Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elar Neito- Maaettevõtluse büroo juhataja: "Maaelu perspektiivsetest arengusuundadest"

626 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elar Neito- Maaettevõtluse büroo juhataja: "Maaelu perspektiivsetest arengusuundadest"

 1. 1. Maaelu perspektiivsed arengusuunad 7.03.2014 Elar Neito
 2. 2. Maaelu toetused – kellele ja miks? Kellele ? Sotsiaalne mõõde – inimkapital, elukeskkond Majanduslik mõõde – arenguhüpe ettevõtte majandamises, mille tulemusel toetust enam ei vajata Keskkonnaalane mõõde – avalik hüve Põllumajandustootjad Erametsaomanikud Toiduainetööstus Maaettevõtjad Vabaühendused KOV-id Miks ?
 3. 3. MAK 2014-2020 eelarve eesmärkide lõikes 38,713,950 4% 176,320,563 18% 37,300,000 4% Konkurentsivõime 274,533,313 27% 1 007 848 744 377,314,250 37% Teadmussiire 103,666,666 10% Toidutarneahel Keskkond Maaettevõtlus ja kohalik algatus Tehniline abi
 4. 4. 100,000,000 50,000,000 176,320,563 103,666,666 37,300,000 150,000,000 49,971,938 200,000,000 14,732,655 Euro 250,000,000 222,495,208 300,000,000 377,314,250 350,000,000 274,533,313 261,848,370 400,000,000 342,708,344 Eelarve 2007-2013 vs 2014-2020 0 Teadmussiire Konkurentsivõime 2007-2013 Toidutarneahel 2014-2020 Keskkond Maaettevõtlus ja kohalik algatus
 5. 5. MAK 2014-2020 meetmed Teadmussiire • Teadmussiire ja teave • Nõuandeteenuste toetamine • Koostöö Konkurentsivõime • Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks • Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid • Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine Toidutarneahel • Kvaliteedikavades osalemine ja kvaliteedikavade raames toodetud toodete promotsioon • Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks • Tootjarühmade loomine Keskkond • Kiviaia taastamise toetus • Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) • Piirkondlik mullakaitse toetus • Keskkonnasõbraliku aianduse toetus • Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus • Ohustatud tõugu looma pidamise • Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus • Mahepõllumajandus • Natura 2000 toetus põllumajandusmaale • Natura 2000 toetus erametsamaale • Loomade heaolu toetus • Metsa majandusliku ja ökoloogilise elujõulisuse parandamine Maaettevõtlus ja kohalik algatus • Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas • Metsandussaaduste töötlemine ja turustamine • LEADER kohalikuks arenguks Finantsinstrumendid
 6. 6. Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks • Eesmärk: – põllumajandusettevõtjate konkurentsivõime põllumajandustootmise arendamine. parandamine ja keskkonnahoidliku • Sihtgrupp: – põllumajandustootjad. • Toetatavad tegevused: – põllumajanduslike hoonete ja rajatiste (sh kasvuhoonete) ehitamine; – hoonetesse ja rajatistesse paigaldatavate (või nende juurde kuuluvate) statsionaarsete seadmete soetamine; – mobiilsete seadmete soetamine, sh: • mesindus- ja seenekasvatusinventari ja –seadmete soetamine; – biomassi töötlemiseks ja biomassist elektri, soojuse, vedelkütuste või gaasi (edaspidi bioenergia) tootmiseks vajalike seadmete soetamine – viljapuuaedade ja marjaistandike rajamine, sh laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali, istandike piirdeaedade ning konstruktsioonide soetamine; • Toetus: – toetust antakse kuni 40% abikõlbulikust kulust (traktorid 30%); – maksimaalne toetussumma on 500 000 € (mobiilsete masinate ja seadmete korral 150 000 €).
 7. 7. Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine • Eesmärk: – noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine ja põlvkondade vahetusele kaasaaitamine põllumajanduses ning kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate jätkusuutliku vanuselise struktuuri kujundamisele kaasaaitamine. • Sihtgrupp: – põllumajandustootmisega alustavad/tegelevad FIEd, kes on nooremad kui 40 aastat või OÜ-d, mille kõik osanikud ja juhatuse liikmed on alla 40-aastased füüsilised isikud. • Tegevused: – Toetatakse erinevaid põllumajandusliku ettevõtte arendamiseks vajalikke tegevusi. • Toetus: – Toetust antakse kaheosalise maksena kokku kuni 40 000 eurot.
 8. 8. Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas • Eesmärk: – maapiirkonnas püsiva majandusliku baasi ning sobivate ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine. • Sihtgrupp: – põllumajanduslikud ja muud mikroettevõtted. • Toetatavad tegevused: – hoonete ja rajatiste ehitamine või parendamine; – hoonetesse ja rajatistesse paigaldatavate (või nende juurde kuuluvate) statsionaarsete seadmete, masinate ja muu vajaliku sisseseade soetamine; – rändkaupluse ja selle sisseseade soetamine. • Toetus: – toetust antakse kuni 40% abikõlbulikust kulust; – maksimaalne toetussumma on 150 000 €.
 9. 9. Tootjarühmade loomine • Eesmärk: – põllumajandusega tegelevate ettevõtjate ja erametsaomanike konkurentsivõime tõstmine ja turujõu suurendamine läbi nende ühise majandustegevuse edendamise. • Sihtgrupp: – põllumajandustootjaid ja erametsaomanikke ühendavad tunnustatud tootjarühmad; – tootjarühm ei tohi olla suurem kui keskmise suurusega ettevõtja tingimustele vastav ettevõte. • Tegevused: – toetatakse tegevusi, mis on seotud tootjarühma loomise ja arendamisega. Toetatavad tegevused peavad olema kajastatud tootjarühma äriplaanis. • Toetus: – Iga-aastaste osamaksetena kokku kuni 500 000 eurot.
 10. 10. Peamised maaettevõtlust pärssivad tegurid Tööjõu vähesus Turu kaugus Ettevõtluse sesoonsus Ressursside nappus
 11. 11. Maaelu perspektiivsed arengusuunad Ühistegevus • Parem ressursside jagamine; • Suurem jõud läbirääkimistel (ka välisturul); • Parem toodete või teenuste kvaliteedistabiilsus Uute toodete ja tehnoloogiate kasutuselevõtt • Koostöö teadusasutustega; • Tootearendus; • Keskkonnateadlikkus ja ressursisäästlikus.
 12. 12. Tänan tähelepanu eest!

×