Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
For the exclusive use of Asian Wellness and Spa Academy (AWSA)
| Handspring Institute of Massage & Shiatsu (HIMAS) student...
1. Two-handed
both hands gliding
on skin
simultaneously
Dalawang kamay
sabay na padausdos
sa balat
1. Heart Shaped - Hugis...
For the exclusive use of Asian Wellness and Spa Academy (AWSA)
| Handspring Institute of Massage & Shiatsu (HIMAS) student...
Other term:
-rubbing
PAKISKIS
-Compressing tissues in
several directions;
Sliding hands, palm,
finger, knuckles back &
for...
For the exclusive use of Asian Wellness and Spa Academy (AWSA)
| Handspring Institute of Massage & Shiatsu (HIMAS) student...
3.Hacking (Quacking)
Pagtadtad
1. Chop using ulnar edge of one or both
hands, with fingers relaxed OR strike with
last 3 f...
For the exclusive use of Asian Wellness and Spa Academy (AWSA)
| Handspring Institute of Massage & Shiatsu (HIMAS) student...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

AWSA GUIDE ON 5 BASIC MASSAGE STROKES (DOH)

This simple yet helpful guide aims to further enhance the capability of AWSA students in taking and passing the DOH Massage Licensure Examinations

  • Login to see the comments

AWSA GUIDE ON 5 BASIC MASSAGE STROKES (DOH)

  1. 1. For the exclusive use of Asian Wellness and Spa Academy (AWSA) | Handspring Institute of Massage & Shiatsu (HIMAS) students only. Unauthorized use & reproduction of this material is strictly prohibited. A. Different Strokes, Variations and Sub-variations (Ibat-ibang Uri ng Paghagod/ Paghaplos sa Pagmamasahe, Mga Pagbabago-bago, Kaunting Pag-iiba-iba) Table 1 Five (5) Massage Strokes, Variations and Sub-variations Ang Limang Uri ng Paghagod/ Paghaplos sa Pagmamasahe, Mga Pagbabago-bago, Kaunting Pag-iiba-iba STROKE Hagod /Haplos VARIATION Pagbabago -bago SUB-VARIATION Konting Pag-iiba-iba DESCRIPTION Palalarawan From the French word “effleur” which means to glide. Other term: -Gliding -unbroken gliding movements repeated following the contour of the body using: a. Palm b. Knuckles c. Fingertips d. forearms -Padausdos, diretsong padausdos na galaw, -paulit-ulit sinusunod ang tabas ng katawan, gamit ang: a. palad, b. buko ng mga daliri, c. ng daliri, d. d. bisig 1. One-handed Isang Kamay 1. Raking -Paghagod na pakalaykay ng mga daliri 2 fingertips or 5 fingertips, together or apart with pressure Dulo ng 2 o 5 daliri, magkaka- dikit o magkakahiwalay na madiin 2. Ironing - Hagod paplantsa Deep, using palm, forearm, or fist Malalim, gamit ang palad, bisig o kamao 3. Circular- Hagod paikot
  2. 2. 1. Two-handed both hands gliding on skin simultaneously Dalawang kamay sabay na padausdos sa balat 1. Heart Shaped - Hugis puso 2. Circular - Paikot One hand over or beside the other in circular motion Isang kamay sa ibabaw o katabi ng isa na paikot ang galaw 2. Alternate Hand Magkahaliling kamay 1. Raking - Paghagod ng mga daliri Same as one-handed raking, but using 2 hands alternately. Kapareho ng isang kamay na paghagod ngunit gamit ang dalawang kamay na halinhinan 2. Circular- Paikot 3. Nerve Stroke Paghagod sa ugat (nerve) Feather-light finger tracing Magaang pagtalunton ng daliri 2. PETRISSAGE. From the French word “Petrir” which means to “knead” Other term: 1. One-handed Isang kamay Simple clamp squeeze Simpleng pagpisil
  3. 3. For the exclusive use of Asian Wellness and Spa Academy (AWSA) | Handspring Institute of Massage & Shiatsu (HIMAS) students only. Unauthorized use & reproduction of this material is strictly prohibited. -Kneading -Cycle of rhythmic lifting, squeezing, and releasing of tissue -Paulit ulit na pagmamasa na maindayog na pag angat, pagpisil at pagbitaw sa tisyu 2. Two-Handed Dalawang kamay 1. Praying Hands Kamay na nagdadasal Fingers interlaced, palm squeezing upward Mga daliring magkasalabat, palad na pataas ang pagpiga 2. Ocean Waves - Mga Alon ng dagat Gliding hands in opposite directions, with compression Paghagod ng mga kamay na magkasalungat ang direksyon na may kasamang pagpiga 3. Alternate Hand Magkahaliling kamay Grasp and release alternately Magkahaliling pagdakma at pagbitaw 4. Fulling Paghahatak Palm or thumb pressure separating while moving forward Puwersa ng palad o hinlalaki na naghihiwalay habang gumagalaw pasulong 5. Skin Rolling Gumugulong sa balat Lifting skin and superficial fascia, no downward force involved itinataas na balat at pang- ibabaw na balot ng laman. Walang sangkot na pababang lakas 3. FRICTION- From the French word “Fricare” which means rub 1. Superficial Warming (Sawing) Pang-ibabaw na pagpapainit “Heat Rub”Palms moving briskly in opposite directions Pagpapainit. Mga palad na mabilis na gumagalaw sa magkasalungat na direksyon
  4. 4. Other term: -rubbing PAKISKIS -Compressing tissues in several directions; Sliding hands, palm, finger, knuckles back & forth over skin or deeper tissue layers. Usually dry, w/o oil. -Pagpiga o pagpisil sa mga tisyu sa maraming direksyon, dumadausdos na mga kamay, palad, daliri, buto ng kamao, urong- sulong sa balat o mas malalim na mga patong ng tisyu. Karaniwang tuyo, walang langis. 2. Rolling Gumugulong Hold limb with open hands back- and –forth From distal to proximal Hawakan ang paa ng dalawang bukas na kamay, urong-sulong mula sa gitna papunta sa harap at likuran 3. Wringing Pinapalipit Grasp firmly while twisting in opposite directions Dakmaing mabuti habang pinipilipit sa magkabilang direksyon 4. Cross Fiber Salungat na himaymay “Deep Transverse Friction” Fingers movement perpendicular to muscle fibers, with moderate to heavy pressure “Malalim na pahalang na pagkiskis” Ang mga galaw ng daliri ay tumutumbok sa mga hibla ng kalamnan, na may mahina at palakas na puwersa 5. Chucking Pagtapik “Deep Transverse Friction” Same direction as muscle, tendon or ligamentous fibers. Thumb or fingers move back and forth “Malalim na pahalang na pagkikiskis” Ang direksyon ay kapareho ng sa kalamnan, tendon at himaymay ng maraming litid. Ang hinlalaki o mga daliri ay urong-sulong ang paggalaw.
  5. 5. For the exclusive use of Asian Wellness and Spa Academy (AWSA) | Handspring Institute of Massage & Shiatsu (HIMAS) students only. Unauthorized use & reproduction of this material is strictly prohibited. 6. Circular Paikot Small circular movements that glide superficial tissues over underlying tissues. Fingers or palm Maliit na paikot na mga galaw na dumadausdos sa pang-ibabaw na mga tisyu sa ibabaw ng mga pang ilalim na mga tisyu. Mga daliri o palad 4. TAPOTEMENT- From the French word “tapoter” which means to tap Other term: -percussion Repetitive staccato striking movements of hands, simultaneously or alternately. Tambulin paulit ulit, mabilis na sandaling paghampas ng mga kamay, magkasabay o halinhinan Using :  ulnar surface of hand,  fingertips,  open palm  cupped palm  loosely closed fist Gamit ang:  ulnar, ibabaw ng kamay  dulo ng mga daliri  bukas na palad  nakakupang palad  bahagyang nakasarang kamao 1. Tapping Using fingertips of one or both hands Various speeds Tapik, katok 1. Punctuation - pagbantas Hard tapping Mabigat na pagtapik 2. Pulsing - Pagpulso Alternate deep-light Halinhinang malalim – mababaw na tapik 3. Raindrops Patak-ulan Very light, fingertips tap skin at different times Napakagaang tapik ng dulo ng mga daliri sa balat sa iba-ibang oras 2. Pincement (Plucking) Kinakalabit Skin is lifted by grasping quickly at the point of striking Ang balat ay itinataas sa pamamagitan ng mabilis na pagkurot na kalabit
  6. 6. 3.Hacking (Quacking) Pagtadtad 1. Chop using ulnar edge of one or both hands, with fingers relaxed OR strike with last 3 fingertips Tagain gamit ang gilid ng ulnar ng isa o parehong kamay na relax ang mga daliri o hampasin ng dulo ng 3 daliri Along muscle > relaxation Across muscle > micro- contractions Sa hanay ng kalamnan para makapahinga Sa kabilang panig ng kalamnan para sa napakahinay na paggalaw 1. Cupping Hugis Kopa kamao Cupped hands Loosens phlegm in chest cavity, may induce coughing Hugis kopang kamay. Nagpapaluwag ng plema sa dibdib, maaaring nakaka-udyok ng ubo 2. Pounding Pagpukpok Loose fist beating, moderate strength When applied palm down, “Rapping” Mahinay na pagpukpok ng nakabukas na kamao, nakataub ang Palad “pagtuktok” 3. Clapping (Slapping) Tampal Palm striking skin with alternate strokes: not recommended for victims of abuse Paghampas ng palad sa balat na may kahaliling haplos. Hindi ipinapayo ito sa biktima ng pang- aabuso 4. Diffused Pakalat Lay palmar surface on skin while striking back of hand to diffuse force; move across surface Nakapatong na palad sa balat habang pinapalo ang likod ng kamay upang makalat ang lakas, gumagalaw sa kabilang panig
  7. 7. For the exclusive use of Asian Wellness and Spa Academy (AWSA) | Handspring Institute of Massage & Shiatsu (HIMAS) students only. Unauthorized use & reproduction of this material is strictly prohibited. 5. VIBRATION- From the Latin word “vibrio” which means to shake Other term: -shaking -Rapid shaking, quivering, trembling, or rocking movements applied with fingertips or full hand. -Inaalog, mabilis na pag- alog, pinanginginig o pinapayanig 1. Fine –Pino Fingertips trembling the skin, fingers and wrist rigid, Gliding along Ang mga dulo ng daliri ay pinanginginig ang balat, Mga daliri at pulso ay naninigas na dumadausdos 2. Jostling -Tinutulak Rhythmic and vigorous shaking back and forth Grasp at most proximal point and slide down distally Maindayog at malakas na pag- alog, urong -sulong. Dakmain sa pinakamalapit na lugar at padausdusin pababa palayo sa gitna 3. Rocking- Yanigin,Ugain Push and catch motion Pagtulak at pagsalong galaw

×