Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PIE-TIC

1,558 views

Published on

Projecte d'innovació Educativa

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

PIE-TIC

 1. 1. PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA CEIP ELS PINS CASTELLDEFELS PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA: LA TRANSVERSALITAT DE LES TIC AL CEIP ELS PINS DE CASTELLDEFELS NOM I CODI DEL CENTRE: CEIP ELS PINS /A8015855 ADREÇA: AVINGUDA DE LA HABANA VIEJA 12. 08860 CASTELLDEFELS. TELÈFON: 936654656 WEBLOG I EMAIL: / BLOCS.XTEC.CAT/CEIPELSPINS CEIPELSPINS-CASTELLDEFELS@XTEC.CAT RESPONSBLES: JOSÉ L. SANTIAGO FILLOL (DIRECTOR) I ANDRÉS PONS PRAT (COORDINADOR)
 2. 2. PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA: LA TRANSVERSALITAT DE LES TIC AL CEIP ELS PINS DE CASTELLDEFELS Índex 1. Portada 2. Títol i breu descripció del projecte. 3. Descripció del projecte. 3.A Justificació del projecte. 3.A.1 Motivació. 3.A.2 Experiències prèvies. 3.A.3 Vinculació a la realitat del centre. 3.B Objectius i aspectes a consolidar. 3.C Alumnat destinatari. 3.D Temporització de les actuacions. 3.E Criteris i indicadors d’avaluació. 4. Pressupost 1
 3. 3. PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA: LA TRANSVERSALITAT DE LES TIC AL CEIP ELS PINS DE CASTELLDEFELS 2. TÍTOL I BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. Projecte d’Innovació Educativa: La transversalitat de les TIC al Ceip Els Pins de Castelldefels. El projecte té com a finalitat potenciar l’ús de les noves tecnologies com a eina pedagògica a l’aula per afavorir l’assoliment de les competències bàsiques, millorar els processos interns de l’escola i incrementar la comunicació amb la comunitat educativa (Ampa, famílies, ciutat, ...) i la relació amb l’entorn. Mitjançant aquest projecte l’escola afavorirà l’ús i coneixement de les TIC com una part quotidiana en el procés d’ensenyament aprenentatge afavorint la igualtat d’oportunitats i al mateix temps lluitant contra la fractura social. Per fer realitat aquest projecte cal que l’escola creixi de manera exponencial respecte aquest últim any pel que fa a la seva dotació de recursos informàtics. A la vegada caldrà unir esforços per crear material didàctic i unitats de programació. El projecte ha de continuar amb la transformació iniciada enguany que ens porti de l’escola tradicional (Ceip Vista Alegre) a una escola de present-futur fruit de la societat del coneixement (Ceip Els Pins). 3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 3.A JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE. 3.A.1 MOTIVACIÓ. A l’escola Els Pins de Castelldefels hem fet una aposta decidida per el tipus d’escola en el que creiem i ens sentim identificats. D’aquesta manera hem decidit donar un impuls a l’ús de les TIC a la vida quotidiana del nostre centre, tant pel que fa al procés d’ensenyament aprenentatge com al processos de funcionament interns i de comunicació extern. El principal objectiu és qualificar a l’alumnat i a la comunitat educativa amb les TIC com a eina d’aprenentatge més enllà d’esdevenir un fi. Garantir l’accés de l’alumnat a la societat del coneixement mitjançant l’ús habitual de les tecnologies de la informació i comunicació i dels diferents recursos web 2.0 ens ha de servir per millorar la qualitat de l’ensenyament i afavorir la igualtat d’oportunitats i, per tant, ha d’ésser una eina capdal en la lluita contra la fractura social. La societat actual està en un procés de canvi continuat, aquest canvi es produeix a un ritme molt elevat quan parlem de la societat del coneixement. A l’escola posem tots els esforços per tal de garantir l’assoliment de les competències bàsiques del nostre alumnat però cal que posem especial èmfasi en aconseguir que el conjunt dels nens i nenes esdevinguin competents en l’ús i accés a les noves tecnologies. La implantació de les TIC també ha de servir-nos per facilitar la optimització de recursos materials, humans i de gestió així com l’accés compartit a la informació i, a la vegada, millorar els sistemes de comunicació interns i externs fent visible la realitat quotidiana a la comunitat educativa i al nostre entorn. 3.A.2 EXPERIÈNCIES PRÈVIES. La nostra escola ha viscut un procés de canvi en el últim any. L’antiga escola Vista Alegre ha estat tancada i, amb el nom de Ceip els Pins, reubicada a un nou espai i una nova construcció. L’equip directiu des de que va saber que es produiria aquest procés de canvi va decidir que era el moment de que l’escola no només havia d’ésser moderna en els seus espais sinó que també calia dotar-la dels sistemes de funcionament intern, dels materials i dels mètodes d’ensenyament aprenentatge que estiguessin d’acord amb l’actual societat, es a dir, calia vincular l’escola a les noves tecnologies. 2
 4. 4. PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA: LA TRANSVERSALITAT DE LES TIC AL CEIP ELS PINS DE CASTELLDEFELS Per tant era el moment endegar el quart projecte d’innovació educativa a l’escola (els altres 3 són explicats al punt ALTRES PROJECTES) , aquest va ser pensat en una temporització de tres anys i per presentar el passat curs. El primer any és enguany, en el que hem dut a terme un conjunt de mesures en tots els àmbits de l’escola (econòmiques, recursos personals, formació, organització, ...) que expliquem posteriorment al punt LES TIC A L’ESCOLA DURANT EL CURS 2008-2009. Els dos anys següents s’han de desenvolupar sota el marc d’aquest ambiciós PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA: LA TRANSVERSALITAT DE LES TIC AL CEIP ELS PINS DE CASTELLDEFELS i que ens ha de portar a fer realitat una escola actual, moderna, lliure, integrada a la societat de la informació i de la comunicació i que, per tant, garanteixi la igualtat d’oportunitats del nostre alumnat. ALTRES PROJECTES La nostra escola fa anys que va començar amb un Gran Projecte Lingüístic i Innovador, PLA ESTRATÈGIC, i a la vegada treballàvem amb el Municipi en petits Projectes Educatius. Totes dues línies de treball van donar solidesa i validesa al Projecte Educatiu del nostre CEIP. La reflexió educativa ens va portar a la presentació del Projecte global d’innovació educativa: Transversalitat versus Dinamització. Projecte d’Innovació 2005-2008. Aquest projecte global és la suma d’anys d’experiència, del Pla Estratègic i dels 33 projectes municipals del curs 2004-2005 i es fonamenta en la Comunitat Educativa. L’any 2005, el nou equip directiu es va comprometre a continuar el treball iniciat pels Caps d’estudi de Castelldefels i pel CRP, per tal de presentar el Projecte Xarxes de Biblioteques Escolars en col·laboració amb la resta d’Escoles i IES de Castelldefels. Així es va presentar el Projecte d’Innovació de Biblioteques Escolars, PUNTEDU. Projecte d’Innovació 2006-2009. Aquest projecte ja estava dins del Pla Estratègic presentat el curs 1999, però mai es va executar, per aquest motiu per a nosaltres ha estat un gran èxit aconseguir-ho. L’any 2007 des del Departament de Llengües estrangeres es va iniciar el tercer projecte d’innovació d’anglès, amb el Projecte LET´S CONTACT - COMUNICA’T que ha dotat, entre d’altres coses, de més hores d’angles per cada grup classe i d’una mestra nativa per poder treballar la llengua oral en grups reduïts. Els tres projectes d’innovació tenen una valoració molt positiva pels diferents elements que conformen l’escola. I això ens ha motivat per preparar aquesta nova aposta de futur. Amb el Pla Estratègic desitjaven millorar el català i l’acollida dels Nouvinguts; amb la Transversalitat millorar la Integració Cultural de la Comunitat Educativa a Catalunya, amb el PuntEdu de Biblioteca garantir les Dinàmiques de Lectura, aprenentatge i Informació dins i fora de les aules i de l’horari escolar, amb el Projecte LET´S CONTACT - COMUNICA’T volíem potenciar les habilitats comunicatives per fer dels nostres alumnes millors ciutadans en la nova societat catalana. El passat curs 2007-2008 va finalitzar el projecte de transversalitat vs dinamització i creiem que era el moment de aplicar tots els mecanismes que aquest projecte ha aportat a l’escola i vincular-los a les noves tecnologies de la informació i comunicació per tal de fer als nostres alumnes més competents en la societat del coneixement. LES TIC A L’ESCOLA DURANT EL CURS 2008-2009 A continuació es destaquen les set decisions més importants que hem pres durant aquest curs, per tal de estar en disposició de dur a terme aquest projecte. Prèviament a les decisions vàrem explicar a la comunitat educativa quina era l’aposta de futur. Una escola moderna, que integrés les noves tecnologies en tots els àmbits de l’escola posant especial atenció en l’aplicació de les tic en els processos d’ensenyament aprenentatge i, per tant, en la formació del professorat. 3
 5. 5. PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA: LA TRANSVERSALITAT DE LES TIC AL CEIP ELS PINS DE CASTELLDEFELS La primera decisió important va ser que en un període de 3 anys s’implantarien pissarres digitals a totes les aules. La segona decisió, en conseqüència, afectava a la formació del professorat P.F.Z. Tot el claustre va realitzar l’any passat un curs de formació en PDI(Aplicació didàctica de les TIC) i aquest any estem fent un segon curs (3110181311 La pissarra digital com a recurs pedagògic) que te com a objectiu la elaboració d’unitats didàctiques per dur a terme mitjançant les PDI. A més a més 4 mestres estan realitzant el curs telemàtic (D206 Ús metodològic de les pissarres digitals) i el coordinador informàtic a dut a terme el curs (PDI i la seva aplicació didàctica). La tercera, va ser centrar els esforços econòmics i de gestió per l’adquisició de material informàtic, en concret s’ha dotat al centre amb: 6 pissarres digitals interactives (2 a P5, 2 a 1r, 1 a 5è i 1 a audiovisuals). 26 ordinadors per modernitzar l’aula d’informàtica. 1 ordinador per direcció. 1 ordinador per l’auxiliar administrativa. 1 ordinador portàtil amb canó (polivalent). 1 escàner per secretaria 1 ordinador portàtil (informàtica). Memòries stick per a tots els mestres. 1 ordinador per la coordinació d’Educació Canvi del fax de consergeria. Infantil. L’adquisició d’aquest material ens ha permet reubicar els ordinadors de l’antiga aula d’informàtica a les classes de P4, 3r, 4t i 6è. També hem dotat d’ordinadors a consergeria, l’AMPA, coordinació de cicle mitja i l’aula de mestres. El Ceip els Pins està endinsat dins del projecte Heura, per la qual cosa disposem de tecnologia wifi a tot el centre, però a la vegada hem dotat a tots els ordinadors de l’escola de connexió per cable i accés al servidor. La quarta decisió important va ser la centralització de les impressions en una fotocopiadora en xarxa que ens permet imprimir des de qualsevol ordinador a la fotocopiadora central (blanc i negre). Així hem dotat de més autonomia als mestres a l’hora d’imprimir i a la vegada optimitzar els recursos econòmics de l’escola. La cinquena decisió va ser dotar de més hores d’informàtica al coordinador. Hem passat d’una hora a quatre de dedicació del coordinador informàtic per poder impulsar aquest projecte. A la vegada hem posat en marxa la comissió de PDI per la recerca, implantació i optimització del recursos que ens procuren les pissarres digitals. Però el canvi no podia ésser només intern sinó que s’havia de fer partícip a tota la comunitat educativa, per la qual cosa, es va decidir donar un impuls a la pàgina web de l’escola i es va crear el blog (en menys d’un any hem superat les 20000 visites) http://blocs.xtec.cat/ceipelspins. Paral·lelament l’AMPA de l’escola també ha posat en marxa la seva pròpia web http://www.ampaelspins.com/ A grans trets aquestes han estat algunes de les actuacions més destacades que hem dut a terme durant aquest curs. Els canvis comencen a ser una realitat i s’integren dintre de la nostra quotidianitat. 3.A.3 VINCULACIÓ A LA REALITAT DEL CENTRE. El procés de canvi que hem endegat fins ara, tant pel que fa als recursos materials com al canvi de mentalitat de tota la comunitat educativa envers les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, ens situa en el moment ideal per dur a terme aquest projecte. El projecte d’innovació educativa: La transversalitat de les TIC a l’escola Els Pins ha de donar l’impuls definitiu a la modernització tecnològica de l’escola, dels mecanismes de funcionament intern, de la comunicació amb l’exterior i, sobretot, dels processos d’ensenyament aprenentatge. Des de fa cinc anys l’escola està vivint un canvi important, de manera progressiva estem passant d’ésser una escola d’una línea a tenir doble línea. El proper curs ja s’haurà implantat la doble línea a 4
 6. 6. PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA: LA TRANSVERSALITAT DE LES TIC AL CEIP ELS PINS DE CASTELLDEFELS Educació Infantil, Cicle Inicial i Mitjà de primària. Aquest augment d’alumnes, mestres, personal no docent, pares i mares que formen la nostra comunitat educativa fa que esdevingui cabdal la posada en marxa d’aquest projecte d’innovació, ja que ha de impulsar la millora en els processos de funcionament interns, els de relació i comunicació amb l’exterior i, a la vegada, afavorir l’ús de metodologies comunes en els processos d’ensenyament aprenentatge. Per tal d’establir les metodologies comunes d’ensenyament aprenentatge, valorem com a prioritari la integració en el currículum de dos grans aspectes: L’elaboració del propi currículum d’informàtica. La Integració de les TIC en els processos quotidians d’ensenyament aprenentatge El primer fa referència a l’elaboració del propi currículum d’informàtica. És a dir, què s’ha d’aprendre a classe d’informàtica, quins son els objectius que s’han d’assolir a cada cicle o etapa. El segon gran aspecte, és la integració de les TIC en els processos quotidians d’ensenyament aprenentatge, tenint com a eina fonamental la pissarra digital interactiva. Cal que per millorar el procés d’ensenyament aprenentatge el mestre tingui el recursos materials, de coneixement i de suport vinculats a Internet i a les eines web 2.0, només d’aquesta forma podrem aconseguir que l’alumnat adquireixi competències imprescindibles en la societat del futur, o millor dit, del present. 3.B OBJECTIUS I ASPECTES A CONSOLIDAR. Els objectius que volem assolir amb l’execució d’aquest projecte els organitzem en set apartats. A. Millorar el procés d’ensenyament aprenentatge mitjançant l’ús de recursos TIC. B. Integrar les TIC en els processos d’ensenyament aprenentatge de les diferents àrees, afavorint l’adquissició de les Competències Bàsiques. C. Establir els continguts de l’àrea d’informàtica a assolir a cada una de les etapes i cicles. D. Informatitzar els procediments interns de l’escola per millorar la seva operativitat i potenciar l’ús compartir de la informació. E. Millorar la comunicació de l’escola amb l’exterior, fent visible la realitat quotidiana del centre. F. Afavorir la formació de la comunitat educativa envers les TIC. G. Integrar al coordinador del projecte d’innovació educativa: La transversalitat de les TIC al Ceip Els pins de Castelldefels en els mecanismes interns de l’escola. A. Millorar el procés d’ensenyament aprenentatge mitjançant l’ús de recursos TIC. A.1 Dotar a totes les aules del centre de pissarres digitals interactives. A.2 Dotar al centre d’un aula d’informàtica portàtil. A.3 Substituir el llibre de text per ordinadors personals. A.3.1 Substituir llibres de text de 1r de primària per ordinadors portàtils. (Experiència pilot). A.3.2 Valorar el resultat del punt A.3.1 i decidir la implantació a tota l’escola de manera gradual. B. Integrar les TIC en els processos d’ensenyament aprenentatge de les diferents àrees, afavorint l’adquissició de les Competències Bàsiques. B.1 Crear els materials de treball digitals per àrees i nivells. B.2 Donar a conèixer i fer ús de recursos web 2.0: webquest, recerques del tresor, podcast,... B.3 Estimular l’ús de documents compartits online per l’elaboració de treballs. B.4 Apropar a la vida quotidiana de l’alumnat els recursos de la xarxa. (blog, correu). B.5 Organitzar treballs interdisciplinaris fent servir les tic (llengües, EF, plàstica,...). B.6 Realitzar intercanvi virtual amb altres escoles via mail, xat i, si s’escau, videoconfència. B.7 Crear l’arxiu digital de treballs d’aula, organitzats per nivells i àrees. B.8 Participar des de l’Aula d’Acollida en el projecte col·laboratiu del Departament Voltem pel món. D9 Participar al projecte de videoconferències d’aula d’acollida. D10 C. Establir el currículum propi de l’àrea d’informàtica, a assolir a cada una de les etapes i cicles. C.1 Establir el currículum de l’etapa d’Educació Infantil. C.2 Establir el currículum de l’etapa d’Educació Primària. 5
 7. 7. PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA: LA TRANSVERSALITAT DE LES TIC AL CEIP ELS PINS DE CASTELLDEFELS D. Informatitzar els procediments interns de l’escola per millorar la seva operativitat i potenciar l’ús compartit de la informació, dotant al centre dels recursos adients. D.1 Crear un protocol de funcionament del departament d’informàtica i dels recursos informàtics. D.1.1 Protocol d’avis d’averies mitjançant mail. D.1.2 Protocol de feines pels tècnic/ques de T-Systems. D.1.3 Protocol per l’ús del canó i de l’aula d’audiovisuals. D.2 Crear un sistema de control de assistència en online. D.3 Crear un sistema de control de menjador online. D.4 Crear un sistema de videocomunicació intern. D.5 Crear l’arxiu digital de documents de centre (PCC, PEC, ...) online. D.6 Crear la biblioteca musical al servidor. D.7 Creació de plantilles d’identitat visual d’us intern. D.8 Continuar amb la gestió econòmica fent servir l’aplicatiu SAGA. D.9 Implantar la liquidació calculada mitjançant l’aplicatiu SAGA. D.10 Realitzar l’avaluació dels alumnes mitjançant l’aplicatiu SAGA. D.11 Estructurar les unitats al servidor (accessos i carpetes). D.12 Homogeneïtzar les sessions d’accés a tots els ordinadors de l’escola. D.13 Crear el banc de dades informàtiques (IP, Contrasenyes, característiques pc’s). D.14 Crear la Biblioteca de programacions PDI. D.15 Crear un banc digital de recursos d’anglès (objectiu projecte d’innovació d’anglès). D.16 Informatitzar el sistema d’etiquetació de llibres de la Biblioteca. D.17 Dotar d’un ordinador per cada coordinació de cicle. D.18 Substituir el servidor per un de nou. D.19 Dotar al centre d’una fotocopiadora en color en xarxa. D.20 Modernitzar el sistema d’àudio fet servir a les activitats escolars. E. Millorar la comunicació de l’escola amb l’exterior fent visible la realitat quotidiana del centre, tot impulsant la relació alumne, escola, família i ciutat mitjançant les TIC. E.1 Fer de la web el canal de comunicació entre l’escola i les famílies. E.2 Impulsar el blog de l’aula d’acollida. E.3 Impulsar el blog de la biblioteca. E.4 Impulsar el videoblog de l’escola. E.5 Afavorir la creació de nous blocs, d’aula, d’àrees, de suport, ... E.6 Crear un espai intranet. E.7 Sistematitzar la participació del cicles al blog. E.8 Crear plantilles d’identitat visual d’us extern. E.9 Facilitar l’accés de les famílies a les circulars online. E.10 Afavorir la visibilitat a la comunitat educativa dels treballs realitzats a l’aula mitjançant la seva digitalització i posterior publicació al blog. E.11 Vincular el desenvolupament tecnològic al pla d’entorn. E.11.1 Afavorir l’ús dels espais escolars a l’ajuntament. E.11.2 Crear activitats de relació amb l’entorn mitjançat la videoconferència, el xat, correu, .. E.11.3 Participar, fomentar i donar suport informàtic a les activitats de poble. F. Afavorir la formació de la comunitat educativa envers les TIC. F.1 Sol·licitar cursos TIC pel conjunt del claustre de mestres. F.2 Cercar les necessitats formatives del professorat i de l’escola. F.3 Afavorir la formació interna. F.4 Afavorir el coneixement del programari Linkat als mestres. F.4.1 Instal·lació del programari Linkat. F.4.2 Facilitar l’accés al programari Linkat i el seu coneixement. F.5 Crear activitats de formació en TIC per a pares i mares, afavorint la participació de l’AMPA. G. Integrar al coordinador del projecte d’innovació educativa: La transversalitat de les TIC al Ceip Els pins de Castelldefels en els mecanismes interns de l’escola. G.1 Transformar el càrrec de coordinador d’informàtica en coordinador de projecte de transversalitat en TIC. G.2 Dotar al coordinador (PIE-TIC) d’un horari adequat per realitzar la seva tasca de manera eficient, amb un mínim de 10 hores setmanals i procurant dotar-li de mitja jornada. G.3 Integrar al coordinador d’informàtica dins de les reunions de coordinadors. G.4 Establir un horari temps específic per gestionar la web del centre. 6
 8. 8. PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA: LA TRANSVERSALITAT DE LES TIC AL CEIP ELS PINS DE CASTELLDEFELS G.5 D.9 Integrar la comissió PDI dins de les comissions fixes de l’escola. G.6 Integrar aquest projecte d’innovació en els projectes actuals del centre. G.6.1 Vincular el projecte tic al projecte de Biblioteca. G.6.2 Vincular el projecte tic al projecte d’anglès. G.7 Valorar el grau d’assoliment dels objectius del projecte, fer la memòria i integrar canvis al PAC. G.8 Valorar la influència del projecte en els aprenentatges de l’alumnat G.9 Elaborar un pla de treball pel període 2011-2013. 3.C ALUMNAT DESTINATARI. Aquest projecte es fruit de una forma de treball implantada ja a l’escola i que té el seu origen en un projecte d’innovació anterior Transversalitat vs dinamització. Aquest projecte va proporcionar a l’escola uns sistemes de treball i, el que és més important, una filosofia a l’hora de fer les coses en la que s’entén l’escola, tot el que succeeix en ella i totes les activitats que es realitzen com a part d’un tot. Per tant, aquest projecte no és un projecte de l’aula d’informàtica o de la coordinació, és un projecte transversal que ha de implicar a tota la comunitat educativa, totes les àrees, als sistemes de funcionament i que han de aportar un canvi en la filosofia de tots, un canvi en el que la informàtica no sigui tractada como un aspecte a banda de tot i passi a ser part del tot i que , en conseqüència, les TIC estiguin totalment integrades en la quotidianitat del centre. Així el projecte és dirigeix a tot l’alumnat de l’escola, tant de infantil com de primària. La incidència serà directa pel que fa als processos d d’ensenyament aprenentatge de les competències bàsiques; i indirecta pel que fa al nou funcionament quotidià de l’escola i la seva relació amb l’entorn. També implicarà a: - Professorat - Òrgans de Govern - Personal no docent: extraescolars, .. - AMPA, 3.D TEMPORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS. A la graella de l’annex 1 es descriu la temporització de les actuacions que es duran a terme per l’assoliment dels objectius. Aquesta temporització es divideix en els sis trimestres que componen els cursos 2009-2010 i 2010-2011. Cal tenir en compte que aquesta proposta és un pla d’acció modificable segons les dificultats que ens trobem per assolir els objectius plantejats. 3.E CRITERIS I INDICADORS D’AVALUACIÓ. A la graella de l’annex 1 (temporització) s’estableixen criteris i indicadors per l’avaluació de l’assoliment d’objectius, aquests estan expressats de manera sincrètica ja que son els indicadors que han de servir per l’organització del desenvolupament del projecte i per poder realitzar l’avaluació del projecte i les memòries anuals del projecte. D’altra banda a l’annex 2 (avaluació anual) podem veure una mostra de les graelles que es faran servir per l’avaluació de l’assoliment dels objectius proposats. Per poder dur a terme aquestes graelles procurarem, sempre que sigui possible, dotar a cada objectiu valors clarament quantificables per poder establir percentatges d’assoliment. Aquesta graella serà fonamental a l’hora de realitzar la memòria anual del projecte i les modificacions al PAC. 4. PRESSUPOST. Pressupost del trieni 2008/09 - 2010/2011 2008-09 2009-10 2010-211 18409 1800# 2656 26 Ordinadors aula d'informàtica 6 Kits pdi sense ordinador Servidor 4 kits Pdi complerts 1 Càmara de fotos (Infantil) Equip d'audio portatil 12528 20# 1050 Instal·lació 2 kit pdi 6 Ordinadors portàtils 3 kit pdi complerts 858 4800 9396 1554 376,4 1500 1 ordinador portàtil amb canó 1 Ordinador secretaria 1 carro Aula d'informàtica 1 Fax Consergeria 1 Ordinador Coordinació Infantil 101 376,4 2 Kit pdi complert 6264 2 camares de fotos (mitja superior) 300 33450 12117 14602 El total del pressupost del trienni és de: 60.169 €. # punts de dotació Departament. 7
 9. 9. PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA: LA TRANSVERSALITAT DE LES TIC AL CEIP ELS PINS DE CASTELLDEFELS ANNEX 1: TEMPORITZACIÓ DE LES ACCIONS Annex
 10. 10. PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA: LA TRANSVERSALITAT DE LES TIC AL CEIP ELS PINS DE CASTELLDEFELS ANNEX 2 : GRAELLA D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE PER TRIMESTRES. * AQUESTA GRAELLA ÉS UN EXEMPLE DE COM S’ANIRAN VALORANT L’ASSOLIMENT D’OBJECTIUS, PER TANT LES DADES SÓN FICTÍCIES. EN AQUESTRA MOSTRA ES MOSTRA LA VALORACIÓ DE 4 OBJETIUS AL FINALITZAR EL CURS 2009-2010. Annex

×