Filipino Epiko - Ibalon and Biag ni Lam-Ang

23,990 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
23,990
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,534
Actions
Shares
0
Downloads
332
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Filipino Epiko - Ibalon and Biag ni Lam-Ang

 1. 1. Ibalon<br />EpikongmgaBicolano<br />
 2. 2. Ibalon<br />Kilalaang Bicol sakanilangmatandangepikonaIbalonnaisinalaysayngisangmakatangmanlalakbaynasiCadugnungnaisinalinni Fr. Jose Castano.<br />May tatlongmgabayanisaepikongito: Baltog, Handyong, at Bantong.<br />
 3. 3. Ibalon: Baltog<br />Noongunangpanahon, may lupangtinatawagnaIbalong. AngunangbayaninasiBaltog ay dumatingsalupanaitonapunongmgahalimaw. Siyaangunangnagpayamanngbukid; tinanimanniyaitonggabi.<br />SinirangbaboyramonasiTandayagangmgatinanimniBaltog. Dahildito, pinagsikapanniyanghanapinsiTandayagupangkanyangmapatay.<br />Napatayniyaitonangwalangtakot. Pagkatapos ay umuwisiya at sinabitniyaitosaharapngkanyangbahay. NagkapistasaIbalondahildito.<br />
 4. 4. Ibalon: Handyong<br />AngpangalawangbayaninadumatingsaIbalon<br />Nakipaglabanansiya, kasamangkanyangmgatao, salibu-libongmgagiyera at digma.<br />Sa kanyangmganakaaway, pinakamahirappatayinangahasnasiOryol. Pwedenitongpalitanangkanyanganyoparamakalinlang.<br />NagpasyasiHandyongnahanapinsiOryolsagubat. Matagalsiyangnaghanap. Peromakalipasangoras, humangaangahaskayHandyong, kaya tumulongnalangitosakanyangpumatayngiba pang halimaw.<br />
 5. 5. Ibalon: Bantong<br />Nagkaroonngunos, at mgalindol. AngmgabulkangHantik, Kulasi at Isarog ay pumutok at bumugang lahar.<br />Nasabuongpaligidangdestruksyon. Nawawasaknaangmgabayan. Dumagdag pa saproblemasiRabot, nakalahatingtao, kalahatinghalimaw.<br />DahilditopinatawagsiBantongnakaibiganniHandyongparapatayinsiRabot.<br />
 6. 6. Ibalon: Bantong<br />Para patayinito, nagdalasiyangmaramingtauhan kung saanmahimbingnanamamahingasiRabot<br />Hindi niyamunalinusobito. DahilmatalinosiBantong, minasdanmunaniya kung paanogumalawsiRabot. Napansinniyana may mgabatosagilid, nasiyapalangmgataonanagawaniRabotnabato.<br />DahilditonaghintaysiyahanggangtulognasiRabot. Doonniyapinatayito.<br />
 7. 7. Ibalon: Handyong<br />NagtayongbayansiHandyong. Sa ilalimngkanyangpamumuno, umunladangbayannaito. <br />Ito ang “Golden Period” ngIbalon.<br />
 8. 8. Biagni Lam-ang<br />EpikongmgaBicolano<br />
 9. 9. Biagni Lam-ang<br />Sa lambakngNalbuansabaybayinngIlogNaguiliansa La Union ay may mag-asawangkilalasapangalangDon Juan at Namongan.<br />Nilusobni Don Juan angmgaIgorotupangipaghigantiangmgatauhanniya. Hindi nasiyanakabaliksanayon.<br />IsinilangniNamonganangkanilanganak. Nakakapagsalitanasiyakaagad. SiyamismoangnagbigaysasarilinapangalangLam-ang.<br />
 10. 10. Nang malamanni Lam-angangnangyarisaama, nagsumpasiyanaipaghihigantiniyaito.<br />AyawngkanyanginanasiNamongannahanapinangbangkayngama. Peropiniliitnamanni Lam-angnamakaalis.<br />TumungosiyasalupainngmgaIgorotkasamangkanyangmahiwagangtandangat mahiwagangaso.<br />Biagni Lam-ang<br />
 11. 11. Sa pagodniya, siya ay nakatulog. Nagkaroonsiyangpanag-inipnaangmgaIgorot ay nagsisipagsayaw at nililigiranangpugotnaulongkanyangama.<br />Hinamonni Lam-angangmgaIgorot. Hindi man lamangnasugatansi Lam-angnangpinagpapatayniyaangmgaito.<br />UmuwisaNalbuansi Lam-angat pinaliguansiyangmgadalagasatribo. <br />Biagni Lam-ang<br />
 12. 12. Gustongligawanni Lam-angangbabaengangpangalan ay Ines Kannoyan. Binisitaniyaangbahaynitokasamaangkanyangaso at tandang.<br />Pagkadatingniyasabahay, ay pinapaligiranitongmgamanliligaw. Perosi Lam-angangnagpatuwakay Ines at ngkanyangpamilyananglubusan. Bumilibsiladahilsaaso at tandang.<br />Ipinag-asawanasina Lam-ang at Ines.<br />Biagni Lam-ang<br />
 13. 13. Tradisyonnilanaangbagongkasalnalalaki ay dapatmanghulingisdangRarang.<br />Ngunitnangsumisidsi Lam-ang, nakainsiyangBerkahan. <br />Ipinasisidni Ines angmgabutongkanyangasawa. Tinakpanniyaito. Tumilaokangtandang, at tumaholangaso. Bumangonsi Lam-ang, at namuhaysilangmaligayasamahabangpanahon.  <br />Biagni Lam-ang<br />
 14. 14. Pedro Bukaneg(?)<br />Amangpanitikangilokano<br />bulag<br />Relihiyoso<br />tradisyon<br />Kalanutian - Ines<br />

×