Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Animals vertebrats

1,167 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Animals vertebrats

  1. 1. Els animals vertebrats Gener 2013 1r ESOCiènces de la Naturalesa, curs 2012/2013 Gerard Farré Sala Núria Prat Lanza Oriol Martorell Junyent Carlos Piguet Rincon 1. EL REGNE DELS ANIMALS 2. CÀRACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS 3. ELS MAMÍFERS 4. ELS OCELLS 5. ELS RÈPTILS 6. ELS AMFIBIS 7. ELS PEIXOS
  2. 2. 4. Els animals vertebrats 1. EL REGNE El regne dels animals agrupa organismes pluricel·lulars, eucariotes, amb nutrició heteròtrofa, una granDELS ANIMALS sensibilitat i capacitat de desplaçament. Una característica que permet classificar els animals en dos grups és la presència de columna vertebral Segons aquesta característica hi ha: Són pluri-  Animals vertebrats. Són els que tenen una columna vertebral que forma part dun esquelet interncel·lulars. Estanformats per moltes o endosquelet.cèl·lules que s’es-  Animals invertebrats. No tenen columna vertebral. Nhi ha que no tenen esquelet, com els cucs ipecialitzen a fer les meduses, i daltres que tenen un esquelet extern (exosquelet), com els insectes i els crustacis.una funció concre-ta. Tenen cèl·luleseucariotes ( ambnucli) sense paretcel·lular. Tenen nutricióheterótrofa. Totsels animals s’ali-menten de éssersvius o de restesd’éssers vius. Se-gons lorigen delaliment, podenser carnívors (silaliment és dori- Imatge d’un òs bru, animal vertebrat Imatge de la serp, un animal invetebratgen ani-mal),herbívors (siés dorigen vege-tal) o omnívors (siés tant dorigenanimal com vege-tal). ACTIVITATS DELS ANIMALS Tenen una gran Què significa que una Tots els animals són capaços de desplaçar-se? Posa dos exemples d’animals quesensiblitat. Pre-senten una gran cèl·lula és eucariota? visquin fixats en el subsol.capacitat per de- Que el seu materialtectar els canvis genètic és a l’inte-que es produeixen rior d’un comparti-en el medi. Aques- ment, el nucli., queta información la està delimitat perreben a través una membrana.dels òrgans delssentits. Quina diferencia hi ha entre endoesquelet i exoesquelet? L’endoesquelet és un Tenen capacitat esquelet intern i l’exosquelet és un esquelet extern.de des-plaçament.La ma-joria es podendesplaçar, i aixòels permet buscar-se laliment, fugirdun perill, etc.
  3. 3. 2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS Tenen un esquelet intern Quins són els grups de vertebrats? o endosquelet, del qual forma part la columna vertebral. -Mamífers -Ocells -Rèptils -Amfibis -Peixos Tenen el cos dividit en tres parts: el cap, el tronc i la cua, tot i que alguns no tenen cua. A fons. Meitats simètriques Un vertebrat es pot dividir en dues meitats, dreta i Esquerra, és a dir són meitats simètri- ques. Aquest tipus de divisió només es pot fer amb Tenen extremitats articulades, un pla i, per tant, d’això s’anomena simetria que poden tenir forma bilateral. de potes, ales o aletes. En alguns casos, com per exemple les serps, La simetría només és externa. no tenen extremitats. Aquesta no és l’única simetria, n’hi han mol- tes més. Per exemple la simetria radial, quan un animal com l’estrella de mar es divi- deix en diferents plans. Tenen un sistema nerviós molt desenvolupat, que els permet tenir un comportament complex. Lele- ment principal daquest sistema és lencèfal, que es troba al cap, protegit pel crani. Al cap també es concentren la major part dels òrgans dels sentits. Presenten simetria bilateral. El seu cos es pot dividir en dues mei- tats idèntiques per mitjà dun únic pla.Tots els vertebrats presenten simetria bilateral? Si, tots.Explica en què consisteix aquesta simetria. Quan es divideix un vertebrat i només es pot fer en un pla es produeix la simetria bila-teral.Tots els animals tenen aquest tipus de simetria? No, alguns invertebrats la tenen radial o fins i tot no en tenen.La simetria també és interna o només és també externa? Coneixes algun vertebrat que no presenti simetria bilateral?
  4. 4. 3. ELS MAMÍFERSCom són els mamífers Grups de mamífersLa majoria són terrestres, tot i que n’hi ha que són marins i vola-dors. MONOTREMESLes característiques principals són les següents: Són ovípars. Tenen·El cap està unit al tronc pel coll i la columna vertebral es prolonga bec però no tenenen la cua. Són els únics vertebrats que tenen orelles. dents.·Tenen quatre extremitats adaptades al tipus de locomoció.· Tenen el cos cobert de pèl, que els serveix daïllant termic .· A la boca tenen llavis i dents. Les dents són diferents depenentdel tipus d’alimentació.· Tenen nombroses glàndules, com les glàndules sudorípares o lesque secreten greix. Però les mes característiques són les glàndulesmamàries, que produeixen llet. MARSUPIALS Es desenvolupen a la bossa marsu- pial.Com són les funcions dels mamífersEls mamífers són capaços de mantenir la temperatura del cos cons-tant i independent del medi que els envolta. Aquest tipus dani-mals sanomenen homeoterms. PLACENTARIS Es desenvolupenRespiren per pulmons, i això fa que els marins hagin de pujar a la al ventre matern.superfície per respirar. Tenen una alimentació molt variada. Hi hamamífers carnívors, insectívors, herbívors, granívors, etc.Tenen fecundació interna i les cries es desenvolupen al ventre dela mare; és a dir, són vivípars. Després del part, les cries salimen-ten amb llet materna. 5. Quina característica dels mamífers dónaL’ésser humà. nom a grup? El nom de mamífers és degut a la presència de Les persones som mamífers. mames en les femelles d’aquest grup.El desenvolupament de la intel·ligència i la nostra capacitat per modificarel medi segons les nostres necessitats fan que siguem capaços de viureen qualsevol zona del planeta. 6.A quina característica fa referència el ter- me bípede?Les característiques més destacades de la nostra espècie són aquestes: Fa referència al nombre de peus o potes. Un bípede és un animal que té dos peus o potes. ·No tenim cua i el cap suneix al tronc pel coll. ·Tenim quatre extremitats. Les superiors són els braços. Les inferiors 7. Les persones sord-mudes no utilitzen el són les cames i tenen com a funció principal el desplaçament. Adop- llenguatge parlat. Assenyala altres tipus de tem una postura dreta única en el regne animal i caminem recolzats llenguatge que fem servir les persones. Utilitzem el llenguatge escrit, el llenguatge cor- sobre les dues cames, és a dir, som bípedes. poral i el llenguatge amb signes, entre d’altres. ·Tenim poc pèl al cos. ·Tenim moltes glàndules sudorípares. La funció principal daquestes glàndules és refrigerar el cos quan la temperatura és elevada. ·Les dones desenvolupen glàndules mamàries. Després dels parts, aquestes glàndules produeixen llet amb la qual salimenten els na- dons. ·Els nadons són molt indefensos. Al contrari que alguns altres mamí- fers, quan neixem necessitem que tinguin cura de nosaltres. ·Tenim el cervell molt més desenvolupat que la resta de mamífers, tant pel que fa a la mida com a la complexitat. ·Ens comuniquem per mitjà de diferents llenguatges. La nostra comu-
  5. 5. 4. ELS OCELLSCom són els ocellsEls ocells són vertebrats terrestres, tot i que alguns que passen unagran part del temps a laigua. La majoria tenen la capacitat devolar,però també nhi ha que no volen, com els estruços. Becs dels ocellsLes principals caracterísitques comunes a tots els ocells són aques-tes:·Tenen el cos aerodinàmic, adaptat a volar. El cap està unit al cos ALIGOT Bec corbat i fort.pel coll, que en alguns ocells és molt llarg, com per exemple en el Caça preses icas de les cigonyes. n’esquinça la·Tenen quatre extremitats. Les del darrere tenen forma de pota, es- carn.tan cobertes descates i, en la majoria dels ocells, tenen quatre dits.Les del davant tenen forma dales.·Tenen el cos cobert de plomes. Cada ploma està formada per uneixo raquis, que suneix al cos pel canó i del qual surten barbes a ORANETAtots dos costats. Bec curt i de·Els ossos són buits. Això fa que tinguin un cos molt lleuger per faci- gran obertura.litar el vol. Lestern rep el nom de barca i està molt desenvolupat per Captura insec- tes mentre vola.subjectar els forts músculs que mouen les ales.Com són les funcions dels ocells BERNAT Bec llarg i punxe-Els ocells, igual que els mamífers, tenen la capacitat de regular la gut. Pesca peixostemperatura corporal. Són animals homeoterms. en aigües poc fondes.Respiren per pulmons, que estan connectats a unes cavitats plenesdaire anomenades sacs aeris. Aquests sacs afavoreixen la respira-ció i els ajuden a mantenir-se volant.Els ocells són ovípars; és a dir, es reprodueixen per mitjà dous, ÀNEC Bec pla i ample.que han de covar fins que neix el pollet. Tenen fecundació interna. Filtra l’aigua i enLalimentació dels ocells és variada i en depèn la forma del bec. reté l’aliment.8.Quina diferencia hi ha entre la reproducció ovípar GALLdels rèptils i la dels ocells? Bec curt i fort.Els ocells han de covar els ous fins que neixen els pollets, i S’alimenta deels rèptils es reprodueixen per mitjà d’ous que no han de gra que ha decovar i que estan protegits per una coberta que els evita la trencar.deshidratació.9.Quina característica dels ocells els permet volar?Els ocells poden volar perquè tenen un cos aerodinàmic,ales, una estructura lleugera (deguda al fet que els ossossón buits) i l’estern molt desenvolupat. No tenen exosque-let.
  6. 6. 5. ELS RÈPTILS Quatre grups de rèptils Com són els rèptils Ofidits: Serps terrestres i Encara que hi ha una gran varietat de formes, les principals característiques aquàtiques. dels rèptils són les següents:  Tenen quatre extremitats, en forma de pota que surten del tronc late- ralment, la característica que fa que s’hagin d’arrossegar per caminar. Les serps no tenen extremitats.  Tenen el cos cobert d’escates dures i unides entre si, característica que els protegeix de la dessacació. Els llargandaixos i les serps, quan crei- xen, muden la pell i es desprenen de l’anterior, procés que rep el nom Saures: d’exuviació. Les tortugues tenen, a mes a mes, una closca. Sargantanes, llar- gandaixos, cama- leons i dragons. Com són les funcions dels rèptils Quelonis: Els rèptils són animals que no es poden regular la temperatura corporal, i això Tortugues terres- fa que aquesta depengui de la del medi. Els animals d’aquest tipus s’anomenen tres i aquàtiques. poiquiloterms. Respiren per pulmons i la majoria són canrívors. Tenen les dents amb les quals capturen les preses, tot i que les tortugues tenen un bec corni.moltes serps tenen ullals connectats a glàndules que produeixen verí. Són ovípars, amb fecundació interna. Els ous están protegits per una coberta dura (closca) que evita que es deshidratin, i els progenitors no els coven. Algu- nes serps són ovovivíperes; es a dir, l’ou es desenvolupa a l’interior de la feme- Cocodrilians: lla. Cocodrils i caimans.Els dinosaures. Aquells grans rèptilsEl final del Cretaci veié lextinció de la megafauna reptiliana del Me-sozoic. Dels grans rèptils marins, només en queden les tortugues mari-nes, i dels dinosaures, només en sobrevisqueren els pe-tits teròpodes emplomallats, en forma docells, amb més de 9.000 espè-cies. La fi de “la edat dels rèptils"deixà via lliure a “la edat dels mamí-fers" Malgrat això, els rèptils encara són un component principal de la .fauna, especialment als climes tropicals. Hi ha unes 8.200 espèciesvivents de rèptils (de les quals gairebé la meitat són serps). Tiranosaure rex
  7. 7. 6. ELS AMFIBISCom són els amfibis A fonsLes caractarístiques principals dels mamífers, en estat adult, són aques- La femella pon elstes: ous a l’aigua i el Tenen 4 extremitats, en forma de pota. En les granotes, les pos- mascle els fecunda. teriors están molt desenvolupades i això els permet fer salts força grans. Tenen la pell humida, fina i nua. En alguns casos, tenen glàndules amb verí.Les granotes i els gripaus no tenen cua en estat adult i s’anomenenanurs. En canvi,les salamandres i els tritons, tenen cua i reben el nomd’urodels. De cada ou surt un capgròs de vida aquàtica, amb brànquies i cua.Com són les funcions dels amfibisEls amfibis són poiquiloterns, i per això no poden viure en llocs freds.Els adults respiren per pulmons i també a través de la pell, i per aquesta Es desenvolupenraó la pell sempre ha d’estar humida. Les larves, anomenades capgros- les potes i desapa-sos, són aquàtiques i respiren per brànquies. reixen gradualmentLa major part dels amfibis són carnívors quan són adults. Els capgrossos, la cua i les bràn-però, són herbívors. quies.La majoria són ovípars i ponen els ous a l’aigua. Algunes espècies com lasalamandra, són ovovivípares. Els anurs tenen fecundació externa, men-tre que els urodels la tenen interna. Els amfibis són els únics vertebratsque presenten la metamorfosi, es a dir, un conjunt de transformacionsque es produeixen des de que surt l’ou fins que són adults. La granota adulta ja es de vida terres- tre: té quatre potes i pulmons.11) Quin tipus de fecundació tenen les granotes, externa o interna?- Les granotes tenen una fecundació externa, ja que dipositen els ous dins l’aigua.12) Busca els conceptes clau del terme netamorfosi:- La metamorfosi es el conjunt de transformacions que es produeixen desde que es pon el ou fins que l’animal és adult.

×