Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
มาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการ และ
การบริหารจัดการสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชา...
เอกสารการประชุม
• เอกสารมาตรฐานสหกิจศึกษา
   http://www.tace.or.th/

• สไลด์นาเสนอ
   http://slideshare.net/denpong
มาตรฐานและหลักสูตรสหกิจศึกษา
• จัดทามาตรฐานโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
 สมาคมสหกิจศึกษาไทย (สถาบันการศึกษามีส่วน...
มาตรฐานสหกิจศึกษา
• มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
 •  มาตรฐานด้านการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน
 •  มาตรฐานด้านการ...
มาตรฐานด้านหลักสูตร
• สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
• สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพควบคุม ตามที...
มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา          ก่อน
                            สา ห รั บ ส ...
มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา             ก่อน
                               ...
ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา             ก่อน
                               สา...
ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา         ก่อน
                           สา ห รั บ ส ถ า ...
มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา            สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
                ...
ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา           สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
                  ...
มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา            ก่อน
                               สา...
มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา          ก่อน
                            สา ห รั บ ส ...
ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา       ก่อน
                         สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า...
มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา          สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
                  ...
ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา         สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
                    ...
มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา           ก่อน
                             สา ห รั ...
มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา             ก่อน
                               ...
ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา         ก่อน
                           สา ห รั บ ส ถ า ...
&
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา

2,638 views

Published on

เอกสารบรรยายเรื่อง มาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการและการบริหารจัดการสหกิจศึกษา

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

มาตรฐาน หลักสูตรและกระบวนการสหกิจศึกษา

 1. 1. มาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการ และ การบริหารจัดการสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 2. 2. เอกสารการประชุม • เอกสารมาตรฐานสหกิจศึกษา http://www.tace.or.th/ • สไลด์นาเสนอ http://slideshare.net/denpong
 3. 3. มาตรฐานและหลักสูตรสหกิจศึกษา • จัดทามาตรฐานโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ สมาคมสหกิจศึกษาไทย (สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา) • กรอบแนวคิด • ต้องเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์ สกอ. และมาตรฐาน วิชาชีพควบคุม • ต้องเป็นการจัดประสบการณ์ตรง ในการ ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ใน สถาน ประกอบการ • ลักษณะมาตรฐาน • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ
 4. 4. มาตรฐานสหกิจศึกษา • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา • มาตรฐานด้านการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน • มาตรฐานด้านการนิเทศ • มาตรฐานด้านนักศึกษา • มาตรฐานด้านการวัดและประเมินผล • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ • มาตรฐานการบริหารจัดการ • มาตรฐานวิชาการ • มาตรฐานผู้นิเทศงาน • มาตรฐานการประเมินผล
 5. 5. มาตรฐานด้านหลักสูตร • สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 • สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพควบคุม ตามที่กฎหมายกาหนด
 6. 6. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน • ความสอดคล้องกับ เกณฑ์ สกอ. และ องค์กรวิชาชีพควบคุม • หน่วยกิตไม่นอยกว่า 6 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค ้ • มีรายวิชา/กระบวนการ เตรียมความพร้อมนักศึกษา • การปฐมนิเทศ • กาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขทางวิชาการ • ระยะเวลาปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ • ลักษณะงานเป็น โครงงาน หรือ งานประจาที่เน้นประสบการณ์ • เปิดโอกาสให้มีการคัดเลือกนักศึกษาโดยสถานประกอบการ • มีฐานข้อมูลสถานประกอบการให้นักศึกษา • มีการพบกันของนักศึกษา สถานประกอบการและคณาจารย์นิเทศ
 7. 7. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการนิเทศ • คณาจารย์ผู้นิเทศ มีประสบการณ์งานสอนหรือมีความเชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ • ผ่านการฝึกอบรมการนิเทศ • มาตรฐานนักศึกษา • ผ่านเงื่อนไขรายวิชาสหกิจศึกษาที่กาหนด • มีคุณสมบัติที่จะสาเร็จการศึกษา • ผ่านเกณฑ์การเตรียมความพร้อม • มีความพร้อมทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตรงกับงานที่จะทา • มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน (Employability Skills)
 8. 8. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ • การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการปฏิบัติงาน • กาหนดคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา • ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบ (เข้าพบ หรือ ส่งเอกสาร) • ต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้ตรงกัน • แสดงความต่างของ สหกิจศึกษา กับ การฝึกงาน • ให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์เพื่อให้สถานประกอบการได้เตรียมการ • จัดทาฐานข้อมูลการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา • พิจารณาคัดกรองโครงการ ที่นาเสนอจากสถานประกอบการ
 9. 9. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาและให้นักศึกษาสมัคร • ดาเนินการคัดเลือกร่วมกันกับสถานประกอบการ • ประกาศผลการคัดเลือก • จัดทาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษา (หากต้องการ เพิ่มเติม) • ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยให้ได้พบกับอาจารย์นิเทศ • ส่งจดหมายรายงานตัวของนักศึกษา
 10. 10. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก่อน ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการบริหารจัดการ • มีนโยบาย • ให้ความสาคัญ • รู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด • มีการจัดงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็น • สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 200% • มีการเสนอโครงการและการคัดเลือก • มีการจัดบุคลากร (ผู้ประสานงาน และ ผูนิเทศงาน) ้ • มาตรฐานผู้นิเทศงาน • มีคุณวุฒิไม่ตากว่าปริญญาตรี หรือ เป็นผู้ที่มีความชานาญพิเศษและมี ่ ประสบการณ์ทางานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 11. 11. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก่อน ระหว่าง หลัง • วางแผนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา/กาลังคน งบประมาณ • เตรียมหัวข้อโครงการทีมีคุณภาพ (โดยผู้นิเทศ) ่ • เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน • ทาให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในสาขาที่เรียน ท้าทายความสามารถ • มีเป้าหมายชัดเจน • กาหนดคุณสมบัติของนักศึกษาและแจ้งสถานศึกษา • จัดเตรียมผู้นิเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วน • ร่วมคัดเลือกนักศึกษา (จากใบสมัคร หรือ การพบปะ)
 12. 12. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน • การนิเทศคณาจารย์ผู้นิเทศ • มาตรฐานการนิเทศ • คณาจารย์ผู้นิเทศ • แผนการนิเทศ • แผนกิจกรรมการนิเทศ (ตรวจรายงาน รับฟังการนาเสนอความก้าวหน้า) • ติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน • การนัดหมายทีถูกต้อง ่ • การจัดส่งเอกสารที่เป็นทางการ
 13. 13. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานนักศึกษา • ปฏิบัติงานเปรียบเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถาน ประกอบการ • ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่น อดทน • บันทึก รายงานประจาวัน หรือ รายงานประจาสัปดาห์ • จัดทารายงานความก้าวหน้า • จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ • นาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการ
 14. 14. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • จัดให้นักศึกษาเดินทางไปรายงานตัวต่อสถานประกอบการ ตามวัน เวลาที่กาหนด • เตรียมความพร้อมคณาจารย์นิเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ • ติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
 15. 15. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก่อน ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการบริหารจัดการ • มีการนาเสนอผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ • มาตรฐานวิชาการ • มีการปฐมนิเทศ • มีการสอนงาน อบรมเพิ่มทักษะ • กาหนดภาระงานหรือหัวข้อโครงงาน • มีการมอบหมายงานเสมือนพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา • มีโอกาสเผชิญปัญหาจริงที่ท้าทาย • มาตรฐานผู้นิเทศงาน • ให้คาปรึกษา ติดตาม และแนะนาการปฏิบัติงาน • ตรวจรายงานและให้ข้อเสนอแนะ • ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 16. 16. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา สา ห รั บ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก่อน ระหว่าง หลัง • การรับรายงานตัวนักศึกษาโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล • ปฐมนิเทศเกี่ยวกับองค์กร กฎระเบียบข้อบังคับและวัฒนธรรมองค์กร • การอบรมความปลอดภัย หรืออื่นๆ ที่มีความจาเป็นในการ ปฏิบัติงาน • การรายงานตัว ณ ฝ่ายที่จะปฏิบัติงาน • แนะนาเทคนิคการสอนงานและให้คาปรึกษาแก่ผู้นิเทศ (หากจาเป็น) • ติดตามและประเมินรายงานความก้าวหน้าของนักศึกษา • จัดให้มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (อาจให้คณาจารย์นิเทศ เข้าร่วมฟังด้วยก็ได้) • ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 17. 17. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรและการเรียนการสอน • การสัมมนาแลกเปลียนความคิดเห็น ่ • กระบวนการประเมินผล • มีการสัมมนานักศึกษาหลังนักศึกษากลับจากปฏิบัติงาน • จัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูล • มาตรฐานการนิเทศ • ตรวจรายงาน • มาตรฐานนักศึกษา • ทารายงานฉบับสมบูรณ์ที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับรายงานทางวิชาการ • นาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการ • นาเสนอผลงานต่อคณาจารย์และนักศึกษาที่สถานศึกษา • แสดงหรือประกวดผลงานที่จัดขึ้น
 18. 18. มาตรฐานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • มาตรฐานการวัดและประเมินผล • จัดทาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและแจ้งนักศึกษาทราบ • ประเมินจากความสามารถในการปฏิบัติงาน • มีสัดส่วนการประเมินผลของสถานประกอบการ • เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองของนักศึกษา (จุดเด่นและข้อควรปรับปรุง) • นักศึกษาควรประเมินตนเองด้วย (ไม่นามาเป็นคะแนนวัดผล) • การประเมินการจัดการและการประเมินความพึงพอใจ • ทาการประเมินการดาเนินการในภาพรวม เช่น การประสานงาน ประโยชน์ที่ ได้รับ เป็นต้น • ปรับปรุงการดาเนินการให้ดีขึ้น
 19. 19. ขั้นตอนการดาเนินงานสหกิจศึกษา ก่อน สา ห รั บ ส ถ า น ศึ ก ษ า ระหว่าง หลัง • ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ • จัดให้มีการนาเสนอผลการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันทั้งนักศึกษาที่ทาสหกิจศึกษาและนักศึกษาที่ฝึกงาน • ทาหนังสือขอบคุณและให้การสนับสนุนการเตรียมเอกสานที่ เกี่ยวข้องกับการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสถานประกอบการ • ปรับปรุงฐานข้อมูล • ประเมินผลการดาเนินการ
 20. 20. &

×