Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kmbt35020150407104424 rotated

249 views

Published on

terenuri

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kmbt35020150407104424 rotated

  1. 1. ' ’ ""’V """’ """"” ' ‘ ~; ~—~—-—«, -7}-P__-<; "=', “r Axe. 5/9/oc. oz, , /5 OFERTA DE VANZARE TEREN 1.Subsemnatu/ Subsemnatal), .. .. . ... . . . . ... ... .. , avand adresa de comunicare in: localgatea . .. ., str. C. .. . ... . . . nr. , sc. et. ap. .. .§‘. ).. ,judetul/ sectorui . .. . ... .. . ., codul postal . ... ... ... ... ... ... ... .. . . e—mai| .. ... ... ... ... ... ... .. , tel. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ., vand teren agricol §[_tuat_i_n extray'|5n, ir_a suprgfata de 29 (ha), Ia pretul de . ... ... . . . (aeifl, adica . . . ... .. . ..€u>.4.. e". /;. .!:1.rz. .. .. . . lei. Conditiile de vanzare sunt urmatoarelez Specificare Se completeaza de catre vanzator Z /0 ~4'9v€r[c'. T —: ——_i_ Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286(2009 privind Codul penal, cu modificariie si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/ Kmputernicit, (numele sgnumele in clar) Semnatura . ... ... ... ... ... ... .. LS. Data NOTE: — Carnpurile notate cu (‘J sum obligatoriu de cumpletat. —CampuriIe notate cu ("‘) se completeaza in cazul in care sum cunoscute informatiile. ‘)Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. 2) Se va completa in cifre si litere. 3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilar agricale situate in extravilan productive, ca re sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si allele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac pane din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole 55 de im bunatatiri funcia re, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole st terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. 4) Se compieteaza cu , ,X” rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea.
  2. 2. Me. 518/ 05.04.40/5 OFERTA DE VANZARE TEREN _1 1. Subsemnatul/ Subsemnatal), . ... . ... ... ... ... . . ., CNP 0”) 203 0935:? .. ... .. . ., avand adresa de comunicare in: localitatea . ... ... ... ... .. , str. Ce» nr. .. ... .. ., bl.23.3.. ... ., sc. et. . ... , ap. :2 , }udetu| /sectorul codul postal . ... ... ... ... ... .. . . e-mail . ... ... ... ... ... ... . . ., tel. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ., vand teren agricol situat in extravilan, i/ n suprafata de_ (ha), la pretul de . ... ... ... . . . P"m. ?.. *.(. !‘. '!. I- V . ... ... ... ... . . . lez. (| ei)2), adica . ... .. Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: Se completeaza de catre vanzator Verificat primarie ) Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286(2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. VarL§zEio$r%l_%n$ute (numele si prenumele in clar) Semnatura . . . ... . . ... ... .. . . L. S. D ’ Data NOTE: — Campurile notate cu [*) sunt obligatoriu de completat. ~ Campurile natate cu (“J se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. ‘)Se completeaza numele sl prenumele proprietarului terenului. 2 . . . . ) Se va completa In cifre SI lutere. 3) Se completeaza categnria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele Vilicole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, sola rele, rasadniteie si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fa: parte din amenajarnentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructli si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folasite pentru productia agricola. 5) Se completeaza cu , ,X” rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea.
  3. 3. NE. 511/04 04-205 OFERTA DE VANZARE TEREN CNP 1. Subsemnatul/ Subsemnata‘), .. QK avand adresa de comunlcare in: localitatea Str- CW2-. . nr. .. ... ... ... ... ... . . . , bl. , sc. et. ap. judetul/ sectorul codul postal . ... ... ... ... ... ... ... ... .e—mail . ... ... ... tel. . . . , vand teren agricol situat in eXtl’3V_i|8[l, in suprafata de (ha), Ia pretul de . ... ... .. (leaf), aclica . ... ... ... ... . lei. Conditiile de vanzare sunt urmatoarelez pecifica re e completeaza de catre anzator erificat primarie‘) _ Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. (numele si prenumele in clar) Semnatura . ... ... ... ... ... .. L. S. 3-»- Data NOTE: —Campurile notate cu (') sunt obligatoriu de com pietat. -Campurile notate cu ("") se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile_ ‘)Se completeaza numele si prenumele proprletarului terenului. 2] Se va completa in cifre si litere. 3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, ville, llvezile, pepinierele viticole, pomlcole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu lac parte din amenajamentele silvice, pasunlle impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drurnurlle tehnologice side exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neprocluctive care pot fi arnenajate st folosite pentru productia agricola. '] Se completeaza cu . ,X" rubricile in care infortnatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol. evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea.
  4. 4. OFERTA DE VANZARE TEREN 1. SubsemnatuI/ Subsemnatal), . ... ... .. , CNP . ... J.C/ Q50 avand adresa de comunlcare in: localitatea . ... . str. nr. .. ... .. .1: . ... ... .. , bl. , sc. et. .. X.. ... , ap. judetul/ sectorul codul postal . ... ... ... ... ... ... ... .. . . e—mail . ... ... ... ... ... ... . . ., tel. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ., vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata d_e (ha), la pretul de (| ei)2), adica . ... ... ... ... ... ... ... .. lei. Conditiile de vanzare sunt urmatoarelez Se completeaza de catre vanzator Verificat primarie‘) Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/ |mpu= ter’nicit, _ ‘-'5’-6 9* (numele si prenumele in clar) 1.3“ Semnatura . ... ... ... .. L. S. Data NOTE: —Campurile notate cu (") sunt obligatoriu de con-lpletat. -Campurile notate cu (**] se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. ‘]Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. 1] Se va completa in cifre si litere. 3) Se completeaza categoria de folclsinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocu pate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice side exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola. “) Se completeaza cu , ,)(" rubricile in care inlormatiile pot fl compalate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea.
  5. 5. OFERTA DE VANZARE TEREN 1. SubsemnatuI/ Subsemnatal), . i(. §."f. l.’. '2/.0 70 . ., avand adresa de comunicare in: Iocalltatea . ... ... ... .. , str. nr. .. .. ... ... .. . . , bl. , sc. ‘*4’ et. ap. judetul/ sectorul . ... ... .. , codul postal . ... ... ... ... ... ... ... .. . . e—mail . ... ... ... ... ... ... . . ., tel. .. ... ... ... ... ... .. . . vand teren agricolgituat in extravilap, in suprafata de (ha), la pretul de . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (| ei)2), adica . ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . , . lei. Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: Date privind identificarea terenului Se completeaza de catre vanzator Verificat primarie‘ Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/ lmputernicit, ,_ , (numele si prenumele in clar) &, Semnatura . ... ... ... ... ... . L. S. Data . ..9~o‘ '03 NOTE: — Campurile notate cu (‘J sunt obligatoriu de completat. —Campuri| e notate cu (”) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. ‘)Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. 1) Se va completa in cifre si litere. 3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, livelile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si cluzi, pasunile, fanetele, serele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac pane din amenajamentele silvice, pasunile irnpadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole side imbunatatiri funciare, drumurile tehnoiogice side exploatare agricola, platformele si spatiile de depozita re care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot ii amenajate si folosite pentru productia agricola. ‘) Se completeaza cu , ,X" rubricile in care informatiile pot fi compa rate cu datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civila, altele asemenea.
  6. 6. COMUNICARE DE ACCEPTARE a ofertei cle vanzare . unic de inregistrare a comunicarii de din Regisér 1 de ev'i: lenta din. §. ./. .o.32_. /.20/5 (zi/ luna/ an) (*) care primeste cererea (*) dalcuaeitlw 7Eo. Ao£l9 St imate domnule primar, 1. (*) Subsemnatul/ Subsemnata, . : -. 9.5.3;/ iQ. . . . . . . . . . . . . . . . , clomiciliat/ domiciliata in str. . . . . ’.‘: -l. ‘E“/ . . . . C<? §*‘.3.L{(’. . . . . . . . . . . nr. . , bl. . .. , sc. ap. . . . , judetul/ sectorul . . . . . ."TT. L%"l'/ .5~. . . . . . . , telefon . Q:>. ’9OI? T.'£0.2-. . . . . . . . . , act de iclentitate . . . Flt. . “seria . T4'f? .~. . nr. . . . . . . . . .. , eliberat de . ../ ?-9.4 J. '~.4:1’: ‘t.1.. la data . C?? .~. ¢?. ?.-. .? ~s>. <>.6.-. . . . . . . . . , CNP/ CIF/ CUI . .. . ~: (.>. ?~. '.9.? /.9.-Q3? 3/6: . . . . . .. ... ., in calitate deg. .f'M". "1'. Q‘3.F’: ".1.2—-. .. . . . . . . ., prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conform . f.’P.0.C C1.l3.4:r. .<. “?“-. '5?t'fl(_E . .A’. C{? C’. ‘/. ?'? ?lr. C7TT4. . ...3.<. us. .42.. dl‘: " . «2?-. <?>. *». . .2.o. /.5. . .L.4.<w. P.-.1‘-t‘-e+J. a=. f.e. .e. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. (*) pentru: _ . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . SQ. :5:? @.7?é. "}¢Q‘: 'R“i’? ’.)/ $@d. ... ... ... ... . avand numar de ordine in rzgistrul comertului . .J. QZ/9.4/'>aO. i . . . . . . . . . . . , cod unic de inregistrare . . . .'f. ‘?.0. RS3 '7'. . . . . . . . . . 3. (*) cu sediul in: localita ea . . . §:9.C'.4.-3.6’; . . . . . . .. . . . . . . . . , str. . . . . . . . nr. bl. sc. et. .v. ~.. .., ap. . . . . . ., judetul/ sectorul codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon fax . . . . . . . . . . . .. , e—mail . . . . . . . . . . . . . . . . .,webs1te prin prezenta imi exprim intentia de cugparare si accept oferta de vanzare / .6953-. ha, identificat cu numar pentru terenul agricol 1 supraf ta de . cadastral . . . . ., inscris in cartea funciara nr. . . . . . . . . . . . . . . a localitatii . €m-. . 9'. . . . . , facuta de . . . . . . H07: . '7.: .‘-v. ‘?‘¥. °H. -. . . . . . . . . . . _. . si afisata in data de DI; Q3-. .? .cMS‘. . la sediul Primariei . fE>CC. <£) . . . . . . . . . . . . . ’ kvtfid Pretul oferit pentru cumparare este de . ‘3O. §‘: 'l-.5EJ“. lt«'~l>i‘T.9~1’lE. rlfei. (Pretul se Va scrie in cifre si litere. ) In sustinerea comunicarii de acceptare si a calitatii cie preemptor, clepun urmatoarele acte doveditoarel , 1. . .3.. <.= ~.s Air. .6.v. .Cs'. €. . . . «?9e/ sa. ..3.. %:ellz: ~l; »t9c«-pi.1212/.2el<2 2. . .c; T.. ,.’$? s2.3.E‘I. ..§~3fl<§-. ... fq—i. ..~. .é’? §-/56.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,- 3. . .C. C£l. ... ?.0.. ..i“€! =?2‘: «Iv= t.¢e2w. »«y. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Ki. -. . . . +?e. «2§oireA . .<. I’. <-:9{~. +,. L41. . Aer. .214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . .. ... . ‘E. . . ¢oP€ . .93. . +.i. I>. /.4et§r. r‘$. TI. ?z. =l. ”zs0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I<: .. . ."! '.4.". ‘0>. ‘lT . .. ... . . . . sunt de acord ca datele din cererea de acceptare a ofertei de vanzare si din documentele anexate sa fie introduse in bazele de date care se organizeaza in temeiul Leqii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii—cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola Si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile ulterioare, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286/2009
  7. 7. privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Preemptor pptential cu rator/ imputernic't, .. ... .. . .r. *LI. E-1.l'. >.¢. '<. ‘§. <+. . .~. .¢. §Lit§. . . ,. _. (numele si p umele in clar) . S. Data . . . . Semnatur NOTE: — Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. - Se completeaza cu denumirea formei de organizare, conform reglementarilor legale: societate comerciala (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/companie nationala/ societate nationala/ regie autonoma/ cooperativa de credit/ casa centrala/ societate cooperative/ cooperative agricola/ institut national de cercetare-dezvoltare/ grup de interes economic (comerciant, necomerciant)/ grup european de interes economic (comerciant, necomerciant)/ societate europeana/ societate cooperativa europeana sucursala/ persoana fizica autorizata/ intreprinzator titular al intreprinderii individuale/ reprezentant al intreprinderii familiale/ membru al intreprinderii familiale. I - copii legalizate dupa documentele justificative care atesta calitatea de preemptor si incadrarea in una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendas sau proprietar vecin, dupa caz: acte de coproprietate pe terenul agricol supus vanzarii, contract de arenda, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vanzarii, altele asemenea; — o copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului/ Registrul national al asociatiilor si fundatiilor; — procura notariala, respectiv delegatia, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupa caz, in original, precum si 0 copie a BI/ CI al/ a imputernicitului persoana fizica sau o copie a pasaportului pentru imputernicitul persoana fizica cu domiciliul in strainatate etc. , dupa caz.

×