Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erasmus eye

360 views

Published on

ERASMUS, EYE

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Erasmus eye

  1. 1. i:: europe direct r 'l Network Europe Directi Jöhvi teabekeskuse infoleht Nr 13 Laupâev, 29. november 2014 Vahetusettevötjana ltaalias l`. Ida-Wru turismiettevûtja Terje Ratlıur veetis rahvus- vahelise programmi kaudu kaks kuud Löuna-Itaalias, et öppida kogenud kodumajutuse pidajalt ning kasuta- da saadud teadmisi omarıâolise puhkemaja rajamisel. Terje Rattur kinnitab, et Vahe- tusettevötjaks pole keeruline saada: tahtis on, et oled ette- vötlik, valdad inglise keelt ja oled valmis selleks, et kandi- deerimine vötab aega. "Esime- se pöördumise Erasmuse va- hetusprogrammi tegirı aprillis. Iıtlaaliasse lendasin 4. augus- t' . Ratmri sönul saab valida ka- he vöimaluse vahel: kas minna öppima teise kogenud ettevöt- ja kâest vöi teha koostööd. "Mi- na lâksin koostööprogrammi kaudu. Pidime taotluses kirju- tama, mida pakub vastuvötja mulle kui noorele ettevötjale ja mida mina vastu arıııan." Ratturi vöörustaja Eliana Viggiani peab Iiıuna-Itaalias Matera linna iidses Sassi piir- konnas kodumajutust ja lööb aktiivselt kaasa sealses kogu- konna elus. Eestlannat vûlus tema elu- stiil ja möttelaad - keskkonna- söbralikkuse, taaskasutuse ja mahetoidu eelistamirıe. "Kok- kuvöttes vöib seda nimetada vastutustundlikuks ettevöt- luseks. Mina sain vaga palju ideid just sellest vallast ning pakkusin vastu oma tururıdus- teadmisi: internetiturundus, kliendi teekond, teenuste di- sain, nâiteks majutuse paket- timine söögi valmistamisega jms," loetles Rattur. lga asi isemoodi Üheskoos tâiustati nâiteks itaallarma kodumajutuse kodu- lehte. "Matera on iidvana linn, kus autoga majutuse treppi ei saa ja GPS ei tööta. Kliendid pi- devalt helistasid ja küsisid ju- hatust. Seletamisele pidi palju aega kulutama. Tegime kodule- hel kaarti paremaks ja kirjuta- sime pikemalt lahti, kuidas tul- la," kirjeldas Rattur ühte palju- dest koustegemistest. Idavirulane öppis omakor- da rohkem hindama vastutus- tundlikku ettevûtlust. "Eestis teatakse sellest vâhe. Pöhili- selt seostub vastutustundliku ettevötlusega p "gi sorteeri- mine ja vee sâ' ine. Nâi- teks Viggiani püüab vâltida aina uusi pakendeid, mida ku- lub ühes majutusasutuses oht- ralt nii seebi, Sampooni kui ka pesuainete jaoks, olles valmis söitma kilomeetreid, et tâita biopoes tühje pudeleid. Samuti ostab ta lahtiselt mahedat teed, kohalikku pas- tat, hommikuhelbeid ja muid L V / l i* Terje Rattur Ja Ellana Vlgglanl. tooteid. "Nii ongi, et külasta- jad ei saa mitte lihtsalt itaalia- pârast hommikusööki, vaid ei- net, mis on tehtud maksimaa- lselt 50 kilomeetri raadiuses kohalike talurıike kasvatatud toorainest. Eliana valmistab ise nâiteks jogurtit, ostes sel- leks automaadist toorpiima, ja küpsetab palju hooaja puuvil- jadest kooke." Ka kogu majutusasutuses kasutusel olev mööbel on taas- kasutatud ning iga asi isemoo- di Nü ei leia itaallamıa maja- pidamises samasuguseid lam- pe ega ühesugust servüsi. Lahe kogemus Rattur meenutab Löıına- ltaalias saadud kogemust üli- vördes. "Olen 44aastane ja â (w _j `__. ERAKOGU kartsin, kuidas ma seal koha- nen. Teiseks kipuvad inimesed mötlema, et on köiges nii tar- gad. Aga mida vanemaks ma saan, seda rohkem tajun, et nii lahe on uusi asju öppida ja ko- gedaj. 'la soovitab samasugust ko- gemust ka teistele algajatele ettevötjatele. "Esiteks nâed, kuidas maail- mas asjad kâivad. Teiseks saad vöörast pilku ka oma tegemis- tele, vöib-olla see aitab leida oma öige nisi, Arendades Lü- ganusel oma puhkemaja, otsi- sin, mille poolest teistest eris- tuda. Alguses tahtsin puhke- maja teha pârimusepöhise. Aga pârast Matera kogemust tearı, et pârimuse teema vöib olla nii seintes kui vaipades, aga puhkemaja unikaalseks müügiargumendiks saab vas- tutustundlik ettevötlus." Rattur usub, et kliendid on jârjest teadlikumad ja kesk- konnast hoolimine könetab neid. "N ii saan jagada seda in- fot ka nendele külastajatele, kes satuvad mirıu majutusasu- tusse hoopis teistel pöhjustel - sellepârast, et sea] un ainsana vaba tuba vöi lihtsalt tundus meelepârane, Vastutustund- lik ettevötlus on ka missioo- ni tâitmine." Aasta pârast naaseb Rattur veel üheks kuuks Materasse. "Programmi jargi saab min- na kokku pooleks aastaks, aga minul oli vöimalik olla korraga kodust ara kaks kuud. Seetöttu sai projekt kohe algul planee- ritud kahes etapis. Ma ei osa- nud muidugi eeldada, et saan oma vöörustaja ja kogukonna- ga nii suureks söbraks. 'Ilımıen neist puudust ja jâlgin nende inimeste tegemisi Facebooki vahendusel." Ka Viggiarıi plaarıib lâhi- aastail Eestit külastada. "Seal- ses kogukonnas on juba neli inimest, kellele saadan Eesti irıfot ja kes tahavad siia tul- la. Erme ei teadnud nad Ees- tist midagi." Vahetuid mulj eid Vahetuset- tevötjaks olemise ajast saab lu- geda Rattun' blogist httpJ/ter- jeitaaliaseye.blogspot.corrıl. SIRLE SOMMER-KALDA Europe Directi Jöhvi teabekeskus kolis Europe Directi teabevörgu Iöi Euroopa Komisjon 2005. aastal ning Euroopa Uidu 27 Iiikmesriigis tegut- seb kokku üle 480 info- punkti. Teabekeskused pakuvad üldist teavet Euroopa Liidu kohta (teadlikkust töstvad üritused, veebisaidid, trükı- sed, suhtlus kohaliku mee- diaga) ja tegelevad avalike pârlngutega isiklikult vöi teIefonİ/e-posti teel. Alates septembrist 2014 asub Europe Directi Jöhvi teabekeskus uuel aadres- sil - Keskvâljak 4 (3. kor- rus) ~ ning selle tegevust korraldab jatkuvalt Eesti Kaubandus-T stuskoda. Oleme avatud tööpâeviti kelle 9-15 ning meiega saab ühendust vötta tele- fonil 337 4950 vöi saata oma küsimus e-posti aad- ressil margus@koda.ee. Euroopa Liitu puudutava info saamiseks on vöimalik pöörduda ka Europe Direc- ti vörgustiku keskteabetee- nistuse poole, helistades tasuta infotelefonil 00 800 6789 1011.

×