Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRZESŁANKI KONKURENCYJNOŚCI   MIASTA WŁOCŁAWEK I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO      22.11.2012r.
OBRAZ STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO                      2
Prognozowane zmiany liczby ludności w latach 2010-2030Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan ...
Wskaźnik przedsiębiorczości (podmioty REGON/10 tys.)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na...
Stopa bezrobocia (%)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w złŹródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
Udział województw w tworzeniu PKB kraju
Dynamika Produktu Krajowego Brutto w 2009 r. (2007=100%)
Atrakcyjność inwestycyjna województwŹródło: Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego wraz z oc...
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (na 1 mieszkańca)w latach 2008-2010 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank...
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w 2010 r.Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lok...
OBRAZ STATYSTYCZNY MIASTA WŁOCŁAWEK                   12
Miasto Włocławek i powiat włocławski na tle podziałuadministracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego          ...
Liczba ludności w 2010 r.   Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
Zmiany liczby ludności w latach 2000-2010(2000 rok = 100%)   Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalny...
Saldo migracji w 2010 r.  Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
Prognoza zmian liczby ludności do 2030 roku  Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010...
Liczba podmiotów gospodarczych (REGON/10 tys. mieszkańców) w 2010 r.  Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych...
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGONna 10 tys. mieszkańców w 2010 roku             ...
Pracujący wg sekcji PKD 2007 w 2010 r.                                          ...
Dochody własne na 1 mieszkańca w 2010 r. (zł)                                       ...
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach - przemysłi budownictwo w 2010 r. (mln zł)                   ...
Produkcja sprzedana przemysłu (mln zł) w 2010 r.                                     ...
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2010 r. (zł)  Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, s...
Stopa bezrobocia w 2010 r. (%)  Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
Udział ludności korzystającej z pomocy społecznej w 2010 r.(% ludności w wieku produkcyjnym)  Źródło: Opracowanie własne ...
Udział dzieci objętych opieką przedszkolną wśróddzieci w wieku 3-6 lat w 2010 r. (%)  Źródło: Opracowanie własne na podst...
ŁóŜka w szpitalach ogólnych / 10 tys. ludności w 2010 r.  Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, ...
Liczba widzów w teatrach ogółem w 2010 r.                                         ...
Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowegozakwaterowania na 1000 ludności w 2010 r.              ...
Udział zobowiązań w dochodach ogółem w 2011 roku Źródło: Ministerstwo Finansów
OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
Powiat włocławski
Powierzchnia (km2)                                         włocławski – 8,4 % ogół...
UŜytkowanie gruntówŹródło: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Biuro Geodety Województwa, stan na 2011 r.
Lesistość (%)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
Powierzchnia i strukturauŜytków rolnych (ha)                                       ...
Gleby najwyŜszych klas bonitacyjnych (I-III)                  GRUDZIĄDZ                 ...
Liczba ludności w 2010 r.                                         włocławski – 4,1...
Udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności powiatu w 2010 r. (%)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Dan...
Zmiany liczby ludności w latach 2000-2010 (rok 2000 = 100%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych...
Liczba podmiotów gospodarczych(REGON wg rodzajów działalności) w 2010 r.Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danyc...
Wskaźnik przedsiębiorczości (REGON / 1000 mieszkańców) w 2010 r.Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokaln...
Podmioty gospodarki narodowej w sektorach: przemysł,budownictwo, usługi na 1000 mieszkańców w 2010 r.           ...
Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w 2010 r. (zł)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych,...
Produkcja sprzedana przemysłu w 2010 r. (mln zł)  Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na ...
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2010 r. (zł)                                  ...
Stopa bezrobocia w 2010 r. (%)                                         *Źródło: Op...
Udział ludności korzystającej z pomocy społecznej w 2010 r.(% ludności w wieku produkcyjnym)Źródło: Opracowanie własne na ...
Udział ludności wiejskiej obsługiwanej przez sieć wodociągową w 2010 r. (%)  Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank...
Udział ludności wiejskiej obsługiwanej przez sieć kanalizacyjną w 2010 r. (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ban...
Udział ludności ogółem obsługiwanej przez sieć gazową w 2010 r. (%)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lok...
Gęstość sieci drogowej (wojewódzkie, powiatowe, gminne) w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lok...
Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w 2010 r.Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
Udział dzieci objętych opieką przedszkolną wśróddzieci w wieku 3-6 lat w 2010 r. (%)Źródło: Opracowanie własne na podstawi...
Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych zbiorowegozakwaterowania – z wyłączeniem miejsc noclegowych w zakładac...
Powierzchnia zasiewów zbóŜ i upraw przemysłowych w 2010 r. (ha)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalny...
Pogłowie bydła i trzody chlewnej w 2010 r. (szt.)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 20...
Udział w produkcji rolniczej województwaŹródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
Udział indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni pow. 15 haw ogólnej liczbie gospodarstw w 2010 r. (%)       ...
Wydatki budŜetów powiatów ogółem na 1 mieszkańca w 2010 r.Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, s...
Wydatki inwestycyjne wg gmin w 2011 roku (zł)Źródło: RIO
Udział zobowiązań w dochodach ogółem wg gmin w 2011 roku(gminy pozostałe – brak zobowiązań)Źródło: Ministerstwo Finansów
Wielkość dofinansowania środkami UE w latach 2007-2011wg kluczowych programów operacyjnych (zł) Źródło: Urząd Marszałkows...
Syntetyczny wskaźnik rozwoju (Perkala)                                          ...
Dziękuję za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Włocławek powiat wloclawski obraz statystyczny

1,214 views

Published on

 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Włocławek powiat wloclawski obraz statystyczny

 1. 1. PRZESŁANKI KONKURENCYJNOŚCI MIASTA WŁOCŁAWEK I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO 22.11.2012r.
 2. 2. OBRAZ STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2
 3. 3. Prognozowane zmiany liczby ludności w latach 2010-2030Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 4. 4. Wskaźnik przedsiębiorczości (podmioty REGON/10 tys.)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 5. 5. Stopa bezrobocia (%)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 6. 6. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w złŹródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 7. 7. Udział województw w tworzeniu PKB kraju
 8. 8. Dynamika Produktu Krajowego Brutto w 2009 r. (2007=100%)
 9. 9. Atrakcyjność inwestycyjna województwŹródło: Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego, CARiL, Warszawa 2011 r.
 10. 10. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach (na 1 mieszkańca)w latach 2008-2010 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych,
 11. 11. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w 2010 r.Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 12. 12. OBRAZ STATYSTYCZNY MIASTA WŁOCŁAWEK 12
 13. 13. Miasto Włocławek i powiat włocławski na tle podziałuadministracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 13
 14. 14. Liczba ludności w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 15. 15. Zmiany liczby ludności w latach 2000-2010(2000 rok = 100%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 16. 16. Saldo migracji w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 17. 17. Prognoza zmian liczby ludności do 2030 roku Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 18. 18. Liczba podmiotów gospodarczych (REGON/10 tys. mieszkańców) w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 19. 19. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGONna 10 tys. mieszkańców w 2010 roku * Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 20. 20. Pracujący wg sekcji PKD 2007 w 2010 r. * Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 21. 21. Dochody własne na 1 mieszkańca w 2010 r. (zł) * Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 22. 22. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach - przemysłi budownictwo w 2010 r. (mln zł) * Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 23. 23. Produkcja sprzedana przemysłu (mln zł) w 2010 r. * Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 24. 24. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2010 r. (zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 25. 25. Stopa bezrobocia w 2010 r. (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 26. 26. Udział ludności korzystającej z pomocy społecznej w 2010 r.(% ludności w wieku produkcyjnym) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 27. 27. Udział dzieci objętych opieką przedszkolną wśróddzieci w wieku 3-6 lat w 2010 r. (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 28. 28. ŁóŜka w szpitalach ogólnych / 10 tys. ludności w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 29. 29. Liczba widzów w teatrach ogółem w 2010 r. * Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 30. 30. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowegozakwaterowania na 1000 ludności w 2010 r. b.d. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 31. 31. Udział zobowiązań w dochodach ogółem w 2011 roku Źródło: Ministerstwo Finansów
 32. 32. OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
 33. 33. Powiat włocławski
 34. 34. Powierzchnia (km2) włocławski – 8,4 % ogółu powierzchni województwaŹródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 35. 35. UŜytkowanie gruntówŹródło: Urząd Marszałkowski w Toruniu, Biuro Geodety Województwa, stan na 2011 r.
 36. 36. Lesistość (%)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 37. 37. Powierzchnia i strukturauŜytków rolnych (ha) 102831Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 38. 38. Gleby najwyŜszych klas bonitacyjnych (I-III) GRUDZIĄDZ GRUDZIĄDZ BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TORUŃ TORUŃ obszary o wysokiej przydatności Obszary występowania WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK dla rolnictwa Iwskazane do ochrony gleb klas – III przed zmianą sposobu uŜytkowania oraz obniŜaniem przydatności dla produkcji rolnej (głównie klasy I-III)
 39. 39. Liczba ludności w 2010 r. włocławski – 4,1% ogółu ludności województwa włocławski – 6,6% ogółu ludności powiatów ziemskichŹródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 40. 40. Udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie ludności powiatu w 2010 r. (%)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 41. 41. Zmiany liczby ludności w latach 2000-2010 (rok 2000 = 100%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 42. 42. Liczba podmiotów gospodarczych(REGON wg rodzajów działalności) w 2010 r.Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 43. 43. Wskaźnik przedsiębiorczości (REGON / 1000 mieszkańców) w 2010 r.Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, lata 2002-2010
 44. 44. Podmioty gospodarki narodowej w sektorach: przemysł,budownictwo, usługi na 1000 mieszkańców w 2010 r. * Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych 2010
 45. 45. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca w 2010 r. (zł)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 46. 46. Produkcja sprzedana przemysłu w 2010 r. (mln zł) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 47. 47. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2010 r. (zł) *Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 48. 48. Stopa bezrobocia w 2010 r. (%) *Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 49. 49. Udział ludności korzystającej z pomocy społecznej w 2010 r.(% ludności w wieku produkcyjnym)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 50. 50. Udział ludności wiejskiej obsługiwanej przez sieć wodociągową w 2010 r. (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 51. 51. Udział ludności wiejskiej obsługiwanej przez sieć kanalizacyjną w 2010 r. (%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 52. 52. Udział ludności ogółem obsługiwanej przez sieć gazową w 2010 r. (%)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 53. 53. Gęstość sieci drogowej (wojewódzkie, powiatowe, gminne) w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 54. 54. Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w 2010 r.Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 55. 55. Udział dzieci objętych opieką przedszkolną wśróddzieci w wieku 3-6 lat w 2010 r. (%)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 56. 56. Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych zbiorowegozakwaterowania – z wyłączeniem miejsc noclegowych w zakładach *uzdrowiskowych w 2010 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 57. 57. Powierzchnia zasiewów zbóŜ i upraw przemysłowych w 2010 r. (ha)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 58. 58. Pogłowie bydła i trzody chlewnej w 2010 r. (szt.)Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 59. 59. Udział w produkcji rolniczej województwaŹródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 60. 60. Udział indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni pow. 15 haw ogólnej liczbie gospodarstw w 2010 r. (%) *Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 61. 61. Wydatki budŜetów powiatów ogółem na 1 mieszkańca w 2010 r.Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 62. 62. Wydatki inwestycyjne wg gmin w 2011 roku (zł)Źródło: RIO
 63. 63. Udział zobowiązań w dochodach ogółem wg gmin w 2011 roku(gminy pozostałe – brak zobowiązań)Źródło: Ministerstwo Finansów
 64. 64. Wielkość dofinansowania środkami UE w latach 2007-2011wg kluczowych programów operacyjnych (zł) Źródło: Urząd Marszałkowski, Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
 65. 65. Syntetyczny wskaźnik rozwoju (Perkala) * Powiaty o poziomie rozwoju gospodarczego: Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych, stan na 2010 r.
 66. 66. Dziękuję za uwagę

×