Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

170807 uff direct import contracts_draft law / Закупівлі озброєнь за імпортом

1,203 views

Published on

Відповідно до вимог чинного законодавства (Закони України “Про державне оборонне замовлення” та “Про зовнішньоекономічну діяльність”) система закупівель ОВТ за імпортом суттєво обмежена тим, що державні замовники зобов’язані здійснювати закупівлі переважно через спеціальних експортерів, більша частина яких знаходиться у складі ДК “Укроборонпром”.

In accordance with the requirements of the current legislation (Laws of Ukraine "On State Defense Order" and "On Foreign Economic Activity"), government ministries and agencies are obliged to import solely through special exporters, most part of which are inside of State Concern "UkrOboronProm".

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

170807 uff direct import contracts_draft law / Закупівлі озброєнь за імпортом

 1. 1.     Фонд Вільна Україна   _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                      ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА ІМПОРТОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ” 2017
 2. 2. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    2  ЗМІСТ   I.  ПРОЕКТ ЗАКОНУ ............................................................................................................. 3  II.  ПОДАННЯ ........................................................................................................................... 6  III.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ...................................................................................... 7  3.1.  ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ АКТА .......................................... 7  3.2.  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРИЙНЯТТЯ АКТА ...................................................................... 8  3.3.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУ АКТА .. 8  3.4.  СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У ДАНІЙ СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ............................................................................................................................. 9  3.5.  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ......................................................... 9  3.6.  ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНШИХ НАСЛІДКІВ ПРИЙНЯТТЯ АКТА   9  IV.  ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ .......................................................................................... 10 
 3. 3. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    3  I. ПРОЕКТ ЗАКОНУ ПРОЕКТ вноситься народними депутатом України _____________________________ _________________________ ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення умов для закупівлі продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань” Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144): 1) частину першу статті 377 доповнити реченням такого змісту: “До зовнішньоекономічної діяльності також відноситься діяльність центральних органів виконавчої влади у випадках, передбачених законами.”; 2) частину першу статті 378 доповнити абзацом третім такого змісту: “центральні органи виконавчої влади у випадках, передбачених законами.”. 2. У Законі України “Про державне оборонне замовлення (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 6, ст. 45): у статті 8: у частині третій слова “укладеним у письмовій формі між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, та іноземним суб'єктом господарської діяльності, і пов'язаний з державним контрактом на постачання (закупівлю) продукції, робіт і послуг оборонного призначення” вилучити; в абзаці другому частини четвертої слова “може здійснюватися в іноземних юридичних осіб шляхом укладення державним замовником державного контракту з вітчизняним суб'єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право
 4. 4. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    4  здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю” замінити словами “для забезпечення потреб військових формувань може здійснюватися державними замовниками в іноземних юридичних осіб шляхом укладення на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, державного контракту з іноземними юридичними особами, що є виробниками або постачальниками таких продукції, робіт, послуг оборонного призначення”. 3. У Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 29, ст. 377): 1) в абзаці дванадцятому статті 1 після слів “іноземних суб'єктів господарської діяльності” доповнити словами “а також діяльність центральних органів виконавчої влади України у випадках, передбачених законами,”; 2) частину першу статті 2 після слів “іноземні суб'єкти господарської діяльності” доповнити словами “, а також центральні органи виконавчої влади, які мають право відповідно до законів на здійснення зовнішньоекономічної діяльності,”; 3) частину першу статті 3 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: “- центральні органи виконавчої влади, які мають право відповідно до законів на здійснення зовнішньоекономічної діяльності;”; 4) частину другу статті 20 доповнити реченням такого змісту: “Зазначені обмеження не поширюються на випадки закупівлі центральними органами виконавчої влади продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань, коли такі закупівлі здійснюються в іноземних юридичних осіб, що є виробниками або постачальниками таких продукції, робіт, послуг оборонного призначення.”. 4. У Законі України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 29, ст. 377): 1) абзац двадцять дев’ятий статті 1 викласти у такій редакції: “суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів - центральний орган виконавчої влади при здійсненні ним закупівлі продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань, а також зареєстрований центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, суб'єкт господарювання України, який має намір здійснювати або здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність;”; 2) статтю 12 доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту: “Закупівля за імпортом в іноземних юридичних осіб продукції, робіт, послуг оборонного призначення для забезпечення потреб військових формувань здійснюється центральними органами виконавчої влади на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю без їх реєстрації як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів.”; 3) статтю 13 доповнити новою частиною третьою такого змісту: “Закупівля продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань може здійснюватися державними замовниками в іноземних юридичних осіб шляхом укладення на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує
 5. 5. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    5  державну політику у сфері державного експортного контролю, державного контракту з іноземними юридичними особами, що є виробниками або постачальниками таких продукції, робіт, послуг оборонного призначення.”; 4) у всьому тексті статті 17 слово “господарювання” замінити словами “здійснення міжнародних передач товарів” у відповідних відмінках. II. Прикінцеві положення: 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Голова Верховної Ради України
 6. 6. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    6  II. ПОДАННЯ                 НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ  01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5, т. 044 255 21 58 _______________________________________________________________________________________ “ ___” _________ 2017 р. № _____ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ _____________ 2013 року Відповідно до статті 93 Конституції України вноcимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення умов для закупівлі продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань”. Доповідачем під час розгляду проекту Закону на пленарному засіданні Верховної Ради України виступатиме народний депутат України _______________. Додатки: 1. Проект Закону на 6 арк. 2. Пояснювальна записка на 3 арк. 3. Проект Постанови ВРУ на 1 арк. 4. Електронна версія зазначених документів. Народні депутати України      
 7. 7. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    7  III. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА (до проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення умов для закупівлі продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань”) 3.1. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ АКТА Ситуація з агресією Російської Федерації проти України та окупацією українських територій вимагає суттєвого удосконалення системи переозброєння Збройних Сил України та інших військових формувань, Передусім це стосується регулювання закупівель озброєнь і військової техніки (далі - ОВТ) в межах державного оборонного замовлення у частині спрощення процедур імпорту продукції оборонного призначення, яка не виробляється в Україні та критично необхідна для відсічи зазначеної агресії та зміцнення обороноздатності України. На цей час склався вражаючий дисбаланс у розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу (далі – ОПК), пов'язаний із тим, що в середині комплексу діють непрозорі, занадто утаємничені та орієнтовані переважно на державні підприємства, умови. Найбільш негативними наслідками цього є непривабливість українського ринку для іноземних компаній. За даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 95% номенклатури ОВТ закуповуються в межах державного оборонного замовлення (далі - ДОЗ) без конкурентних процедур. Про такий стан справ зазначалося у доповіді Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння на Шостій міжнародної конференції «Урядування у секторі безпеки: виробництво, продаж і закупівля озброєнь» («Регулювання закупівель, експорту/імпорту озброєнь і військової техніки в Україні. особливості і шляхи удосконалення». Доповідь під редакцією В. Бадрака, http://glavcom.ua/pub/pdf/49/4935/doslidgennya0117.pdf). Зокрема зазначається, що внаслідок триваючого військового конфлікту в українську оборонну промисловість за два роки повинні були влитися інвестиції на мільярди доларів США. Проте, всупереч з логікою, в Україні не було зроблено реальних кроків для формування нової системи військово- технічної політики держави. Українська система закупівель ОВТ має суттєві обмеження – внаслідок стриманості іноземних (зокрема західних) компаній щодо передачі технологій і продажу ОВТ Україні, та лише частковою готовністю українських органів влади до розгорнутого військово-технічного співробітництва (далі - ВТС) з іноземними державами та імпорту ОВТ як частини ВТС. Отже, через згадані обмеження вона базується на поставках у ЗСУ та інші військові формування лише того, що здатні виробити національні підприємства ОПК. В той же час, проблемою вітчизняного ОПК є те, що він не здатен забезпечити більшу частину потреб військових формувань, причому в найважливішій номенклатурі ОВТ і послуг (у грошовому еквіваленті це, за оцінками Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, не менше 60—70%), у зв’язку з тим, що Україна ніколи не виробляла й не виробляє бойових літаків, комплексів протиповітряної оборони, корабельного озброєння, бойових вертольотів тощо, Таким чином, за даними експертів, Україна здатна забезпечити себе ОВТ лише приблизно на третину потреб оборони. На практиці це означає, що українські військові формування отримуватимуть бронетехніку, деякі високоточні системи ураження, артилерійські системи, але немає ніяких шансів, що вони отримають нові бойові літаки або глибоко модернізовані системи протиповітряної оборони. Причина об’єктивна — Україна ніколи не виробляла такі озброєння. Проблема в цьому напрямку підсилюється також тим, що відповідно до вимог чинного законодавства (Законі України “Про державне оборонне замовлення” та “Про зовнішньоекономічну діяльність”) система закупівель ОВТ за імпортом суттєво обмежена тим, що державні замовники зобов’язані здійснювати її виключно через спеціальних експортерів, що знаходяться у складі ДК
 8. 8. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    8  “Укроборонпром”. Внаслідок цього, по-перше, українські військові формування не отримують вкрай необхідні сучасні зразки ОВТ, а по-друге, західні оборонні компанії, що вивчають можливості роботи на українському ринку, дуже стримано ставляться до перспективи інвестицій, оскільки їм пропонують неприйнятні і невигідні форми співпраці. Відповідно до звіту RAND Corp. “Security Sector Reform in Ukraine” ("Реформа безпекового сектору в Україні" - https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1475- 1/RAND_RR1475-1.pdf) "Укроборонпром" завищує ціни на імпорт від 5 до 20% і вище. Створюючи таким чином труднощі для імпорту, "Укроборонпром" сподівається розвивати власну оборонну індустрію. У військовий час така стратегія перекриває доступ Україні до необхідного військового обладнання. Особи із конфліктом інтересів можуть впливати на процеси закупівель. Контракти обговорюються із військовими, що мають довгострокові відносини із представниками державних постачальників, таким чином утворюючи сприятливі умови для корупції" – вважають автори звіту (http://www.pravda.com.ua/articles/2017/02/7/7134691/). За таких обставин, система закупівель ОВТ має бути удосконалена на законодавчому рівні шляхом надання прав державним замовникам на здійснення повного циклу закупівлі ОВТ за імпортом, без залучення спеціальних експортерів. За даними Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, у разі закупівлі озброєння безпосередньо державними замовниками, вартість придбання ОВТ подешевшає приблизно на 40%. Таким чином, внаслідок такого законодавчого удосконалення системи закупівель ОВТ окремим елементом цієї системи має стати реалізація угод щодо імпорту ОВТ напряму замовниками. Слід також звернути увагу на те, що розвиток зазначеного елементу системи закупівель ОВТ нерозривно пов'язаний з реалізацією такого способу залучення інвестицій в економіку України, як офсет (компенсаційні угоди). Серед іншого, варто мати на увазі, що певна кількість країн досить ефективно використовує офсетні (компенсаційні) угоди для реалізації суміжних завдань. До таких країн відносяться Королівство Саудівська Аравія, Туреччина, Польща, Індія тощо. Крім того, прийняття зазначеного законопроекту створить сприятливі умови для суттєвого розширення ВТС як способу сформувати союзників з західних партнерів, а також сприятиме залучення іноземних інвестицій в Україну через налагодження ліцензійного виробництва сучасних ОВТ в Україні та укладення офсетних угод тощо. 3.2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРИЙНЯТТЯ АКТА Метою проекту Закону є створення законодавчих умов для удосконалення системи закупівель ОВТ шляхом надання прав державним замовникам на здійснення повного циклу закупівлі ОВТ за імпортом, без залучення спеціальних експортерів, а також створення сприятливих умов для суттєвого розширення ВТС та залучення іноземних інвестицій в Україну через налагодження ліцензійного виробництва сучасних ОВТ в Україні та укладення офсетних угод. 3.3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУ АКТА Проектом Закону передбачається вести зміни до Господарського кодексу України, законів України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, Закону України “Про державне оборонне замовлення” та “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” у частині надання можливості державним замовникам забезпечувати потреби військових формувань шляхом здійснення закупівлі ОВТ в іноземних юридичних осіб,
 9. 9. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    9  укладаючи прямі державні контракти (без посередників) з іноземними юридичними особами, що є виробниками або постачальниками таких продукції, робіт, послуг оборонного призначення. 3.4. СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У ДАНІЙ СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ Основними нормативно-правовими актами в даній сфері правового регулювання є Конституція України, Господарський кодекс України, Закон України “Про державне оборонне замовлення”, Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”. 3.5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Прийняття проекту Закону не потребує додаткових видатків з Державного та місцевих бюджетів України. Натомість прийняття проекту Закону сприятиме підвищенню ефективності системи забезпечення потреб оборони та безпеки України необхідним сучасним ОВТ іноземного виробництва, а також укладанню відповідних контрактів за реальними економічно обґрунтованими цінами. Вбачається, що прийняття законопроекту дозволить знизити вартість придбання імпортного сучасного ОВТ, яке не виробляється в Україні, приблизно на 40% (за даними Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння). 3.6. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНШИХ НАСЛІДКІВ ПРИЙНЯТТЯ АКТА Прийняття проекту Закону дозволить створити сприятливі умови для забезпечення військових формувань України необхідним сучасним ОВТ, яке не виробляється в Україні, зниження витрат на його закупівлю на 40%, суттєвого розширення ВТС та залучення іноземних інвестицій в Україну через налагодження ліцензійного виробництва сучасних ОВТ в Україні та укладення офсетних угод. Народні депутати України ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
 10. 10.     Фонд Вільна Україна   _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                      IV. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ (проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення умов для закупівлі продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань”) Діюча редакція Нова редакція Господарський кодекс України Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності 1. Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном, зазначеним у частині першій статті 139 цього Кодексу, та/або робочою силою. 2. Зовнішньоекономічна діяльність провадиться на принципах свободи її суб'єктів добровільно вступати у зовнішньоекономічні відносини, здійснювати їх у будь-яких формах, не заборонених законом, та рівності перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 3. Загальні умови та порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами господарювання визначаються цим Кодексом, законом про зовнішньоекономічну діяльність та іншими нормативно-правовими актами. Стаття 377. Поняття зовнішньоекономічної діяльності 1. Зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном, зазначеним у частині першій статті 139 цього Кодексу, та/або робочою силою. До зовнішньоекономічної діяльності також відноситься діяльність центральних органів виконавчої влади у випадках, передбачених законами. 2. Зовнішньоекономічна діяльність провадиться на принципах свободи її суб'єктів добровільно вступати у зовнішньоекономічні відносини, здійснювати їх у будь-яких формах, не заборонених законом, та рівності перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 3. Загальні умови та порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами господарювання визначаються цим Кодексом, законом про зовнішньоекономічну діяльність та іншими нормативно-правовими актами.
 11. 11. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    11  Стаття 378. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 1. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є: суб'єкти господарювання, зазначені в пунктах 1, 2 частини другої статті 55 цього Кодексу; 2. У зовнішньоекономічній діяльності можуть брати участь також зовнішньоекономічні організації, що мають статус юридичної особи, утворені в Україні відповідно до закону органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 3. Держава гарантує однаковий захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Стаття 378. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 1. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є: суб'єкти господарювання, зазначені в пунктах 1, 2 частини другої статті 55 цього Кодексу; центральні органи виконавчої влади у випадках, передбачених законами, 2. У зовнішньоекономічній діяльності можуть брати участь також зовнішньоекономічні організації, що мають статус юридичної особи, утворені в Україні відповідно до закону органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 3. Держава гарантує однаковий захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Закон України “Про державне оборонне замовлення” Стаття 8. Особливості закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом 1. Закупівля продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється відповідно до статті 7 цього Закону та законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання". 2. У разі якщо державним контрактом передбачена закупівля продукції оборонного призначення за імпортом на суму, що перевищує п'ять Стаття 8. Особливості закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом 1. Закупівля продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється відповідно до статті 7 цього Закону та законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" і "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання". 2. У разі якщо державним контрактом передбачена закупівля продукції оборонного призначення за імпортом на суму, що перевищує п'ять
 12. 12. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    12  мільйонів євро, обов'язковою умовою такого контракту є одержання Україною відповідних компенсацій. 3. Дотримання умови щодо одержання Україною компенсації здійснюється шляхом укладення та виконання компенсаційного (офсетного) договору, який є зовнішньоекономічним договором (контрактом), укладеним у письмовій формі між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, та іноземним суб'єктом господарської діяльності, і пов'язаний з державним контрактом на постачання (закупівлю) продукції, робіт і послуг оборонного призначення. Порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів та види компенсацій визначаються Кабінетом Міністрів України. 4. В умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції компенсаційні (офсетні) договори можуть за рішенням Кабінету Міністрів України не укладатися. Закупівля продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом може здійснюватися в іноземних юридичних осіб шляхом укладення державним замовником державного контракту з вітчизняним суб'єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. мільйонів євро, обов'язковою умовою такого контракту є одержання Україною відповідних компенсацій. 3. Дотримання умови щодо одержання Україною компенсації здійснюється шляхом укладення та виконання компенсаційного (офсетного) договору, який є зовнішньоекономічним договором (контрактом). Порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів та види компенсацій визначаються Кабінетом Міністрів України. 4. В умовах особливого періоду, введення надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції компенсаційні (офсетні) договори можуть за рішенням Кабінету Міністрів України не укладатися. Закупівля продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань може здійснюватися державними замовниками в іноземних юридичних осіб шляхом укладення на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, державного контракту з іноземними юридичними особами, що є виробниками або постачальниками таких продукції, робіт, послуг оборонного призначення.
 13. 13. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    13  Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” Стаття 1. Визначення термінів Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами; Стаття 1. Визначення термінів Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також діяльність центральних органів виконавчої влади України у випадках, передбачених законами, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами; Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами: Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності Суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності, а також центральні органи виконавчої влади України, які мають право відповідно до законів на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності керуються такими принципами: Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: - фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України; - юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: - фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійно проживають на території України; - юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми,
 14. 14. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    14  посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності; Абзац відсутній - об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність; - структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України; - спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України; - інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України. Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи згідно з частиною четвертою статті 2 цього Закону і законами України. посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності; - центральні органи виконавчої влади, які мають право відповідно до законів на здійснення зовнішньоекономічної діяльності; - об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність; - структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України; - спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України; - інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України. Україна в особі її органів, місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи згідно з частиною четвертою статті 2 цього Закону і законами України.
 15. 15. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    15  Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі зовнішньоекономічної діяльності Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства про захист економічної конкуренції, за винятком випадків, передбачених цією статтею. Виключно уповноваженими Україною як державою суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності може здійснюватись експорт та імпорт озброєння, боєприпасів, військової техніки та спеціальних комплектуючих виробів для їх виробництва, вибухових речовин, ядерних матеріалів (включаючи матеріали у вигляді тепловипромінюючих зборок), технологій, устаткування, установок, спеціальних неядерних матеріалів та пов'язаних з ними послуг, джерел іонізуючого випромінювання, а також інших видів продукції, технологій і послуг, які в даний час використовуються при створенні озброєнь і військової техніки або становлять державну таємницю України, яка визначається законами України; дорогоцінних металів та сплавів, дорогоцінного каміння; наркотичних і психотропних засобів; експорт творів мистецтва і старовинних предметів з музейних фондів України. Речення відсутнє. Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі зовнішньоекономічної діяльності Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства про захист економічної конкуренції, за винятком випадків, передбачених цією статтею. Виключно уповноваженими Україною як державою суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності може здійснюватись експорт та імпорт озброєння, боєприпасів, військової техніки та спеціальних комплектуючих виробів для їх виробництва, вибухових речовин, ядерних матеріалів (включаючи матеріали у вигляді тепловипромінюючих зборок), технологій, устаткування, установок, спеціальних неядерних матеріалів та пов'язаних з ними послуг, джерел іонізуючого випромінювання, а також інших видів продукції, технологій і послуг, які в даний час використовуються при створенні озброєнь і військової техніки або становлять державну таємницю України, яка визначається законами України; дорогоцінних металів та сплавів, дорогоцінного каміння; наркотичних і психотропних засобів; експорт творів мистецтва і старовинних предметів з музейних фондів України. Зазначені обмеження не поширюються на випадки закупівлі центральними органами виконавчої влади продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань, коли такі закупівлі здійснюються в іноземних юридичних осіб, що є виробниками або постачальниками таких продукції, робіт, послуг оборонного призначення.
 16. 16. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    16  Призначення уповноважених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які можуть здійснювати зазначені експорт та імпорт, і регулювання відповідних експортно-імпортних операцій належать до компетенції Кабінету Міністрів України, який має погоджувати свої рішення з відповідними Комітетами Верховної Ради України. Встановлення у будь-якій формі державної монополії на експорт та імпорт інших видів товарів, не зазначених у цій статті, не дозволяється і може бути оскаржено у судовому порядку. Будь-які організації, в тому числі державні, не мають права здійснювати функції, що прямо чи побічно перешкоджають іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності вільно здійснювати таку діяльність або в іншій формі, за винятком випадків, прямо зазначених в цьому Законі. Призначення уповноважених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які можуть здійснювати зазначені експорт та імпорт, і регулювання відповідних експортно-імпортних операцій належать до компетенції Кабінету Міністрів України, який має погоджувати свої рішення з відповідними Комітетами Верховної Ради України. Встановлення у будь-якій формі державної монополії на експорт та імпорт інших видів товарів, не зазначених у цій статті, не дозволяється і може бути оскаржено у судовому порядку. Будь-які організації, в тому числі державні, не мають права здійснювати функції, що прямо чи побічно перешкоджають іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності вільно здійснювати таку діяльність або в іншій формі, за винятком випадків, прямо зазначених в цьому Законі. Закон України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів - зареєстрований центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, суб'єкт господарювання України, який має намір здійснювати або здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність; (абзац дванадцятий) Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів - центральний орган виконавчої влади при здійсненні ним закупівлі продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань, а також зареєстрований центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, суб'єкт господарювання України, який має намір здійснювати або здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність;
 17. 17. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    17  Стаття 12. Реєстрація суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів Суб'єкти господарювання України, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньо реєструються як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. З цією метою зазначені суб'єкти подають відомості та документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. За підсумками експертизи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо та видає зазначеним суб'єктам посвідчення про їх реєстрацію як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз'ясненнями про особливості здійснення таких передач. Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію, якщо не потрібне додаткове міжвідомче узгодження, становить 30 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів. У разі виникнення потреби у проведенні додаткового міжвідомчого узгодження загальний строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію не може перевищувати 60 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів. Стаття 12. Реєстрація суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів Суб'єкти господарювання України , які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньо реєструються як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. З цією метою зазначені суб'єкти подають відомості та документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. За підсумками експертизи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо та видає зазначеним суб'єктам посвідчення про їх реєстрацію як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз'ясненнями про особливості здійснення таких передач. Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію, якщо не потрібне додаткове міжвідомче узгодження, становить 30 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів. У разі виникнення потреби у проведенні додаткового міжвідомчого узгодження загальний строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію не може перевищувати 60 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів.
 18. 18. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    18  У видачі посвідчення про реєстрацію відмовляється, посвідчення про реєстрацію скасовується або його дія зупиняється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, у разі: припинення в установленому законодавством порядку діяльності суб'єкта господарювання; встановлення, що посвідчення або відповідні роз'яснення до нього надані на підставі недостовірних даних. Попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних заходів, пов'язаних з отриманням дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів є обов'язком суб'єкта господарювання та суб'єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону. Суб'єкт господарювання та суб'єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього Закону, мають право доручити проведення попередньої ідентифікації товарів юридичній особі, яка отримала в установленому порядку повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, надає юридичним особам повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю та видає таким юридичним особам відповідні свідоцтва з додатками, у яких зазначаються переліки штатних і позаштатних експертів та відповідних позицій товарів (або груп товарів), щодо яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів. У видачі посвідчення про реєстрацію відмовляється, посвідчення про реєстрацію скасовується або його дія зупиняється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, у разі: припинення в установленому законодавством порядку діяльності суб'єкта господарювання; встановлення, що посвідчення або відповідні роз'яснення до нього надані на підставі недостовірних даних. Попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних заходів, пов'язаних з отриманням дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів є обов'язком суб'єкта господарювання та суб'єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону. Суб'єкт господарювання та суб'єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього Закону, мають право доручити проведення попередньої ідентифікації товарів юридичній особі, яка отримала в установленому порядку повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, надає юридичним особам повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю та видає таким юридичним особам відповідні свідоцтва з додатками, у яких зазначаються переліки штатних і позаштатних експертів та відповідних позицій товарів (або груп товарів), щодо яких експертами здійснюється попередня ідентифікація товарів.
 19. 19. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    19  Порядок надання таких повноважень визначається Кабінетом Міністрів України. Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів, що підлягають державному експортному контролю, якщо не потрібне додаткове міжвідомче узгодження, становить 45 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів. У разі необхідності проведення додаткового міжвідомчого узгодження міністерства, інші державні органи повинні надати відповідний висновок протягом 15 днів з дня отримання відповідного запиту центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. У видачі свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю або у продовженні строку його дії відмовляється у разі: наявності в документах, наданих юридичною особою, недостовірної інформації; неподання юридичною особою всіх необхідних документів; порушення юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю. Свідоцтво про надання повноважень підлягає скасуванню у разі: порушення уповноваженою юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю; Порядок надання таких повноважень визначається Кабінетом Міністрів України. Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів, що підлягають державному експортному контролю, якщо не потрібне додаткове міжвідомче узгодження, становить 45 робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів. У разі необхідності проведення додаткового міжвідомчого узгодження міністерства, інші державні органи повинні надати відповідний висновок протягом 15 днів з дня отримання відповідного запиту центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. У видачі свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю або у продовженні строку його дії відмовляється у разі: наявності в документах, наданих юридичною особою, недостовірної інформації; неподання юридичною особою всіх необхідних документів; порушення юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю. Свідоцтво про надання повноважень підлягає скасуванню у разі: порушення уповноваженою юридичною особою законодавства у галузі державного експортного контролю;
 20. 20. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    20  надання уповноваженою юридичною особою завідомо неправдивого висновку щодо попередньої ідентифікації товарів; встановлення, що свідоцтво про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю надано юридичній особі на підставі наданих такою особою недостовірних даних; надання уповноваженою юридичною особою висновку щодо попередньої ідентифікації, підготовленого з порушенням встановленої у додатках до свідоцтва відповідності експертів та товарів (груп товарів), щодо яких вони здійснюють експертизу; припинення юридичної особи або за заявою цієї особи. Частина тринадцята відсутня. надання уповноваженою юридичною особою завідомо неправдивого висновку щодо попередньої ідентифікації товарів; встановлення, що свідоцтво про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю надано юридичній особі на підставі наданих такою особою недостовірних даних; надання уповноваженою юридичною особою висновку щодо попередньої ідентифікації, підготовленого з порушенням встановленої у додатках до свідоцтва відповідності експертів та товарів (груп товарів), щодо яких вони здійснюють експертизу; припинення юридичної особи або за заявою цієї особи. Закупівля за імпортом в іноземних юридичних осіб продукції, робіт, послуг оборонного призначення для забезпечення потреб військових формувань здійснюється центральними органами виконавчої влади на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю без їх реєстрації як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів. Стаття 13. Повноваження на право здійснення міжнародних передач товарів Для здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, суб'єкти господарювання повинні отримати від Кабінету Міністрів України відповідні повноваження. Порядок отримання та скасування повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Стаття 13. Повноваження на право здійснення міжнародних передач товарів Для здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, суб'єкти господарювання повинні отримати від Кабінету Міністрів України відповідні повноваження. Порядок отримання та скасування повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 21. 21. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    21  Частина третя відсутня. Закупівля продукції, робіт, послуг оборонного призначення за імпортом для забезпечення потреб військових формувань може здійснюватися державними замовниками в іноземних юридичних осіб шляхом укладення на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, державного контракту з іноземними юридичними особами, що є виробниками або постачальниками таких продукції, робіт, послуг оборонного призначення. Стаття 17. Зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення міжнародних передач товарів Зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних передач товарів укладаються суб'єктами господарювання відповідно до законодавства з урахуванням вимог щодо здійснення таких передач, установлених Кабінетом Міністрів України. Суб'єкту господарювання України забороняється укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних передач будь-яких товарів або брати участь у їх виконанні в будь-який інший спосіб, ніж це передбачено цим Законом, якщо їм стало відомо, що такі товари можуть бути використані іноземною державою або іноземним суб'єктом господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобів її доставки. Суб'єкт господарювання зобов'язаний відмовитися від виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) стосовно здійснення міжнародної передачі будь-якого товару, якщо йому стало відомо, що товар буде використано в інших цілях або іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в такому договорі (контракті) чи пов'язаних з ним Стаття 17. Зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення міжнародних передач товарів Зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних передач товарів укладаються суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів відповідно до законодавства з урахуванням вимог щодо здійснення таких передач, установлених Кабінетом Міністрів України. Суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів України забороняється укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних передач будь-яких товарів або брати участь у їх виконанні в будь-який інший спосіб, ніж це передбачено цим Законом, якщо їм стало відомо, що такі товари можуть бути використані іноземною державою або іноземним суб'єктом господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобів її доставки. Суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів зобов'язаний відмовитися від виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) стосовно здійснення міжнародної передачі будь-якого товару, якщо йому стало відомо, що товар буде використано в інших цілях або іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в такому договорі
 22. 22. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    22  документах, на підставі яких отримано дозвіл, висновок або міжнародний імпортний сертифікат. (контракті) чи пов'язаних з ним документах, на підставі яких отримано дозвіл, висновок або міжнародний імпортний сертифікат. Народні депутати України          
 23. 23. _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                    23  Текст законопроекту та супровідні документи: Пр ЗУ імпорт 07.08.2017.rtf Подання до пр ЗУ імпорт 07.08.2017.rt ПЗ до пр ЗУ імпорт 07.08.2017.rtf Порівн табл_пр ЗУ імпорт 07.08.2017.rt
 24. 24.     Фонд Вільна Україна   _______________________________________________________________________________________  ФОНД ВІЛЬНА УКРАЇНА  (http://ukrfreedomfund.org/ua)                                                                                      Фонд Вільна Україна 01033 Київ, Україна, вул. Жилянська, 31 Тел.: +38 044 594 9303 Факс: +38 044 594 9304 office@ukrfreedomfund.org http://ukrfreedomfund.org Фонд Вільна Україна – це неурядова організація, що була створена та зареєстрована в Києві в квітні 2014 року групою українських і зарубіжних підприємців у відповідь на окупацію Росією Криму та Донбасу. Наша місія полягає у сприянні розвитку вільної, незалежної та демократичної України. Фонд Вільна Україна реалізовує проекти з метою подолання корупції в уряді, зміцнення верховенства права і розбудови демократичних інституцій, а також підтримує основні реформи в Україні. Діяльність Фонду Вільна Україна офіційно схвалена Діловою Радою Україна-ЄС, Діловою радою Україна-США, Європейською Бізнес Асоціацією та багатьма іншими поважними організаціями. Вся фінансова діяльність Фонду Вільна Україна перевіряється аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers у відповідності з міжнародними стандартами. Віктор ПЛАХУТА, Виконавчий Директор +38 067 234 4157 vplakhuta@ukrfreedomfund.org, viktor.plakhuta@gmail.com

×