Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Press release LV

890 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Press release LV

  1. 1. Kontakti: Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija, e-pasts: piaa@delfi.lvmob. tālrunis 29441961. PRESES RELĪZE2011.gada 1 jūnijā Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijauzsāka, ar Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalstu,projektu „”Vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšana parenerģijas efektivitātes jautājumiem” (t.i. bezdarbam pakļautie iedzīvotāji,ieskaitot jauniešus, pirmspensijas un pensijas vecumu sasniegušieiedzīvotājus un citas sociālās grupas). Tēma izvēlēta, jo pieaugošaproblēma Rīgas, Viļņas un Tartu pašvaldībās ir iedzīvotāju spējanorēķināties par siltumenerģijas pakalpojumu rēķiniem.Projekta mērķis ir organizēt “vājo” patērētāju zināšanu un informācijasveicināšanas pasākumus par enerģijas efektivitātes jautājumiem. Projektaietvaros tika rīkotas divas grupu līderu apmācības – Gēteborgaspašvaldībā (Zviedrijā) un Tartu pašvaldībā (Igaunijā), kuru ietvaros tikaorganizētas gan apmācības, gan konkrētu „labo piemēru” aplūkošana t.i.enerģijas efektivitāte pasīvajās mājās; elektroenerģijas risinājumienerģijas taupīšanai; biodegvielas ražošana un pielietošana individuālosun publiskos transporta līdzekļos u.tml.Grupu līderu apmācībām sekoja trīs izglītojošie semināri Rīgaspašvaldībā (Latvijā), kuri paredzēti projekta mērķa grupai t.i. Tartū,Viļņas un Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem.Projekta noslēguma tika izstrādāta elektronikā mājas lapawww.consumerenergy.lv, kura turpmāk kalpos kā kopēja platforma Baltijasvalstu patērētāju organizācijām turpmāko enerģētikas iniciatīvuorganizēšanai.Projekta partneri: Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija(Rīgas pašvaldības iedzīvotāji), Tartu patērētāju informācijas centrs(Tartu pašvaldības iedzīvotāji); Lietuvas patērētāju institūts (Viļņaspašvaldības iedzīvotāji) un “Alingsas Dabas Draugu grupa” un“Gēteborgas Enerģija” (Gēteborgas pašvaldības iedzīvotāji). Ieteikumavēstuli projekta realizācijai ir izsniegusi Rīgas Enerģētikas Aģentūra.
  2. 2. Contact: Latvian National Association for Consumer Protection, e-mail:piaa@delfi.lv, mob.00 371 29441961Date: 30/12/2011 PRESS RELEASEFrom 1st June 2011 Latvian National Association for ConsumerProtection with the support of the Europe for Citizens Programme of theEuropean Union did conducted a set of activities within project“Promoting vulnerable consumers knowledge and information ofEnergy Efficiency”. Increasing issue in Riga, Tartu and Vilniusmunicipality is fuel poverty when consumers in their households cannotafford to keep adequately warm at reasonable cost. It is common problemfor consumers of the Latvia, Lithuania and Estonia. Therefore a set ofactivities to promote knowledge and information of energy efficiency wasbeen arranged. One of them was two study visits for the team leaders toGöteborg, Sweden and to Tartu, Estonia followed by the educationalseminars for the vulnerable consumers conducted in Riga, Latvia.During the project “good practice” of energy efficiency examples wasgathered and displayed in the common web site platformwww.consumerenergy.lv which will be important tool for the furtheractivities relating to the energy issues from the consumer perspective.The next step after completion of the project is to supplement the web sitewith new information and proposals and provide translation into thenational languages in order to reach all consumer groups. Therefore weurge consumers to be active and submit their complaints and relevantinformation in the web site www.consumerenergy.lv under section“Questions” were answers will be given by the local consumerorganization in the native language.Project partners were Tartu Consumer Advice and Information Centre,Lithuanian Consumer Institute and Friends of the Earth Alingsas group.The reference for the current proposal was been issued by the RigaEnergy Agency.

×