Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬‫וביהדות‬)1(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫נושאים‬ ‫מכלול‬
‫ערך‬‫דף‬
‫הקדמה‬.......................
‫מקורות‬......................................................................66
‫ו‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬‫ביהדות‬)2(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫במגזין‬ ‫קראתי‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫לפני‬"Toronto star"‫...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)3(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫הספר‬ ‫מבתי‬ ‫הרעולות‬ ‫המוסלמיות‬ ‫הבנות‬ ‫כל‬ ‫את‬...
‫באסלא‬ ‫האישה‬‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫ם‬)4(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫גם‬ ‫ואומר‬:}‫המאמינים‬ ‫הוי‬,‫ָעידו‬‫ה‬‫ו‬ ‫בצדק‬...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)5(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫המאמץ‬‫מקורות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫ידע‬ ‫להציג‬‫מוסמכים‬‫נ...
‫האיש‬‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫ה‬)6(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫חווה‬ ‫של‬ ‫חטאה‬?
‫שלוש‬‫ת‬‫אחת‬ ‫לעובדה‬ ‫מסכימו...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)7(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫למצוא‬ ‫נוכל‬ ‫הבריאה‬ ‫של‬ ‫הגרסאות‬ ‫בשתי‬ ‫מעמיק‬...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)8(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫חווה‬ ‫של‬ ‫חטאה‬ ‫נחלת‬
‫בתנ‬ ‫חווה‬ ‫של‬ ‫דמותה‬"‫...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)9(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫היהודים‬ ‫היום‬ ‫ועד‬‫האורתודוקסים‬‫בתפילת‬ ‫אומרים‬...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)10(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫אך‬‫קשוח‬ ‫היה‬ ‫טרטוליאנוס‬ ‫האב‬‫יותר‬ ‫אף‬‫היה‬ ...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)11(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫עצמו‬ ‫את‬ ‫להביע‬ ‫לקוראן‬ ‫לתת‬ ‫ואם‬:
}‫והמתמסרו...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)12(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫בקוראן‬ ‫לאישה‬ ‫הגבר‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ברו...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)13(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫מבישות‬ ‫הבנות‬
‫למעשה‬,‫מלידתה‬ ‫מתחילה‬ ‫האישה‬ ‫...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)14(
‫האגדה‬‫והאמת‬
‫לכופרים‬ ‫הערבים‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫חיות‬ ‫הבנות‬ ‫קבירת‬,...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)15(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫האישה‬ ‫חינוך‬
‫על‬ ‫רק‬ ‫מוגבל‬ ‫אינו‬ ‫בקוראן‬ ‫ד...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)16(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫מול‬‫למ‬ ‫עד‬ ‫הזה‬ ‫מבחן‬‫ציאת‬‫בינתיים‬ ‫פיתרון‬ ...
‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬‫וביהדות‬)17(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫אישה‬‫נידה‬‫מ‬‫טמאת‬‫הסביבה‬ ‫את‬
‫לגבי‬ ‫היהודיים‬ ...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)18(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫באסלאם‬ ‫אך‬,‫לסביבתה‬ ‫טומאה‬ ‫למקור‬ ‫נחשבת‬ ‫לא‬...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)19(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫עדות‬ ‫מסירת‬
‫התנ‬ ‫לבין‬ ‫הקוראן‬ ‫בין‬ ‫במחלוקת‬...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)20(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫אולם‬‫ה‬ ‫היהודית‬ ‫בחברה‬‫ישנה‬,‫הורשתה‬ ‫לא‬ ‫האי...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)21(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫טז‬ָ‫ר‬ֲ‫ע‬ַ‫נּ‬ַ‫ה‬ ‫ִי‬‫ב‬ֲ‫א‬ ‫ַר‬‫מ‬‫ְאָ‬‫ו‬,-‫ֶל...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)22(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫הניאוף‬
‫הדתות‬ ‫בכל‬ ‫לחטא‬ ‫נחשב‬ ‫הניאוף‬.‫הת‬‫נ...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)23(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫פי‬ ‫על‬ ‫בקצרה‬‫על‬ ‫לנישואים‬ ‫מחוץ‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬...
‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬)24(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫הנדר‬
‫פי‬ ‫על‬‫התנ‬"‫ך‬,‫הנדר‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫חייב‬ ...
‫ָם‬‫ת‬ֹ‫א‬ ‫ֵר‬‫פ‬ָ‫י‬,--‫ְעוֹ‬‫מ‬ָ‫שׁ‬ ‫ֵי‬‫ר‬ֲ‫ח‬‫אַ‬‫ָא‬‫שׂ‬ָ‫נ‬ְ‫ו‬,-‫ֶת‬‫א‬‫ֲו‬‫ע‬‍‫ָהּ‬‫נ‬ֹ.‫יז‬‫ֶה‬‫לּ‬ֵ‫א‬
‫ִים‬‫קּ‬ֻ‫ח‬...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)25(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫התחייבות‬ ‫להוות‬ ‫מספיקים‬ ‫לא‬ ‫האישה‬ ‫של‬ ‫דברי...
}‫הנביא‬ ‫הוי‬,‫לך‬ ‫להישבע‬ ‫המאמינות‬ ָ‫ך‬‫אלי‬ ‫בבוא‬
‫אמונים‬,‫כל‬ ‫לאללה‬ ‫יצרפו‬ ‫לא‬ ‫כי‬‫שותף‬,‫ולא‬
‫יגנבו‬,‫ינאפ...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)26(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫האישה‬ ‫קניין‬
‫שלוש‬‫ת‬‫של‬ ‫מעורערת‬ ‫הבלתי‬ ‫לחש...
‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)27(
‫והאמת‬ ‫האגדה‬
‫כך‬,‫הייתה‬‫ל‬ ‫נחשבת‬ ‫היהודית‬ ‫במשפחה‬ ‫הבת‬‫נטל...
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו

1,386 views

Published on

האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

האישה באסלאם מול האישה בנצרות ו

 1. 1. ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬‫וביהדות‬)1( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫נושאים‬ ‫מכלול‬ ‫ערך‬‫דף‬ ‫הקדמה‬..................................................................... ‫חווה‬ ‫של‬ ‫חטאה‬........................................................... ‫נחלת‬‫חווה‬ ‫של‬ ‫חטאה‬................................................... ‫מבישות‬ ‫הבנות‬........................................................... ‫האישה‬ ‫חינוך‬.............................................................. ‫אישה‬‫נידה‬‫מ‬‫טמאת‬‫הסביבה‬ ‫את‬.................................... ‫עדות‬ ‫מסירת‬............................................................... ‫הניאוף‬...................................................................... ‫הנדר‬........................................................................ ‫האישה‬ ‫קניין‬............................................................... ‫הגירושין‬.................................................................... ‫האימהות‬................................................................... ‫האישה‬ ‫ירושת‬............................................................. ‫האלמנה‬ ‫של‬ ‫הטרגדיה‬.................................................. ‫ה‬‫ָה‬‫י‬ְ‫ַמ‬‫ג‬‫ִי‬‫ל‬‫פּוֹ‬.................................................................. ‫הצעיף‬)‫הראש‬ ‫כיסוי‬(.................................................... ‫חתימה‬...................................................................... 2 6 8 13 15 17 19 22 24 26 30 38 41 43 46 54 60
 2. 2. ‫מקורות‬......................................................................66
 3. 3. ‫ו‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬‫ביהדות‬)2( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫במגזין‬ ‫קראתי‬ ‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫לפני‬"Toronto star"‫גיליון‬3‫ביולי‬1990, ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫מאמר‬"‫בכ‬ ‫לבד‬ ‫אינה‬ ‫האסלאם‬‫י‬‫ִיות‬‫ל‬ָ‫כ‬ְ‫ר‬‫ִיאַ‬‫ר‬ְ‫ט‬ַ‫הפּ‬ ‫תות‬" ‫מאת‬‫דאיר‬ ‫גואין‬.‫בכנס‬ ‫המשתתפים‬ ‫תגובות‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫המאמר‬ "‫האישה‬‫והכוח‬",‫בעיר‬ ‫שנערך‬‫ִיאוֹל‬‫ר‬ְ‫ְט‬‫נ‬‫מוֹ‬‫טית‬ְ‫ִיס‬‫נ‬‫י‬ִ‫מ‬ֶ‫הפ‬ ‫של‬ ‫הערותיה‬ ‫על‬ ‫הידועה‬ ‫המצרית‬‫פרופ‬:‫נאו‬‫סעדאוי‬ ‫אל‬.‫הערותיה‬ ‫מבין‬–‫השגויות‬ -‫פוליטית‬ ‫מבחינה‬“‫הקשור‬ ‫המצוות‬ ‫כל‬ ‫כי‬‫ו‬‫בתנ‬ ‫קודם‬ ‫נמצאות‬ ‫לאישה‬ ‫ת‬"‫ך‬ ,‫בנצרות‬,‫ובאסלאם‬,‫הפטריארכאלית‬ ‫לדוקטרינה‬ ‫שייכות‬ ‫הדתות‬ ‫כל‬ ‫וכי‬ ‫צמחו‬ ‫כולן‬ ‫כי‬‫פטריארכאליות‬ ‫בחברות‬,‫אינו‬ ‫האישה‬ ‫של‬ ‫הצעיף‬ ‫גם‬ ‫וכי‬ ‫האסלאם‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫מוגבל‬,‫עתיקה‬ ‫תרבותית‬ ‫למורשת‬ ‫נחשב‬ ‫שהוא‬ ‫אלא‬ ‫האחרות‬ ‫בדתות‬ ‫שקיימת‬."‫בכנס‬ ‫המשתתפים‬‫בחיבוק‬ ‫לשבת‬ ‫יכלו‬ ‫לא‬ ‫לאסלאם‬ ‫מושוות‬ ‫שדתותיהן‬ ‫בעוד‬ ‫ידיים‬.‫נחשפה‬ ‫כן‬ ‫על‬‫פרו‬'‫נאואל‬ ‫ביקור‬ ‫להרבה‬‫ו‬‫ת‬".‫פרופ‬ ‫של‬ ‫הערותיה‬:‫סאעד‬‫מקובלות‬ ‫אינן‬ ‫אוי‬, ‫אחרות‬ ‫לדתות‬ ‫הבנה‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫מעידות‬ ‫תשובותיה‬"‫בתגובה‬ ‫אמרה‬‫פירנס‬ ‫דובוא‬‫העולמית‬ ‫האימהות‬ ‫מאגודת‬. "‫לדבריה‬ ‫להתנגד‬ ‫חייבת‬ ‫אני‬,‫אין‬ ‫כי‬‫ראש‬ ‫כיסוי‬‫ביהדות‬"‫אמרה‬‫אליס‬ ‫שלבי‬‫הישראלית‬ ‫האישה‬ ‫מאגודת‬.‫המערב‬ ‫להאשמת‬ ‫מתייחס‬ ‫המאמר‬ ‫על‬ ‫באחריות‬ ‫לאסלאם‬‫רבים‬ ‫מנהגים‬‫שנב‬‫עו‬‫בתחילה‬‫מהתרבות‬ ‫המערבית‬.‫דאיר‬ ‫גואן‬‫הוסיפה‬" :‫כי‬‫הפ‬‫מיניסטים‬‫לא‬ ‫והיהודים‬ ‫הנוצריים‬ ‫המוסלמים‬ ‫עם‬ ‫בהשוואה‬ ‫להיות‬ ‫יסכימו‬‫הזדוניים‬." ‫מעמדה‬ ‫התפלאתי‬ ‫לא‬‫שלילית‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫שננקטה‬ ‫זו‬‫כלפי‬ ‫הכנס‬ ‫משתתפי‬ ‫האסלאם‬,‫לאישה‬ ‫שקשור‬ ‫מה‬ ‫בכל‬ ‫לרבות‬.‫המערב‬ ‫בעיני‬ ‫כי‬,‫האסלאם‬ ‫של‬ ‫לסמל‬ ‫נחשבת‬‫האישה‬ ‫רדיפות‬. ‫כך‬ ‫על‬ ‫עדות‬‫בצרפת‬ ‫כי‬–-‫וולטר‬ ‫של‬ ‫ארצו‬‫הצרפתי‬ ‫החינוך‬ ‫שר‬ ‫הורה‬ ‫לגרש‬
 4. 4. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)3( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫הספר‬ ‫מבתי‬ ‫הרעולות‬ ‫המוסלמיות‬ ‫הבנות‬ ‫כל‬ ‫את‬!1,‫כל‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫בחו‬‫רה‬ ‫רעלה‬ ‫שובשת‬‫נפסלת‬‫לחינוך‬ ‫זכותה‬,‫בעת‬ ‫בה‬‫שכ‬‫ו‬‫נוצרי‬ ‫תלמיד‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫המחזיק‬‫כ‬ ‫או‬ ‫צלב‬‫ו‬‫תלמיד‬ ‫ל‬‫זכות‬ ‫מאותה‬ ‫נהנה‬ ‫כיפה‬ ‫חובש‬ ‫יהודי‬. ‫את‬ ‫מנעו‬ ‫צרפתיים‬ ‫משטרה‬ ‫אנשי‬ ‫כאשר‬ ‫המחזה‬ ‫את‬ ‫לשכוח‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫מלהיכנס‬ ‫ראש‬ ‫המכוסות‬ ‫המוסלמיות‬ ‫הנערות‬.‫זה‬ ‫מחזה‬ ‫המבי‬ ‫המחזה‬ ‫את‬ ‫בזיכרון‬ ‫מעורר‬‫של‬ ‫יש‬‫ג‬'‫ורג‬'‫וואלס‬,‫מדינת‬ ‫מושל‬ ‫אל‬‫א‬‫במה‬,‫בשנת‬1962‫כ‬‫למנוע‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫מול‬ ‫שעמד‬‫מסטודנטים‬ ‫להיכנס‬ ‫שחורים‬.‫ה‬ ‫אולם‬‫המחזות‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬‫האלה‬‫הוא‬ ‫ביחד‬ ‫והעולם‬ ‫האמריקאים‬ ‫רוב‬ ‫באהדת‬ ‫זכו‬ ‫השחורים‬ ‫שהסטודנטים‬. ‫ארה‬ ‫נשיא‬ ‫שלח‬ ‫כאשר‬"‫ב‬‫קנדי‬‫לאפשר‬ ‫הלאומי‬ ‫המשמר‬ ‫כוחות‬ ‫השחורים‬ ‫לסטודנטים‬‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫להיכנס‬.‫הנערות‬ ‫של‬ ‫שבמקרה‬ ‫בעוד‬ ‫לא‬ ‫המוסלמיות‬‫הייתה‬‫אחד‬ ‫מאף‬ ‫עזרה‬ ‫כל‬.‫לא‬ ‫והן‬‫זכו‬‫כ‬ ‫באהדה‬‫לשהיא‬ ‫או‬ ‫צרפת‬ ‫בתוך‬‫לה‬ ‫מחוצה‬.‫היא‬ ‫לכך‬ ‫והסיבה‬‫חוסר‬‫מכל‬ ‫והפחד‬ ‫ההבנה‬ ‫כ‬ ‫בעולם‬ ‫השוררים‬ ‫לאסלאם‬ ‫שקשור‬ ‫מה‬‫יום‬.‫אותי‬ ‫שעניין‬ ‫הדבר‬ ‫אך‬‫ביותר‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫בכנס‬:‫פרופ‬ ‫שאמרה‬ ‫מה‬ ‫האם‬'‫סאע‬‫דאוי‬‫המ‬ ‫שאמרו‬ ‫ומה‬‫ב‬‫קרים‬ ‫אמיתי‬?‫היהדות‬ ‫האם‬ ‫אחר‬ ‫במובן‬,‫הנצרות‬,‫משתתפות‬ ‫והאסלאם‬‫באותן‬ ‫לאישה‬ ‫הנוגעות‬ ‫תפיסות‬?‫יותר‬ ‫האישה‬ ‫את‬ ‫כיבדו‬ ‫והיהדות‬ ‫הנצרות‬ ‫האם‬ ‫האסלאם‬ ‫מאשר‬?‫מה‬‫י‬‫האמת‬? ‫לשאלות‬ ‫תשובות‬ ‫אחר‬ ‫החיפוש‬‫פשוט‬ ‫אינו‬ ‫אלו‬,‫בכך‬ ‫טמון‬ ‫הראשון‬ ‫הקושי‬ ‫להיות‬ ‫שעלי‬‫ואובייקטיבי‬ ‫הוגן‬‫לפחות‬ ‫או‬‫כזה‬ ‫להיות‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫לנסות‬. ‫האסלאם‬ ‫דת‬ ‫אותנו‬ ‫ציוותה‬ ‫כך‬.‫את‬ ‫להגיד‬ ‫המוסלמים‬ ‫את‬ ‫מצווה‬ ‫והקוראן‬ ‫להם‬ ‫הקרובים‬ ‫האנשים‬ ‫בעיני‬ ‫חן‬ ‫תמצא‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬ ‫האמת‬.‫אללה‬ ‫אומר‬ ‫ויתעלה‬ ‫יתרומם‬:}‫אם‬ ‫כי‬ ‫היתום‬ ‫רכוש‬ ‫אל‬ ‫תיקרבו‬ ‫אל‬ ‫בהגינות‬,‫לפרקו‬ ‫שיגיע‬ ‫עד‬.‫המידה‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫מידדו‬ ‫ושימר‬‫צדק‬ ‫מאזני‬ ‫על‬ ‫ו‬,‫לשאת‬ ‫נפש‬ ‫על‬ ‫נטיל‬ ‫לא‬ ‫יכולתה‬ ‫מכפי‬ ‫יותר‬.‫דין‬ ‫וכחורצכם‬,‫צדק‬ ‫עשו‬,‫גם‬ ‫משפחה‬ ‫קרוב‬ ‫נגד‬ ‫זה‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬.‫לאשר‬ ‫נאמנים‬ ‫ֱיו‬‫ה‬ ‫לאללה‬ ‫התחייבתם‬.‫למען‬ ‫אתכם‬ ‫שציווה‬ ‫הדברים‬ ‫אלה‬ ‫ָכרו‬‫ז‬‫תי‬.{)1( ____________________ )1(‫סורה‬6‫המקנה‬152
 5. 5. ‫באסלא‬ ‫האישה‬‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫ם‬)4( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫גם‬ ‫ואומר‬:}‫המאמינים‬ ‫הוי‬,‫ָעידו‬‫ה‬‫ו‬ ‫בצדק‬ ‫נוהגים‬ ‫ֱיו‬‫ה‬ ‫אללה‬ ‫בפני‬,‫ההורים‬ ‫נגד‬ ‫או‬ ‫עצמכם‬ ‫נגד‬ ‫גם‬ ‫ולו‬ ‫המשפחה‬ ‫וקרובי‬.‫העני‬ ‫וגם‬ ‫העשיר‬ ‫גם‬,‫קרוב‬ ‫אללה‬ ‫שניהם‬ ‫אל‬ ‫מכם‬.‫משו‬ ‫אחר‬ ‫ִנהו‬‫ת‬ ‫אל‬‫הלב‬ ‫גות‬,‫פן‬ ‫תיטו‬.‫מלהעיד‬ ‫תימנעו‬ ‫או‬ ‫תסלפו‬ ‫אם‬,‫אללה‬ ‫הנה‬ ‫ולפנים‬ ‫ַי‬‫נ‬‫לפ‬ ‫מעשיכם‬ ‫את‬ ‫מכיר‬.{)1( ‫הנושא‬ ‫של‬ ‫המורכבת‬ ‫בהסתעפות‬ ‫טמון‬ ‫השני‬ ‫והקושי‬.‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫לכן‬ ‫ביליתי‬‫רב‬ ‫זמן‬‫התנ‬ ‫בקריאת‬"‫ך‬,‫הדתית‬ ‫האינציקלופדיה‬,‫ואינציקלופד‬‫יי‬‫ת‬ ‫ה‬ָ‫יק‬ִ‫ָא‬‫ד‬‫היוּ‬,‫תשובות‬ ‫אחר‬ ‫בחיפוש‬. ‫קראתי‬ ‫גם‬‫מעת‬ ‫רבים‬ ‫ספרים‬‫מעמד‬ ‫על‬ ‫ומבקרים‬ ‫ספר‬ ‫אנשי‬ ‫מבחר‬ ‫השונות‬ ‫בדתות‬ ‫האישה‬.‫ממצאי‬ ‫את‬ ‫אציג‬ ‫הבאים‬ ‫ובפרקים‬‫צנוע‬ ‫מחקר‬ ‫זה‬. ‫טוען‬ ‫אינני‬‫שהייתי‬‫לחלוטין‬ ‫אובייקטיבי‬.‫יכולתי‬ ‫לא‬.‫אך‬‫שאני‬ ‫מה‬‫יכול‬ ‫כן‬ ‫כי‬ ‫הוא‬ ‫לטעון‬‫של‬ ‫כמצוותו‬ ‫בדבריי‬ ‫הוגן‬ ‫להיות‬ ‫זה‬ ‫מחקר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניסיתי‬ ‫ויתעלה‬ ‫ישתבח‬ ‫אללה‬‫בקוראן‬,‫משה‬ ‫כי‬ ‫מאמין‬ ‫שלא‬ ‫מוסלמי‬ ‫אין‬ ‫הרי‬ ‫ו‬‫עיסא‬"‫ישוע‬")‫השלום‬ ‫עליהם‬(‫אללה‬ ‫מטעם‬ ‫שליחים‬ ‫היו‬. ‫האסלאם‬ ‫את‬ ‫לזכות‬ ‫היא‬ ‫מטרתי‬- ‫האסלאם‬ ‫דת‬ ‫שירות‬ ‫למען‬ ‫ולפעול‬ ‫ל‬ ‫אללה‬ ‫מטעם‬ ‫האחרונה‬ ‫השליחות‬‫אנושות‬.‫במעמד‬ ‫עסקתי‬ ‫זה‬ ‫במחקר‬ ‫ה‬ ‫מתוך‬ ‫הדתות‬ ‫בשלוש‬ ‫האישה‬‫דתות‬ ‫אותן‬ ‫של‬ ‫המוסמכים‬ ‫מקורות‬‫ולא‬ ‫ה‬‫שכיחים‬‫בקרב‬‫מילוני‬‫כיום‬ ‫בעולם‬ ‫חסידיהן‬.‫הראיות‬ ‫כל‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫מהקוראן‬ ‫יובאו‬ ‫והציטוטים‬,‫דברי‬"‫החדית‬'"–‫הנביא‬ ‫של‬ ‫המילוליים‬ ‫דבריו‬ ‫מוחמד‬)(-,‫התנ‬"‫ך‬,‫התלמוד‬,‫הכנ‬ ‫מאנשי‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫ודבריהם‬‫סייה‬ ‫הנצרות‬ ‫על‬ ‫ניכרת‬ ‫בצורה‬ ‫שהשפיעו‬. _________________________ )1(‫סורה‬4‫הנשים‬135
 6. 6. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)5( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫המאמץ‬‫מקורות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫ידע‬ ‫להציג‬‫מוסמכים‬‫נבעה‬‫מכך‬‫שהתנהגותם‬ ‫של‬‫מספר‬‫מ‬‫דתות‬ ‫חסידי‬‫אלו‬‫אותן‬ ‫לגבי‬ ‫נכונה‬ ‫תדמית‬ ‫משקפות‬ ‫לא‬ ‫דתות‬.‫לעובדה‬ ‫בנוסף‬‫רבים‬ ‫שאנשים‬‫מערבבים‬‫ל‬ ‫התרבות‬ ‫בין‬‫דת‬, ‫שלהם‬ ‫הקודש‬ ‫בספרי‬ ‫נאמר‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫אחרים‬,‫אחרים‬ ‫ואילו‬ ‫אינו‬ ‫כלל‬ ‫שהנושא‬‫אותם‬ ‫מעניין‬.
 7. 7. ‫האיש‬‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫ה‬)6( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫חווה‬ ‫של‬ ‫חטאה‬? ‫שלוש‬‫ת‬‫אחת‬ ‫לעובדה‬ ‫מסכימות‬ ‫הדתות‬:‫הגבר‬ ‫את‬ ‫ברא‬ ‫אללה‬ ‫כי‬ ‫היקום‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הבורא‬ ‫והוא‬ ‫והאישה‬.‫בין‬ ‫התחילה‬ ‫המחלוקת‬ ‫זאת‬ ‫למרות‬ ‫הר‬ ‫הגבר‬ ‫בריאת‬ ‫בעקבות‬ ‫הדתות‬‫אשון‬)‫אדם‬(‫הראשונה‬ ‫והאישה‬)‫חווה‬.( ‫פי‬ ‫על‬‫מהעץ‬ ‫לאכול‬ ‫וחווה‬ ‫אדם‬ ‫על‬ ‫אסר‬ ‫אללה‬ ‫והנוצרית‬ ‫היהודית‬ ‫האמונה‬ ‫האסור‬.‫חווה‬ ‫את‬ ‫פיתה‬ ‫הנחש‬ ‫אך‬‫מהעץ‬ ‫לאכול‬,‫מכן‬ ‫ולאחר‬‫פיתתה‬ ‫חווה‬ ‫לאכול‬ ‫אדם‬ ‫את‬‫העץ‬ ‫מין‬‫איתה‬.‫ש‬ ‫ולאחר‬‫על‬ ‫מאללה‬ ‫נזיפה‬ ‫אדם‬ ‫קיבל‬ ‫פועלו‬,‫החטא‬ ‫על‬ ‫באחריות‬ ‫חווה‬ ‫את‬ ‫האשים‬ ‫הוא‬."‫יב‬‫ֶר‬‫מ‬‫ַיֹּא‬‫ו‬, ‫ָם‬‫ד‬‫ָאָ‬‫ה‬:‫ִי‬‫ד‬ָ‫מּ‬ִ‫ע‬ ‫ָה‬‫תּ‬ַ‫ת‬ָ‫נ‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬ ‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ָ‫ה‬,-‫ָה‬‫נ‬ְ‫ת‬ָ‫נ‬ ‫ִוא‬‫ה‬-‫ִן‬‫מ‬ ‫ִי‬‫לּ‬ ‫ֵל‬‫כ‬ֹ‫ָא‬‫ו‬ ‫ֵץ‬‫ע‬ָ‫ה‬.")‫בראשית‬3:12(‫לאישה‬ ‫אמר‬ ‫והאל‬: "‫טז‬-‫ֶל‬‫א‬‫ַר‬‫מ‬‫אָ‬ ‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ָ‫ה‬,ְ‫ו‬ ְ‫ך‬ֵ‫נ‬‫ְבוֹ‬‫צּ‬ִ‫ע‬ ‫ֶה‬‫בּ‬ְ‫ר‬‫אַ‬ ‫ָה‬‫בּ‬ְ‫ר‬ַ‫ה‬--ְ‫ך‬ֵ‫נ‬ֹ‫ֵר‬‫ה‬ ‫ֶב‬‫צ‬ֶ‫ע‬ְ‫בּ‬,‫ִים‬‫נ‬ָ‫ב‬ ‫ִי‬‫ד‬ְ‫ל‬ֵ‫תּ‬;-‫ֶל‬‫א‬ְ‫ו‬ְ‫ך‬ֵ‫שׁ‬‫ִי‬‫א‬,ְ‫ך‬ֵ‫ת‬ָ‫ק‬‫ְשׁוּ‬‫תּ‬,‫ְהוּא‬‫ו‬, -‫ָל‬‫שׁ‬ְ‫מ‬ִ‫י‬ְ‫ך‬ָ‫בּ‬.‫יז‬‫ַר‬‫מ‬‫אָ‬ ‫ָם‬‫ד‬‫ְאָ‬‫ל‬‫וּ‬,-‫ִי‬‫כּ‬ְ‫שׁ‬ִ‫א‬ ‫ְקוֹל‬‫ל‬ ָ‫תּ‬ְ‫ע‬ַ‫מ‬ָ‫שׁ‬ָ‫ך‬ֶ‫תּ‬, -‫ִן‬‫מ‬ ‫ַל‬‫כ‬‫ַתֹּא‬‫ו‬‫ֵץ‬‫ע‬ָ‫ה‬,ַ‫כ‬‫תֹא‬ ‫לֹא‬ ‫ֵאמֹר‬‫ל‬ ָ‫ך‬‫ִי‬‫ת‬‫ִי‬‫וּ‬ִ‫צ‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬‫ל‬ --‫ֶנּוּ‬‫מּ‬ִ‫מ‬‫ָה‬‫מ‬ָ‫ד‬ֲ‫א‬ָ‫ה‬ ‫ָה‬‫ר‬‫ֲרוּ‬‫א‬,ָ‫ך‬ֶ‫ר‬‫ֲבוּ‬‫ע‬ַ‫בּ‬,ֶ‫ל‬ְ‫כ‬‫תֹּא‬ ‫ָבוֹן‬‫צּ‬ִ‫ע‬ְ‫בּ‬‫ָה‬‫נּ‬, ָ‫ך‬‫ֶי‬‫יּ‬ַ‫ח‬ ‫ֵי‬‫מ‬ְ‫י‬ ‫כֹּל‬")‫בראשית‬3-16:17( ‫לא‬ ‫באשר‬‫סלאם‬,‫בקוראן‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫נמסר‬ ‫הבריאה‬ ‫סיפור‬‫למשל‬: }‫אדם‬ ‫הוי‬,‫עדן‬ ‫בגן‬ ‫שכון‬,‫ואשתך‬ ‫אתה‬,‫מכל‬ ‫ִכלו‬‫א‬‫ו‬ ‫ִרצו‬‫ת‬ ‫אשר‬,‫הזה‬ ‫העץ‬ ‫אל‬ ‫ִקרב‬‫ל‬ ‫לכם‬ ‫אל‬ ‫אך‬,‫תהיו‬ ‫פן‬ ‫העוולה‬ ‫בבני‬.20‫את‬ ‫ִראו‬‫י‬ ‫למען‬ ‫להם‬ ‫לחש‬ ‫השטן‬ ‫מהם‬ ‫נסתרו‬ ‫אשר‬ ‫מערומיהם‬,‫ואמר‬,‫תהיו‬ ‫לבל‬ ‫רק‬ ‫ע‬ ‫הזה‬ ‫העץ‬ ‫את‬ ‫ריבונכם‬ ‫אסר‬ ‫מלאכים‬‫שניכם‬ ‫ל‬,‫או‬ ‫לעולם‬ ‫תחיו‬ ‫לבל‬.21‫לאמור‬ ‫להם‬ ‫נשבע‬ ‫הוא‬,‫את‬ ‫רק‬ ‫אבקש‬ ‫טובתכם‬.22‫בתיתועיו‬ ‫אותם‬ ‫הדיח‬ ‫כי‬ ‫הנה‬, ‫מערומיהם‬ ‫להם‬ ‫ִגלו‬‫נ‬ ‫העץ‬ ‫מן‬ ‫טעמו‬ ‫וכאשר‬.‫קמו‬ ‫אז‬ ‫הגן‬ ‫מעלי‬ ‫כסות‬ ‫לעצמם‬ ‫לתפור‬.‫אליהם‬ ‫קרא‬ ‫אז‬ ‫לאמור‬ ‫ריבונם‬,‫שניכם‬ ‫על‬ ‫אסרתי‬ ‫לא‬ ‫האם‬‫אל‬ ‫ִקרב‬‫ל‬ ‫השט‬ ‫כי‬ ‫לכם‬ ‫אמרתי‬ ‫ולא‬ ‫הזה‬ ‫העץ‬‫אויבכם‬ ‫הוא‬ ‫ן‬ ‫המושבע‬?23‫שניהם‬ ‫אמרו‬,‫ריבוננו‬,‫עוול‬ ‫גרמנו‬ ‫לעצמנו‬,‫עלינו‬ ‫ותרחם‬ ‫לנו‬ ‫תסלח‬ ‫לא‬ ‫ואם‬,‫נלך‬ ‫לאבדון‬.{)1( _______________________ )1(‫סורה‬7‫החומה‬ ‫ממרום‬)19-23(
 8. 8. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)7( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫למצוא‬ ‫נוכל‬ ‫הבריאה‬ ‫של‬ ‫הגרסאות‬ ‫בשתי‬ ‫מעמיק‬ ‫בעיון‬‫סותרות‬ ‫השקפות‬ ‫מהותיות‬ ‫הן‬ ‫אשר‬,‫הקוראן‬ ‫הרי‬–‫ל‬ ‫בניגוד‬‫תנ‬"‫ך‬–‫על‬ ‫האשמה‬ ‫את‬ ‫הטיל‬ ‫וחווה‬ ‫אדם‬‫יחדיו‬.‫חווה‬ ‫כי‬ ‫שאומר‬ ‫בקוראן‬ ‫פסוק‬ ‫ואין‬‫על‬ ‫ולחצה‬ ‫פיתתה‬ ‫אדם‬‫לאכול‬‫מה‬‫עץ‬‫ה‬‫אסור‬,‫לפניו‬ ‫ממנו‬ ‫אכלה‬ ‫שחווה‬ ‫או‬. ‫בקור‬‫אן‬,‫רימתה‬ ‫ולא‬ ‫אדם‬ ‫את‬ ‫פיתתה‬ ‫לא‬ ‫חווה‬‫אותו‬.‫כאבי‬ ‫גם‬‫ההיריון‬ ‫אינם‬‫ענישה‬‫של‬‫אללה‬‫נגד‬‫לאישה‬,- ‫אללה‬ ‫כי‬‫הקוראן‬ ‫לפי‬–‫מעניש‬ ‫לא‬ ‫אחרת‬ ‫נפש‬ ‫של‬ ‫חטא‬ ‫עבור‬ ‫נפש‬.‫וחווה‬ ‫אדם‬)‫ע‬.‫ש‬(‫ושניהם‬ ‫חטאו‬ ‫שניהם‬ ‫אללה‬ ‫של‬ ‫מחילתו‬ ‫את‬ ‫ביקשו‬,‫ואללה‬‫להם‬ ‫ומחל‬.
 9. 9. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)8( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫חווה‬ ‫של‬ ‫חטאה‬ ‫נחלת‬ ‫בתנ‬ ‫חווה‬ ‫של‬ ‫דמותה‬"‫על‬ ‫שלילית‬ ‫השפיעה‬ ‫אדם‬ ‫פיתוי‬ ‫על‬ ‫כאחראית‬ ‫ך‬ ‫תפיסתה‬‫והנוצרית‬ ‫היהודית‬ ‫בהלכה‬ ‫האישה‬ ‫של‬,‫ה‬‫אישה‬‫בכלל‬–‫כך‬ -‫סבורים‬‫ירשה‬‫אימה‬ ‫של‬ ‫חטאה‬ ‫את‬)‫בתנ‬ ‫חווה‬"‫ך‬.(‫הי‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫נטולת‬ ‫א‬ ‫א‬‫מון‬‫ומוסר‬.‫כן‬ ‫כמו‬‫כי‬ ‫סבורים‬‫הווסת‬,‫ההריון‬,‫הם‬ ‫והלידה‬‫לאישה‬ ‫ענישה‬ ‫חווה‬ ‫של‬ ‫הנצחי‬ ‫חטאה‬ ‫בגין‬.‫הזאת‬ ‫השלילית‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫וכדי‬ ‫ב‬ ‫לעיין‬ ‫יש‬ ‫האישה‬ ‫של‬ ‫מעמדה‬ ‫על‬‫חשובות‬ ‫ונוצריות‬ ‫יהודיות‬ ‫יצירות‬ ‫כמה‬ ‫ק‬‫ודם‬‫בברית‬ ‫לעיין‬ ‫יש‬‫הישנה‬)‫התנ‬"‫ך‬(‫החוכמה‬ ‫מספרות‬ ‫פסוקים‬ ‫ולצטט‬ :"‫כו‬‫ֶת‬‫ו‬ָ‫מּ‬ִ‫מ‬ ‫ַר‬‫מ‬ ‫ִי‬‫נ‬ֲ‫א‬ ‫ֶא‬‫צ‬‫וּמוֹ‬,-‫ֶת‬‫א‬-‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬ ‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ָ‫ה‬‫ִיא‬‫ה‬ --‫ָהּ‬‫בּ‬ִ‫ל‬ ‫ִים‬‫מ‬ָ‫ר‬ֲ‫ח‬ַ‫ו‬ ‫ִים‬‫ד‬‫ְצוֹ‬‫מ‬ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ד‬ָ‫י‬ ‫ִים‬‫ר‬‫ֲסוּ‬‫א‬;‫ֵי‬‫נ‬ְ‫פ‬ִ‫ל‬ ‫טוֹב‬ ‫ִים‬‫ה‬ֹ‫ֱל‬‫א‬ָ‫ה‬,‫ָה‬‫נּ‬ֶ‫מּ‬ִ‫מ‬ ‫ֵט‬‫ל‬ָ‫מּ‬ִ‫י‬,‫ֵא‬‫ט‬‫ְחוֹ‬‫ו‬,‫ָהּ‬‫בּ‬ ‫ֶד‬‫כ‬ָ‫לּ‬ִ‫י‬.‫כז‬‫ֵה‬‫א‬ְ‫ר‬ ‫ִי‬‫ת‬‫ָא‬‫צ‬ָ‫מ‬ ‫ֶה‬‫ז‬,ֹ‫ק‬ ‫ָה‬‫ר‬ְ‫מ‬‫אָ‬‫ֶת‬‫ל‬ֶ‫ה‬;‫ַת‬‫ח‬‫ְאַ‬‫ל‬ ‫ַת‬‫ח‬‫אַ‬,‫ְצֹא‬‫מ‬ִ‫ל‬ ‫ְבּוֹן‬‫שׁ‬ֶ‫ח‬.‫כח‬-‫עוֹד‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬‫ִי‬‫שׁ‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬ ‫ָה‬‫שׁ‬ְ‫ק‬ִ‫בּ‬,‫ִי‬‫ת‬‫ָא‬‫צ‬ָ‫מ‬ ‫ְלֹא‬‫ו‬: ‫ֶף‬‫ל‬ֶ‫א‬ֵ‫מ‬ ‫ָד‬‫ח‬ֶ‫א‬ ‫ָם‬‫ד‬‫אָ‬,--‫ִי‬‫ת‬‫ָא‬‫צ‬ָ‫מ‬-‫ָל‬‫כ‬ְ‫ב‬ ‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ְ‫ו‬‫ֶה‬‫לּ‬ֵ‫א‬,‫לֹא‬ ‫ִי‬‫ת‬‫ָא‬‫צ‬ָ‫מ‬".)‫קהלת‬7:26-28( ‫התנ‬ ‫של‬ ‫הקתולית‬ ‫בגרסה‬ ‫שאושרו‬ ‫החיצוניים‬ ‫ובספרים‬"‫נמסר‬ ‫ך‬" )‫כב‬(‫כרשע‬ ‫רשעה‬ ‫אין‬‫תה‬,‫רשע‬ ‫חלקת‬ ‫תהי‬ ‫ולו‬,)‫כב‬( ‫כרשעתה‬ ‫רשעה‬ ‫אין‬,‫רשע‬ ‫חלקת‬ ‫תהי‬ ‫ולו‬")-‫בן‬‫סירא‬ 25:19-24( ‫ְמוֹן‬‫ד‬ַ‫קּ‬ַ‫ה‬ ‫א‬ְ‫ט‬ֵ‫ח‬ַ‫ה‬ ‫בגין‬ ‫האישה‬ ‫על‬ ‫הוטלו‬ ‫קללות‬ ‫תשע‬ ‫ספר‬ ‫יהודי‬ ‫רב‬: "‫המוות‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫קללות‬ ‫תשע‬ ‫האישה‬ ‫על‬ ‫הוטלו‬:‫הווסת‬,‫הבתולים‬ ‫דם‬, ‫ההריון‬ ‫כאבי‬,‫ָה‬‫ד‬ֵ‫ל‬ ‫ֵי‬‫ל‬ְ‫ב‬ֶ‫ח‬,‫גידו‬‫ילדים‬ ‫ל‬,‫ראש‬ ‫כיסוי‬‫באבל‬ ‫כאילו‬ ‫ה‬,‫ניקוב‬ ‫ש‬ ‫כמו‬ ‫אוזניה‬‫יפחה‬,‫עדות‬ ‫ממנה‬ ‫לקבל‬ ‫אין‬,‫ואחרי‬‫הכול‬‫המוות‬."2
 10. 10. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)9( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫היהודים‬ ‫היום‬ ‫ועד‬‫האורתודוקסים‬‫בתפילת‬ ‫אומרים‬‫שחר‬‫ית‬:"ְ‫ך‬‫ָרוּ‬‫בּ‬ ‫ה‬ ‫ָה‬‫תּ‬‫אַ‬,'‫ָם‬‫ל‬‫ָעו‬‫ה‬ ְ‫ך‬ֶ‫ל‬ֶ‫מ‬ ‫ֵינוּ‬‫ה‬‫ֱל‬‫א‬,ָ‫שּׁ‬ִ‫א‬ ‫ִי‬‫נ‬ַ‫שׂ‬ָ‫ע‬ ‫ֶלּא‬‫שׁ‬‫ה‬" ‫אומרות‬ ‫והנשים‬" :‫ה‬ ‫ָה‬‫תּ‬‫אַ‬ ְ‫ך‬‫ָרוּ‬‫בּ‬,'ְ‫ך‬ֶ‫ל‬ֶ‫מ‬ ‫ֵינוּ‬‫ה‬‫ֱל‬‫א‬ ‫ָם‬‫ל‬‫ָעו‬‫ה‬,‫ְצונו‬‫ר‬ִ‫כּ‬ ‫ִי‬‫נ‬ַ‫שׂ‬ָ‫ע‬ֶ‫שׁ‬"3 ‫היהודים‬ ‫של‬ ‫התפילה‬ ‫בספר‬ ‫נמצאת‬ ‫אחרת‬ ‫ברכה‬" :ָ‫תּ‬‫אַ‬ ְ‫ך‬‫ָרוּ‬‫בּ‬‫ה‬ ‫ה‬,'‫ָם‬‫ל‬‫ָעו‬‫ה‬ ְ‫ך‬ֶ‫ל‬ֶ‫מ‬ ‫ֵינוּ‬‫ה‬‫ֱל‬‫א‬,ֶ‫שׁ‬‫ִי‬‫נ‬ַ‫שׂ‬ָ‫ע‬ ‫לּא‬‫גוי‬,‫אַ‬ ְ‫ך‬‫ָרוּ‬‫בּ‬‫ָה‬‫תּ‬ ‫ה‬,'‫ָם‬‫ל‬‫ָעו‬‫ה‬ ְ‫ך‬ֶ‫ל‬ֶ‫מ‬ ‫ֵינוּ‬‫ה‬‫ֱל‬‫א‬,‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ ‫ִי‬‫נ‬ַ‫שׂ‬ָ‫ע‬ ‫ֶלּא‬‫שׁ‬,‫אַ‬ ְ‫ך‬‫ָרוּ‬‫בּ‬‫ָה‬‫תּ‬ ‫ה‬,'‫ָם‬‫ל‬‫ָעו‬‫ה‬ ְ‫ך‬ֶ‫ל‬ֶ‫מ‬ ‫ֵינוּ‬‫ה‬‫ֱל‬‫א‬,‫ִי‬‫נ‬ַ‫שׂ‬ָ‫ע‬ ‫ֶלּא‬‫שׁ‬‫בור‬."4 ‫אך‬‫הזאת‬ ‫השלילית‬ ‫ההשפעה‬‫ביהדות‬ ‫מאשר‬ ‫בנצרות‬ ‫יותר‬ ‫ניכרת‬.‫היות‬ ‫השפי‬ ‫חווה‬ ‫של‬ ‫וחטאה‬‫ה‬ ‫על‬ ‫ע‬‫ב‬ ‫הנוצרית‬ ‫אמונה‬‫גדולה‬ ‫צורה‬,‫ונקבעה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫ישוע‬ ‫המשיח‬ ‫של‬ ‫משימתו‬‫האל‬ ‫בעיני‬ ‫חווה‬ ‫של‬ ‫עבירתה‬.‫קודם‬ ‫החטא‬ ‫את‬ ‫עשתה‬ ‫היא‬,‫מכן‬ ‫ולאחר‬‫כמוה‬ ‫לעשות‬ ‫אדם‬ ‫את‬ ‫פיתתה‬,‫לאחר‬ ‫מכן‬‫בגללם‬ ‫קוללה‬ ‫אשר‬ ‫לארץ‬ ‫וירדו‬ ‫עדן‬ ‫מגן‬ ‫שניהם‬ ‫גורשו‬.‫סלח‬ ‫לא‬ ‫האל‬ ‫האנושות‬ ‫לכל‬ ‫שעבר‬ ‫חטא‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫להם‬. ‫חוטאים‬ ‫נולדים‬ ‫האנשים‬ ‫כל‬.‫וכדי‬‫להם‬ ‫לסלוח‬‫הקדמון‬ ‫החטא‬ ‫על‬,‫האל‬ ‫המשיח‬ ‫את‬ ‫הקריב‬)‫ישוע‬(,‫האל‬ ‫של‬ ‫לבנו‬ ‫שנחשב‬,‫נהרג‬ ‫אשר‬‫ה‬ ‫על‬‫צלב‬. ‫ו‬ ‫חטאה‬ ‫על‬ ‫אחראית‬ ‫חווה‬ ‫זה‬ ‫סמך‬ ‫על‬‫בעלה‬ ‫חטא‬ ‫על‬ ‫גם‬,‫החטא‬ ‫ועל‬ ‫של‬ ‫הקדמון‬‫כולה‬ ‫האנושות‬,‫היא‬ ‫זה‬ ‫רק‬ ‫ולא‬‫אחראית‬‫גם‬‫בן‬ ‫של‬ ‫מותו‬ ‫על‬ ‫האל‬. ‫אחרות‬ ‫ובמילים‬,‫הא‬ ‫לנפילת‬ ‫גרמה‬ ‫אחת‬ ‫אישה‬‫נושות‬‫כולה‬‫ולגירושם‬‫של‬ ‫האדם‬ ‫בני‬‫עדן‬ ‫מגן‬.5 ‫בנותיה‬ ‫לגבי‬ ‫מה‬ ‫אבל‬?‫אשמות‬ ‫כולן‬‫כמותה‬‫ויש‬‫כאל‬ ‫אליהן‬ ‫להתייחס‬ ‫חוטאות‬?‫של‬ ‫דבריו‬ ‫אלו‬ ‫ובכן‬‫החדשה‬ ‫בברית‬ ‫פולוס‬ ‫הצדיק‬:"‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ָ‫ה‬ ‫ָה׃‬‫ע‬ָ‫נ‬ְ‫כ‬ַ‫ה‬‫ָל־‬‫כ‬ְ‫בּ‬ ‫ָם‬‫מ‬‫דּוּ‬ ‫ַד‬‫מ‬ְ‫ל‬ִ‫תּ‬12‫ְשׁוּ‬‫ר‬ ‫ֵן‬‫ת‬ֹ‫נ‬ ‫ִי‬‫נּ‬ֶ‫נ‬‫ֵי‬‫א‬ְ‫ו‬‫ת‬ ְ‫ל‬ ‫לֹא‬ ‫אַף‬ ‫ֵד‬‫מּ‬ַ‫ל‬ְ‫ל‬ ‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ָ‫ל‬ִ‫תּ‬ ְ‫ך‬‫אַ‬ ‫ִישׁ‬‫א‬ָ‫ה‬‫ַל־‬‫ע‬ ‫ֵא‬‫שׂ‬ַ‫נ‬ְ‫ת‬ִ‫ה‬‫דּוֹם׃‬13 ָ‫וּ‬ַ‫ח‬ ‫ָיו‬‫ר‬ֲ‫ח‬‫ְאַ‬‫ו‬ ‫ָה‬‫נ‬‫ִאשׁוֹ‬‫ר‬ָ‫בּ‬ ‫ַר‬‫צ‬‫נוֹ‬ ‫ָם‬‫ד‬‫אָ‬ ‫ִי‬‫כּ‬‫ה׃‬14‫לֹא‬ ‫ָם‬‫ד‬‫ְאָ‬‫ו‬ ֵ‫מּ‬ַ‫ה‬ ‫ְקוֹל‬‫ל‬ ‫ָה‬‫ע‬ְ‫מ‬ָ‫שׁ‬ ‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ָ‫ה‬‫ִם־‬‫א‬ ‫ִי‬‫כּ‬ ‫ָה‬‫תּ‬ְ‫פ‬ִ‫נ‬ֵ‫ד‬‫ִי‬‫ל‬ ‫ָבֹא‬‫תּ‬ַ‫ו‬ ‫ִית‬‫ס‬‫י‬ ‫ָה‬‫ר‬ֵ‫ב‬ֲ‫ע‬")‫האיגרת‬-‫אל‬ ‫פולוס‬ ‫של‬ ‫הראשונה‬‫תימוטיוס‬2:11-14(
 11. 11. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)10( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫אך‬‫קשוח‬ ‫היה‬ ‫טרטוליאנוס‬ ‫האב‬‫יותר‬ ‫אף‬‫היה‬ ‫כאשר‬ ‫פולוס‬ ‫מהצדיק‬ ‫עם‬ ‫מדבר‬"‫באמונה‬ ‫ביותר‬ ‫עליו‬ ‫האהובות‬ ‫אחיותיו‬"6‫אמר‬" :‫הידעתן‬ ‫חווה‬ ‫היא‬ ‫מכן‬ ‫אחת‬ ‫שכל‬?‫נח‬ ‫גורלכן‬‫על‬ ‫רץ‬‫היום‬ ‫עד‬ ‫האל‬ ‫ידי‬:‫והחטא‬ ‫נמשך‬‫השטן‬ ‫של‬ ‫השער‬ ‫ואתן‬:‫הקדמון‬ ‫החטא‬ ‫על‬ ‫האחראיות‬ ‫ואתן‬: ‫האל‬ ‫בעיני‬ ‫החטא‬ ‫בביצוע‬ ‫הראשונות‬ ‫ואתן‬:‫את‬ ‫פיתיתן‬ ‫אשר‬ ‫ואתן‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ ‫שהנחש‬ ‫בעוד‬ ‫אדם‬.‫אתן‬‫שהשמדתן‬‫האדם‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לאל‬.‫האל‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ‫נהרג‬ ‫חטאיכן‬ ‫ובגין‬." ‫מא‬ ‫נאמן‬ ‫היה‬ ‫אוגוסטינוס‬ ‫האב‬‫הקדמונים‬ ‫לאבותיו‬ ‫ד‬,‫לחבר‬ ‫כתב‬ ‫הוא‬: "‫לאם‬ ‫האישה‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫אין‬,‫אדם‬ ‫את‬ ‫שפיתתה‬ ‫חווה‬ ‫שתיהן‬,‫שכולנו‬ ‫ממנה‬ ‫להיזהר‬ ‫חייבים‬.....‫בשביל‬ ‫האישה‬ ‫של‬ ‫התועלת‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫ילדים‬ ‫מלהביא‬ ‫חוץ‬ ‫הגבר‬."‫היה‬ ‫דברים‬ ‫מאותם‬ ‫שנים‬ ‫מאות‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ ‫מו‬ ‫אינה‬ ‫האישה‬ ‫כי‬ ‫מאמין‬ ‫עדיין‬ ‫אקווינס‬ ‫תומאס‬ ‫הצדיק‬‫דבר‬ ‫בשום‬ ‫עילה‬: "‫לאישה‬ ‫תועלת‬ ‫אין‬,‫מינו‬ ‫לבני‬ ‫היושר‬ ‫את‬ ‫ומוריש‬ ‫ישר‬ ‫נולד‬ ‫הגבר‬. ‫מלידה‬ ‫בחטא‬ ‫נפגמת‬ ‫האישה‬ ‫אבל‬." ‫הידוע‬ ‫טוֹר‬ָ‫ְמ‬‫ר‬‫ֶפוֹ‬‫ר‬‫ה‬ ‫ובסוף‬‫לותר‬ ‫מרטין‬‫מלבד‬ ‫באישה‬ ‫תועלת‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫ילדים‬ ‫הרבה‬ ‫להביא‬:"‫משנה‬ ‫לא‬ ‫מתו‬ ‫או‬ ‫התעייפו‬ ‫אילו‬.‫למות‬ ‫להן‬ ‫תנו‬ ‫בלידה‬,‫שלהן‬ ‫העבודה‬ ‫זו‬." ‫האי‬‫למגונה‬ ‫הפכה‬ ‫שה‬‫לפי‬ ‫אדם‬ ‫את‬ ‫שפיתתה‬ ‫היא‬ ‫שחווה‬ ‫האמונה‬ ‫בגין‬ ‫בתנ‬ ‫בראשית‬ ‫בספר‬ ‫שנמסר‬ ‫מה‬"‫ך‬. ‫לסיכום‬,‫האמונות‬,‫והנוצרית‬ ‫היהודית‬,‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫אשמה‬ ‫חווה‬ ‫כי‬ ‫סבורות‬ ‫כול‬‫מינה‬ ‫בנות‬. ‫האישה‬ ‫לגבי‬ ‫בקוראן‬ ‫שנמסר‬ ‫במה‬ ‫עתה‬ ‫נעיין‬ ‫אם‬,‫בשוני‬ ‫להבחין‬ ‫נוכל‬ ‫לבין‬ ‫בקוראן‬ ‫האישה‬ ‫דמות‬ ‫בין‬ ‫המוחלט‬‫ובנצרות‬ ‫ביהדות‬.
 12. 12. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)11( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫להביע‬ ‫לקוראן‬ ‫לתת‬ ‫ואם‬: }‫והמתמסרות‬ ‫המתמסרים‬,‫והמאמינות‬ ‫והמאמינים‬, ‫והאדוקות‬ ‫והאדוקים‬,‫האמת‬ ‫ואנשי‬,‫ה‬ ‫ונשות‬‫אמת‬, ‫הרוח‬ ‫ועזי‬,‫הרוח‬ ‫ועזות‬,‫והענוות‬ ‫והענווים‬, ‫צדקה‬ ‫והנותנות‬ ‫צדקה‬ ‫והנותנים‬,‫והצמות‬ ‫והצמים‬, ‫ערוותם‬ ‫תומת‬ ‫על‬ ‫והשומרות‬ ‫והשומרים‬,‫והמרבים‬ ‫אללה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫להזכיר‬ ‫והמרבות‬–‫אללה‬ ‫הכין‬ ‫להם‬ ‫כביר‬ ‫ושכר‬ ‫מחילה‬.{)1( }‫אשר‬ ‫גנים‬ ‫ולמאמינות‬ ‫למאמינים‬ ‫הבטיח‬ ‫אללה‬ ‫למרגלו‬ ‫זורמים‬ ‫נהרות‬‫ואשר‬ ‫תיהם‬‫בהם‬ ‫יהיו‬ ‫לנצח‬, ‫עדן‬ ‫בגני‬ ‫נאווים‬ ‫ומשכנות‬.‫מזו‬ ‫יתרה‬:‫יפיקו‬ ‫הם‬ ‫אלוהים‬ ‫מלפני‬ ‫רצון‬.‫הכבירה‬ ‫הזכייה‬ ‫זוהי‬{)2( }‫ואמר‬ ‫להם‬ ‫נענה‬ ‫ריבונם‬,‫שום‬ ‫של‬ ‫משכרו‬ ‫אגרע‬ ‫לא‬ ‫בכם‬ ‫אשר‬ ‫עמל‬,‫נקבה‬ ‫או‬ ‫זכר‬,‫מזה‬ ‫זה‬ ‫קורצתם‬ ‫כי‬. ‫פגעו‬ ‫ואשר‬ ‫ממושבותיהם‬ ‫וגורשו‬ ‫היגרו‬ ‫אשר‬ ‫אלה‬ ‫אמונ‬ ‫בשל‬ ‫בהם‬‫בי‬ ‫תם‬,‫ונהרגו‬ ‫ונלחמו‬,‫אכפר‬ ‫ֵר‬‫פּ‬ַ‫כ‬ ‫נהרות‬ ‫אשר‬ ‫גנים‬ ‫אל‬ ‫ואכניסם‬ ‫עוונותיהם‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫למרגלותיהם‬ ‫זורמים‬,‫אללה‬ ‫ִם‬‫ע‬‫מ‬ ‫שכרם‬ ‫וזה‬.‫השכר‬ ‫אללה‬ ‫אצל‬ ‫שמור‬ ‫הנאה‬.{)3( }‫כרעתו‬ ‫רעה‬ ‫תושב‬ ‫הרעה‬ ‫לגומל‬,-‫הטוב‬ ‫ועושי‬‫זכר‬ ‫נקבה‬ ‫או‬–‫מאמינים‬ ‫בעודם‬,‫עדן‬ ‫לגן‬ ‫ייכנסו‬ ‫אלה‬, ‫חשבו‬ ‫בלא‬ ‫יפורנסו‬ ‫ובו‬‫ן‬.{)4( }‫הטוב‬ ‫עושי‬,‫נקבה‬ ‫או‬ ‫זכר‬,‫אמונה‬ ‫ובלבם‬,‫ניתן‬ ‫טובים‬ ‫חיים‬ ‫להם‬,‫כל‬ ‫על‬ ‫שכרם‬ ‫את‬ ‫ניתן‬ ‫אלה‬ ‫לכל‬ ‫עשו‬ ‫אשר‬ ‫הטוב‬.{)5( ________________________ )1(‫סורה‬33‫המחנות‬35)2(‫סורה‬9‫ההצהרה‬72)3(‫סורה‬3 ‫עמרם‬ ‫בית‬195 )4(‫סורה‬40‫הסולח‬40)5(‫סורה‬16‫הדבורה‬97
 13. 13. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)12( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫בקוראן‬ ‫לאישה‬ ‫הגבר‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ברור‬.‫לעבוד‬ ‫אותם‬ ‫ברא‬ ‫אללה‬ ‫אותו‬,‫רעים‬ ‫ממעשים‬ ‫ולהימנע‬ ‫טובים‬ ‫מעשים‬ ‫ולעשות‬,‫דין‬ ‫ייתבעו‬ ‫ושניהם‬ ‫מע‬ ‫על‬ ‫וחשבון‬‫שיהם‬. ‫נמסר‬ ‫לא‬‫נוכלת‬ ‫נולדה‬ ‫שהיא‬ ‫או‬ ‫השטן‬ ‫של‬ ‫השער‬ ‫היא‬ ‫האישה‬ ‫כי‬ ‫בקוראן‬ ‫מטבעה‬.‫ולא‬‫כתוב‬‫האל‬ ‫של‬ ‫דמותו‬ ‫הוא‬ ‫הגבר‬ ‫כי‬ ‫בקוראן‬,‫שהאישה‬ ‫אלא‬ ‫והגבר‬‫שניהם‬‫אללה‬ ‫של‬ ‫יצורים‬.‫של‬ ‫תפקידה‬ ‫כי‬ ‫מבהירים‬ ‫הקוראן‬ ‫פסוקי‬ ‫רק‬ ‫מצטמצם‬ ‫לא‬ ‫האישה‬‫צאצאים‬ ‫בהבאת‬,‫גם‬ ‫אלא‬‫בעשיית‬‫מעשים‬ ‫טובים‬‫שמצ‬ ‫כפי‬‫על‬ ‫גם‬ ‫ווה‬‫הגבר‬.‫טובה‬ ‫אישה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫מסר‬ ‫לא‬ ‫הקוראן‬, ‫המאמינים‬ ‫את‬ ‫מצווה‬ ‫הקוראן‬ ‫להפך‬,‫ונשים‬ ‫גברים‬‫כאחד‬,‫לקחת‬‫לדוגמא‬ ‫הבתולה‬ ‫מרים‬ ‫כמו‬ ‫הצדיקות‬ ‫הנשים‬ ‫את‬,‫פרעה‬ ‫של‬ ‫ואשתו‬)‫ע‬.‫ש‬(‫כאשר‬ ‫בסורה‬ ‫אומר‬ ‫אללה‬)‫אלתחרים‬: (}‫הביא‬ ‫למאמינים‬ ‫וכמשל‬ ‫פרעה‬ ‫אשת‬ ‫את‬ ‫אללה‬:‫אמרה‬,‫ריבוני‬,‫ל‬ ‫ֵם‬‫ק‬ָ‫ה‬ָ‫ך‬‫אצל‬ ‫י‬ -‫והצילני‬ ‫עדן‬ ‫בגן‬ ‫בית‬‫וממעשיו‬ ‫מפרעה‬ ‫נא‬ ‫העוולה‬ ‫בני‬ ‫מקהל‬ ‫והושיעני‬.12‫בת‬ ‫מרים‬ ‫ואת‬ ‫ערוותה‬ ‫תומת‬ ‫את‬ ‫חיללה‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫עמרם‬:‫בה‬ ‫נפחנו‬ ‫ובספריו‬ ‫ריבונה‬ ‫בדברי‬ ‫האמינה‬ ‫והיא‬ ‫מרוחנו‬, ‫באדוקים‬ ‫והיתה‬.{)1( ________________________________ )1(‫סורה‬66‫האיסור‬)11:12(
 14. 14. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)13( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫מבישות‬ ‫הבנות‬ ‫למעשה‬,‫מלידתה‬ ‫מתחילה‬ ‫האישה‬ ‫לעבר‬ ‫והתורה‬ ‫הקוראן‬ ‫גישת‬. ‫לדוגמא‬,‫תקופת‬ ‫כי‬ ‫נאמר‬ ‫החדשה‬ ‫בברית‬‫הטומאה‬‫האם‬ ‫של‬‫לאחר‬ ‫הולדת‬‫נקבה‬‫שבועיים‬ ‫הינה‬‫הט‬ ‫שתקופת‬ ‫בעוד‬‫ומאה‬‫האם‬ ‫של‬‫לאחר‬ ‫הולדת‬‫זכר‬‫הינה‬‫שבוע‬,‫כשום‬ ‫זאת‬‫הטומאה‬ ‫שתקופת‬‫אחרי‬ ‫האישה‬ ‫של‬ ‫היא‬ ‫ילדה‬ ‫הולדת‬"‫כפליים‬"‫ילד‬ ‫הולדת‬ ‫אחרי‬ ‫תקופה‬ ‫אותה‬.)‫ויקרא‬12 2:5( ‫בתנ‬ ‫גם‬"‫בבירור‬ ‫נמסר‬ ‫הקתולי‬ ‫ך‬:")‫ג‬(‫בער‬ ‫בן‬ ‫לאביו‬ ‫כעס‬, - ‫מבישה‬ ‫ובת‬‫לבּ‬‫נולדה‬ ‫ושה‬")‫סירא‬ ‫בן‬22:3.(‫הגבר‬ ‫ואילו‬ ‫משובח‬:")‫ג‬(‫וכעס‬ ‫יראה‬ ‫אויבך‬ ‫חוכמה‬ ‫תלמדהו‬ ‫כי‬, ‫תהולל‬ ‫רעים‬ ‫בין‬ ‫ואתה‬.")‫סירא‬ ‫בן‬30:3.( ‫להתרבות‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫מצווה‬ ‫יהודי‬ ‫רב‬ ‫והנה‬,‫זמן‬ ‫באותו‬‫מ‬ ‫הוא‬ ‫אין‬‫סתיר‬ ‫לזכרים‬ ‫העדפתם‬ ‫את‬:"‫זכרים‬ ‫להוליד‬ ‫טוב‬,‫נקבות‬ ‫להוליד‬ ‫רע‬ ‫אבל‬", "‫כול‬‫נקבות‬ ‫להולדת‬ ‫עצובים‬ ‫אך‬ ‫זכרים‬ ‫להולדת‬ ‫שמחים‬ ‫ם‬","‫נולד‬ ‫כאשר‬ ‫הארץ‬ ‫על‬ ‫השלם‬ ‫יחול‬ ‫הזכר‬,‫דבר‬ ‫שום‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫הנקבה‬ ‫נולדה‬ ‫כאשר‬."7 ‫ה‬‫ל‬ ‫נחשבת‬ ‫ילדה‬‫כבד‬ ‫נטל‬‫לבּ‬ ‫ומקור‬‫הוריה‬ ‫עבור‬ ‫ושה‬:")‫יג‬(‫שמר‬ ‫דרכיה‬ ‫משרכת‬ ‫בתך‬,‫שורריך‬ ‫בך‬ ‫יביטו‬ ‫לבל‬.)‫יד‬( ‫עליך‬ ‫פיהם‬ ‫ירחיבו‬ ‫פן‬,‫בשער‬ ‫ייכלמו‬ ‫ופניך‬")‫בן‬ ‫סירא‬42:13-14( ")‫יא‬(‫מבישה‬ ‫בתך‬,‫אם‬ ‫תשטה‬ ‫לבל‬ ‫עליה‬ ‫עינך‬ ‫שים‬ ‫תשמר‬ ‫לא‬.)‫יב‬(‫עיניה‬ ‫נא‬ ‫שמור‬‫נואפות‬,‫לבל‬ ‫שטית‬ ‫כי‬ ‫תתפלא‬")‫סירא‬ ‫בן‬26:11-12(
 15. 15. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)14( ‫האגדה‬‫והאמת‬ ‫לכופרים‬ ‫הערבים‬ ‫את‬ ‫עשה‬ ‫חיות‬ ‫הבנות‬ ‫קבירת‬,‫האסלאם‬ ‫התגלות‬ ‫לפני‬. ‫זה‬ ‫מעשה‬ ‫בחריפות‬ ‫גינה‬ ‫הקוראן‬:}‫איש‬ ‫שמתבשר‬ ‫אימת‬ ‫כל‬ ‫הן‬ ‫על‬ ‫מהם‬)‫הולדת‬(‫נקבה‬,‫מרה‬ ‫ונפשו‬ ‫פניו‬ ‫קודרות‬ ‫עליו‬.59‫הבשורה‬ ‫מחמת‬ ‫האנשים‬ ‫מפני‬ ‫יסתתר‬ ‫אז‬ ‫שקיבל‬ ‫הרעה‬,‫לחיות‬ ‫ישאירה‬ ‫האם‬ ‫בדעתו‬ ‫ויחכוך‬ ‫בחרפה‬,‫או‬‫בחול‬ ‫יטמנה‬.‫מעוות‬ ‫שיפוט‬ ‫זה‬!{)1( ‫הקוראן‬ ‫איסור‬ ‫לולא‬‫זה‬ ‫מתועב‬ ‫מעשה‬‫נמשך‬ ‫היה‬‫רבים‬ ‫דורות‬,‫על‬ ‫ויתרה‬ ‫כך‬‫הקוראן‬‫אינו‬‫לבת‬ ‫בן‬ ‫בין‬ ‫הבדיל‬!‫וזאת‬‫לתנ‬ ‫בניגוד‬"‫ך‬,‫מחשיב‬ ‫הקוראן‬ ‫וברכה‬ ‫משמיים‬ ‫כמתנה‬ ‫הנקבה‬ ‫הולדת‬ ‫את‬‫מ‬‫אללה‬‫כגון‬ ‫בדיוק‬‫הולדת‬ ‫זכר‬. ‫בקור‬ ‫קודם‬ ‫נמסרה‬ ‫הנקבה‬ ‫הולדת‬ ‫ברכת‬‫שנאמר‬ ‫אן‬:}‫לאללה‬ ‫והארץ‬ ‫השמים‬ ‫מלכות‬:‫יחפוץ‬ ‫אשר‬ ‫את‬ ‫יברא‬,‫ויעניק‬ ‫יחפוץ‬ ‫לאשר‬ ‫ובנים‬ ‫יחפוץ‬ ‫לאשר‬ ‫בנות‬{,)2( ‫מנ‬ ‫על‬‫ת‬‫הבנות‬ ‫קבירת‬ ‫תופעת‬ ‫את‬ ‫למגר‬‫לחלוטין‬‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫הבטיח‬ )(‫לו‬ ‫שתיוולד‬ ‫למי‬‫או‬ ‫ויגדל‬ ‫נקבה‬‫לב‬ ‫בטוב‬ ‫תה‬,‫אדיר‬ ‫תגמול‬ ‫לקבל‬ ‫מ‬‫אללה‬.‫הנביא‬)(‫אמר‬:‫לו‬ ‫ותיוולדנה‬ ‫למבחן‬ ‫שיועמד‬ ‫מכם‬ ‫למי‬ ‫בנות‬,‫להן‬ ‫יטיב‬ ‫אם‬,‫למגן‬ ‫לו‬ ‫תהיינה‬‫מגיהינום‬‫הדין‬ ‫ביום‬{)3.. ( ‫גם‬ ‫אמר‬ ‫הנביא‬:}‫שהח‬ ‫מי‬‫שפחות‬ ‫שתי‬ ‫וגידל‬ ‫זיק‬,‫להתבגרותן‬ ‫עד‬, ‫צמודים‬ ‫והוא‬ ‫אני‬ ‫כאשר‬ ‫הדין‬ ‫ביום‬ ‫יבוא‬)‫אצבעותיו‬ ‫את‬ ‫הצמיד‬()4.. ( ________________________ )1(‫סורה‬16‫הדבורה‬)58-59) (2(‫סורה‬42 ‫ָה‬‫צ‬ֵ‫ע‬‫המו‬49 )3(‫ומוסלים‬ ‫באכרי‬ ‫אל‬ ‫של‬ ‫הסימוכין‬ ‫בספר‬ ‫נמסר‬)4(‫בספר‬ ‫נמסר‬ ‫מוסלים‬ ‫של‬ ‫הסימוכין‬
 16. 16. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)15( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫האישה‬ ‫חינוך‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫מוגבל‬ ‫אינו‬ ‫בקוראן‬ ‫דמותה‬ ‫לבין‬ ‫בתורה‬ ‫האישה‬ ‫דמות‬ ‫בין‬ ‫ההבדל‬ ‫נול‬ ‫מכבר‬ ‫שלא‬ ‫הנקבה‬‫דה‬,‫מתרחב‬ ‫אלא‬‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫אל‬.‫להתחיל‬ ‫אפשר‬ ‫התנ‬ ‫של‬ ‫ההלכה‬ ‫ופסק‬ ‫הקוראן‬ ‫של‬ ‫ההלכה‬ ‫פסק‬ ‫בין‬ ‫בהשוואה‬"‫לגבי‬ ‫ך‬ ‫דתה‬ ‫אמונת‬ ‫את‬ ‫ללמוד‬ ‫שרוצה‬ ‫האישה‬.‫התורה‬ ‫היא‬ ‫היהדות‬ ‫של‬ ‫ליבה‬ ‫בתורה‬ ‫ונמסר‬" :‫תורה‬ ‫ללמוד‬ ‫לאישה‬ ‫זכות‬ ‫אין‬ ‫כי‬."‫אמר‬ ‫גם‬ ‫יהודי‬ ‫רב‬: "‫להישרף‬ ‫התורה‬ ‫לספר‬ ‫עדיף‬,‫על‬ ‫להיקרא‬ ‫מאשר‬‫אישה‬ ‫ידי‬","‫אין‬ ‫וכי‬ ‫התורה‬ ‫את‬ ‫בתו‬ ‫ללמד‬ ‫לגבר‬ ‫זכות‬."8 ‫החדשה‬ ‫בברית‬,‫גם‬ ‫אמר‬ ‫פולוס‬ ‫הצדיק‬:"34‫בכנסיות‬ ‫נשיכם‬ -‫לא‬ ‫כי‬ ‫תשתקנה‬-‫אם‬ ‫כי‬ ‫לדבר‬ ‫רשות‬ ‫להן‬ ‫נתנה‬‫להכנע‬ ‫התורה‬ ‫אמרה‬ ‫כאשר‬35-‫ואם‬‫תשאלנה‬ ‫דבר‬ ‫ללמד‬ ‫חפצן‬ -‫את‬-‫כי‬ ‫בביתן‬ ‫בעליהן‬‫בקהל‬ ‫לדבר‬ ‫לנשים‬ ‫היא‬ ‫חרפה‬" )‫הראשונה‬ ‫פולוס‬ ‫אגרת‬‫הקורנתיים‬ ‫אל‬)14:34-35( ‫כיצד‬ ‫ואז‬‫לדבר‬ ‫לה‬ ‫מורשה‬ ‫לא‬ ‫אילו‬ ‫האישה‬ ‫תלמד‬?‫תגדל‬ ‫איך‬ ‫לחלוטי‬ ‫מסורה‬ ‫להיות‬ ‫מוכרחת‬ ‫היא‬ ‫אילו‬ ‫ִית‬‫ל‬‫טוּאָ‬ְ‫ֶק‬‫ל‬ֶ‫ְט‬‫נ‬‫י‬ִ‫א‬‫ן‬?‫ו‬‫תוכל‬ ‫איך‬ ‫אופק‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬‫היחידי‬ ‫מקורה‬ ‫אילו‬ ‫יה‬‫בבית‬ ‫בעלה‬ ‫הוא‬ ‫ידע‬ ‫לרכישת‬? ‫ועל‬‫מנת‬‫הקוראן‬ ‫עמדת‬ ‫האם‬ ‫קודם‬ ‫לשאול‬ ‫יש‬ ‫הגון‬ ‫להיות‬‫מזה‬ ‫שונה‬? ‫יש‬‫הזה‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫שמסכם‬ ‫סיפור‬ ‫בקוראן‬,‫על‬‫בשם‬ ‫אישה‬ ‫ח‬'‫אואלהשבעלה‬‫בשם‬‫אאוס‬‫לה‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫כעס‬ ‫של‬ ‫וברגע‬" :‫אסורה‬ ‫את‬ ‫כמו‬ ‫עלי‬‫שאימי‬‫עלי‬ ‫אסורה‬"‫אשר‬ ‫הערבים‬ ‫בפי‬ ‫כגט‬ ‫שימש‬ ‫זה‬ ‫משפט‬ ‫ה‬‫האסלאם‬ ‫לפני‬ ‫בו‬ ‫שתמשו‬,‫גט‬ ‫מקבלת‬ ‫האישה‬ ‫הזה‬ ‫המשפט‬ ‫לפי‬ ‫הבית‬ ‫את‬ ‫לעזוב‬ ‫לה‬ ‫אסור‬ ‫אבל‬ ‫מבעלה‬‫אחר‬ ‫לגבר‬ ‫להינשא‬ ‫או‬. )‫ח‬'‫אואלה‬(‫מאוד‬ ‫עד‬ ‫התעצבה‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫הזה‬ ‫המשפט‬ ‫לה‬ ‫נאמר‬ ‫כאשר‬ ‫בעלה‬,‫מוחמד‬ ‫לנביא‬ ‫הלכה‬ ‫היא‬)(‫ל‬‫בעייתה‬ ‫את‬ ‫עימו‬ ‫חלוק‬,‫הנביא‬ )(‫בסבלנות‬ ‫להתאזר‬ ‫לה‬ ‫הורה‬
 17. 17. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)16( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫מול‬‫למ‬ ‫עד‬ ‫הזה‬ ‫מבחן‬‫ציאת‬‫בינתיים‬ ‫פיתרון‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫פיתרון‬‫לבע‬‫י‬‫ה‬‫זו‬. ‫ה‬ ‫אך‬‫הנביא‬ ‫עם‬ ‫להתווכח‬ ‫המשיכה‬ ‫אישה‬)(‫את‬ ‫להציל‬ ‫בניסיון‬ ‫נישואיה‬,‫לבסוף‬‫קוראן‬ ‫פסוקי‬ ‫ירדו‬‫מנת‬ ‫על‬‫בעייתה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬,‫אללה‬ ‫בקורא‬‫ן‬‫לנביאו‬ ‫השרה‬‫ל‬‫אס‬‫ו‬‫סור‬ ‫וירדה‬ ‫הזה‬ ‫המקפח‬ ‫המנהג‬ ‫את‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫למ‬ ‫בקשר‬ ‫שלמה‬‫סורה‬ ‫והיא‬ ‫הזה‬ ‫קרה‬58‫המתנצחת‬:}‫שמע‬ ‫אללה‬ ‫בעלה‬ ‫על‬ ָ‫ך‬‫בפני‬ ‫ִתנצחת‬‫מ‬‫ה‬ ‫דברי‬ ‫את‬,‫בפני‬ ‫והקובלת‬ ‫אללה‬,‫ביניכם‬ ‫הדברים‬ ‫חילופי‬ ‫את‬ ‫שומע‬ ‫אללה‬,‫כי‬ ‫ומבחין‬ ‫שומע‬ ‫אללה‬.{)1.. ( ‫הקוראן‬ ‫לפי‬,‫להתווכח‬ ‫זכות‬ ‫לאישה‬ ‫יש‬‫נביאו‬ ‫עם‬ ‫אפילו‬‫אללה‬ ‫של‬)( ‫עצמו‬.‫א‬ ‫לאף‬ ‫זכות‬ ‫ואין‬‫דם‬‫אותה‬ ‫להשתיק‬.‫היא‬ ‫ואין‬‫מחויבת‬‫להתייחס‬ ‫בדת‬ ‫ידע‬ ‫לרכישת‬ ‫הבלעדי‬ ‫המקור‬ ‫כאל‬ ‫לבעלה‬. _____________________________ )1(‫סורה‬58‫המתנצחת‬1
 18. 18. ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬‫וביהדות‬)17( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫אישה‬‫נידה‬‫מ‬‫טמאת‬‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫לגבי‬ ‫היהודיים‬ ‫ההלכה‬ ‫ופסקי‬ ‫החוקים‬‫תקופת‬‫מאוד‬ ‫נוקשים‬ ‫הנידה‬. ‫ומט‬ ‫לטמאה‬ ‫נחשבת‬ ‫הנידה‬ ‫האישה‬ ‫הישנה‬ ‫בברית‬‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫מאת‬,‫כל‬ ‫שלם‬ ‫ליום‬ ‫טמא‬ ‫יישאר‬ ‫בו‬ ‫שתיגע‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫או‬ ‫דבר‬. “‫יט‬-‫ִי‬‫כּ‬ ‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ְ‫ו‬‫ָה‬‫ב‬ָ‫ז‬ ‫ֶה‬‫י‬ְ‫ה‬ִ‫ת‬,ְ‫ב‬ִ‫בּ‬ ‫ָהּ‬‫ב‬ֹ‫ז‬ ‫ֶה‬‫י‬ְ‫ה‬ִ‫י‬ ‫ָם‬‫דּ‬--‫ָהּ‬‫ר‬ָ‫שׂ‬ ‫ָהּ‬‫ת‬ָ‫דּ‬ִ‫נ‬ְ‫ב‬ ‫ֶה‬‫י‬ְ‫ה‬ִ‫תּ‬ ‫ִים‬‫מ‬ָ‫י‬ ‫ַת‬‫ע‬ְ‫ב‬ִ‫שׁ‬,-‫ָל‬‫כ‬ְ‫ו‬ָ‫מ‬ְ‫ט‬ִ‫י‬ ‫ָהּ‬‫בּ‬ ַ‫ע‬ֵ‫ג‬ֹ‫ַנּ‬‫ה‬-‫ַד‬‫ע‬ ‫א‬ ‫ֶב‬‫ר‬ָ‫ע‬ָ‫ה‬.‫כ‬ָ‫דּ‬ִ‫נ‬ְ‫בּ‬ ‫ָיו‬‫ל‬ָ‫ע‬ ‫ַב‬‫כּ‬ְ‫שׁ‬ִ‫תּ‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬ ‫ְכֹל‬‫ו‬‫ָהּ‬‫ת‬,‫ָא‬‫מ‬ְ‫ט‬ִ‫י‬; -‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬ ‫ְכֹל‬‫ו‬‫ָיו‬‫ל‬ָ‫ע‬ ‫ֵב‬‫שׁ‬ֵ‫תּ‬,‫ָא‬‫מ‬ְ‫ט‬ִ‫י‬.‫כא‬-‫ָל‬‫כ‬ְ‫ו‬ַ‫ע‬ֵ‫ג‬ֹ‫ַנּ‬‫ה‬, --‫ָהּ‬‫ב‬ָ‫כּ‬ְ‫שׁ‬ִ‫מ‬ְ‫בּ‬‫ִם‬‫י‬ַ‫מּ‬ַ‫בּ‬ ‫ַץ‬‫ח‬ָ‫ר‬ְ‫ו‬ ‫ָיו‬‫ד‬ָ‫ג‬ְ‫בּ‬ ‫ֵס‬‫בּ‬ַ‫כ‬ְ‫י‬,-‫ַד‬‫ע‬ ‫ֵא‬‫מ‬ָ‫ט‬ְ‫ו‬‫ֶב‬‫ר‬ָ‫ע‬ָ‫ה‬. ‫כב‬-‫ָל‬‫כ‬ְ‫ו‬--ַ‫ע‬ֵ‫ג‬ֹ‫ַנּ‬‫ה‬-‫ָל‬‫כ‬ְ‫בּ‬‫ִי‬‫ל‬ְ‫כּ‬,-‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬‫ָיו‬‫ל‬ָ‫ע‬ ‫ֵב‬‫שׁ‬ֵ‫תּ‬:‫ֵס‬‫בּ‬ַ‫כ‬ְ‫י‬ ‫ִם‬‫י‬ַ‫מּ‬ַ‫בּ‬ ‫ַץ‬‫ח‬ָ‫ר‬ְ‫ו‬ ‫ָיו‬‫ד‬ָ‫ג‬ְ‫בּ‬,-‫ַד‬‫ע‬ ‫ֵא‬‫מ‬ָ‫ט‬ְ‫ו‬‫ֶב‬‫ר‬ָ‫ע‬ָ‫ה‬.‫כג‬-‫ַל‬‫ע‬ ‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬ ‫הוּא‬ ‫ָב‬‫כּ‬ְ‫שׁ‬ִ‫מּ‬ַ‫ה‬,-‫ַל‬‫ע‬ ‫אוֹ‬‫ִי‬‫ל‬ְ‫כּ‬ַ‫ה‬-‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬-‫ֶת‬‫ב‬ֶ‫שׁ‬ֹ‫י‬ ‫ִוא‬‫ה‬--‫ָיו‬‫ל‬ָ‫ע‬ -‫ְעוֹ‬‫ג‬ָ‫נ‬ְ‫בּ‬‫בוֹ‬:‫ָא‬‫מ‬ְ‫ט‬ִ‫י‬,-‫ַד‬‫ע‬‫ֶב‬‫ר‬ָ‫ע‬ָ‫ה‬.")‫ויקרא‬15:19-23( ‫בשל‬‫כך‬,‫לפעמים‬‫הייתה‬‫האישה‬‫בתקופת‬‫הנידה‬‫מוגלית‬‫מנת‬ ‫על‬ ‫איתה‬ ‫קשר‬ ‫מכל‬ ‫להימנע‬.‫היא‬‫הייתה‬‫שנקרא‬ ‫לבית‬ ‫נשלחת‬"‫בית‬ ‫הטומאה‬"‫הווסת‬ ‫תקופת‬ ‫לאורך‬.9‫האישה‬ ‫את‬ ‫מחשיב‬ ‫גם‬ ‫התלמוד‬ ‫הנידה‬‫ל‬"‫הורגת‬"‫אפי‬‫פיזי‬ ‫מגע‬ ‫כל‬ ‫בלי‬ ‫לו‬,"‫נפתח‬ ‫פפא‬ ‫רב‬ ‫אמר‬ ‫א‬ ‫באל‬ ‫ונפסיק‬ ‫באל‬"‫הני‬ ‫בלא‬ ‫ונפסיק‬ ‫בלא‬ ‫נפתח‬ ‫נ‬ ‫היא‬ ‫נדתה‬ ‫תחלת‬ ‫אם‬ ‫נדה‬ ‫אשה‬ ‫להו‬ ‫דמצעא‬ ‫תרי‬ ‫בי‬ ‫א‬ ‫הורגת‬'‫עושה‬ ‫מריבה‬ ‫היא‬ ‫נדתה‬ ‫סוף‬ ‫אם‬ ‫מהן‬ ‫ביניהן‬")‫קיא‬ ‫דף‬ ‫בבלי‬ ‫תלמוד‬,‫גמרא‬ ‫א‬( ‫ועוד‬ ‫זאת‬,‫הנ‬ ‫האישה‬ ‫של‬ ‫בעלה‬‫מלהיכנ‬ ‫היה‬ ‫נמנע‬ ‫ידה‬‫הכנסת‬ ‫לבית‬ ‫ס‬,‫כי‬ ‫שהוא‬ ‫עליו‬ ‫נאמר‬‫א‬ֵ‫מּ‬ַ‫ִטּ‬‫נ‬‫ברגליה‬ ‫עליו‬ ‫שהלכה‬ ‫מהאבק‬ ‫אפילו‬.‫שאשתו‬ ‫הרב‬ ‫הכנסת‬ ‫בבית‬ ‫לנאום‬ ‫לו‬ ‫מורשה‬ ‫לא‬ ‫נידות‬ ‫בתו‬ ‫או‬.10‫ולכן‬,‫חלק‬‫מהנשים‬ ‫היהודיות‬‫היום‬ ‫עד‬‫הווסת‬ ‫את‬ ‫מכנות‬"‫הקללה‬."11
 19. 19. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)18( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫באסלאם‬ ‫אך‬,‫לסביבתה‬ ‫טומאה‬ ‫למקור‬ ‫נחשבת‬ ‫לא‬ ‫הנידה‬ ‫האישה‬.‫היא‬ ‫זה‬ ‫בגין‬ ‫מקוללת‬ ‫לא‬,‫מנהלת‬ ‫היא‬‫פרט‬ ‫רגיל‬ ‫חיים‬ ‫אורך‬‫ל‬‫קיום‬‫קטן‬ ‫מספר‬ ‫של‬‫הווסת‬ ‫בזמן‬ ‫מצוות‬‫כגון‬‫והתפילה‬ ‫הצום‬.
 20. 20. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)19( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫עדות‬ ‫מסירת‬ ‫התנ‬ ‫לבין‬ ‫הקוראן‬ ‫בין‬ ‫במחלוקת‬ ‫שנוי‬ ‫אשר‬ ‫אחר‬ ‫נושא‬"‫ך‬,‫מסירת‬ ‫הוא‬ ‫העדות‬‫האישה‬ ‫ידי‬ ‫על‬.‫בקוראן‬,‫עסקאות‬ ‫סוגרים‬ ‫אשר‬ ‫המאמינים‬ ‫שני‬ ‫להביא‬ ‫מצווים‬ ‫מסחריות‬‫נשים‬ ‫ושתי‬ ‫אחד‬ ‫גבר‬ ‫או‬ ‫כעדים‬ ‫גברים‬. }‫הגברים‬ ‫מבין‬ ‫עדים‬ ‫שני‬ ‫ָקימו‬‫ה‬,‫ָצאו‬‫מ‬‫יי‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ‫גברים‬ ‫שני‬,‫יניחו‬ ‫אשר‬ ‫נשים‬ ‫ושתי‬ ‫אחד‬ ‫גבר‬ ‫אז‬ ‫כי‬ ‫כעדות‬ ‫דעתכם‬–‫האחת‬ ‫תשכח‬ ‫אם‬,‫רעותה‬ ‫לה‬ ‫תזכיר‬.{ )1.. ( ‫בקוראן‬ ‫אחרים‬ ‫בפרקים‬ ‫אולם‬–-‫אחרים‬ ‫ובמקרים‬‫של‬ ‫עדותה‬ ‫מתקבלת‬ ‫הגבר‬ ‫כמו‬ ‫כמוה‬ ‫האישה‬. ‫אד‬‫רבא‬,‫ו‬ ‫ייתכן‬‫ה‬ ‫של‬ ‫עדותה‬‫הגבר‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫את‬ ‫תפריך‬ ‫אישה‬.‫לדוגמא‬,‫אם‬ ‫בבגידה‬ ‫אשתו‬ ‫את‬ ‫מאשים‬ ‫הגבר‬,‫חמש‬ ‫להישבע‬ ‫הקוראן‬ ‫לפי‬ ‫מצווה‬ ‫הוא‬ ‫פעמים‬‫אשמה‬ ‫שאשתו‬ ‫הוכחה‬ ‫כאות‬.‫אך‬‫את‬ ‫הכחישה‬ ‫האישה‬ ‫אם‬ ‫ונשבעה‬ ‫האשמה‬‫פעמים‬ ‫חמש‬ ‫היא‬ ‫אף‬,‫אינה‬ ‫היא‬‫ובכל‬ ‫לאשמה‬ ‫נחשבת‬ ‫מסתיימים‬ ‫הנישואים‬ ‫אופן‬. }‫הנותני‬‫בנשותיהם‬ ‫דופי‬ ‫ם‬,‫מלבד‬ ‫עדים‬ ‫להם‬ ‫ואין‬ ‫עצמם‬,‫אמת‬ ‫עדות‬ ‫כי‬ ‫פעמים‬ ‫ארבע‬ ‫באללה‬ ‫יישבעו‬ ‫בפיהם‬.7‫החמישית‬ ‫ובפעם‬)‫יישבעו‬(‫אללה‬ ‫קללת‬ ‫כי‬ ‫בפיהם‬ ‫שקר‬ ‫אם‬ ‫ראשם‬ ‫על‬.8‫העונש‬ ‫יוסר‬ ‫למען‬ ‫מעליה‬,‫בפי‬ ‫שקר‬ ‫כי‬ ‫פעמים‬ ‫ארבע‬ ‫באללה‬ ‫תישבע‬ )‫בעלה‬(,9‫החמישית‬ ‫ובפעם‬–‫על‬ ‫אללה‬ ‫חמת‬ ‫כי‬ ‫אמת‬ ‫אם‬ ‫ראשה‬‫בפיו‬.10‫את‬ ‫אללה‬ ‫הרעיף‬ ‫אלמלא‬ ‫רחמיו‬ ‫ואת‬ ‫עליכם‬ ‫ברכתו‬)‫נענשים‬ ‫הייתם‬(,‫ואולם‬ ‫הוא‬ ‫וחכם‬ ‫עבדיו‬ ‫בתשובת‬ ‫רוצה‬ ‫אללה‬. 11‫אלה‬‫מביניכם‬ ‫חבורה‬ ‫הם‬ ‫הדיבה‬ ‫את‬ ‫הוציאו‬ ‫אשר‬. ‫הדבר‬ ‫לכם‬ ‫ֵע‬‫ר‬ָ‫י‬ ‫כי‬ ‫תחשבו‬ ‫אל‬,‫יהיה‬ ‫לטוב‬ ‫רק‬ ‫כי‬ ‫לכם‬.‫באשמה‬ ‫חלקו‬ ‫כמידת‬ ‫ייענש‬ ‫מהם‬ ‫אדם‬ ‫כל‬,‫ואשר‬ ‫יי‬ ‫להעצימה‬ ‫ביקש‬‫כבד‬ ‫עונש‬ ‫ענש‬.{)2( ____________________ )1(‫סורה‬2‫הפרה‬282)2(‫סורה‬ 24‫האור‬6:11
 21. 21. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)20( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫אולם‬‫ה‬ ‫היהודית‬ ‫בחברה‬‫ישנה‬,‫הורשתה‬ ‫לא‬ ‫האישה‬‫להעיד‬12.‫הרבנים‬ ‫אמרו‬:‫החטא‬ ‫בשל‬ ‫האישה‬ ‫בהן‬ ‫שקוללה‬ ‫הקללות‬ ‫מתשע‬ ‫אחת‬ ‫כי‬ ‫הקדמון‬,‫עדותה‬ ‫מתקבלת‬ ‫שלא‬.‫כיום‬ ‫בישראל‬ ‫גם‬,‫לאישה‬ ‫מורשה‬ ‫לא‬ ‫רבניים‬ ‫דין‬ ‫בתי‬ ‫בפני‬ ‫להעיד‬13.‫הרבני‬‫שנמסר‬ ‫בסיפור‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫הצדיקו‬ ‫ם‬ ‫בראשית‬ ‫בספר‬18)9-16(‫א‬ ‫שרה‬ ‫כי‬‫שיקרה‬ ‫אברהם‬ ‫של‬ ‫שתו‬.‫בעוד‬ ‫שיקרה‬ ‫שרה‬ ‫כי‬ ‫נמסר‬ ‫ולא‬ ‫בקוראן‬ ‫מפעם‬ ‫יותר‬ ‫נמסר‬ ‫סיפור‬ ‫שאותו‬)‫סורה‬ 11‫הוד‬69:74(,)‫סורה‬51‫הזורות‬24:30.( ‫הנוצרי‬ ‫למערב‬ ‫אשר‬,‫לאישה‬ ‫הרשו‬ ‫לא‬ ‫והדתיים‬ ‫האזרחיים‬ ‫החוקים‬ ‫הרי‬ ‫הקודמת‬ ‫במאה‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫להעיד‬.14‫אשתו‬ ‫את‬ ‫מאשים‬ ‫גבר‬ ‫היה‬ ‫אילו‬ ‫בבגידה‬,‫עדות‬‫לא‬ ‫ה‬‫הייתה‬‫מתקבלת‬‫כלל‬,‫פי‬ ‫על‬ ‫וזאת‬‫שנמסר‬ ‫מה‬ ‫בתנ‬"‫ך‬.‫להוכיח‬ ‫ומשפיל‬ ‫קשה‬ ‫משפט‬ ‫לעבור‬ ‫חייבת‬ ‫הנאשמת‬ ‫האישה‬ ‫חפותה‬ ‫או‬ ‫אשמתה‬ ‫את‬)‫ה‬ ‫במדבר‬)11-31(,‫אחרי‬ ‫אשמתה‬ ‫תוכח‬ ‫אם‬ ‫המשפט‬‫ואילו‬ ‫מוות‬ ‫דין‬ ‫גזר‬ ‫תקבל‬ ‫היא‬‫חפותה‬ ‫תוכח‬ ‫אם‬,‫יוענש‬ ‫לא‬ ‫שקר‬ ‫האשמת‬ ‫על‬ ‫בעלה‬.‫כן‬ ‫כמו‬‫אם‬‫יישא‬‫ו‬ ‫אישה‬ ‫גבר‬‫א‬‫יאשים‬ ‫כך‬ ‫חר‬ ‫שלא‬ ‫אותה‬‫הייתה‬‫בתולה‬,‫עדותה‬ ‫מתקבלת‬ ‫לא‬,‫להוכיח‬ ‫משפחתה‬ ‫ועל‬ ‫הע‬ ‫זקני‬ ‫בפני‬ ‫בתוליה‬ ‫את‬‫יר‬.‫זה‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫יצליחו‬ ‫לא‬ ‫ואם‬,‫תיסקל‬ ‫היא‬ ‫אביה‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫למוות‬.‫חפותה‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫יצליחו‬ ‫אם‬,‫בעלה‬‫יחויב‬ ‫לאורך‬ ‫גט‬ ‫לה‬ ‫לתת‬ ‫לו‬ ‫יורשה‬ ‫ולא‬ ‫כסף‬ ‫שקלי‬ ‫מאה‬ ‫לשלם‬‫ימי‬‫חייו‬. "‫יג‬-‫ִי‬‫כּ‬‫ִישׁ‬‫א‬ ‫ַח‬‫קּ‬ִ‫י‬,‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬;ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ל‬ֵ‫א‬ ‫ָא‬‫ב‬‫וּ‬,‫ֵאָהּ‬‫נ‬ְ‫שׂ‬‫וּ‬.‫יד‬ ‫ִים‬‫ר‬ָ‫ב‬ְ‫דּ‬ ‫ִילֹת‬‫ל‬ֲ‫ע‬ ‫ָהּ‬‫ל‬ ‫ָם‬‫שׂ‬ְ‫ו‬,‫ָע‬‫ר‬ ‫ֵם‬‫שׁ‬ ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ל‬ָ‫ע‬ ‫ִא‬‫צ‬‫ְהוֹ‬‫ו‬;‫ַר‬‫מ‬‫ְאָ‬‫ו‬, -‫ֶת‬‫א‬‫ִי‬‫תּ‬ְ‫ח‬ַ‫ק‬ָ‫ל‬ ‫ַזֹּאת‬‫ה‬ ‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ָ‫ה‬,ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ל‬ֵ‫א‬ ‫ַב‬‫ר‬ְ‫ק‬ֶ‫א‬ָ‫ו‬,-‫ְלֹא‬‫ו‬‫ִי‬‫ת‬‫ָא‬‫צ‬ָ‫מ‬ ‫ִים‬‫ל‬‫ְתוּ‬‫בּ‬ ‫ָהּ‬‫ל‬.‫טו‬ָ‫ר‬ֲ‫ע‬ַ‫נּ‬ַ‫ה‬ ‫ִי‬‫ב‬ֲ‫א‬ ‫ַח‬‫ק‬ָ‫ל‬ְ‫ו‬,‫ָהּ‬‫מּ‬ִ‫א‬ְ‫ו‬;ְ‫ו‬‫ִיאוּ‬‫צ‬‫הוֹ‬ -‫ֶת‬‫א‬ָ‫ר‬ֲ‫ע‬ַ‫נּ‬ַ‫ה‬ ‫ֵי‬‫ל‬‫ְתוּ‬‫בּ‬,-‫ֶל‬‫א‬--‫ִיר‬‫ע‬ָ‫ה‬ ‫ֵי‬‫נ‬ְ‫ק‬ִ‫ז‬‫ָה‬‫ר‬ְ‫ע‬ָ‫שּׁ‬ַ‫ה‬.
 22. 22. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)21( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫טז‬ָ‫ר‬ֲ‫ע‬ַ‫נּ‬ַ‫ה‬ ‫ִי‬‫ב‬ֲ‫א‬ ‫ַר‬‫מ‬‫ְאָ‬‫ו‬,-‫ֶל‬‫א‬‫ִים‬‫נ‬ֵ‫ק‬ְ‫זּ‬ַ‫ה‬:-‫ֶת‬‫א‬‫ִי‬‫תּ‬ִ‫בּ‬,ִ‫תּ‬ַ‫ת‬ָ‫נ‬‫י‬ --‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ְ‫ל‬ ‫ֶה‬‫זּ‬ַ‫ה‬ ‫ִישׁ‬‫א‬ָ‫ל‬ָ‫ה‬ֶ‫א‬ָ‫נ‬ְ‫שׂ‬ִ‫יּ‬ַ‫ו‬.‫יז‬-‫ֵה‬‫נּ‬ִ‫ה‬ְ‫ו‬‫ָם‬‫שׂ‬ ‫הוּא‬ ‫ֵאמֹר‬‫ל‬ ‫ִים‬‫ר‬ָ‫ב‬ְ‫דּ‬ ‫ִילֹת‬‫ל‬ֲ‫ע‬,-‫לֹא‬ִ‫ל‬‫ְתוּ‬‫בּ‬ ָ‫ך‬ְ‫תּ‬ִ‫ב‬ְ‫ל‬ ‫ִי‬‫ת‬‫ָא‬‫צ‬ָ‫מ‬‫ים‬, ‫ֶה‬‫לּ‬ֵ‫א‬ְ‫ו‬,‫ִי‬‫תּ‬ִ‫ב‬ ‫ֵי‬‫ל‬‫ְתוּ‬‫בּ‬;‫ְשׂוּ‬‫ר‬ָ‫פ‬‫וּ‬,‫ָה‬‫ל‬ְ‫מ‬ִ‫שּׂ‬ַ‫ה‬,‫ֵי‬‫נ‬ְ‫פ‬ִ‫ל‬,‫ֵי‬‫נ‬ְ‫ק‬ִ‫ז‬ ‫ִיר‬‫ע‬ָ‫ה‬.‫יח‬-‫ִיר‬‫ע‬ָ‫ה‬ ‫ֵי‬‫נ‬ְ‫ק‬ִ‫ז‬ ‫ְחוּ‬‫ק‬ָ‫ל‬ְ‫ו‬‫ִוא‬‫ה‬ַ‫ה‬,-‫ֶת‬‫א‬‫ִישׁ‬‫א‬ָ‫ה‬; ‫ְרוּ‬‫סּ‬ִ‫י‬ְ‫ו‬,‫אֹתוֹ‬.‫יט‬‫ֶף‬‫ס‬ֶ‫כ‬ ‫ֵאָה‬‫מ‬ ‫אֹתוֹ‬ ‫ְשׁוּ‬‫נ‬ָ‫ע‬ְ‫ו‬,‫ְנוּ‬‫ת‬ָ‫נ‬ְ‫ו‬ --‫ָה‬‫ר‬ֲ‫ע‬ַ‫נּ‬ַ‫ה‬ ‫ִי‬‫ב‬ֲ‫א‬ַ‫ל‬‫ָע‬‫ר‬ ‫ֵם‬‫שׁ‬ ‫ִיא‬‫צ‬‫הוֹ‬ ‫ִי‬‫כּ‬,ָ‫ר‬ְ‫שׂ‬ִ‫י‬ ‫ַת‬‫ל‬‫ְתוּ‬‫בּ‬ ‫ַל‬‫ע‬‫ֵל‬‫א‬; -‫ְלוֹ‬‫ו‬‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ְ‫ל‬ ‫ֶה‬‫י‬ְ‫ה‬ִ‫ת‬,-‫לֹא‬-‫ָל‬‫כּ‬ ‫ָהּ‬‫ח‬ְ‫לּ‬ַ‫שׁ‬ְ‫ל‬ ‫ַל‬‫כ‬‫יוּ‬‫ָיו‬‫מ‬ָ‫י‬.}‫ס‬{ ‫כ‬-‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬‫ָה‬‫י‬ָ‫ה‬ ‫ֶת‬‫מ‬ֱ‫א‬,‫ֶה‬‫זּ‬ַ‫ה‬ ‫ָר‬‫ב‬ָ‫דּ‬ַ‫ה‬:-‫לֹא‬ְ‫ב‬ ‫ְאוּ‬‫צ‬ְ‫מ‬ִ‫נ‬‫ִים‬‫ל‬‫תוּ‬, ָ‫ר‬ֲ‫ע‬ַ‫נּ‬ַ‫ל‬.‫כא‬-‫ֶת‬‫א‬ ‫ִיאוּ‬‫צ‬‫ְהוֹ‬‫ו‬-‫ֶל‬‫א‬ ָ‫ר‬ֲ‫ע‬ַ‫נּ‬ַ‫ה‬-‫ֵית‬‫בּ‬ ‫ַח‬‫ת‬ֶ‫פּ‬ָ‫ה‬‫ִי‬‫ב‬‫אָ‬, ָ‫ת‬ֵ‫מ‬ָ‫ו‬ ‫ִים‬‫נ‬ָ‫ב‬ֲ‫א‬ָ‫בּ‬ ‫ָהּ‬‫ר‬‫ִי‬‫ע‬ ‫ֵי‬‫שׁ‬ְ‫נ‬‫אַ‬ ָ‫ה‬‫ָלוּ‬‫ק‬ְ‫ס‬‫וּ‬--‫ה‬-‫ִי‬‫כּ‬ָ‫ל‬ָ‫ב‬ְ‫נ‬ ‫ָה‬‫ת‬ְ‫שׂ‬ָ‫ע‬‫ה‬ ‫ֵל‬‫א‬ָ‫ר‬ְ‫שׂ‬ִ‫י‬ְ‫בּ‬,ָ‫ה‬‫ִי‬‫ב‬‫אָ‬ ‫ֵית‬‫בּ‬ ‫ְנוֹת‬‫ז‬ִ‫ל‬;‫ָע‬‫ר‬ָ‫ה‬ ָ‫תּ‬ְ‫ר‬ַ‫ע‬ִ‫ב‬‫וּ‬,ָ‫ך‬ֶ‫בּ‬ְ‫ר‬ִ‫קּ‬ִ‫מ‬". )‫דברים‬22)13-12(
 23. 23. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)22( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫הניאוף‬ ‫הדתות‬ ‫בכל‬ ‫לחטא‬ ‫נחשב‬ ‫הניאוף‬.‫הת‬‫נ‬"‫והנואפת‬ ‫הנואף‬ ‫את‬ ‫שופט‬ ‫ך‬ ‫במוות‬:"‫י‬‫ִישׁ‬‫א‬ְ‫ו‬,-‫ֶת‬‫א‬ ‫ְאַף‬‫נ‬ִ‫י‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬‫ִישׁ‬‫א‬ ‫ֶת‬‫שׁ‬ֵ‫א‬,ְ‫נ‬ִ‫י‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬‫אַף‬, -‫ֶת‬‫א‬ֵ‫א‬--‫ֵהוּ‬‫ע‬ֵ‫ר‬ ‫ֶת‬‫שׁ‬-‫מוֹת‬‫ֵף‬‫א‬ֹ‫ַנּ‬‫ה‬ ‫ַת‬‫מ‬‫יוּ‬,‫ֶת‬‫פ‬‫ַנֹּאָ‬‫ה‬ְ‫ו‬".)‫ויקרא‬ 20:10.( ‫והנואפת‬ ‫הנואף‬ ‫את‬ ‫שופט‬ ‫גם‬ ‫האסלאם‬. }-‫ֶה‬‫נ‬‫והזו‬ ‫ָה‬‫נ‬‫הזו‬‫מלקות‬ ‫מאה‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫הלקו‬, ‫אלוהים‬ ‫חוק‬ ‫בדבר‬ ‫עליהם‬ ‫חמלה‬ ‫בלבכם‬ ‫תהיה‬ ‫ואל‬, ‫האחרון‬ ‫וביום‬ ‫באלוהים‬ ‫אתם‬ ‫מאמינים‬ ‫אם‬.‫יבואו‬ ‫המאמינ‬ ‫עדת‬ ‫לעיני‬ ‫עונשם‬ ‫על‬‫ים‬.{)1.. ( ‫א‬‫בקוראן‬ ‫הניאוף‬ ‫הגדרת‬ ‫ולם‬‫התנ‬ ‫של‬ ‫מזו‬ ‫שונה‬"‫ך‬.‫הניאוף‬,‫הקוראן‬ ‫לפי‬, ‫מח‬ ‫אישה‬ ‫לכל‬ ‫גבר‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיום‬ ‫הוא‬‫ו‬‫לנישואים‬ ‫ץ‬.‫לפי‬ ‫אבל‬ ‫התנ‬"‫מחוץ‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫תקיים‬ ‫אם‬ ‫לנואפת‬ ‫נחשבת‬ ‫הנשואה‬ ‫האישה‬ ‫רק‬ ‫ך‬ ‫לנישואים‬."‫כב‬-‫ִי‬‫כּ‬-‫ִם‬‫ע‬ ‫ֵב‬‫כ‬ֹ‫שׁ‬ ‫ִישׁ‬‫א‬ ‫ֵא‬‫צ‬ָ‫מּ‬ִ‫י‬-‫ַת‬‫ל‬ֻ‫ע‬ְ‫ב‬ ‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬‫ַל‬‫ע‬ַ‫בּ‬, -‫ַם‬‫גּ‬ ‫ֵתוּ‬‫מ‬‫וּ‬--‫ֶם‬‫ה‬‫ֵי‬‫נ‬ְ‫שׁ‬-‫ִם‬‫ע‬ ‫ֵב‬‫כ‬ֹ‫ַשּׁ‬‫ה‬ ‫ִישׁ‬‫א‬ָ‫ה‬‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ָ‫ה‬,‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ָ‫ה‬ְ‫ו‬; ‫ָע‬‫ר‬ָ‫ה‬ ָ‫תּ‬ְ‫ר‬ַ‫ע‬ִ‫ב‬‫וּ‬,‫ֵל‬‫א‬ָ‫ר‬ְ‫שׂ‬ִ‫יּ‬ִ‫מ‬.")‫דברים‬22:22.( "‫י‬‫ִישׁ‬‫א‬ְ‫ו‬,-‫ֶת‬‫א‬ ‫ְאַף‬‫נ‬ִ‫י‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬‫ִישׁ‬‫א‬ ‫ֶת‬‫שׁ‬ֵ‫א‬,‫ְאַף‬‫נ‬ִ‫י‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬,-‫ֶת‬‫א‬ --‫ֵהוּ‬‫ע‬ֵ‫ר‬ ‫ֶת‬‫שׁ‬ֵ‫א‬-‫מוֹת‬‫ֵף‬‫א‬ֹ‫ַנּ‬‫ה‬ ‫ַת‬‫מ‬‫יוּ‬,‫ֶת‬‫פ‬‫ַנֹּאָ‬‫ה‬ְ‫ו‬".)‫ויקרא‬ 20:10.( ‫פי‬ ‫על‬‫התנ‬"‫נשואה‬ ‫לא‬ ‫אישה‬ ‫עם‬ ‫ישכב‬ ‫נשוי‬ ‫גבר‬ ‫אם‬ ‫ך‬,‫זה‬ ‫אין‬‫נחשב‬ ‫בכלל‬ ‫לניאוף‬.‫נואף‬ ‫נחשב‬ ‫לא‬ ‫הוא‬,‫נואפת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫גם‬.‫הניאוף‬ ‫חטא‬ ‫ואיש‬ ‫במקרה‬ ‫רק‬ ‫נעשה‬–-‫לא‬ ‫והן‬ ‫נשוי‬ ‫הן‬‫נשואה‬ ‫אישה‬ ‫עם‬ ‫שוכב‬.‫ורק‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬‫נואפת‬ ‫והיא‬ ‫נואף‬ ‫נחשב‬ ‫הוא‬. ___________________ )1(‫סורה‬24‫האור‬2
 24. 24. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)23( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בקצרה‬‫על‬ ‫לנישואים‬ ‫מחוץ‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיום‬ ‫כל‬ ‫הוא‬ ‫הניאוף‬ ‫היהדות‬ ‫נשואה‬ ‫אישה‬ ‫ידי‬.‫נואף‬ ‫נחשב‬ ‫לא‬ ‫הנשוי‬ ‫הגבר‬ ‫אך‬. ‫הכפול‬ ‫המוסר‬ ‫למה‬?! ‫לפי‬‫האנציקלופדיה‬‫היהודית‬,‫בחזקת‬ ‫האישה‬‫נחשבת‬ ‫והיא‬ ‫בעלה‬ ‫כאן‬ ‫מהווה‬ ‫והניאוף‬ ‫לנחלתו‬‫הבעל‬ ‫של‬ ‫הבלעדית‬ ‫לזכותו‬ ‫הפרה‬.‫והאישה‬ ‫הזאת‬ ‫הזכות‬ ‫את‬ ‫לה‬ ‫אין‬ ‫כנחלתו‬.15‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫שמקיים‬ ‫הגבר‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫בעלה‬ ‫של‬ ‫הבלעדית‬ ‫זכותו‬ ‫את‬ ‫מפר‬ ‫נשואה‬ ‫אישה‬ ‫עם‬ ‫לנישואים‬ ‫מחוץ‬, ‫אותו‬ ‫להעניש‬ ‫ויש‬. ‫וביש‬‫היום‬ ‫ראל‬,‫לו‬‫לא‬ ‫אישה‬ ‫עם‬ ‫לנישואים‬ ‫מחוץ‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫גבר‬ ‫קיים‬ ‫נשואה‬,‫והביא‬‫ה‬‫ילדים‬,‫אלה‬ ‫ילדים‬‫החוקיים‬ ‫לילדיו‬ ‫ייחשבו‬.‫אם‬ ‫אבל‬ ‫גבר‬ ‫עם‬ ‫לנישואים‬ ‫מחוץ‬ ‫מין‬ ‫יחסי‬ ‫קיימה‬ ‫נשואה‬ ‫אישה‬–‫הן‬-‫לא‬ ‫והן‬ ‫נשוי‬ ‫והולידה‬‫ילדים‬,‫לא‬ ‫אלה‬ ‫ילדים‬‫יהיו‬ ‫אלא‬ ‫חוקיים‬ ‫לא‬ ‫יהיו‬ ‫רק‬‫גם‬‫ממזרים‬, ‫יורשה‬ ‫ולא‬‫לה‬‫מומרים‬ ‫או‬ ‫כמוהם‬ ‫ממזרים‬ ‫מלבד‬ ‫יהודים‬ ‫עם‬ ‫להזדווג‬ ‫ם‬. ‫זו‬ ‫ענישה‬‫תורש‬‫למחיקת‬ ‫עד‬ ‫דורות‬ ‫עשרה‬ ‫למשך‬ ‫אלה‬ ‫ילדים‬ ‫לצאצאי‬ ‫חרפת‬‫הניאוף‬ ‫חטא‬.16 ‫לבעלה‬ ‫נחלה‬ ‫מהווה‬ ‫לא‬ ‫האישה‬ ‫שבקוראן‬ ‫בעוד‬.‫מתאר‬ ‫הקוראן‬ ‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ ‫את‬ ‫ברהיטות‬: }‫מעצמכם‬ ‫כעצם‬ ‫נשים‬ ‫לכם‬ ‫שצר‬ ‫הוא‬ ‫מאותותיו‬ ‫אחד‬ ‫למ‬‫בהן‬ ‫תדבקו‬ ‫ען‬,‫וחמלה‬ ‫אהבה‬ ‫ביניכם‬ ‫והשכין‬. ‫בדעתם‬ ‫הנמלכים‬ ‫לאנשים‬ ‫אותות‬ ‫צפונים‬ ‫בזאת‬.{)1.. ( ‫תיאו‬ ‫זהו‬‫בקוראן‬ ‫הנישואים‬ ‫ר‬:‫אהבה‬,‫חמלה‬,‫ושלווה‬‫מוסר‬ ‫או‬ ‫נחלה‬ ‫אין‬ ‫כפול‬. _________________________ )1(‫סורה‬30‫ביזנטיון‬ ‫בני‬21
 25. 25. ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬)24( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫הנדר‬ ‫פי‬ ‫על‬‫התנ‬"‫ך‬,‫הנדר‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫חייב‬ ‫גבר‬ ‫כל‬‫האל‬ ‫בפני‬ ‫שהבטיח‬.‫הוא‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬‫ל‬‫אותו‬ ‫הפר‬.‫ה‬ ‫כאשר‬ ‫אך‬‫נדר‬ ‫להבטיח‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫אישה‬ ‫כשלעצמה‬,‫הסכמתו‬ ‫לקבל‬ ‫חייבת‬ ‫היא‬‫לא‬ ‫אם‬ ‫אביה‬ ‫של‬‫הייתה‬‫או‬ ‫נשואה‬ ‫בעלה‬ ‫של‬ ‫הסכמתו‬.‫לא‬ ‫כאילו‬ ‫אז‬ ‫לנדר‬ ‫יסכימו‬ ‫לא‬ ‫הבעל‬ ‫או‬ ‫האב‬ ‫אם‬ ‫הבטיחה‬‫כל‬‫נדר‬. "‫ב‬-‫ֶל‬‫א‬ ‫ֶה‬‫שׁ‬ֹ‫מ‬ ‫ֵר‬‫בּ‬ַ‫ד‬ְ‫י‬ַ‫ו‬‫ַטּוֹת‬‫מּ‬ַ‫ה‬ ‫ֵי‬‫שׁ‬‫ָא‬‫ר‬,‫ֵל‬‫א‬ָ‫ר‬ְ‫שׂ‬ִ‫י‬ ‫ֵי‬‫נ‬ְ‫ב‬ִ‫ל‬ ‫ֵאמֹר‬‫ל‬:‫ָר‬‫ב‬ָ‫דּ‬ַ‫ה‬ ‫ֶה‬‫ז‬,‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬ ‫ָה‬‫וּ‬ִ‫צ‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬.‫ג‬-‫ִי‬‫כּ‬ ‫ִישׁ‬‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ַיה‬‫ל‬ ‫ֶר‬‫ד‬ֶ‫נ‬ ‫ִדֹּר‬‫י‬,-‫אוֹ‬ֹ‫ְס‬‫א‬ֶ‫ל‬ ‫ָה‬‫ע‬ֻ‫ב‬ְ‫שׁ‬ ‫ַע‬‫ב‬ָ‫שּׁ‬ִ‫ה‬-‫ַל‬‫ע‬ ‫ָר‬‫סּ‬ִ‫א‬ ‫ר‬ --‫ְשׁוֹ‬‫פ‬ַ‫נ‬‫ֵל‬‫ח‬ַ‫י‬ ‫לֹא‬,‫ָרוֹ‬‫ב‬ְ‫דּ‬:-‫ָל‬‫כ‬ְ‫כּ‬‫ִיו‬‫פּ‬ִ‫מ‬ ‫ֵא‬‫צ‬ֹ‫ַיּ‬‫ה‬,‫ֶה‬‫שׂ‬ֲ‫ע‬ַ‫י‬. ‫ד‬‫ָה‬‫שּׁ‬ִ‫א‬ְ‫ו‬,-‫ִי‬‫כּ‬‫ָה‬‫ו‬‫ַיה‬‫ל‬ ‫ֶר‬‫ד‬ֶ‫נ‬ ‫ִדֹּר‬‫ת‬,ֵ‫ב‬ְ‫בּ‬ ‫ָר‬‫סּ‬ִ‫א‬ ‫ָה‬‫ר‬ְ‫ס‬‫ְאָ‬‫ו‬‫ית‬ ָ‫ה‬‫ִי‬‫ב‬‫אָ‬,ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ר‬ֻ‫ע‬ְ‫נ‬ִ‫בּ‬.‫ה‬-‫ֶת‬‫א‬ ָ‫ה‬‫ִי‬‫ב‬‫אָ‬ ‫ַע‬‫מ‬ָ‫שׁ‬ְ‫ו‬‫ָהּ‬‫ר‬ְ‫ד‬ִ‫נ‬,‫ָהּ‬‫ר‬ָ‫ס‬ֱ‫א‬ֶ‫ו‬ -‫ַל‬‫ע‬ ‫ָה‬‫ר‬ְ‫ס‬‫אָ‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬‫ָהּ‬‫שׁ‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬,‫ִישׁ‬‫ר‬ֱ‫ח‬ֶ‫ה‬ְ‫ו‬‫ָהּ‬‫ל‬,--ָ‫ה‬‫ִי‬‫ב‬‫אָ‬‫ָמוּ‬‫ק‬ְ‫ו‬,-‫ָל‬‫כּ‬ ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ר‬ָ‫ד‬ְ‫נ‬,-‫ָל‬‫כ‬ְ‫ו‬-‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬ ‫ָר‬‫סּ‬ִ‫א‬-‫ַל‬‫ע‬ ‫ָה‬‫ר‬ְ‫ס‬‫אָ‬‫ָהּ‬‫שׁ‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬,‫ָקוּם‬‫י‬.‫ו‬ -‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬‫ָהּ‬‫ת‬ֹ‫א‬ ָ‫ה‬‫ִי‬‫ב‬‫אָ‬ ‫ִיא‬‫נ‬ֵ‫ה‬,--‫ְעוֹ‬‫מ‬ָ‫שׁ‬ ‫ְיוֹם‬‫בּ‬-‫ָל‬‫כּ‬ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ר‬ָ‫ד‬ְ‫נ‬ -‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬ ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ר‬ָ‫ס‬ֱ‫א‬ֶ‫ו‬-‫ַל‬‫ע‬ ‫ָה‬‫ר‬ְ‫ס‬‫אָ‬‫ָהּ‬‫שׁ‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬,‫ָקוּם‬‫י‬ ‫לֹא‬;‫ָה‬‫ו‬‫ַיה‬‫ו‬, -‫ַח‬‫ל‬ְ‫ס‬ִ‫י‬‫ָהּ‬‫ל‬,-‫ִי‬‫כּ‬ָ‫ה‬‫ִי‬‫ב‬‫אָ‬ ‫ִיא‬‫נ‬ֵ‫ה‬,ֹ‫א‬‫ָהּ‬‫ת‬.‫ז‬-‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬ֶ‫י‬ְ‫ה‬ִ‫ת‬ ‫ָיוֹ‬‫ה‬‫ה‬ ‫ִישׁ‬‫א‬ְ‫ל‬,ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ל‬ָ‫ע‬ ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ר‬ָ‫ד‬ְ‫נ‬‫וּ‬,ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ת‬ָ‫פ‬ְ‫שׂ‬ ‫ָא‬‫ט‬ְ‫ב‬ִ‫מ‬ ‫אוֹ‬,ָ‫ר‬ְ‫ס‬‫אָ‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬‫ה‬ -‫ַל‬‫ע‬‫ָהּ‬‫שׁ‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬.‫ח‬‫ְעוֹ‬‫מ‬ָ‫שׁ‬ ‫ְיוֹם‬‫בּ‬ ‫ָהּ‬‫שׁ‬‫ִי‬‫א‬ ‫ַע‬‫מ‬ָ‫שׁ‬ְ‫ו‬,ָ‫ל‬ ‫ִישׁ‬‫ר‬ֱ‫ח‬ֶ‫ה‬ְ‫ו‬‫הּ‬: ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ר‬ָ‫ד‬ְ‫נ‬ ‫ָמוּ‬‫ק‬ְ‫ו‬,-‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬ ָ‫ה‬ֶ‫ר‬ָ‫ס‬ֱ‫א‬ֶ‫ו‬-‫ַל‬‫ע‬ ‫ָה‬‫ר‬ְ‫ס‬‫אָ‬--‫ָהּ‬‫שׁ‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬‫ֻמוּ‬‫ק‬ָ‫י‬.‫ט‬ ‫ְיוֹם‬‫בּ‬ ‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬‫ָהּ‬‫שׁ‬‫ִי‬‫א‬ ַ‫ע‬ֹ‫ְמ‬‫שׁ‬,‫ָהּ‬‫ת‬‫אוֹ‬ ‫ִיא‬‫נ‬ָ‫י‬,-‫ֶת‬‫א‬ ‫ֵר‬‫פ‬ֵ‫ה‬ְ‫ו‬‫ָהּ‬‫ר‬ְ‫ד‬ִ‫נ‬ ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ל‬ָ‫ע‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬,ָ‫ר‬ְ‫ס‬‫אָ‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬ ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ת‬ָ‫פ‬ְ‫שׂ‬ ‫ָא‬‫ט‬ְ‫ב‬ִ‫מ‬ ‫ֵת‬‫א‬ְ‫ו‬-‫ַל‬‫ע‬ ‫ה‬--‫ָהּ‬‫שׁ‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ַיה‬‫ו‬,-‫ַח‬‫ל‬ְ‫ס‬ִ‫י‬‫ָהּ‬‫ל‬.‫י‬‫ָה‬‫נ‬ָ‫מ‬ְ‫ל‬‫אַ‬ ‫ֶר‬‫ד‬ֵ‫נ‬ְ‫ו‬,--‫ָה‬‫שׁ‬‫ְרוּ‬‫ג‬‫וּ‬‫כֹּל‬ -‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬-‫ַל‬‫ע‬ ‫ָה‬‫ר‬ְ‫ס‬‫אָ‬‫ָהּ‬‫שׁ‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬,ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ל‬ָ‫ע‬ ‫ָקוּם‬‫י‬.‫יא‬-‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬‫ֵית‬‫בּ‬ ָ‫שׁ‬‫ִי‬‫א‬‫הּ‬,‫ָה‬‫ר‬ָ‫ד‬ָ‫נ‬,-‫אוֹ‬-‫ַל‬‫ע‬ ‫ָר‬‫סּ‬ִ‫א‬ ‫ָה‬‫ר‬ְ‫ס‬‫אָ‬‫ָהּ‬‫שׁ‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬,‫ָה‬‫ע‬ֻ‫ב‬ְ‫שׁ‬ִ‫בּ‬.‫יב‬ ‫ָהּ‬‫ל‬ ‫ִשׁ‬‫ר‬ֱ‫ח‬ֶ‫ה‬ְ‫ו‬ ‫ָהּ‬‫שׁ‬‫ִי‬‫א‬ ‫ַע‬‫מ‬ָ‫שׁ‬ְ‫ו‬,--‫ָהּ‬‫ת‬ֹ‫א‬ ‫ִיא‬‫נ‬ֵ‫ה‬ ‫לֹא‬‫ָמוּ‬‫ק‬ְ‫ו‬,-‫ָל‬‫כּ‬ ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ר‬ָ‫ד‬ְ‫נ‬,-‫ָל‬‫כ‬ְ‫ו‬-‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬ ‫ָר‬‫סּ‬ִ‫א‬-‫ַל‬‫ע‬ ‫ָה‬‫ר‬ְ‫ס‬‫אָ‬‫ָהּ‬‫שׁ‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬,‫ָקוּם‬‫י‬.‫יג‬ -‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬‫ָהּ‬‫שׁ‬‫ִי‬‫א‬ ‫ָם‬‫ת‬ֹ‫א‬ ‫ֵר‬‫פ‬ָ‫י‬ ‫ֵר‬‫פ‬ָ‫ה‬,--‫ְעוֹ‬‫מ‬ָ‫שׁ‬ ‫ְיוֹם‬‫בּ‬-‫ָל‬‫כּ‬‫ָא‬‫צ‬‫מוֹ‬ ‫ָהּ‬‫שׁ‬ְ‫פ‬ַ‫נ‬ ‫ַר‬‫סּ‬ִ‫א‬ְ‫ל‬‫וּ‬ ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ר‬ָ‫ד‬ְ‫נ‬ִ‫ל‬ ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ת‬ָ‫פ‬ְ‫שׂ‬,‫ָקוּם‬‫י‬ ‫לֹא‬:‫ָהּ‬‫שׁ‬‫ִי‬‫א‬ ‫ָם‬‫ר‬ֵ‫פ‬ֲ‫ה‬,-‫ַח‬‫ל‬ְ‫ס‬ִ‫י‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ַיה‬‫ו‬‫ָהּ‬‫ל‬.‫יד‬-‫ָל‬‫כּ‬-‫ָל‬‫כ‬ְ‫ו‬ ‫ֶר‬‫ד‬ֵ‫נ‬‫ַת‬‫ע‬ֻ‫ב‬ְ‫שׁ‬ ‫ָר‬‫סּ‬ִ‫א‬,--‫ֶשׁ‬‫פ‬ָ‫נ‬ ‫ַנֹּת‬‫ע‬ְ‫ל‬‫ֶנּוּ‬‫מ‬‫ִי‬‫ק‬ְ‫י‬ ‫ָהּ‬‫שׁ‬‫ִי‬‫א‬,‫ֶנּ‬‫ר‬ֵ‫פ‬ְ‫י‬ ‫ָהּ‬‫שׁ‬‫ִי‬‫א‬ְ‫ו‬‫וּ‬. ‫טו‬-‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬‫ָהּ‬‫שׁ‬‫ִי‬‫א‬ ‫ָהּ‬‫ל‬ ‫ִישׁ‬‫ר‬ֲ‫ח‬ַ‫י‬ ‫ֵשׁ‬‫ר‬ֲ‫ח‬ַ‫ה‬,‫ִיּוֹ‬‫מ‬-‫ֶל‬‫א‬ ‫ם‬‫יוֹם‬, -‫ֶת‬‫א‬ ‫ִים‬‫ק‬ֵ‫ה‬ְ‫ו‬-‫ָל‬‫כּ‬ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ר‬ָ‫ד‬ְ‫נ‬,-‫ֶת‬‫א‬ ‫אוֹ‬-‫ָל‬‫כּ‬ָ‫ע‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬ ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ר‬ָ‫ס‬ֱ‫א‬--ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ל‬ ‫ָם‬‫ת‬ֹ‫א‬ ‫ִים‬‫ק‬ֵ‫ה‬,-‫ִי‬‫כּ‬‫ְעוֹ‬‫מ‬ָ‫שׁ‬ ‫ְיוֹם‬‫בּ‬ ‫ָהּ‬‫ל‬ ‫ִשׁ‬‫ר‬ֱ‫ח‬ֶ‫ה‬.‫טז‬-‫ִם‬‫א‬ְ‫ו‬‫ֵר‬‫פ‬ָ‫ה‬
 26. 26. ‫ָם‬‫ת‬ֹ‫א‬ ‫ֵר‬‫פ‬ָ‫י‬,--‫ְעוֹ‬‫מ‬ָ‫שׁ‬ ‫ֵי‬‫ר‬ֲ‫ח‬‫אַ‬‫ָא‬‫שׂ‬ָ‫נ‬ְ‫ו‬,-‫ֶת‬‫א‬‫ֲו‬‫ע‬‍‫ָהּ‬‫נ‬ֹ.‫יז‬‫ֶה‬‫לּ‬ֵ‫א‬ ‫ִים‬‫קּ‬ֻ‫ח‬ַ‫ה‬,-‫ֶת‬‫א‬ ‫ָה‬‫ו‬‫ְה‬‫י‬ ‫ָה‬‫וּ‬ִ‫צ‬ ‫ֶר‬‫שׁ‬ֲ‫א‬‫ֶה‬‫שׁ‬ֹ‫מ‬,‫ִישׁ‬‫א‬ ‫ֵין‬‫בּ‬,-‫ְתּוֹ‬‫שׁ‬ִ‫א‬ְ‫ל‬ --‫ֵין‬‫בּ‬‫ִתּוֹ‬‫ב‬ְ‫ל‬ ‫אָב‬,ָ‫ה‬‫ִי‬‫ב‬‫אָ‬ ‫ֵית‬‫בּ‬ ָ‫ה‬‫ֶי‬‫ר‬ֻ‫ע‬ְ‫נ‬ִ‫בּ‬".)‫ל‬ ‫במדבר‬(
 27. 27. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)25( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫התחייבות‬ ‫להוות‬ ‫מספיקים‬ ‫לא‬ ‫האישה‬ ‫של‬ ‫דבריה‬ ‫למה‬?‫התשובה‬ ‫פשו‬‫טה‬:‫האישה‬ ‫כי‬‫פי‬ ‫על‬‫התנ‬"‫ך‬‫של‬ ‫נכס‬ ‫היא‬‫ו‬ ‫הנישואים‬ ‫לפני‬ ‫אביה‬‫נכס‬ ‫של‬‫הנישואים‬ ‫אחרי‬ ‫בעלה‬.‫האב‬ ‫של‬ ‫הבעלות‬‫שהוא‬ ‫למימד‬ ‫מגיעה‬ ‫לבתו‬ ‫אותה‬ ‫למכור‬ ‫הרבנים‬ ‫לפי‬ ‫יכול‬" .‫בתו‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫יכול‬ ‫האב‬,‫לא‬ ‫האם‬ ‫אבל‬ ‫בתה‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫תוכל‬.‫לא‬ ‫האם‬ ‫אבל‬ ‫בתו‬ ‫את‬ ‫לארס‬ ‫יכול‬ ‫האיש‬."17 ‫ע‬ ‫הסבירו‬ ‫הרבנים‬‫וד‬‫ה‬ ‫כאשר‬ ‫כי‬‫מחזקת‬ ‫עוברת‬ ‫היא‬ ‫מתחתנת‬ ‫אישה‬ ‫אביה‬‫בעלה‬ ‫בחזקת‬ ‫להיות‬" :‫קדוש‬ ‫לנכס‬ ‫האישה‬ ‫את‬ ‫הופכים‬ ‫האירוסין‬ ‫הבלעדית‬ ‫וזכותו‬ ‫בעלה‬ ‫של‬."‫ל‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫האישה‬ ‫וכמובן‬‫הבטיח‬‫הבטחות‬ ‫בעלה‬ ‫על‬ ‫מוסכמות‬ ‫אינן‬. ‫התנ‬ ‫הפסיקה‬"‫של‬ ‫מעמדה‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫המשיכה‬ ‫האישה‬ ‫לגבי‬ ‫הזאת‬ ‫כית‬ ‫היהוד‬ ‫באמונה‬ ‫האישה‬‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫לתחילת‬ ‫עד‬ ‫והנוצרית‬ ‫ית‬.‫כל‬ ‫הלכתי‬ ‫ללא‬ ‫נחשב‬ ‫במערב‬ ‫נשואה‬ ‫אישה‬ ‫של‬ ‫מעשה‬.‫זכות‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫ובעלה‬ ‫סוגרת‬ ‫שהיא‬ ‫עסקה‬ ‫או‬ ‫חוזה‬ ‫כל‬ ‫לבטל‬ ‫מלאה‬.‫האמונה‬ ‫לפי‬ ‫האישה‬ ‫שום‬ ‫לעשות‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫והנוצרית‬ ‫היהודית‬‫פעולה‬‫כי‬‫למעשה‬‫נכס‬ ‫היא‬ ‫אחר‬ ‫מישהו‬ ‫של‬. ‫האי‬ ‫סבלה‬ ‫בערך‬ ‫שנה‬ ‫אלפיים‬ ‫למשך‬‫האב‬ ‫של‬ ‫בלעדית‬ ‫בעלות‬ ‫בגלל‬ ‫שה‬ ‫הבעל‬ ‫ואחריו‬.18 ‫פי‬ ‫על‬‫האסלאם‬,‫מוסלמי‬ ‫כל‬- ‫אישה‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫גבר‬ ‫אם‬ ‫בין‬‫להבטיח‬ ‫יכול‬ ‫כשלעצמו‬ ‫נדר‬.‫לאף‬ ‫זכות‬ ‫ואין‬‫אחר‬ ‫אדם‬‫של‬ ‫הבטחה‬ ‫לבטל‬ ‫או‬ ‫לדחות‬ ‫אדם‬‫אחר‬.‫ל‬ ‫יש‬ ‫נדרו‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫האישה‬ ‫או‬ ‫הגבר‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אך‬‫ע‬ ‫כפר‬‫ל‬ ‫כך‬,‫במ‬ ‫מוצרים‬ ‫אנו‬ ‫לכך‬ ‫והוכחה‬‫ב‬ ‫שרשום‬ ‫ה‬‫קוראן‬: }‫הדעת‬ ‫בהיסח‬ ‫תישבעו‬ ‫אם‬ ‫אללה‬ ‫אתכם‬ ‫יגנה‬ ‫לא‬,‫אבל‬ ‫תחילה‬ ‫בכוונה‬ ‫תישבעו‬ ‫אם‬ ‫אתכם‬ ‫יגנה‬.‫יכוּפר‬ ‫למען‬ ‫לאדם‬,‫אשר‬ ‫הרגיל‬ ‫מן‬ ‫נזקקים‬ ‫עשרה‬ ‫להאכיל‬ ‫עליו‬ ‫ביתכם‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫תאכילו‬,‫לכסוּתם‬ ‫לדאוג‬ ‫או‬,‫או‬ ‫עבד‬ ‫לשחרר‬.‫משׂגת‬ ‫ידו‬ ‫אין‬ ‫ואשר‬,‫שלושה‬ ‫יצום‬ ‫ימים‬.‫ָרת‬‫פּ‬ַ‫כּ‬ ‫זו‬‫תישבעו‬ ‫אם‬ ‫שבועותיכם‬,‫כן‬ ‫על‬ ‫שבועותיכם‬ ‫ַיימו‬‫ק‬.‫אותותיו‬ ‫את‬ ‫אללה‬ ‫לכם‬ ‫יבאר‬ ‫כך‬ ‫טובה‬ ‫תכירו‬ ‫למען‬.{)1... ( ‫האנשים‬ ‫כל‬–-‫נשים‬ ‫והן‬ ‫גברים‬ ‫הן‬‫היו‬‫הנביא‬ ‫בפני‬ ‫אמונים‬ ‫להישבע‬ ‫באים‬ ‫מוחמד‬)(.‫האישה‬‫נשבעה‬ ‫הגבר‬ ‫כמו‬ ‫כמוה‬‫הנביא‬ ‫בפני‬)(‫זכות‬ ‫ואין‬ ‫שבועתן‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫גם‬ ‫מזכותו‬ ‫ואין‬ ‫אשתו‬ ‫או‬ ‫בתו‬ ‫במקום‬ ‫להישבע‬ ‫לגבר‬.
 28. 28. }‫הנביא‬ ‫הוי‬,‫לך‬ ‫להישבע‬ ‫המאמינות‬ ָ‫ך‬‫אלי‬ ‫בבוא‬ ‫אמונים‬,‫כל‬ ‫לאללה‬ ‫יצרפו‬ ‫לא‬ ‫כי‬‫שותף‬,‫ולא‬ ‫יגנבו‬,‫ינאפו‬ ‫ולא‬,‫ילדיהן‬ ‫את‬ ‫ימיתו‬ ‫ולא‬,‫ולא‬ ‫רגליהן‬ ‫ובין‬ ‫ידיהן‬ ‫בין‬ ‫תרמית‬ ‫מעשה‬ ‫יעשו‬,‫ולא‬ ‫ארץ‬ ‫בדרך‬ ‫לנהוג‬ ‫בסרבן‬ ‫פיך‬ ‫את‬ ‫ימרו‬–‫את‬ ‫קבל‬ ‫אללה‬ ‫מחילת‬ ‫את‬ ‫למענן‬ ‫ובקש‬ ‫שבועתן‬,‫אללה‬ ‫הן‬ ‫ורחום‬ ‫סולח‬.{)2....( _____________________ )1(‫סורה‬5‫הערוך‬ ‫השולחן‬89)2(‫סורה‬60 ‫למבחן‬ ‫העומדות‬12
 29. 29. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)26( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫האישה‬ ‫קניין‬ ‫שלוש‬‫ת‬‫של‬ ‫מעורערת‬ ‫הבלתי‬ ‫לחשיבות‬ ‫באשר‬ ‫מסכימות‬ ‫הדתות‬ ‫המשפחה‬ ‫וחיי‬ ‫הנישואין‬.‫מסכי‬‫מות‬‫הבית‬ ‫בעל‬ ‫הגבר‬ ‫להיות‬ ‫באשר‬ ‫גם‬. ‫אך‬‫ל‬ ‫בקשר‬ ‫בינן‬ ‫ברור‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬‫הבעל‬ ‫של‬ ‫סמכויותיו‬.‫היהודית‬ ‫ההלכה‬ ‫והנוצרית‬–-‫לאסלאם‬ ‫בניגוד‬‫להפיכת‬ ‫עד‬ ‫סמכויות‬ ‫באותן‬ ‫לכת‬ ‫מרחיקות‬ ‫בעלה‬ ‫של‬ ‫לנכס‬ ‫האישה‬. ‫שלו‬ ‫העבד‬ ‫כמו‬ ‫הבעל‬ ‫של‬ ‫נכס‬ ‫היא‬ ‫האישה‬ ‫היהודית‬ ‫ההלכה‬ ‫לפי‬. 19‫הכפול‬ ‫למוסר‬ ‫הגורם‬ ‫וזה‬‫ה‬ ‫בכל‬‫ל‬ ‫שקשור‬‫כמו‬ ‫פסיקות‬‫וזכותו‬ ‫ניאוף‬ ‫אשתו‬ ‫נדר‬ ‫לבטל‬ ‫הבעל‬ ‫של‬.‫מהאישה‬ ‫מנעה‬ ‫הלכתית‬ ‫תפיסה‬ ‫אותה‬ ‫מ‬‫להנות‬‫שלה‬ ‫ובקניין‬ ‫בהון‬ ‫מזכותה‬.‫האישה‬ ‫שמתחתנת‬ ‫אחרי‬ ‫מייד‬ ‫היהודית‬,‫ורכושה‬ ‫הונה‬ ‫על‬ ‫האפוטרופוס‬ ‫להיות‬ ‫בעלה‬ ‫הופך‬.‫הרבנים‬ ‫בעלה‬ ‫של‬ ‫בבעלותו‬ ‫ורכושה‬ ‫הונה‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫האישה‬ ‫כי‬ ‫אומרים‬.20‫ולכן‬ ‫לענייה‬ ‫עשירה‬ ‫הכי‬ ‫האישה‬ ‫את‬ ‫הופכים‬ ‫הנישואין‬. ‫ככה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫הסביר‬ ‫התלמוד‬:"‫רכוש‬ ‫להחזיק‬ ‫לאישה‬ ‫אין‬,‫רכושה‬ ‫כל‬ ‫בעלה‬ ‫של‬ ‫הוא‬,‫בבעלותו‬ ‫הוא‬ ‫לגבר‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫כל‬,‫לאשתו‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ ‫וכל‬ ‫בבעלותו‬ ‫גם‬.‫יהיה‬ ‫לו‬ ‫תמצא‬ ‫או‬ ‫שתרוויח‬ ‫מה‬ ‫כל‬,‫כולל‬ ‫בבית‬ ‫דבר‬ ‫וכל‬ ‫יהיו‬ ‫לו‬ ‫השולחן‬ ‫על‬ ‫לחם‬ ‫פתיתי‬.‫אותו‬ ‫ותאכיל‬ ‫בבית‬ ‫אורח‬ ‫תארח‬ ‫ואם‬, ‫בעלה‬ ‫את‬ ‫תגנוב‬ ‫גונבת‬")‫תלמוד‬San 71 a, Git 62 a( ‫קניינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מחזרים‬ ‫אליה‬ ‫מושכת‬ ‫היהודית‬ ‫האישה‬.‫במשפחה‬ ‫היהודית‬,‫נישואיה‬ ‫בשביל‬ ‫כנדוניה‬ ‫מרכושו‬ ‫חלק‬ ‫לבתו‬ ‫להקציב‬ ‫חייב‬ ‫האב‬. ‫האב‬ ‫עבור‬ ‫לעונש‬ ‫הבת‬ ‫לידת‬ ‫את‬ ‫הופכת‬ ‫זו‬ ‫נדוניה‬.‫שחובה‬ ‫רק‬ ‫לא‬‫עליו‬ ‫לגד‬‫לפני‬ ‫מרכושו‬ ‫חלק‬ ‫לה‬ ‫להעניק‬ ‫עליו‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫בצעירותה‬ ‫אותה‬ ‫ל‬ ‫נישואיה‬.
 30. 30. ‫וביהדות‬ ‫בנצרות‬ ‫האישה‬ ‫מול‬ ‫באסלאם‬ ‫האישה‬)27( ‫והאמת‬ ‫האגדה‬ ‫כך‬,‫הייתה‬‫ל‬ ‫נחשבת‬ ‫היהודית‬ ‫במשפחה‬ ‫הבת‬‫נטל‬,‫ללא‬ ‫וליישות‬‫תועלת‬. 21‫זה‬ ‫דבר‬‫מסביר‬‫מדוע‬‫לא‬ ‫הנקבה‬ ‫הולדת‬‫הייתה‬‫בחברה‬ ‫מבורכת‬ ‫הישנה‬ ‫היהודית‬)‫מבישות‬ ‫הבנות‬ ‫פרק‬ ‫ראה‬?.(‫זו‬ ‫נדוניה‬‫הייתה‬‫מוגשת‬ ‫לרכושו‬ ‫והופכת‬ ‫לבעל‬ ‫כמתנה‬,‫זו‬ ‫נדוניה‬ ‫למכור‬ ‫מזכותו‬ ‫אין‬ ‫אבל‬.‫ואין‬ ‫זו‬ ‫בנדוניה‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫לאישה‬.‫אחרי‬ ‫לעבוד‬ ‫חייבת‬ ‫שהיא‬ ‫לכך‬ ‫בנוסף‬ ‫ש‬ ‫מה‬ ‫וכל‬ ‫הנישואין‬‫לבעלה‬ ‫עובר‬ ‫תרוויח‬,‫עליה‬ ‫האחראי‬ ‫הוא‬ ‫כי‬.‫היא‬ ‫לק‬ ‫יכולה‬‫מקרים‬ ‫בשני‬ ‫רק‬ ‫רכושה‬ ‫את‬ ‫בחזרה‬ ‫בל‬:‫של‬ ‫פטירתו‬ ‫או‬ ‫גט‬ ‫בעלה‬.‫לפניו‬ ‫היא‬ ‫מתה‬ ‫אילו‬,‫רכ‬ ‫כל‬ ‫הוא‬ ‫יירש‬‫ושה‬,‫הבעל‬ ‫ונפטר‬ ‫במקרה‬ ‫אשתו‬ ‫לפני‬,‫לפני‬ ‫שילם‬ ‫שאביה‬ ‫הנדוניה‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫בחזרה‬ ‫תקבל‬ ‫האישה‬ ‫הנישואין‬,‫מ‬ ‫דבר‬ ‫כל‬ ‫לרשת‬ ‫זכות‬ ‫לה‬ ‫ואין‬‫בעלה‬ ‫של‬ ‫רכושו‬.‫גם‬ ‫הבעל‬ ‫הנישואין‬ ‫אחרי‬ ‫לבעלותו‬ ‫עוברת‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫מתנה‬ ‫אבל‬ ‫לכלה‬ ‫מתנה‬ ‫מגיש‬.22 ‫עד‬‫מזמן‬ ‫לא‬,‫הלכה‬‫בתלם‬ ‫הנצרות‬‫של‬‫היהדות‬.‫בתקופת‬‫האימפריה‬ ‫הנוצרית‬ ‫הרומאית‬)‫אחרי‬‫אימפריית‬‫קונסטנטינוס‬(,‫האזרחיים‬ ‫החוקים‬ ‫ירושה‬ ‫הסכם‬ ‫בסגירת‬ ‫הנישואין‬ ‫אישור‬ ‫את‬ ‫התנו‬ ‫והדתיים‬.‫המש‬‫פחות‬ ‫בנותיהן‬ ‫בשביל‬ ‫יקרה‬ ‫נדוניה‬ ‫להקציב‬ ‫חויבו‬.‫הגברים‬ ‫רוב‬ ‫לכך‬ ‫וכתוצאה‬ ‫בנותיהן‬ ‫נישואי‬ ‫את‬ ‫דחו‬ ‫שהמשפחות‬ ‫בעוד‬ ‫מוקדם‬ ‫להתחתן‬ ‫הרהיבו‬.23 ‫לפי‬‫הכנסייתי‬ ‫התקנון‬‫לו‬ ‫שלה‬ ‫הנדוניה‬ ‫את‬ ‫בחזרה‬ ‫מקבלת‬ ‫האישה‬ ‫בניאוף‬ ‫תואשם‬ ‫אם‬ ‫מלבד‬ ‫נישואיה‬ ‫נסתיימו‬,‫על‬ ‫לוותר‬ ‫עליה‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ ‫כ‬ ‫הנדוניה‬‫בעלה‬ ‫לטובת‬ ‫קנס‬.24‫לפי‬‫והכנסייתי‬ ‫האזרחי‬ ‫התקנון‬, ‫ובאמריקה‬ ‫באירופה‬,‫ה‬ ‫המאה‬ ‫לסוף‬ ‫עד‬ ‫ברכושה‬ ‫לאישה‬ ‫זכות‬ ‫אין‬19 ‫העשרים‬ ‫המאה‬ ‫ותחילת‬.‫לפי‬ ‫חוקקו‬ ‫האישה‬ ‫זכויות‬ ‫חוקי‬‫ה‬‫חוקה‬ ‫בשנת‬ ‫האנגלית‬1632.

×