Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wijzigingen ab spoor 3e tranche - zonder plaatjes

475 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wijzigingen ab spoor 3e tranche - zonder plaatjes

 1. 1. Activiteitenbesluit in beweging spoor 3e tranche 09.00-09.30 Inloop 09.30-10.30 Activiteitenbesluit: Wijzigingen per 1 januari 2013 10.30-10.45 Pauze 10.45-12.15 Rubber- en kunststofindustrie - polyesterharsverwerking 12.15-13.00 Lunch 13.00-14.30 Betonindustrie onder algemene regels 14.30-14.45 Pauze 14.45-16.00 Voedingsmiddelen onder algemene regels 16.00-16.30 Borrel 1
 2. 2. Kenniscentrum InfomilDe wijzigingen vanhet Activiteitenbesluitper 1 januari 2013 invogelvlucht
 3. 3. Inhoud presentatie Het implementatiebesluit Richtlijn industriële emissies Achtergrond IPPC-bedrijven in Activiteitenbesluit Nieuwe onderdelen Activiteitenbesluit Besluit agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit Inpassing agrarische regelgeving in Activiteitenbesluit Water Vee Overige veranderingen De derde tranche Verandering indeling Activiteiten3
 4. 4. De RIE-implementatie: algemeenImplementatie richtlijn Richtlijn industriële emissies: vervangt IPPC-richtlijn, richtlijn grotestookinstallaties, afvalverbrandingsrichtlijn, de EG-VOS-richtlijn en detitaandioxiderichtlijnen. Bees A, Bva, Oplosmiddelenbesluit en Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen gaan op in Activiteitenbesluit.Ippc-bedrijven in het Activiteitenbesluit Activiteitenbesluit voortaan ook van toepassing op IPPC (gpbv) installaties. IPPC-bedrijven altijd type C Altijd wijzigingsvergunning nodig voor aanpassing IPPC-installatie. Art. 2.22 lid 5 Wabo: verplichting om van Activiteitenbesluit afwijkendevoorschriften te stellen in vergunning IPPC-inrichting wanneer voorschriftenActiviteitenbesluit achterlopen bij BBT.
 5. 5. De RIE-implementatie: algemeen (2)Nieuwe onderdelen activiteitenbesluit: Nieuw hoofdstuk 5 met daarin: §5.1: Stookinstallaties ≥ 50 MW (grote stookinstallaties) §5.2: afval(mee)verbrandingsinstallaties §5.3: IPPC-installatie voor de productie van titaandioxide Nieuwe afdeling 2.11: oplosmiddelen: inhoud Oplosmiddelenbesluit + enkele reeds bestaande voorschriften textielreiniging uit hoofdstuk 4 Activiteitenbesluit. Geen veranderingen in vergunningplicht.
 6. 6. Stookinstallaties ≥ 50 MW (grote stookinstallaties) § 5.1: voorschriften uit Bees A. Voorschriften Bees A echter sterk vereenvoudigd bij overgang naarActiviteitenbesluit. Van 150 emissiegrenswaarden naar 20. Verder alleen relatiefkleine inhoudelijke wijzigingen. Overgangsrecht voor aangevraagde of vergunde installaties tot 1-1-2016 Geen maatwerkmogelijkheden: logisch gezien plicht invergunningvoorschriften af te wijken. Strengere vergunningvoorschriften blijven bestaan. Geen overgang alsmaatwerkvoorschrift.
 7. 7. Afval(mee)verbrandingsinstallaties § 5.2: Grootste gedeelte Bva letterlijk overgenomen in Activiteitenbesluit +regeling. Belangrijkste wijziging: stroomlijning en aanscherpingemissiegrenswaarden (in overeenstemming met nieuweemissiegrenswaarden in RIE). Geen maatwerkmogelijkheden. Strengere vergunningvoorschriften blijven bestaan.
 8. 8. De landbouwwijziging: inpassing in Activiteitenbesluit Ingetrokken: Besluit landbouw milieubeheer Besluit glastuinbouw Besluit mestbassins milieubeheer Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Lozingenbesluit bodembescherming Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater. Landbouwbesluiten: inhoud grotendeels verplaatst naar Activiteitenbesluit Laatste twee lozingenbesluiten: meer aangesloten bij bestaande systematiek Activiteitenbesluit + sommige lozingen buiten inrichtingen verplaatst naar Besluit lozen buiten inrichtingen. Regels agrarische activiteiten in hoofdstuk 3 geplaatst.
 9. 9. De landbouwwijziging: water Bijna alle soorten lozingen vanuit een agrarisch bedrijf in oppervlaktewater ofop een werk gereguleerd in het Activiteitenbesluit Bij 4100 agrarische bedrijven watervergunningplicht opgeheven (pot- encontainerteelt, loonwerkers, bloembollen, etc.). Alle ontheffingen Lozingenbesluit bodembescherming vervangen dooralgemene regels. Veel nieuwe regels in Activiteitenbesluit voor lozen vanuit agrarischeactiviteiten. Voorschriften + meldingsplicht voor agrarische lozingen buiten inrichtingen. Nieuwe voorschriften voor afvalwater van reinigen landbouwmachines
 10. 10. De landbouwwijziging: belangrijkste wijzigingen Uitgebreide vergunningplicht 6400 intensieve veehouderijen vervangen doorOmgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) + algemene regels. Twee OBM’s voor veehouderijen: M.e.r.-OBM. Toetsingsgrond uitkomst m.e.r.-beoordeling. Fijnstof OBM. Toetsingsgrond overschrijding grenswaarden PM10. Vergunningplicht houden van dieren buiten agrarische inrichting vervallen. Overzicht drempels dieren Vergunningplicht 1700 kleinere agrarische inrichtingen volledig vervallen (o.a.uitzonderingen Bla, veredelingsbedrijven, gemengde bedrijven,akkerbouwbedrijven).
 11. 11. De landbouwwijziging: overige veranderingen (1)Geen vergunningplicht meer (dus ook geen OBM): Speciale categorieën Bor: Een kas die niet valt onder het Besluit landbouw of glastuinbouw; Vervaardigen / bewerken van voedingsmiddelen voor dieren die binnen de inrichting worden gehouden Uitzonderingen Besluit landbouw: Binnen bepaalde afstand kwetsbare/gevoelige objecten Opslaan van en handelingen met zand, grind en grond Aanwezigheid windturbine Werkplaatsen voor niet tot de inrichting behorende zaken
 12. 12. De landbouwwijziging: overige veranderingen (2) Er zijn een aantal zaken in het Activiteitenbesluit opgenomen die op dit moment in vergunningen voor intensieve veehouderijen geregeld worden, zoals: de beoordeling van op grond van de Wet ammoniak en veehouderij, de beoordeling op grond van de Wet geurhinder en veehouderij, de beoordeling van de gevolgen van fijn stof, voorschriften voor huisvestingssystemen. Barim heet voortaan Activiteitenbesluit
 13. 13. De landbouwwijziging: overige veranderingen (3) Ondergrenzen bij voorschriften Activiteitenbesluit voor kleinschalige of hobbymatige activiteiten: mechanische bewerking van hout of kurk mechanische bewerking van kunststof opslaan van vaste mest het hebben van een hemelwatervoorziening bij pot- en containerteelt het uitwendig wassen van motorvoertuigen en (landbouw)werktuigen het houden van dieren (sommige voorschriften ondergrens, andere niet). Algemene eisen hoofdstuk 1+2 Activiteitenbesluit nog wel van toepassing op kleinschalige of hobbymatige activiteiten (zorgplicht!).
 14. 14. Derde tranche: verandering indeling (1) Betere ordening hoofdstukken » Afd 3.1a Afvalwaterbeheer » Afd 3.2 Installaties » Afd 3.3 Activiteiten met voer- & vaartuigen » Afd 3.4 Opslaan van stoffen » Afd 3.5 Agrarische activiteiten » Afd 3.6 Voedingsmiddelen » Afd 3.7 Sport & recreatie » Afd 3.8 Overige activiteiten Werkingsfeer niet meer in artikel 1.4, maar per onderdeel van het Activiteitenbesluit.
 15. 15. Derde tranche: verandering indeling (2)Bijvoorbeeld:Afdeling 4.0 Reikwijdte hoofdstuk 4, artikel 4Dit hoofdstuk is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.§ 4.1.1, Artikel 4aDeze paragraaf is van toepassing op het opslaan van gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking, met uitzondering van:a. de opslag van vuurwerk;b. pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;c. andere ontplofbare stoffen;d. stoffen van ADR klasse 5.2 type C tot en met F;e. asbest;f. gedemonteerde airbags;g. gordelspanners, ofh. vaste kunstmeststoffen.
 16. 16. Derde tranche: rubber en kunststof (1) Al het vervaardigen en bewerken van rubber en kunststof vergunningvrij. Uitzonderingen: blazen, expanderen en schuimen van kunststof met een blaasmiddel anders dan lucht, CO2 of stikstof: uitgebreide vergunning OBM voor het verwerken van polyesterhars. Afdeling 4.4 is niet meer alleen van toepassing op kunststof, maar ook op rubber.
 17. 17. Derde tranche: rubber en kunststof (2) Nieuwe §4.4.3: Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerkenvan rubber, thermoplastisch kunststof of polyesterhars (geur, andereemissies, bodem) Opslag in verpakking sommige soorten organische peroxiden uitvergunningplicht. Nieuwe §4.1.5: Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden(veiligheid)
 18. 18. Derde tranche: grafische industrie Uit vergunningplicht: rotatieoffset flexodruk verpakkingsdiepdruk vervaardigen producten van karton Nieuwe voorschriften drukken in §4.7.3a en §4.7.3b. Ondergrondse opslagtanks met butanon, ethanol, ethylethanoaat, 4-methyl-2-pentanon, 1-propanol, 2-propanol of propanon alleen nog vergunningplichtig bijtanks > 150 kub.
 19. 19. Derde tranche: opslagtanks Voor nieuwe ondergrondse opslagtanks gaan veiligheidsafstandengelden tot kwetsbare objecten. Definitie ondergrondse opslagtanks (ook ingeterpte tanks) Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondseopslagtank (max 15 kub inpandig / max 150 kub buiten) van H4 naar H3.
 20. 20. Derde tranche: sport en recreatie Uit vergunningplicht: binnenschietbanen en paintball Nieuwe afdeling binnenschietbanen in afdeling 3.7.1(stof, externe veiligheid, bodem en geluid) Van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 3: sport in de buitenlucht traditioneel schieten recreatieve visvijvers
 21. 21. Derde tranche: afvalstoffenUit vergunningplicht: verdichten van niet-gevaarlijke afvalstoffen, behorende tot één van de uitzonderingen op de vergunningplicht, genoemd in categorie 28.10. het voor producthergebruik geschikt maken van autobanden. opslaan ten hoogste 45 kub RKG-slib, opgehaald buiten de inrichting door degene die de inrichting drijft opslaan e.d. van afvalstoffen die zijn ontstaan bij het schoonhouden van de openbare ruimte.Nieuwe § 3.8.2: Gemeentelijke milieustraat. Uitzondering op verbod mengenafvalstoffen. In plaats daarvan voorschriften omgang met binnenkomendeafvalstoffen en overige voorschriften doelmatig beheer afvalstoffen.
 22. 22. Derde tranche: spoorvoertuigenVergunningplicht Spoorwegmaterieelfabriek: M.e.r.-OBM. Handelingen met spoorvoertuigen (waaronder trams) die niet bestemd zijn voor vervoer over hoofdspoorwegen: uit vergunningplicht.Nieuwe voorschriften: In H3 voorschriften voor wisselverwarmingsinstallaties met vloeibare bodembedreigende stoffen. Voorschriften voor tanken en reinigen van motorvoertuigen in §3.3.1 en 3.3.2 gelden nu ook voor spoorvoertuigen. Voorschriften §4.6.5 m.b.t. onderhouden, repareren & reinigen motorvoertuigen gelden nu ook voor spoorvoertuigen.
 23. 23. Derde tranche: schoonbranden en pyrolyse Behandelen van metaaloppervlakken door schoonbranden en pyrolyse vergunningvrij. Nieuw voorschriften in artikel 4.54a: voorschriften voor het schoonbranden van metalen (emissies, afvalwater, reiniging vooraf) verbod op schoonbranden van lood, geïsoleerde kabels, oliegekoelde transformatoren en metaaloppervlakken die verontreinigd zijn met polyvinylchloride of andere halogeenverbindingen.
 24. 24. Derde tranche: stookinstallaties (1)Nieuwe §3.2.1 Inhoud §3.2.1: Voorschriften BEMS, Besluit typekeur en oude voorschriften stookinstallaties Activiteitenbesluit. Grotendeels ongewijzigd. Van toepassing op stookinstallaties < 50 MW, dus ook van toepassing op: installaties < 50 MW die nu onder Bees A vallen installaties < 50 MW in IPPC-bedrijven Overgangsrecht tot 1-1-2017 voor installaties, geplaatst vóór 1-4-2010 Nieuwe emissiegrenswaarden voor ketelinstallaties 400 kW - 1 MW (nu Besluit typekeur + NeR). Bij stoken biomassa ook emissiegrenswaarden onder 400 kW
 25. 25. Stookinstallaties (2) Voorschriften Activiteitenbesluit WKK-installaties: bovengrens 15 MW en ondergrens 100 kW komen te vervallen § 3.2.1 ook van toepassing op warmtekrachtinstallaties die een andere brandstof dan aardgas, propaangas of butaangas gebruiken voorschriften externe veiligheid komen te vervallen voorschriften bodem gaan gelden voor alle stookinstallaties op vloeibare brandstoffen.Vergunningvrij: Stoken biomassa of houtpellets in een stookinstallatie < 15 Mw. Extra eis bij biomassa, die tevens afvalstof is: nuttig gebruik vrijkomende warmte + geen belemmering materiaalhergebruik; Stoken biogas; WKK-installatie op vloeibare brandstoffen.
 26. 26. Derde tranche: in andere sessies Cement en beton: 3e sessie Voedingsmiddelen: 4e sessie
 27. 27. Derde tranche: verder nog Hagelkanon: Wm-inrichting met uitgebreide vergunningplicht Van H4 naar H3: koelinstallaties vullen gasflessen parkeergarages jachthavens
 28. 28. Meer weten?

×