Successfully reported this slideshow.

He the prophet_as_a_husband

267 views

Published on

He the prophet_as_a_husband

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

He the prophet_as_a_husband

 1. 1. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ 3
 2. 2. 15 16 6 7 10 11 13 14 9
 3. 3. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ ‫כי‬ , ‫אותו‬ ‫שעשה‬ ‫הנצחון‬ ‫ואין‬ ‫הניצחון‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫הוא‬ , ‫גדול‬ ‫איש‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫הכללים‬ ‫על‬ ‫ושקידתו‬ , ‫שאימץ‬ ‫בערכים‬ ‫אימונו‬ ‫מתוך‬ ‫שלו‬ ‫התפארת‬ ‫את‬ ‫בנה‬ ‫הוא‬ ‫-אם‬ ‫עם‬ ‫המתונה‬ ‫וההתייחסות‬ , ‫הטובים‬ ‫המוסרים‬ ‫היו‬ ‫בראשום‬ , ‫שלו‬ ‫האישיות‬ ‫את‬ ‫שביססו‬ . ‫והרחוק‬ ‫הקרוב‬ , ‫והאויב‬ ‫הידיד‬ , ‫שלו‬ ‫הדת‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫והקלה‬ ‫הישרה‬ ‫הדרך‬ ‫ואימץ‬ , ‫האנשים‬ ‫לכל‬ ‫צניעות‬ ‫גילה‬ ‫הוא‬ . ‫קיצוניות‬ ‫או‬ ‫עקשנות‬ , ‫סיבוך‬ ‫מכל‬ ‫והתרחק‬ . ‫ברורה‬ ‫השקפה‬ ‫ונקודת‬ ‫מסויימות‬ ‫מטרות‬ ‫ובעל‬ ‫שלו‬ ‫בעקרונות‬ ‫בוטח‬ , ‫נאמן‬ ‫היה‬ ‫המתנגדים‬‫שרוב‬‫האיסלאם‬‫עקרונות‬‫את‬‫שהפיץ‬‫עד‬‫שלו‬‫השליחות‬‫בהפצת‬‫התמיד‬‫הוא‬ . ‫אותן‬ ‫ידעו‬ ‫לא‬ ‫לו‬ ‫יפה‬ ‫היה‬ , ‫להן‬ ‫שואף‬ ‫אדם‬ ‫שכל‬ ‫הטובות‬ ‫התכונות‬ ‫בכל‬ ‫הוגדר‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫אותנו‬ ‫והניח‬ , ‫הישרה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫כולו‬ ‫לעולם‬ ‫האיר‬ ‫הוא‬ ‫לכן‬ , ‫במחשבותיו‬ ‫ויפה‬ ‫במוסריו‬ . ‫מישרין‬ ‫לאורח‬ ‫עצמו‬ ‫עם‬ 6
 4. 4. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ ‫שמוצאו‬ - ‫אדם‬ ‫הצליח‬ ‫איך‬ ‫יראה‬ , ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הפרטיים‬ ‫חייו‬ ‫על‬ ‫המסתכל‬ ‫ובהפקרות‬‫בפראות‬,‫בבורות‬‫מלאים‬,‫קשיחים‬,‫הרריים‬‫חיים‬,‫במדבר‬‫החי‬‫משבט‬‫היה‬ . ‫שלו‬ ‫המשפחתיים‬ ‫בחיים‬ ‫ביותר‬ ‫עליונה‬ ‫לרמה‬ ‫לעבור‬ - . ‫ורגשות‬ ‫חמימות‬ , ‫חמלה‬ , ‫אהבה‬ ‫של‬ ‫אכזב‬ ‫לא‬ ‫ָן‬‫י‬‫למע‬ ‫נחשב‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫אהבה‬ ‫גילה‬ , ‫להן‬ ‫התקרב‬ , ‫אותן‬ ‫שעשע‬ ‫הוא‬ , ‫נשותיו‬ ‫בקרב‬ ‫החביב‬ ‫לאהוב‬ ‫נחשב‬ ‫הוא‬ ‫עאאישה‬ ‫הגברת‬ ‫אישתו‬ ‫של‬ ‫ליבה‬ ‫בלב‬ ‫וחום‬ ‫אהבה‬ ‫לעשות‬ ‫הצליח‬ ‫איך‬ ‫ראה‬ . ‫להן‬ ‫והטיב‬ ‫את‬ ‫לה‬ ‫לגלות‬ ‫כדי‬ ‫היא‬ ‫שתתה‬ ‫שממנו‬ ‫הכוס‬ ‫קצה‬ ‫של‬ ‫מקום‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫פיו‬ ‫את‬ ‫כׁשׂשם‬ ‫היא‬ ‫וזו‬ , ‫לליבה‬ ‫ושמחה‬ ‫אושר‬ ‫להביא‬ ‫העשויה‬ ‫נסתרת‬ ‫הודעה‬ ‫לה‬ ‫ושולח‬ , ‫אהבתו‬ . ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫חיי‬ ‫של‬ ‫הרבות‬ ‫מבין‬ ‫אחת‬ ‫דוגמה‬ ‫אישתו‬ ‫את‬ ‫שכח‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ , ‫המשפחה‬ ‫של‬ ‫הנאמן‬ ‫לאהוב‬ ‫גם‬ ‫נחשב‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫משפחתה‬‫לבני‬‫והטיב‬,‫היפים‬‫ימיה‬‫על‬‫סיפר‬‫תמיד‬‫הוא‬,‫ההיג'רה‬‫לפני‬‫שנפטרה‬‫ח'דיגה‬ . ‫עאאישה‬ ‫הגברת‬ ‫אישתו‬ ‫מפי‬ ‫נגדה‬ ‫דברים‬ ‫כששמע‬ ‫לה‬ ‫קינא‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ , ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫אצל‬ ‫הימים‬ ‫באחד‬ ‫ביקרה‬ ‫ח'דיגה‬ ‫הגברת‬ ‫של‬ ‫אחותה‬ , ‫ח'ווילד‬ ‫בת‬ ‫האלה‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫הזכיר‬ ‫כי‬ ‫האלה‬ ‫של‬ ‫לביקור‬ ‫שמח‬ ‫הנביא‬ , ‫עאאישה‬ ‫הגברת‬ ‫ואישתו‬ ‫השלום‬ ‫אולם‬ , ) ‫ח'דיגה‬ ‫של‬ ‫קולה‬ ‫כאלו‬ ‫נשמע‬ ‫הוא‬ ‫האלה‬ ‫של‬ ‫הקול‬ ‫כי‬ ‫אמר‬ ‫הנביא‬ ( ‫ח'דיגה‬ ‫היתה‬ ‫היא‬ : ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫לנביא‬ ‫ואמרה‬ ) ‫המתה‬ ( ‫בח'דיגה‬ ‫קינאה‬ ‫עאאישה‬ ‫הגברת‬ ‫הדברים‬ . ) ‫לעצמה‬ ‫מתכוונת‬ ( ‫צעירה‬ ‫בבחורה‬ ‫אותה‬ ‫החליף‬ ‫אלוהים‬ ‫הוא‬ ‫והנה‬ , ‫זקנה‬ ‫שלם‬ ‫בלב‬ ‫והתמסר‬ , ‫למדי‬ ‫ח'דיגה‬ ‫אהב‬ ‫כי‬ , ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫הכעיסו‬ ‫האלה‬ ‫אני‬ :‫באומרה‬ ‫לו‬ ‫להתנצל‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫שניסתה‬ ‫עאאישה‬ ‫על‬ ‫כעס‬ ‫הוא‬ , ‫חייו‬ ‫ימי‬ ‫בכל‬ ‫לה‬ . ‫חיי‬ ‫ימי‬ ‫בכל‬ ‫עליה‬ ‫לדבר‬ ‫שאטיב‬ ‫באלוהים‬ ‫נשבעת‬ ‫משפחתו‬ ‫בני‬ ‫עם‬ 7
 5. 5. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ ‫הנחשב‬ ,‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫שכמו‬ ‫על‬ ‫שהוטלו‬ ‫הכבדים‬ ‫והנטל‬ ‫המשימה‬ ‫למרות‬ ‫הזניח‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ , ‫האומה‬ ‫לכל‬ ‫והמוסרי‬ ‫המחשבתי‬ ‫והמדריך‬ ‫הצבא‬ ‫מפקד‬ , ‫העם‬ ‫למנהיג‬ . ‫הבית‬ ‫בעבודות‬ ‫שלו‬ ‫לנשים‬ ‫עזר‬ ‫תמיד‬ , ‫המשפחתיים‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫היה‬ : ‫ענתה‬ ‫היא‬ ? ‫בביתו‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫עשה‬ ‫מה‬ « : ‫נשאלה‬ ‫עאאישה‬ ‫הגברת‬ .« ‫למסגד‬ ‫יצא‬ , ‫התפילה‬ ‫מועד‬ ‫עד‬ ‫הבית‬ ‫בעבודות‬ ‫עוזר‬ ‫הׁשה‬ ‫את‬ ‫חלב‬ , ‫בעצמו‬ ‫שלו‬ ‫הבגדים‬ ‫את‬ ‫תפר‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ « : ‫עוד‬ ‫אמרה‬ ‫היא‬ . « ‫בעצמו‬ ‫עצמו‬ ‫וׁשירת‬ ‫בעצמו‬ ‫שלו‬ 8
 6. 6. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ ‫המוסרים‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫הטובים‬ ‫האנשים‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫והנשגבים‬ ,‫הטובים‬ ‫במוסרים‬ ‫הצטיין‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ . ‫כך‬ ‫על‬ ‫מעידים‬ ‫הם‬ ‫בצדק‬ ‫הנוהגים‬ ‫כל‬ . ‫והידיד‬ ‫האויב‬ , ‫והרחוק‬ ‫הקרוב‬ , ‫חסד‬ ‫בגמילות‬ ‫הגיב‬ ,‫בדבריו‬ ‫הטיב‬ , ‫האורחים‬ ‫הכניס‬ , ‫חביב‬ ‫חיוך‬ ‫פניו‬ ‫על‬ ‫הצטייר‬ ‫תמיד‬ . ‫בכך‬ ‫מה‬ ‫של‬ ‫העניינים‬ ‫על‬ ‫ווותר‬ ‫בו‬ ‫לפוגעים‬ ‫האומר‬ ‫הוא‬ , ‫הטובים‬ ‫במוסרים‬ ‫ולהצטיין‬ , ‫לאחרים‬ ‫להטיב‬ ‫המאמינים‬ ‫את‬ ‫לימד‬ ‫הוא‬ ‫המטיבים‬ ‫כי‬ ‫אותם‬ ‫לימד‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫כי‬ .« ‫במוסריו‬ ‫הטוב‬ ‫הוא‬ ‫ממכם‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ « : : ‫אומר‬ ‫הוא‬ . ‫עדן‬ ‫בגן‬ ‫ממנו‬ ‫ביתור‬ ‫הקרובים‬ ‫יהיו‬ ‫הטובים‬ ‫המוסרים‬ ‫ובעלי‬ , ‫לאחרים‬ ‫בעלי‬ ‫הם‬ ‫עדן‬ ‫בגן‬ ‫מכולם‬ ‫יותר‬ ‫ממני‬ ‫קרובים‬ ‫והכי‬ , ‫מכולם‬ ‫יותר‬ ‫עליי‬ ‫האהובים‬ « . « ‫הטובים‬ ‫המוסרים‬ ‫להם‬ ‫הורה‬ ‫ולא‬ , ‫המאמינים‬ ‫על‬ ‫הטובים‬ ‫המוסרים‬ ‫את‬ ‫כפה‬ ‫לא‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ .‫מוסלמים‬ ‫לבלתי‬ ‫להטיב‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫למוסלמים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫להטיב‬ ‫ואמר‬ ‫זו‬ ‫לבקשה‬ ‫ענה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אולם‬ , ‫הכופרים‬ ‫שישמיד‬ ‫לאלוהים‬ ‫להתפלל‬ ‫התבקש‬ ‫הוא‬ . « ‫העולמים‬ ‫על‬ ‫לרחם‬ ‫נשלחתי‬ ‫אולם‬ , ‫האחרים‬ ‫את‬ ‫לקלל‬ ‫נשלחתי‬ ‫לא‬ « : 9
 7. 7. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ ,‫הומניטרי‬ ‫יעוד‬ ‫וליסד‬ ‫תפארת‬ ‫לבנות‬ ‫ניסו‬ ‫גדולים‬ ‫ואנשים‬ ‫מנהגים‬ ,‫ההיסטוריה‬ ‫לאורך‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫שמכיל‬ ‫לעולם‬ ‫מדויקת‬ ‫מערכת‬ ‫לעשות‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫אבל‬ !‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫בצד‬ ‫זת‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫שהצליחו‬ ‫אלא‬ ,‫והגופני‬ ‫הרוחני‬ ‫משלב‬ ‫שבו‬ ‫לעולם‬ ‫חדש‬ ‫משהו‬ ‫להביא‬ ‫הצליח‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫בנה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הבניא‬ ,‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫בהרמוניה‬ ‫הפיזי‬ ‫בצד‬ ‫הרוחני‬ ‫הצד‬ ‫את‬ .‫מדינה‬ ‫על‬ ‫מוותרת‬ ‫שאינה‬ ‫ודת‬ ,‫הדת‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנגרמו‬ ‫הרוח‬ ‫פצעי‬ ‫את‬ ‫לרפא‬ ‫הצליח‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫על‬ ‫שנגרם‬ ‫הפיזיות‬ ‫הדרישות‬ ‫חלל‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫גם‬ ‫הצליח‬ ‫הוא‬ ,‫המטריאליסטיים‬ ‫החיים‬ .‫לרוח‬ ‫הטועה‬ ‫ההתמסרות‬ ‫ידי‬ ‫הצודק‬ ‫והשליט‬ ‫ההגון‬ ‫והפוליטי‬ ‫הנאמן‬ ‫הרוחני‬ ‫המורה‬ ‫בתור‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫היה‬ ‫כך‬ ‫העמים‬ ‫את‬ ‫איחד‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מומחמד‬ ‫הנביא‬ ,‫תרבות‬ ‫בן‬ ‫בעם‬ ‫פראיים‬ ‫שבטים‬ ‫שאיחד‬ ‫אלוה‬ ‫אין‬ « ‫האחד‬ ‫האלוה‬ ‫אימונת‬ ‫של‬ ‫הדגל‬ ‫תחת‬ ‫התהלה‬ ‫את‬ ‫שבנתה‬ ‫אחת‬ ‫באומה‬ . »‫אללה‬ ‫שליח‬ ‫הוא‬ ‫מוחמד‬ ,‫אללה‬ ‫מבלעדי‬ ‫והמדינה‬ ‫הדת‬ ‫איש‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ 10
 8. 8. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ ‫הדתות‬ ‫משאר‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫שאפיינו‬ ‫הדברים‬ ‫אחד‬ ‫מחייבות‬ ‫האלה‬ ‫ההוראות‬ ,‫למוסלמים‬ ‫שקבע‬ ‫הקפדניות‬ ‫ההוראות‬ ‫הוא‬ ‫והתיאוריות‬ .‫הסביבה‬ ‫ושמירת‬ ‫בנקיון‬ ‫להתעניין‬ ‫אותם‬ ‫הגוף‬ ‫איברי‬ ‫את‬ ‫לשטוף‬ ‫למוסלמים‬ ‫הורה‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ,‫יותר‬ ‫או‬ ‫ביום‬ ‫פעמים‬ ‫חמש‬ ‫והרגליים‬ ‫הידיים‬ ,‫האף‬ ,‫הפנים‬ ‫כמו‬ ‫בעבודות‬ ‫שעוסקים‬ .‫שאפשר‬ ‫ככל‬ ‫כולו‬ ‫הגוף‬ ‫את‬ ‫ולשטוף‬ ‫הקרובים‬ ‫המקומות‬ ‫לכלוך‬ ‫מפני‬ ‫הזהיר‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ .‫באשפה‬ ‫מהאנשים‬ ‫מהחומרים‬ ‫המלא‬ ‫הנקיון‬ ‫של‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫הדגיש‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ .‫האדם‬ ‫של‬ ‫המופרשים‬ ‫ושמירת‬ ‫לנקיון‬ ‫קורא‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫הסביבה‬ 11
 9. 9. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ ‫שלהם‬ ‫הבגדים‬ ‫את‬ ‫לנקות‬ ‫המוסלמים‬ ‫את‬ ‫חייב‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ .‫מזיהומים‬ ‫ההסגר‬ ‫של‬ ‫העיקרון‬ ‫המוסלמים‬ ‫את‬ ‫לימד‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫או‬ ‫המגיפה‬ ‫של‬ ‫לארץ‬ ‫להיכנס‬ ‫שלא‬ ‫להם‬ ‫הורה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ,‫הרפואי‬ . ‫האנושות‬ ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫הבריאות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫זו‬ ‫מארץ‬ ‫לצאת‬ ‫בריאה‬ ‫בסביבה‬ ‫מושלמת‬ ‫חברתית‬ ‫מערכת‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫בנה‬ ‫האלה‬ ‫ההוראות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫ונקייה‬ ‫בסביבה‬ ‫או‬‫בגוף‬,‫בבגדים‬‫ללכלוכים‬‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬‫הנביא‬ ‫של‬‫בהוראותו‬‫מקום‬ ‫אין‬ ‫הכללית‬ 12
 10. 10. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ ‫והיופי‬ ‫הטקט‬ ‫איש‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫נביא‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫האהובים‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫שאלתה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ,‫הבושם‬ ,‫הרשון‬ :‫דברים‬ ‫בשלושה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫התשובה‬ ? ‫מרבה‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ,‫הטובים‬ ‫הבשמים‬ ‫את‬ ‫אוהב‬ ‫היה‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ .‫טוב‬ ‫לא‬ ‫ריח‬ ‫ממנו‬ ‫מריח‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫לדמיין‬ ‫לא‬ ‫ומעולם‬ ,‫בבשמים‬ ‫בשימוש‬ ‫כמוהו‬ ‫שאין‬ ‫הנעלה‬ ‫הטקט‬ ‫את‬ ‫לזה‬ ‫הוסיף‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫הירח‬ ‫כמו‬ ‫מאוד‬ ‫יפה‬ ‫היה‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫המראה‬ ,‫בעולם‬ .‫בשמים‬ ‫מלא‬ ‫בעולם‬ ‫הזה‬ ‫המקסים‬ ‫במראה‬ ‫הופיע‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ .‫והתייפות‬ ‫הנקיון‬ ‫והזנחת‬ ‫הטקט‬ ‫חוסר‬ ,‫מוסרית‬ ‫בשפלות‬ ‫היה‬ .‫הצחה‬ ‫המדברית‬ ‫באדמה‬ ‫הפרח‬ ‫כמו‬ ‫היה‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עלייו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ . ‫המתה‬ ‫באדמה‬ ‫החיים‬ ‫מעיין‬ ‫כמו‬ ‫והיה‬ ,‫קפוא‬ ‫קרח‬ ‫במדבר‬ ‫החם‬ ‫האש‬ ‫כמו‬ 13
 11. 11. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ ‫היפה‬ ‫והסליחה‬ ‫הסבלנות‬ ‫איש‬ ‫מוחמד‬ ‫יתברר‬,‫תבוסה‬‫לאר‬‫ניצחונם‬‫בעת‬‫והמנהיגים‬‫הגדולים‬‫האנשים‬‫של‬‫בהיסטוריה‬‫המעיין‬ .‫הנקמה‬ ‫תכונת‬ ‫היא‬ ,‫מהנביאים‬ ‫חוץ‬ ‫כולם‬ ‫על‬ ‫שחלה‬ ‫תכונה‬ ‫שישנה‬ ‫לו‬ ‫אצילות‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המדהימה‬ ‫לדוגמה‬ ‫היה‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫החרימו‬ ‫עמו‬ ‫ובני‬ ,‫ממיכה‬ ‫גורש‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫שהנביא‬ ‫למרות‬ ,‫המנצח‬ ‫למיכה‬ ‫חזר‬ ‫כאשר‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ,‫שליחותו‬ ‫בתחילת‬ ‫בתוקפנות‬ ‫בו‬ ‫ופגעו‬ ‫שלו‬ ‫הרכוש‬ ‫הנביא‬ ,‫בהם‬ ‫לנקום‬ ‫ממנו‬ ‫מנעו‬ ‫שלו‬ ‫והאצילות‬ ‫גדולתו‬ ‫אז‬ ,‫סוחף‬ ‫בנצחון‬ ‫אותם‬ ‫וניצח‬ ‫בהם‬ ‫לנקום‬ ‫מסוגל‬ ‫בעודו‬ ‫האנשים‬ ‫לכל‬ ‫ומחל‬ ‫העוול‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫סלח‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ .‫בתוקף‬ »‫חופשיים‬ ‫אתם‬ ‫«לכו‬ :‫להם‬ ‫אמר‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫המדות‬ ‫על‬ ‫והמוסלמים‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫גידלה‬ ‫האיסלאם‬ ‫דת‬ ,‫הזו‬ ‫בדרך‬ .‫והאנוכיות‬ ‫העצמיות‬ ‫מכבלי‬ ‫השתחררו‬ ‫אשר‬ ,‫האלה‬ ‫הנשגבות‬ ‫מעל‬ ‫וסור‬ ‫כראוי‬ ‫לנהוג‬ ‫וציווה‬ ‫בחמלה‬ ‫«נהג‬ ‫אומר‬ ‫עליו‬ ‫שהורד‬ ‫שהספר‬ ‫בעוד‬ ?‫לא‬ ‫למה‬ ».‫מדעת‬ ‫הנבערים‬ ‫ההקלות‬ ‫איש‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫אהב‬ ‫ולא‬ ‫שלהם‬ ‫בעניינים‬ ‫האנשים‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫אוהב‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ .‫שלהם‬ ‫בעיניינים‬ ‫לאנשים‬ ‫להציק‬ ‫או‬ ‫להקשות‬ ‫ולא‬ ‫והקלו‬ ‫טובות‬ ‫בשורות‬ ‫בשרו‬ « ‫למוסלמים‬ ‫אומר‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מומחד‬ ‫הנביא‬ ‫תקשו‬ 14
 12. 12. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ ‫הספורט‬ ‫את‬ ‫מעודד‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫והנעלה‬ ‫הנשגב‬ ‫המבוסס‬ ‫בספורט‬ ‫לעסוק‬ ‫במוסלמיים‬ ‫האיץ‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫להשחית‬ ‫או‬ ‫נשמה‬ ‫או‬ ‫כסף‬ ‫לבזבז‬ ‫מבלי‬ ‫לחברה‬ ‫תועלת‬ ‫ולהביא‬ ,‫הגוף‬ ‫חיזוק‬ ‫על‬ . ‫המוסר‬ ,‫התאבקות‬ ,‫הריצה‬ ‫כמו‬ ‫ספורטים‬ ‫בכמה‬ ‫עסק‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ .‫סוסים‬ ‫ואימוני‬ ‫תמרוני‬ ‫משחקי‬ ‫הספורט‬ ‫של‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫מהוות‬ ‫הנשגבות‬ ‫והמטרות‬ ‫המוסר‬ ,‫הספורטיבת‬ ‫הרוח‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫בחוקה‬ 15
 13. 13. ‫הראשית‬ ‫לתיקייה‬ ‫לחזור‬ ‫שהתאפיינה‬ ‫נפלאה‬ ‫בנייה‬ ‫מערכת‬ ‫במדבר‬ ‫בנה‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫שהיווה‬ ‫דבר‬ ‫והחברה‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫באינטרסים‬ ‫וההתענינות‬ ‫העירוני‬ ‫התכנון‬ ‫בדיקנות‬ .‫מפליא‬ ‫נוף‬ ‫באירועים‬ ‫העם‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫פגישתם‬ ‫ומרכז‬ ‫הפיקוד‬ ‫מרכז‬ ,‫הבירה‬ ‫מרכז‬ ‫היה‬ ‫המסגד‬ .‫הדחופות‬ ‫והנסיבות‬ ‫החשובים‬ ‫להם‬ ‫ספקו‬ ‫הצדקה‬ ‫וארגוני‬ ‫המדינה‬ ‫שבו‬ ‫העניים‬ ‫של‬ ‫המקלט‬ ‫היה‬ )‫(מסגד‬ ‫הזה‬ ‫המרכז‬ ‫למדינה‬ ‫מחוץ‬ ‫שבאים‬ ‫הזרים‬ ‫של‬ ‫ומעון‬ ‫משכן‬ ‫בתור‬ ‫היה‬ ‫המסגד‬ ,‫והמשכן‬ ‫בגדים‬ ,‫מזון‬ . ‫מהמדכז‬ ‫בצד‬ ‫וגרים‬ ‫אוכלים‬ ‫שבו‬ ‫סביב‬ ‫ובתים‬ ‫השוקים‬ ‫בבניית‬ ‫ושלום‬ ‫אללה‬ ‫בירכת‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫הבנייה‬ ‫תכנון‬ . ‫המנהיגות‬ ‫למרכז‬ ‫במהירות‬ ‫להתחבר‬ ‫והבתים‬ ‫השוק‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫הקל‬ ‫המסגד‬ . ‫מוחברת‬ ‫בחוליה‬ ‫מלוכדת‬ ‫יחידה‬ ‫היווה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫בעירו‬ ‫העם‬ . ‫האפלה‬ ‫או‬ ‫אפליה‬ ‫ללא‬ ‫האירוע‬ ‫בלב‬ ‫כולם‬ ‫התיכנון‬‫בונה‬‫השלום‬‫עליו‬‫מוחמד‬‫הנביא‬ ‫המדהים‬ ‫העירוני‬ 16

×