Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Merged document 2-rotated

244 views

Published on

terenuri

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Merged document 2-rotated

  1. 1. -1:’’E. .’4 ''r. I8 I47 mzrmele rm'mrI0Iagins' A/ E . // ay/ at ox /5 - Formular pentru persoane juridice $i entitzti ffiri personalitate juridicia care se inregistrcazit in regishut comcrtului - OFERTA DE VANZARE TEREN subscrisa" . . . . . -$0.; . . .5./ Lu/ (€. u¢‘: . . _5.: P.-_é, .. . ., CIF/ CU! . . ,€<J. «3?‘.5’. /.—= <f’«.3e€. . _ . . . . . ., avénd adresa de comu_nicare Tn localitatea . . .4/. /P2/{MGM . . . . . . . . . . . . . . . . . , str . . . . . . . . . . T . :?er7.Qlu_)/ _i_{. e1‘. ... .nr. ... <3.', ... .,bl . . . . . . . .,sc . . . . . .,et. .f<9.. .,ap. .o”/ .‘? >., jude)1ui/ sectorul . . . ./ ./(77:15. . . . , codul po§ta| . . . . . . . . . . . . . . , e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Se completeazé cu denumirea forrnei de organizare, conform regtementériior legale, proprietar al terenului: societate comercialé (S. R.L. , S. A., S. N.C. , S. C.S. , S. C.A. )/cooperativé de credit/ societate cooperativé/ cooperativé agricolé/ grup european de interes economic/ societate europeané/ societate cooperativé europeané sucursalé/ persoané fizicé autorizaté/ intreprindere familialé/ intreprindere individualé etc. vénd teren agricoi situat in extravilan, in sup rafagé de . . . . . . . . . . . . . . . . . (ha). la pregul de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lei)2) 2) . . . . . ' Se va complete in cifre §I lrtere. . Conditiiie de vénzare sunt urmétoarelez . . Cl . . . . . . . . . . . . ' ' béié 'p'ra}/ itéci Ecién'u'n'c§réa' 'tér'ér'{Li: 'Ja""'"" tnformatii privind amplasamentul terenuiui categoria 0ra§ui/ Se com pleteaza categoria de folosinjé a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care sunt: arabile, viile, Iivezile, pepinierele viticole, pomicole, piantatiile de hamei si duzi, pégsunile, féne tele, sereie, solarele, résadnitete §i altele asemenea. cete cu vegetatie forestieré, dacé nu fac parte din amenajamentele silvice, pésunile impédurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajérile piscicole §i de imbunététiri funciare, drumurile tehnotogice gi de exploatare agricoié, platformele §i spatiile de depozitare care servesc nevoiior productiei agricole st terenu rile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia a ricolé. )Se completeaza cu "X" rubricile in care informatiile pot fi oomparate cu dateie din Registrul agricol, evidenteie fiscale, evidenteie de stare civila, allele asemenea. Cunoscénd c 51 falsul in declaratii se pedepsegte conform Legii nr. 28612009 privind Codul genal, cu modificénle §i completérile ulterioare, declar cé datele sunt reale. corecte §i complete. Vénz étor/ Tmputernicit, .. ... ... ... . . . mmom. .7602 . (numeie §i prep; K i, —:; |,z; ;in clar) Semnétura . /;; ." '~"; .‘>' 7 . . ' . Data. ./ .§: ‘?.3.': .1P. ’.§“. L. S. I NOTE: - Cémpurite notate cu (* '"st1’r. ]_t<f3tf§‘, _|ig_j. /gtoriu de comple lat. =- Cémpurile notate cu (**) se comp‘tete'a’z>§' in cazul in care sunt cunoscute informagiile. Pag. 1/1
  2. 2. l #"‘| l NE. //36 1/. 05. .15 ' Anexa1B -Formular pentru persoane fizice- OFERTA DE VANZARE TEREN Subsemnatul/ Subsemnata *1) PERVA DANUT, CNP 1730721022801, avrind adresa dc comunicare in: TIMISUARA, str. Macilor, Nr. 1, judetul TM, codul pogutal 300341, e-mail julia@danerom. eu Tel 0731321355 vfind teren agricol situat in extravilan, in suprafatfi de 2,34 ha, la pretul de 27431 lei - douazecisisaptemiipatrusutetreizecisiunu lei (6096 euro) Condigiile dc vzinzare sunt urmétoaxelez pregul se va achita in lei la cursul de schimb Euro afisat de BNR in lua incheierii contractelor. Date rivind identificarea terenului Specificare Informafii privind amplasamentul terenului Ora§ul/ Suprafata Numfir Numfir Comuna (ha) cadastral de cane parcelfi / funciarzi Judetul Se completeazi de cétre vénziltor BOCSIGI 30426] 304261 AR 2,16 Verificat primirie Cunoscfind ca falsul in declaragii se pedepsegte conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile §i completirile ulterioare, declar oi datele sunt reale, corecte si complete. Vénzétor/ lmputernicit, PERVA DANUT prin mandatar JORGEN HANSEN Semnéturé Data . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .
  3. 3. I vi-. me. xx s: y//0é? . /33 Anexa1 B —Formular pentru persoane fizice— OFERTA DE VANZARE TEREN Subsemnatul/ Subsemnata *1) PERVA DANUT, CNP 1730721022801, avénd adresa de comunicare in: TIMISOARA, str. Macilor, Nr. 1, judeful TM, codul postal 300341, e-mail iulia@danerom. eu Tel 0731321355 vénd teren agricol situat in extravilan, in suprafaii de 2,16 ha, la pregul de 25321 lei - douazecisicincimiitrisutedouazecisiunu lei (5627 euro) Condiyiile de vénzare sunt urmitoaxele: pretul se Va achita in lei la cursul de schimb Euro afisat de BNR in ‘ua incheierii contractelor. Date rivind identificarea terenului Specificare lnformagii privind amplasamentul terenului Categ Obs Suprafafa Numfir Numar Numér Numér De _ (ha) I cadastral de carte tarla/ lo parceli f010SH1Ia funciarfi t l l Se completeazi de cétre vfinzfitor I 2,16 BOCSIGI 304260 74/2 AR 304260 } Verificat l *4) primérie Cunoscfind cé falsul in declaratii se pedepse$te conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificfirile §i completirile ulterioare, declar cé datele sunt reale, corecte 5i complete. V: ”1nzétor/ lmputem icit, PERVA DANUT prin mandatar JORGEN HANSEN Semnéturé
  4. 4. ,0-. .. / JB. <3<?5// ¥.0’F-=90“- OFERTA DE VANZARE TEREN /1.Subse natul Subsemnata= ), . ... ... ... l . .. 5 . l . . U . . . . ... ... ... ... ... ... . . ., CNP 4?: 00 6 O 2740 . .., avand ad resa de comun‘care in: Iocalitatea nr. .. ..%. .f1 . ... ... .. . . , bl. .. ... ... ... . . . , sc. et. . ap. ./ .2—. .., judetul/ sectorul codul postal . ... ... ... ... ... ... ... .. . . e—mail . ... ... ... ... ... ... . . ., tel. .. , vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de (ha), la pretul de . ... . ... ... ... . . . (lei)1), adica . ... ... . lei. Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: e completeaza de Q19(-J-[(9 atre Va nzator -‘fi5e, l‘p’) Verificat primarie‘) - Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286[2009 privind Codul penal, cu modifica rile si completa rile ulterioare, declar ca date Ie sunt ”reale, corecte si complete. Vanzat£r/ uternicit, , /I .1917! P-A-(j <- (numele si pfenumele in clar) Semnatura . ... ... . . . Data NOTE: — Campurile notate cu [‘) suntobligatoriu de cornpletati — Campurlle norate cu ("J se completeaza in calul in care sunt cunascute infotmatiile. ')Se campletea numele si prenumele proprletarului terenului. 1) Se va completa in cifre si Iitere. ') Se completeaza categoria de fotosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive. care sunt arabile, viite, rwezile, Pfinlnlerele vmcole. pomicole, plantatiile do hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solarele. rasadnitele si altele asemenea, ceie cu vegetatie forestiera. daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite. cele ocupate cu oonstructii st lnstalatii agrozoatehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, dlumurile tehnologice si de exploatare agricola. platformele si spaéiile de depozitare care servesc nevoilor prnductiei agricole st terenurile neproductive are put ii amenajate si folosite pentru praductia agricola. 4) Se completeaza cu , ,X“ rubricile In care informatiile potfi comparate cu datele din Reglstml agricol. evidentele iiscale. evidentele de SHE civila, altele asemenea.
  5. 5. Ne. 935// ¥.0¥-in/5‘ OFERTA DE VANZARE TEREN ". 1. Subsem atul/ Subsemnatai), . ... .. . ... ... ... ... ... .. , CNP . avand adresa de comunicare in: localitatea . ... ... str. nr. , bl. , sc. et. .. ... ... . , ., ap. .. ... .., judetu| /sectorul . . . ... , codul postal e—mail . ... ... ... ... .. vand teren agricol situat in extravilan, in he), la pretul de . ... ... ... ... .. (| ei)2), adica Conditiile de vanzare sunt urmatoarele: Se completeaza de / apcefg me we Wail 1 1:: —j- Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 286[2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Date privind identificarea terenului Y3'2i—‘. <‘§>7?T>. ’.'o’. "ti? ‘é3T. "“)"o my inumele si prenumele in clar) Semnatura L. S. Data . '. NOTE: — Campuiile notate cu (‘) sunt obligatoriu de completat, — Campurile nntate cu I") se completeaza in cazul in care sunt cunuscute informatiiie. ‘)Se completeaza numele si prenurnele proprietarului terenului. 1) Se va complelz in cifre si titere. ') Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive. care sunt: arabile, viile, llvazile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiiie de hamei si duzi, pasunlle, faneteie, serele, solarete, rasadnilele si aitele asemenea, cele cu vegetatie furestiera. daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrazootehnice, amenajarile piscicole si de im bunatatiri funciare, drumurile teh nologice si de exploatare agricola, placfonnele si spatiile de depozitare care serves: nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot ti amenajate si folosite pentru productia agricole. ') Se completeaza cu , ,x" rubricile in care inforrnatiile pot fi comparate tu datele din Regisuul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare civiia, altele asemenea.
  6. 6. /we. qrie/ /4.o4..2o15 OFERTA DE VANZARE TEREN tul Subsemnatal , . 5lr.6.J. la. .5l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Subsemn / é CNP2.-3/EID. . . . . . . . , avand adresa de comunicare in: localitatea . ... .. .117 stf. nr. . . . . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . . . .. , C . . . . . A . -.et. . . . . . . . . . .. , ap. ,. ... .., judetul/ segterul. ../ .9.l. i’. .l$. ... ... ... ... .,codul postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e—mail . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . ., tel. ; ;.; a‘~; ..; g;. ;‘; ;.Ic‘, ;i‘; ;g; .;; ‘;. ;;. ;eg; ;;t; .;. , in surafa . -. a - H , . . . . . . . . . . . . .&’. ,/(30,. (ha), la pretul de . JaJ; o.. .b. lN. "§i. .ll‘7.'. %. . C.lN. C.'1.. §”K (leilzl Conclitiile de. vanzare sunt urmatoarele: specificare (*l (‘J S plel: d r', - Q| ‘ V ‘W30 @4234 Iv‘? /3 -__--- depseste conform Legii nr. 285/2009 Cunoscand ca. falsul in declaratii se pe privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca ‘datele sunt reale, corecte 3:1 complete. Varfia'F: ';/ Imputernicit, .. b?meu: ~t»ir. . . . . . . . . . (numele si pr le in clar) Semnatura. ... . Data 24)], NOTE: — Campurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat. — Campurile notate cu (H) se completeaza in cazul in care sunt c informatiile. ‘)Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. 2) Se va completa in cifre si litere. 3) Se completeaza categoria de folosinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive, care supt: arabile, viile, livezile, pepinierele fanetele, viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, e si altele asemenea, cele cu vegetatie serele, solarele, rasadnitel forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile 2‘. 5i instalatii agrozootehnice, impadurite, cele ocupate cu constructi amenajarile piscicole :31 de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola-, platfqrmele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia. agricola. , le in care informatiile pot fi comparate cu ‘) Se completeaza cu , ,X“ rubrici datele din Registrul agricol, evidentele fiscale, evidentele de stare altele asemenea. p unoscute civila,
  7. 7. A/ E. 93// /as me. 020/6 v OFERTA DE VANZARE TEREN 1. %uEe[w%Ub mnata= ), . ... . ., adresa de cornunicareinzlocalitatea str. .. . . . et. .. ... ... . ap. .. . .,judetul/ sectorul codulpostal e—mail . uuuV. u t l- -- on "'0'- 2. Subsemnatul/ Subsemnata*), , CNP avand adresa cle comunicare in: localitatea str. .. . . .. ... ... ... ... ... .. . . nr. .. . , bl. , sc. , et. ap. .. ... .., judetul/ sectoral e-mail 3,2‘ we ’aT. f‘dE N l. ‘.a. i.. (ha), .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . .., codul postal . . vindem teren a icol_situat in xt avilan -i {| ei)7), adica 2 ‘jC&A7’J Condltiile de vanzare sunt urmatoarele: ET '9 I'D rr 5 D. ID Date privind identificarea terenului Cunosca nd ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr. 28612009 privind Codul penal, cu moclificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale, corecte si complete. Vanzator/ lm puternlcit, Vanzator/ lrnputernicit, a MA. L1‘/4 T_ / 0 , g/</ (numele SI Prenu male in clar) (numele SI prenumele in clar) Semnatura Semnatura Data NOTE: - Campurile natate cu (‘) sunt obligatoriu de completat. — Campurile notate cu (“) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiiie. ')Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. ') Se va complete in dire si Iitere. *)Se completeaza categoria de fotoslnta a terenurilor ayloole situate in extravilan productive, are sunt: arabile, viile, livezile. pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunlle, fanetete. setele, solarele, rasadnitele si altele asemenea, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice. pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozuotehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatin‘ funciare, drumurlle tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor pmductlei agricole sl terenurlle neproductive care pot ti amenajate si folosite pentru productia agricole. ') Se completeaza cu . ,x" rubricile in care informatiile pot ii comparate cu datele din Registrul agricol; evidentele fiscale, evidentele de stare clvila, altele asemenea.

×