Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Who is mohamed_hebrew

311 views

Published on

Who is mohamed_hebrew

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Who is mohamed_hebrew

 1. 1. ? ‫מוחמד‬ ‫הוא‬ ‫מי‬? ‫מוחמד‬ ‫הוא‬ ‫מי‬
 2. 2. 5 , 570 ‫בשנת‬ ‫נולד‬ ‫אלמטליּב‬ ‫עבד‬ ‫בן‬ ‫אללה‬ ‫עבד‬ ‫בן‬ ‫מוחמד‬ ‫הוא‬ . 633 ‫ב‬ ‫ונפטר‬ ‫יד‬ ‫כתבי‬ , ‫מסמכים‬ , ‫מספרים‬ ‫הועתק‬ ‫זו‬ ‫בכתבה‬ ‫הנזכר‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫שחיו‬ ‫ראייה‬ ‫עדי‬ , ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫סיפורים‬ ‫לזה‬ ‫נוסף‬ . ‫קדושים‬ ‫וטקסטים‬ . ‫תקופה‬ ‫באותה‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫לכן‬ , ‫הזה‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מהם‬ ‫שעהתקנו‬ ‫המקורות‬ ‫הם‬ ‫רבים‬ ‫האלה‬ ‫שהמקורות‬ ‫להאמין‬ ‫שעליך‬ ‫הוא‬ ‫החשוב‬ ‫אולם‬ , ‫אותם‬ ‫לזכור‬ ‫הלא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫המוסלמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫וסילוף‬ ‫זיוף‬ ‫ללא‬ ‫לדורות‬ ‫נשמרו‬ . ‫מוסלמים‬ ? ‫בדיוק‬ ‫הוא‬ ‫מי‬ , ‫מוחמד‬ ‫על‬ ‫היום‬ ‫השואלים‬ ‫הם‬ ‫רבים‬ ? ‫שלו‬ ‫השליחות‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ? ‫תומכים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫במספר‬ ‫זכה‬ ‫למה‬ ? ‫בדרכו‬ ‫הולכים‬ ‫לא‬ ‫שמרביתם‬ ‫למרות‬ , ‫אותו‬ ‫אוהבים‬ ‫הם‬ ‫למה‬ ?‫האסלאם‬ ‫על‬ ‫להטיף‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫הקדיש‬ ‫האם‬ ? ‫קודש‬ ‫איש‬ ‫היה‬ ‫האם‬ ? ‫אלוהים‬ ‫מקרב‬ ‫שליח‬ ‫היה‬ ‫האם‬ ? ‫הזה‬ ‫האיש‬ ‫של‬ ‫האמת‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ! ‫בעצמָך‬ ‫ושפוט‬ ‫הבאות‬ ‫השורות‬ ‫את‬ ‫קרא‬ ‫היו‬ ‫מהם‬ ‫מעטים‬ , ‫אנשים‬ ‫אלפי‬ ‫סיפרו‬ ‫שאותן‬ ‫אמיתות‬ ‫כאן‬ ‫אספר‬ ‫אני‬ . ‫מקרוב‬ ‫אותו‬ ‫והכירו‬ , ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫תקופתו‬ ‫בני‬ ‫השבטים‬ ‫לאחד‬ ‫נחשב‬ ‫שלו‬ ‫השבט‬ , ‫במיכה‬ ‫מבוססת‬ ‫למשפחה‬ ‫נולד‬ ‫הוא‬ ‫המהולל‬ ( ‫היא‬ ) ‫מוחמד‬ ( ‫השם‬ ‫משמעות‬ . ‫ערב‬ ‫אי‬ ‫חצי‬ ‫באזור‬ ‫המכובדים‬ . ) ‫ל‬ֵ‫ּל‬ ִ‫ה‬ ( ‫השורש‬ ‫מן‬ ,) ‫להתפלל‬ ‫הזה‬ ‫היום‬ ‫עצם‬ ‫ועד‬ ‫מוחמד‬ ‫של‬ ‫שליחתו‬ ‫מאז‬ ‫נהגו‬ ‫האנשים‬ ‫תפילת‬ ‫מוחמד‬ : ‫אומרים‬ ‫המוסלמים‬ , ‫ושיבוח‬ ‫כיבוד‬ ‫של‬ ‫כאות‬ , ‫עליו‬ . ‫לשלום‬ ‫וברכתו‬ ‫עליו‬ ‫אלוהים‬ ! ‫בעצמָך‬ ‫שפוט‬
 3. 3. 6 ‫שיצרו‬ ‫אלילים‬ ‫שעבדו‬ ‫שלו‬ ‫השבט‬ ‫של‬ ‫בדרכו‬ ‫הלך‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫מוחמד‬ .‫ידיהם‬ ‫במו‬ ‫ללא‬ ‫בו‬ ‫להאמין‬ ‫העולם‬ ‫לכל‬ ‫וקרא‬ , ‫ויחיד‬ ‫אחד‬ ‫,אל‬ ‫באלוהים‬ ‫האמין‬ ‫הוא‬ . ‫שותף‬ ‫ולעולם‬ , ‫לאלוהים‬ ‫לעג‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫הוא‬ , ‫אלוהים‬ ‫את‬ ‫ר‬ ֵ‫א‬ ִ‫ופ‬ ‫כּבד‬ ‫מוחמד‬ . ‫אישיים‬ ‫אינטרסים‬ ‫לממש‬ ‫אלוהים‬ ‫בשם‬ ‫השתמש‬ ‫לא‬ ‫ההתנגויות‬ ‫כל‬ ‫ושנא‬ , ‫אלוהים‬ ‫עבודת‬ ‫מבלעדי‬ ‫העבודה‬ ‫צורות‬ ‫לכל‬ ‫בז‬ ‫הוא‬ . ‫השפלות‬ ‫של‬ ‫בדרכם‬ ‫והלך‬ , ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫הדתיות‬ ‫ההוראות‬ ‫אחר‬ ‫מלא‬ ‫הוא‬ . ‫לו‬ ‫שקדמו‬ ‫הנביאים‬ . ‫זו‬ ‫מבישה‬ ‫מפעולה‬ ‫להימנע‬ ‫האנשים‬ ‫לכל‬ ‫וקרא‬ . ‫נאף‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ . ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫ישוע‬ ‫הנביא‬ ‫שעשה‬ ‫כמו‬ , ‫בית‬ ִ‫הר‬ ‫את‬ ‫אסר‬ ‫הוא‬ . ‫המוסלמים‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫ואסר‬ , ‫הימר‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ . ‫שלו‬ ‫בחברה‬ ‫נפוצה‬ ‫הייתה‬ ‫יין‬ ‫ששתיית‬ ‫למרות‬ , ‫יין‬ ‫שתה‬ ‫לא‬ ‫הדברים‬ ‫לכל‬ ‫מלהקשיב‬ ‫ונמנע‬ , ‫אדם‬ ‫שום‬ ‫על‬ ‫דיבה‬ ‫הוציא‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ . ‫באנשים‬ ‫הפוגעים‬ . ‫ביצרו‬ ‫ולשלוט‬ , ‫לאלוהים‬ ‫להתקרב‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לצום‬ ‫נהג‬ ‫הוא‬ ‫מרים‬ ‫אמו‬ ‫כי‬ ‫ואמר‬ , ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫לפלא‬ ‫היה‬ ‫מרים‬ ‫בן‬ ‫ישוע‬ ‫כי‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ . ‫בנשים‬ ‫לטובה‬ ‫נחשבת‬ ‫הוא‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫ישוע‬ ‫כי‬ – ‫במדינה‬ ‫ליהודים‬ ‫אפילו‬ – ‫הדגיש‬ ‫הוא‬ . ‫בתנ''ך‬ ‫שנזכר‬ ‫המשיח‬ ‫הפלאים‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לישוע‬ ‫העניק‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫אלוהים‬ ‫כי‬ ‫ואמר‬ . ‫שלו‬ ‫העלה‬ ‫אלוהים‬ ‫וכי‬ , ‫היהודים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נהרג‬ ‫לא‬ ‫ישוע‬ ‫כי‬ ‫עוד‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫ויוביל‬ , ‫האנטיכריסט‬ ‫את‬ ‫ויהרוג‬ ‫ירד‬ ‫הוא‬ ‫הימים‬ ‫ובסוף‬ . ‫לשמים‬ ‫אותו‬ . ‫אלוהים‬ ‫אויבי‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ‫המאמינים‬ ‫את‬ , ‫לעניים‬ ) ‫הזּכאת‬ ( ‫מס‬ ‫לשלם‬ ‫למוסלמים‬ ‫הורה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ . ‫הבית‬ ‫וחסרי‬ ‫היתומים‬ , ‫האלמנות‬ ‫על‬ ‫והגן‬ ‫את‬ ‫להדק‬ ‫והורה‬ , ‫המשפחתיים‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫לכבד‬ ‫למוסלמים‬ ‫קרא‬ ‫הוא‬ . ‫והחברה‬ ‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ ‫את‬ ‫עליהם‬ ‫ואסר‬ , ‫ליגלים‬ ‫נישואים‬ ‫דרך‬ ‫נשים‬ ‫לשאת‬ ‫בגברים‬ ‫האיץ‬ ‫הוא‬ .‫והניאוף‬ ‫הזנות‬
 4. 4. 7 ‫לשלם‬ ‫והורה‬ , ‫האישה‬ ‫של‬ ‫הזכויות‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שם‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ . ‫ומהר‬ ‫ירושה‬ , ‫כסף‬ : ‫כמו‬ ‫שלהן‬ ‫הזכויות‬ ‫את‬ ‫להן‬ ‫כך‬ ‫לידי‬ ‫הביאו‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫של‬ ‫והרגליו‬ ‫חייו‬ ‫אורח‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ , ‫גדול‬ ‫איש‬ ‫שהוא‬ ‫לדעת‬ ‫נוכחו‬ ‫אותו‬ ‫שהכירו‬ ‫שהאנשים‬ : ‫תקדים‬ : ‫שלו‬ ‫מההתנהגויות‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫לא‬ ‫ולעולם‬ ‫ברית‬ ‫הפר‬ ‫לא‬ , ‫ר‬ ֵ‫ּק‬ ִ‫ׁש‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ – 1 ‫הצודק‬ (: ‫אותו‬ ‫כינו‬ – ‫האלילים‬ ‫עובדי‬ – ‫עמו‬ ‫בני‬ ‫אפילו‬ , ‫שקר‬ ‫העיד‬ . ) ‫הנאמן‬ ‫חוץ‬ ‫אחת‬ ‫ולו‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫לו‬ ‫היתה‬ ‫ולא‬ , ‫נאף‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫הוא‬ – 2 ‫לא‬ ‫ליגליים‬ ‫הבלתי‬ ‫היחסים‬ .‫ודין‬ ‫כחוק‬ ‫נשא‬ ‫שאותן‬ ‫נשותיו‬ ‫עם‬ ‫מיחסיו‬ . ‫שלו‬ ‫בחברה‬ ‫נפוצים‬ ‫שהיו‬ ‫למרות‬ , ‫עליו‬ ‫מקובלים‬ ‫היו‬ ‫ומערכת‬ ,‫עאאישה‬ ‫את‬ ‫לאישה‬ ‫נשא‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ – 3 ‫על‬ ‫שמרה‬ ‫עאאישה‬ ‫הגברת‬ . ‫ביותר‬ ‫לטובה‬ ‫נחשבת‬ ‫ביניהם‬ ‫היחסים‬ ‫אחר‬ ‫לגבר‬ ‫נישאה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ . ) ‫חדית'ים‬ ( ‫הנביא‬ ‫דברי‬ ‫של‬ ‫ניכר‬ ‫מספר‬ . ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫לפני‬ ‫או‬ ‫אחרי‬ ‫אשמה‬ ‫ללא‬ ‫האנשים‬ ‫הריגת‬ ‫או‬ ‫רצח‬ ‫המוסלמים‬ ‫על‬ ‫אסר‬ ‫מוחמד‬ – 4 ‫שפגעו‬ ‫אלה‬ ‫אלא‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫להרוג‬ ‫למוסלמי‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫האסלאם‬ , ‫חשיבות‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫שם‬ ‫בזמן‬ ‫בו‬ , ‫ובמוסלמים‬ ‫באסלאם‬ ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫ההוראות‬ ‫אם‬ ‫ולבדוק‬ , ‫ההריגה‬ ‫לפני‬ ‫הנסיבות‬ ‫חקירת‬ . ‫זה‬ ‫את‬ ‫מאשרות‬ ‫קודם‬ , ‫במדינה‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫כללית‬ ‫השמיד‬ ‫לא‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ – 5 ‫נלחם‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ . ‫שם‬ ‫נעימים‬ ‫חיים‬ ‫להם‬ ‫והבטיח‬ , ‫להם‬ ‫סלח‬ ‫הוא‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להביס‬ ‫לכופרים‬ ‫ועזרו‬ ‫איתו‬ ‫הברית‬ ‫את‬ ‫שהפרו‬ ‫אחרי‬ ‫אלא‬ ‫בהם‬ ‫אלא‬ ‫מפשע‬ ‫חפים‬ ‫הרג‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אולם‬ , ‫בהם‬ ‫נלחם‬ ‫הוא‬ ‫אז‬ , ‫המוסלמים‬ ‫נגד‬ ‫הכופרים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתפו‬ ‫כי‬ ‫מכרעת‬ ‫הוכחה‬ ‫לו‬ ‫שהיה‬ ‫אלה‬ ‫את‬ . ‫המוסלמים‬ ‫שלהם‬ ‫בעבודות‬ ‫להעסיקם‬ ‫עבדים‬ ‫לרכוש‬ ‫האנשים‬ ‫נהגו‬ ‫במיכה‬ – 6 ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫אפילו‬ . ‫עבדים‬ ‫לשחרור‬ ‫קרא‬ ‫האסלאם‬
 5. 5. 8 ‫של‬ ‫חברו‬ ( ‫בקר‬ ‫אבו‬ ‫גם‬ , ‫חארת'ה‬ ‫בן‬ ‫זייד‬ ‫עבדו‬ ‫את‬ ‫שחרר‬ ‫עצמו‬ ‫למען‬ ‫אותו‬ ‫ושיחרר‬ ‫רבאח‬ ‫בן‬ ‫בלאל‬ ‫את‬ ‫רכש‬ ) ‫הראשון‬ '‫והחליף‬ ‫הנביא‬ . ‫עבדים‬ ‫לשחרר‬ ‫למוסלמים‬ ‫קרא‬ ‫מוחמד‬ . ‫אלוהים‬ ‫הראשונות‬ ‫השנים‬ ‫עשרה‬ ‫בשלוש‬ ‫בכופרים‬ ‫נילחם‬ ‫לא‬ ‫מוחמד‬ – 7 ‫ראה‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ . ‫בהם‬ ‫להילחם‬ ‫עליו‬ ‫ציווה‬ ‫לא‬ ‫אלוהים‬ ‫כי‬ , ‫לאסלאם‬ ‫אליהם‬ ‫הביט‬ ‫לא‬ ,‫כעויינים‬ ‫לו‬ ‫במתנגדים‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫דתות‬ ‫ובני‬ , ‫לוחם‬ , ‫ברית‬ ‫בעל‬ ‫בין‬ ‫מבחין‬ ‫שאינו‬ ‫עויינות‬ ‫של‬ ‫מבט‬ ‫אליהם‬ ‫התייחס‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ,‫באויביו‬ ‫בגד‬ ‫ולא‬ ‫ברית‬ ‫הפר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ . ‫החסות‬ . ‫והמלחמות‬ ‫השלום‬ ‫של‬ ‫החוקים‬ ‫לפי‬ ‫את‬ ‫קבע‬ ‫אשר‬ ‫והוא‬ , ‫בכופרים‬ ‫להילחם‬ ‫לו‬ ‫הורה‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫אלוהים‬ . ‫הקרב‬ ‫של‬ ‫והאופי‬ ‫המקום‬ , ‫הזמן‬ ‫של‬ ‫התשתיות‬ ‫את‬ ‫להשמיד‬ ‫לא‬ ‫המוסלמים‬ ‫על‬ ‫ציווה‬ ‫האסלאם‬ – 8 ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫המוסלמים‬ ‫הלוחמים‬ ‫על‬ ‫ציווה‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ , ‫המדינות‬ : ‫הקרב‬ ‫כללי‬ ‫בית‬ ‫תחריבו‬ ‫אל‬ ‫מזון‬ ‫לצורך‬ ‫אלא‬ ‫גמל‬ ‫או‬ ‫כבׂשה‬ ‫תשחטו‬ ‫אל‬ ‫אותם‬ ‫תבעירו‬ ‫ואל‬ ‫דקלים‬ ‫תציפו‬ ‫אל‬ ‫תבגדו‬ ‫אל‬ ‫פחדנים‬ ‫תהיו‬ ‫אל‬ ‫ילדים‬ ‫תהרגו‬ ‫אל‬ ‫נשים‬ ‫זקנים‬ ‫או‬ ‫עצים‬ ‫תעקרו‬ ‫אל‬ ‫הוא‬ , ‫בנביא‬ ‫לפגוע‬ ‫רבים‬ ‫מאמצים‬ ‫הכופרים‬ ‫השקיעו‬ ‫שבו‬ ‫בזמן‬ – 9 ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ . ‫לאסלאם‬ ‫אותם‬ ‫שינחה‬ ‫לאלוהים‬ ‫התפלל‬ ‫יצא‬ ‫הוא‬ . ‫האיסלאם‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬ ‫במסעו‬ ‫רבים‬ ‫וקשיים‬ ‫ממכשולים‬ ‫סבל‬ ‫אותו‬ ‫גירשו‬ ‫הם‬ ‫אולם‬ , ‫האיסלאם‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫להטיף‬ ‫כדי‬ ,‫אל-טאיף‬ ‫אל‬ ‫שנפצע‬ ‫עד‬ ‫באבנים‬ ‫אותו‬ ‫ולרגום‬ , ‫אותו‬ ‫לקלל‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫והסיתו‬ , ‫ולפתע‬ , ‫המקומות‬ ‫באחד‬ ‫ישב‬ , ‫ומאוכזב‬ ‫עצוב‬ ‫משם‬ ‫יצא‬ ‫הוא‬ . ‫ברגליו‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫ראה‬ ‫אלוהים‬ , ‫מוחמד‬ ‫הוי‬ : ‫לו‬ ‫ואמר‬ , ‫גבריאל‬ ‫המלאך‬ ‫הופיע‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫מה‬ ‫לראות‬ ‫ההרים‬ ‫של‬ ‫המלאך‬ ‫את‬ ‫לך‬ ‫ישלח‬ ‫והוא‬ , ‫לָך‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הנביא‬ ‫בפני‬ ‫ההרים‬ ‫מלאך‬ ‫בא‬ ‫רגע‬ ‫אחרי‬ . ‫בהם‬ ‫לעשות‬
 6. 6. 9 ‫את‬ ‫לנקום‬ ‫שלחני‬ ‫אלוהים‬ ‫מוחמד‬ ‫הוי‬ : ‫לו‬ ‫ואמר‬ , ‫לשלום‬ ‫אותו‬ ‫בירך‬ , ‫המקיפים‬ ‫ההרים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫עליהם‬ ‫אפיל‬ ‫אני‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ , ‫פגיעתך‬ : ‫לו‬ ‫אמר‬ ‫הרחמים‬ ‫נביא‬ ... ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫אולם‬ . ‫העיר‬ ‫את‬ ‫יאמינו‬ ‫אשר‬ ‫את‬ ‫מצאצאיהם‬ ‫יוצא‬ ‫אלוהים‬ ‫אולי‬ ! ‫זה‬ ‫את‬ ‫תעשה‬ ‫אל‬ ! ‫לא‬ .‫בו‬ , ‫ויחיד‬ ‫אחד‬ ‫כאל‬ ‫אלוהים‬ ‫את‬ ‫לעבוד‬ ‫למוסלמים‬ ‫הורה‬ ‫מוחמד‬ – 10 , ‫יעקב‬ ,‫אברהם‬ , ‫נוח‬ , ‫אדם‬ ‫את‬ ‫קודם‬ ‫ששלח‬ ‫האלוהים‬ ‫שהוא‬ ‫ולהאמין‬ ‫כל‬ ‫כבוד‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שם‬ ‫הוא‬ . ‫השלום‬ ‫עליהם‬ ‫וישוע‬ ‫שלמה‬ , ‫דווד‬ , ‫מׁשה‬ . ‫הבחנה‬ ‫ללא‬ ‫הנביאים‬ ‫אותו‬ ‫הוא‬ ‫החדשה‬ ‫והברית‬ , ‫התורה‬ ‫של‬ ‫המקור‬ ‫כי‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ – 11 . ‫שמו‬ ‫ישתבח‬ ‫אלוהים‬ ‫שהוא‬ ‫הקדוש‬ ‫הקוראן‬ ‫של‬ ‫מקור‬ ‫הוא‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ ‫שקרו‬ ‫שונות‬ ‫בהתרחשויות‬ ‫התנבא‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ – 12 . ‫למעשה‬ ‫קרו‬ ‫והם‬ , ‫בעתיד‬ ‫דברים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫ניבא‬ ‫לא‬ ‫פרעה‬ ‫שלפיו‬ , ‫הקדוש‬ ‫בקוראן‬ ‫שמוזכר‬ ‫פרעה‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫למשל‬ ,‫גופתו‬ ‫את‬ ‫הציל‬ ‫אלוהים‬ ‫אולם‬ , ‫ותומכיו‬ ‫מׁשה‬ ‫הנביא‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫הספיק‬ : ‫נאמר‬ ‫בקוראן‬ .‫שטבע‬ ‫לאחר‬ ‫רבים‬ ‫כי‬ , ‫אחריך‬ ‫לבאים‬ ‫אות‬ ‫תהייה‬ ‫למען‬ ‫גווייתָך‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫נציל‬ ‫היום‬ " . ) 92 : ‫יונה‬ ‫סורת‬ ( " ‫מאותותינו‬ ‫דעתם‬ ‫המסיחים‬ ‫האנשים‬ ‫הם‬ " ‫בספרו‬ ‫ואמר‬ " ‫בוקאי‬ ‫מוריס‬ " ‫הצרפתי‬ ‫המדען‬ ‫בא‬ ‫שנים‬ ‫מאות‬ ‫אחרי‬ ‫פרעה‬ ‫של‬ ‫גופתו‬ ‫את‬ ‫בדק‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ " ‫והמדע‬ ‫הקוראן‬ , ‫החדשה‬ ‫הברית‬ ‫עובדה‬ ‫היתה‬ ‫זו‬ . ‫פרעה‬ ‫טבע‬ ‫שבו‬ ‫סוף‬ ‫ים‬ ‫של‬ ‫מלח‬ ‫שרידי‬ ‫בה‬ ‫ומצא‬ ‫שנה‬ 1400 ‫לפני‬ ‫הזה‬ ‫הדבר‬ ‫על‬ ‫דיבר‬ ‫מוחמד‬ ‫כי‬ . ‫העולם‬ ‫לכל‬ ‫מדהימה‬ . ‫גופתו‬ ‫מבדיקת‬ ‫מתוך‬ ‫אלא‬ ‫ערב‬ ‫אי‬ ‫בחצי‬ ‫נודע‬ ‫לא‬ ‫עצמו‬ ‫פרעה‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫אפילו‬ ‫מעל‬ ‫הקלעים‬ ‫את‬ ‫המיט‬ ‫המודרני‬ ‫המדע‬ ‫הוא‬ ‫והנה‬ . ‫הקדוש‬ ‫הקוראן‬ ‫כי‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫זה‬ . ‫שנים‬ 1400 ‫לפני‬ ‫בקוראן‬ ‫שנזכרה‬ ‫הזו‬ ‫העובדה‬ . ‫מוחמד‬ ‫מדברי‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ ‫למוחמד‬ ‫אלוהים‬ ‫דברי‬ ‫הוא‬ ‫הקוראן‬ ‫מוחמד‬ ‫על‬ ‫שחוברו‬ ‫ספרים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫במספר‬ ‫איש‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫כמו‬ ‫השנים‬ ‫מאות‬ ‫במשך‬ ‫האנשים‬ ‫בכבוד‬ ‫איש‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ‫ולעולם‬ , . ‫מוסלמים‬ ‫בלתי‬ ‫דעות‬ ‫והוגי‬ ‫מאישיות‬ ‫אפילו‬ , ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬
 7. 7. 10 ‫מוחמד‬ ‫כי‬ ‫המעידות‬ ‫הוכחות‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫הבריטית‬ ‫באנצקלופידייה‬ . ‫הנאמנים‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ ‫בכבוד‬ ‫זכה‬ , ‫ונאמן‬ ‫ישר‬ ‫איש‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הגדולים‬ ‫המאה‬ " ‫בספרו‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫הפתיע‬ ‫הארט‬ ‫מייקל‬ ‫הסופר‬ ‫כמספר‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫רשם‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ , " ‫בעולם‬ ‫שהשפיעו‬ ‫אנשים‬ ‫מאה‬ ‫שכללה‬ ‫הרשימה‬ ‫ראש‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫ושם‬ , ‫אחד‬ . ‫העולם‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫לעמוד‬ ‫מוחמד‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫מפתיע‬ ‫שזה‬ ‫תראו‬ ‫אולי‬ " : ‫בספרו‬ ‫אומר‬ ‫הוא‬ ‫הצלחה‬ ‫שהשיג‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫היחיד‬ ‫האיש‬ ‫הוא‬ ‫אולם‬ , ‫הרשימה‬ ‫בראש‬ . " ‫והחינוכי‬ ‫הדתי‬ ‫בתחום‬ ‫תקדים‬ ‫בלי‬ ‫בראש‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫שם‬ ‫הוא‬ ‫נוצרי‬ ‫שהארט‬ ‫למרות‬ .‫ברשימה‬ ‫השני‬ ‫במקום‬ – ‫שלו‬ ‫הנביא‬ – ‫ישוע‬ ‫הנביא‬ ‫את‬ ‫ושם‬ , ‫הרשימה‬ ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫דיבר‬ ‫למרטין‬ ‫והצרפתי‬ ‫הנוצרי‬ ‫הפילוסוף‬ ‫דברן‬ , ‫פילוסוף‬ ‫היה‬ ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ " : ‫אמר‬ ‫הוא‬ , ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫הדת‬ , ‫שלמה‬ ‫לאמונה‬ ‫קורא‬ , ‫דעות‬ ‫הוגה‬ , ‫לוחם‬ , ‫מחוקק‬ , ‫חלוץ‬ , ‫טוב‬ ‫מעשרים‬ ‫יותר‬ ‫ויסד‬ , ‫אלילים‬ ‫לעבוד‬ ‫ולא‬ ‫באלוהים‬ ‫להאמין‬ ‫קוראת‬ ‫שלו‬ ‫מתייחסים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ . ‫אחת‬ ‫רוחנית‬ ‫לאמפריה‬ ‫נכנעו‬ ‫כולן‬ , ‫אמפריות‬ ‫גדול‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫יש‬ ‫האם‬ : ‫השאלה‬ ‫נשאלת‬ , ‫האנשים‬ ‫גודל‬ ‫של‬ ‫למידות‬ " ? ‫ממוחמד‬ ‫יותר‬ ‫מוחמד‬ ‫את‬ ‫לכנות‬ ‫יש‬ " : ‫אומר‬ ‫שו‬ ‫ברנרד‬ ‫ג'ורג‬ ‫מוסלמי‬ ‫הלא‬ ‫הסופר‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫בעידן‬ ‫כמוהו‬ ‫אדם‬ ‫יש‬ ‫שאם‬ ‫סבור‬ ‫אני‬ . ‫האנושות‬ ‫בגואל‬ ."‫לעולם‬ ‫ושלום‬ ‫אושר‬ ‫שיביא‬ ‫באופן‬ ‫הבעיות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫בספרו‬ ‫כינה‬ ‫ראוו‬ ‫ראמקריצ'נה‬ . ‫ס‬ . ‫ק‬ ) ‫ההינדוסי‬ ( ‫ההודי‬ ‫הפרופסור‬ ‫האידיאלית‬ ‫הדוגמה‬ " ‫בכינוי‬ ‫מוחמד‬ ‫את‬ ) ‫האסלאם‬ ‫נביא‬ ‫מוחמד‬ ( ‫לרדת‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ " : ‫באומרו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫הסביר‬ ‫ראוו‬ . " ‫האנושיים‬ ‫לחיים‬ ‫אך‬ ‫הצלחתי‬ ‫אני‬ . ‫מוחמד‬ ‫הנביא‬ ‫לאישיות‬ ‫שלמה‬ ‫עובדה‬ ‫של‬ ‫לעומקה‬ "! ‫היה‬ ‫מדהים‬ ‫מבט‬ ‫איזה‬ . ‫ממנה‬ ‫חטוף‬ ‫מבט‬ ‫להשיג‬ ‫ורק‬ ‫הנביא‬ ‫מוחמד‬ ‫הוא‬ ‫הנה‬ ‫הלוחם‬ ‫מוחמד‬ ‫העסקים‬ ‫איש‬ ‫מוחמד‬ ‫המדינה‬ ‫מנהיג‬ ‫מוחמד‬ ‫הרפורמטור‬ ‫מוחמד‬
 8. 8. 11 ‫היתומים‬ ‫מחסה‬ ‫מוחמד‬ ‫הדברן‬ ‫מוחמד‬ ‫העבדים‬ ‫משחרר‬ ‫מוחמד‬ ‫האישה‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫השומר‬ ‫מוחמד‬ ‫השופט‬ ‫מוחמד‬ ‫הקדוש‬ ‫מוחמד‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫האלה‬ ‫התפקידים‬ ‫בכל‬ . ‫תקדים‬ ‫בלי‬ ‫גבור‬ ‫מוחמד‬ ‫היה‬ ‫בספרו‬ ‫כתב‬ ‫הוא‬ . ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫לנביא‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫התייחס‬ ‫גנדי‬ ‫מיליוני‬ ‫בלבבות‬ ‫לשלוט‬ ‫שיכול‬ ‫איש‬ ‫לחפש‬ ‫רציתי‬ : " ‫הצעירה‬ ‫הודו‬ " ‫נביא‬ , ‫מוחמד‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫האיש‬ ‫כי‬ ‫לגמרי‬ ‫סבור‬ ‫אני‬ ! ‫שלנו‬ ‫בעולם‬ ‫האנשים‬ , ‫האסלאם‬ ‫את‬ ‫מוחמד‬ ‫הפיץ‬ ‫שבו‬ ‫האמצעי‬ ‫החרב‬ ‫היה‬ ‫אין‬ . ‫האסלאם‬ , ‫להבטחה‬ ‫קייומו‬ , ‫מוחמד‬ ‫של‬ ‫הסלחנות‬ , ‫המוחלטת‬ ‫הפשיטות‬ ‫אלא‬ . ‫שלו‬ ‫ובשליחות‬ ‫באלוהים‬ ‫ואמונתו‬ ‫לבו‬ ‫עוז‬ , ‫ולתומכיו‬ ‫לחבריו‬ ‫נאמנותו‬ ‫המליונים‬ ‫בלבבות‬ ‫לאסלאם‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫סללו‬ ‫אשר‬ ‫הם‬ ‫האלה‬ ‫הגורמים‬ ‫כל‬ ‫אני‬ , ‫מוחמד‬ ‫חיי‬ ‫תולדות‬ ‫של‬ ‫והאחרון‬ ‫השני‬ ‫החלק‬ ‫את‬ ‫כשסיימתי‬ . ‫הנהדרים‬ ‫חייו‬ ‫על‬ ‫לקרוא‬ ‫יכול‬ ‫שאני‬ ‫משהו‬ ‫עוד‬ ‫שאין‬ ‫מצטער‬ ‫הרגשתי‬ . "‫מוחמד‬ ‫של‬ ‫כמו‬ ‫איך‬ ‫נדהם‬ ‫אני‬ " : ‫קרלייל‬ ‫טומס‬ ‫כתב‬ " ‫והגבורה‬ ‫הגבורים‬ " ‫בספרו‬ , ‫הנודדים‬ ‫והבדאווים‬ ‫הנלחמים‬ ‫השבטים‬ ‫את‬ ‫לאחד‬ ‫אחד‬ ‫איש‬ ‫הצליח‬ ‫תקופה‬ ‫בתוך‬ , ‫ביותר‬ ‫ותרבותית‬ ‫חזקה‬ ‫מאוחדת‬ ‫לאומה‬ ‫אותם‬ ‫והפך‬ " !! ‫עשורים‬ ‫משני‬ ‫פחות‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫הרוח‬ ‫היה‬ ‫:מוחמד‬ " ‫המזרח‬ ‫נביאי‬ " ‫בספרו‬ ‫כתב‬ ‫צ'ארמא‬ ‫צ'אנד‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫מוחמד‬ . ‫שלו‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ניכרת‬ ‫השפעה‬ ‫לו‬ ‫והיתה‬ , ‫הרחמים‬ ‫לכל‬ ‫הקריאה‬ ‫שהיא‬ , ‫נשגבת‬ ‫שלווה‬ ‫בעל‬ ‫אולם‬ , ‫מאנוש‬ ‫פחות‬ ‫או‬ ‫יותר‬ ‫לחיות‬ ‫איך‬ ‫אותם‬ ‫לימד‬ ‫הוא‬ . ‫ויחיד‬ ‫אחד‬ ‫אל‬ ‫של‬ ‫הפולחן‬ ‫על‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫עצמו‬ ‫תיאר‬ ‫הוא‬ . ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫ההוראות‬ ‫היה‬ ‫שמקורם‬ ‫מכובדים‬ ‫חיים‬ . ‫הטובים‬ ‫מעשיו‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫זה‬ ‫תיאור‬ , ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫ושליח‬ ‫כעבד‬ ‫הדת‬ ‫הוא‬ ‫האסלאם‬ : ‫אומרת‬ ‫ניידו‬ ‫סרוג'יני‬ ‫ההודית‬ ‫המשוררת‬ ‫לאמץ‬ ‫במוסלמים‬ ‫והאיצה‬ , ‫הדימוקרטיה‬ ‫את‬ ‫שכוננה‬ ‫הראשונה‬ . ‫האסלאם‬ ‫של‬ ‫התפילות‬ ‫בחמש‬ ‫מתגשמת‬ ‫הדימוקרטיה‬ .‫אותה‬
 9. 9. 12 ‫המלך‬ , ‫והעשיר‬ ‫העני‬ , ‫המוסלמים‬ ‫כל‬ ‫תראה‬ ‫במסגד‬ ‫לתפילה‬ ‫כשייקרא‬ ‫של‬ ‫האחדות‬ ‫מן‬ ‫נדהמתי‬ ‫אני‬ . ‫אחת‬ ‫בשורה‬ ‫כולם‬ , ‫הפשוט‬ ‫והאיש‬ ‫המוסלמים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫והופכת‬ , ‫לאחר‬ ‫איש‬ ‫בין‬ ‫מפלה‬ ‫שאינה‬ ‫האסלאם‬ . " ‫לאחים‬ ‫האחדות‬ ‫של‬ ‫העקרון‬ ‫את‬ ‫הציב‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫האסלאם‬ : ‫כתב‬ ‫הורגרונג‬ ‫את‬ ‫האיר‬ ‫האסלאם‬ ‫ובכך‬ , ‫העמים‬ ‫בין‬ ‫האנושית‬ ‫והאחווה‬ ‫האומות‬ ‫בין‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫כי‬ ‫להודות‬ ‫יש‬ ‫הדבר‬ ‫של‬ ‫לאמיתו‬ . ‫האחרות‬ ‫לאומות‬ ‫הדרך‬ . ‫מוחמד‬ ‫אומת‬ ‫כמו‬ ‫האחדות‬ ‫לכינון‬ ‫פועלת‬ ‫אומה‬ ‫ראיתי‬ ‫ג'יפון‬ ‫אדוורד‬ ‫אמרו‬ " ‫הערביות‬ ‫האמפריות‬ ‫של‬ ‫ההיסטורייה‬ " ‫בספר‬ ‫ומוחמד‬ ‫אלוהים‬ ‫מלבד‬ ‫אל‬ ‫אין‬ ‫אמירת‬ - ‫השהאדה‬ " : ‫אוקלי‬ ‫וסימון‬ ‫וכי‬ . ‫התאסלם‬ ‫שהאדם‬ ‫פשוטה‬ ‫להודאה‬ ‫נחשבת‬ – ‫אלוהים‬ ‫שליח‬ ‫הוא‬ . " ‫אחרים‬ ‫מאלים‬ ‫הושפע‬ ‫לא‬ ‫האדם‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ : ‫מוחמד‬ ‫על‬ ‫אמר‬ ‫הגדול‬ ‫האירופי‬ ‫המשורר‬ , ‫גוט'ה‬ ‫וולוונג‬ ‫ואין‬ , ‫קדוש‬ ‫לחוק‬ ‫נחשב‬ ‫שלו‬ ‫הקוראן‬ ‫כן‬ ‫על‬ . ‫משורר‬ ‫הוא‬ ‫ואין‬ , ‫נביא‬ . ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנכתב‬ ‫שעשועי‬ ‫או‬ ‫חינוכי‬ ‫ספר‬ ‫הוא‬ ‫ללא‬ , ‫שמורות‬ ‫נשארו‬ ‫מוחמד‬ ‫של‬ ‫ההוראות‬ , ‫שנים‬ 1400 ‫אחרי‬ , ‫היום‬ , ‫האנושיות‬ ‫במחלות‬ ‫לטפל‬ ‫המיועדת‬ ‫התקווה‬ ‫משמשות‬ ‫והן‬ . ‫סילוף‬ . ‫חייו‬ ‫בימי‬ ‫שהיו‬ ‫כמו‬ . ‫השלום‬ ‫עליו‬ ‫מוחמד‬ ‫על‬ ‫העובדה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ !‫בעצמָך‬ ‫לשפוט‬ ‫תוכל‬ ‫עכשיו‬

×