Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Terenuri

agricol

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Terenuri

  1. 1. -4 OFERTA m: VANZARE TEREN NE* (5: . ... . . ... ... ... ... ... ... . CNP 1. SubsemnatuI/ Subsemnatal), avand adresa de comunicare in: iocalitatea . ... ... . str. , bl. , sc. et. ap. .. ... .. , judetuł/ sectoruł codul postal . ... ... ... ... ... ... ... .. . . e-maíł . ... ... ... ... ... ... . . ., tęl. vand teren agricoi situat in extravilan, in suprafata dç . . (ha), Ia pretul de . ... . ... ... . . . (Iei)2), adíca . ... ... lei. Specificare Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioa re, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/ Imp ternici Maa ÉU/ åí/ ž- (numele si prenumele in clar) Semnatura NOTE: -Campurile notate cu (") sunt obligatoriu de completat. -Campurile notate cu ('*) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. Ilse completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. l) Se va completa in cifre si iitere. 3) Se completeaza categoría de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile. fanetele, serele, salarele, rasadnitełe si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, :ele ocupate cu constructii si instalatii agmzootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola. platformele si spatiile de depozitare ca re servesc nevnilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si foløsite pentru productia agricola. A) se completeaza cu , ,X" rubricile in care informatiile pot fi com parate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale. evidentele de stare civila, altele asemenea.
  2. 2. ANEX/ l Nr. IB - Formular pentru persoane jurídice si entitãçi fãxã personalítate la nnwuele memdøløgíce juridicä care se ínregistreazã in regísuul comerçului ~ , ve foý/ Iíô e: /ã OFERTA DE VÃNZARE TEREN subscrisa” . . . . ní? : . . 5124/84/95. . . . â-Rg, . . ., ClF/ CUi . . Kaãfåg/ åêež. _ . . . . . .. , având adresa de comųnicare in localitatea . . . Zå/ .WfMM . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . 5761111 . Perxdu1{. ez'. . . . . nr. . . .3. . . . . . , bl . . . . . . . ., sc . . . . . ., et. . 93. . ., ap. få. , judåatullsectorul . . . .fr:7245 . . . , codul postal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ) Se compieteazã cu denumirea formei de organizare, conform regiementãrilorlegale, proprietar al terenului: societate comercialã (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperativã de credit/ societate cooperativã/ cooperativã agricoIå/ grup european de interes economic/ societate europeanã/ societate cooperativã europeanã sucursalã/ persoanã fizicã autorizatã/ ïntreprindere famíIialã/ ïntreprindere individualã etc. vând teren agricoi situait ïn extraviian, in sup rafatå de . . . . . . . . . . . . . . . (ha), la pregui de . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Iei)2) 2) . . . . . Se va completa in clfre $I litere. _ Conditiile de vânzare sunt urmãtoarele: . . . . CL . . . . . . . . . . . ' ' bàłė 'pak/ iwi ídéatáralzàiėà łėéèííúíúi`"""" lnformagií privind amplasamentui terenului categorie! Oraçul/ Specificare Comuna/ Suprafaša cadastrai Carte Judełul (i) ('i Se completeazà categorie de folosintã a terenurilor agricoie situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, liveziie, pepiníerele viticole, pomicole, pianiagiile de hamei ęí duzi, pàsunile, fâne tele, serele, soiarele, råsadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestierã, dacã nu fac parte din amenajamentele silvice, päsunile ïmpädurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajàrile piscicole ęi de imbunãtägiri funciare, drumurile tehnologice ęí de exploatare agricolä, piatformele ęi spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricoie si lerenurile neproductive care pot fi amenajate ęí folosite pentru produciia a ricolã. g) Se completeazã cu "X" rubricíie in care informatiíle pot fi comparate cu datele din Regisirui agricol, evidentele tiscale, evidenteie de stare civílã, aitele asemenea. Cunoscând c ã falsul in declarajii se pedepseęte conform Legii nr. 28612009 privind Codui genal, cu modíñcãrile ęi compietãrile uiterioare, declar cã datele sunt reale, corecte gi complete. Yêiããffä'ïïr'7ėf%zm. .m . NOTE: - Câmpuríle notate cu ( "J _Êligjlàtoriu de comple tat, - Câmpuríle notate cu (**) se completeaz ã in cazul in care sunt cunoscute informatiiie. ? ag l fl
  3. 3. ANEXA Nr. I B - Fonnular pentru persoanejuñdíce si entítãií łärã personalítate Ia : mr/ nde næfüł/ IJ/ Ogïcü juri dícã care se inregisueazã in registrul comertuluí - NE. ft? ? 'łíôáï/ E OFERTA DE VÂNZARE TEREN subscrisa” . . . . ni? : . . . â/Quieué . . .5.~. P:5_. -. . ., CiF/ CUi . . EQâfS/ .øčêeí . . . . . _ . ., având adresa de comųnicare in localitatea . . . čl/ .Wfúøłâł . . . . . . . . . . . . . . . . . , str . . . . . . . . . . 5ïotu1.i? em9luíl_. cf. ... .nr. ...3.. ... ,bl . . . . . . . .,sc . . . . . .,et. .fí. .,ap. .óšf>. , judåeçul/ sectorul . . . 7302145 . . . , codul postal . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Se compieteazã cu denumirea formei de organizare, conform regiementãriior legale, proprietar al terenului: societate comercialã (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperativã de credit/ societate cooperativã/ cooperativã agricoIå/ grup european de interes economic/ societate europeanã/ societate cooperativã europeanã sucursaIä/ persoanã fizicã autorizatã/ intreprindere famiiiaIã/ intreprindere individualä etc. vând teren agricol situai in extravilan, in sup rafagå de . . . . . . . . . . . . . (ha), la pregul de . . . . . . . . D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) s l i ^ if 'n . Conediłiaílãęirgęånãåęecsíñięlirïååęoareie: . Q . . . . . . . . . . . ' ' Dàłė 'pri-Vinci ãdėrłtinłzàłėà łėéëiíiiiú'i""""' Orasuil Speciiicare Comuna/ Suprafasa cadastral carte Judetu' (w) (ha) ('k fufklfíãrã de cãtre vânz ãtor Veriiicat primàrie4) Se compleieazã categorie de foiosinçà a ierenurilor agricoie situate in extravilan produciive, care sunt: arabile, viile, łiveziie. pepinierele vítícoie, pomicole, plantaiiile de hamei si duzi, pãsunile, fãne tere, serele, solarele, ràsadniiele si aiteie asemenea, cele cu vegetatíe foresiíerã, dacà nu fac parte din amenajameniele silvice, pãsunile impädurite, cele ocupate cu construcgii si instalatii agrozootehnioe, amenajãriie piscicoie si de imbunátägiri funciare, drumurile tehnologice si de expioatare agricoiã, platformele si spatiiie de depozitare care servesc nevoilor produciiei agricoie si ierenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia a riooiä. ) Se compieteazä cu "X" rubricile in care informatiile pot fi oomparate cu dateie din Registrul agricol, evidengele ñscale, evídentele de stare civilä, aliele asemenea. Cunoscând c ã falsul in declaraçii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009 privind Codul Qenal, cu modiñcãriie si completårile ulterioare, declar cã dateie sunt reale, corecte si complete. V' z åtor/ ïm uternicit, . . . . . . JMm. 1302. NOTE: - Câmpuríle notate cu ( Êàiäatoriu de compie tat. - Câmpuríle notate cu (**) se compieteaz ã in cazul in care sunt cunoscute informaçiile. Pag. l il
  4. 4. iVEÊXÂ 'Via IB . 1 I if I W" n Fonnular pentru persoane ñzlce _ a namm c mełø 0 aan: . 5 OFERTA DE VÂNZARE TEREN 'Ve' “má äog '20, SubsemnatuilSubsemnata1), . . . . .T. v'. *.'i? n. . .Phi/ Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP 4.6' : LQ SI. 0.3.0. LZZ 9.41. . . . ., având adresa de comunicare in: localitatea . . Kei-Vasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , bl . . . . . . . . . . . . . . . , sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . ., judetul/ sectorul . Arm/ i . . . . . . . . . . . . . . . . . .,coduiposial. ... ... ... ... ... ... ... ... .e-mai| ... ... ... ... ... . . . . . 1) . , . . . . Se completeaza numele si prenumeie proprietarului terenului. vând teren agricol situat in extraviian, in suprafagã de . . . . . . . n? i 9'. . . . . . . . . . (ha), la pregui de . fíííê . CpmÊnvænxf/ .ł . cnÊviv-: ås nt e . çsfosåł 9.05! 2.6) . ... ... ... .. . . (leüz) 2) . . . . Se va completa in cifresi iitere. Conditiile de vânzare sunt urm ãtoareie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date privind identiiicarea terenului lnformatii privind amplasamentul terenului Categoria _ Orasuł/ Specificare Comuna/ Se completeazå categoría de folosinjã a terenuriior agricoie situate in extravilan productíve, care sunt: arabile, viile, livezile, pepínierele iátioole, pomicole, plantasiíie de hamei si duzi, pãsunile, fine tale, serele, solarele, rãsadnitele sí altele asemenea, cele cu vegctaçie forestierã, dacã nu fac parte din amenajmnentelc silvice, pãsunile ïmpãduritc, cele ocupate cu constructii si instalaçii agrozootehnice, amenajãrile piscicole si de ímbunãtãtiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricolã, platformele si spatiile dc depozitare care servesc nevoilor producçieí agricoie si terenuriie ncproductive care pot ñ amenaj ate si folosite pentru productia agricolã. 4) Se completeazã cu "X" rubrícile in care informaçiile pot ñ comparate cu dateie din Regístrul agricol, evídentele ñscale, evidençeie de stare civilã, alteie asemcnea. Cunoscând cå falsul in declaragii se pedepseste conform Legii nr. 28612009 privind Codul genai, cu modificãrile si completãrile ulterioare, declar cã dateie sunt reale, corecte si ccmplete. Vãnzãtor/ imputernicit, . . çïë 9.96. . Qønfsłi (numele si prenum le in clar) L. S. Semnãturanåšn. . , r Data . NOTE: - Câmpuríle notate cu (*) sunt obligatoriu de comple-tat. - Câmpuríle notate cu (**) se completeazã in cazui in care sunt cunoscute informatiile. ? agi/ l

×