Katutubong panitikan bago dumating ang mga kastila

48,460 views

Published on

Published in: Sports, Education
3 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
48,460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,105
Actions
Shares
0
Downloads
612
Comments
3
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Katutubong panitikan bago dumating ang mga kastila

 1. 1. KatutubongPanitikanBagoDumatingangmgaKastila<br />
 2. 2. DalawangBahagingMatandangPanitikan<br />1. Kapanahunanngmga ALAMAT<br />Nagsimulasalalongkauna-unahangpanahonngatinglahi, ayonsakayangmaabotngmgamananaliksik at magtapossapaglipasngikalawangpandarayuhanngmgapulongitongmga Malay sapali-palibotngtaong 1300 A.D.<br />2. Kapanahunanngmga EPIKO o TULANG-BAYANI<br />Nagsimulasapali-palibotngmgataong 1300 A.D., at nagtatapossapanahonngpananakopniLegazpinoongtaong 1565 A.D.<br />
 3. 3. KaligirangPangkasaysayanngKapanahunanngmgaAlamat<br />1. AngmgaIta(ita, ayta, agta o baluga)<br />2. AngmgaIndonesyo<br />3. AngmgaManggugusi<br />4. AngmgaMai-i (Mindoro)<br />5. AngmgaBumbay<br />6. AngmgaArabe at Persya<br />
 4. 4. MgaKatangianngKapanahunanngmga ALAMAT<br />1. AngmganakatirasakapuluangitonoongKapanahunanngmgaAlamat, bagama’thinditahasang gala, ay walangpanatilihangtahanan.<br />2. Kung nasaisangpook ay pangkat-pangkat at sila ay may sarilingpamahalaangksaundo o kaawayngmgakalapit-pangkat.<br />3. Angpanitikan noon ay saling-dila o lipat-dila, naangnagpapahayag ay angmgaapo, nakaraniwangpunongbaranggay o pinaka-paringkanilangrelihiyon.<br />
 5. 5. 4. Angrelihiyon noon ay angpagsambasaaraw, punungkahoy o anumangkalagayanngkalikasan at anglahatngmgakababalaghan ay gawangmgamabubutinghilagyo(spirit) natinatawagnilang “anito” . <br />5. Binubuoangpanitikanngmgabulongnapangmahiya (incantations), kwentong-bayan (folktale), alamat (legend).<br />6. Angkaramihan ay saligsapananampalataya at pamahiin.<br />7. May mgamananaliksiknanagsasabingangmgataongito ay mayroongilangtulangpanrelihiyon.<br />
 6. 6. KaligirangPangkasaysayangUkolsaKapanahunanngmga EPIKO<br />1. AngmgaMalay<br />2. ImpluwensyangKambodya<br />3. AngKaharianngMadyapahit<br />4. AngPananakopngmgaIntsik<br />5. AngKaharianngMalacca<br />
 7. 7. Depinisyon : Epiko<br />Angmgaepikong Pilipino ay:<br />mganaratibongpinanatilingmahaba<br />base sasinasambit o inuusalnatradisyon<br />umiikotsamgapangyayaringmahiwaga<br />nasaanyongberso o talatanainaawit<br />may tiyaknaseryosonglayunin<br />kumakatawansamgapaniniwala, kaugalian at mabubutingaralngmgamamamayan<br />Angmgaepikopilipino ay masnararapatnatawagingethno-epicdahilsa may mgaepikonakumakatawansabawatpangkatetniko at tumatalakaysamgabayaningbawatrehiyon at tribo. <br />
 8. 8. Bilang at Distribusyon<br /><ul><li>Umaabotsa 28 angbilangngmgaepikonakilalasaPilipinas.
 9. 9. Karamihansamganatitirangepiko ay natagpuansagrupongmgataonahindi pa nagagalawngmakabagongprosesongpagpapaunladngkulturatuladngmgakatutubo at etnikonggruposaMountain Province at sa Mindanao, sagrupongmga Muslim. Angmangilan-ngilan ay makikitasamgamamamayangKristiyano. </li></li></ul><li>Haba<br />Anghabangmgaepiko ay mulasa 1000 hanggang 58000 nalinya<br />
 10. 10. Rendisyon<br />Tuladngibangmgaalamat, angmgaepiko ay inihahayagngpasalita – patula o pakanta (saiba'tibangmgaestilo); mulasamemorya, mayroon o walangsaliwngilangmgainstrumentongpangmusika. Ito rin ay maaaringgawinnang nag-iisa o kayanaman ay grupongmgataonakatuladngisangchorus, natumatakbongmaramingaraw at oras.<br />
 11. 11. KatangiangPampanitikan<br />Angilangkatangianngibangepiko ay: <br />angpaggamitngmgabansagsapagkilalasatiyaknatao<br />mgainuulitnasalita o parirala<br />mala-talatanapaghahati o dibisyonsamgaseryengkanta<br />kasaganaanngmgaimahe at metaporanamakukuhasa pang-araw-arawnabuhay at kalikasan (halaman, hayop, mgabagaysakalangitan, atbp). <br />Angmgaepiko ay nasaanyongberso o talatangunitito ay iba-iba at bukod-tangisabawatrehiyon at hindimaikukumparasamgaKanluraninnaepiko. <br />kadalasangumiikotsabayani, kasamaangkanyangmgasagupaansamgamahihiwagangnilalang, anting-anting, at angkanyangpaghahanapsakanyangminamahal o magulang; itorin ay maaaringtungkolsapanliligaw o pag-aasawa.  <br />
 12. 12. Angpag-alis o paglisanngpangunahingtauhansasarilingtahanan.<br />Pagtataglayngagimat o anting-antingngpangunahingtauhan.<br />Angpaghahanapngpangunahingtauhansaisangminamahal.<br />Pakikipaglabanngpangunahingtauhan.<br />Patuloynapakikidigmangbayani.<br />Pamamagitanngisangbathalaparamatigilanglabanan.<br />Angpagbubunyagngbathalanaangnaglalaban ay magkadugo.<br />Pagkamatayngbayani.<br />Pagkabuhaynamulingbayani.<br />Pagbabalikngbayanisasarilingbayan.<br />Pag-aasawangbayani.<br />
 13. 13. Kahalagahansakultura<br />Anoangipinapakitangepikongsinaunangkultura? <br />Kung magpopokussatatlongpunto: angpaulit-ulitnapaksa at tema, angpagsasalarawanngmgalalakingbayani, at angmgapangunahingbabaengkaraktersaistorya; atingmakikita kung paanonaipapakitangepikoangkulturangisanggrupongtao. <br />
 14. 14. AngPaulit-ulitnaPaksa o Tema<br />katapangan at pakikipagsapalaranngbayani<br />mga supernatural nagawangbayani<br />pag-ibig at romansa<br />panliligaw – pag-aasawa – pagbubuntis – mgayugtongbuhay<br />kamatayan at pagkabuhay<br />pakikipaglaban at kagitinganngbayani<br />kayamanan, kaharian at iba'tibangmgakasiyahan o piging<br />mgaritwal at kaugalian<br />ugnayanngmagkakapamilya<br />
 15. 15. AngLalakingBayani<br />Sa pagbabasangmgaepiko, agadnamakikitaangmgakatangianngisangbayani. Karamihansakanyangmgakatangian ay maiuurisaalin man sasumusunod: pisikal, sosyal, at supernatural. Maaari ring isamaangkanyangintelektwal at moral nakatangian. <br />
 16. 16. AngPangunahingKarakternaBabae<br />Angpangunahingbabaengkarakter ay kadalasangangbabaenginiibigngbayani o maaaririnnamangtinutukoyditoangkanyangina. <br />

×