Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ziar Ianuarie 2015

527 views

Published on

ziar 1

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ziar Ianuarie 2015

  1. 1. VOCEA BOCSIGULUI CMYK Apare lunar, şi se distribuie gratuit în localitățile Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier Bocsigului VOCEA Publicația locală a comunei Bocsig Numărul 48Anul 2015 Ianuarie - Fiind la început de an 2015, am dori să aflăm punctul dumnea- voastră de vedere cu privire la anul care s-a încheiat. Cum a fost anul 2014, din punct de vedere adminis- trativ, pentru comuna Bocsig? A fost un an dificil, în care accen- tul principal s-a pus pe realizarea unei strategii de dezvoltare coeren- tă și realistă a comunei, precum și pe susținerea unui act administra- tiv îndreptat spre cerințele și ne- voile cetățenilor. În acest context, am avut permanent în vedere co- recta gestionare a bugetului co- munei, prin stabilirea de priorități investiționale, luând mereu în cal- cul implementarea de proiecte în toate localitățile comunei. Pot spune că anul 2014 a fost un an cu rezultate pozitive pentru co- muna noastră, un an în care ne- am putut implica în derularea unor proiecte majore de investiții, făcând referire aici în special la proiectele pe infrastructură. Astfel, consider că anul 2014 a fost un an de cotitură pentru dez- voltarea comunei, datorită derulării lucrărilor de asfaltare la Răpsig și Bocsig. Spun acest lucru, mai als datorită faptului că la Bocsig avem un proiect de asfaltare în lungime de 12,5 km, proiect finanțat de la guvern, anul trecut asfaltând doar o parte din străzile localității Bocsig prinse spre asfaltare în acest proiect major al comunei. Tot anul trecut s-a construit terenul de sport sintetic la Răpsig, investiție realizată în baza unui proiect pe fonduri europene, depus prin GAL. De asemenea, ca o realizare a anu- lui 2014 amintesc faptul că s-a final- izat construirea Căminului Cultural din Bocsig Cartier, care a și găzduit Balul Șomerilor de anul trecut. Drumul Tămandului a fost și el reabilitat anul precedent, prin ex- ecutarea unor lucrări de pietruirei, asigurându-se astfel un acces facil spre Mânăstirea Tămandului. Totodată, s-a reușit susținerea activităților culturale ale comunei (exemple fiind Festivalul Dansu- lui Călușăresc de la Bocsig, Balul Șomerilor, sărbătorile naționale, evenimentele cultural-artistice ale școlii, Concertul de Colinde de final de an), existând o deschidere clară din partea Primăriei pentru spriji- nirea acestor activități importante pentru comunitatea noastră locală. Tot în acest context pot aminti ca pe o mare realizare a anului 2014 înfințarea ansamblurilorfolclorice ale comunei, Călușarii și Țărinuța, ansambluri care ner-au reprezentat cu cinste peste tot și prin care avem certitudinea că frumoasele noastre obiceiuri folclorice nu vor dispă- rea. Chiar doresc să felicit copiii paricipanți în ansambluri, părinții acestora fiindcă le-au insuflat dra- gostea de folclor, precum și in- structorii, cu toții având incontes- tabilul merit că datorită lor putem să ne bucurăm de existența acestor formații reprezentative ale comunei noastre. Nu pot să nu aduc în prim plan și actvitatea echipei de fotbal Olim- pia Bocsig, începând de anul trecut având la Bocsig și o echipă de juni- ori, ceea ce ne dă speranță că acest sport atât de îndrăgit va avea viitor la noi în comună. Retrospectiva anului 2014, perspectivele anului 2015 Interviu cu primarul Ciul Ioan Florin Primar Ciul Ioan Florin >>> pag. 4 Anul 2014, bilanț pozitiv pentru comuna Bocsig! LucrărideasfaltareînRăpsig Anul 2014 a reprezentat pen- tru comuna Bocsig un an cu o serie de rezultate pozitive pe toate planurile. Primarul Ciul Ioan Florin, alături de vice- primarul Bătrâna Nicolae și Consiliul Local, au reușit ca și în anul 2014, la fel ca în anii precedenți să impună o admi- nistrare eficientă și cu rezultate vizibile în dezvoltarea și mo- dernizare comunei. Un exemplu în acest sens îl reprezintă multiplele lucrări de asfaltare derulate în Răp- sig, lucrări prevăzute pentru modernizarea infrastructurii localității.
  2. 2. VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 2 Unirea neamului românesc a fost și este undezideratdeveacurialpoporuluiromân, o dorinţă care de cele mai multe ori nu a fost posibilă datorită împotrivirii marilor puteri vecine spaţiului românesc. Primii pași către unire s-au făcut odată cu evenimentele revoluţiei de la 1848, care - deși a fost înăbușită - a demonstrat în mod categoric dorinţa de independenţă si de unitate a românilor. Din pacate, Imperiul Otoman și RusiaŢaristă au încheiat la Balta Liman, o convenţie valabilă șapte ani. In cursul anului 1853, s-a declanșat Răz- boiul Crimeii, ca urmare a neînţelegerilor dintre puterile acelor vremuri, iar înfran- gerea Rusiei a permis ca prin tratatul de pace încheiat la Paris în 1856, Principatele Romane să treacă sub protecţia puterilor semnatare. Un pas esenţial în realizarea unirii l-au avut Adunarile Ad-hoc începând cu 1857, atunci când - pentru prima oară - au fost prezenţi si deputaţi ţărani, iar forţele soci- ale și politice erau chemate să se pronunţe în legatură cu aceasta problemă. Folosind însă textul neclar al Convenţiei de la Paris, clasa politică românească pune practic Eu- ropa în faţa faptului împlinit – dubla ale- gere ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza în data de 5 ianuarie 1859 de către Adunarea Electivă a Moldovei și 24 ianuarie 1859, alegerea ca domn înŢara Românească. Se cuvine să amintim cu acest prilej afir- maţia marii personalităţi istorice ale peri- oadei – Mihail Kogălniceanu care spunea despre dubla alegere următoarele - „Om nou la legi noi!”. Într-adevăr,domnialuiAlexandruIoanCuza șimaialesreformelesaleauschimbatpentru totdeauna evoluţia noului stat – România - , unstattânărdarputernic,unstatcarevaface pașiidecisivispre modernizareînperioadaur- mătoare. Alegerea aceluiași domn în ambele Principateareprezentatovictorieînsemnatăa poporului român în lupta sa pentru formarea unuistatnaţionalunitar. SEMNIFICAȚIA ISTORICĂ A ZILEI DE 24 IANUARIE 1859 Lunaianuarie–olunăcudouămomentesemnificativepentrunațiunearomână 15 Ianuarie - Ziua Poetului Mihai Eminescu Înfiecarean,pedatade15ianuarie,Mihai Eminescu, „Luceafărul poeziei românești” ajunge la inimile celor care îl omagiază. Anul acesta se împlinesc 165 de ani de la nașterea celui mai mare poet român, care, chiar dacă îl trecem cu vederea de-a lungul anului, se face simțit prin poemele cunos- cute. Are cel mai lung poem de dragoste, „Luceafărul” și a descris copilăria pe care a petrecut-o la Botoșani și Ipotești în versuri. Nu este român care la școală nu a învățat măcar o poezie de Eminescu sau vreun în- drăgostit care nu a putut alege vreun poem al poetului, pe care să-l recite iubitei. În Alba Iulia, una dintre cele mai bune școli îi poartă numele marelui poet, Școala Ge- nerală Nr.7 „Mihai Eminescu”, iar pe Aleea Scriitorilor stă la loc de cinste bustul aces- tuia. Printre cele mai cunoscute poezii ale lui Mihai Eminescu amintim „Somnoroase păsărele”, „Floare albastră”, „Luceafărul”, „Scrisoarea I” „Scrisoarea II”, „Scrisoarea III”, „Scrisoarea IV”, „Lacul”, „Revedere”, „Pe lângă plopii fără soț”, dar și altele care cu siguranță au rămas în memoria oricărui iu- bitor de poezie și nu numai. Pe data de 15 ianuarie 1850, la Botoșani a venit pe lume cel de-al șaptelea copil, din cei 11, ai căminarului Gheorghe și Ralucăi Eminovici, Mihai Eminescu (născut Mihai Eminovici). Își petrece copilăria la Botoșani și Ipotești, în casa părintească, într-o totală libertate de mișcare și de contact cu oamenii și cu natura. Aceste momente le evocă și în po- eziile„Fiind băiet…”sau„O, rămâi”. Între 1858 și 1866, urmează cu intermi- tenţe școala la Cernăuţi și termină clasa a IV-a, fiind al cincilea elevi din cei 82 de co- legi. După terminarea claselor primare face două clase de gimnaziu și părăsește școala în 1863. Revine ca privatist în 1865 și plea- că din nou în 1866. Se angajează ca funcţionar la diverse in- stituţii din Botoșani, la tribunal și primărie și mai pribegește cu trupaTardini-Vlădices- cu. Anul 1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Eminescu. Astfel că, în luna ianuarie a anului 1866, când moare profe- sorul de limba română, Aron Pumnul, elevii scot o broșură, „Lăcrămioarele învăţăceilor gimnaziști”, în care apare și poezia„La mor- mântul lui Aron Pumnul” semnată Mihai Eminovici. La 25 februarie / 9 martie pe stil nou de- butează în revista„Familia”, din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia „De-aș avea”. Iosif Vulcan este cel care îi schimbă numele în Mihai Eminescu, adoptat apoi de poet și, maitârziu,șidealţimembriaifamilieisale. În același an îi mai apar în „Familia” încă cinci poezii. Din 1866 până în 1869, pribegește pe tra- seul Cernăuţi-Blaj-Sibiu-Giurgiu-București. În acești ani a vrut să aibă contact direct cu poporul, limba, obiceiurile și realitatea românească. A intenţionat să-și continue studiile, dar nu-și duce la capăt proiectul și ajunge su- fleor și copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiali, apoi la Teatrul Naţional, unde îl cunoaște pe Ion Luca Caragiale. Continuă să publice în„Familia”, scrie po- ezii, drame (Mira), fragmente de roman ,”Geniu pustiu”, rămase în manuscris și face traduceri din germană. Între 1869 și 1862 este student la Viena unde urmează ca auditor extraordinar Fa- cultatea de Filozofie și Drept, dar audiază și cursuri de la alte facultăţi. Activează în rândul societăţilor studen- ţești, se împrietenește cu Ioan Slavici, o cu- noaște la Viena pe Veronica Micle și începe colaborarea la „Convorbiri Literare”. Tot în această perioadă debutează ca publicist în ziarul„Albina”din Pesta. Între 1872 și 1874 este student la Berlin, iar Junimea îi acordă o bursă cu condiţia să-și ia doctoratul în filozofie. Urmează cu regularitate două semestre, dar nu se pre- zintă la examene. Se întoarce în ţară, trăind la Iași între 1874-1877. Director al Bibliotecii Centrale, profesor suplinitor, revizor școlar pentru judeţele Iași și Vaslui și redactor la ziarul „Curierul de Iași “ sunt activitățile poetului la Iași. Continuă să publice în „Convorbiri Lite- rare” și devine bun prieten cu Ion Creangă pe care îl introduce la Junimea. Situaţia lui materială este nesigură și necazuri în fami- lie, i-au murit mai mulți frați și își pierde și mama. S-a îndrăgostit de Veronica Micle, poetă cunoscută oamenilor întocmai pentru iubi- rea care a legat-o de Mihai Eminescu. În 1877 se mută la București, unde până în 1883 este redactor, apoi redactor-șef la ziarul„Timpul“. Desfășoară o activitate pu- blicistică și aici i se ruinează sănătatea. În 1833 scrie și marile lui poeme,„Scrisorile”și „Luceafărul”. În iunie 1883, surmenat, poetul se îm- bolnăvește grav, fiind internat la spitalul doctorului Șuţu, apoi la un institut pe lîngă Viena. În decembrie îi apare volumul „Po- ezii” , cu o prefaţă și cu texte selectate de Titu Maiorescu (e singurul volum tipărit în timpul vieţii lui Eminescu). Mihai Eminescu se stinge din viaţă în con- diţii dubioase și interpretate diferit în mai multesursela15iunie1889(15 iunie,înzori –ora03.00)încasadesănătate adoctorului Șuţu.EînmormântatlaBucurești,încimitirul Bellu,sicriulfiindduspeumeridepatruelevi delaȘcoalaNormalădeInstitutori. După 125 de ani de la moartea poetului, încă nu se știe motivul pentru care s-a stins din viață. Mihai Eminescu a fost internat într-un centru de sănătate, înainte să moa- ră, pe motiv că ar fi înnebunit. Cu timpul s-a arătat că diagnosticele puse de anumiţi medici erau fanteziste și nu se bazau pe simptome adevărate. Atât fami- lia, cât și Veronica Micle nu au primit nicio informaţiedesprestareadesănătateapoe- tului.Șitotușiis-apusdiagnosticul“ciudat” de sifilis (se pare că Eminescu nu manifesta simptomele proprii bolii), iar pentru că la vremea respectivă nu exista un tratament concret împotriva acestei boli, medicii din ospiciu l-au trecut pe un tratament-șoc pe bază de mercur. Tratamentul i se administra regulat, în ciuda faptului că era cunoscută drept o sub- stanţă toxică, chiar și în doze foarte mici. De la prima“îmbolnăvire”și până la data dece- sului, viaţa lui Eminescu a însemnat un ne- fericit drum spre ospicii, după bunul plac al celordinţarășidinafară,careîidoreaurăul. PoetulGeorgeCălinescuascrisdespremoar- tea poetului: „Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet, pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul ro- mânesc. Ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până cândacestpământsă-șistrângătoateseveleși săleridiceînțeavasubțireaaltuicrindetăria parfumurilorsale.” La 15 iunie 1889, Titu Maiorescu nota în jurnalul său:“Astăzi a murit Eminescu, în in- stitutul de alienaţi, de o embolie”. Luceafă- rulpoezieiromânești,poetulnepereche…”. Unul dintre cei mai mari români murea “în cea din urmă mizerie”, după cum anun- ţa sora sa, Harietta. Dr. N. Tomescu, unul dintre medicii care s-a ocupat de Eminescu nota în unul din jurnalele sale: “Oricum ar fi, sfârșitul total nu părea iminent, căci el se nutreabine,dormeașiputerilesesusţineau cu destulă vigoare. Un accident (n.r. – Emi- nescu a fost lovit în cap cu o piatră de către un pacient nebun) însă de mică importanţă a agravat starea patologica a cordului și a accelerat moartea”. Tot medicul Tomescu nota după autopsie: “Eminescu n-a fost sifilitic… Adevărata cauză a maladiei lui Eminescu pare a fi surmenajul cerebral, oboseala precoce și intensă a facultăţilor sale intelectuale”. 24 Ianuarie - Mica Unire
  3. 3. VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 3 Principalele repere fiscale a anului 2015 15 ianuarie. Persoanele fizice care realizea- ză venituri din chirii trebuie să depună De- claraţia 220 privind aceste venituri. 27 ianuarie. Puteţi depune o notificare pri- vind aplicarea sau încetarea aplicării sistemu- lui TVA la încasare, care a devenit opţională. De altfel, în prima lună din fiecare trimestru (ianuarie, respectiv aprilie, iulie și octombrie) puteţi depune o astfel de notificare, dacă este cazul. 31 ianuarie. Persoanele juridice care op- tează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor trebuie să-și depună declaraţia de înregistrare fiscală în acest scop. 25 februarie. ONG-urile și societăţile agri- cole trebuie să-și declare profitul pe 2014 și să plătească impozitul aferent acestui câștig (în cazul în care nu beneficiază de scutiri). 25 martie. Plătitorii de impozit pe profit trebuie să-și declare și să plătească acest im- pozit pe anul 2014. Tot până în această zi tre- buie plătite contribuţiile la asigurările sociale de sănătate (CASS) aferente trimestrului I. Atenţie, CASS se plătesc și pentru venituri- le realizate din chirii sau investiţii (dobânzi bancare, dividende, câștiguri bursiere etc.). 31 martie. Proprietarii trebuie să-și plă- tească taxele locale pe clădiri, terenuri și au- tovehicule. 30 aprilie. Instituţiile publice și ONG-urile trebuie să depună bilanţurile pe 2014. 25 mai. Persoanele fizice care au realizat ve- nituri din activităţi independente, din chirii sau din activităţi agricole trebuie să-și de- clare aceste venituri pe 2014. Tot la această dată trebuie declarată destinaţia sumei repre- zentând până la 2% din impozitul anual. De asemenea, până la 25 mai trebuie declarată și plătită prima tranșă pe acest an din impozi- tul pe construcţiile speciale, celebra „taxă pe stâlp“. 1 iunie. Societăţile comerciale private sau de stat trebuie să-și depună bilanţurile pe 2014. 25 iunie. Trebuie plătite CASS aferente tri- mestrului II. 27 iulie. Persoanele fizice care își închiriază locuinţa personală în scop turistic trebuie să plătească o primă rată de 50% din impozitul aferent acestui tip de venit. 25 septembrie. A doua rată la „taxa pe stâlp“. Tot până în această zi trebuie plătite CASS aferente trimestrului III. 25 octombrie. Agricultorii plătesc anticipat 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată). 25 noiembrie. A doua rată (50%) la impo- zitul ce trebuie plătit de persoanele fizice care își închiriază locuinţa personală în scop tu- ristic. 15 decembrie. A doua rată (50%) la impo- zitul agricol. 21 decembrie. Trebuie plătite CASS aferen- te trimestrului IV Simulare examene naţioanale 2015. Lunile februarie și martie vor fi luni importante pentru elevii clasei aVIII-a, respectiv pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a. Ministerul Educaţiei a stabilit ca simulări- le examenelor naţionale din anul școlar 2014-2015 să se desfășoare în zilele de 23, 24 și 25 februarie pentru Evaluarea Naţională și pe 2, 3, 4 și 6 martie pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a. Principalelerepereșcolarealeanului2015 Simulare examene naţionale 2015. Disciplinele la care se or- ganizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2014 - 2015, sunt: Limba și literatura română (23 februarie), Mate- matică (24 februarie) și Limba și literatura maternă - pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cur- surile gimnaziale în limba ma- ternă (25 februarie). Afișarea rezultatelor este programată pentru data de 6 martie. Simulare examene naţionale 2015. Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2014-2015 va avea loc după cum urmea- ză: Limba și literatura română (2 martie), Limba și literatura maternă (3 martie), proba obli- gatorie a profilului (4 martie) și, doar pentru elevii claselor a XII- a, proba la alegere a profilului și specializării (6 martie). Toate probele sunt scrise. Afișarea re- zultatelor va avea loc pe data de 12 martie. Notele obţinute de elevi la examenele naţionale nu vor fi publicate în catalog, dar rezul- tatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu ele- vii, dezbateri la nivelul clasei, ședinţe cu părinţii, precum și la nivelul consiliului profesoral. Calendar simulare Evaluare Naţională 2015 23 februarie 2015 – Limba și li- teratura română – probă scrisă 24 februarie 2015 – Matematică – probă scrisă 25 februarie 2015 – Limba și li- teratura maternă – probă scrisă 6 martie 2015 – Afișarea rezul- tatelor Calendar simulare Bac 2014 2 martie 2015 – Simularea pro- bei scrise de Limba și literatura română 3 martie 2015 – Simularea pro- bei scrise de Limba și literatura maternă 4 martie 2015 – Simularea pro- bei obligatorie a profilului (mate- matică/istorie) 6 martie 2015 – Simularea pro- bei la alegere a profilului și speci- alizării (numai pentru elevii cla- sei a XII-a) 12 martie 2015 – Afișarea rezul- tatelor Calendar Evaluarea Naţională 2015 13 iunie 2015 – Încheierea cur- surilor pentru clasa a VIII-a 15-17 iunie 2015 – Înscrierea la Evaluarea Naţională 22 iunie 2015 – Limba și litera- tura română – proba scrisă 23 iunie 2015 – Limba și litera- tura maternă – proba scrisă 24 iunie 2015 – Matematică – proba scrisă 26 iunie 2015 – Afișarea rezulta- telor (până la ora 16.00) 26 iunie 2015 – Depunerea contestaţiilor (între orele 16.00 – 20.00) 27 – 29 iunie 2015 – Rezolvarea contestaţiilor 30 iunie 2015 – Afișarea rezulta- telor finale după contestaţii. CALENDARUL examenului de bacalaureat național 2015: Sesiunea iunie-iulie 25 – 29 mai 2015 Înscrierea can- didaţilor la prima sesiune de exa- men 29 mai 2015 Încheierea cursuri- lor pentru clasa a XII-a/a XIII-a 8 – 10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de co- municare orală în limba română – proba A 10 – 12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de co- municare orală în limba maternă – proba B 15 – 19 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D 22 – 26 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 29 iunie 2015 Limba și literatu- ra română – proba E)a) – probă scrisă 30 iunie 2015 Limba și literatu- ra maternă – proba E)b) – probă scrisă 1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă 3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă 6 iulie 2015 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) 6 iulie 2015 Depunerea contes- taţiilor (orele 12:00 – 16:00) 7 – 9 iulie 2015 Rezolvarea con- testaţiilor 10 iulie 2015 Afișarea rezultate- lor finale Sesiunea august-septembrie 13 – 17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen 17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de co- municare orală în limba română – proba A 17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de co- municare orală în limba maternă – proba B 18 -19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 20 – 21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D 24 august 2015 Limba și litera- tura română – proba E)a) – proba scrisă 25 august 2015 Limba și literatu- ra maternă – proba E)b) – probă scrisă 26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă 28 august 2015 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – probă scrisă 31 august 2015 Afișarea rezulta- telor (până la ora 12:00) și depu- nerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00) 1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor 3 septembrie 2015 Afișarea re- zultatelor finale
  4. 4. VOCEA BOCSIGULUI CMYK VOCEA BOCSIGULUI pag. 4 >>> pag. 5 V-am enumerat doar câteva din principalele rea- lizări din anul precedent, pentru informarea cetățenilor, dorind ca prin aceasta să asigur mereu transparență în tot ceea ce fa- cem, deoarece pentru mine toți cetățenii comunei sunt egalii mei, prietenii mei, cei care m-au ales în această funcție și pentru care tre- buie să fac tot posibilul în a nu-i dezamăgi. Nu trebuie uitat nici faptul că s-au întocmit și depus o serie de noi proiecte de atragere a unor fonduri suplimentare la bugetul local, atât din surse europene, cât și guvernamentale, proiecte prin care dorim realizarea unor noi investiții importante în comună și care urmează a fi puse în aplicare în decursul acestui an. Mă refer în special la obținerea finanțării pen- tru asfaltarea totală a Bocsigului, proiect pe care l-am început anul trecut și pe care doresc să-l văd continuat anul acesta. Ca o concluzie, pot afirma că actul administrativ al comunei s-a desfășurat anul precedent pe o linie pozitivă, fiind întreprinse toate demersurile pentru exerci- tarea unei administrații corecte și coerente, care să favorizeze dez- voltarea viitoare a comunei și care să fie în concordanță cu cerințele legislației existente. Bineînțeles că toate acestea s-au putut derula doar cu susținerea Consiliului Lo- cal, a viceprimarului Bătrâna Ni- colae și a angajaților Primăriei, că- rora le mulțumesc pentru sprijin și pentru întreaga activitate depusă. Trebuie însă să fac și precizarea că, în calitate de cetățean, dar și de primar al comunei Bocsig, mi- aș fi dorit și alte realizări, cât mai multe ,dar trebuie să ne raportăm de fiecare dată la resursele finan- ciare ale bugetului local. Este și motivul pentru care trebuie să fim realiști și să privim dezvoltarea co- munei gradual, mereu ținând cont de resursele financiare disponibi- le, de așa manieră încât să putem implementa lucrări de moderni- zare continue, pe parcursul fiecă- rui exercițiu bugetar. Este singura soluție viabilă de dezvoltare corec- tă și bazată pe realitățile economi- ce, soluție pe care o și aplicăm la nivelul administrației locale, țelul final fiind modernizarea completă a Bocsigului, Răpsigului, Mâneră- ului și Cartier Bocsig, ceea ce însă nu se poate face dintr-o dată, ci treptat, an de an. - Dar despre perspectivele aces- tui an ce ne puteți spune? După cum se prefigurează până acum, noi vom căuta în continu- are implementarea de proiecte investiționale în comună, luând în calcul în special demararea proce- durilor pentru accesarea unor noi fonduri europene, ca soluție de atragere a unor resurese financiare suplimentare bugetului local. Consider că cel mai important proiect pentru acest an este con- tinuarea lucrărilor de asfaltare a străzilor din Bocsig, unde este prevăzută asfaltarea pentru 12,5 km de străzi, finanțarea investiției realizându-se în baza programului guvernamental demarat în toam- na anului trecut. Deasemenea, dorim să realizăm și asfaltarea mai multor străzi din Bocsig Cartier, deoarece până acum s-au executat lucrări de as- faltare atât în Mânerău cât și în Răpsig, anul acesta fiind prevăzute astfel de lucrări și în Bocsig Cartier. Un alt proiect pe care îl do- rim să realizăm anul acesta est construcția unei capele la Bocsig, investiție necesară și solicitată de toți cetățenii. Tot pe fonduri europene am mai cîștigat un proiect care a fost de- pus prin GAL, proiect în urma că- ruia urmează să achiziționăm un buldoexcavator care să ne ajute la lucrările edilita- gospodărești din comună. Ceea ce v-am enumerat mai sus sunt câteva din proiectele impor- tante pe care dorim să le ducem la bun sfârșit anul acesta, dar avem în vedere a realiza și alte noi obiec- tive importante pentru derularea unor investiții în comună, însă despre mare parte din proiectele proprii pe care dorim să le reali- zăm în acest an nu pot face referi- re în prezent , pînă când vom avea certitudinea obținerii finanțărilor prevăzute. Văinformezcăvomsprijiniîncon- tinuare activitățile culturale ale co- munei,deașamanierăîncâtcomuna Bocsig să fie în continuare deschisă culturii și folclorului autentic. Deasemenea de susținerea noas- tră se vor bucura și activitățile sportive, precum și cele școlare. >>> pag. 1 Retrospectiva anului 2014, perspectivele anului 2015 InterviucuprimarulCiulIoanFlorin Anul 2014, bilanț pozitiv pentru comuna Bocsig! LucrărideasfaltareînBocsig Anul trecut s-au demarat noi lucrări de asfaltare și în Boc- sig. Astfel s-au asfaltat cinci străzi din totalul de 12,5 km prevăzuți a fi asfaltați în Boc- sig, prin acest proiect depus la Ministerul Dezvoltării, pri- marul Ciul Ioan Florin având intenția de a asfalta toate stră- zile din Bocsig. Este un proiect ambițios, început anul trecut și care va continua pe măsura primirii tranșelor de finanțare guvernamentală.
  5. 5. VOCEA BOCSIGULUI CMYK VOCEA BOCSIGULUI pag. 5 Învățământul va reprezenta în continuare un obiec- tiv important pentru comuna noastră, ceea ce înseamnă că vom investi mereu în asigurarea unor condiții de școlarizare cât mai op- time pentru elevi. - Care ar fi mesajul dumnea- voastră pentru cetățeni, la înce- put de an 2015? Tuturor cetățenilor comunei le doresc, din inimă, un an mai bun, plin de bucurii, un an în care fi- ecare să poată să-și împlinească dorințele. Sper din tot sufletul să fie așa, un an cu împliniri pentru toată lumea! Cât privește administația locală, le transmit tuturor că vom face tot ce ne stă în putință pentru o administrare cât mai bună a co- munei și indiferent de bugetul pe care-l vom avea la dispoziție, vom lupta pentru o comună Bocsig cât mai frumoasă și mai bine pusă la punct! >>> pag. 4 Retrospectiva anului 2014, perspectivele anului 2015 InterviucuprimarulCiulIoanFlorin Anul 2014, bilanț pozitiv pentru comuna Bocsig! UnnouterensinteticdesportlaRăpsig! AparatenoipentrusportiviidinBocsig OlimpiaBocsig,evoluțiebunăîncampionat S-afinalizatcăminulculturaldinBocsigCartier DrumulTămanduluiafostpietruit! Un alt obiectiv important fina- lizat în anul 2014 este cel de con- struire a unui teren sintetic de sport la Răpsig. Întreaga investiție a fost finanțată prin fonduri euro- pene, fonduri obținute de prima- rul Ciul Ioan Florin, în baza unui proiect depus la GAL. Iubitorii sportului din Bocsig au avut plăcerea de a vedea sala de culturism dotată cu aparatu- ră nouă, acest lucru fiind realizat cu sprijinul partenerilor francezi, un parteneriat pe care prima- rul Ciul Ioan Florin l-a susținut în permanență, comuna Bocsig având doar de câșigat de pe urma acestor relații de prietenie. Nu putem realiza o retrospec- tivă corectă a anului trecut fără a lua în considerare evoluțiile bune ale echipei de fotbal a comunei, Olimpia Bocsig, o echipă care ne-a reprezentat cu cinste în sezonul competițional al anului precedent și care prin evoluțiile sale a adus bucurie tutror iubitorilor sportu- lui rege din comună. Anul 2014 trebuie consemnat deasemenea și ca anul în care a luat ființă echipa dee juniori a co- munei, care au reușit anul prece- dent să se impună în fața multor adversari valoroși. O altă realizare importantă pentru comună finalizată în anul 2014 a fost cea de construcție a noului cămin cultural din Bocsig Cartier. Un cămin cultural mo- dern, dotat cu grupuri sanitare impecabile, cu sistem de clima- tizare, cu o sală spațioasă și in- clusiv cu spațiu pentru bucătărie. Primul eveniment organaizat în noul cămin cultural a fost Balul Șomerilor. Pentru asigurarea accesului la mănăstirea Tămandului anul trecut drumul Tămandului a fost reabilitat prin executarea unor lucrări de nivelare cu auto- grederul, după care s-au derulat lucrările de balastare, pietruire a întregului drum.
  6. 6. VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 6 (continuare din numărul 46 al ziarului) Nu mai puțin însemnat a fost rolul maicii preotese în viața lui. Preotesele aveau cele mai alese și frumoase alesături țesute în război. La fel cele mai frumoase cămăși cu pumnari și speteze create cu măiestrie. Șubele și buhaiele precum și cioarecii preoților erau cele mai frumoase și model pentru toate femeile din sat. Cinstea cea mai de seamă a unei femei din sat era de a fi prietena preotesei. Șezătorile din nopțile de iarnp unde participa și preoteasa erau cele mai râvnite de femei. La Paști femeile abia așteptau să vină în mijlocul lor preotea- sa gătită de sărbătoare. Preotea- sa era consultată de câte ori se făcea ceva de seamă în sat. Ea era nelipsită de la nunți. Tot ea dicta mâncările și alte mâncări alese la nunți și ospețe. La fel în probleme de igienă intimă, de sarcină, diferite boli, ea era aceeia care da sfaturile și știa toate buruienile pe care să le folosească pentru tratatea dife- ritelor boli. Copiii lor erau cei mai bine crescuți, îngrijiți. Ea era nelipsită la bisericp și peste tot unde era nevoie de spriji- nul ei. Pentru aceasta a fost o adevărată mamă a poporului. Mai târziu, îm casele preotului, avea copii pe la diferite școli, se strângeau tinerii intelectuali, unde se deprindeau cu buna cuviință, felul de a se comporta în societate, etc. În casele preo- tului se aranjau cenacluri lite- rare. Fiicele de preot erau foar- te râvnite în căsătorie de către intelectuali. Între preotesele care s-au dis- tins în Bocsig, merită a fi ami- nită nemeșa Doca, soția preotu- lui Feier Nicolae, care prezintă mereu la botezuri, la nunți. La fel trebuie amintitp și soția lui Petru Feier, Ana sau Anca, care era o bună cântăreață de doine și cântece populare precum și de colinde. Pentru a se cunoaște gradul de cultură al preotului de acum 200 de ani, reproduc o predică a preotului, intitulată: Iertăciune la oameni pentru frumusețea limbii în care a fost scrisă: Ascultați freților, creștinii lui Dumnezeu pe care v-au adus Dumnezeu la petrecania acestui suflet și a acestui trup. Dumnezeu să vă ierte păcateșe că ați făcut bine, creștinește, că vi se cădea așa, că astăzi este această moarte iară mîine sau pomâine poate fi la creunul din noi. Că aceasta este păhar um- blător. Că doarece n-am putut face sp ne naștem, așa nu pu- tem face să nu ne schimbăm de pre această lume, pre alt. Că dintâi este cuvântul lui Dum- nezeu, apoi este cuvântul aces- tui frate al nostru. Deci el zice așa: că eu ce cuvinte am a grăi către voi preoții mei cei dragi și frații mei cei buni. Eu nu le pot grăi, că mi s-a legat limba, mi-a tăcut gura și mi-a pietir toată puterea și m-a apucat moartea. De eu acele cuvinte am lăsat lo- cul meu sp le grăiesc sluga lui Dumnezeu, preotul. Că de când mi-a dat Dumnezeu sufletul și m-am născut pe această lume. Acum este acea vreme cu zile- le moale eu le-am slujit și viața mea eu o am sfăirșit. Că a trimis Dumezeu pe îngerul său sfânt la mine și mi-a luat sufletul dar de Dumnezeu, Acela înger a unit iară sufletul meu, cele ce poartă toate sufletele drepților din această lume și le duce la Dumnezeu. Deci cum mi l-au adus mai înainte în trup, când m-au înviat pre această lume, așa iarăși au venit de mi-au luat sufletul din trup și m-au pre- trecut înaintea lui Dumnezeu. Cum s-au petrecut de m-au dat până acum, așa se cor petrece și de acum. Deci eu încă am pur- ces acum pe acea cale ce eu nici odinioară pre ea n-am umblat. Deci eu încă petru păcatele mele osândi-mă-voi, au spasi- mă-voi. Deci întâi mă rog lui Dumne- zeu Celui ce au murit murit cei mici, ca și pentru cei mari, cum să-mi ierte Dumnezeu păcatele și să-mi spesească sufletul meu în viața veacului și la lumina unde și mie mai mult îmi este locul și veciul. După aceia mă întorc de mp rog prea sfintei Maria Maicii lui nostru Isus Hristos, ce se roa- gă lui Dumnezeu nîncetat, și maicilor și drepților și mucea- nicilor și tuturor celor ce s-au muncit chinuit pentru numele lui Dumnezeu cu postul, și cu milostenia și au vărsat sângele pentru dragostea lui. Dumne- zeu și pentru împărăția sa. Au doară am apucat de voi cu sfada sau vrajba, sau doară cu vreo pagubă și celor săraci și mișei nu le-am dat, au doa- ră n-am plătit și când am fost în vreo cale cu voi, sau doară c-am îngreuiat și v-am păgubit cu buie și beția și cu nepricepe- rea mea. Deci eu mă rog vouă tuturor să nu pună greutate pe sufletul meu, ci să lăsați pace și iertăciune de toate că ei mă despărțesc de voi și de frații mei și de surorile mele și vecinii mei și de această lume de toată, că sufletul meu e despărțit de trup, iară trupul se desparte de voi, că trupul l-au făcut din pă- mânt, și iarăți merge să se pună în pământ precum văd ochii, iară sufletul este rupt din Du- hul Sfânt și iarăși l-om întâlni. Dumnezeu să-i poarte de grijă de astăzi înainte. Drept ace- ia mă rog tuturor să mă lăsați cu iertăciune și să ziceți să mă ierte Dumnezeu păcatele ca să fiți și voi iertați de Dumnezeu. Amin. Unirea la Bocsig În primăvara anului 1834, toa- tă Țara Zărandului a cunoscut din propaganda și presiunile pentru trecerea la unire. Cei mai zeloși propagandiști pen- tru unire au fost Vasile Erdelyi și Alexandru Dobra sprijiniți de administrația comitatului și mai ales de către vițișpanul Bitte. În comuna Bocsig, pre- otul unit Ioan Erdelyi, vice arhidiacon, a luat contact cu preotul Petru Muneanu făgădu- indu-i că în caz de trecere sca- pă de toate prestațiile iobăgești, li se ca ridica o biserică și vor avea salar de la episcopia uni- tă de la Oradea. Propaganda pentru unire mai venea și din Beliu, care era domeniu al Ca- pitalei catolice Oradea și care pe la mijlocul veacului al 18-lea cu sprijinul direct al episcopu- lui catolic din Oradea s-a reușit să se înființeze o comunitate greco-catolică. Pentru întărirea nației la Beliu episcopul cato- lic a donat strana biseriii foste greco-catolice din Beliu și care ulterior a dispărut în strană. Cartea purta semnătura epi- scopului catolic și o dedicașie în limba latină. În 1834 era în Beliu preot Alexandru Pap. În registrele matriculare, preotuș Petru Feier consemnea- ză în cel puțin 5 locuri că în ziua de 15 mai 1834 când s-a făcut trecerea la unire era de față în Bocsig însuși episcopul Samui Vulvan. Pentru a rămâne un act autentic reproducem una din aceste însemnări ale preotului Petru Feier: La 15 mai 1934, am primit sfânta unire, precum și sfânta liturghie s-au slujt în biserica de eppu Samuel Vul- can cu știrea varmeghiei. Petru Feier paroh în bocsig de lege greco unit română. La pricesul verbal de trecere, comunicat episcopiei Aradului se comu- nica că 137 de familii din Boc- sig au trecut la sfânta unire de bună voia lor. Au mai rămas 16 familii ortodoxe și credincioșii din familia Tămand care n-au trecut la unire. Aceste treceri la unire s-au săvârșit înainte co- misiei județene. Tot la aceiași dată adicaă 15 mai 1834 au trecut credincioși din Gurba, chereluș, Minișel și Minișul de sus, iar la 1 iunie 1834 a trecut și satul Borcea. Între moșierii care au făcut propagandă pen- tru unire ăn Bocsig, se numă- ră și moșierul Laszlo Ferencz care a găszduit în xcastelul său pe episcopul Samuil vulcan și a defalcat circa 1 hectar de teren în vatra satului pentru biserica greco-catolică ți casa parohială. Cu aceste act de trecere la uni- re, a început în istorie o era de lupte fratricide care au dăinuit până la 23 octombrie 1948. cu totul alta ar fi fost dezvoltarea comunei Bocsig dacă n-ar fi fost aceste sfâșieri între frați. Urmarea acestor sfâșieri mai dăinuiește în sufletul mul- tor locuitori ai Bocsigului atât ortodocși cât și dintre cei reveniți. (continuare în numărul ur- mător al ziarului) Bocsig, file de istorie Spicuiri din monografia localității Bocsig, lucrare realizată de cel care a fost cândva preotul Frențiu Istoria Parohiei Bocsig
  7. 7. VOCEA BOCSIGULUI VOCEA BOCSIGULUI pag. 7 România- Judeţul Arad Primăria Comunei Bocsig Nr. 445/03.02.2015 ANUNT PRIMARIA COMUNEI BOCSIG organi- zează licitaţie publică deschisă în data de 16.02.2015, ora 11.00, la sediul său din loc. Bocsig, nr. 591, jud. Arad, pen- tru concesionarea imobilului construc- ţie, situat în Bocsig, nr. 10, jud. Arad, in suprafata de 378 mp, inscris in CF nr. 300534 Bocsig, nr. Cad. 300534 – C3, în vederea finalizării edificării acestui imobil, având ca destinataţie « anexă la exploataţia agricolă » și desfășurarea de activităţi economice specifice aces- tei destinaţii. Preţul de pornire a licitaţiei este de este de 0,2 euro/mp./an( 75,60 Euro), pasul de supralicitare este de 10%, taxa de participare este de 10 lei, iar garan- ţia de participare este de 7,5 Euro. Documentele aferente licitaţiei pot fi achiziţionate începând cu data de 09.02.2015 de la sediul Primăriei co- munei Bocsig. Cererea de participare însotita de documentele necesare, precum și de dovada achitarii taxei de participare și a garanţiei de participare se vor depune pâna cel tarziu în data de 13.02.2011, ora 11.00 la sediul pri- măriei. Informatii suplimentare : tel. 0257/325100. Înscrierea proprietăților în registrul agricol este obligatorie pentru toată lumea. În baza acestor înregistrări se identifică limitele de proprietate a tuturor și totodată se calculează și corelația cu taxele și impozitele aferente. Mare atenție: în acest an se va verifica corelarea între ceea ce declară fiecare în registrul agricol și nivelurile impozabile pentru fiecare cetățean! Pentru cei în cazul cărora se vor constata diferențe se vor aplica amenzi, în conformitate cu hotărârile guvernului actual. REGISTRULAGRICOL constituie documentul oficial de evidenta primara,unitara,in care se inscriu date privind componenta gospodariilor,terenurile detinute pe categorii,modul de utilizare a suprafetei agricole,suprafata arabila cultivata cu principalele culturi,suprafetele amenajate pentru irigat,numarul pomilor, efecvtivele de animale,utilajele si instalatiile agricole, mijloacele de transport, constructiile gospodaresti. REGISTRUL AGRICOL avand caracterul unui document oficial constituie o sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici ale administratiei publice centrale:politica fiscala, agrara, protectiei sociale, edilitara, sanitara, scolara. Totodata constituie baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor:eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor in vederea vanzarii in targuri si oboare,privind calitatea de producator agricol in vederea vanzarii produselor la piata,privind starea materiala pentru situatii de protectie sociala(somaj,ajutor social,etc.)etc; REGISTRUL AGRICOL este o sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic(statistica curenta,pregatirea si organizarea recensamintelor,organizarea unui sistem de anchete prin sondaj etc.). Inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declaratiilor date,sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau a unui membru major al gospodariei. TERMENELE la care se efectueaza declarea si inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele: a) 5 – 20 februarie,privind datele anuale privind terenul in proprietate,componenta gospodariei,efectivele de animale existente in gospodarie/unitate cu personalitate juridica la in- ceputul anului,precum si modificarile intervenite in cursul semestrului II al anului precedent in efectivele de bovine,porcine,ovine,caprine si cabaline pe care le detin(vanzari,cumparari,produsi vii obtinuti,animale moarte sau sacrificate,alte intrari-iesiri),utilaje,instalatii agricole si mijloa- ce de transport, constructii. b) 15 – 31 mai pentru datele privind modul de utilizare a suprafetelor agricole,suprafata arabila cultivata,numarul pomilor fructiferi. c) 1 -15 iulie pentru datele privind evolutia efectivelor de animale in semestrul I al anului. Persoanele fizice si juridice pot declara date pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara acestor intervale de timp,in cazul in care au intervenit modificari deosebite in patrimoniul agri- col. Toti cetatenii comunei trebuie să inteleagă importanta registrului agricol si de a–si declara proprietățile in registrul agricol. Declaratia va fi insotita de copii dupa actele de proprietate asupra terenurilor(titluri de propri- etate si contracte de vanzare-cumparare). Menționăm că acțiunea de inventariere a terenurilor comunei, prevăzută prin Legea nr. 165/2013 s-a prelungit cu încă șase luni, fapt pentru care inventarierea și identificarea cât mai exactă a proprietăților comunei este obligatorie a se realiza! ! ÎnscriereaproprietățilorînRegistrulAgricol-obligatorie! Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și impozitele locale până în data de 31 martie. Dacă vor face aceste plăți până la data menționată mai sus vor beneficia de o reducere cu 10% a valo- rilor impozitelor pe clădiri și terenuri. !Mare atenție! ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILI- LOR RESTANȚIERI LA PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE! În cazul în care aveți restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, vă rugăm să vă prezentați de urgența la Biroul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe din cadrul primăriei Bocsig în vederea achitării lor, deoarece, în caz contrar vor fi aplicate penalități și majorări la sume- le pe care le aveți deja de plătit și vor fi demarate procedurile de executare silită. Vă mulțumim! Primăria Comunei Bocsig În intervalul 22–23 ianuarie școala din Bocsig a avut parte de o inspecție de evaluare externă for- mată din cadre didactice din alte județe ale țării. Acest proces de evaluare care se realizează o dată la cinci ani a fost organizat sub tu- tela Agenției Române de Asigurare a Calității Învățământului Preu- niversitar (ARACIT) și în urma acestor evaluări se întocmește un raport de evaluare a calității insituților școlare inspectate. Spre mândria noastră, în urma evaluării școala din Bocsig, ca instituție de învățământ de bază a comunei a primit cel mai înalt calificativ, ceea ce înseamnă că această instituție îndeplinește toate normele nece- sare asigurării unor condiții deo- sebite pentru elevi. Când spunem acest lucru facem referire atât la ni- velul bazei materiale, a condițiilor de școlarizare, a structurii școlare, toate acestea fiind evaluate din te- melii de echipa de inspectori trimi- să anume pentru a vedea progresul instituției de învățământ față de acum trei ani. Trebuie specificat și faptul că școala din Bocsig face parte dintr- un proiect european, motiv pentru care costul evaluării a fost suportat în baza acestui proiect, ceea ce re- prezintă un lucru meritoriu pentru conducerea școlii. În acest context, domnul director ne-a declarat: „Progresul vizibil al școliidinultimiianiafostrealmen- te apreciat de echipa de inspectori care au realizat recenta evaluare a instituției. Sunt foarte mulțumit de raportul final, mai ales că împreu- nă cu toate cadrele didactice și cu administrația locală facem perma- nent eforturi pentru modernizare și creșterea calității învățământului bocsigan. Prin buna colaborare pe care o avem cu primarul Ciul Ioan Florin, am reușit să asigu- răm la Bocsig condiții deosebite pentru elevi, fapt apreciat și în ra- portul inspectorilor desemnați să evalueze școala. Concluzia finală a evaluării externe tocmai închia- te a fost aceea că școala din Boc- sig a progresat enorm, ceea ce ne face pe toți să continuăm pe acest drum de îmbunătățire permanen- tă a învățământului din Bocsig, un învățământ care ne dorim să fie mereu de calitate, deziderat pe care îl împărtășesc toți dascălii școlii.” Școala Bocsigană, raport pozitiv de apreciere după evaluarea externă!
  8. 8. VOCEA BOCSIGULUI CMYK VOCEA BOCSIGULUI pag. 8 Anul2014,unancuevenimentecultural-artisticedeneuitat! FestivalulDansuluiCălușăresc Serbărileșcolare,adevăratespectacole Amîncheiatanulîncântecdecolinde! Balulșomerilor,acontinuatlaBocsigCartier Sărbătoare comunei intitula- tă sugestiv „Festivalul Dansului Călușăresc” s-a bucurat anul trecut de un succes răsunător, fiind apre- ciată de către toată lumea. Organi- zată ca de fiecare dată pe scena din spatele grădiniței, sărbătoarea din acest an a fost una plină de surprize mai ales prin faptul că și-au făctu apariția noile ansambluri ale comu- nei Țărinuța și Călușerii, care ală- turi de Taraful Bocsigului, precum și interpretele comunei Bocsig au reușit să aducă în fața publicului un spectacol folcloric de excepție. Da- torită lor, putem spune că anul 2014 a fost anul reînvierii din cenușă a folclorului autenti bocsigan! Ca și evenimente importante ale anului 2014 trebuie să amin- tim și serbările școlare care de fiecare dată au reușit să umple până la refuz căminul cultural din Bocsig, fiind organizate de către dascăli și elevi, sub forma unor reale spectacole artistice. Să ne aducem aminte doar de Ziua Recoltei sau serbările din decem- brie, când Moș Crăciu a poposit aducând daruri tuturor elevilor. Iar ca totul să fie complet și frumos, pe finaldean2014s-aor- ganizat tradiționalul concert de colinde, un concert în care corurile comunei noastre au reușit din nou să aducă prin cântecul lor bucuria Crăciunului în co- mună. Frumusețea acestui concert anu- al constă tocmai în aceea, că de la mic la mare, de la tânăr la bătrân, cetățenii co- munei Bocsig nu uită frumusețea sărbătorii Crăciunuluișifiecare- și aduce contribuția la a aputea avea acest frumos conert de co- linde. Este concertul nostru, al comunei Bocsig! Un concert ce izvorăște din inimile celor care urcă pe sce- nă, pentru sufletele celor care-i ascultă. Cu toții sunt fie din Bocsig, fie din Răp- sig, fie din Mânerău, fie din Bocsig Carti- er. Patru localități, un singur nume: comu- na Bocsig. Un nume care dăinuie prin lo- cuitorii săi. Un alt eveniment devenit tradiție în comună, Balul Șomerilor a con- tinuat să fie organizat și în anul 2014, când pentru prima dată dato- rită zilei ploioase nu a mai fost ținut în parcul din Bocsig Cartier, eveni- mentul desfășurându-se de această dată în noul cămin cultural. A fost o seară ca de fiecare dată, plină de voioșie și distracție, tombola adu- când norocoșilor premii care mai de care, mai interesante. Încheiem această scurtă retrospectivă a anului 2014 prin a ne aduce aminte de principalele evenimente culturale și folclorice desfășurat în comuna Bocsig, evenimente care cu siguranță au rămas în inimile tuturor. Noi dorim să felicităm pe toți cei care au participat și s-au impli- cat activ în organizarea tuturor manifestărilor culturale, artistice și folclorice care au avut loc anul trecut, sperând că prin imagi- nile surprinse la aceste ocazii ne vom aduce și noi contribuția la realizarea peste ani a viitoarei monografii a comunei, conside- rând că paginile ziarului nostru pot fi numite„Pagini Bocsigane”, căci ele nu fac altceva decât să prezinte viața comunei Bocsig de azi, prezentul pentru noi, un prezent care va devin în viitor trecut! Un trecut pe care generațiile viitoare îl vor putea privi prin aceste pagini de azi ale ziarului nostru local.

×