De VLAREM-trein 2011   12 januari 2012
De VLAREM-trein 2011• Algemene toelichting• Wijzigingen VLAREM I + bijlagen• Wijzigingen VLAREM II + bijlagen• Wijzigingen...
Algemene toelichtingVolledige titel:Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2011 totwijziging van VLAREM I en VLAR...
Algemene toelichtingEvolutie van de techniek  • naleven VLAREM II is toepassen van BBT   (art. 4.1.2.1, 2 VLAREM II)  ...
Algemene toelichtingOptimaal afstemmen van de integrale voorwaarden opalgemene en sectorale milieuvoorwaarden  • standaar...
Algemene toelichtingNieuwe regelingen  • dierenbegraafplaatsen: rubriek 2.3.12 en afdeling 5.2.7  • specifieke bouw- en ...
VLAREM IDefinities  • huishoudelijk afvalwater:    • aangepast voor ziekenhuizen obv BBT-studie    • ziekenhuisafva...
VLAREM IDefinities  • nieuwe definities    • hoge drempel Seveso-inrichting: rubriek 17.2.2    • veiligheidsnota: ...
VLAREM IAlgemene wijzigingen  • begrip “de deputatie”  • achterhaalde verwijzingen naar Decreet Ruimtelijke   Ordening...
VLAREM IMededeling kleine verandering (art. 6quater)  • onderzoek bijkomend risico? indien ja: geen MKV, wel   MVA  • ...
VLAREM IInformatievergadering ikv openbaar onderzoek  • CBS heeft keuze:   • minstens 2 dag- of weekbladen waarvan 1 m...
VLAREM IProcedures gebruik van elektronische middelen mogelijk  • milieuvergunningsaanvraag  • mededeling kleine verande...
VLAREM IProcedures gebruik van elektronische middelen mogelijk  • technische voorwaarden (virusvrij, kopieerbaar, …)  • ...
VLAREM IProcedures gebruik van elektronische middelen mogelijk  • verdere afhandeling (kennisgevingen, opvragen   advie...
VLAREM IArtikel 71 (overgangs- en slotbepalingen)  • ARAB-vergunningen kunnen verlengd worden tot max.   1/9/2016 (aanp...
VLAREM I BijlagenBijlage 1  • letter “A”: adviesverlenende instanties: enkel AMV en   Stedenbouw  • letter “N”: advies...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: nieuwe subrubriek 2.2.2.h  • opslaan en mechanische behandeling van afvalstoffen  • specifie...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 2.2.3.c volledig vervangen  • compostering van organisch-biologische   bedrijfsafva...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 3 (afvalwater en koelwater)  • huishoudelijk afvalwater: 600 m³/jaar ipv 20 i.e.  • ...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 5 (biociden)  • verdere opdeling opslag biociden (rubriek 5.3)    • vroeger: 0,5 –...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 9.2 (diergaarden)  • nieuwe lijst uitheemse zoogdierenBijlage 1: rubriek 9.2 (diergaa...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 12.1 (elektriciteitsproductie)  • nieuwe onderverdeling: 100 – 300 kW niet bij   no...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 17.2.1 en 17.2.2 (Seveso)  • verkeerde verwijzingen naar art. 7 opgehevenBijlage 1: r...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 17.3.9 (brandstofverdeelinstallaties)  • biodiesel en andere mengbrandstoffen: P4-pro...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 19 (hout)  • uitzondering opgenomen in VLAREM II wordt   verplaatst naar VLAREM I ...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 15.5.2.1, 23.4 en 29.5.5 (ontvetten)  • ook ontvettingsbaden vallen onder oppervlakte...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 15.5.2.1, 23.4 en 29.5.5 (ontvetten)  • behandeling zonder baden    • bv. beitscab...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: nieuwe subrubriek 29.5.10  • thermische reiniging van metalen voorwerpen  • pyrolyse-ovens, ...
VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 33.4 (opslag van papier)  • in 2009: rubriek 19.6, 23.3, 33.2 en 33.3 aangepast   ...
VLAREM I BijlagenBijlage 3A: formulier MKV of melding klasse 3 bij vergunde      klasse 1- of 2-inrichting  • hoged...
VLAREM I BijlagenBijlage 4A en 4B: formulier MVA en toelichtingsbijlage  • A9 gebruikstitel: aangepast voor windturbines ...
VLAREM I BijlagenBijlage 11 - 14: modellen PV‟s van monstername  • toezicht geregeld via Handhavingsbesluit  • bijlagen ...
VLAREM IConclusie  • vergunde rubrieken bekijken in MV  • nagaan of aanpassing MV noodzakelijk is (art. 38   VLAREM I)...
VLAREM IIDefinities  • nieuw:    • aardgastankstation en aardgasopslag    • slagschaduw    • slagschaduwgevoelig...
VLAREM IIToepassingsgebied overgangsbepalingen  • inplantingsregels niet van toepassing, tenzij anders   vermeld in de ...
VLAREM IITrimestriële controle door de milieucoördinator  • frequentie mag herleid worden tot 1*/jaar voor:   1.  onb...
VLAREM IISubafdeling 4.2.2.1  Lozen van BA dat geen gevaarlijke stoffen bevat in de  gewone oppervlaktewateren [en/of ge...
VLAREM IISubafdeling 4.2.2.2 opgeheven  • alle zoneringsplannen definitief vastgesteld  • tekst artikel 4.2.2.2.1 moet o...
VLAREM IITabel 2.2.1 en 4.5.4 (MKN en richtwaarden geluid)  • rubriek “5 bis Agrarische gebieden” toegevoegd in   2008 ...
VLAREM IIInrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen –Algemene bepalingen  • niet van toepassing op rubriek 2.2.2.hO...
VLAREM IIInwendig reinigen van tanks en vaten  • artikel 5.2.2.9.3: bijkomende maatregelen ter   beperking van luchtver...
VLAREM IINieuwe subafdeling 5.2.2.12  • thermische grondreinigingsinstallaties  • emissiegrenswaarden obv BBT-studie (oo...
VLAREM IINieuwe subafdeling 5.2.5.7  • Financiële zekerheid monostortplaatsen voor   baggerspecie
VLAREM IIArtikel 5.3.2.4  • Mogelijkheid om af te wijken van sectorale   lozingsnormen in geval van waterhergebruik of ...
VLAREM IIArtikel 5.3.2.4 (vervolg)    • exploitant toont aan dat:      • BBT wordt toegepast      • technieke...
VLAREM IIArtikel 5.4.1.2 verbodsregels rubriek 4 en 21  • verboden indien niet in industriegebied  • verboden op < 50 m ...
VLAREM IIArtikel 5.4.2.3 manueel vullen tanks met vaste stoffen viavulopening of mangat  • tank moet uitgerust zijn met ...
VLAREM IIArtikel 5.15.0.3 verluchting garages enherstellingswerkplaatsen  • middelenvoorschrift: mechanisch verluchtings...
VLAREM IIArtikel 5.16.1.1, 2 vullen van verplaatsbare recipiënten  • vroeger alleen vanuit vaste houders  • nu ook van...
VLAREM IIArtikel 5.16.6.8 bevoegd deskundige  • periodiek onderzoek vacuümgeïsoleerde houder   tenminste om de 2 jaar d...
VLAREM IINieuwe afdeling 5.16.8  • bevoorraden van motorvoertuigen met aardgas of tot   aardgas opgewaardeerd biogas, a...
VLAREM IIArtikel 5.17.2.3, 3 luchttoevoer- en luchtafvoersysteem bijOG opslag P1/P2  • afgesloten met toestel dat vlamov...
VLAREM IIArtikel 5.17.4.3.1 bijkomende maatregelen voor verderereductie van VOS-emissies bij raffinaderijen  • “17.3.4 en...
VLAREM IIArtikel 5.19.2.1.1 chemisch behandelen van hout  • bij dompel- en drenkinstallaties overloopbeveiliging  • over...
VLAREM IINieuw artikel 5.19.2.1.2 chemisch behandelen van hout  • obv BBT-studie “Houtverduurzaming”  • gebruik creosoot...
VLAREM IINieuwe afdeling 5.20.6 windenergie  • slagschaduw: max. 8 u/jaar en max. 30 min/dag  • slagschaduwgevoelig obje...
VLAREM IIArtikel 5.29.0.6 emissiegrenswaarden lucht metaalindustrie  • verstrenging parameters dioxines, stof en SO2 voor...
VLAREM IIArtikel 5.29.0.9 elektrolytisch of chemisch behandelen,bedekken en/of ontvetten van metalen  • van toepassing op...
VLAREM IINieuw artikel 5.29.0.11  • complexvormers EDTA en NTA vermijden bij reinigen,   ontvetten of beitsen in galvan...
VLAREM IINieuwe afdeling 5.30.3 natuursteenverwerkende bedrijvenNieuwe afdeling 5.30.4 betoncentrales en betonproducten-in...
VLAREM IIArtikel 5.33.0.3, 2 verwarming opslaglokaal papier/karton  • leidingen met brandbare gassen of ontvlambare   v...
VLAREM IIArtikel 5.45.2.3 slachthuizen  • aanvoer en lossen van dieren in afgesloten ruimten of   direct aansluitend op...
VLAREM IIHoofdstuk 5.53 grondwaterwinningen  • aanleg en buitengebruikstelling: toezichthoudende   overheid min. 2 dage...
VLAREM IIDeel 5bis: pakketten milieuvoorwaarden voor bepaaldeingedeelde inrichtingen in 3de klasse  • algemene verwijzing...
VLAREM IIStandaardgarages en –carrosseriebedrijven  • KWS-afscheider: verwijzing naar code van goede   praktijk ipv DIN...
VLAREM IIStandaard houtbewerkingsbedrijven  • Analoog als standaardgarages en –carrosseriebedrijven
VLAREM II BijlagenBijlage 2.3.1 basismilieukwaliteitsnormen oppervlaktewater  • artikel 3 richtwaarden gevaarlijke stoffe...
VLAREM II BijlagenBijlage 5.3.2 sectorale lozingsnormen volledig vervangen  • toepassing nieuwe terminologie  • schrappe...
VLAREM II BijlagenBijlage 5.3.2 sectorale lozingsnormen volledig vervangen  • opheffen gist- en spiritusfabrieken; ingev...
VLAREM II BijlagenLozingsnormen “Brouwerijen”: lozing in riolering  • geschrapt:    • biodegradeerbaarheid: 90%    ...
VLAREM II BijlagenLozingsnormen “Brouwerijen”: lozing in oppervlaktewater  • geschrapt:    • biodegradeerbaarheid: 90%...
VLAREM II BijlagenLozingsnormen “Brouwerijen”: lozing in oppervlaktewater  • gewijzigd:       Parameter   Lozings...
VLAREM II BijlagenNieuwe bijlage 5.16.7 keuringsschema aardgastankstation  • wat/wanneer/frequentieBijlage 5.17.8 vervang...
VLAREM II BijlagenBijlage 5.30.1 volledig vervangen  • Inrichtingen voor de fabricage van keramische   producten  • Me...
HandhavingsbesluitLijst milieu-inbreuken aangepast aan gewijzigdebepalingen van VLAREM II
Besluit ophaling en verwerking van dierlijk afvalGeen toestemming vereist van toezichthoudendeambtenaren voor begraven van...
Slotbepalingen• Inwerkingtreding eMIL-milieuvergunningenloket niet gekend: bevoegdheid bij Vlaamse minister• Wijzigingen ...
VLAREM  II• Conclusie  • Bekijk sectorale milieuvoorwaarden én   lozingsvoorwaarden  • Mogelijkheid afwijken sectoral...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie ws 12 jan 2012

900 views

Published on

De VLAREM-trein 2011
12 januari 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie ws 12 jan 2012

 1. 1. De VLAREM-trein 2011 12 januari 2012
 2. 2. De VLAREM-trein 2011• Algemene toelichting• Wijzigingen VLAREM I + bijlagen• Wijzigingen VLAREM II + bijlagen• Wijzigingen Milieuhandhavingsbesluit• Wijziging B. Vl. Reg. betreffende ophaling en verwerking van dierlijk afval• Slotbepalingen
 3. 3. Algemene toelichtingVolledige titel:Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2011 totwijziging van VLAREM I en VLAREM II, wat betreft deactualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie vande techniekB.S.: ???
 4. 4. Algemene toelichtingEvolutie van de techniek • naleven VLAREM II is toepassen van BBT (art. 4.1.2.1, 2 VLAREM II) • aanbevelingen 30 BBT-studies geëvalueerd • 22 BBT-studies resulteren in VLAREM-wijzigingen: • Verf-, lak-, vernis- en drukinktproductie • Hout: verwerking en verduurzaming • Metaal: oppervlaktebehandeling, non-ferro, metaalbewerking • Kunststof: oppervlaktebehandeling • Voeding: slachthuizen, zuivel, dranken • Textiel en wasserijen • Minerale producten: betoncentrales, natuursteen, kleiverwerking • Afval: inwendig reinigen tanks en vaten, composteer- en vergistingsinstallaties • …
 5. 5. Algemene toelichtingOptimaal afstemmen van de integrale voorwaarden opalgemene en sectorale milieuvoorwaarden • standaardgarages en –carrosseriebedrijven en standaardhoutbewerkingsbedrijven • bij wijziging sectorale voorwaarde werd (meestal) corresponderende integrale voorwaarde niet aangepast • “tenzij anders bepaald in de milieuvergunning” wordt “tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden”
 6. 6. Algemene toelichtingNieuwe regelingen • dierenbegraafplaatsen: rubriek 2.3.12 en afdeling 5.2.7 • specifieke bouw- en sloopwerken of wegenwerken van korte duur: rubriek 2.2.2.h en subafdeling 5.2.2.4bis • financiële zekerheid monostortplaats voor baggerspecie: subafdeling 5.2.5.7 • aardgastankstation: afdeling 5.16.8 • windturbines: afdeling 5.20.6Wegwerken errata
 7. 7. VLAREM IDefinities • huishoudelijk afvalwater: • aangepast voor ziekenhuizen obv BBT-studie • ziekenhuisafvalwater dat voldoet aan voorwaarden van artikel 5.49.0.4 wordt gelijkgesteld met HA • nieuwe definities • dierenbegraafplaats, gezelschapsdieren, collectief begraven van krengen van gezelschapsdieren • hippotherapie
 8. 8. VLAREM IDefinities • nieuwe definities • hoge drempel Seveso-inrichting: rubriek 17.2.2 • veiligheidsnota: openbaar document; verandering van een vergunde inrichting geen bijkomend risico van zware ongevallen; mbt verandering welke maatregelen getroffen om zware ongevallen te voorkomen en gevolgen voor mens en milieu te beperken • 2 * verkorte benaming van Verordeningen
 9. 9. VLAREM IAlgemene wijzigingen • begrip “de deputatie” • achterhaalde verwijzingen naar Decreet Ruimtelijke Ordening vervangen door terminologie van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 10. 10. VLAREM IMededeling kleine verandering (art. 6quater) • onderzoek bijkomend risico? indien ja: geen MKV, wel MVA • hoge drempel Seveso-inrichting • verandering: hoeveelheid of fysische vorm gevaarlijke stoffen, processen met gevaarlijke stoffen, risico van zware ongevallen ernstig beïnvloed => veiligheidsnota toevoegen • onderzoek bijkomend risico adhv veiligheidsnota => ook advies van dienst VR
 11. 11. VLAREM IInformatievergadering ikv openbaar onderzoek • CBS heeft keuze: • minstens 2 dag- of weekbladen waarvan 1 met regionaal karakter (vroeger) • minstens 1 regionaal dag- of weekblad en op website van de gemeente (nu) • aanpassing aan nieuwe communicatiemiddelen • kostenbesparend
 12. 12. VLAREM IProcedures gebruik van elektronische middelen mogelijk • milieuvergunningsaanvraag • mededeling kleine verandering • melding klasse 3 • melding overname • via eMIL-milieuvergunningenloket op straffe van onontvankelijkheid • in gemeenten en provincies die dit toelaten op hun grondgebied • uitgesloten voor uniek gemeentelijk loket
 13. 13. VLAREM IProcedures gebruik van elektronische middelen mogelijk • technische voorwaarden (virusvrij, kopieerbaar, …) • vertrouwelijke informatie: bestanden “niet openbaar” • aanmelding via federaal token of e-ID • indien elektronisch: geen papieren exemplaar • openbaar onderzoek: schriftelijke afdruk ter inzage; mag ook digitaal aangeboden worden
 14. 14. VLAREM IProcedures gebruik van elektronische middelen mogelijk • verdere afhandeling (kennisgevingen, opvragen adviezen, …) kan elektronisch • gemeenten en provincies: 30 dagen vóór invoeren mogelijkheid elektronisch indienen AMV op de hoogte brengen
 15. 15. VLAREM IArtikel 71 (overgangs- en slotbepalingen) • ARAB-vergunningen kunnen verlengd worden tot max. 1/9/2016 (aanpak milieuvergunningenpiek) • is voorzien in artikel 44 MVD • was niet voorzien in VLAREM I; wordt rechtgezet
 16. 16. VLAREM I BijlagenBijlage 1 • letter “A”: adviesverlenende instanties: enkel AMV en Stedenbouw • letter “N”: advies Natuurlijke Rijkdommen; geschrapt in rubrieken 2.1.3, 2.3.6, 2.3.8, 2.3.9 en 2.3.10
 17. 17. VLAREM I BijlagenBijlage 1: nieuwe subrubriek 2.2.2.h • opslaan en mechanische behandeling van afvalstoffen • specifiek bouw- en sloopwerk of wegenwerk • minstens 50% van de stoffen wordt nuttig toegepast op plaats van ontstaan • inrichting < 1 jaar in exploitatie • inrichting op max. 1.000 m van bouw- en sloopwerk of wegenwerk • klasse 3
 18. 18. VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 2.2.3.c volledig vervangen • compostering van organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen • uitzondering voor bedrijfseigen uitgangsmateriaal < 25 m³: klasse 3 ipv klasse 2Bijlage 1: nieuwe rubriek 2.3.12 • dierenbegraafplaatsen
 19. 19. VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 3 (afvalwater en koelwater) • huishoudelijk afvalwater: 600 m³/jaar ipv 20 i.e. • niet ingedeeld zijn van lozen van waswaters van schepen, wordt geschrapt • “oppervlaktewaterlichaam” opgeheven; ook bij standaardbedrijven • alle gemeentelijke zoneringsplannen definitief vastgesteld => alle rubrieken met “gemeenten waarvoor gemeentelijk zoneringsplan nog niet is vastgesteld” worden opgeheven
 20. 20. VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 5 (biociden) • verdere opdeling opslag biociden (rubriek 5.3) • vroeger: 0,5 – 2 ton, klasse 3, VLAREBO “A” • nu: 0,5 – 1 ton, klasse 3, geen VLAREBO 1 – 2 ton, klasse 3, VLAREBO “A”
 21. 21. VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 9.2 (diergaarden) • nieuwe lijst uitheemse zoogdierenBijlage 1: rubriek 9.2 (diergaarden), 9.8 (pelsdieren) en 9.9 (honden) • schrappen advies Gezondheidszorg
 22. 22. VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 12.1 (elektriciteitsproductie) • nieuwe onderverdeling: 100 – 300 kW niet bij noodgroep en niet volledig in industriegebied vroeger: VLAREBO “A” nu: VLAREBO “O”Bijlage 1: rubriek 16.3.1 • koelinstallaties voor bewaren producten, persluchtcompressoren, airco‟s • nu ook voor warmtepompen (ipv 16.3.2) => lagere indeling
 23. 23. VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 17.2.1 en 17.2.2 (Seveso) • verkeerde verwijzingen naar art. 7 opgehevenBijlage 1: rubriek 17.3.4, 17.3.5, 17.3.6 en 17.3.7 (opslagP-producten) • onderscheid “uitsluitend BG opslag” en “andere opslag” (uitsluitend OG opslag of combinatie) • uitsluitend BG opslag • VLAREBO “B” wordt “A” • VLAREBO “A” wordt “O”
 24. 24. VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 17.3.9 (brandstofverdeelinstallaties) • biodiesel en andere mengbrandstoffen: P4-product => rubriek 17.3.9.3, klasse 1 • P4-producten toegevoegd aan 17.3.9.2 => klasse 2Bijlage 1: rubriek 17.3.9.2 • verdeelinstallatie met max. 2 verdeelslangen en uitsluitend voor eigen bedrijfsvoertuigen • VLAREBO “A” wordt geschrapt: geen OBO meer
 25. 25. VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 19 (hout) • uitzondering opgenomen in VLAREM II wordt verplaatst naar VLAREM I verwerken van hout, houtschors, riet, vlas, stro of soortgelijk product, gekoppeld aan de uitvoering van eigenlijke bouw- en sloopwerken, is niet ingedeeld in rubriek 19
 26. 26. VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 15.5.2.1, 23.4 en 29.5.5 (ontvetten) • ook ontvettingsbaden vallen onder oppervlakte- behandeling; wordt expliciet mee vermeld in de rubriek • ontvetten van metalen met organische oplosmiddelen: rubriek 29.5.7 blijft van toepassing • onderverdeling 29.5.5 en 29.5.7 op elkaar afgestemd (ligging) • 29.5.5: 300 – 1.000 liter in industriegebied: van klasse 2 naar klasse 3
 27. 27. VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 15.5.2.1, 23.4 en 29.5.5 (ontvetten) • behandeling zonder baden • bv. beitscabine met inkuiping (opvang beitsvloeistof) • vergelijkbare hinderaspecten: • emissie van dampen en metaalhoudende deeltjes • kans op bodem- en grondwaterverontreiniging • indelingscriterium: inhoud opvangrecipiënt van gebruikte chemicaliën • ontvettingstafels in garages zeker ingedeeld (normaal gezien klasse 3)
 28. 28. VLAREM I BijlagenBijlage 1: nieuwe subrubriek 29.5.10 • thermische reiniging van metalen voorwerpen • pyrolyse-ovens, wervelbedovens of gelijkaardige installaties • indeling obv thermisch vermogen • nieuwe sectorale voorwaarden 5.29.0.9bis VLAREM IIBijlage 1: rubriek 31.1 (vast opgestelde motoren) • uitzondering: motoren met inwendige verbranding die opgesteld worden op een bouwplaats voor de uitvoering van eigenlijke bouw-, sloop- of wegenwerken, zijn niet ingedeeld
 29. 29. VLAREM I BijlagenBijlage 1: rubriek 33.4 (opslag van papier) • in 2009: rubriek 19.6, 23.3, 33.2 en 33.3 aangepast • indelingscriterium verhoogd • onderscheid ligging op industriegebied • rubriek 33.4 nu ook aangepast • opslag 200 ton papier in een lokaal in industriegebied nu klasse 3 • vroeger: > 10 ton klasse 2
 30. 30. VLAREM I BijlagenBijlage 3A: formulier MKV of melding klasse 3 bij vergunde klasse 1- of 2-inrichting • hogedrempel Seveso-inrichting: goedgekeurde veiligheidsnota toevoegenBijlage 3C: formulier melding overname • C8 geschrapt => geen uitvoeringsplannen 1/200 toevoegen • E2 geschrapt: op uitvoeringsplan per stal bepaalde zaken aanduiden
 31. 31. VLAREM I BijlagenBijlage 4A en 4B: formulier MVA en toelichtingsbijlage • A9 gebruikstitel: aangepast voor windturbines • C2: hernieuwen MV > 18 maanden vóór verstrijken basisvergunning • verwijzing naar MVD (aanpak milieuvergunningen- piek) • F14: nieuwe bijlage windturbines • slagschaduwstudie • veiligheidsnota • geluidsstudie
 32. 32. VLAREM I BijlagenBijlage 11 - 14: modellen PV‟s van monstername • toezicht geregeld via Handhavingsbesluit • bijlagen 11-14 hebben rechtskracht verloren
 33. 33. VLAREM IConclusie • vergunde rubrieken bekijken in MV • nagaan of aanpassing MV noodzakelijk is (art. 38 VLAREM I) • rekening houden met nieuwe rubrieken bij toekomstige aanpassingen aan MV • periodiciteit OBO nagaan: daling mogelijk
 34. 34. VLAREM IIDefinities • nieuw: • aardgastankstation en aardgasopslag • slagschaduw • slagschaduwgevoelig object • slagschaduwkalender • geschrapt: • specifiek referentievolume • zuiveringszone A of openbaar waterzuiverings- systeem • zuiveringszone B • zuiveringszone C
 35. 35. VLAREM IIToepassingsgebied overgangsbepalingen • inplantingsregels niet van toepassing, tenzij anders vermeld in de milieuvoorwaarden, 1. op bestaande en nieuwe inrichtingen of op toegelaten verandering eraan als die het recht tot exploitatie, verkregen uit een verleende vergunning of melding verhinderen 2. bij hernieuwing van de milieuvergunning
 36. 36. VLAREM IITrimestriële controle door de milieucoördinator • frequentie mag herleid worden tot 1*/jaar voor: 1. onbemande installaties voor waterwinning 2. gasontspanningsstations 3. windturbines 4. zuiveringsinstallaties voor stedelijk afvalwater van een agglomeratie < 2.000 i.e. als MZS en een online controlesysteem aanwezig is dat zelfde garanties biedt als trimestriële controle
 37. 37. VLAREM IISubafdeling 4.2.2.1 Lozen van BA dat geen gevaarlijke stoffen bevat in de gewone oppervlaktewateren [en/of gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied] • ligging op zoneringsplan bepaalt alleen plaats waarin HA moet geloosd worden maar niet plaats waar BA geloosd wordt • bedrijf kan, afhankelijk van aanwezige WZ, kiezen waarin hij loost zolang aan de voorwaarden voldaan wordt
 38. 38. VLAREM IISubafdeling 4.2.2.2 opgeheven • alle zoneringsplannen definitief vastgesteld • tekst artikel 4.2.2.2.1 moet opgenomen worden in artikel 4.2.2.3.1Artikel 4.2.5.1.2 • debietsmetingen koelwater > 1.000 m³/uur mag obv berekeningsmethode, goedgekeurd door erkend MER- deskundige
 39. 39. VLAREM IITabel 2.2.1 en 4.5.4 (MKN en richtwaarden geluid) • rubriek “5 bis Agrarische gebieden” toegevoegd in 2008 maar art. 4.5.3.1 (beoordeling geluid) niet aangepast • nu 5 bis toegevoegd: zelfde beoordeling als “landelijke gebieden”, “gebieden voor verblijfsrecreatie”, “woongebieden”, “recreatiegebieden” en “alle andere gebieden uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten milieukwaliteitsnormen vastgelegd worden”
 40. 40. VLAREM IIInrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen –Algemene bepalingen • niet van toepassing op rubriek 2.2.2.hOpslaan en behandelen van voertuigwrakken • vroeger: geldt niet voor opslag van max. 10 voertuigwrakken aansluitend bij onderhouds- en herstelwerkzaamheden voor motorvoertuigen • nu: opgeheven
 41. 41. VLAREM IIInwendig reinigen van tanks en vaten • artikel 5.2.2.9.3: bijkomende maatregelen ter beperking van luchtverontreiniging obv BBT-studie • overgangstermijn van 3 jaar indien vergund vóór 1/1/2012Nieuwe subafdeling 5.2.2.4bis • mobiele puinbreekinstallatie voor puinbreekactiviteiten gekoppeld aan specifiek bouw- en sloopwerk of wegenwerk • tijdelijk karakter, geluid, GPS
 42. 42. VLAREM IINieuwe subafdeling 5.2.2.12 • thermische grondreinigingsinstallaties • emissiegrenswaarden obv BBT-studie (ook dioxines; cfr. verbranden afval)Houtverbrandingsinstallaties (art. 5.2.3bis.4.18, 1, 1 , b) • emissiemetingen voor meeste parameters 6- maandelijks • WKK bij tuinbouwbedrijven: houtstookinstallatie backup bij strenge winter of defect WKK • < 90 dagen/jaar: meetfrequentie 1 keer/jaar + werking installatie registreren
 43. 43. VLAREM IINieuwe subafdeling 5.2.5.7 • Financiële zekerheid monostortplaatsen voor baggerspecie
 44. 44. VLAREM IIArtikel 5.3.2.4 • Mogelijkheid om af te wijken van sectorale lozingsnormen in geval van waterhergebruik of doorgedreven waterbesparing • parameters die aanleiding geven tot concentratieverhoging • exploitant stelt normen voor, rekening houdend met overeenstemmende debiet (waterbesparing)
 45. 45. VLAREM IIArtikel 5.3.2.4 (vervolg) • exploitant toont aan dat: • BBT wordt toegepast • technieken gebruikt die op intensieve manier waterverbruik beperken • MKD ontvangend oppervlaktewater komen niet in het gedrang • geen acute toxiciteit in oppervlaktewater • exploitant maakt waterbalans op
 46. 46. VLAREM IIArtikel 5.4.1.2 verbodsregels rubriek 4 en 21 • verboden indien niet in industriegebied • verboden op < 50 m van woongebied • problemen voor scholen en hobbyclubs (bv. keramiekovens) • aanpassing voor didactische en recreatieve doeleinden
 47. 47. VLAREM IIArtikel 5.4.2.3 manueel vullen tanks met vaste stoffen viavulopening of mangat • tank moet uitgerust zijn met extern lokaal afzuig- systeem (diffuse emissie omzetten in geleide emissie) • overgangstermijn 3 j indien vergund vóór 1/1/2012Artikel 5.4.3.2.3 geluidsalarm in spuitinstallatie in geval vante grote overdruk • veel afwijkingsaanvragen => “tenzij anders bepaald in de milieuvergunning” • andere systemen mogelijk
 48. 48. VLAREM IIArtikel 5.15.0.3 verluchting garages enherstellingswerkplaatsen • middelenvoorschrift: mechanisch verluchtingssysteem • veel afwijkingsaanvragen => doelvoorschrift • “doeltreffend verluchten zodat nooit giftige of ontplofbare atmosfeer ontstaat”Nieuwe artikel 5.15.0.9, 5.15.0.10 en 5.15.0.11 • sectorale lozingsnormen obv BBT-studie “Car- en truckwash” • waterverbruik • zandvang en KWS-afscheider (evt. coalescentie- filter) • overgangstermijn 3 j indien vergund vóór 1/1/2012
 49. 49. VLAREM IIArtikel 5.16.1.1, 2 vullen van verplaatsbare recipiënten • vroeger alleen vanuit vaste houders • nu ook vanuit verplaatsbare recipiënten in vergunde vulinstallatieArtikel 5.16.4.1.2 en 5.16.4.1.3 • Geen sproei-installatie boven LPG-tank bij LPG- station
 50. 50. VLAREM IIArtikel 5.16.6.8 bevoegd deskundige • periodiek onderzoek vacuümgeïsoleerde houder tenminste om de 2 jaar door bevoegd deskundige • bevoegd deskundige alleen gedefinieerd bij gevaarlijke stoffen • nu: door exploitant of zijn aangestelde die over de nodige kennis beschikt
 51. 51. VLAREM IINieuwe afdeling 5.16.8 • bevoorraden van motorvoertuigen met aardgas of tot aardgas opgewaardeerd biogas, andere dan afdeling 5.16.7 • aardgasaflevereenheden (home compressors): 5.16.7 • aardgastankstation: 5.16.8 • toepassing code van goede praktijk otv erkend milieudeskundige • doelvoorschriften • overgangstermijn 3 j indien vergund vóór 1/1/2012
 52. 52. VLAREM IIArtikel 5.17.2.3, 3 luchttoevoer- en luchtafvoersysteem bijOG opslag P1/P2 • afgesloten met toestel dat vlamoverslag belet • ook andere systemen mogelijk, bv. inertisatie houders => “toestel” wordt “systeem”Artikel 5.17.3.5, 3 labeling verplaatsbare recipiënten • “hoofdeigenschap” wordt “gevaarsymbolen of gevarenpictogrammen volgens …” • overschakeling op CLP
 53. 53. VLAREM IIArtikel 5.17.4.3.1 bijkomende maatregelen voor verderereductie van VOS-emissies bij raffinaderijen • “17.3.4 en 17.3.5” wordt “P1- en P2-producten” => Ook rubriek 17.2 kan van toepassing worden als Seveso-drempels overschreden worden
 54. 54. VLAREM IIArtikel 5.19.2.1.1 chemisch behandelen van hout • bij dompel- en drenkinstallaties overloopbeveiliging • overgangstermijn 3 j indien vergund vóór 1/1/2012 • emissiereducerende maatregelen bij impregneren en drenken of dompelen: afzuiginstallatie • overgangstermijn 3 j indien vergund vóór 1/1/2012
 55. 55. VLAREM IINieuw artikel 5.19.2.1.2 chemisch behandelen van hout • obv BBT-studie “Houtverduurzaming” • gebruik creosootolie: preventieve maatregelen • staven door verslag opgesteld door erkend MER- deskundige luchtArtikel 5.20.1.1 algemene bepalingen luchtverontreiniging • gebruik en productie van asbesthoudende materialen verboden • verwijzing naar KB van 23/10/2001
 56. 56. VLAREM IINieuwe afdeling 5.20.6 windenergie • slagschaduw: max. 8 u/jaar en max. 30 min/dag • slagschaduwgevoelig object: eerste 2 jaar controlerapport • veiligheidsaspecten: ijsdetectiesysteem, remsysteem, constructienorm • geluidshinder: sectorale voorwaarden in bijlage 5.20.6.1
 57. 57. VLAREM IIArtikel 5.29.0.6 emissiegrenswaarden lucht metaalindustrie • verstrenging parameters dioxines, stof en SO2 voor diverse metaalverwerkende installaties • obv verschillende BBT- en BREF-studies • overgangstermijn 3 j indien vergund vóór 1/1/2012
 58. 58. VLAREM IIArtikel 5.29.0.9 elektrolytisch of chemisch behandelen,bedekken en/of ontvetten van metalen • van toepassing op rubriek 29.5.5, 29.5.6 en 29.5.7 • baden moeten niet meer in een apart lokaal • brandveiligheid verzekeren voor baden met ontvlambare inhoudNieuw artikel 5.29.0.9bis • sectorale voorwaarden voor thermisch reinigen • obv BBT-studie „Oppervlaktebehandeling” • vnl. emissiegrenswaarden • overgangstermijn 3 j indien vergund vóór 1/1/2012
 59. 59. VLAREM IINieuw artikel 5.29.0.11 • complexvormers EDTA en NTA vermijden bij reinigen, ontvetten of beitsen in galvanobehandeling en in stroomloze Ni- en Cu-baden • verbod, tenzij uitdrukkelijk toegelaten in de MVNieuw artikel 5.30.1.3 fabricage van keramische producten • aanpassing emissiegrenswaarden • obv BBT-studie „Kleiverwerkende nijverheid” • overgangstermijn 3 j of 9 j vanaf 1/1/2012
 60. 60. VLAREM IINieuwe afdeling 5.30.3 natuursteenverwerkende bedrijvenNieuwe afdeling 5.30.4 betoncentrales en betonproducten-industrie • nieuwe sectorale voorwaarden • obv BBT-studies • open bezinkbekkens verboden • lozingsverbod afvalwater afkomstig van productieproces • Overgangstermijn resp. 5 j en 3 j indien vergund vóór 1/1/2012
 61. 61. VLAREM IIArtikel 5.33.0.3, 2 verwarming opslaglokaal papier/karton • leidingen met brandbare gassen of ontvlambare vloeistoffen verboden in lokalen waarin papier wordt opgeslagen, ook in muur, zoldering en vloer • problemen met verwarmingsinstallatie • verbod vervalt indien volgende maatregelen: • automatische afsluiter bij brandmelding • automatisch blussysteem of brandalarm naar permanent bewaakte controlekamer • leidingen zodanig bevestigd of beveiligd dat ze niet beschadigd kunnen worden bij laden en lossen van voorwerpen in het lokaal
 62. 62. VLAREM IIArtikel 5.45.2.3 slachthuizen • aanvoer en lossen van dieren in afgesloten ruimten of direct aansluitend op afgesloten ruimte (bv. laadkaai) • aanvoer wordt afgestemd op stalcapaciteit • obv BBT-studie “Slachthuizen” • overgangstermijn 3 j indien vergund vóór 1/1/2012Nieuw artikel 5.49.0.4 • sectorale voorwaarden voor ziekenhuizen
 63. 63. VLAREM IIHoofdstuk 5.53 grondwaterwinningen • aanleg en buitengebruikstelling: toezichthoudende overheid min. 2 dagen vooraf op hoogte brengen • nieuwe sectorale voorwaarden voor thermische energieopslag in watervoerende lagen met inbegrip van terugpompingenHoofdstuk 5.55 boringen • hoofdstuk volledig vervangen • nieuwe sectorale voorwaarden voor boringen
 64. 64. VLAREM IIDeel 5bis: pakketten milieuvoorwaarden voor bepaaldeingedeelde inrichtingen in 3de klasse • algemene verwijzing naar REACH vooraan deel 5bis • expliciete verwijzingen naar “voorwaarden in dit besluit en de bijzondere milieuvoorwaarden” • “tenzij anders vermeld in de bijzondere milieuvoorwaarden”
 65. 65. VLAREM IIStandaardgarages en –carrosseriebedrijven • KWS-afscheider: verwijzing naar code van goede praktijk ipv DIN- of EN-norm • geen algemeen onderzoek op BG houder P3/P4 • overname voorwaarden 5.15.0.7: stalling geaccidenteerde voertuigen • overname voorwaarden 5.15.0.3: verluchting garages • overname voorwaarden 5.15.0.6: rustverstorende werkzaamheden • overname voorwaarden 5.4.3.2.3, 7: geluidsalarm spuitcabine bij overdruk • overname voorwaarden 5.16.6.8, 3: bevoegd deskundige • aanpassen verkeerde verwijzingen indelingslijst
 66. 66. VLAREM IIStandaard houtbewerkingsbedrijven • Analoog als standaardgarages en –carrosseriebedrijven
 67. 67. VLAREM II BijlagenBijlage 2.3.1 basismilieukwaliteitsnormen oppervlaktewater • artikel 3 richtwaarden gevaarlijke stoffen: nitriet en ammoniak • IC GS enkel geldig voor oppervlaktewaterlozersBijlage 4.5.1 meetmethode en meetomstandigheden vooromgevingsgeluid • niet meer AMV goedkeuring geven over voorstellen tot uitvoeren van geluidsmetingen door erkend deskundige • wel AMI
 68. 68. VLAREM II BijlagenBijlage 5.3.2 sectorale lozingsnormen volledig vervangen • toepassing nieuwe terminologie • schrappen BZV, CZV, N en P voor lozing in riool • schrappen referentievolumes • actualiseren of invoeren sectorale normen obv BBT- studies Textiel, Dranken, Raffinaderijen, Ziekenhuizen, Zuivel, Car- en truckwash en Wasserijen
 69. 69. VLAREM II BijlagenBijlage 5.3.2 sectorale lozingsnormen volledig vervangen • opheffen gist- en spiritusfabrieken; ingevoegd in nieuw geformuleerde sector 3 • farmaceutische nijverheid • som organische halogeenverbindingen en organische P-verbindingen vervangen door • oppervlaktewater: Ptot 2 mg/l en AOX vgtg • riool: AOX vgtg • “totaal anorganisch gebonden fluoride” wordt “opgelost fluoride” • rechtzetting van materiële vergissingen • niet alle sectorale normen herzien; BBT-studies tot medio 2010
 70. 70. VLAREM II BijlagenLozingsnormen “Brouwerijen”: lozing in riolering • geschrapt: • biodegradeerbaarheid: 90% • Kjeldahl-N: v.g.t.g • identiek: Parameter Lozingsnorm pH 6,0 – 10,5 Temperatuur < 45°C Afmeting zwevende stoffen 10 mm Zwevende stoffen 1.000 mg/l Petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0 mg/l Lozing vaste stof verbod
 71. 71. VLAREM II BijlagenLozingsnormen “Brouwerijen”: lozing in oppervlaktewater • geschrapt: • biodegradeerbaarheid: 90% • identiek: Parameter Lozingsnorm pH 6,5 – 9,0 Temperatuur < 30°C Zwevende stoffen 60 mg/l Bezinkbare stoffen 0,5 ml/l Perchloorethyleenextraheerbare apolaire 5,0 mg/l stoffen Som van anionische, niet-ionogene en 3,0 mg/l kationische oppervlakte-actieve stoffen Olie en vet n.v.w.b. BZV 25 mg/l Lozing vaste stof verbod
 72. 72. VLAREM II BijlagenLozingsnormen “Brouwerijen”: lozing in oppervlaktewater • gewijzigd: Parameter Lozingsnorm tot Lozingsnorm vanaf 1/1/2015 en met 31/12/2014 CZV 200 mg/l - Mouterij: 125 mg/l (200 mg/l met watergebruik < 3 m³/ton verwerkte gerst) - Brouwerij: 125 mg/l - Overige drankenbedrijven (gedestilleerde alcoholische en niet- alcoholische dranken): 125 mg/l Kjeldahl-N 60 mg/l --- • nieuw vanaf 1/1/2015 Parameter Lozingsnorm Totaal N 15 mg/l Totaal P - Mouterij: 2 mg/l - Brouwerij: 2,5 mg/l - Overige drankenbedrijven (gedestilleerde alcoholische en niet- alcoholische dranken): 2 mg/l
 73. 73. VLAREM II BijlagenNieuwe bijlage 5.16.7 keuringsschema aardgastankstation • wat/wanneer/frequentieBijlage 5.17.8 vervangen • aanvraagformulier voor aanvaarding als bevoegd deskundigeNieuwe bijlage 5.20.6.1 • richtwaarden windturbinegeluid
 74. 74. VLAREM II BijlagenBijlage 5.30.1 volledig vervangen • Inrichtingen voor de fabricage van keramische producten • Meetmethode voor de analyses van de rookgassen, afkomstig van de verhittingsinstallaties
 75. 75. HandhavingsbesluitLijst milieu-inbreuken aangepast aan gewijzigdebepalingen van VLAREM II
 76. 76. Besluit ophaling en verwerking van dierlijk afvalGeen toestemming vereist van toezichthoudendeambtenaren voor begraven van dode gezelschapsdierenop een vergunde dierenbegraafplaats
 77. 77. Slotbepalingen• Inwerkingtreding eMIL-milieuvergunningenloket niet gekend: bevoegdheid bij Vlaamse minister• Wijzigingen aanvraagformulieren: 1ste dag van 3de maand na publicatie in BS• Rest: klassieke bepaling = 10 dagen na publicatie in BS
 78. 78. VLAREM II• Conclusie • Bekijk sectorale milieuvoorwaarden én lozingsvoorwaarden • Mogelijkheid afwijken sectorale lozingsvoorwaarden bij waterhergebruik of doorgedreven waterbesparing • Opslaglokaal papier/karton

×