Reis (incorporats alsAP’S)
 10. 10. Permisos i llicènciesPermisos i llicències Per circumstàncies familiars Compliment de deures inexcusables Compliment de deures sindicals Exercici de drets educatius Altres tipus de permisos i llicències
 11. 11. PRIMER GRAU SEGON GRAU AVI / ÀVIA GERMÀ / GERMANA PARE / MARE FILLS / FILLES TERCER GRAU REBESAVI / REBESÀVIA ONCLE / TIA QUART GRAU COSI GERMÀ / COSINA GERMANA NEBOT / NEBODA NET / NETA REBESNET / REBESNETA TITULAR CÒNJUGE GRAUS DE CONSANGUINITAT I AFINITAT
 12. 12. Per circumstàncies familiarsPer circumstàncies familiars Naixement, adopció o acolliment de fills ◦ 5 dies laborables consecutius ◦ Període de gaudiment: dins dels 10 dies següents al naixement, adopció o acolliment. ◦ S’amplia a 10 dies si són 2 fills i 15 per tres o més fills ◦ El progenitor que no gaudeixi del permís de maternitat o adopció.
 13. 13. Per circumstàncies familiarsPer circumstàncies familiars Permís prenatal ◦ Les dones embarassades / per tràmits administratius ◦ El temps necessari Permisos per atendre fills discapacitats ◦ Permís d'absència per assistir a reunions o visites en centres educatius especials o sanitaris. ◦ 2 hores de flexibilitat horària diària
 14. 14. Per circumstàncies familiarsPer circumstàncies familiars  Permís de maternitat ◦ part, adopció o acolliment ◦ 16 setmanes (18 part doble 20 triple ...) ◦ 2 setmanes més per fill discapacitat ◦ La mare pot optar perquè l’altre progenitor gaudeixi una part ◦ possibilitat a temps parcial Permís per atendre fills prematurs ◦ Màxim 13 setmanes a partir de final del permís de maternitat/adopció o l’acolliment.
 15. 15. Per circumstàncies familiarsPer circumstàncies familiars Permís de paternitat ◦ Pel progenitor o progenitora (en el cas famílies monoparentals o mateix sexe) ◦ 4 setmanes des del finiment de permís de maternitat ◦ Tenir la guarda legal i que l’altre progenitor treballi
 16. 16. Per circumstàncies familiarsPer circumstàncies familiars En el cas d’adopció internacional ◦ Permís de 2 mesos amb retribucions bàsiques, si fos necessari el desplaçament previ al país d’origen. ◦ Es pot iniciar el permís de maternitat fins 4 setmanes abans de resolució judicial o adminitrativa.
 17. 17. Per circumstàncies familiarsPer circumstàncies familiars  Permís per lactància ◦ 1 hora d'absència diària o dues fraccions de 30 minuts ◦ Fins que el fill/a tingui 12 mesos. ◦ Es pot compactar
 18. 18. Per circumstàncies familiarsPer circumstàncies familiars Permís per situacions de violència de gènere ◦ Retards i falta d’assistència justificats ◦ Tindrà hores de flexibilitat horària Permís de flexibilitat horària recuperable ◦ Visites mèdiques familiar fins 2n grau ◦ Reunions de tutoria amb els docents dels fills ◦ A recuperar en la mateixa setmana ◦ Mínim 1 hora màxim 7.
 19. 19. Per circumstàncies familiarsPer circumstàncies familiars Matrimoni o inici convivència ◦ 15 dies naturals consecutius ◦ Termini d’un any Matrimoni d'un familiar fins al segon grau ◦ Un dia a Catalunya ◦ Ampliable fins a 2 dies si és fora de Catalunya
 20. 20. Per circumstàncies familiarsPer circumstàncies familiars Mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un familiar fins a 2n. grau consanguinitat o afinitat 2 dies laborables Ampliable fins a 4 dies en municipi diferent al lloc de treball.
 21. 21. Per circumstàncies familiarsPer circumstàncies familiars Permís sense retribució per atendre un familiar ◦ Fins 2n grau ◦ Mínim 10 dies màxim 3 mesos, prorrogable, 3 mesos mes
 22. 22. REDUCCIONS DE JORNADESREDUCCIONS DE JORNADES Reducció amb la totalitat de la retribucions ◦ guarda legal d’un fill o filla  Màxim 1/3 de jornada  Durada un any des de finiment del permís de maternitat, adopció o acolliment o del permís de paternitat.  Es pot compactar en jornades consecutives senceres
 23. 23. REDUCCIONS DE JORNADESREDUCCIONS DE JORNADES Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda ◦ Persones discapacitades que han de rebre tractament ◦ Reducció equivalent al temps que hi han de dedicar-se ◦ Sense pèrdua de retribucions ◦ Necessitat d'informe mèdic que justifiqui  Necessitat de tractament  La periocitat  Durada aproximada  Necessitat que es dugui a terme en l’horari laboral
 24. 24. REDUCCIONS DE JORNADESREDUCCIONS DE JORNADES Reducció d’un terç o la meitat amb dret al 80% o al 60 % de les retribucions 1.guarda legal d’un fill o filla menor 6 a. 2.Cura d’un familiar discapacitat psíquica, física o sensorial.  Cap activitat retribuïda i es tingui la guarda legal.
 25. 25. REDUCCIONS DE JORNADESREDUCCIONS DE JORNADES Reducció d’un terç o la meitat amb dret al 80% o al 60 % de les retribucions 3.Per familiar al seu càrrec fins 2n grau amb una incapacitat o disminució >65 %  O Un grau de dependència que no pugui ser autònom  O que requereix una dedicació o atenció especial. 4.Per les dones víctimes de la violència de gènere consecutives senceres
 26. 26. REDUCCIONS DE JORNADESREDUCCIONS DE JORNADES Reduccions per guarda legal per tenir cura de menors. (pers.laboral) Menor de sis anys No fill: Reducció de jornada amb la disminució proporcional de les retribucions Des de 1/8 de la jornada fins ½ Majors de 6 anys i fins 8 anys (sigui quin sigui el parentiu) Reducció de jornada amb la disminució proporcional de les retribucions Des de 1/8 de la jornada fins ½
 27. 27. Per compliment deuresPer compliment deures inexcusablesinexcusables Sufragi/processos electorals ◦ D'acord amb la normativa aplicable Deure inexcusable de caràcter públic o personal ◦ Pel temps indispensable
 28. 28. Per compliment deures sindicalsPer compliment deures sindicals Exercici de funcions sindicals ◦ La durada és fins que es mantinguin les funcions
 29. 29. Exercici de drets educatiusExercici de drets educatius Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació (personal funcionari) ◦ 1 dia per examen final en centres oficials ◦ El temps indispensable en altres proves d'avaluació Assistència a exàmens i altres proves d'avaluació (personal laboral) ◦ Les 24 hores anteriors en exàmens finals en centres oficials ◦ El temps indispensable en altres proves d'avaluació Estudis relacionats amb el lloc de treball
 30. 30. Altres permisos i llicènciesAltres permisos i llicències  Reducció jornada per interès particular ◦ Reducció d'1/3 o 1/2 de la jornada ◦ Mínim 1 any ◦ No autoritzable amb complement específic igual o superior a 24.4 ◦ Retribucions proporcionals a la reducció  Trasllat de domicili ◦ 1 dia dins la mateixa localitat ◦ Fins a 4 dies amb canvi de localitat  Assumptes personals ◦ 70 hores a l'any ◦ del 16 de gener al 15 de gener de l'any següent ◦ Durada mínima 30 minuts ◦ Per 6 triennis 2 dies més ◦ A partir del 8 triennis 1 dia més per cada trienni
 31. 31. LlicènciesLlicències ◦ Assumptes propis sense retribucions  Fins a 6 mesos cada dos anys ◦ Per estudis  Si és per interès propi de l'Administració el funcionari tindrà dret a percebre les retribucions.
 32. 32. Jornada i horarisJornada i horaris Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 48/2014, de 8 d’abril
 33. 33. Jornades de treballJornades de treball  Jornada de treball ordinària  Jornada de dedicació especial  Jornada parcial
 34. 34. Jornada de treball ordinàriaJornada de treball ordinària 37,5 hores setmanals Período del 15/12 al 10/01 i Setmana Santa: 7 hores diàries * dies laborables Jornada d’estiu (1/6 al 30/9): ◦35 hores setmanals
 35. 35. Jornada de dedicacióJornada de dedicació especialespecial 40 hores setmanals Período del 15/12 al 10/01 i Setmana Santa: 7’30 hores diàries * dies laborables Jornada d’estiu (1/6 al 30/9): ◦37,30 hores setmanals
 36. 36. Horaris de treballHoraris de treball Horari partit Horari continuat Horari d’estiu Horaris especials Horari de dedicació especial

×