VLAREM-trein 2013 door Tine Deheegher

1,243 views

Published on

De VLAREM-trein 2013 komt aan. Op 28 maart 2014 organiseerde Voka i.s.m. essenscia een infosessie die de belangrijkste wijzigingen oplijst en extra toelichting geeft bij de aanpassingen VLAREM aan CLP.

Published in: Environment
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
331
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VLAREM-trein 2013 door Tine Deheegher

 1. 1. VLAREM-trein 2013 Deheegher Tine, Voka 28 maart 2014
 2. 2.  Traject  Consultatieronde in juli-augustus 2013  Overleg september tot midden december 2013  Eerste principiële goedkeuring op 20/12/2013  Advies van de MinaRaad en SERV  Tweede principiële goedkeuring  Wijzigingen aan VLAREM I en II  Introductie VLAREM III Traject
 3. 3.  FANC wordt toegevoegd aan lijst van overheidsorganen die advies uitbrengen over een vergunningsaanvraag  Voor een resem rubrieken wordt de VLAREBO-verplichting opgeheven  Formulieren  Gegevens met betrekking tot het gebruiksrecht van de exploitant worden niet langer opgevraagd  Bij verzoek tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden worden gegevens al in bezit van overheid niet meer opgevraagd  Wijzigingen ifv nieuwe bepalingen: dieptecriterium, KBA, aquacultuur, LPG,… VLAREM I – Adviesorgaan en formulieren
 4. 4.  Verbrandingsinrichtingen met e-productie voortaan ook in rubriek 12  Rubriek 39 - Indeling van stoomtoestellen gebeurt op basis van individuele inhoud  Rubriek 53 – Winning van grondwater  53.1 – Proefpompingen gedurende < 1 jaar = klasse 3  wordt gedurende < 3 maanden  53.2 – Bronbemalingen  Vroeger melding; Nu vergunningsplicht voor bemalingen > 30,000 m³/jaar én die het grondwater verlagen tot meer dan 4 meter onder maaiveld  Mogelijkheid vergunning aan te vragen voor tijdelijke inrichting VLAREM I – Indelingslijst
 5. 5.  53.8 – Andere grondwaterwinningsputten  Grens vergunningsplicht opgetrokken tot 5.000 m³ (voorheen 500 m³) voor grondwaterwinningen minder diep dan een nieuw in te voeren dieptecriterium (nieuwe bijlage 2ter)  Resulteert grotendeels in een klasseverlaging. Ongeveer (25%) van de huidige vergunningsplichtige wordt meldingsplichtig  Onder dieptecriterium geldt vergunningsplicht vanaf de eerste m³ VLAREM I – Indelingslijst
 6. 6. Consulteerbaar op via http://dov.vlaanderen.be
 7. 7.  Lozing van bedrijfsafvalwater (artikel 4.2.3.1, 3°, c):  het deltaprincipe wordt uitgebreid met drinkwater  Verbranden in open lucht  Invoer van een verbod op verbranding in open lucht, uitgezonderd voor welomschreven doeleinden. Door:  Schrapping van Art 4.4.1.1 dat stelde dat de verbranding van enkele strikt gedefinieerde plantaardige afvalstoffen werd toegelaten  Aanpassing uitzonderingen in rubriek 2.3.4 . VLAREM II – Algemene voorwaarden
 8. 8.  Aanpassingen aan controlesysteem water en lucht (art 4.2.5.2.1, $3 en $4)  labo’s moeten erkend zijn voor de monstername/meting/ analyse om goedkeuring te kunnen verlenen (indien niet, dan referentielaboratorium)  goedkeuring van de methode = driejaarlijks  goedkeuring volgens een code van goede praktijk  gelijkwaardige inrichtingspecifieke methode kan aanvaard worden (in de milieuvergunning);  obv gemotiveerde aanvraag  door het referentielabo  invoer van een meldingsplicht VLAREM II – Algemene voorwaarden
 9. 9.  Evacuatie afvalgassen (Art 4.4.2.2)  $ 1 Toevoeging: Uitrusting van de schoorsteen met meetopeningen, uitgevoerd overeenkomstig een code van goede praktijk en, met een meetplatform of gelijkwaardig alternatief.  Voor installaties die voor 1 juli 2014 vergund zijn, gelden de verplichtingen vanaf 1 juli 2017, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning. VLAREM II – Algemene voorwaarden
 10. 10.  Evacuatie afvalgassen (art 4.4.2.2)  $2 Drempelwaarden voor massastromen vanaf wanneer afgassen via een schoorsteen of geleid kanaal moeten  Halvering van de drempelwaarden  Argumentatie: TA Luft (1986 versus 2002)  Overgangstermijn tot juni 2019  Aanpassingen aan bestaande schouwen nodig VLAREM II – Algemene voorwaarden TA Luft ≠ VLAREM  niet zomaar over te nemen
 11. 11. Parameter NIEUWE in kg/uur OUDE in kg/uur Stikstofoxiden, uitgedrukt als NO2 20 40 Zwaveloxiden, uitgedrukt als SO2 20 60 Totaal stof 1 15 Lood en loodverbindingen, uitgedrukt als Pb 0,025 0,5 Nikkel en nikkelverbindingen, uitgedrukt als Ni 0,025 / Arseen en arseenverbindingen, uitgedrukt als As 0,0025 / Cadmium en cadmiumverbindingen, uitgedrukt als Cd 0,0025 0,01 Kwik en anorganische kwikverbindingen, uitgedrukt als Hg 0,0025 / Thallium en thalliumverbindingen, uitgedrukt als Tl 0,0025 0,01 Chloor en zijn gasvormige anorganische verbindingen, uitgedrukt als Cl 20 20 Fluor en zijn gasvormige anorganische verbindingen, uitgedrukt als F 0,15 1 Koolmonoxide 1.000 1.000 Benzo(a)pyreen (als hoofdcomponent van polyaromatische koolwaterstoffen) 0,0025 / Benzeen 0,05 / TA Luft ≠ VLAREM  niet zomaar over te nemen
 12. 12.  Meetstrategie en toetsing meetwaarden (afdeling 4.4.4)  Afwijkingsmogelijkheid van continue en periodieke emissiemetingen door andere controles (Art 4.4.4.1, §2 en Art 4.4.4.2, §2)   voorwaarden aan gekoppeld:  Goedkeuring door een erkend MER-deskundige  In de milieuvergunning (?!)  De te gebruiken methode moet afgestemd met artikel 45, §2 van het VLAREL (dat de methoden bevat die erkende laboratoria in de discipline lucht moeten gebruiken indien er geen LUC-methode bestaat) VLAREM II – Algemene voorwaarden
 13. 13.  Meetstrategie en toetsing meetwaarden (afdeling 4.4.4)  Kwaliteitsborging geautomatiseerde meetsystemen  Voor controle van geautomatiseerde meetsystemen bestaat  Vlaamse code van Goede Praktijk  Europese CEN-norm  Vanaf 01/01/2018 CEN-norm toepassen  (art. 4.4.4.4.) VLAREM II – Algemene voorwaarden
 14. 14.  Energieplanning (Hoofdstuk 4.9)  Nieuw hoofdstuk 4.9 met 3 afdelingen  Afdeling 4.9.1 - Energieplanning  Verlaging grens van 0,5 PJ naar 0,1 PJ  Verplichting tot opstellen van energieplan  4-jaarlijks, binnen de 6 maanden  Uitvoeringsverplichting van rendabele maatregelen (IRR 15%)  Binnen de drie jaar, tenzij gegronde economische redenen  Sanctie is zwaar VLAREM II – Algemene voorwaarden
 15. 15.  Afdeling 4.9.2 - Energieaudits  Uitvoering van EER art 8, lid 4  alle niet-KMO’s verplicht tot uitvoering van energie-audit  4 jaarlijks  Uiterlijk op 05/12/2015 (!)  Uitzondering voor  EBO’s  Bedrijven onder besluit energieplanning  Ondernemingen met EN 16001 of ISO 50001  Afdeling 4.9.3 – Webapplicatie  Verbruiksprofielen en verbeteringsvoorstellen met kosten en baten VLAREM II – Algemene voorwaarden > 250 FTE OF Jaaromzet > 50 mio € OF Balanstotaal > 43 mio €
 16. 16.  Verplichting tot KBA  Voor stookinstallaties:  Nieuwe > 20 MW  Ingrijpende renovatie > 20 MW  Hernieuwing > 20MW  Installaties die aangesloten worden op verwarmings- of koelingsnetwerk  Methodologie moet nog uitgewerkt  Vrijstelling van KBA bij bepaalde drempels (minimumhoeveelheid beschikbare nuttige restwarmte of maximale afstand) VLAREM II – Algemene voorwaarden
 17. 17.  Geen invoer nieuwe afdelingen 4.4.2: algemene emissiegrenswaarden voor lucht (+ bijlage)  Geen invoer nieuwe afdeling 4.4.3: meetfrequentie (+ bijlage)  Schrapping ‘tenzij anders bepaald in de vergunning’ ongedaan gemaakt  Naast lozingsvoorwaarden ook beperking opleggen in de milieuvergunning inzake het gebruik van gevaarlijke stoffen  Administratieve lasten vermeden  Melding bij calamiteiten wordt pragmatischer  Geen invoer erkend MER-coördinator zonder verder overleg met de MER-deskundigen Realisaties algemene voorwaarden
 18. 18.  Verordening inzake uitheemse en plaatselijk niet- voorkomende soorten in aquacultuur  Rubriek 62 wordt toegevoegd aan indelingslijst  Sectorale voorwaarden voor open en gesloten aquacultuurvoorzieningen  BBT houtverwerkende nijverheid  SO2 norm van 300 mg/Nm³ voor installaties tot 50 MW (art 5.19.1.4 $2bis)  verplichting tot overkapping (5.19.2.1.1, §11 (houtverduurzaming)  uitrijspoor tussen nabehandelings- en verduurzamingsinstallatie  opslag van (vers) verduurzaamd hout dat niet drupvrij is VLAREM II – Sectorale voorwaarden
 19. 19.  BBT Toetsing stofnormering  Verstrengde emissiegrenswaarde voor stof (10 mg/Nm³) voor:  Spuitcabines  Standaardgarages en -houtbewerkingsbedrijven  BBT droogkuis  Vertaald in artikelen 5.41.2.1 en 5.41.2.2 VLAREM II – Sectorale voorwaarden
 20. 20.  BBT laboratoria  Sectorale lozingsvoorwaarden (cfr bijlage 5.3.2, 21°)  Preventiemaatregelen worden ingevoerd:  Hanteer het zorgvuldigheidsprincipe en stimuleer het gebruik van milieuvriendelijke stoffen door  Afvalinzamelingsprocedures, beperking en gestructureerd gebruik van schoonmaakproducten met zo klein mogelijke milieu-impact,…  Houd een register bij van  Aard & hoeveelheid aangekochte chemische producten  Aard & wijze van afvoer gevaarlijke afvalstromen VLAREM II – Sectorale voorwaarden
 21. 21.  BBT (mest)covergisting  Nieuwe subafdeling 5.2.2.3ter “Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen”.  Van toepassing op toepassing op de inrichtingen, vermeld in de rubrieken 2.2.3, e), 2.2.3, f), 2.3.3,a) en 2.3.7,d)  Bepaling ivm open bekkens  Bepalingen invm aanvoer van vloeibare organisch-biologische afvalstoffen (met overgangstermijn 01/07/2014)  Nieuwe subafdeling 5.16.2.2 “Productie van biogas door vergisting”  Veiligheidsmaatregelen (toegankelijkheid, overdrukbeveiliging, bouwattest, werkplan..)  Maatregelen tegen geurhinder (gesloten ruimte in onderdruk, zure wasser,…)  NH3 max 10 mg/Nm³ - driemaandelijkse meting VLAREM II – Sectorale voorwaarden
 22. 22.  5.60 “Opvullen met niet-verontreinigde uitgegraven bodem”  Tot op heden focus op kwaliteit en herkomst van bodem  Stabiliteitsproblemen  onderzoek stabiliteitsrisico’s ontginningen  Melding, rapportage en herstelling van instabiliteiten  Opvullingsvoorwaarden en –voorschriften  Uitvoering TWOL Schouwspelzalen  Bepalingen aangaande bescherming van publiek (brandbestrijding en brandreactie van materialen) VLAREM II – Sectorale voorwaarden
 23. 23.  Uitvoering TWOL LPG-installaties  Focus op risico-afstanden (01/01/2019)  Aanvraagformulier wijzigt: data opgevraagd betreffende  Parameters om risico-afstanden op generieke wijze te kunnen bepalen  Aanwezige beveiligingen  Groepsrisico (via VR deskundige of via tabellen)  Bijlage 5.16.6 “standaardcriteria en minimale technische eisen” vervangen door 3 bijlages  Standaardcriteria  Minimale technische eisen  Risico-afstanden voor LPG-stations VLAREM II – Sectorale voorwaarden
 24. 24.  Productie van titaanoxide – Art 5.7.2.3  Norm voor SO2 toegevoegd bij gebruik van chlorideproces (1,7 kg per geproduceerde ton)  Productie van salpeterzuur – Art 5.7.4.1  Norm voor NOx verstrengt van 350 naar 190 mg/Nm³ (voor 01/01/2014) en 160 mg/Nm³ (na 01/01/2014)  Productie van soda – Afdeling 5.7.17  Emissiegrenswaarde CO = 175 mg/Nm³ VLAREM II – Sectorale vwn - luchtnormen
 25. 25.  Petroleumraffinaderijen – Art 5.20.2.7  Nieuwe parameter HCN (30 mg/Nm³) voor het afgas van installaties voor het katalytisch kraken volgens het fluïd- bed-procedé bij de regeneratie van de katalysator  Metalen – Art 5.29.0.6  Sectorale stofnorm van 20 mg/Nm³ voor installaties voor het walsen, warmte- en warmtebehandelingsovens  Voor gieterijen: bestaande stofnorm die geldt vanaf een massastroom van 0,5 kg uitgebreid naar installaties met minimale productiecapaciteit van 20 ton staal per dag VLAREM II – Sectorale vwn - luchtnormen
 26. 26.  Behandeling van papier en karton – Art 5.33.1.2  Emissiegrenswaarde organische stoffen bij gebruik van oplosmiddelhoudende lijmen van 150 mg/Nm³ naar 125 mg/Nm³ totaal organische koolstof VLAREM II – Sectorale vwn - luchtnormen
 27. 27.  Koelinstallaties– Art 5.16.3.3  Relatief lekverlies te berekenen na elke bijvulling + notering in logboek  Bij vaststelling lekkage zo snel mogelijk actie ondernemen volgens BBT (vroeger vanaf 5%)  Vervolgcontrole binnen een maand na herstelling (maar niet de dag zelf) VLAREM II – Sectorale vwn - koelinstallaties
 28. 28.  TWOL CLP integraal ingevoerd ipv ad hoc wijzigingen  Attest enkel voor nieuwe vergisters, niet voor bestaande  Overgangstermijnen  Aanpassing adapter bij eerste onderhoud (ipv onmiddellijk)  Opvullingsvoorschriften conform haalbare praktijk  Herformuleringen  Aanpassingen aan stalling van geaccidenteerde voertuigen  Niet enkel het vullen, maar ook het laten vullen van niet- conforme tanks is vanaf nu verboden (wordt gedeelde verantwoordelijkheid)  Invoeging mogelijkheid akoestische controle opslagtanks van gassen Realisaties sectorale voorwaarden
 29. 29.  Richtlijn Industriële Emissies  BBT-conclusies bindend karakter  Invoering titel III van het VLAREM  voor BBT-conclusies die gepubliceerd werden in het Europees Publicatieblad  Voor GPBV-installaties  Eerste 2 sectoren zijn ijzer- en staalindustrie & glasindustrie  DOEL: Level Playing Field of gelijk Europees speelveld Introductie VLAREM III
 30. 30.  Deel 1: Algemene bepalingen Afwijkingsprocedures, meet- en analysemethoden en codes van goede praktijk  Dit besluit bevat bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties. Als de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM en dit besluit dezelfde problematiek regelen, gelden de strengste voorwaarden.  Vlaamse minister kan in specifieke gevallen door middel van een individuele afwijking minder strenge emissiegrenswaarden vaststellen, die niet voldoen aan de BBT-GEN bepaald in de BBT- conclusies die de Europese Commissie heeft aangenomen Introductie VLAREM III
 31. 31.  Deel 2: Algemene milieuvoorwaarden  Hoofdstuk 2,1 – Algemene voorschriften  Hoofdstuk 2,2 – VLAREBO-kolom van de indelingslijst  Hoofdstuk 2,3 – Monitoring- en informatieplicht  Deel 3: Sectorale voorwaarden  Hoofdstuk 3,1 IJzer- en staalproductie  Hoofdstuk 3,2: Glasindustrie Met telkens algemene bepalingen en processpecifieke bepalingen  Bijlage 1: lijst van GPBV-activiteiten  Bijlage 2: maximale emissiegrenswaarden voor individuele afwijkingen op BBT-GEN voor GPBV-installaties Introductie VLAREM III
 32. 32.  DOEL: Level Playing Field of gelijk Europees speelveld  ! NVR bevat voorstel voor strengere emissiegrenswaarden wanneer:  VLAREM II reeds strenger is;  Goedgekeurde Vlaamse beleidsplannen dit noodzakelijk maken  Blijkt uit de screening van de bijzondere voorwaarden  Niet akkoord met voorstel in NVR voor strengere voorwaarden Introductie VLAREM III
 33. 33.  Tine Deheegher T 02 229 81 39 E tine.deheegher@voka.be

×