Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Animals vertebrats

2,120 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Animals vertebrats

 1. 1. 4. ELS ANIMALS VERTEBRATSJÚLIA BATANÉS Gener 2013 - 1r ESOGUILLEM LÁZAROJORDI MASARTUR VARGAS Ciències de la Naturalesa, curs 2012/2013 1. EL REGNE DELS ANIMALS 2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS 3. ELS MAMÍFERS 4. ELS OCELLS 5. ELS RÈPTILS 6. ELS AMFIBIS 7. ELS PEIXOS
 2. 2. 4. Els animals vertebrats 1. EL REGNE El regne dels animals agrupa organismes pluricel·lulars, eucariotes, amb nutrició heteròtrofa, una franDELS ANIMALS sensibilitat i capacitat de desplaçament. Els animals en funció de la presència de la columna vertebral es clasifiquen en: Característiquesgenerals dels - Animals vertebratsanimals:-Son pluricel·lulars - Animals invertebrats-Tenen cèl·luleseucariotes-Tenen nutricióheteròtrofa-Tenen una gransensibilitat-Tenen capacitat dedesplaçament Imatge d’animal vertebrat Imatge d’animal invetebrat Organismes vertebrats i invertebrats -Què significa que No tots els animals són capaços de desplaçar-se. Tots els cnidaris són pòlips, per una cèl·lula és exemple: els coralls són exemples de pòlips. eucariota? Significa que la cèl·lula té nucli i no té paret cel·lular. Els animals poden tenir diferent tipus d’equelet: endoesquelet i exoesquelet L’endoesquelet és intern, mentre que l’exoesquelet és extern. endoesquelet exoesquelet
 3. 3. 2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS Tenen un esquelet intern o Quins són els grups de vertebrats? endoesquelet, del qual forma part la Anomena’ls. columna vertebral. Els grups de vertebrats són quatre: -ocells -rèptils -amfibis -peixos Tenen el cos dividit en tres parts: el cap, el tronc i la cua, tot i que alguns Meitats simètriques: no tenen cua. Els animals vertebrats es poden dividir en dues meitats simmètriques, que són idèntiques. Aquest tipus de divisió només es pot fer amb un pla, i per tant només hi ha dues meitats simètri- ques. A això s’anomena simetria bilateral. Tenen extremitats articulades, que Aquesta simetría només és externa perquè la dis- poden tenir forma de potes, ales o tribució dels òrgans interns no és simétrica. aletes. En alguns casos, com per exe- mple les serps, no tenen extremitats. Els animals invertebrats poden tenir tres tipus de simetria : bilateral, radial o sense simetria. Tenen un sistema nerviós molt desen- volupat, que els permet tenir un com- portament complex. L’element princi- pal d’aquest sistma és l’encèfal, que es trova al cap, protegit pel crani. Al cap també es concentren la major part dels òrgans dels sentits. Presenten simetría bilateral. El seu cos es pot dividir en dues meitats idèntiques per mitjà d’un únic pla.Tots els vertebrats presenten simetria bilateral?Explica en què consisteix aquesta simetria.Tots els animals tenen aquest tipus de simetria?La simetria també és interna o només és també externa? Coneixes algun vertebrat que no presenti simetria bilateral?
 4. 4. 3. ELS MAMÍFERSCom són els mamífers Grups de mamífers-El cap està unit al tronc pel coll i la columna vertebral està prolongadaen la cua. Són els únics vertebrats que tenen orelles. Monotremes.-Tenen quatre extremitats. Com l’ornitorinc.-Tenen el cos cobert de pèl. Són ovípars. Tenen-A la boca tenen llavis i dents. bec però no tenen-Tenen nombroses glàndules. dents. Marsupials. Com el coala. Es desen- volupen a la bossa marsupial.Com són les funcions dels mamífers-Els mamífers que són capaços de mantenir la temperatura al cos delmedi que els envolta s’anomenen homeoterms.-Respiren per pulmons, per això els marins han de pujar a la superfície Placentaris. Coma respirar. Tenen una alimentació molt variada. el cavall. Es desen--Tenen fecundació interna i les cries es desenvolupen al ventre de la volupen al ventremare. És a dir són ovípars. matern. 5. Quina característica dels mamífers dóna nomL’ésser humà. al grup?Som mamífers. Que neixen del ventre de la mare i tenen glàndules ma-Les característiques més destacades són: mamàries.1. No tenim cua.2. Tenim quatre extremitats. Adoptem una postura dreta. Som bípedes. 6. Busca en els conceptes clau el significat del3. Tenim poc pèl al cos. terme bípede.4. Tenim moltes glàndules sudorípares. La funció d’aquestes glàndules ésrefrigerar el cos quan la temperatura és elevada. Que té dos peus.5. Les dones desenvolupen glàndules mamàries, que produeixen llet. 7. Les persones sordmudes no utilitzen el llen-6. Els nadons són molts indefensos.7. Tenim el cervell molt més desenvolupat que la resta de mamífers. guatge parlat. Esmenta altres tipus de llenguatge8. Ens comuniquem per mitjà de diferents llenguatges. que fem servir les persones. - El llenguatge de símbols - El llenguatge corporal - ...
 5. 5. 4. ELS OCELLSCom són els ocellsEls ocells són vertebrats.Tenen el cos aerodinàmic , adaptat a volar. El cap està unit al cos pel Becs dels ocellscoll.Tenen quatre extremitats, les del davant tenen forma d’ales i les del dar-rere tenen forma de pota. Aligot. Bec corbat iTenen el cos cobert de plomes. Cada ploma està formada per un eix o fort. Caça preses iraquis, que uneix el cos pel canó i del qual surten barbes a tots dos cos- n’esquinça la carn.tats.Els ossos són buits.Tenen un bec corni i no tenen dents. Oreneta. Bec curt i de gran obertura. Com són les funcions dels ocells Captura insectes mentre vola.Els ocells tenen la capacitat de regular la temperatura corporal. Sónhomeoterms.Respiren per pulmons8. Quina diferencia hi ha entre la reproducció ovíparadels rèptils i la dels ocells? Bernat. Bec llarg i punxegut PescaQue la reproducció dels ocells és en mitjà d’ous i s’han de covar peixos en aigüesfins que neix el pollet, i la reproducció dels rèptils els ous no s’han poc fondes.de covar, i fins i tot alguns rèptils els seus ous es desenvolupen al’interior de la femella.9. Quines característiques dels ocells els permeten volar?Les característiques que permeten que els ocells volin són: Ànec. Bec pla i Tenen el cos aerodinàmic ample. Filtra l’aigua Tenen quatre extremitats, dues de les quals en forma d’ales i en reté l’aliment. Tenen el cos cobert de plomes Tenen els ossos buits Tenen el bec corni i no tenen dents10. Busca en els conceptes clau el significat de corni.Corni: D’una textura semblant a la de la banya. Gall. Bec curt i fort. S’alimenta de gra22. Relaciona cada tipus d’alimentació amb un dels ocells que ha de trencar.de les il·lustracions.a) Esquinça carn. Db) Busca insectes a l’aigua. Cc) Menja gra. Ad) Busca insectes perforant fusta. B23. Copia l’esquema de la ploma següent i escriu el nom deles parts que hi ha indicades.A= Canó.B= Raquis.C= Barbes.
 6. 6. 5. ELS RÈPTILS Quatre grups de rèptils Com són els rèptils És una sargantana Ibèrica. Es distribu- eix per tota la Pe- Tenen quatre extremitats en forma de pota que surten del nínsula Ibèrica. tronc lateralment, característica que fa que shagin darros- Medeix 17 cm. El segar per caminar. Les serps no tenen extremitats. seu cos és esvelt i presenta formes Tenen el cos cobert descates dures i unides entre si, caracte- allargassades rística que els protegeix de la dessecació. Els llangardaixos i les serps, quan creixen, muden de pell i es desprenen de lante- És un dragó de rior, procés que rep el nom dexuviació. Les tortugues tenen, a Komodo. és una més a més, una closca. espècie de llangar- daix que viu a l’In- donèsia central. S’alimenta de car- ronya. Medeix 2-3 m i pesa 70 kg. Com són les funcions dels rèptils És una tortuga marina.són rèptils Els rèptils són animals que no es poden regular la temperatura marins que habiten corporal, i això fa que aquesta depengui de la del medi. Els ani- la majoria doceans mals daquest tipus sanomenen poiquiloterms. del món, excepte a lÀrtic. Respiren per pulmons. La majoria són carnívors. Tenen dents amb les quals capturen les preses, tot i que les tortugues tenen un bec corni. Moltes serps tenen ullals connectats a glàndules que produeixen verí. És una serp, una boa constrictor. És una serp llarga i Són ovípars amb fecundació interna. Els ous estan protegits pesant. Pesa 30 kg per una coberta dura (closca) que evita que es deshidratin, i els i medeix 4 m de progenitors no els coven. Algunes serps són ovovivípares; és longitud!!!!!! És a dir, lou es desenvolupa a linterior de la femella. carnívora.Els dinosaures. Aquells grans rèptilsPerquè en l’època dels dinosaures un asteroide i va extinguir els dinosaures ials rèptils no ha caigut cap asteroide i no ha acabat amb la seva vida. Els dinosaures foren els animals vertebrats domi- nants de la terra fa 65 milions d’anys.
 7. 7. 6. ELS AMFIBIS A fonsCom són els amfibisLes característiques principals dels amfibis, en estat adult, són És un tritó piri-aquestes: nenc. És una es- pècie de tritó per- tanyent a la famí-  Tenen quatre extremitats en forma de pota. En les grano- lia de la salaman- tes, les posteriors estan molt desenvolupades, i això els permet dra.Els adults fan fer salts força grans. de 10 a 15 cm de llargada.  Tenen la pell humida, fina i nua. En alguns casos, tenen glàndules amb verí. És un gripau co-Les granotes i els gripaus no tenen cua en estat adult i sanomenen rredor. Fa, com aanurs. En canvi, les salamandres i els tritons, tenen cua i reben el màxim, 10 cm, lanom durodels. coloració dorsal és verdosa o gri- senca amb taques més fosques,Com són les funcions dels amfibis disposades irre- gularment.Els amfibis són poiquiloterms, i per això no poden viure en llocs És una salaman-freds. dra comuna das- pecte robust i deEls adults respiren per pulmons i també a través de la pell, i per longitud entre 8 iaquesta raó la pell sempre ha destar humida. Les larves, anomena- 24 cm, i amb lades capgrossos, són aquàtiques i respiren per brànquies. cua llarga i cilín- dricaLa major part dels amfibis són carnívors quan són adults. Els cap-grossos, però, són herbívors.La majoria són ovípars i ponen els ous a laigua. Algunes espècies, És una granotacom la salamandra, són ovovivípares. Els anurs tenen fecundació vermella de colorexterna, mentre que els urodels la tenen interna. Els amfibis són els bru rosat queúnics vertebrats que presenten metamorfosi, és a dir, un conjunt de ateny els dotzetransformacions que es produeixen des que surten de lou fins que centímetres desón adults. longitud i que és molt comuna als Països Catalans.11.Quin tipus de fecundació tenen les granotes, interna o externa?Tenen fecundació externa.12.Fes una taula amb totes les diferències amb totes les diferències entre un capgròs i una granota adulta. DIFERÈNCIES És de vida aquàtica i té brànquies Capgròs i cua. Les granotes tenen extremitats i Granota pulmons.13. Busca en els conceptes clau el terme metamorfosi.Conjunt de canvis que experimenten molts animals, des que surten de l’ou fins que es converteixen en adults; per exemple, delcapgròs a la granota.27.Quins avantatges li proporciona a un amfibi la capacitat de poder respirar pels pulmons i a través de la pell?Doncs que poden respirar amb els pulmons per fora de l’aigua i amb la pell per dins l’aigua.28. En aquests quatre esquemes es represéntenles diverses fases de la metoamorfosi d’una granota.A) Ordena-les temporal-ment. B, d, a, c.B) QuInes fases tenen respiració branquial? A, c, d.C) Quines diferències hi ha entre l’alimentació d’un capgròs i la d’una granota adulta? Que els capgròssos són herbívors iles granotes adultes són carnívores.D) Descriu els canvis que es produeixen al llarg de la metamorfosi? Primer la femella pon els ous a l’aigua i el mascle elsfecunda, després de cada ou surt un capgròs d’una vida aquàtica, amb brànquies i cua, després es desenvolupen les potes i lacua i les brànquies desaparèixen i finalment la granota adultaés de vida terrestre, té quatre potes i pulmons
 8. 8. 7. ELS PEIXOSCom són els peixos(resumiu la informació del llibre)Els peixos son aquatics n’hi ha de marins i d’altres que viuen en aigües Grups de peixosdoces. Son fusiformes, les seves extramitats son aletes, tenen el cos co-bert de escates, presenten una línea lateral, i molts tenen una bufeta Informació de lanatatòria. foto: Condrics Animal. TauroCom són les funcions dels peixos Informació de la(resumiu la informació del llibre) foto: osteïctisEls peixos són piquiloterms, respiren per mitjà de brànquies, gairabe Animal. Cavallet detots els taurons son carnívors perque no tenen opercle. mar.(Fer les activitats de la página 67, 27 i 29)14 quina de les d’un peix s’encarrega,principalment, de propulsar l’animal?Aleta caudal.15 Fes una relació de les principals diferències que hi ha entre els peixos condrictis i els peixos osteïcs. Posauns quants exemples de cada grup.Els condrictis tenen l’esquelet cartilaginós i la pell coberta de denticles un tauró. Osteïctis l’esquelet ossi i la boca en posiciónfrontal un barbs.29 els reptils i els peixos tenen el cos cobert d’escates.Quines diferències hi ha entre les escates d’un reptil i les d’un peix?
 9. 9. UNA ANÀLISI CIENTÍFICAFeu els exercicis del 31 al 3831 quina és la funció de la closca?Prutegirse32 la closca està formada per un material coriaci dur, però és porosa. Quina funció té aqueta porositat?Permet intercanviar gasos amb l’extarior.33 els ocells esls ous fins que neixen els pollets. Per contra, els rèptils no els coven.Quina deu ser la causa d’aquesta diferencia? Que els reptils abandonant els fills34 en el dibuix de dalt a la dreta es representa un ou. Es d’un ocell o d’un reptil?Es d’un reptil.35 Quines característiques d‘un vertebrat pots reconèixer en la cria del dibuix?Que el ou per dintre esta ple de sang.36 A l’interior de l’ou hi ha un sac amb vitel (substancia notritiva). Quina funció té?Alimenta l’animal.37 A més del sac vitel· lí, dins dels ous hi ha un altre sac associat a l’embrio.Amb quina de les funcions seguentscreus que pot estar relscionat aquest sac?Proporcionar escalfor a l’embrio.38 Amb quina funció dels éssers vius están relacionats aquests dos sacs?Amb els reptils.(Fer l’activitat 40)40 copia la taula següent i copleta-la amb les característiquesde cada un dels cinc grups d’animals vertebrats. Formes de Recobriment de Homeotorm/ Tipus de respi- Tipus de ali- Tipus de repru- extremitats la pell poiquiloterm ració mentació duccióMamifers potes pel hometon pulmons vivípers sexualOcells ales plumes hometorns pulmons ovipers sexualRèptils potes escates poiquileton polmons ovipers sexualAmfibis potes Pell umida poiquileton pulmons ovípars sexualPeixos aletes escates poliquilotem branquies ovípars sexual

×